hrvatski jezik - pomsk.hr

of 42 /42
Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2013./2014. HRVATSKI JEZIK HRVATSKI 2014.indd 1 14.11.2013 10:26:48

Author: others

Post on 04-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HRVATSKI JEZIK
1. VIŠA RAZINA ISPITA 1.1. Podruja ispitivanja Ispitom.iz.Hrvatskoga.jezika.ispituju.se.knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja, razumijevanje knjievnoga teksta i uporaba hrvatskoga standardnog jezika.. Ispit.iz.Hrvatskoga.jezika.sastoji.se.od.dviju.ispitnih.cjelina..Prva.je.ispitna.cjelina.Školski esej i.ini.ju.jedan. zadatak.otvorenoga.tipa..Druga.je.ispitna.cjelina.Knjievnost i jezik.i.ine.ju.skupine.zadataka.zatvorenoga.tipa.
ulomak/ulomci.teksta/tekstova.s. popisa.knjievnih.ispitnih.djela
pitanja.uz.polazni.tekst.i.bez. polaznoga.teksta
i.knjievni.ili.neknjievni.tekst.koji.je.povezan.sa.sadrajem,.strukturom,.idejom.i/ili.knjievnim.kontekstom. zadanoga.ispitnog.djela... Pristupnik.prema.smjernicama.piše.školski.esej.zadane.duljine. U.poglavlju.Opis bodovanja.navedene.su.i.opisane.sastavnice.ljestvice.za.vrjednovanje.školskoga.eseja.. (Tablica 3.)..Popis.knjievnih.ispitnih.djela.za.školski.esej.nalazi.se.na.8..stranici.. Primjeri.zadataka.za.sve.tri.vrste.školskoga.eseja.nalaze.se.na.stranicama.od.14..do.22. Za.pisanje.školskoga.eseja.pristupnik.moe.postii.najviše.80.bodova.
Dijelovi druge ispitne cjeline
zadataka
Broj
1. Knjievnost zadatci.bez.polaznoga.teksta zadatci.višestrukoga.izbora. s.dopunjavanjem
Ispit.druge.ispitne.cjeline.ukupno.sadri.72.zadatka.i.nosi.80.bodova. Ispit.druge.ispitne.cjeline.sastoji.se.od.dvaju.dijelova.i.podijeljen.je.prema.podrujima.ispitivanja. Prvim.dijelom.druge.ispitne.cjeline.provjerava.se.razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska i knjievnopovijesna znanja.te.se.sastoji: a).od sedam.polaznih tekstova.uz.koje.su.vezane.skupine.od.pet zadataka.višestrukoga.izbora b).od.triju zadataka.višestrukoga.izbora.s.dopunjavanjem.koji.nisu.vezani.uz.polazni.tekst. c).od sedam zadataka.višestrukoga.izbora.koji.nisu.vezani.uz.polazni.tekst d).od dvaju zadataka.povezivanja.koji.nisu.vezani.uz.polazni.tekst. Drugi.dio.druge.ispitne.cjeline.ini.dvadeset pet zadataka višestrukoga.izbora.kojima.se.ispituje.znanje. hrvatskoga.standardnog.jezika..
1.3. Obrazovni ishodi Za.svaku.ispitnu.cjelinu.odreeni.su.posebni.ciljevi. ispita,.odnosno.konkretni.opisi.onoga.što.pristupnik. mora.znati,.razumjeti.i.moi.uiniti.kako.bi.uspješno. riješio.ispit.
Bez.obzira.na.vrstu.eseja.uz.polazni.tekst.u.ispitu.moe. biti.zadan.i.tekst.autora.koji.nije.naveden.u.popisu. knjievnih.ispitnih.djela.za.školski.esej.ili.neknjievni. tekst,.ali.e.se.na.temelju.toga.teksta.ispitivati.opa. znanja.iz.teorije.knjienosti,.povijesti.knjievnosti.ili. jezika.te.razumijevanje.teksta. 5.Na.10..i.11..str..odreeno.je.koja.se.jezina.znanja.i.vještine.oekuju.
od.pristupnika.na.višoj.razini.
Knjievnost i jezik Drugom.ispitnom.cjelinom.ispituju.se.razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja. Knjievnost Od.pristupnika.se.oekuje.da.zna:. •. prepoznati.tekstove,.autore,.razdoblja.i.poetike.
hrvatske.i.svjetske.knjievnosti. •. prepoznati.i.razumjeti.knjievnopovijesna.i.
knjievnoteorijska.obiljeja.knjievnih.i.neknjievnih. tekstova
•. razumjeti.specifinosti.stvaralaštva.pojedinoga. autora
•. prepoznati.i.razumjeti.obiljeja.knjievnih.rodova.i. vrsta
0 •. poznavati.stvaralaštvo.Augusta.Šenoe,.razumjeti.
interpretirati.njegova.djela:.Baraka pet be,.Gospoda. Glembajevi,.Povratak.Filipa.Latinovicza,.Lirika
•. razlikovati.obiljeja.knjievnoga.i.neknjievnoga.
•. razumjeti.vrste.nezavisnosloenih.i.zavisnosloenih. reenica
–. arhaizme.i.historizme –. antroponime –. toponime
HRVATSKI 2014.indd 11 14.11.2013 10:26:49
Pristupnik.treba.pozorno.proitati.tekst.ope.upute.i. upute.za.pisanje.školskoga.eseja. U.ispitnoj.je.knjiici.pristupniku.zadan.jedan zadatak za školski esej..Školski.esej.pristupnik.treba.pisati. prema.zadanim.smjernicama.. Pristupnik.moe.rabiti.list.za.koncept.tijekom.pisanja,. ali.na.kraju.mora.svoj.školski.esej.itko.napisati.na.list. za.školski.esej.
Tablica 3. Temeljne sastavnice ljestvice za vrjednovanje školskoga eseja na višoj razini
Oznaka Element
A1 prepoznati.obiljeja.polaznoga. teksta/tekstova.
C1 sintaktika.tonost 4
Posebne situacije u vrjednovanju Školski.esej.ne.e.se.vrjednovati.i.dobit.e.nula.(0). bodova: –. ako.se.pristupnik.nepristojno.izraava –. ako.pristupnik.nije.napisao.tekst.u.obliku.školskoga.
1.6. Vrste zadataka U.ovome.su.poglavlju.primjeri.zadataka..Uz.svaki. primjer.zadatka.ponueni.su.uputa,.toan.odgovor. i.obrazovni.ishod.za.zadatke.višestrukoga.izbora.i.za. zadatke.višestrukoga.izbora.s.dopunjavanjem..

Upute Svoj.školski.esej.oblikujte.kao.zaokruenu.cjelinu.s. uvodom,.razradom.i.zakljukom. Pazite.da.Vaš.školski.esej.bude.pravopisno.i. gramatiki.toan. Sve.smjernice.morate.uvrstiti.u.svoj.školski.esej. Redoslijed.ponuenih.smjernica.ne.obvezuje.Vas.u. oblikovanju.školskoga.eseja..
Prvi tekst
Drugi tekst
Honoré.de.Balzac,.Otac Goriot
Upute Svoj.školski.esej.oblikujte.kao.zaokruenu.cjelinu.s. uvodom,.razradom.i.zakljukom. Pazite.da.Vaš.školski.esej.bude.pravopisno.i. gramatiki.toan. Sve.smjernice.morate.uvrstiti.u.svoj.školski.esej. Redoslijed.ponuenih.smjernica.ne.obvezuje.Vas.u. oblikovanju.školskoga.eseja..
0 Prvi tekst
Silvije.Strahimir.Kranjevi, Gospodskomu kastoru


1.6.2. Primjeri zadatka višestrukoga izbora U.sljedeim.zadatcima.od.više.ponuenih.odgovora. samo.je.jedan.toan. Tone.odgovore.morate.oznaiti.znakom.X.na.listu.za. odgovore.
Koja.je.stilska.figura.uporabljena.u.sljedeim. stihovima?
Jer prava je samoa samo zbog sree Jer prava je samoa samo zbog ljubavi Jer prava je samoa eljna smrti
A..anadiploza B..anafora C..epifora D..simploka
1.6.3. Primjer zadatka višestrukoga izbora s dopunjavanjem U.sljedeim.zadatcima.zadanu.reenicu.dopunite. jednim.od.ponuenih.odgovora. Od.više.ponuenih.odgovora.samo.je.jedan.toan. Tone.odgovore.morate.oznaiti.znakom.X.na.listu.za. odgovore.
Dopunite.sljedeu.reenicu. ____ alegorijska je pjesma u kojoj Pavao Štoos daje pesimistiku sliku odnaroene Hrvatske. A..Kip domovine vu poetku leta 1831. B. Nek se hrusti šaka mala C..Prosto zrakom ptica leti D..Rodu o jeziku
TOAN ODGOVOR: A OBRAZOVNI ISHOD: prepoznati.i.razumjeti. knjievnopovijesna.razdoblja.hrvatske.knjievnosti. (vremenske.odrednice,.predstavnike.i.poetike). od.srednjega.vijeka.do.suvremene.knjievnosti.u. kronološkome.slijedu. BODOVANJE: 1.bod.−.toan.odgovor 0.bodova.−.netoan.odgovor,.odgovor.nije.oznaen.ili. je.oznaeno.više.odgovora
2. OSNOVNA RAZINA ISPITA 2.1. Podruja ispitivanja Ispitom.iz.Hrvatskoga.jezika.ispituju.se.knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja, razumijevanje knjievnoga teksta i uporaba hrvatskoga standardnog jezika. Ispit.iz.Hrvatskoga.jezika.sastoji.se.od.dviju.cjelina..Prva.je.ispitna.cjelina.Školski esej i.ini.ju.jedan.zadatak. otvorenoga.tipa..Druga.je.ispitna.cjelina.Knjievnost i jezik.i.ine.ju.skupine.zadataka.zatvorenoga.tipa.
Pribor Prilozi
ulomak/ulomci.teksta/tekstova.s. popisa.knjievnih.ispitnih.djela
pitanja.uz.polazni.tekst.i.bez. polaznoga.teksta
ispitnih.djela..Uz.ulomak.iz.knjievnoga.djela.s.popisa.knjievnih.ispitnih.djela.kao.drugi.polazni.tekst.moe. biti.zadan.i.knjievni.ili.neknjievni.tekst.koji.je.povezan.sa.sadrajem,.strukturom,.tematikom.i/ili.knjievnim. kontekstom.zadanoga.ispitnog.djela... Pristupnik.prema.smjernicama.piše.školski.esej.zadane.duljine. U.poglavlju.Opis bodovanja.navedene.su.i.opisane.sastavnice.ljestvice.za.vrjednovanje.školskoga.eseja.. (Tablica 6.)..Popis.knjievnih.ispitnih.djela.nalazi.se.na.stranici.27. Primjeri.zadataka.za.sve.tri.vrste.školskoga.eseja.su.na.stranicama.od.33..do.39. Za.pisanje.školskoga.eseja.pristupnik.moe.postii.najviše.80.bodova.
zadataka
Broj
1. Knjievnost zadatci.bez.polaznoga.teksta zadatci.višestrukoga.izbora. s.dopunjavanjem
Ispit.druge.ispitne.cjeline.sadri.ukupno.72.zadatka.i.nosi.80.bodova. Ispit.druge.ispitne.cjeline.sastoji.se.od.dvaju.dijelova.i.podijeljen.je.prema.podrujima.ispitivanja. Prvim.dijelom.druge.ispitne.cjeline.provjerava.se.razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska i knjievnopovijesna znanja.te.se.sastoji: a).od sedam.polaznih tekstova.uz.koje.su.vezane.skupine.od.pet zadataka.višestrukoga.izbora b).od.triju zadataka.višestrukoga.izbora.s.dopunjavanjem.koji.nisu.vezani.uz.polazni.tekst. c).od sedam zadataka.višestrukoga.izbora.koji.nisu.vezani.uz.polazni.tekst. d).od dvaju zadataka.povezivanja.koji.nisu.vezani.uz.polazni.tekst. Drugi.dio.druge.ispitne.cjeline.ini.dvadeset pet zadataka višestrukoga.izbora.kojima.se.ispituje.znanje. hrvatskoga.standardnog.jezika..
•. vladati.normama.hrvatskoga.standardnog.jezika8. •. povezano,.jezgrovito,.jasno.i.jezino.pravilno.
sastaviti.traeni.školski.esej.prema.ponuenim. smjernicama
•. uskladiti.stil.pisanja.s.namjenom.teksta •. pisati.itko.i.uredno.
Knjievna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2013./2014. za osnovnu razinu ispita su: 1..Boccaccio,.Giovanni,.Dekameron (Uvod, 1. dan
1. novela, 2. dan 3. novela) 2..Cesari,.Dobriša,.Lirika 3..Goethe,.Johann.Wolfgang, Patnje mladoga Werthera 4..Gunduli,.Ivan,.Dubravka 5..Ibsen,.Henrik, Nora 6..Krlea,.Miroslav,.Gospoda Glembajevi 7..Matoš,.Antun.Gustav,.Pjesme 8..Novak,.Vjenceslav, Posljednji Stipanii 9..Sofoklo,.Antigona.
Bez.obzira.na.vrstu.eseja.uz.polazni.tekst.u.ispitu.moe. biti.zadan.i.tekst.autora.koji.nije.naveden.u.popisu. knjievnih.ispitnih.djela.za.školski.esej.ili.neknjievni. tekst,.ali.e.se.na.temelju.toga.teksta.ispitivati.opa. znanja.iz.teorije.knjienosti,.povijesti.knjievnosti.ili. jezika.te.razumijevanje.teksta.
8.Na.29..i.30..str..odreeno.je.koja.se.sve.jezina.znanja.i.vještine. oekuju.od.pristupnika.na.osnovnoj.razini.
Knjievnost i jezik Drugom.cjelinom.ispituju.se.razumijevanje knjievnoga teksta, knjievnoteorijska, knjievnopovijesna i jezina znanja. Knjievnost Od.pristupnika.se.oekuje.da.zna.: •. prepoznati.tekstove,.autore,.razdoblja.i.poetike.
hrvatske.i.svjetske.knjievnosti. •. prepoznati.i.razumjeti.knjievnopovijesna.i.
knjievnoteorijska.obiljeja.knjievnih.i.neknjievnih. tekstova
•. razumjeti.specifinosti.stvaralaštva.pojedinoga. autora
•. prepoznati.i.razumjeti.obiljeja.knjievnih.rodova.i. vrsta
•. interpretirati:.Ante.Kovai,.U registraturi;.Vjenceslav.
•. interpretirati.liriku.Tina.Ujevia,.Dobriše.Cesaria.i. Dragutina.Tadijanovia
0 •. prepoznati.i.razumjeti.obiljeja.i.razvoj.hrvatskoga.
jezika.i.pisma.od.Bašanske ploe.do.danas •. razumjeti.razloge.jezine.razjedinjenosti.u.hrvatskoj.
•. razumjeti.vrste.nezavisnosloenih.i.zavisnosloenih. reenica
•. razumjeti.znaenje.estih.frazema.u.hrvatskome. jeziku.te.njihov.odnos.prema.frazemima.u.drugim. jezicima
•. razumjeti.razloge.jezinoga.posuivanja,.razlikovati. vrste.posuenica.i.pravilno.pisati.posuenice
rješavanje zadataka i biljeenje tonih odgovora. Primjeri.uputa.za.rješavanje.pojedinih.vrsta.zadataka. nalaze.se.u.poglavlju.Vrste zadataka..
Tablica 6. Temeljne sastavnice ljestvice za vrjednovanje školskoga eseja na osnovnoj razini
Oznaka Element
a Poznavanje i razumijevanje teksta
A1 prepoznati.obiljeja.polaznoga. teksta/tekstova.
C1 sintaktika.tonost 4
Posebne situacije u vrjednovanju Školski.esej.ne.e.se.vrjednovati.i.dobit.e.nula.(0). bodova: –. ako.se.pristupnik.nepristojno.izraava –. ako.pristupnik.nije.napisao.tekst.u.obliku.školskoga.
2.6. Vrste zadataka U.ovome.su.poglavlju.primjeri.zadataka..Uz.svaki. primjer.zadatka.ponueni.su.uputa,.toan.odgovor. i.obrazovni.ishod.za.zadatke.višestrukoga.izbora.i.za. zadatke.višestrukoga.izbora.s.dopunjavanjem..

Upute Svoj.školski.esej.oblikujte.kao.zaokruenu.cjelinu.s. uvodom,.razradom.i.zakljukom. Pazite.da.Vaš.školski.esej.bude.pravopisno.i. gramatiki.toan. Sve.smjernice.morate.uvrstiti.u.svoj.školski.esej. Redoslijed.ponuenih.smjernica.ne.obvezuje.Vas.u. oblikovanju.školskoga.eseja..
Prvi tekst
Vjenceslav.Novak,.Posljednji Stipanii
Lucija.gledaše.asak.strogim.pogledom.u.lice.slike. –.No….gledaj.mi.u.oi!.–.ree.ona.tiho;.–.gledaj.vrsto,.ravno,.da.vidim.ve.jednom.jasno.što.je.istina..
Upute Svoj.školski.esej.oblikujte.kao.zaokruenu.cjelinu.s. uvodom,.razradom.i.zakljukom. Pazite.da.Vaš.školski.esej.bude.pravopisno.i. gramatiki.toan. Sve.smjernice.morate.uvrstiti.u.svoj.školski.esej. Redoslijed.ponuenih.smjernica.ne.obvezuje.Vas.u. oblikovanju.školskoga.eseja..

Upute Svoj.školski.esej.oblikujte.kao.zaokruenu.cjelinu.s. uvodom,.razradom.i.zakljukom. Pazite.da.Vaš.školski.esej.bude.pravopisno.i. gramatiki.toan. Sve.smjernice.morate.uvrstiti.u.svoj.školski.esej. Redoslijed.ponuenih.smjernica.ne.obvezuje.Vas.u. oblikovanju.školskoga.eseja..
Kaja.je.stilska.figura.uporabljena.u.sljedeim. stihovima?
Volio sam je kao travu i kao jasenje ko trsku i kanarinca ko uspavanku i majino buenje.
A. gradacija B..metafora C..poredba D..simbol
TOAN ODGOVOR: C OBRAZOVNI ISHOD: prepoznati.i.razumjeti. knjievnopovijesna.i.knjievnoteorijska.obiljeja. knjievnih.i.neknjievnih.tekstova.(stilske.figure) BODOVANJE:. 1.bod.−.toan.odgovor 0.bodova.−.netoan.odgovor,.odgovor.nije.oznaen.ili. je.oznaeno.više.odgovora
TOAN ODGOVOR: B OBRAZOVNI ISHOD: razlikovati.gramatike.kategorije. promjenjivih.vrsta.rijei.(rod,.broj,.pade,.lice,.vrijeme,. vid,.nain,.stupanj.i.odreenost).te.ih.funkcionalno. primjenjivati BODOVANJE: 1.bod.−.toan.odgovor 0.bodova.−.netoan.odgovor,.odgovor.nije.oznaen.ili. je.oznaeno.više.odgovora
2.6.3. Primjer zadatka višestrukoga izbora s dopunjavanjem U.sljedeim.zadatcima.zadanu.reenicu.dopunite. jednim.od.ponuenih.odgovora. Od.više.ponuenih.odgovora.samo.je.jedan.toan. Tone.odgovore.morate.oznaiti.znakom.X.na.listu.za. odgovore.
Dopunite.sljedeu.reenicu. Prva i temeljna epoha europske knjievnosti, ____, ini povijesni poetak i temelj europske kulture i knjievnosti sve do danas; u njoj se knjievna djelatnost dijeli od mita, s jedne strane, i od znanosti i filozofije, s druge strane. A..antika B..srednji.vijek C..humanizam D..renesansa
TOAN ODGOVOR: A OBRAZOVNI ISHOD: prepoznati.i.razumjeti. knjievnopovijesna.razdoblja.europske.(svjetske). knjievnosti.(vremenske.odrednice,.predstavnike.i. poetike).od.staroga.vijeka.do.suvremene.knjievnosti. u.kronološkome.slijedu. BODOVANJE: 1.bod.−.toan.odgovor 0.bodova.−.netoan.odgovor,.odgovor.nije.oznaen.ili. je.oznaeno.više.odgovora
Autorima.pridruite.odgovarajue.knjievno.razdoblje. u.kojemu.su.djelovali.
TONI ODGOVORI: 1..C,.2..A,.3..C,.4..B,.5..A OBRAZOVNI ISHOD: prepoznati.i.razumjeti. knjievnopovijesna.razdoblja.europske.(svjetske). knjievnosti.(vremenske.odrednice,.predstavnike.i. poetike).od.staroga.vijeka.do.suvremene.knjievnosti. u.kronološkome.slijedu BODOVANJE: 1.bod.−.svaki.toan.odgovor.(ukupno.5.bodova). 0.bodova.−.netoan.odgovor,.odgovor.nije.oznaen.ili. je.oznaeno.više.odgovora
HRVATSKI 2014.indd 41 14.11.2013 10:26:52

HRVATSKI 2014.indd 42 14.11.2013 10:26:52