hekasi vi 1st rating

Click here to load reader

Post on 16-Dec-2015

102 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lesson plan for hekasi 6

TRANSCRIPT

HEKASI V

HEKASI VIDate: _________________

I.Layunin:

Nakikilala ang mga katangian ng populasyon na makatutugon sa pag-unlad ng bansaII.Paksang-aralin:

Laki ng Populasyon

Bills ng Paglaki ng Populasyon

Sanggunian: PELC pp. 1-2

Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 2-6

Kagamitan: Talangguhit ng Bills ng Pagdami ng Populasyon

III.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.2.Balik-aral

Magpakita ng isang mapa ng Pilipinas. Ipatukoy ang mga bumubuo rito na napag-aralan sa mga naunang baitang.B.Panlinang na Gawain:

1.Paglulunsad ng YunitPagpapakita ng iba't ibang larawan na nasa paskilan.

2.Paglalahad ng Aralin

Ano ang tawag sa taong nakatira sa Pilipinas

3.Pagtalakay

Talakayin ang mga katangian ng populasyon ng bansa pahina 3-6. Pansisnin ang mga grap, tsart at talahanayan.

C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:

Ipaliwanag ang kaugnayan ng laki at bilis ng pagdami ng populasyon sa pagunlad ng bansa.

2. Paglalapat:

Bigyan ng pagsasanay ang klase sa paggawa ng talahanayang tsart at grap at sa pagbibigay kahulugan sa ginawa nila.

3.Pagpapahalaga:Bilang isang mamamayang Pilipino, paano ka makatutulong sa pag-unald ng ating bansa?

IV.Pagtataya:

Sagutin ang sumusunod na tanong.

1. Humigit kumulang Ilan ang dami ng kasalukuyang populasyon ng bansa?

2. Gaano kabilis ang pagdami ng populasyon taun-taon nitong mga nakaraang huling taon?

3. Ano ang tinutukoy ng katawagang populasyon?

4. Kailan ginawa ang kauna-unahang pagtaya ng populasyon ng Pilipinas?

5. Ano ang kaugnayan ng malaki at mabilis na paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng bansa?

V.Takdang Aralin:Itala ang mga programa ng pamahalaan hinggil sa katangian ng populasyon.HEKASI VIDate: _________________

I.Layunin:

Natatalakay ang kahalagahan ng malulusog at matatalinong mamamayan sa pagpapaunlad ng isang bansa.II.Paksang-aralin:

Laki ng Populasyon

Bills ng Paglaki ng Populasyon

Sanggunian: PELC pp. 1-2

Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 2-6

Kagamitan: Talangguhit ng Bills ng Pagdami ng Populasyon

III.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.2.Balik-aral

Magpakita ng isang mapa ng Pilipinas. Ipatukoy ang mga bumubuo rito na napag-aralan sa mga naunang baitang.B.Panlinang na Gawain:

1.Paglulunsad ng Yunit

Ipauri ang mga larawan at hayaang magbigay ng ilang pangungusap ang mga bata tungkol dito.

2.Paglalahad ng Aralin

Ano ang pinakamahalagang pinagkukunang-yaman ng bansa?3.Pagtalakay

Pasagutan ang mga tanong tungkol sa talahanayan 1.1. C.Pangwakas na Gawain:

1.Paglalahat:

Ipaliwanag ang kaugnayan ng laki at bilis ng pagdami ng populasyon sa pagunlad ng bansa.

3. Paglalapat:

Bigyan ng pagsasanay ang klase sa paggawa ng talahanayang tsart at grap at sa pagbibigay kahulugan sa ginawa nila.

3.Pagpapahalaga:Bilang isang mamamayang Pilipino, paano ka makatutulong sa pag-unald ng ating bansa?

IV.Pagtataya:

Sagutin ang sumusunod na tanong.1. Humigit kumulang Ilan ang dami ng kasalukuyang populasyon ng bansa?

2. Gaano kabilis ang pagdami ng populasyon taun-taon nitong mga nakaraang huling taon?

3. Ano ang tinutukoy ng katawagang populasyon?

4. Kailan ginawa ang kauna-unahang pagtaya ng populasyon ng Pilipinas?

5. Ano ang kaugnayan ng malaki at mabilis na paglaki ng populasyon sa pag-unlad ng bansa?

V.Takdang Aralin:Itala ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ayon sa National Statistic Office o NSO?HEKASI VIDate: _________________

I.Layunin:

Nasasabi ang kabuuang populasyon ng PilipinasII.Paksang-aralin:

Distribusyon ng Populasyon Sanggunian: PELL p. 2

Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 6-7

Kagamitan: Talahanayan ng Populasyon ng Pilipinas 1799 2000.III.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.2.Balik-aral

Magkaroon ng brainstorming session at tanggapin ang ano mang sagot ng mag-aaral.

B.Panlinang na Gawain:

1. Pagganyak

Ipasukat ang silid-aralan sa metro kwadrado. Patayuin ang mga bata sa mga metro kwadrado. Tiyaking magkakatulad o halos magkakatulad ang bilang ng bata sa bawat metro kwadrado.2. Paglalahad

Ibigay na halimbawa na kung ang sukat ng silid-aralan ay 6 x 8 metro at ang bilang ng bata ay 50 ang bilang ng batang tatayo sa sukat na isang metro kwadrado ay isa.3. Pag-aralan ang teksto sa pahina 7-8.4. Pagtatalakayan

Bakit hindi pantay ang distribusyon o pagkakabahagi ng mga tao sa Pilipinas? Paano nasusukat ang distribusyon ng tao sa bansa?5. Magbigay ng pagsasanay sa pagkwenta ng kapal ng populasyon.

C.Pangwakas na Gawain:

1. Paglalahat

Ano ang pagkakaiba ng Distribusyon ng Populasyon sa Kapal ng Populasyon?

Kapal ng= Bilang ng tao .

Populasyon

Kabuuang lawak ng bansa2. Paglalapat

Paano ninyo makukuha ang kapal ng populasyon ng ating bayang Norzagaray?3. Pagpapahalaga

Sa paanong paraan ka nakilahok sa gawaing pinag-aralan? Nakatulong ka ba sa kamag-aral mo upang maunawaang mabuti ang paksang tinalakay? Sa paanong paraan?

IV.Pagtataya:

Sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Bakit hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa iba't ibang lugar ng bansa?

2. Bakit mahalaga para sa pamahalaan ang kaalaman tungkol sa distribusyon ng populasyon ng bansa?

3. Ano ang pagkakaugnay ng distribusyon ng populasyon sa kapal ng popuiasyon?

4. Ano ang kalagayan ng distribusyon ng populasyon sa Pilipinas?

5. Anu-ano ang dahilan sa pagkapal o pagliit ng populasyon sa isang lugar?

V.Takdang Aralin:

Gumawa ng grap na naglalarawan ng distribusyon ng populasyon ayon sa rehiyon.

HEKASI VIDate: _________________

I.Layunin:

Naipaliliwanag ang mga salik na may kinalaman sa paglaki ng populasyonII.Paksang-aralin:

Kapal ng PopulasyonSanggunian: PELL p. 2

Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 6-7

Kagamitan: Talahanayan ng Populasyon ng Pilipinas 1799 2000.III.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1.Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.2.Balik-aral

Anong programa ng pamahalaan ng tumugon sa suliranin ng mabilis na paglaki ng populasyon?B.Panlinang na Gawain:

1. Pagganyak

Ipasukat ang silid-aralan sa metro kwadrado. Patayuin ang mga bata sa mga metro kwadrado. Tiyaking magkakatulad o halos magkakatulad ang bilang ng bata sa bawat metro kwadrado.2. Paglalahad

Ano kaya ang maaaring itawag sa bilang ng mag-aaral na nakatayo sa bawat metro kwadrado?

3. Pag-aralan ang teksto sa pahina 7-8.4. Pagtatalakayan

Sa talahanayan sa p. 8, aling rehiyon ang may pinakamakapal na populasyon? Aling dalawang rehiyon ang sumusunod dito sa kapl ng populasyon? Aling rehiyon ang may pinakamaliit na populasyon?5. Magbigay ng pagsasanay sa pagkwenta ng kapal ng populasyon.

C.Pangwakas na Gawain:

1. Paglalahat

Ano ang pagkakaiba ng Distribusyon ng Populasyon sa Kapal ng Populasyon?

Kapal ng= Bilang ng tao .

Populasyon

Kabuuang lawak ng bansa2. Paglalapat

Paano ninyo makukuha ang kapal ng populasyon ng ating bayang Norzagaray?3. Pagpapahalaga

Sa paanong paraan ka nakilahok sa gawaing pinag-aralan? Nakatulong ka ba sa kamag-aral mo upang maunawaang mabuti ang paksang tinalakay? Sa paanong paraan?

IV.Pagtataya:

Sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Bakit hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa iba't ibang lugar ng bansa?

2. Bakit mahalaga para sa pamahalaan ang kaalaman tungkol sa distribusyon ng populasyon ng bansa?

3. Ano ang pagkakaugnay ng distribusyon ng populasyon sa kapal ng popuiasyon?

4. Ano ang kalagayan ng distribusyon ng populasyon sa Pilipinas?

5. Anu-ano ang dahilan sa pagkapal o pagliit ng populasyon sa isang lugar?

V.Takdang Aralin:

Gumawa ng grap na naglalarawan ng distribusyon ng populasyon ayon sa rehiyon.

HEKASI VIDate: _________________

I.Layunin:

Nasasabi ang kalakaran ng paglak ng populasyonII.Paksang-aralin:

Ang Paglaki ng Populasyon sa Pilipinas

Sanggunian: PELC p. 2

Pilipinas: Ang Lupang Hinirang pp.4-5 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 4-8

Kagamitan: Piktograp, grap

III.Pamamaraan:

A.Panimulang Gawain:

1. Balitaan ng napapanahong isyu.2. Balik-aral

Tingnan ang grap na ginawa ng mga bata na naglalarawan ng distribusyon ng populasyon. Anong rehiyon ang nangunguna na may pinakamalaking populasyon?

B.Panlinang na Gawain:

1. Pagganyak

Ipakita ang piktograp sa p. 4 ng aklat, Pilipinas: Ang Lupang Hinirang. Ang kalakaran sa inaakalang paglaki ng populasyon ng bansa ay ipinakikita ng piktograp na ito.

2. Paglalahad

Ang bawat bansa ay may populasyon. Ang populasyon ay ang bilang ng mga tao sa isang bansa o lugar. Ang bilang ng tao sa ating barangay ay ang populasyon nito. Ang bilang ng tao sa mga lalawigan o siyudad ay ang populasyon nito. Ang bilang ng tao sa ating bansa ay ang populasyon ng Pilipinas.

3. Pagbibigay Hinuha

Aling rehiyon ang may pinakamalaking bilang ng populasyon?

Aling rehiyon ang pinakamaliit ang bilang ng populasyon?

Saan nakasalalay ang paglaki ng populasyon?

4. Pag-aralan ang mga talahanayan sa aklat pahina 4-8.

5. Pangkatin a