engleski jezik skripta

Upload: meliha-palos

Post on 04-Jun-2018

444 views

Category:

Documents


47 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  1/78

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  2/78

  SADRAJ

  ENGLESKI JEZIK.................................................................1

  1. ALFABET - ALPHABET.....................................................3

  2. VRSTE RIJEI..................................................................4

  2.1. Broje! - N"#$er%...................................................................4

  2.1.1. Glavni brojevi.......................................................................................4

  2.1.2. Redni brojevi........................................................................................5

  2.1.3. Diobni brojevi.......................................................................................5

  2.1.4. Brojevi za ponavljanje..........................................................................6

  2.1.5. Brojevi za umnoavanje.......................................................................62.1.6. Broj nula..............................................................................................6

  2.2. &'( - T)e Ar*!+&e....................................................................,

  2.2.1. Odreeni !lan......................................................................................"

  2.2.2. #eodreeni !lan...................................................................................$

  2.3. G&'o&! - Ver$%......................................................................1

  2.3.1. %omo&ni 'la'oli.................................................................................1(

  2.3.2. Bezli!ni 'la'oli...................................................................................16

  2.3.3. #epotpuni 'la'oli...............................................................................16

  2.3.4. %ravilni i nepravilni 'la'oli.................................................................1"

  2.3.5. %relazni i neprelazni 'la'oli...............................................................21

  2.3.6. %ovratni 'la'oli..................................................................................21

  2.3.". )i*erije!ni 'la'oli + ,ulti+-ord )erb................................................21

  2.4. I#e(!+e - No"(%....................................................................23

  2.4.1. Rod imeni/a + Gender o0 #oun.........................................................23

  2.4.2. ,noina imeni/a + %lural o0 #oun.....................................................25

  2.4.3. %adei imeni/a + ae o0 #oun.......................................................2$

  2./. Pr!0je! - A0je+*!e%..............................................................32.5.1. %oreenje pridjeva + omparaion ....................................................3(

  2.5.2. #epravilna kompara/ija pridjeva + rre'ular /omparaion.................32

  2

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  3/78

  2.,. Pr!je0&o! - Preo%!*!o(%.........................................................32

  2.. Pr!&o! - A0er$%....................................................................3/

  2.. 5!+! - I(*erje+*!o(%.............................................................3

  2.6. Ve(!+! - 7o(j"(+*!o(%...........................................................3

  2.1. Z'#je(!+e - Pro(o"(%..........................................................3

  ....................................................................................................................3$

  2.1(.1. i!ne zamjeni/e + %eronal %ronoun ..............................................3$

  2.1(.2. %rivojne zamjeni/e + %oeive %ronoun.....................................3

  2.1(.3. %ovratne zamjeni/e + Re0leive %ronoun .......................................3

  2.1(.4. %okazne zamjeni/e + Demontrative pronoun................................4(

  2.1(.5. pitne zamjeni/e + nterro'ative %ronoun .....................................4(

  2.1(.6. Relativne zamjeni/e + Relative pronoun ........................................41

  2.1(.". Diobne zamjeni/e + Ditributive %ronoun.......................................42

  2.1(.$. #eodreene zamjeni/e + nde0inite %ronoun..................................42

  3. SLAGANJE VRE8ENA - SE95EN7E :F TENSES.................44

  4. GLAG:LSKA VRE8ENA.................................................4

  4.1. S'0';(j' re#e('.................................................................4

  1. ALFABET - ALPHABET

  78 a 9ei:; #8 n 9en;

  3

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  4/78

  B8 b 9bi:; O8 o 9o:;8 / 9i:; %8 p 9pi:;D8 d 9di:; 8 e 9i:; R8 r 9a:;?8 0 9e0; @8 9e:;G8 ' 9di:; A8 t 9ti:;8 C 9eie; 8 u 9ju:;

  8 i 9ai; )8 v 9vi:;8 j 9dei; -8 E 9dabl ju;F8 k 9kei; 8 9ek;8 l 9el; H8 I 9uai;,8 m 9em; J8 z 9zi8 zed;

  2. VRSTE RIJEI

  2.1. Broje! - N"#$er%

  Brojevi mo'u biti:1. 'lavni 9/ardinal;2. redni 9ordinal;3. diobni 90ra/tional numeral;4. brojevi za ponavljanje 9repeatin' numeral;5. brojevi za umnoavanje 9multipli/ative;6. broj nula 9zero;

  2.1.1. G&'(! $roje!

  1 one 16 nineteen2 tEo 2 tEentI3 tCree 21 tEentI one4 0our 22 tEentI tEo et/./ 0ive 3 tCirtI, i 4 0ourtI even / 0i0tI ei'Ct , itI6 nine eventI1 ten ei'CtI11 eleven 6 ninetI12 tEelve 1 a Cundred13 tCirteen 11 a Cundred and one14 0ourteen 2 tEo Cundred1/ 0i0teen 1 a tCouand1, iteen 2 tEo tCouand1 eventeen 1.. a million1 ei'Cteen 2.. tEo million

  Fao *to e vidi8 brojevi izmeu 13 i 2( obrazuju e kada e broju prve deetinedoda u0ik KteenK8 izuzev nekiC manjiC izuzetaka 9tCirteen umjeto tCreeteen i

  0i0teen umjeto 0iveteen;. Brojevi deeti/a obrazuju e na li!an na!in8dodavanjem u0ika KtIK.

  Brojevi koji imaju deeti/e i jedini/e prave e kao i u na*em jeziku:

  4

  http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#glahttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#redhttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#diohttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#ponahttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#umnohttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#nulahttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#redhttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#diohttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#ponahttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#umnohttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#nulahttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/brojevi.htm#gla
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  5/78

  25 + tEentI 0ive8 "1 + eventI one.,o'u e i jedini/e8 ali amo za brojeve ipod 4(8 taviti na prvo mjeto i vezatipomo&u KandK a deeti/ama: 24 + 0our and tEentI.

  Rije!i Cundred i tCouand polije kojiC dolazi manji broj od totinu8 vezuju eveznikom KandK:32$ + tCree Cundred and tEentI ei'Ct

  3.(2( + tCree tCouand and tEentI.

  undred i tCouand dobijaju KK u mnoini kada e javljaju kao imeni/e:Cundred o0 men8 tCouand o0 ine/t. 9totine ljudi8 Ciljade inekata;

  KOneK ima mnoinu koja 'lai KoneK i upotrebljava e kao imeni/a8 naj!e*&e dabi e izbje'lo ponavljanje imeni/e u re!eni/i:Bla/k 'love are tron'er tCan ECite one. 9/rne rukavi/e u ja!e od bijeliC;Redni brojevi%rva tri redna broja e tvore nepravilno:0irt 9prvi;8 e/ond 9dru'i; i tCird 9tre&i;. @vi otali redni brojevi prave edodavanjemnatavka KtCK na 'lavne brojeve: eventC 9edmi;8 tentC 9deeti;8 iteentC9*enaeti;8 ninetietC 9devedeeti;8 tCouandtC 9Ciljaditi; et/.

  @lova KveK kod 0ive potaju lovo K0K kod 0i0tC 9peti;8 0i0teentC 9petnaeti; i0i0tietC 9pedeeti;. to tako kod tEelve e mijenja u tEel0tC.#ine u rednom broju 'ubi krajnje K+eK: nine + nintC.Fod deeti/a krajnje KIK mijenja e u KieK pred natavkom KtCK: tCirtietC9trideeti;.Fod atavljeniC rije!i natavak dobijaju amo jedini/e: tEentI+0ourtC 9dvadeet

  !etvrti;.

  2.1.2. Re0(! $roje!

  Redni brojevi e upotrebljavaju umjeto 'lavniC za ozna!avanje: datuma mjee/a: tCe nineteentC o0 ,aI 9devetnaeti ,aj;L rodolovlje vladara: enrI tCe @itC 9enrI ); po'lavlja u knjizi: /Capter tCe tentC 9'lava deeta;L polije rije!i everI8 kao *to u izrazi: everI tCird daI 9vako' tre&e'

  dana;.Razlom/i u nazivniku imaju redni broj:

  4M5 + 0our 0i0tC 3M1( + tCree tentCRazlika je jedino kod 1M2 + one Cal0 i 1M4 + one =uarter ili a =uarter8 3M4 + tCree=uarter.Redni brojevi dobijaju odreeni !lan tCe. tCe 0irt /la 9prvi razred;.

  2.1.3. D!o$(! $roje!

  zuzev broja Cal0 9pola; vi diobni brojevi jednaki u a rednim brojevima. mnoini dobijaju natavak KK: 0our eventC 9!etiri edmi/e;.za Cal0 dolazi KaK ipred imeni/e: Cal0 a loa0 9polovina Cljeba;.%olije broja8 izraza i po 9i polovina; prevodi e a Kand a Cal0K: tEo lea'ue and

  a Cal0 9dvije i po milje;.

  5

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  6/78

  2.1.4. Broje! ' o('&j'(je

  Brojevi za ponavljanje prave e pomo&u rije!i KtimeK: 0our time 9!etiri puta;8tEentI time 9dvadeet puta;. zuzetak: on/e 9jedanput;8 tEi/e 9dva puta;8tCri/e 9tri puta; zadrali u e jo* u poeziji8 ina!e u zatarjeli.

  2.1./. Broje! ' "#(o

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  7/78

  2.2.1. :0re=e(! >&'(

  Odreeni lan se upotrebljava: kada se govori o odreenom licu8 tvari ili pojmu: end me tCe book

  9po*alji mi knji'u;8 kada je rije o imenici koja je blie odreenaili poznata li/u koje lu*a ili

  !ita: aE tCe tea/Cer 9vidio am u!itelja;8 Ce 'ave tCe letter to Cer motCer9dala je pimo vojoj maj/i;L

  ipred imeni/a koje po na*em Cvatanju potoje u amo jednomprimjerku:tCe >artC move round tCe un 9Jemlja e okre&e oko @un/a;L

  ako imeni/a u jednini odreuje /ijelu vrtu8 a ne amo pojedinu tvar kojapripada toj vrti:tCe >artC+atellite i 0ater tCen tCe aeroplane 9Jemljin atelit je bri odaviona;L

  pred uperlativima: tCi i tCe bet tCin' Iou /an do 9to je najbolja tvar

  koju moe* u!initi;L ipred redniC brojeva: it i tCe e/ond daI o0 mI arrival Cere 9dru'i je

  dan otkako am ti'ao ovamo;L ipred KameK: tCe ame to Iou 9ito i vama;L ipred imena z'rada8 utanova8 brodova i l: ACe oue o0 %arliament

  9parlament;8ACe ,initrI o0 De0en/e 9minitartvo odbrane;8 ACe ,ajeti/ 9Cotel; itdL

  ipred imena litova8 !aopia8 ma'azina: tCe AimeL ipred oobniC imena koja e atoje od pridjeva i imeni/e:

  ACe Bla/k @ea 9rno more;8 ACe %a/i0i/ O/ean 9AiCi okean;L

  ipred imena naroda u mnoini: tCe >n'liC 9>n'lezi;L ipred imena polije kojiC dolazi Ko0K: Ee i'ned tCe treatI o0 o/arno

  9potpiali mo porazum u okarnu;L ipred imena rijeka8 planankiC lana/a8 jezera i mora:

  Ee /limbed tCe 7lp 9popeli mo e na 7lpe;L ipred pridjeva koji u upotrebljeni kao imeni/e:

  tCe poor o0 ondon 9irotinja ondona;L u nekim talnim izrazima i 0razama: tCe made a joke at tCe epene o0

  tCi old Eoman 9na*alio e na ra!un ove tari/e; donPt Eant to run tCe rik 9ne elim da rizikujem;.

  Odreeni lan se ne upotrebljava: ipred oobniC imeni/a: a/k 'ave me an apple 9a/k mi je dao jabuku;L bez !lana u imeni/e koje ozna!avaju porodi!ne odnoe8 a !lanovi u

  porodi/e: motCer /alled me ba/k 9majka me je pozvala da e vratim;L imena dana8 mjee/i i 'odi*njiC doba: Call /ome bI ,ondaI 9do&i &u do

  ponedjeljka;Limena vrCova planina: ,a'li& i tCe Ci'Cet mountain in Bonia 9,a'li& jenajve&a planina u Boni;L

  man i Eoman e upotrebljavaju bez !lana kada ozna!avaju /ijelu vrtu8 tj.ljudki rod:man i mortal 9!ovjek je mrtan;L

  "

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  8/78

  'radivne imeni/e u bez !lana: tCe table i made o0 Eood 9to jenapravljen od drveta;L

  miaone imeni/e u bez !lana: pre0er mui/ to poetrI 9vi*e volimmuziku ne'o poeziju;L

  imena obroka u bez !lana: /Cildren8 /ome8 dinner i readI 9dje/o8doite8 ru!ak je preman;L

  imeni/e kao *to u: /Cool8 /olle'e8 market8 /ourt8 prion itd8 idu bez

  !lana ako ozna!avaju rad koji e tamo obavlja: a0ter /Cool /Cildren 'oCome 9polije *kole dje/a e vra&aju ku&i;8Ce Ea put in prion 9tavljen je u zatvor;L

  uz uperlativ prilo'a !lan e ne upotrebljava: Ce run bet 9on najboljetr!i;8Ce Erite =ui/ket 9ona pi*e najbre;L

  !lan e nikad ne upotrebljava u nekim izrazima:to be at Eork 9biti u polu;to /at/C 0ire 9zapaliti e;to take breatC 9odaCnuti;

  to et ail 9iploviti;to Cake Cand 9rukovati e;to loe /oura'e 9iz'ubiti Crabrot;bI land 9kopnom;Cand in Cand 9ruku pod ruku;bI Ceart 9napamet;on board 9na brodu;.

  2.2.2. Neo0re=e(! >&'(

  #eodreeni !lan ?'?upotrebljava e ipred rije!i koje po!inju u'lanikom8 aoblik K'(?e upotrebljava ipred rije!i koje po!inju amo'lanikom ili muklimKCK:a man 9!ovjek;8 an open EindoE 9otvoren prozor;8 an Cour 9!a;.

  #eodreeni !lan upotrebljava e amo a imeni/ama koje imaju mnoinu.,iaone i 'radivne imeni/e koje nemaju mnoine i koje e ne mo'u brojati8nemaju neodreeni !lan: Cave a book 9imam knji'u;8 ali Cave time 9imam vremena;.

  #eodreeni !lan nema mnoinu i ne moe e upotrijebiti ipred imeni/e umnoini:a Coue 9ku&a;8 Coue 9ku&e;.

  #eodreeni !lan e upotrebljava uz imeni/u koja je izdvojena iz /ijeline ilimno*tvaali koja nije poebno odreena:tCe boI aE a bird in tCe tree 9dje!ak je vidjeo pti/u na drvetu;.

  #eodreeni !lan moe odrediti !itavu vrtu: a /at i an animal 9ma!ka jeivotinja;L

  #eodreeni !lan e tavlja uz razlomke: a Cal0 9polovina;8 a tCird 9tre&ina;.

  #eodreeni !lan e tavlja ipred rije!i koje ozna!avaju vrijeme8 broj8 teinu i

  $

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  9/78

  mjeru: ee Cim tEo time a Eeek 9viam 'a dvaput edmi!no;.

  #eodreeni !lan e upotrebljava a rije!ima: manI8 u/C8 =uite8 ratCer8 ECat8no le8 o8 too8 a + ako je imeni/a u jednini:Ee Cave een Cim manI a time 9vidjeli mo 'a mno'o puta;8Ce i =uite a 'ood do/tor 9on je poprili!no dobar doktor;.

  #eodreeni !lan e tavlja ipred rije!i: dozen 9tu/e;8 'ro 9dvanaet tu/eta;8/ore 9dvadeet;8 Cundred8 tCouand8 million: a Cundred ball 9totinu lopti;.

  #eodreeni !lan e upotrebljava imenkim predikatom:Ce i a /Cool+tea/Cer 9on je u!itelj u *koli;.

  #eodreeni !lan e moe upotrijebiti uz apozi/iju koja e dodaje nazivimaknjievniC dijela:KRivalK8 a /omedI bI @Ceridan 9K@uparni/iK8 eridanova komedija;.

  #eodreeni !lan upotrebljen iza KnotK poja!ava ne'a/iju: Cave not a in'lepennI9nemam niti jedan jedini peni;.

  #eodreeni !lan e upotrebljava u mno'im idiomatkim izrazima8 dok e unekim ipu*ta:to Cave a pain 9imati bolove;to be in CurrI 9uriti e;to be at lo 9biti u neprili/i;a a rule 9po pravilu;

  on an avera'e 9proje!no;.

  Neodreeni lan se izostavlja:

  + kad e ne*to nabraja:mI brotCer i a runner8 Eimmer and jumper 9moj brat je trka!8 pliva! ikaka!;L

  + uz miaone i 'radivne imeni/e koje e ne mo'u brojati:Ce put Eood on 0ire 9tavio je drva na vatru;8 Ee Cave /on0iden/e in Iou

  9imamo povjerenja u va;L

  + u lu!aju kada neku titulu moe imati amo jedno li/e u ito vrijeme:Ce i %reident o0 tCe Republi/ 9on je predjednik republike;L

  + polije izraza kao *to u: tCe title o08 tCe pot o08 tCe o00i/e o08 tCe rank o0:Ce Cold tCe pot o0 e/retarI 9on zauzima poloaj ekretara;L

  + polije 'la'ola to turn 9kada zna!i tati;:Ce Ea unable to obtain a /ivil pot Ce turned oldier 9po*to nije mo'ao dadobije mjeto u /ivilu8 potao je vojnik;L

  + kada je predikat dio objekta u aktivnoj kontruk/iji8 i dio ubjekta u paivnojkontruk/iji:tCe /alled Cim 0ool8 madman 9nazvali u 'a ludim8 ludakom;8

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  10/78

  Ce Ea made prioner 9zarobili u 'a;L

  + kada je rije! KpartK upotrebljena u milu KpartlIK:part o0 tCe /eilin' /ame doEn on people 9dio tavani/e je pao na ljude;L

  + kada polije rije!i KECatK koja je upotrebljena kao uzvik8 dolazi imeni/a koja eobi!no ne upotrebljava u mnoini:

  ECat Eidom in o Ioun' boI9kakva mudrot u tako mlado' dje!aka;.

  2.3. G&'o&! - Ver$%

  1. %omo&ni 'la'oli + 7uiliarI )erb 9elpin' )erb;:a; 'la'ol ?*o $e? + biti8b; 'la'ol ?*o )'e? + imati8/; 'la'ol ?*o 0o? + raditi

  2. Bezli!ni 'la'oli + mperonal )erb3. #epotpuni 'la'oli + De0e/tive )erb4. %ravilni i nepravilni 'la'oli + Re'ular and rre'ular )erb5. %relazni i neprelazni 'la'oli + Aranitive and ntranitive )erb6. %ovratni 'la'oli + Re0leive )erb". )i*erije!ni 'la'oli + ,ulti+-ord )erb

  + ?razalni 'la'oli + %Craal )erb+ %rijedloni 'la'oli + %repoitional )erb

  + ?razalni prijedloni 'la'oli + %Craal+prepoitional )erb8. K+in'K obli/i 9'erund8parti/ip prezenta; + ACe K+in'K ?orm

  2.3.1. Po#o@(! &'o&!

  2.3.1.1. Pomoni glagol "to be" !uiliar# $erb "to be"

  %omo&ni 'la'oli lue za tvorbu loeniC 'la'olkiC vremena 9per0ekta8 0uturaitd.;

  %omo&ni 'la'oli u:' $eb; Cave8/; do8d; Call8 Eill

  Gla'oli be8 Cave i do mo'u biti pomo&ni 'la'oli i 'la'oli puno' zna!enja.

  Glavni dijelovi 'la'ola $eu:$e C'% $ee(

  Be kao pomo&ni 'la'ol e upotrebljava:

  + za tvorbu trajniC vremena: am ur0in'. 9ja ur0am;L

  1(

  http://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_be.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_be.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_be.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_be.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_have.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_have.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_have.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_have.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_do.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_do.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_do.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_do.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/bezlicni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/nepotpuni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/nepravilni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/povratni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/frazalni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/frazalni.htm#prijhttp://engleski-jezik.com/glagoli/frazalni.htm#frazprijhttp://engleski-jezik.com/glagoli/ingoblici.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/ingoblici.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_be.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_have.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_do.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/glagol_to_do.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/bezlicni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/nepotpuni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/nepravilni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/povratni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/frazalni.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/frazalni.htm#prijhttp://engleski-jezik.com/glagoli/frazalni.htm#frazprijhttp://engleski-jezik.com/glagoli/ingoblici.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  11/78

  + za tvorbu paivniC vremena:ACe brid'e Ea built. 9mot je iz'raen;.

  Be kao 'la'ol puno' zna!enja zna!i potojati8 ivjeti8 ti&i itd.Ao be8 or not to be. 9biti ili ne biti; Ea in @pain lat Iear. 9bio am u paniji pro*le 'odine;Be e vrlo !eto upotrebljava kao dio imenko' predikata.

  e i ill. 9on je boletan;i brotCer Ea a ailor. 9nje'ov brat je bio mornar;.Be e upotrebljava za dob8 udaljenot i /ijenu.t i ten mile. 9ima deet milja;@Ce i tEentI. 9njoj je dvadeet;ACi buildin' i tEentI Iear old. 9ova z'rada je tara dvadeet 'odina;Fada 'ovorimo o oobi kaemo amo broj 9@Ce i tEentI.; ali kada 'ovorimo otvariIear i old e ne mo'u izotaviti.

  %reent @imple + %rezent am + Pm 9ja am; Pm not 9ja niam; am N 9je am li;Iou are + IouPre IouPre not are IouNCe i + CeP8 CeP8 itP CeP8 CeP8 itP not i Ce8 Ce8 itNEe are + EePre EePre not are EeNIou are + IouPre IouPre not are IouNtCeI are + tCeIPre tCeIPre not are tCeIN

  %at @imple + %reterit 9%roto pro*lo vrijeme;

  Ea 9ja am bio; EanPt 9ja niam bio; Ea NIou Eere Iou EerenPt Eere IouNCe Ea Ce EanPt Ea CeN

  %reent %er0e/t + %er0ekt

  Cave been 9ja am bio; CavenPt been Cave beenNIou Cave been Iou CavenPt been Cave Iou beenNCe Ca been Ce CanPt been Ca Ce beenN

  %at %er0e/t + %lukvamper0ekt 9%luper0ekt;

  Cad been 9ja bijaC bio; Cad not been Cad beenN

  Iou Cad been Iou Cad not been Cad Iou beenNCe Cad been Ce Cad not been Cad Ce beenN

  ?utur @imple + ?utur

  Call be 9ja &u biti; Call not be Call beNIou Eill be Iou Eill not be Eill Iou beNCe Eill be Ce Eill not be Eill Ce beN

  ?utur %er0e/t + @vr*eni 0utur

  Call Cave been 9ja &u

  biti; Call not Cave been Call Cave beenNIou Eill Cave been Iou Eill not Cave been Eill Iou Cave beenNCe Eill Cave been Ce Eill not Cave been Eill Ce Cave beenN

  11

  http://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  12/78

  %reent onditional + %o'odbeni na!in ada*nji

  Could be 9ja biC bio; Could not be Could beNIou Eould be Iou Eould not be Eould Iou beNCe Eould be Ce Eould not be Eould Ce be;

  %at onditional + %o'odbeni na!in pro*li

  Could Cave been 9bio biCbio; Could not Cave beenCould Cave beenN

  Iou Eould Cave beenIou Eould not Cavebeen

  Eould Iou CavebeenN

  Ce Eould Cave beenCe Eould not Cavebeen

  Eould Ce CavebeenN

  mperativ ben0initiv prezenta to ben0initiv per0ekta to Cave been

  %arti/ip prezenta bein'%arti/ip per0ekta been + Cavin' beenGerund prezenta bein'Gerund per0ekta Cavin' been

  2.3.1.2. Pomoni glagol "to %ave" !uiliar# $erb "to %ave"

  %omo&ni 'la'oli lue za tvorbu loeniC 'la'olkiC vremena 9per0ekta8 0uturaitd.;

  %omo&ni 'la'oli u:a; be8$ )'e/; do8d; Call8 Eill

  Gla'ol ?*o )'e?+ imatiave kao pomo&ni 'la'ol:@ pomo&nim 'la'olom Cave tvore e ljede&i 'la'olki obli/i:per0ekt 9 Cave poken;plukvamper0ekt 9 Cad poken;in0initiv per0ekta 9to Cave poken;parti/ip per0ekta 9to Cave poken;parti/ip per0ekta i 'erund pro*li 9Cavin' poken;.

  ave kao 'la'ol puno' zna!enja:+ ave iza koje' lijedi in0initiv izraava obavezu. #pr: ACeI Cad to leave.9morali u oti&i; Cave to buI ome /Co/olate 0or Cer 'irl. 9moram kupiti !okolade za njezinudjevoj!i/u;

  + toj e kontruk/iji moe upitni oblik tvoriti pomo&u do ili inverzijom8 aodri!ni pomo&u do ili dodavanjem not8 npr:

  Did tCeI Cave to leaveNad tCeI Cave to leaveN

  eu li morali oti&iN

  12

  http://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  13/78

  ACeI did not Cave toleave.ACeI Cad not to leave.

  #iu morali oti&i.

  + Onovno zna!enje 'la'ola Cave kao 'la'ola puno' zna!enja jet pojedovati8imati. #pr:er brotCer Ca a motor+boat. 9njezin brat ima motorni !ama/;

  ACe babI Ca a blue eIe. 9djete*/e ima plave o!i;

  + 'ovornom e jeziku uz Cave koje zna!i pojedovati !eto tavlja 'ot. Cave 'ot zna!i ito zna!enje kao i Cave.e Ca 'ot a A) et. 9on ima televizor;

  Fada Cave zna!i pojedovati8 ne upotrebljava e u nevr*enim vremenima.

  + ave e upotrebljava u nekim talnim izrazima:to Cave break0at 9doru!kovati;to Cave tea 9popiti !aj;to Cave a 'ood time 9dobro e zabavljati;auative Caveave iza koje' lijedi objekt i parti/ip per0ekta ozna!uje da neko dru'i vr*iradnju re!eni/epo elji ili zapovijedi ubjekta. Aakvo Cave e u 'ramatikama obi!no zove/auative Cave.at Eeek Cad a neE uit made. 9pro*le edmi/e dao am napraviti novoodijelo;Hou mut Cave Iour invitation /ard printed. 9morate dati *tampati pozivni/e;.

  z tiC prijevoda vidimo da e takvo Cave prevodi na na* jezik 'la'olom PdatiP. ovim re!eni/ama oobito je vaan poredak rije!i:

  HAVE :BJEKT PARTI7IP PERFEKTA

  7ko izmijenimo poredak rije!i8 izmijenit &emo i zna!enje re!eni/e:

  Cave Eeeded mI 'arden. 9oplijevio am voj vrt; Cave mI 'arden Eeeded. 9dajem plijeviti vrt;

  @imple %reent Aene + %rezent Cave + Pve 9ja imam; CavenPt Cave NIou Cave + IouPve Iou CavenPt Cave IouNCe Ca + CeP Ce CanPt Ca CeN

  %at @imple Aene + %reterit Cad 9ja am imao; CadnPt Cad NIou Cad Iou CadnPt Cad IouNCe Cad Ce CadnPt Cad CeN

  %reent %er0e/t Aene + %er0ekt

  Cave Cad 9ja am imao; Cave not Cad Cave CadNIou Cave Cad Iou Cave not Cad Cave Iou CadNCe Ca Cad Ce Ca not Cad Ca Ce CadN

  13

  http://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  14/78

  ACe %at %er0e/t Aene + %lukavamper0ekt Cad Cad 9ja bejaC imao; Cad not Cad Cad CadNIou Cad Cad Iou Cad not Cad Cad Iou CadNCe Cad Cad Ce Cad not Cad Cad Ce CadN

  ?utur @imple + ?utur Call Cave 9ja &u imati; Call not Cave Call CaveNIou Eill Cave Iou Eill not Cave Eill Iou CaveNCe Eill Cave Ce Eill not Cave Eill Ce CaveN

  ?utur %er0e/t + @vr*eni 0utur Call Cave Cad 9ja &uimati;

  Call not Cave Cad Call Cave CadN

  Iou Eill Cave Cad Iou Eill not Cave Cad Eill Iou Cave CadNCe Eill Cave Cad Ce Eill not Cave Cad Eill Ce Cave CadN

  %reent onditional + %o'odbeni na!in ada*nji Could Cave 9ja biCimao;

  Could not Cave Could CaveN

  Iou Eould Cave Iou Eould not Cave Eould Iou CaveNCe Eould Cave Ce Eould not Cave Eould Ce CaveN

  %at onditional + %o'odbeni na!in pro*li Could Cave Cad 9biobiC imao;

  Could not Cave CadCould Cave CadN

  Iou Eould Cave Cad Iou Eould not Cave Cad Eould Iou Cave CadN

  Ce Eould Cave Cad Ce Euold not Cave Cad Eould Ce Cave CadN

  mperativ Caven0initiv prezenta to Caven0initiv per0ekta to Cave Cad%arti/ip prezenta Cavin'%arti/ip per0ekta Cad + Cavin' CadGerund prezenta Cavin'

  Gerund per0ekta Cavin' Cad

  2.3.1.3. Pomoni glagol "to do" !uiliar# $erb "to do"

  %omo&ni 'la'oli lue za tvorbu loeniC 'la'olkiC vremena 9per0ekta8 0uturaitd.;%omo&ni 'la'oli u:

  a; be8b; Cave8+ 0o

  d; Call8 EillGlavni obli/i 'la'ola 0ojeu:

  14

  http://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/kondicionali.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  15/78

  0o 0!0 0o(e

  Do kao pomo&ni 'la'ol+ @ pomo&nim 'la'olom do tvori e upitni i odri!ni oblik prezenta i preterita'la'ola puno' zna!enja.Doe Ce drive a /arN 9vozi li on auto;Hou do not undertand me. 9vi me ne razumijete;

  ACeI did not arrive in time. 9niu ti'li na vrijeme;+ imperativu8 prezentu i preteritu upotrebljava e pomo&ni 'la'ol do i upotvrdnim re!eni/ama ako elimo itaknuti 'la'ol. Aakvo do e zovee#'*!>(o 0o9>mpCati/ do;.Do it doEnQ 9ta jediQ; do like tCi /ake. 9zaita volim ove kola!e;Do e !eto upotrebljava da bi e izbje'lo ponavljanje 'lavno' 'la'ola8 i to:+u kratkim od'ovorima:Do Iou readN +He8 do. 9!itate li8 !itam;

  +uz o8 iza koje' lijedi pomo&ni 'la'ol8 a onda ubjekt.e Eim Eell8 and o doe Ci iter. 9on dobro pliva8 a ito tako i nje'ovaetra;

  +u dodatnom pitanju:Hou knoE ECat mean8 donPt IouN 9znate na *ta milim8 zar ne;Do kao 'la'ol puno' zna!enja+Do e upotrebljava u zna!enju !initi8 raditi. #pr:ACeI did tCeir job verI Eell. 9oni u vrlo dobro obavili voj poao;e did not do ECat Ce Cad promied. 9nije u!inio *to je obe&ao;-Cen doe Ce do tCe roomN 9kada ona prema obu;

  @imple %reent Aene + %rezent

  do 9ja !inim; do not + donPt do NIou do Iou do not + Iou donPt do IouNCe8 Ce8 it doe Ce do not + Ce donPt doe CeNEe do Ee do not + Ee donPt do EeNIou do Iou do not + Iou donPt do IouNtCeI do tCeI do not + tCeI donPt do tCeIN

  %at @imple Aene + %reterit

  did 9ja u!iniC; did not + didnPt did NIou did Iou did not + Iou didnPt did IouNCe did Ce did not + Ce didnPt did CeNEe did Ee did not + Ee didnPt did EeNIou did Iou didnot + Iou didnPt did IouNtCeI did tCeI did not + tCeI didnPt did tCeIN

  mperativ do

  15

  http://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_simple.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  16/78

  2.3.2. Be&!>(! &'o&!

  Bezli!ni 'la'oli u 'la'oli koji e upotrebljavaju amo u 3. li/u jednine a !*.Oni obi!no ozna!avaju vremenke uvjete. #pr.:

  I(!(!*! Pre%e(* S!#&eto rain 9pada ki*a; it rainto Cail 9pada 'rad; it Cailto 0reeze 9mrznuti e; it 0reezeto noE 9pada nije'; it noEto tCunder 9'rmjeti; it tCunder

  #eki 'la'oli u tre&em li/u jednine mo'u imati bezli!no zna!enje.Ao u ljede&i 'la'oli:to eem 9iz'ledati;: it eem to be true 9iz'leda da je itina;

  to appear 9iz'ledati;: it appear a i0 it Eould be a /Can'e in EeatCer9iz'leda kao da &e e vrijeme promijeniti;to look 9iz'ledati;: it look like rain 9iz'leda kao da &e ki*a;to 0eel 9oje&ati;: it 0eel /old 9oje&a e Cladno&a;to make 9!initi;: it make me a0raid 9to me pla*i;.

  2.3.3. Neo*"(! &'o&!

  #epotpuni 'la'oli u: /an 9mo&i;8 maI 9mo&i8 mjeti;8 ou'Ct 9trebati; i mut9morati;.

  Jajedni!ko za nepotpune 'la'ole je da:+ da nemaju ve oblike i vremena8+ u ada*njem vremenu u tre&em li/u nemaju natavak KKL+ upitni im e oblik pravi inverzijom8 odri!ni oblik obrazuju a rje!i/om KnotKL+ trae in0initiv bez KtoK 9izuzev 'la'ola Kou'CtK;.#epotpuni 'la'ol K/anK 9mo&i8 umjeti8 znati; ozna!ava 0izi!ku ili umnupoobnot. ma oblik K/ouldK za pro*lo vrijeme 9%at Aene; i za po'odbenina!in ada*nji 9%reent onditional;: /an Eim 9umijem8 znam da plivam;8 /ould Eim 9umio am da plivam;8ould Iou CoE me tCe EaI8 pleaeN 9da li bite mo'li da mi pokaete put8molimN;Gla'ol K/anK e ne moe upotrijebiti !etvrtim padeom bez neko' dru'o''la'ola8 tako ne moemo re&i: /an tCat + ve& /an do tCat 9ja to umijem;.Odri!ni oblik 'lai K/an notK ili kra&eno 9aeto8 /ontra/ted; K/anPtK i K/ouldnotK ili K/ouldnPtK.mjeto 'la'ola K/anK u vremenima koje on nema upotrebljava e izraz Kto be

  ableK 9mo&i8biti u tanju;: Call be able to tCi 0or Iou. 9mo&i &u to da u!inim za va;.

  16

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  17/78

  #epotpuni 'la'ol KmaIK 9mo&i8 mjeti; ozna!ava odobravanje8 dopu*tanje8vjerovatnot8 mo'u&not i elju:Ce maI /ome tomorroE 9moda &e on utra do&i;maI 'o inN 9mijem li u&iN;maI Ce join uN 9mije li da nam e pridruiN;maI Ce ret in pea/eQ 9neka po!iva u miruQ;.

  pro*lom vremenu KmaIK ima voj dru'i oblik Kmi'CtK:e mi'Ct Cave arrived earlier. 9mo'ao je ranije da ti'ne;e mi'Ct be preent. 9mo'ao bi biti priutan;.,i'Ct izraava takoer i po'odbu.Odri!ni oblik 'lai KmaI notK ili KmaInPtK i Kmi'Ct notK ili Kmi'CtnPtK.

  #epotpuni 'la'ol mut 9morati; ima amo taj jedan oblik. zraava moranje8dunot8 nunot. mut take leave noE. 9ada e moram pozdraviti8 moram oti&i;8ACe oldier kneE tCat tCeI mut die. 9vojni/i u znali da moraju umrijeti; vremenima koje 'la'ol mut nema upotrebljava e 'la'ol to Cave ain0initivom bilo ko' 'la'ola a obaveznim KtoK: Cad to 'o at on/e. 9morao am mjeta oti&i;-e Call Cave to Eork Card. 9mora&emo mno'o raditi; odreenom obliku Kmut notK ne prevodimo a Kne moratiK ve& Kne mjetiK:Hou mut not to do tCi. 9ne mijete to u!initi;K#e moratiK kaemo pomo&u 'la'ola Kneed notK.@kra&eni oblik od Kmut notK je KmutnPtK.

  #epotpuni 'la'ol Kou'CtK 9trebati; je jedini koji e upotrebljava u in0initivu aKtoK:Hou ou'Ct to learn more erioulI. 9treba da u!i* ozbiljnije;8Hou ou'Ct to knoE tCi. 9treba to da zna*;Gla'ol Kou'CtK izraava obavezu8 dunot 9prevodi e a KtrebaK8 KmoraK i l.;.Odri!ni oblik 'lai Kou'Ct notK8 kra&eno Kou'CtnPtK.Fako ovaj 'la'ol nema pro*lo' vremena8 miao o onome *to je trebalo da edo'odi izraavamo a Kou'CtK i in0initivom pro*lim 9in0initiv pro*li 'lai: KtoCave aidK8 Kto Cave le0tK itd.;:

  Hou ou'Ct to Cave 'one. 9trebalo je da ode*;

  2.3.4. Pr'!&(! ! (er'!&(! &'o&!

  Pravilni glagolitvore preterit i parti/ip per0ekta tako da e in0initivu dodanatavak K+edK. #pr:plaI + plaIed8 open + opened itd.7ko e 'la'ol u in0initivu zavr*ava na K+eK dodaje e amo K+dK. #pr:mile + miled8 Cope + Coped itd.Nepravilni glagolitvore preterit i parti/ip per0ekta na razne na!ine.%reterit i parti/ip per0ekta imaju iti oblik:tand + tood + toodtCink + tCou'Ct + tCou'Ct@va tri oblika u razli!ita:

  1"

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  18/78

  in' + an' + un'drive + drove + driven.@va tri oblika jednakaput + put + putCit + Cit + Cit.ita naj!e*&iC nepravilniC 'la'ola

  B'%e For# P'%* S!#&e P'%* P'r*!+!&e

  1$

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  19/78

  aEakebebeatbe/omebe'inbendbet

  bidbitebloEbreakbrin'broad/atbuildburnbuI/at/C/Cooe/ome/ot/utdi'dodraEdreamdrivedrinkeat

  0all0eel0i'Ct0ind0lI0or'et0or'ive0reeze'et'ive'o

  'roECan'CaveCearCideCitColdCurtkeepknoElaIleadlearnleavelend

  aEokeEa8 Eerebeatbe/amebe'anbentbet

  bidbitbleEbrokebrou'Ctbroad/atbuiltburnedMburntbou'Ct/au'Ct/Coe/ame/ot/utdu'diddreEdreamedMdreamtdrovedrunkate

  0ell0elt0ou'Ct0ound0leE0or'ot0or'ave0roze'ot'aveEent

  'reECun'CadCeardCidCitCeldCurtkeptkneElaidledlearnedMlearntle0tlent

  aEokenbeenbeatenbe/omebe'unbentbet

  bidbittenbloEnbrokenbrou'Ctbroad/atbuiltburnedMburntbou'Ct/au'Ct/Coen/ome/ot/utdu'donedraEndreamedMdreamtdrivendrunkeaten

  0allen0elt0ou'Ct0ound0loEn0or'otten0or'iven0rozen'otten'iven'one

  'roEnCun'CadCeardCiddenCitCeldCurtkeptknoEnlaidledlearnedMlearntle0tlent

  1

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  20/78

  letlieloemakemeanmeetpaI

  putreadriderin'rierunaIeeellendCoECutin'itleeppeakpendtandEimtaketea/C

  teartelltCinktCroEundertandEakeEearEinErite

  letlaIlotmademeantmetpaid

  putreadroderan'roeranaidaEoldentCoEedCutan'atleptpokepenttoodEamtooktau'Ct

  toretoldtCou'CttCreEundertoodEokeEoreEonErote

  letlainlotmademeantmetpaid

  putreadriddenrun'rienrunaideenoldentCoEedMCoEnCutun'atleptpokenpenttoodEumtakentau'Ct

  torntoldtCou'CttCroEnundertoodEokenEornEonEritten

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  21/78

  2.3./. Pre&'(! ! (ere&'(! &'o&!

  %relazni 'la'oli u oni uz koje moe tajati objekt u akuzativu tj. direktni objekt9ubje/t er$ o$je+*;:

  e %e'% E(&!%). 9on 'ovori en'leki;-e 're C'*+)!( TV. 9mi 'ledamo A); %'C'( e&e)'(*. 9vidio am lona;

  #eprelazni 'la'oli u oni uz koje ne moe tajati direktni objekt 9ubje/t er$S!(0!re+* o$je+*T;.

  e Ca 'rr!e0. 9on je ti'ao;@Ce %e'%0at. 9ona 'ovori brzo;oCn oe%*o %+)oo&. 9oCn ide u *kolu;

  2.3.,. Por'*(! &'o&!

  %ovratni 'la'oli u oni kod kojiC e radnja vra&a na ubjekt. z takve 'la'oletoje povratne zamjeni/e. %ovratniC 'la'ola u en'lekom jeziku nema mno'o.#aj!e*&i u:

  to dre oneel0 9obu&i e;to Celp oneel0 9pomo&i e;to Curt oneel0 9povrijediti e;to improve oneel0 9popraviti e;to tire oneel0 9umoriti e;to e/ue oneel0 9izviniti e;to 0latter oneel0 9Cvaliti e;

  to amue oneel0 9zabaviti e;to Earm oneel0 9utopliti e;to take /are o0 oneel0 9obu&i e;

  %ovratni 'la'oli e mijenjaju ovako: in0initiv 'lai: Kto dre oneel0K %reent @imple Aene 'lai:

  dre mIel0 9ja obla!im ebe;Iou dre Iourel0 9ti obla!i* ebe;Ce8 Ce8 it dree Cimel08 Cerel08 itel0Ee dre ourelveIou dre IourelvetCe dre tCemelve

  pitni oblik: Do dre mIel0N Odri!ni oblik: do not dre mIel0 pitno+odri!ni oblik: Do not dre mIel0N

  2.3.. V!;er!je>(! &'o&! - 8"&*!-or0 Ver$%

  2.3.&.1. 'razalni glagoli

  ?razalni 'la'oli padaju u 'rupu vi*erije!niC 'la'ola8 tj. 'la'ola koji e prave od

  'la'ola i jo* neke rije!i ili vi*e njiC. ?razalni 'la'oli e tvore od:'la'ol prilo'Oni mo'u biti:

  neprelazni 9bez direktno' objekta;

  21

  http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratnehttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  22/78

  prelazni 9a direktnim objektom;

  %rimjeri nekiC 0razalniC 'la'ola:

  ?razalni'la'ol

  Jna!enje%rimjeri

  Direktniobjekat

  neprelazni 0razalni'la'ol

  'et uputati iz

  kreveta donPt like to 'et up.

  breakdoEn

  pretati aradom

  e Ea late be/aue Ci/ar broke doEn.

  prelazni0razalni'la'ol

  put o00 od'oditi -e Eill Cave to put o00 tCemeetin'.

  turn doEn odbiti ACeI turned doEn mI o00er.

  Fada u 0razalni 'la'oli prelazni 9tj. kada imaju direktni objekat;8 obi!no iCmoemo rataviti na dva dijela. #pr:

  ACeI turned doEn mI o00er. ACeI turned mI o00er doEn. 9obje re!eni/e u ta!ne;

  ,eutim8 ako je direktni objekat zamjeni/a8 nemamo izbora8 moramo razdvojiti0razalni 'la'ol i uba/iti zamjeni/u. tabeli je dat primjer a 0razalnim 'la'olomKEit/C onK:

  Aa!no: oCn Eit/Ced on tCe radio.Aa!no: oCn Eit/Ced tCe radio onAa!no: oCn Eit/Ced it on#eta!no: oCn Eit/Ced on it.

  2.3.&.2. Prijedlo(ni glagoli

  e tvore na ljede&i na!in:'la'ol prijedlo'z razlo'a *to prijedlozi uvijek imaju direktni objekat8 vi prijedloni 'la'oliimaju direktne objekte. %rimjeri:

  %rijedloni'la'oli

  Jna!enje%rimjeri Direktni objekat

  believe in vjerovati u potojanje believe in God.

  look a0ter brinuti e oe i lookin'a0ter

  tCe do'

  talk about raz'ovarati oDid Iou talkabout

  meN

  Eait 0or !ekatioCn i Eaitin'0or

  ,arI.

  22

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  23/78

  2.4. I#e(!+e - No"(%

  meni/e u rije!i kojima ne*to imenujemo. #pr:man 9!ovjek;8toEn 9'rad;8

  Cappine 9re&a;8love 9ljubav; itd.

  meni/e dijelmo na nekoliko vrta. One mo'u biti: op&e imeni/e 9/ommon noun;8 lue za imenovanje viC bi&a ili tvari

  ite vrte.boI 9dje!ak;8 /omputer 9ra!unar;8 eIe 9oko; itdL

  vlatite imeni/e 9proper noun;8 lue za imenovanje pojedina!niC bi&a8mjeta itd.,arI8 ondon8 >dinbur'C8 Bonia8 DreamEeaver itdL

  zbirne imeni/e 9/olle/tive noun;8 lue za ozna!avanje kupa ili mno*tvau jednini.team 9mom!ad;8 u'ar 9*e&er;8 0lo/k 9jato;8 armI 9vojka; itdL

  'radivne imeni/e 9material noun;8 lue ozna!avanje tvari ili materija.lead 9olovo;8 milk 9mlijeko;8 air 9zrak;8 i/e 9led; itd.

  aptraktne imeni/e 9abtra/t noun;8 ozna!uju ne*to netvarno8 nekovojtvo ili tanje. 0ear 9traC;8 CealtC 9zdravlje;8 tCirt 9e; itd.

  Aakoer8 imeni/e dijelimo i na: brojive i nebrojive 9ountable and n/ountablenoun;.,noinu tvore amo op&e imeni/e. One obi!no ozna!avaju ne*to *to e moe

  brojati8 te iC zovemo brojivim imeni/ama: tEo 'irl 9dvije djevojke;8 tCreemontC 9tri mjee/a; itd.

  Gradivne i aptraktne imeni/e8 uzete u op&em milu8 e ne mo'u brojati. Oneu nebrojive i ne mo'u e upotrebljavati u mnoini:ilver 9rebro;8 tCirt 9e;8 air 9zrak; itd.

  Rod imeni/a + Gender o0 #oun,noina imeni/a + %lural o0 #oun%adei imeni/a + ae o0 #oun

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  24/78

  boI + 'irl dje!ak + djevoj!i/a0atCer + motCer ota/ + majkabrotCer + iter brat + etraon + dau'Cter in + k&iun/le + aunt ujak + tetkanepCeE + nie/e ne&ak + ne&akakin' + =ueen kralj + kralji/a

  monk + nun kaluer + kalueri/aCore + mare konj + kobila/o/k + Cen pijetao + koko*kadrake + du/k patak + patka'ander + 'ooe 'uak + 'uka

  + dodajemo natavke:

  abbot + abbe opat + opati/aa/tor + a/tre 'luma/ + 'lumi/a/ount + /ounte 'ro0 + 'ro0i/aduke + du/Ce vojvoda + vojvotkinjaemperor + empre /ar + /ari/apoet + poete pjenik + pjenikinjaprin/e + prin/e prin/ + prin/ezane'ro + ne're /rna/ + /rnkinjaCeir + Ceire naljednik + naljedni/aor/erer + or/ere !arobnjak + !arobni/alion + lione lav + lavi/aCero + Ceroine Ceroj + Ceroina

  + obrazuju e loeni/e:

  man+ervant + maid+ervant lu'a + lu*kinja/o/k+parroE + Cen+parroE vraba/ + vrabi/abull+/al0 + /oE+/al0 juna/ + juni/a

  male+elepCant+ 0emale+elepCant

  lon + loni/a

  landlord + landladI 'azda + 'azdari/a

  ,no'e imeni/e imaju iti oblik i u enkom i u mu*kom rodu:

  pupil 9u!enik8 u!eni/a;0riend 9prijatelj8 prijatelji/a;tea/Cer 9u!itelj8 u!itelji/a;/ouin 9roak8 rodi/a;

  %onekad da bimo ozna!ili rod oviC imeni/a dodajemo ove rije!i:'entleman8 ladI8 male8 0emale8 man8 Eoman:

  ladI+tea/Cer 9u!itelji/a;.

  24

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  25/78

  Od op&e' pravila potoje ljede&i izuze/i: KCoreK i Kdo'K niu redne' ve& mu*ko' rodaL K/atK je enko' rodaL K/CildK moe biti va tri rodaL imeni/e: boat8 Cip8 treamer8 man+o0+Ear8 veel niu rednje' ve&

  enko' roda i ozna!avaju e a CeL enko' roda u:

  imena drava i zemaljaLneki aptraktni pojmovi 9miaone imeni/e; kao: vi/torI8 libertI8 mer/I'ra/e8 virtueLenko' roda u i nature8 eartC i moonL

  imeni/e koje izraavaju jaka oje&anja mu*ko' u roda: love8 an'er8depair8 0earL

  mu*ko' roda u takoer i: un8 deatC8 timeL pti/e8 ribe8 inekti u obi!no rednje' rodaL

  banama ivotinje u peroni0i/irane pa u uvijek enko' ili mu*ko' roda.

  2.4.2. 8(o

  Op&a pravila:mnoina imeni/a obrazuje e dodavanjem natavka K+K. Ovo e KKiz'ovarakao na*e KzK izuzev kada dolazi polije tvrdiC u'lanika.%rimjeri:

  book + book 9knji'a + knji'e;0a/e + 0a/e 9li/e + li/a;

  meni/e koje e zav*avaju na: +8 +8 +8 +C8 +t/C dobijaju natavak K+eK8koji e iz'ovara iz:

  /la + /lae razred + razredibuC + buCe 'rm + 'rmljeben/C + ben/Ce klupa + klupe

  meni/e na K+oK dobijaju natavak K+eK ako e KoK nalazi polije u'lanika:

  Cero + Ceroe Ceroj + Ceroji

  potato + potatoe krompiri + krompirine'ro + ne'roe /rna/ + /rn/i

  zuze/i od ovo' pravila u:

  piano + piano klavir + klaviri/anto + /anto pjev + pjevovio/tavo + o/tavo oktava + oktave

  meni/e na KoK polije amo'lanika dobijaju u mnoini amo natavak K+eK:

  /u/koo + /u/koo kukavi/a + kukavi/e

  25

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  26/78

  meni/e na KIK polije u'lanika mijenjaju KIK u KiK i dobijaju natavak K+eK:

  /ountrI + /ountrie zemlja + zemljeladI + ladie dama + dametorI + torie pri!a + pri!e

  ali:

  daI + daI dan + daniboI + boI dje!ak + dje!a/itoI + toI i'ra!ka + i'ra!ke

  meni/e na K0K i K0eK mijenjaju K0K u KvK i dobijaju u mnoini natavak K+eK:

  Cal0 + Calve polovina + polovine/al0 + /alve tele + teladkni0e + knive no + noeviEi0e + Eive upru'a + upru'e

  zuze/i od ovo' pravila u:

  tri0e + tri0e borba + borbe0i0e + 0i0e virala + virale

  ta00 + ta00 *tab + *tabovi'ul0 + 'ul0 truja + truje

  meni/e koje zav*avaju na K+oo0K8 K+ie0K8 K+00K ne mijenjaju u K0K i dobijajunatavak K+K:

  roo0 + roo0 krov + krovovidEar0 + dEar0 patuljak + patulj/i/Cie0 + /Cie0 po'lavi/a + po'lavi/e/li00 + /li00 'reben + 'rebeni

  #eke imeni/e imaju u mnoini natavak K+enK:

  o + oen vo + volovi/Cild + /Cildren dijete + dije/a

  #eke imeni/e obrazuju mnoinu promjenom onovno' amo'lanika:

  man + men !ovjek + ljudiEoman + Eomen ena + enetootC + teetC zub + zubi>n'liCman

  + >n'liCmen >n'lez + >n'lezi

  26

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  27/78

  portman + portmen portita + portiti

  ali:

  Roman + Roman Rimljanin + Rimljani#orman + #orman #orman + #ormani

  German + German #jema/ + #jem/i

  #eke imeni/e imaju dva oblika u mnoini a razli!itim zna!enjem:

  brotCer+ brotCer+ bretCren

  9bra&a po krvi;9bra&a u /rkvenoj or'aniza/iji8dru*tvu;

  /lotC+ /lotC+ /lotCe

  9*to0;9odijelo;

  atinke imeni/e na K+uK i K+umK te 'r!ke na K+onK i K+iK imaju u mnoiniobi!no vojlatinki odnono 'r!ki natavak:

  radiu + radii 9polupre!nik8 polupre!ni/i;oai + oae 9oaza8 oaze;

  @loeni/e obrazuju mnoinu tako da e natavak za mnoinu doda 'lavnoj rije!i

  od kojeje loeni/a atavljena8 tj. od rije!i koja noi miao. 7ko je loeni/aatavljena bezimeni/a8 onda natavak za mnoiniu dobija poljednja rije!:

  looker+on + looker+on 9'ledala/8 'ledao/i;pi/k+po/ket + pi/k+po/ket 9deparo*8 deparo*i;

  0or'et+me+not + 0or'et+me+not9nezaboravak 9/vije&e;8nezaborav/i;

  #eke loeni/e dobijaju obiljeje mnoine uz oba dijela rije!i:

  manervant + menervant 9lu'a8 lu'e;

  #eke e imeni/e upotrebljavaju amo u jednini:

  advi/e 9avjet;0urniture 9namje*taj;in0ormation 9obavje*tenje;

  pro're 9napredak;

  7ko je potrebno izraziti mnoiniu8 onda e upotrijebi neka rije! u mnoini:

  2"

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  28/78

  tEo pie/e o00urniture

  9dva komada namje*taja;

  #eke u imeni/e po vom obliku u jednini8 a imaju zna!enje mnoine:

  people 9ljudi;mankind 9!ovje!antvo;/attle 9toka;

  meni/a KneEK 9vijet; i KmeanK 9redtvo; imaju oblik mnoini ali u u jednini:

  ECat i tCeneE

  9kakve u vijeti;

  bI tCe mean 9na ovaj na!in;

  ,no'e imeni/e e upotrebljavaju amo u mnoini:

  /ard 9karte;/ontent 9adrina;polti/ 9politika;matCemati/ 9matematika;

  #eke imeni/e imaju u mnoini dru'a!ije zna!enje ne'o u jednini:

  arm 9ruka; arm 9ruke8 oruje;letter 9lovo; letter 9knjievnot;/ompa 9kompa; /ompae 9*etar;draEer 90ijoka; draEer 9donje 'a&e;

  2.4.3. P'0e

  *no(ina:1. pad. @ome tea/Cer Cad book. 9neki u!itelji imali u knji'e;2. pad. ACe book o0 tCe te/Cer Eere bi'. 9knji'e tiC u!itelja u bile velike; ACe tea/CerP book are alEaI bi'. 9knji'e u!itelja u uvijek velike;

  2$

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  29/78

  3. pad. -e Eent to tCe tea/Cer. 9oti*li mo u!iteljima;4. pad. 7nd Ee aked tCe tea/Cer. 9i zapitali mo u!itelje;5. pad. Aea/Cer8 are Iour book bi'. 9u!itelji8 jeu li va*e knji'e velike;6. pad. 70ter tCe /onveration EitC tCe tea/Cer. 9polije raz'ovora au!iteljima;". pad. -e knoE more about tCe tea/Cer. 9znamo vi*e o u!iteljima;

  %rema tome8 padei e odreuju prema mjetu u re!eni/i 9prvi i !etvrti;8pomo&u prijedlo'a 9dru'i pade pomo&u prijedlo'a Ko0K ili natavkom kadimamo privojni 'enitiv8 tre&i pade pomo&u prijedlo'a KtoK8 *eti pomo&uprijedlo'a KEitCK8 edmi pade pomo&i prijedlo'a KaboutK;. %eti pade izraavae imeni/om bez !lana.

  2.+.3.1. ,rugi pade( -enitive

  en'lekom jeziku dru'i pade e moe izraziti na vi*e na!ina:

  #ormankim 'enitivom 9#orman 'enitive; koji e obrazuje pomo&u prijedlo'aKo0K:tCe book o0 tCe tea/Cer 9u!iteljeva knji'a;.

  @akonkim 'enitivom 9@aon 'enitive;8 koji e jo* zove Kprivojni 'enitivK9%oeive /ae;. Ovaj pade e obrazuje tako da e imeni/i doda natavak +P.tea/CerP book 9u!iteljeva knji'a;.@akonki 'enitiv e obrazuje natavkom +P na imeni/u koji e iz'ovara KzK izazvu!niC u'lanika i amo'lanika8 a KK iza bezvu!niC u'lanika.

  jednini e dodaje +Ptea/CerP book 9u!iteljeva knji'a;%eterP toI 9%eterova i'ra!ka;boIP eIe 9dje!akove o!i;7ko e oobna imeni/a zavr*ava na +8 onda dodajemo amo apotro08 anatavake iz'ovara kao KzK:BurnP Eork 9Burnova djela;7ko e imeni/a zavr*ava na + ili +/e kao i ipred rije!i KakeK8 dodaje e amoapotro0:0or 'oodneP ake 9za Boju volju;

  0or /on/ien/eP ake 9radi mirenja avjeti;.

  Oobne imeni/e mo'u e zavr*avati na +8 pa da ipak dobijaju natavak +P:@t. ameP @=uare 9tr' @v. Dejma;0or DoriP ake 9radi Dori;mI boP iter 9etra mo' 'azde;.

  @loeni/e dobijaju natavak +P na kraju:a0ter mI motCer+in+laEP leavin' 9polije odlaka moje puni/e;.

  mnoini koja e zavr*ava na + dodaje e amo apotro0:mI brotCerP Eive 9ene moje bra&e;.

  7ko e imeni/a ne zavr*ava na + u mnoini8 onda ona ima natavak +P:tCe /CildrenP toI 9dje!ije i'ra!ke;

  2

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  30/78

  tCe mi/eP le' 9mi*ije no'e;EomanP ri'Ct 9enka prava;.

  2./. Pr!0je! - A0je+*!e%

  %ridjev je u en'lekom jeziku nepromjenljiva rije!8 pa e prema tome pridjevomne moe izraziti ni rod8 ni broj ni pade. %ridjev obi!no toji ipred imeni/e.

  %ridjevi e dijele na: li!ne 9proper;8 koji e pi*u velikim lovom: Bonian8 roatian8 @erbian8

  >n'liC8 German8 talianL opine 9de/riptive;: Ioun'8 beauti0ul8 'reenL koli!inke 9=uantitative;: ome8 0eE8 mu/C8 all8 enou'CL pokazne 9demontrative;: tCe tCi8 tCat8 tCee8 tCoe8 u/C8 Iounder8 tCe

  ame8 tCe orderL neodreene 9inde0inite;: a8 an8 anI8 one8 /ertain8 anotCerL diobne 9ditributive;: ea/C8 everI8 eitCer8 neitCerL privojne 9poeive;: mI8 Iour8 Ci8 Cer8 it8 our8 tCeirL upitne 9interro'ative;: ECat8 ECi/C.

  2./.1. Pore=e(je r!0je' - 7o#'r'%!o(

  %ridjevi imaju tri tupnja poreenja:prvi tupanj + jednakot + poitivedru'i tupanj + nejednakot + /omparativetre&i tupanj + nadmo&not + uperlative.

  ednakot e izraava pomo&u rije!i Ka...aK i pozitiva pridjeva.

  e i a ri/C a Ci 0riend. 9on je ito toliko bo'at kao nje'ov prijatelj;.e i a tron' a a Core. 9jak je kao konj;Fomparativ8 kojim e izraava umanjenot8 obrazuje e pomo&u rije!iKle...tCenK:e i le ri/C tCan Ci brotCer. 9on je manje bo'at od vo' brata;

  Fomparativom e izraava uve&anot8 i obrazuje e:

  + kod jednoloniC i nekiC dvoloniC pridjeva dodavanjem natavka KerK:e i ri/Cer tCan Ci 0riend. 9on je bo'atiji od vo' brata;L

  + kod vi*eloniC pridjeva dodavanjem natavka KmoreK ipred pridjeva:e i more independent tCan Ci brotCer. 9on je amotalniji od vo' brata;L

  + Kve vi*e i vi*eK e prevodi vezom KandK koja pretCodi i dolazi polijekomparativa zauve&anje: tron'er and tron'er 9ve ja!i i ja!i;.7ko je pridjev vi*eloan8 ponavlja e amo prilo' KmoreK:more and more /ontemptible 9ve vi*e omrznutiji;.

  Are&i tupanj uperlativ moe biti: relativni8 kada je poreenje izraeno pridjevom na najvi*em ili najniem

  tepenu.

  On e pravi kod:+jednoloniC i nekiC dvoloniC pridjeva kojima pretCodi !lan tCe i dodaje

  3(

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  31/78

  im e natavak K+etK: Ce i tCe ri/Cet 9on je najbo'atiji;L+vi*eloniC pridjeva kojima pretCode rije!i KtCe motK:Ce i tCe mot intelli'ent 9on je najpametniji;L

  apolutni uperlativ e pravi kada e ipred pridjeva tavi prilo' mot iliverI:t i mot true. 9to je veoma ta!no8 to je ponajvi*e ta!no;.7ko umjeto pridjeva toji prilo' vremena ada*nje' koji ima ulo'u

  pridjeva8 umjeto verI upotrebljava e mu/C ili verI mu/C: am mu/C obli'ed to Iou. 9veoma am vam zaCvalan;.

  %ravopina pravila pri poreenju7ko e pridjev zavr*ava kratkim amo'lanikom iza koje' dolazi u'lanik8 taje u'lanik udvotru!uje:0at+ 0atter+ tCe 0attet 9debeo;8bi'+ bi''er+ tCe bi''et 9velik;.

  7ko e pridjev zavr*ava muklim KeK8 na komparativ i uperlativ dodaju enatav/i K+rK8 odnono K+tK: 0ine+ 0iner+ tCe 0inet 9lijep;.

  7ko e pridjev zavr*ava a lovom KIK ipred koje' e nalazi u'lanik ono emijenja u KiK:prettI+ prettier+ tCe prettiet 9dra';8ali 'raI+ 'raIer+ tCe 'raIet 9jer KIK dolazi polije amo'lanika8 a neu'lanika;.

  %oreenje pridjeva pomo&u natavka K+erK za komparativ i K+etK za uperlativnaziva e 'ermanko poreenje. #a ovaj na!in porede e vi jednolonipredjevi + a izuzetkom ljede&iC:

  jut8 more jut8 tCe more jutri'Ct8 more ri'Ct8 tCe mot ri'Ct.

  Germankim na!inom poreenja porede e jo* i dvoloni pridjevi koji ezavr*avaju na K+IK8 K+oEK8 K+erK ili na ilabi!no KlK8 kao i pridjev koji imajuna'laak na dru'om lo'u:

  prettI8 prettier8 tCe prettietLnarroE8 narroEer8 tCe narroEetL/lever8 /leverer8 tCe /leveretimple8 implier8 tCe implietL

  polite8 politer8 tCe politet.

  %oreenje koje e dobiva dodavanjem rije!i KmoreK za komparativ i KtCe motKza uperlativ ipred pridjeva naziva e romanko poreenje. Ovim na!inomporede e vi vi*eloni pridjevi koji imaju na'laak na prvom lo'u8 kao ipridjevi koji e zav*avaju na K+edK i K+in'K:

  0amou8 more 0amou8 tCe mot 0amouLlearned8 more learned8 tCe mot learnedLbeauti0ul8 more beauti0ul8 tCe mot beauti0ul.

  mno'i dvoloni pridjevi mo'u e porediti na oba na!ina. Aakvi u pridjevi:/ommon8 /ruel8 pleaant8 =uiet8 /Ceer0ul8 Candome itd.

  31

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  32/78

  2./.2. Ner'!&(' o#'r'+!j' r!0je' - Irre"&'r +o#'r'%!o(

  #epravilno e porede ljede&i pridjevi:

  %oitive omparative @uperlative

  'ood 9dobar; better tCe bet

  bad 9lo*;

  evil 9zao; Eore tCe Eortill 9boletan;mu/C 9mno'o;manI 9mno'o; more tCe motlittle 9malen; le tCe leatlate 9kaan; later 9kaniji; tCe latet 9najnoviji; latter 9dalji po redu; tCe lat 9poljednji;pnear 9blizak; nearer tCe nearet 9najblii; tCe net 9ljede&i8 do;

  pold 9tar; older tCe oldet elder tCe eldet0ar 9daleko; 0artCer 9protorno dalji;tCe 0artCet 0urtCer 9dalji po redu; tCe 0urtCet

  Fomparativ i uperlativ loeniC pridjeva:kada loeni pridjevi po!inju jednoloni pridjevom onda natavke zakomparativ i uperlativ dobija jednoloni pridjev: never aE a 0ater ailin' Cip. 9nikad niam vidio bre' jedrenjaka; never aE a Eore lookin' man. 9nikad niam vidio !ovjeka koji lo*ije iz'leda;

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+n'liC+

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  33/78

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  34/78

  Ce Ealked about tCe Coue 9Codala je po ku&i;itP about even oP/lo/k 9oko edam je ati; Ea about to 'o Come ECen Ce /ame 9upravo am Ctio da odem kad je onado*la;

  %!(+e + CavenPt een Iou in/e lat ?ridaI 9niam va vidio od pro*lo' petka;

  or - CavenPt een Iou 0or a'e 9niam va vidjeo od odavno; Eaited 0or an Cour 9!ekao am jedan at; did it 0or Iou 9to am za va u!inio;

  e+e* + tCere Ea no one at tCe /on0eren/e e/ept tCe preident 9niko empredjednika nije bio na kon0eren/iji;

  $e*Cee( -ECat i betEeen Iou and Cer 9*ta je izmeu tebe i nje;tCere i 'reat di00eren/e betEeen Eord and deed 9velika je razlika izmeurije!i i djela;

  '#o( -Iou Eill 0ind ome interetin' 'irl amon' tCi tudent 9na&i &eteintereantne djevojke meu ovim tudenti/ama;

  $eore -Ce tood be0ore tCe door Eaitin' 9tajala je pred vratima i !ekala;/ame be0ore ei'Ct oP/lo/k 9doi prije oam;

  $eo(0 + tCi i beIond mI undertandin' 9to ne mo'u da Cvatim;Ci Coue tand beIond tCat road 9nje'ova ku&a e nalazi iznad ovo' puta;

  C!*)o"* - Call be lonelI EitCout Iou 9bit &u uamljen bez va;

  Ce le0t EitCout aIin' 'ood+bIe 9oti*la je bez zbo'om;*oC'r0% + tCeI /ame to tCe Coue 9pri*li u ku&i;

  "(*!& - Call Eait until daI /ome 9!ekat &u dok oni dou;

  *!&& + Cave been Eaitin' 0or Iou till noE 9ve do ada am va !ekao;

  C!*)+ Eill Iou take me EitC Iou 9Co&ete li me poveti a obom;tCe propoal Ea approved EitC 'reat majoritI 9prijedlo' je priCva&en velikomve&inom;

  /annot remain EitC Cim anI lon'er 9ne mo'u vi*e otati njim;Ce /ut Cimel0 EitC a kni0e 9pojekao e noem;

  re'r0!( -ECat Cave Iou done re'ardin' tCi reportN 9*ta te u!inili u vezi aovim izvje*tajem;

  %ored oviC prijedlo'a u en'lekom jeziku imamo i tzv. prijedlone 0raze9prepoitional 0rae;:

  in pite o0 9uprko;in 0ront o0 9ipred;a//ordin' to 9prema;be/aue o0 9zbo';on a//ount o0 9radi;bI mean o0 9pomo&u;

  34

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  35/78

  ACere Ea a pool in 0ront o0 Ci Coue. 9pred nje'ovom ku&om e nalaziobazen;ACi i not trutC in pite o0 ECat Ce Ca aid. 9to nije itina uprko tome *to jeon rekao;

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+n'liC+

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  36/78

  %oreenje prilo'a%rilozi obrazuju prvi i dru'i tupanj poreenja na ljede&e na!ine:

  dvoloni i vi*eloni prilozi8 kao i prilozi a natavkom KlIK porede e nataj na!in*to e za komparativ ipred prilo'a dodaje rije! KmoreK8 a za uperlativrije! KmotK.beauti0ullI + more beauti0ullI + mot beauti0ullI 9lijepo + ljep*e...;L

  jednoloni prilozi 9kao i prilozi o0ten i earlI; obrazuju komparativnatavkom KerK8a uperlativ natavkom KetK:lon' + lon'er + lon'et 9du'o + due...;L

  #epravilno e porede ljede&i prilozi:

  Eell 9dobro; + better + betbadlI 9lo*e; + Eore + Eortmu/C 9mno'o; + more + motlittle 9malo; + le + leatnear 9blizu; + nearer + nearet8 net0ar 9daleko; + 0artCer8 0urtCer + 0artCet8 0urtCetlate 9kano; + later + latet8 lat

  na!e8 u poreenju prilo'a vae va otala pravila koja e primjenjuju i napridjeve. en'lekom jeziku ima vi*e pridjeva koji e upotrebljavaju i kao prilozi:

  /Ceap 9je0tin; + to ell /Ceap 9prodavati je0tino;dear 9dra'8 kup; + to buI dear 9kupiti kupo;0air 9lijep8 pravilan; + to /opI 0air 9prepiati !ito;0ale 9laan; + to plaI 0ale 9varati u i'ri;Card 9teak; + to Eork Card 9naporno raditi;Ci'C 9viok; + to /Car'e Ci'C 9propiati vioke /ijene;loud 9'laan; + to peak loud 9'ovoriti 'lano;loE 9nizak; + to peak loud 9'ovoriti tiCo;near 9blizak; + to draE near 9pribliiti e;ri'Ct 9prav; + to in' ri'Ct 9raditi kako treba;

  Cort 9kratak; + to top Cort 9iznenada tati;Eide 9*irok; + Eide open 9*iroko otvoren;

  #apomena: kada ovi prilozi dobiju prilo*ki natavak KlIK8 oni !eto mijenjajumiao:Card 9teak8 naporan; + CardlI 9jedva;8near 9blizak; + nearlI 9koro;.%rilo' moe imati tri poloaja u re!eni/i:

  na po!etku 9prije ubjekta;:#oE Ee Eill tudI adverb. 9ada &emo u!iti prilo'e;

  u redini 9izmeu ubjekta i 'lavno' 'la'ola;:-e o0ten tudI adverb. 9mi !eto u!imo prilo'e;

  36

  http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/pridjevi.htm#poredjenjehttp://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/pridjevi.htm#poredjenje
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  37/78

  na kraju 9iza 'lavno' 'la'ola ili objekta;:-e tudI adverb /are0ullI. 9mi paljivo u!imo prilo'e;

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+itCer Iou or Iour brotCer mut 'o. 9ili vi ili va* brat morate i&i;(e!*)er...(or+ #eitCer Ce or Ci iter kneE tCi leon. 9ni on ni nje'ovaetra niu znali ovu lek/iju;$o*)...'(0+ BotC Iou and tCink o. 9oboje milimo tako;"(&e%% - am not 'oin' to do tCi unle it i ne/earI. 9ne&u to da uradim akonije potrebno;!( or0er *o+ e /ame in order to Cear neE. 9do*ao je da bi !uo vijet;'% #"+) '%+ Cave read a mu/C Cad time. 9!itao am onoliko koliko am

  imao vremena;*)o") '&*)o")+ e knoE tCat Ea ri'Ct8 altCou'C Ce EouldnPt admit it.9on zna da am bio u pravu iako on to ne bi priznao;C)e*)er - donPt knoE ECetCer to 'o or not. 9ne znam da li da idem ili ne;

  3"

  http://english-quiz.net/adjective-or-adverb-test.htmlhttp://english-quiz.net/adjective-or-adverb-test.html
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  38/78

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  39/78

  Jamjeni/e KEeK i KtCeIK e !eto upotrebljavaju kao neodreene zamjeni/e iimajuzna!enje neodreene zamjeni/e KoneK. tom lu!aju prevode e a ljudi9uop&e;. Fad upotrijebimo zamjeni/u KEeK8 uklju!ujemo li/e koje 'ovori8 a kadupotrijebimo zamjeni/u KtCeIK8 onda ne uklju!ujemo:-e are not 'oin' to ak Iou to 'o. 9ne&emo traiti od va da idete;

  ACeI aI tCat tCe a//ident Ea inevitable. 9kau da je neretan lu!aj bioneizbjean; obi!nom 'ovoru e u ovakvim lu!ajevima moe upotrijebiti i zamjeni/aKIouK:Hou are not uppoed to knoE everItCin'. 9ne moe e pretpotaviti da veznate;

  2.1.2. Pr!%oj(e '#je(!+e - Po%%e%%!e Pro(o"(%

  %rivojne zamjeni/e u:mine 9moj8a8e;8

  Iour 9tvoj8a8e;8Ci 9nje'ov;8Cer 9njen;8it 9nje'ov; u jedniniL

  our 9na*8a8e;8Iour 9va*8a8e;8tCeir 9njiCov8a8e; u mnoini.

  %rivojne zamjeni/e lue za od'ovor na pitanje !iji8 !ija8 !ije:

  -Coe Cat i tCiN t i mine. 9!iji je ovo *e*irN moj je;%rivojne zamjeni/e upotrebljavaju e takoer u naro!itim izrazima koji pravedvotruki pade:a 0riend o0 mine 9moj prijatelj;Fad e zamjeni/a eli na'laiti8 moe e umjeto privojne zamjeni/e KmineK8upotrijebiti KmI oEnK:ACi book i mI oEn. 9ovo je moja vlatita knji'a;Dok e privojni pridjevi upotrebljavaju amo uz imeni/e8 privojne zamjeni/eupotrebljavaju e amotalno:tCi book i mI oEn 9ovo je moja knji'a; + pri. pridjevLand ECere i Iour 9a 'dje je va*a; + priv. zamjeni/a.

  2.1.3. Por'*(e '#je(!+e - Re&e!e Pro(o"(%

  %ovratne zamjeni/e u: mIel0 9ja am8 li!no ja;8 Iourel0 9ti am8 ti li!no;8Cimel0 9on am;8 Cerel0 9ona ama;8 itel0 9ono amo; za jedninu8ourelve 9mi ami;8 Iourelve 9vi ami;8 tCemelve 9oni ami; za mnoinu.KOneP el0K ili Koneel0K je neodreeni oblik i upotrebljava e kad je objekat ure!eni/i KoneKili kad je 'la'ol u re!eni/i bezli!an:

  to EaC oneP 0a/e 9oprati ne!ije li/e;8 to dre oneP el0 9obu&i e;

  %ovratna zamjeni/a moe e upotrijebiti i u izrazima kao: KbI mIel0K 9am;:

  did it bI mIel0 9am am to u!inio8 bez i!ije pomo&i;8 ili u izrazu:a 0or mIel0 9*to e mene ti!e;.

  3

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  40/78

  Jamjeni/e za iti/anje 9empCaizin' pronoun; imaju iti oblik kao i povratnezamjeni/e iupotrebljavaju e da e u re!eni/i itakne predmet ili objekt:e Cimel0 did tCi Ceroi/ deed. 9li!no on je u!inio to Cerojko djelo;.

  2.1.4. Po'(e '#je(!+e - De#o(%*r'*!e ro(o"(%

  %okazne zamjeni/e u:tCi 9ovaj8 ova8 ovo; za blie predmete ili li/a u jedniniLtCee 9ovi8 ove8 ova; za blie predmete ili li/a u mnoiniLtCat 9onaj8 ona8 ono; za dalje predmete u mnoiniLzatimu/C 9takav8 a8 o; i tCe ame 9iti;LtCe 0ormer 9prea*nji8 raniji;8 tCe latter 9zadnji8 dalji po redu;Lone i one.%okazne zamjeni/e tCi i tCat mo'u biti amotalne amo u aptraktnomzna!enju:

  ACi i not true. 9to nije itina;.@u/C i tCe ame imaju iti oblik u mnoini:@u/C i mI opinion8 u/C are Ci Eord. 9takvo je moje mi*ljenje8 takve unje'ove rije!i;tCe ame to Iou 9takoer i vama;.Jamjeni/a KtCe ameK moe e poja!ati a KtCe verI ameK 9ba* taj iti;.

  2.1./. 5!*(e '#je(!+e - I(*erro'*!e Pro(o"(%

  pitne zamjeni/e u: ECo8 ECat i ECi/C.%romjena zamjeni/e KECoK:1. pad. ECo 9ko;2. pad. ECoe 9!iji8 koje'a;3. pad. to ECom 9kome;4. pad. ECom 9ko'a;5. pad. EitC ECom 9 kim;

  %romjena zamjeni/e KECatK:1. pad. ECat 9*ta;2. pad. o0 ECat 9!e'a;3. pad. to ECat 9!emu;

  4. pad. ECat 9*ta;5. pad. EitC ECat 9!ime;

  %romjena zamjeni/e KECi/CK:

  1. pad. ECi/C 9koji;2. pad. o0 ECi/C 9koje'a;3. pad. to ECi/C 9kojemu;4. pad. ECi/C 9koje'a;5. pad. EitC ECi/C 9 kojim;

  K-CatK e upotrebljava amo za tvari :ECat do Iou Eant 9*ta Co&ete;8 ECat i tCi made o0 9od !e'a je ovonapravljeno;.K-CoK e upotrebljava amo za li/a:

  4(

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  41/78

  ECo live in Iour Coue 9ko ivi u va*oj ku&i;8ECom do Iou ee 9ko'a vidite;.K-Ci/CK e upotrebljava i za li/a i tvari kada je u pitanju izbor:ECi/C o0 tCee tEo book i Iour 9koja od ove dvije knji'e je va*a;8ECi/C o0 tCee 'irl i Iour iter 9koja od oviC djevojaka je va*a etra;.7ko e iza KECi/CK i KECatK nalazi imeni/a8 onda u to pridjevi 9ECi/C + kojiLECat + kakav;:

  ECi/C man i Iour brotCer 9koji od oviC ljudi je va* brat;8ECat /olour i Iour ba' 9koje je boje va*a torba;.pitne e zamjeni/e mo'u kombinovati a KeverK ili KoeverK radi iti/anja:ECoever8 ECatever8 ECi/CeverLECooever8 ECatoever8 ECi/Coever.7ko u KECoK i KECatK predmeti u re!eni/i8 onda 'la'ol nije u upitnom obliku:ECo peak Cere 9ko ovdje 'ovori;ECat /ome a0ter prin' 9*ta dolazi polije prolje&a;.

  2.1.,. Re&'*!(e '#je(!+e - Re&'*!e ro(o"(%

  Relativne zamjeni/e u: ECo8 ECat8 ECi/C8 tCat8 a8 but.K-CoK e upotrebljava za li/a:Ce live EitC Cer dau'Cter ECo i a tea/Cer 9ona ivi a vojom k&erkom kojaje u!itelji/a;8 aE tCe man to ECom Iou Eere talkin' 9vidjeo am !ovjeka a kojim teraz'ovarali;LK-ComK e moe izotaviti:tCe journalit met at tCe /on0eren/e le0t 0or talI 9novinar ko'a am reo nakon0eren/iji otputovao je za taliju;.K-CoeK e odnoi na li/a8 ivotinje i tvari:

  tCi i tCe Eoman in ECoe Coue Ee live 9to je ena u !ijoj ku&i mi ivimo;8 aE tCe do' ECoe le' Ea broken 9vidjeo am pa !ija no'a je bilalomljena;.KO0 EComK i Ko0 ECi/CK dolaze polije rije!i na koje e odnoe:a Eriter tCe 0ame o0 ECom i 'reat Ca died 9jedan pia/8 !ija je lava velika8umro je;.K-Ci/CK e odnoi na tvari i na ivotinje:tCe Coue in ECi/C live i in mall treet 9ku&a u kojoj ivim nalazi e u malojuli/i;.K-Ci/CK e moe odnoiti i na /ijelu re!eni/u:Ee /ame Come bI /ar ECi/C Ea 'reat 0un 9vratili mo e kolima *to je bilo vrlo

  zabavno;.K-Ci/CK e moe izotaviti kad je objekt u !etvrtom padeu:%eter lot tCe Eat/C Ci Ei0e Cad 'iven Cim 9%eter je iz'ubio at koji mu jepoklonila upru'a;.KACatK e odnoi na li/a8 ivotinje i tvari:tCe boI tCat CoEed Iou tCe EaI i mI brotCer 9dje!ak koji vam je pokazao putje moj brat;8tCe book tCat Iou are readin' i interetin' 9knji'a koju !itate je zanimljiva;.Fad je KtCatK predmet odnone re!eni/e moe e izotaviti:tCe man Iou met i mI 0atCer 9!ovjek ko'a te reli je moj ota/;.KACatK e upotrebljava umjeto KECoK ili KECi/CK i to:

  polije uperlativa pridjeva: tCi i mot beauti0ul pi/ture tCat Cave evereen 9to je najljep*a lika koju am ikad vidjeo;L

  polije redniC brojeva: tCi i tCe 0irt book tCat Cave read EitC realinteret 9to je prva knji'a koju am pro!itao a tvarnim zanimanjem;L

  41

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  42/78

  + polije rije!i: all8 everItCin'8 anItCin'8 notCin'8 ometCin'8 ome8 anI8none8 mu/C8little8 onlI8 verI:tCere i mu/C tCat mut be done 9ima mno'o to'a *to e mora uraditi;.

  K-CatK kao odnona zamjeni/a zna!i Kono *toK:tell me ECat Iou Eant to knoE 9kaite mi *ta elite znati;8 knoE ECat Iou mean 9znam *ta milite;.

  Relativna zamjeni/a KaK upotrebljava e za li/a8 ivotinje i tvari8 i dolazipolije KameK i Ku/CK:bread Ea 'iven to u/C a Eere mot Cun'rI 9Cljeb je dat onima koji u bilinaj'ladniji;.KButK kao relativna zamjeni/a odnoi e na imena li/a8 ivotinja i tvari8 aupotrebljava eamo iza ne'a/ije:tCere i no man Cere but love Ci /ountrI 9nema ovdje !ovjeka koji ne volivoju zemlju;.Relativne zamjeni/e e mo'u poja!ati rije!ima KeverK ili KoeverK:ECatever tCeI do8 tCeI are not ri'Ct 9*ta bilo da !ine8 niu u pravu;.

  2.1.. D!o$(e '#je(!+e - D!%*r!$"*!e Pro(o"(%

  Diobne zamjeni/e u: ea/C8 ea/C otCer8 eitCer8 neitCer.

  >a/C e odnoi na li/a8 ivotinje i tvari. Jna!i vaki od dvoji/e ili vi*e njiC uzetipoebno.Gla'ol je uvijek u jednini: ea/C CoE Ci oEn /ard 9vaki pokazuje vojukartu;.

  >a/C otCer ima uzajamno zna!enje 9jedan dru'o'a8 jedan dru'ome itd.;:'ood 0riend alEaI Celp ea/C otCer 9dobri prijatelji uvijek pomau jedandru'o'a;.mjeto Kea/C otCerK moe e upotrijebiti Kone anotCerK:tCeI Celp one anotCer 9oni pomau jedan dru'o'a;.K>itCerK i KneitCerK upotrebljavaju e za li/a8 ivotinje i tvari8 a zna!e jedan ilidru'i9ni jedan ni dru'i; od dvoji/e:eitCer o0 tCee tEo pupil Eill read tCe torI properlI 9i jedan i dru'i u!enikpro!itat &e pri!u kako treba;.

  K>itCerK i KneitCerK u takoer i vezni/i8 i u tom lu!aju upotrebljavaju e a KorKili KnorK:eitCer Iou or Iour 0atCer Could paI tCi moneI 9ili vi ili va* ota/ morat &eplatiti taj nova/;.

  2.1.. Neo0re=e(e '#je(!+e - I(0e!(!*e Pro(o"(%

  @amotalno i pridjevki upotrebljavaju e ljede&e neodreene zamjeni/e:all /io8 vi0eE maloa 0eE ne*to8 nekoliko

  little maloa little ne*to malomanI8 mu/C mno'oome8 anI neki8 ne*to8 nekoliko

  42

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  43/78

  otCer dru'ianotCer 9jedan; dru'ione nekieveral nekolikobotC oba@amo pridjevki upotrebljavaju e:

  everI vaki 9ako zna!i/jelinu;no nikomanI a mno'i

  @amo amotalno e upotrebljavaju:otCer dru'iometCin'8anItCin'

  ne*to

  omebodI nekoomeone nekoanIbodI neko8 bilo koanIone neko8 bilo koeverIbodI vakoeverIone vakoeverItCin' venobodI nikono one nikonone nikonotCin' ni*ta

  #eodreena zamjeni/a KallK upotrebljava e:a; amotalno: all Eill /ome 9ve &e do&i;8 all i lot 9ve je iz'ubljeno;Lb; pridjevki: all Cope Ea lot 9va je nada bila iz'ubljena;.K7llK zna!i /jelinu. Gla'ol toji u jednini ili mnoini:all i /orre/t 9ve je ta!no;8tCe Coue i emptI8 all Cave 'one 9ku&a je prazna8 vi u oti*li;.K@omeK i KanIK upotrebljavaju e za li/a8 ivotinje i tvari. ,o'u e upotrijebiti ujedniniili mnoini. K@omeK ozna!ava dio koji je uzet iz /jeline8 izvjetan broj8 koli!inu ilitepen.K7nIK ima neodreeno zna!enje8 dok je KomeK ipak o'rani!en:

  am Cort o0 moneI but tCink /an pare ome 9nemam nova/a ali milim damo'u ne*to odvojiti;LtCere are manI interetin' book Cere8 am 'oin' to take ome 9ovdje imamno'o zanimljiviC knji'a8 uzet &u neke;LmanI people are aid to Cave arrived but till /annot ee anI 9kau da jemno'o vijeta ti'lo8 ali ja jo* uvijek niko' ne vidim;.KBotCK e upotrebljava za li/a8 ivotinje i tvari. Gla'ol je uvijek u mnoini:botC /ame to ee me 9oboje u do*li da me vide;LtEo artit Cave eCibited tCeir paintin'L Eork o0 botC are o0 'reat value 9dvalikara u izla'ali voje like8 radovi oboji/e u od velike vrijednoti;.K,u/CK e upotrebljava kada je u pitanju velika koli!ina. potrebljava e amou jednini 9kolektivno;:mu/C Ca been aid8 but in vain 9mno'o je bilo re!eno8 ali uzalud;.K,anIK e upotrebljava za neodreeni broj li/a8 ivotinja i tvari. Gla'ol je amou mnoini:

  43

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  44/78

  manI Eill /ome8 and till more Eill leave 9mno'i &e do&i8 ali jo* vi*e njiC &eoti&i;.@ve *to je re!eno za Kmu/CK i KmanIK vai za njiCove komparative i uperlative9more i mot;.K#obodIK i Kno oneK zna!e ito i upotrebljavaju e amo u jednini u milu:niko8 nijedna ooba8 nijedno li/e:nobodI Ca /ome at all 9niko nije dolazio uop&e;8

  in tCi Eork Cad nobodIP aitan/e 9u ovom polu niko mi nije pomo'ao;.K#otCin'K e upotrebljava amo u jednini u milu Kno tCin'K 9ni*ta;:notCin' Ca been aid about tCi 9ni*ta nije re!eno o tome;.KOneK e upotrebljava za li/a u jednini. Jna!i neko neodreeno li/e:one never knoE ECat Eill Cappen to one 9nikad e ne zna8 *ta &e e !ovjekudo'oditi;.

  KOtCerK je zamjeni/a koja e upotrebljava za li/a8 ivotinje i tvari i javlja eamo u mnoini: u''eted to 'o8 otCer aid Could taI 9predloio am da odem8 dru'i urekli da otanem;.K7notCerK e upotrebljava za li/a8 ivotinje i tvari i javlja e amo u jednini:one /ame at on/e8 anotCer a0ter ome minute 9jedan je ti'ao odmaC8 dru'ipolije nekoliko minuta;.

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  45/78

  %roto pro*lovrijeme

  9@imple %at;

  Da izrazite dru'u zavr*enuradnju8 koritite protopro*lo vrijeme.

  Eanted to 'o Comebe/aue mied mIparent.

  Da izrazite radnju koja edeila prije dru'e radnje

  koritite pat per0e/t.

  @Ce kneE Ce Cad made

  tCe ri'Ct /Coi/e.

  Da izrazite op&e poznatu!injeni/u koritite ada*njevrijeme.

  ACe Deit believed tCattCe univere i like a'iant /lo/k.

  %rezent per0ektili pat per0ekt9%reent %er0e/tor %at %er0e/t;

  vakom lu!aju korititepro*lo vrijeme.

  @Ce Ca 'roEn a 0ootin/e Ce turned nine.ACe /roEd Cad turnednatI be0ore tCe Ceri00returned.

  Budu&e vrijeme9?utur;

  Da izrazite itovremenuradnju koritite ada*njevrijeme.

  Eill be o CappI i0 tCeI0i mI /ar todaI.

  Da izrazite radnju koja e

  deila ranije8 korititepro*lo vrijeme.

  Hou Eill urelI pa tCieam i0 Iou tudiedCard.

  Da e izrazi radnja ubudu&noti koja &e e deitiprije radnje u nezavinojre!eni/i8 koritite prezentper0ekt.

  ACe /olle'e Eill probablI/loe it door netummer i0 enrollmentCave not in/reaed.

  %redbudu&evrijeme8 vr*eni0utur9?uture %er0e/tAene;

  vakom lu!aju korititeada*nje vrijeme ili prezentper0ekt.

  ,ot tudent Eill Cavetaken itI /redit bItCe time tCeI 'raduate.,ot tudent Eill Cavetaken itI /redit bItCe time tCeI Cave'raduated.

  @la'anje vremena a in0initivima i parti/ipima

  n0initiv

  45

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  46/78

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  47/78

  eperien/e8 tCe /oa/C knoE notto epe/t too mu/C.SRadnja izraena pomo&u 'la'olau prezentu KknoEK8 je poljedi/a'la'ola u pro*lom vremenuKpreparedK.T

  4"

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  48/78

  4. GLAG:LSKA VRE8ENA

  4.1. S'0';(j' re#e('

  @ada*nje proto vrijeme M @imple preent tene@ada*nje trajno vrijeme M %reent /ontinuou tene

  @ada*nje loeno vrijeme M %reent per0e/t imple tene@ada*nje trajno loeno vrijeme M %reent per0e/t /ontinuou tene%ro*la vremena%roto pro*lo vrijeme M @imple pat tene%ro*lo trajno vrijeme M %at /ontinuou tene@loeno pro*lo vrijeme M %at per0e/t imple tene@loeno trajno pro*lo vrijeme M %at per0e/t /ontinuou teneBudu&a vremena%roto budu&e vrijeme M @imple 0uture teneArajno budu&e vrijeme M ?uture /ontinuou tene@loeno budu&e vrijeme M ?uture per0e/t imple tene

  @loeno trajno budu&e vrijeme M ?uture per0e/t /ontinuou tene

  S'0';(j' re#e('S'0';(je ro%*o r!je#e - S!#&e Pre%e(* Te(%e@ada*nje vrijeme viC 'la'ola obrazuje e tako da e uz 'la'olka vremenauvijektavljaju li!ne zamjeni/e. edino e tre&e li/e jednine prezenta razlikuje odotaliC li/a8 jer dobija natavak K+K ili K+eK8 oim 'la'ola:to be + biti8 to Cave + imati8 /an8 maI + mo&i8 mut + morati8 ou'Ct + trebati.#atavak K+K za ada*nje vrijeme iz'ovara e kao KK ako dolazi iza bezvu!no'u'lanika8 ili KzK ako dolazi iza zvu!no' u'lanika ili amo'lanika:Ce peak 9Ci pi:k;8 Ce read 9Ci ri:dz;.Gla'oli koji e zavr*avaju na 8 8 z8 C i /C obrazuju tre&e li/e natavkomjedninenatavkom K+eK:Ce dree8 Ce tea/Ce.Gla'oli koji e u in0initivu zavr*avaju na K+IK8 kad pred tim KIK toji u'lanik8mijenjaju KIK u KiK8 u tre&em li/u jednine:to /rI 9Ce /rie;8 to trI 9to trie;.Odri!ni oblik ada*nje' vremena pravi e tako *to e uzme ada*nje vrijemepomo&no' 'la'ola Kto doK8 pa e zatim doda ne'a/ija KnotK i in0initiv 'la'ola

  koji e mijenja8 bez prijedlo'a KtoK: Erite 9ja pi*em; + do not Erite8 donPt Eritepitni oblik ada*nje' vremena pravi e tako pravi e tako *to e uzmeada*nje vrijeme pomo&no' 'la'ola Kto doK u inverziji i in0initiv 'la'ola koji emijenja8 bez prijedlo'a KtoK.Hou Erite 9ti pi*e*; + Do Iou EriteN 9pi*e* liN;@ada*nje proto vrijeme e upotrebljava:

  da ozna!i radnju !ije trajanje nije odreeno: Erite 9ja pi*em;8 Eork 9jaradim;L

  da potvrdi jednu poznatu itinu: 0iC live in Eater 9ribe ive u vodi;L da ozna!i radnju koja e vr*i po navi/i: alEaI rie earlI 9uvijek utajem

  rano;L da ozna!i radnju koja e ponavlja: Cave an >n'liC leon tCree time a

  Eeek 9imam !a en'leko' tri puta edmi!no;.

  4$

  http://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/present_perfect_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/past_perfect_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_simple.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_cont.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect.htmhttp://engleski-jezik.com/glagoli/futur_perfect_cont.htm
 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  49/78

  ACe un rie.

  pat preent 0uture

  @un/e izlazi vaki dan8 prije8 ada i polije.

  ennI i not Cere.

  pat preent 0uture

  ennI trenutno nije priutna.

  to /all + zvati

  /all ja zovem do not /all do /allN

  Iou /all ti zove* Iou do not /all do Iou /allNCe8 Ce8 it/all

  on8 ona 8 ono zoveCe8 Ce8 it doe not/all

  doe8 Ce 8Ce8 it/allN

  Ee /all mi zovemo Ee do not /all do Ee /allNIou /all vi zovete Iou do not /all do Iou /allNtCeI /all oni8 one8 ona zovu tCeI do not /all do tCeI /allN

  Fvizovi vezani za ovu temu>n'liC+n'liC+n'liC+

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  50/78

  zuzetak 17ko e 'la'ol zavr*ava na: u'lanik +na'la*eni vokal+u'lanik zadnjelovo e udvotru!ava: t o p

  u'lanikna'la*enivokal

  u'lanik

  run V runnin'

  topV

  toppin'

  be'inV

  be'innin'

  Ovo pravilo ne vai kada na'laak nijena zadnjem lo'u 'la'ola:

  open V openin'

  zuzetak 27ko 'la'ol zavr*ava na ie8 mijenjamoie u I:

  lie V lIin'

  die V dIin'

  zuzetak 37ko 'la'ol zavr*ava na vokal u'lanik e8 izotavljamo e:

  /ome V /omin'

  mitake V mitakin'

  %reent ontinuou Aene 9ada*nje trajno vrijeme; e upotrebljava: da ozna!i radnju koja e vr*i u vremenu kada o njoj 'ovorimo:

  am learnin' >n'liC noE. 9ada u!im en'leki;

  Hou are readin' tCi noE. 9ada ovo !itate;

  pat preent 0uture

  Radnja e do'aa ada.

  ...tCe pa'e areturnin'.

  ...tCe /andle i burnin'. ...tCe 'irl i dan/in'.

  ,eutim8 radnja e ne mora odvijati ta!no ada8 ali e de*avala ne*to ranije imoda &e e de*avati polije trenutka kada o njoj 'ovorimo:

  5(

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  51/78

  @Ce i readin' a book.

  pat preent 0uture

  Ona moda ne !ita knji'u ta!no ada.

  da ozna!i radnju !ije je trajanje neprekidno8 i tada e obi!noupotrebljavaju prilozi alEaI8 /ontantlI8 0orever itd:ACe @un i riin' /ontantlI. 9@un/e izlazi vaki dan;Hou are alEaI /omplainin' about Iour motCer+in+laE. 9uvijek ealite na voju puni/u;

  da e izrazi radnja koja je ve& iplanirana i deit &e e u budu&noti:Pm meetin' mI 'irl0riend toni'Ct. 9ve!era &u e na&i a djevojkom;

  Gla'oli koji ozna!avaju neko tanje8 a ne radnju8 obi!no e ne korite u trajnom

  obliku.ita 'la'ola koji e ve&inom korite u KimpleK 0ormi:

  ojetila 9per/ep/ije;

  0eelW8 Cear8 eeW8 mell8 tate

  mi*ljenje

  aume8 0eel8 /onider8 doubt8 0eel 9militi;8 0ind9militi;8 uppoe8 tCinkW

  mentalna tanja

  0or'et8 ima'ine8 knoE8 mean8 noti/e8 re/o'nie8remember8 undertand

  emo/ijeMelje

  envI8 0ear8 dilike8 Cate8 Cope8 like8 love8 mind8 pre0er8re'ret8 Eant8 EiC

  mjerenja

  /ontain8 /ot8 Cold8 meaure8 Eei'C

  otali

  look 9biti li!an;8 eem8 be 9u ve&ini lu!ajeva;8 Cave9kada zna!i pojedovati;

  + 'la'oli ojetila 90eel8 ee8 Cear8 tate8mell; e !eto korite a 'la'olom P/anP: /an ee... 9mo'u vidjeti; itd.+ W Ovi 'la'oli mo'u e korititi u trajnoj 0ormi ali a dru'im zna!enjem8 npr:

  ACi /oat 0eel ni/e and Earm. 9ovaj brod je lijep i udoban8 to je na*aper/ep/ija8 oje&aj kvaliteta broda;oCnP 0eelin' mu/C better noE. 9Don e oje&a mno'o bolje ada8nje'ovo zdravlje e pobolj*ava;L

  @Ce Ca tCree do' and a /at. 9ona ima tri pa i ma!ku8 pojedovanje;@CeP Cavin' upper. 9ona ve!era8 ona jede;L

  /an ee 7ntConI in tCe 'arden. 9vidim 7ntConI+a u ba*ti8 per/ep/ija;Pm eein' 7ntConI later. 9uretP &u 7ntConI+a kanije8 planiramo eureti;

  51

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  52/78

  to /all + zvatiPm /allin' Pm not /allin' am /allin'NIouPre /allin' Iou arenPt /allin' are Iou /allin'NCe8 Ce8 itP /allin' Ce8 Ce8 it inPt /allin' i Ce8 Ce8 it /allin'NEePre /allin' Ee arenPt /allin' are Ee /allin'N

  IouPre /allin' Iou arenPt /allin' are Iou /allin'NtCeIPre /allin' Iou arenPt /allin' are tCeI /allin'N

  @loeno ada*nje vrijeme + %reent %er0e/t @imple Aenepomo&ni 'la'ol Kto CaveK pat parti/ip 'lavno' 'la'ola@loenim ada*njim vremenom e izraava povezanot izmeu pro*loti iada*njoti8 ta!no vrijeme de*avanja radnje nije nazna!eno8 *to zna!i da movi*e zaintereirani za rezultat radnje ne'o za amu radnju.Fada bi mo rekli kada e radnja odvija morali bimo upotrijebiti pro*lo vrijeme9pat imple tene;.@loeno ada*nje vrijeme e koriti:

  da e opi*e radnja ili tanje koje je po!elo u pro*loti i natavlja e uada*njoti:ACi Eebite Ca been in eiten/e 0or Iear8 6 montC8 and12 daI. 9ova trani/a potoji ve&...;L

  Cave lived in @arajevo in/e 1"(. 9ivim u @arajevu od 1"(+te8 ijo* uvijek ivim;L

  da e izrazi radnja koja je zavr*ena u vremenkom periodu koji jo*traje: Cave been to Ja'reb tCi Eeek. 9ove nedjelje am putovao u

  Ja'reb8 edmi/a jo* nije zavr*ena;L da e ozna!i radnja koja je zavr*ena nekad u pro*loti8 ali je rezultat

  radnje vaan: Cave buo'Ct a /ar. 9kupio am auto8 vano je da je auto kupljen8 nijebitno kada;L

  uz prilo'e koji ozna!avaju neprekidan razmak vremena: ever8 never8Iet8 alreadI8 in/e8 0or:ave Iou ever been to BoniaN 9jete li ikada bili u BoniN;L

  da e izrazi radnja koja e upravo do'odila 9uz prilo'e KjutPP ili PPjutnoEPP;:ACe 'uet Cave jut entered tCe Call. 9'oti u upravo u*li u

  dvoranu;.

  7merikan/i ne korite loeno ada*nje vrijeme toliko kao Britan/i. 7merikan/i!e*&eupotrebljavaju pro*lo vrijeme umjeto loeno' ada*nje' vremena.7merikana/ bi rekao:KDid Iou Cave lun/CNK8 dok bi Britana/ rekao: Kave Iou Cad lun/CNK.

  to /all + zvati Cave /alled 9ja am zvao; CavenPt /alled Cave /alledNIou Cave /alled Iou CavenPt /alled Cave Iou /alledNCe8 Ce8 it Ca /alled Ce8 Ce8 it CanPt /alled Ca Ce8 Ce8 it /alledN

  52

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  53/78

  Ee Cave /alled Ee CavenPt /alled Cave Ee /alledNIou Cave /alled Iou CavenPt /alled Cave Iou /alledNtCeI Cave /alled tCeI CavenPt /alled Cave tCeI /alledN

  #evr*eni per0ekt + %reent %er0e/t ontinuou Aeneprezent per0ekt 'la'ola Kto beK 9CaveMCa been; prezent parti/ip 'lavno''la'ola

  Cave been plaIin'Hou Cave been Eorkin'

  pitni oblik e pravi konverzijom: ave been plaIin'NOdri!ni oblik e pravi dodavanjem rije!i KnotK: Cave not been plaIin'.

  Fada pi*emo preent /ontinou8 !eto e upotrebljavaju kra&eni/e: Cave been + Pve been itd.%reent %er0e/t ontinou Aene koritimo:

  da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo zavr*ila. obi!no imamoada imamo neku poljedi/u:

  Pm tired be/aue Pve been runnin'.

  pat preent 0uture

  QQQQQ

  radnja koja e

  deila nedavno

  ada imamo

  poljedi/u +

  Pm tired be/aue Pve been runnin'. 9umoran am (sada)jer am tr!ao;-CI i tCe 'ra EetN a it been rainin'N 9za*to je trava vlana (sada)N je lipadala ki*aN;Hou donPt undertand be/aue Iou CavenPt been litenin'. 9ne razumijete(sada)8 jer nite lu*ali;.

  da izrazimo radnju radnju koja je po!ela u pro*loti i natavlja e uada*njoti8 u ovom lu!aju !eto e korite 0or i in/e:

  Pve been readin' 0or tEo Cour.

  pat preent 0uture

  radnja po!ela upro*loti

  natavlja e uada*njoti

  Pve been readin' 0or tEo Cour. 9!itam ve& dva ata8 i jo uvijek itam;oE lon' Cave Iou been learnin' >n'liCN 9koliko du'o u!i* en'lekiN a jo ga

  53

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  54/78

  ui;-e Cave not been mokin'. 9nimo pu*ili8 a ni sada ne puimo;.Fako je ranije napomenuto uz preent per0e/t /ontinuou !eto koritimo K0orK iKin/eK.

  ?or koritimo kada pri!amo o razdoblju vremena: 5 minuta8 " edmi/a8 2(

  'odina.7ko to razdoblje ee do ada*nje' trenutka upotrebljavamo uz 0or per0ekt8 aako je to razdoblje zavr*eno moramo upotrijebiti pat imple 9preterit;.

  Aara CanPt been 0eelin' Eell 0or tEo Eeek. 9Aara e ne oje&a dobro ve& dvijeedmi/e;

  ali

  Aara didnPt 0eel Eell 0or tEo Eeek8 and noE Ce 0eel Eell. 9Aara e nije dobrooje&ala ve& dvije edmi/e8 a ada e oje&a dobro;.

  @in/e koritimo kada znamo od koje vremenke ta!ke e odvija radnja: u ati8". januara8 u petak.

  0or in/e

  period vremena od vremenke ta!ke

  2( minute 6.15 amtCree daI ,ondaIi montC anuarIa lon' time le0t /Coolever tCe be'innin' o0 timeitd. itd.

  Pve been tudIin' 0or tCree Cour. 9u!im ve& tri ata;Pve been Eat/Cin' A) in/e "pm. 9'ledam A) od " ati polije podne;

  Aara CanPt been viitin' u in/e ,ar/C. 9Aara na nije pojetila od ,arta;?or e moe korititi u vim vremenima8 in/e e obi!no koriti amo a per0e/tvremenima.

  to /all + zvati

  Cave been /allin' Cave not been /allin' Cave been /allin'N

  Iou Cave been /allin'Iou Cave not been/allin'

  Cave Iou been /allin'N

  Ce8 Ce8 it Ca been/allin'

  Ce8 Ce8 it Ca not been/allin'

  Ca Ce8 Ce8 it been/allin'N

  Ee Cave been /allin'Ee Cave not been/allin'

  Cave Ee been /allin'N

  54

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  55/78

  Iou Cave been /allin'Iou Cave not been/allin'

  Cave Iou been /allin'N

  tCeI Cave been /allin'tCeI Cave not been/allin'

  Cave tCeI been /allin'N

  Pro;&' re#e('%ro*lo vr*eno vrijeme + %at @imple Aene

  Da bi napravili pro*lo vr*eno vrijeme koritimo in0initiv i pro*li oblik 9preterit;'la'ola.

  + in0initiv preterit pat parti/ip

  pravilni'la'oli

  Eorkeplodelike

  Eorkedeplodedliked

  Eorkedeplodedliked

  %ro*li oblik viC'la'ola zavr*avana +ed.

  nepravilni'la'oli

  'oeein'

  EentaEan'

  'oneeenun'

  %ro*li obliknepravilniC

  'la'ola e netvori po nekompravilu i u!i enapamet.

  %at parti/ipnamnije potrebanpritvorbi pro*lo'vremena.

  Avorba pro*lo' vr*eno' vremena:a; potvrdna re!eni/a:

  ubjekat 'lavni 'la'ol u pro*lom obliku 9preteritu;

  lived in tCat Coue ECen Ea Ioun'. 9ivio am u toj ku&i kada am bio mlad;@Ce plaIed baketball lat Eeek. 9ona je i'rala ko*arku pro*le edmi/e;b; odri!na re!eni/a:

  ubjekat preterit od KdoK not in0initiv 'lavno' 'la'ola

  e didnPt like tCe movie. 9nije mu e dopao 0ilm;,arI did not 'o to Eork lat ,ondaI. 9,arI nije oti*la na poao pro*lo'ponedjeljka;/; upitna re!eni/a:preterit od KdoK ubjekat in0initiv 'lavno' 'la'ola

  Did Iou plaI tenni lat Eeek. 9je i li i'rao teni pro*le edmi/e;Did Ce Eat/C A) lat ni'Ct. 9je li 'ledao A) pro*le edmi/e;

  Gla'ol did 9preterit od KdoK; u vim li/ima ima iti oblik. did not 'o to ondon. 9niam bio u ondonu;Hou did not 'o to ondon.e did not 'o to ondon. itd.

  55

 • 8/13/2019 Engleski jezik skripta

  56/78

  Gla'ol be nema u vim li/ima iti oblik8 upitnu re!eni/u pravimo zamjenomubjektai 'la'ola.8 Ce8 Ce8 it Ea Cere. + -a 8 Ce8 Ce8 it CereNHou Eere Cere. + Eere Iou CereN

  7ko 'la'ol zavr*ava na u'lanik ipred koje' toji kratak na'la*en vokal8

  krajnji amo'lanik e udvotru!ava:plan + plannedkip + kippedFrajnje KlK e uvijek udvotru!ava:level + levelled/all + /alled7ko 'la'ol zavr*ava na K+IK ipred koje' e nalazi u'lanik8 taj e KIK mijenja uKiK:EorrI + Eorried/rI + /ried%roto pro*lo vrijeme koritimo:a; da e izrazi radnja koja e deila u pro*loti i potpuno zavr*ila pa nemanikakve veze a ada*njo*&u: Ea in iverpool lat Iear. 9bio am u iverpulu pro*le 'odine;Lb; da e izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u pro*loti bez ikakve veze aada*njo*&u:-e Eent to /Cool ECen Ee Eere /Cildren. 9i*li mo u *kolu kada mo bilidje/a;L/; kada 'ovorimo o tvarima koje elimo da e do'ode ili bi trebalo da edo'ode:

  tP time tCeI Eere ba/k. 9vrijeme je da e vrate; EiC Cad a neE /omputer. 9volio bi da imam novi kompjuter;d; u zavinoj re!eni/i ako je u 'lavnoj proto pro*lo vrijeme 9la'anjevremena;:ACe poli/eman told me drove to mu/C. 9poli/aja/ mi je rekao da am previ*evozio;Fada kaemo kada ili 'dje e radnja do'odila8 moramo korititi proto pro*lovrijeme8a ne loeno ada*nje vrijeme 9preent per0e/t tene;.to /all + zvati

  /alled 9ja am zvao; didnPt /all did /allN

  Iou /alled Iou didnPt /all did Iou /allNCe8 Ce8 it /alled Ce8 Ce8 it didnPt /all did