char. ed. 5 1st rating - copy

Author: michael-joseph-santos

Post on 16-Jul-2015

717 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CHARACTER EDUCATION VDate: ____________ I. Layunin: Naisasagawa ang paraan upang mapanatiling malinis at ligtas ang pamayanan II. Paksang Aralin B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan L.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan E.L.C. : EKAWP pah. 1 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang inyong magiging pakiramdam kung rnalinis at mabango ang kapaligiran? 2. Pagganyak: Magpakita ng mga larawan ng isang malinis at kapaligiran B. Panlinang na Gawain Nang lalangin ng Diyos ang mundo, ginawa niya itong isang maganda, malinis at maayos na kapaligiran. Malinis na ilog, mayabong na mga punongkahoy. na nagbibigay ng sariwang hangin. Ginawa ito gg Diyos dahil sa pagmamahal sa atin. Ano ang nararapat nating gawin upang mapanatili itong malinis? C. Paglalapat Ang ating bang kapaligiran ngayon ay kasing-linis ng rnundo noong ito'y lalangin ng Diyos? Paano natin maibabalik ang dating linis ng ating kapaligiran? IV. Pagtataya: Ano sa mga sumusunod ang dapat nating gawin upang makatulong sa pagtataguyod ng kalinisan ng pamayanan? 1. Itapon ang basura sa ilog at sa mga bakanteng lugar 2. Maglagay nn basurahan sa mga pook pampubliko 3. Itapon ang basura kahit saan dahil may basurero namang nagwawalis. 4. Pulutin ang kalat na nadaanan. 5. Sipain ng kalat na nadaanan V. Kasunduan: Sumulat ng mga paraan kung paano mapananatilrng malinis ang kapaligiran. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Isinasaalang-alang ang kalusugan sa pagpapasya tungkol sa kalinisan II. Paksang Aralin B.P. : K.P. : L.B : E.L.C. : Kagamitan : KaIusugan Kalinisan Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan EKAWP pah. 1 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain a. Ano ang masasabi ninyo sa ating kapaligiran? B. Panlinang na Gawain 1. Pagpapakita ng larawan (tindahan ng pagkain, marumi at mga langaw) Anu-ano ang mga napapansin sa larawan? Kaya ba ninyong bumili o kumain sa ganoong uri ng tindahan Bakit? Ano ang maaaring idulot ng maruming pagkain sa ating katawan? 2. Anu-ano pa ang mga bagay na maaaring makaapekto sa ating kalusugan bukod sa marurning pagkain? Paano natin ito maiiwasan? 3. Anu-anc ang mga dapat nating isaalang-alang upang mapanatili nating malusog ang ating katawan? IV. Pagtataya: Sagutin ng Tama o Mali 1 Kumain ng maraming "fishball" araw-araw. 2. Dapat maligo araw-araw. 3. Lagyan ng takip ang mga pagkain upang huwag dapuan nglangaw. 4. Isuot muli ang damit na natuyuan ng pawis. 5. Panatilihing malinis ang paligid sa pamamagitan ng pagwawalis nito arawaraw. V. Kasunduan: Paano ninyo mapananatiling malinis ang inyong kapaligiran upang rnaging ligtas sa karamdarnan? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: _____________ I. Layunin: Tumutulong sa pagtataguyod sa kalinisan ng pamayanan sa pamamagitan ng paglalagay ng basurahan sa mga pook pampubliko.

II. Paksang Aralin B.P. : Kalusugan K.P. : Kalinisan L.B : Naipapakita ang mga kanais-nais na pag-uugaling pangkalusugan at kaayusan E.L.C. : EKAWP pah. 2; (Good Manners and Right Conduct for Children, pp. 45-47, Rachel Valle) II. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang inyong mararamdaman kung malinis at maayos ang inyong kapaligiran? 2. Pagganyak: Ano ang maaari ninyong gawin para sa inyong barangay upang mapanatili itong nialinis? B. Panlinang na Gawain Bakasyon na Nannan Isang kampanya sa kalinisan ang inilunsad ng Barangay Captain sa nayon , ng Taliptip. Lahat ng mamamayan, bata man o matanda ay pinag-isip kung ano ang maitutulong sa karnpanyang ito. Si Oscar, Ruel, at Ben ay nag-isip kung ano ang kanilang magagawa. Una nilang naisip ay mamulot ng basura sa paligid, gaya ng qinagawa nila sa loob ng paaralan. May premyo ang mga pinakamaraming mapupulot" sabi ni Oscar. C. Paglapat Anong magandang ideya ang naisip ng tatlo para makatulong kampanya sa kalinisan? Ano sa palagay mo ang kanilang naramdaman pagkatapos na magawa ang pagtulong? IV. Pagtataya: May kampanya sa kalinisan, alin sa sumusunod ang nakatulong sa kampanya? 1. Nagwalis si Luisa sa kalye sa tapat ng kanilang bahay. 2. Nag-itsa Si Chito ng ilang balutan rig dumi sa isang lugar na walang tao. 3. Pinulot ni Lorna ang isang balat ng kendi sa tabi ng daan. 4. Kumain ng kendi si Carlo at itinapon niya sa basurahan any balat. 5. Balutin ang "chewing gum" bago itapon sa basurahan. V. Kasunduan: Sumulat ng talata at ipaliwanag kung paano makakatulong sa pagpapanatili sa kalinisan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION V

Date: ______________ I. Layunin: Nagsusuot ng pananggalang gaya ng guwantes upang mapangalagaan ang sarili. II. Paksang Aralin Mga Gawaing Pangkaligtasan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal E.L.C. : EKAWP 1.1.1 pah. 3 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga mabibigat na gawain na ginagawa mo sa bahay? 2. Pagganyak: Anu-ano any mga kagamitang maaaring gamitin ss mga gawain tulsd ng paghahalaman sa bakuran? B. Panlinang na Gawain 1. Pagpapakita ng larawan ng nagtatanim ng halaman sa bakuran, paghuhukay ng lupa. at iba pa. Paano mo mapapangangalagaan ang mga kamay sa pagtatanim upang di masugatan o masaktan? 2 Pagpapakita ng larawan ng iba't-ibang kagamitan sa pagtatrabaho at ang kabutihang dulot nito. C. Paglalapat Bakit mahalaga ang paggamit ng guwantes sa paggawa ng mabibigat na gawain? IV. Pagtataya: Ibigay ang kahalagahan ng pagsusuot ng guwantes sa pagtatrabaho V. Kasunduan: Gumupit ng rnga larawan no mga kagamitan na mangangalaga sa sarili. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naisasagawa ang gawaing pangkaligtasan tutad ng paglalagay ng marka sa mga lalagyan ng gamut/lason. II. Paksang Aralin Paglalagay ng Marka sa mga Lalagyan ng Gamot o Lason B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal E.L.C. : EKAWP pah. 3 Kagamitan : Sitwasyon, mga bote ng gamut na may marka III. Pamamaraan: A. Paano mo matitiyak ang kaligtasan kung ikaw ay iinom ng gamot? B. 1. Ipakita ang mga bote ng gamot na may marka o pangalan Ano ang napapansin ninyo sa mga bote? 2. Pagbibigay paliwanag ng guro tungkol dito 3. Pagtalakay. Anu-anong mga pag-iingat ang dapat nating gawin upang maiwasan ang aksidente sa pag-inom ng gamot o lason' Pagsasagawa ng mga bata sa nnoa gawaing pangkaligtasan a. nakakalat na mga aspili/karayom b. paglalagay ng marka sa mga bote. IV. Pagtataya: Isulat ang Wasto sa patlang kung tama ang sinasabi ng pangungusap Mali kung hindi tama. _____ 1. Hayaang magkasama-sama ang bote ng lason at gamot. _____ 2. Lagyan ng marka ang mga bote ng gamot kung para sa anong sakit ito ginagamit. _____ 3. Ihiwalay ang gamot ayon sa gamit nito. _____ 4. Alisin ang mga marka ng bote ng gamot. _____ 5. Palitan 'ang marka ng naalis sa bote ng gamot. V. Kasunduan: Paano ninyo mapananatiiing ligtas ang mga bote ng gamot at lason sa inyong tahanan o paaralan?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Napananatili ang kaligtasan sa tahanan sa pamamagitan ng pagliligpit ng mga matutulis na bagay, posporo/lighter sa mga lugar na hind maaabot ng bata. II. Paksang Aralin Mga Gawaing Pangkaligtasan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal E.L.C. : EKAWP pah. 4 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain Isang araw muntik ng masunog ang tahanan ni Gng Rosa sa palagay ninyo ano ang naging dahilan ng pangyayaring iyon? B. Panlinang na Gawain 1. Sitwasyon: Naiwan ni Ate ang kutsilyong ginagamit sa ibabaw ng mesa, lingid sa kaalarnan ng ate ito'y kinuha at pinaglaruan rig kanyang kapatid na may tatlong taong gulang. Ang kutsilyo ay pinaglaruan niya na naging sanhi ng pagkasugat ng kamay nito. Sino ang dapat sisihin sa nangyari? Upang maiwasan ang ganitong pangyayari, ano ang dapat nating laging isasaisip? 2. Anu-ano pang mga bagay ang dapat nating bigyan ng pansin upang mapanatili ang kaligtasan sa loob ng tahanan? 3. Ano ang mga dapat gawin sa mga bagay na makapagbibigay sa atin ng kapahamakan? 4. Kung ikaw ay nasa bahay, anu-anong mga bagay ang kailangang pagtuuan ng pansin upang makaiwas sa aksidente? Paano ka magiging ligtas sa paligid? IV. Pagtataya: Ilista ang mga bagay na maaaring itabi dahil mapanganib kung mapaglalaruan ng mga bata. V. Kasunduan: Paano ninyo mapananatiling ligtas sa mga matutulis na bagay, posporo, lighter at lason ang inyong mga kasambahay?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakalalahok sa mga pagsasanay pangkaligtasan tulad ng lindol, o sa panahon ng may sunog at iba pang kalamidad. II. Paksang Aralin Mga Gawaing Pangkaligtasan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal E.L.C. : EKAWP 1-13. Pah. 4 Kagamitan : larawan dula-duIaan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang kalikasan? 2. Pagganyak: Anu-ano ang maaaring malikha ng kalikasan? Ang kapabayaan na pinagmumulan ng sunog? Paano ka makapaghahanda kung dumating ang ganitong pagkakataon? B. Panlinang na Gawain Pagkukuwerto ng isang kalagayan. - nasa paaralan ka, walang anu-ano'y bigla na lang lumindol, Ano ang gagawin mo? - biglang nagkaroon ng sunog sa inyong tahanan. Ano ang dapat mong gawin? Paano mo maililigtas ang iyong sari? C. Paglalapat Pagsadula ng mga pagsasanay pangkaligtasan sa panahon ng mga lindol o di kaya'y kung may sunog. IV. Pagtataya: Sumulat ng 5 wastong pagsasanay pangkaligtasan sa panahon ng lindol o kaya'y kung may sunog V. Kasunduan: Sumulat ng limang tuntuning pangkaligtasan Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan II. Paksang Aralin Mga Gawaing Pangkaligtasan B.P. : Kalusugan K.P. : Kaangkupang Pisikal E.L.C. : EKAWP 1. 1.4 pah. 4 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Pagbibigay ng mga halimbawa ng mga sakunang maaaring mangyari sa ating paligid 2. Pagganyak: Pagpapakita ng mga larawan ng mga sakunang maaaring mangyari sa isang tao tulad ng sakuna sa daan B. Panlinang na Gawain SA PAGPUTOK NG BULKAN Si Virginia ang pinakamatanda sa tatlong magkakapatid. Mula nang mamatay ang kanyang ina, sa kanya naatang ang bigat ng pagaasikaso sa dalawa niyang kapatid. Ang tatay niya ay isang magsasaka at may taniman ng mga gulay sa gilid ng Buikang Taal. Isang umaga ay nagigising Si Virginia sa lakas ng putok at pag-uga ng paligid. Ginising niya ang kanyang tatay at mga kapatid. Naging mahinahon siya upang hindi matakot ang kanyang mga kapatid. Narinig niya ang sigaw sa labas na nagsasabing pumutok ang bulkan at kailangang makarating sa tabing dagat. Nasa isip ni Virginia ang mga tuntuning pangkaligtasan na natutunan niya sa paaralan. Sinunod niya ang mga ito at ligtas silang nakarating sa dalampasigan at naisakay silang magkakapatid sa bangka. C. Paglalapat Anong tuntuning pangkaligtasan ang sinunod ni Virginia sa pagkakataong iyon? Anu-ano ang nararapat gawin kung dumarating ang sakuna? Paano mo ito paghahandaan? IV. Pagtataya: Bilang isang mag-aaral, ano ang gagawin mo sa kaiagayang ito: 1. Anu-ano ang mga paraan upang mapigil ang polusyon sa hangin? 2. Bakit mahalaga ang pangangalaga sa polusyon sa hangin? 3. Sino ang higit na maaapektuhan kung mayroon tayong polusyon sa hangin? V. Kasunduan: Sumulat ng 5 dahilan ng pinangagalingan ng polusyon sa hangin.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naisasagawa ang paraan sa pagpigil ng polusyon sa hangin tulad ng pagbabaon ng patay na hayop at basurang nangangamoy. II. Paksang Aralin Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran E.L.C. : EKAWP I, 1.1. pah.5 Kagamitan : larawan, III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu--ano ang iba't-ibang uri ng polusyon? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng mga larawan na nagpapamalas ng pagbabaon ng mga namatay na hayop at mga basurang nangangamoy. 3. Paglalahad: Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng mga larawan? Ito ba ay ating laging ginagawa?

B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad ng kuwento Si Mario ay isang batang mahilig sa paglalaro at matigas ang ulo isang araw ay inutusan siya ng kanyang Nanay na ibaon ang namatay nilang pusa sa likod bahay. Kinuha niya ang supot na kinalalagyan ng patay na pusa at kanyang itinapon sa kanilang likod-bahay. Mabilis siyang tumakbo sa palaruan at nakipaghabulan sa mga kaibigan. Kinabukasan sa kanilang hapag-kainan ay dumating ang kanilang aso na bitbit ang nangangarnoy na patay na pusa. Nagalit ang kanyang mga kasambahay dahil hindi pala sinunod ni Mario ang ipinag-uutos sa kanya. Hindi sila nakain dahil sa mabahong amoy. Pinagsabihan siya ng kanyang ina at nangako naman si Marie na hindi na niya uulitin an kanyang pagkakamali. 2. Pagtalakay: 1. Ilarawan si Mario. 2. Ano ang inuutos ng Nanay kay Mario? 3. Paano nabisto si Romy? C. Paglalapat Bakit dapat na binabaon natin ang patay na hayop at basurang nangangamoy? D. Paglalapat: Anu-ano ang mga paraan ng pagpipigil ng polusyon sa hangin?

IV. Pagtataya: Ipaliwanag sa sariling pangungusap: Bakit mahalaga ang wastong paraan ng pagpipigil ng polusyon sa halintulad ng pagbabaon ng patay na hayop at basurang nangangamoy? V. Kasunduan: Gumawa ng mga plaskard ng wastong pagpipigil sa polusyon sa hangin. Remarks: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakikiisa sa pagpipigil sa polusyon sa tubig sa pamamgitan ng pag-iwas ng pagtatapon ng basura sa ilog II. Paksang Aralin Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon B.P. : Kalusugan K.P. : Pay-ayon sa Kapaligiran E.L.C. : EKAWP 1, 1.1 pah 6 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit pangunahing suliranin pa rin ng mga taga Maynila ang tubig? 2. Pagganyak: Bakit mahalaga ang tubig sa buhay ng tao? B. Panlinang na Gawain 1 Paglalahad: Paano tayo nakatitiyak na malinis at ligtas ang tubig na ating iniinom at ginagamit? 2. Pagpapakita ng larawan ng batang nagtatapon ng basura sa ilog. 3. Pagtalakay: a. Bakit kaya namamatay ang mga isda sa ilog? b. Bakit kaya mabaho ang singaw rig tubig sa ilog na ginagawang tapunan ng mga basura? c. Bakit maitim ang tubig sa ilog na ginagawang basurahan? 4. Paglalahat: Ikaw, paano ka makatutulong sa programa ng pamahalaan na maiwasan ang polusyon sa tubig? C. Paglalapat Anu-ano ang nararapat nating gawin upang mapigil ang polusyon sa tubig? Magbigay ng rnga halimbawa. IV. Pagtataya: Sumulat ng mga paraan kung paano ka makikiisa sa pagpipigil sa polusyon sa ating tubig, lalong lalo na sa tubig. V. Kasunduan: Ipaliwanag sa sariling pangungusap: "ANG TUBIG AY BUHAY"

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Tumutulong sa paglilinis ng ilog/kanal/estero II. Paksang Aralin Pag-iingat at Pagpipigil sa Polusyon B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran E.L.C. : EKAWP I, 1.3. pah. 6 Kagamitan : 1arawan, dula-dulaan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga anyong tubig? 2. Pagganyak: Kumakain ba kayo ng talaba, tahong at iba pang yamang dagat? Bakit kaya kung minsan ay pinagbabawal ang pagkain ng mga ito? B. Panlinang na Gawain 1. Pagpapakita ng larawan ng isang lugar sa Maynila na laging binabaha. 2. Pagtalakay: a. Bakit kaya sa konting ulan ay binabaha kaagad ang ilang bahagi sa Metro Manila? b. Ano kaya ang dahilan nito? c. Bakit dapat na iwasan natin ang pagtatapon ng mga basura sa ilog? o sa bangketa? 3. Paglalahat Bakit kailangang makiisa tayo sa paglilinis ng mga ilog, kanal at estero? C. Paglalapat

Nagkaroon tayo ng epidemya sa "Dengue" sa maraming bahagi ng Maynila? Ano kaya ang dahilan nito? Saan gustong manirahan ng mga lamok, langaw at ipis? Anong sakit ang naidudulot ng maruming ilog, kanal estero? IV. Pagtataya: Sabihin king Tama o Mali ang mga sumusunnd na pangungusap: 1. Tumutulong upang umagos ang daloy ng tubig sa kanal. 2. Naiiwasan ang pagtatapon ng dumi sa ilog o kanal. 3 Laging lilinisin ang ating mga kanal. V. Kasunduan: Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng pagtulong sa paglilinis ng ilog/kanal o estero. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin:

Nakakalahok sa mga kampanya laban sa polusyon tulad ng pagpapahina sa pagtugtog ng radyo attelebisyon. II. Paksang Aralin Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran E.L.C. : EKAWP 1 1.3. pah. 6 Kagamitan : larawan, plaskard III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano ka makatutulong sa paglilinis ng ilog, kanal at estero. 2. Pagganyak: Anong uri ng polusyon ang nililikha ng ugong o tunog ng tren. eroplano, tambutso ng trak at malakas na tugtog ng radio? Paano at ano ang naaapektuhan nito? B. Panlinang na Gawain Paglalahad ng isang sitwasyon: 1. Ang inyong kapitbahay ay sobrang magpatugtog ng kanilang radyo. Labis na nakabubulahaw sa mga ibang kapit-bahay na may batang natutulong at maysakit Ano ang gagawin mao? C. Paglalapat Paano ka makatutulong sa pagsugpo ng polusyon sa ingay? IV. Pagtataya: Magbigay ng mga paraan sa pagkampanya laban sa polusyon sa ingay. V. Kasunduan: Gumuhit ng larawan ng pakikilahok sa kampanya laban sa polusyon sa ingay. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakakalahok sa mga kampanya laban sa polusyon tulad pagsusumbong sa nnga sasakyang naglalabas ng maiitim na usok. II. Paksang Aralin Pag-iingat at Pagpigil sa Polusyon B.P. : Kalusugan K.P. : Pag-ayon sa Kapaligiran E.L.C. : EKAVJP 11.3. pah. 6 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Magbigay rig ilang paraan ng pakikilahok sa kampanya laban sa polusyon sa tubig. 2. Pagganyak: Pagpapakita ng iba't-ibang larawang nagsasaad ng iba't ibang polusyon sa ating kapaligiran. Sabihin kung anong uri ng polusyon ang mga ito B. Paglalapat Talakayan sa isang kalagayan Ang mga tao ay pawang nagtatakip ng panyo sa kanilang mga ilong tuwing may dumaraang sasakyan. Bakit kaya? Anong mayroon ang mga sasakyang nagdaraan? Ano ang naaapektuhan nito? IV. Pagtataya: Sagutin sa sariling pangungusap. Bilang isang mag-aaral sa ika-5 baitang, paano ka makatutulong sa pagsugpo ng polusyon sa mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Kanino ma ito ipaaalam? Sino ang higit na makatutulong sa pagsugpo nito? V. Kasunduan: Paano nakapipinsala sa katawan at kalusugan ng mga tayo ang maitim na usok buhat sa mga sasakyan? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naipagliliwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili.

II. Paksang Aralin B.P. : K.P. : I.B : E.L.C. : Kagamitan :

Katoohanan Kaalaman Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais- nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. EKAWP pah. 7 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng isang batang malusog, malinis at maayos. Ano arrg masasabi ninyo tungkol sa larawan? B. Panlinang na Gawain Dumating nang maaga si Celso sa tipanan nila rig kanyang mga barkada. Masaya siya at masigla. "Tignan mo Nilo," sabi niya. Tumanggap ako ng paanyaya para sa isang "party". Tiyak na matutuwa ang ating barkada". "Pero, Celso, tingnan muna natin kung ano at para saan ang "party' iyan. Ang sagot ni Nilo. "Kailanganna maging maingat sa pagtanggap ng mga imbitasyon. Kailangan nating pangalagaan ang ating sarili laban sa masamang elemento." C. Paglalapat Ano ang inyong masasabi sa pagtutol ni Nilo sa imtasyong dala ni Celso Ano ang inyong gagawin kung ikaw si Nilo? Si Celso? IV. Pagtataya: Ipaliwanag sa ilang pangungusap ang kahulugan nito: Ang ating katawan ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos Paano natin ito pangangalagaan? V. Kasunduan: Niyaya ka ng iyong barkada na mag-eksperimento sa paghitit ng -isang sigarilyo, sabi niya, ano ang gagawin mo? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naipaliliwanag na ang karunungan, ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili II. Paksang Aralin B.P. : K.P. : E.L.C. : Kagamitan : Katotohanan Kaalman EKAWP pah. 7 larawan

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong kaalaman ang natutuhan ninyo tungkol sa ating katawan? 2. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan ng isang batang babaeng malusog ,akinis at malinis. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa larawan? B. Panlinang na Gawain Ang sangkap ng katawan ng isang babae ay iba kaysa sa isang lalaki. Ano ang pagkakaiba? Dahil sa mga pagkakaibang ito ang isang batang babae ay dapat manatiling maingat sa kanyang sarili, sa kanyang katawan. Ano ang mga pag-iingat na ito. C. Paglalapat Ano ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon? 1. Isang batang lalaking maharot ang lumapit sa iyo at tangkang kakalabitin. 2. Malapit nang bumagsak ang ulan, gusto mo nang makauwi agad, kayat naghintay ka ng traysikel. May dumating na trysikel, ngunit ang drayber ng traysikel na ito ay may masamang reputasyon sa mga nakasakay na rito. Sasakay ka pa rin ba? IV. Pagtataya: Paano natin pangangalagaan ang ating katawan laban sa mga taong may masamang isip? V. Kasunduan: Ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating katawan? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naipaliiiwanag na ang karunungan ay dapat gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili. II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. L.C. : EKAWP pah. 7 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang raga gamit na matatagpuan sa inyong mga tahanan? Sa paaralan? 2. Pagganyak: Paano iniingatan ang mga gamit na ito? B. Panlinang na Gawain Nag-uwi ng isang telebisyon ang Tatay mo. Gusto mo na itong subukan upang mapanood ang paborito mong programa. Ano ang gagawin mo? C. Paglalapat Ano ang gagawin mo sa susunod na sitwasyon? 1. Ang inyong aralin sa musika ay pag-aaral ng isang bagong awit. Kailangan ang radyo-kaset at "tape". lnutusan ka ng guro na ikaw ang magpatugtog, ngunit hindi mo alam ang pagbubukas ng radyo. Ipagtatapat mo ba na hindi mo alam o hindi mo ipahahalata na wala kang alam? At bakit? IV. Pagtataya: 1. May mga bagong kagamitan at kasangkapan na uwi ang iyong Tatay na galing sa pagtatrabaho mula sa Saudi. Paano mo malalaman ang paggamit nito? V. Kasunduan: Sumulat ng 5 kapakibangan makukuha kung nararagdagan ang inyong kaalaman sa makabagong kagamitan at kasangkapan. Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nasisiyasat ang sitwastuan ng sukat, timbang, dami o laki ng mga binibilang na bagay. II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo pinangangalagaan ang mga kasangkapan ninyo sa bahay 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga panukat na matatagpuan sa inyong mga tahanan? sa paaralan? sa mga tindahan? Pagpapakita ng mga bagay na ginagamit na panukat. Hal. Ruler. tape measure, timbangan, atbp. B. Panlinang na Gawain Kung ikaw ay bibili ng prutas, anong panukat ang gagamitin ng tindera sa palagay mo? Paano mo malalaman na hindi ka namahalan sa iyong nabili? C. Paglalapat Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? 1. Pinabili ka ng Nanay mo ng tela. Nakita mo na ang ginawa ng tindera ay sinukat lamang sa kanyang balikat at isang kamay ang tela. Papayag ka ba at bakit? IV. Pagtataya: Pinabili ka ng Nanay mo ng asukal. Paano ito susukatin? V. Kasunduan: Sumulat ng 5 kapakinabangang makukuha kung nararagdagan ang yong kaalaman sa iba't-ibang panukat at timbangan sa pagbili ng mga gamit.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakikilala ang kaibahan ng sariwa sa bulok/maruming pagkain II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang ginagamit na panukat sa mga prutas? 2. Pagganyak: Ano ang paborito mong pagkain? B. Panlinang na Gawain Kung ikaw ay bibili ng prutas, halimbawa'y abokado, paano mo malalaman na ang nabili mo ay sariwa? C. Paglalapat Ano ang gagawin mo sa sumusunod na sitwasyon? 1. Pinabili ka ng Nanay mo ng isda sa palengke. Pinipilit ka ng unang tinderang nilapitan mo na bilhin ang tumpok rig galunggong sa murang halaga. Sa ikalawang tindera, may kamahalan ang kanyang tinda, ngunit sa tingin mo ay mas maganda at sariwa. Alin ang bibilhin mo? At bakit? IV. Pagtataya: Sabihin kung wasto o mali ang sumusunod na mga pangungusap: 1. Ang sariwang prutas ay makikilala sa balat. 2. Bumili si Ana ng tinapa. Binalot ng tindera ang tinapa sa diyaryo. 3. Bumibili lamang si Rico ng lutong pagkain kung ito ay nakabalot sa malinis na balutan. V. Kasunduan: Ilarawan ang hitsura ng sariwang gulay at prutas.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Ginagawa ang nararapat para sa sariling kapakanan at kapakanan ng iba. II. Paksang Aralin Paggawa ng Nararapat para sa Sariling Kapakanan at ng Iba B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Paano mo malalaman kung sariwa o bulok ang prutas o gulay? 2. Pagganyak: Naranasan mo na ba any pumili ng gagawin mo? Ano ang laging isinasaalang-alang mo? Ano ang dapat mong isaisip? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon Si Jose ay inutusang magtapon ng basura sa kanto ng kanyang Ina. Habang papunta sa kanto si Jose, bigla siyang napatigil at pinagmasdan ang malabundok na basurang nandoon. Naitanong niya sa sarili kung ano ang idudulot kung daragdagan pa niya any basura. Sino ang maaapektuhan nito? 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang malaking katanungang sumagi sa isip niya? Ano ang katangiang ipinakita ni Jose sa binasang sitwasyon? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang dapat mong isaisip sa paggawa o pagtupad ng gawain? 2. Paglalapat Kung ikaw si Jose, ano rin ba ang gagawin mo? Ano ang isasaalang-alang mo? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang patlang kung tama ang gagawin at ekis (x) kung mali. 1. Bago gumawa ng isang bagay isipin muna ang idudulot nito sa iyo at sa iba. 2. Kung ikaw ang pinuno, gawin mo kung ano ang maganda sa sarili mo. 3. Hayaan mo ang iba, mahalaga'y matupad ang layunin mo

V. Kasunduan: Anu-anong halimbawa ang magagawa mo para sa ikabubuti ng lahat at sarili? Paano mo to gagawin? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nagpapakita ng kawilihan sa pagbasa/pagsusuri ng mga aklat at magasin II. Paksang Aralin Pagpapakita ng Kawilihan sa pagbasa/Pagsusuri ng Akiat at Magasin B.P. : Katotohanan K.P. : Kaalaman I.B : Naipamamalas ang kagustuhang nais na tuklasin ang katotohan at mga kanais-nais na gawi ng pagtuklas ng katotohanan. E.L.C. : EKAWP pah. 8 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang dapat mong isaisip kung gagawin mo ang isang bagay? 2. Pagganyak: Kung tapos na kayo sa mga gawaing pambahay o pampaaralan, ano ang madalas ninyong gamin sa paglilibang? Sino sa inyo ang nawiwili sa pagbasa ng aklat at magasin? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa sa Sitwasyon Si Eddy ay likas no mahiligin sa pagbasa ng mga aklat at magasin. Pagkatapos ng gawain sa pagsagot sa mga takdang aralin, binabasa niya ang mga aklat o magasin na hinihiram niya sa kanilang silid-aklatan. Nasisiyahan siyang basahin ang mga ito at ikuwento sa mga kaibigan o kamag-aral ang mga nilalaman nito. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang kanyang libangan? Nasisiyahan ba siyang gawin ito? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ano ang ibubunga ng pagiging maibigin sa pagbabasa? Dapat bang magkaroon ng kawilihan sa pagbasa ng aklat o magasin? 2. Paglalapat Natapos mo ng gawin ang takdang-aralin mo at mga iniutos sa iyo ng nanay. Ano ang gagawin mo sa paglilibang? Gagayahin mo ba si Eddy? IV. Pagtataya: Lagyan ng tsek () ang tamang palagay mo. 1. Nagbabasa ng aklat tuwing walang gagawin 2. Mahilig magbasa ng mga magasin 3. Bumibili ng makabuluhang aklat para paglibangan V. Kasunduan: 1. Anu-anong aklat at magasin ang nais mong basahin? 2. Bakit gusto mo itong basahin? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Lagi Minsan Hindi

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naiisip ang kabutihan ng ibang tao bago magbigay ng pasya II. Paksang Aralin B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : EKAWP 1.1. p.9 Kagamitan : "blackstrips Inaasahang Kaisipan: Sa pagpapasiya isipin tuwina kung makabubuti sa kapakanan ng iba. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-ano ang maitutulong sa atin ng paglalalaan ng oras sa pagbabasa? 2. Pagganyak: Naranasan mo na bang maghintdy? Ano ang masasabi mo? B. Panlinang na Gawain 1. Malapit nang umalis ang bus na may "field trip" nang maalala ni Lita na naiwan niya ang kanyang baong pagkain. Ibig niyang utusan ang kanyang kaklase na katabi nya sa bus. 2. Pangkatang gawain Anong desisyon ang dapat niyang gawin? 3. Paghahanda sa Paglalahad Isadula ang positibo at negatibong maaaring maging kasunod ng naturang sitwasyon. 4. Paglalahad ng bawat pangkat: 5. Pagtalakay: Ano ang maaaring mangyari sa kaibigan ni Lita? Ano ang maaaring ipalit niyang pasiya? 6. Pagbuo ng Kaisipan: Ano ang dapat isaalang-alang bago magbigay ng pasiya? 7. Paglalapat Kung ikaw si Lito ganon din ba ang gagawin mo? Bakit? IV. Pagtataya: Sagutin ng Oo o Hindi at ipaliwanag ang bawat sagot. 1. Tinitingnan ko ba ang kalagayan ng iba bago ako magpasiya? 2. Pumapayag ba ako na isantabi ang sarili para sa iba? 3. Sumasangguni ba ako sa aking guro bago magpasya sa kapakanan ng aking mga kamag-aral. V. Kasunduan: Anong pangyayari sa iyong buhay ang kinailangan mong gumawa ng pasiya na ma kabubuti sa iba? Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Bumubuo ng pasya pagkatapos pag -aralan ang dalawang panig ng isang isyu. II. Paksang Aralin Sariling Pasya B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : p.9 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : mga larawan Inaasahang Kaisipan: Ang isang pasya kung makatwiran bago ibigay ang dalawang panig ay pag-aralan. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit dapat isaalang-alang ang kapakanan ng iba bago magpasya? 2. Pagganyak: Kilalanin ang mali sa larawan (mga larawang may dibalanseng bahagi) B. Panlinang na Gawain 1. Gawain: Palabunutan ng "activity card" na may larawan sa likod at harap 2. Pangkatang Gawain: Suriin ang larawan sa "activity card" 3. Pangkatang Talakayan: Bakit umiiyak ang kapatid? Bakit itinuturo niya sa kaklase? Suriin ang kabilang panig Ibigay ang desisyon 4. Pangkatang Paglalahad: Pagsasadula ng susunod na tagpo o desisyon 5. Paqtalakay: Suriin ang panig ng kapatid. Ano ang iyong desisyon? Makatwiran na ba ito? Bakit? 6. Pagbuo ng Kaisipan: Ano ang dapat gawin bago magpasya?

7. Paglalapat:Ano ang gagawin mo kung nagkagalit ang dalawa mong kaibigan?

IV. Pagtataya: Punan Simula ngayon sisikapin kong ________ bago magpasya. Sapagkat _______________. V. Kasunduan: Maghanda ng dula-dulaan tungkol sa pagbubuo ng pasya.

Remarks: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Inaalis ang mga impormasyon na walang kaugnayan sa isyu at walang maidudulot na mabuti sa ibang tao. II. Paksang Aralin Sariling Pasya B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : ELC EKAWP 1.1.1 1. pah. 9 Kagamitan : Larawan, "blacktripe" Inaasahang Kaisipan: Mga impormasyong di-kaugnay sa suliranin ay huwag ibigay pagkatdi nakabubuti sa sino pa man III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Bakit mahalaga ang manood ng "Balita" araw-araw? 2. Pagganyak: Ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo? B. Panlinang na Gawain 1. Tingnan ang larawan 2. Pangkatang Gawain: Paano mo iaangkop ang idea sa larawan sa sitwasyon? Napagalitan ng nanay ang kuya mo dahil sa madalas na pag-uwi nito nang gabi, pinapangaralan siya at panay ang singit ni Ben ng iba pag-atraso sa kanya sa kanyang kuya. 3. Talakayan Ano sa palagay mo ang ibubunga ng pagsabat ni Ben sa usapan? Ano ang dapat gawin ni Ben? Nakakabuti ba ito sa kaniya? 4. Paglalahad ng bawat pangkat Isadula ang susunod na mangyayari 5. Talakayan Ano ang dapat timbangin? 6. Pagbubuo ng kaisipan Ano ang dapat gawin upang mapadali o maiwasan ang paglala ng isag suliranin? 7. Paglalapat "Staring Time Magbahagi ng isang karanasang may hawig sa sitwasyong inilahad kanina. IV. Pagtataya: Alisin ang di kaugnay na impormasyon sa ikakalutas ng sitwasyon 1. Si Karla ay maraming utang sa kanyang kaklase. Dahil dito sinali. 2. Si Eva ay madalas magsumbong sa kanyang ina, kaya't lagi malakas ang loob niyang makipag-away. V. Kasunduan: Magtala ng 2 sariling karanasan na may kinalaman sa aralin.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nagsasaliksik ng sapat na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pagkukunan tulad ng naging karanasan. II. Paksang Aralin Bunga ng Sariling Pasya B.P. : Katotohanan K.P. : Mapanuring Pag-iisip E.L.C. : p.9 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : ibatibang aklat at babasahin III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Napagitna ka sa pagtatalo ng iyong dalawang kaibigan. Ano ang iyong gagawin? 2. Pagganyak: Saang mga bagay tayo makakakuha ng mga impormasyon na lagi nang malapit sa katotohanan? B. Panlinang na Gawain 1. Ipakita ang mga aklat gayundin ang mga babasahin. Anu-ano ang mga bagay na makukuha mula rito? Alam ninyo ang bukod sa mga ito mayroon tayong iba pang mapagkakatiwalaang pagkukunan ng mga impormasyon? Ito ay ang ating karanasan. 2. Ilahad ang Kalagayan Hangang-hanga ka sa iyong guro dahil ang galing-galing niyang magpayo sa mga batang may problema. Lahat ay pawang may katotohanan kung kaya't marami ang sa kanyay lumalapit. Minsan, lumapit ka sa kanya at nagtanong "Ma'm saan po kayo nagsasaliklik ng mga bagay na ipinapayo sa amin". Mataman niya akong tiningnan at sinabing ang lahat ay mula is kaniyang mga naging karanasain sa buhay. Sa kanya ko narinig ang mga salita sa wikang ingles na ''Experience is the best Teacher''. 3. Pagtalakay a. Ilarawan ang guro b. Saan niya kinukuha ang mga na bagay na kanyang ipinapayo? c. Epektibo ba ang ganitong paraan ng paghahanap ng impormasyon. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Maituturing ba ang karanasan ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon? 2. Paglalapat Ipaliwanag ang ibig sabihin ng "Experience is the best teacher?

IV. Pagtataya: Isulat ang iyong gagawin sa kalagayan sa ibaba. Produkto ng "broken family" ang iyong matalik na kaibigan at ikaw naman ay galing sa masayang pamilya. Paano mo siya matutulungan kung siya ay naghahanap ng pagmamahal at pangunawa? V. Kasunduan: Iguhit ang larawan ng guro sa kuwentong nabanggit.

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakikilahok nang kusa at aktibo sa mga gawaing pampaaralan II. Paksang Aralin Paglahok ng kusa at aktibo sa Gawaing Pampaaralan B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Sumasali ka ba sa mga samahan sa ating paaralan? Saan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan? 2. Pagganyak: Maraming gawain pampaaralan ang issasakatuparan bawat buwan B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Buwan ng Agosto, kaya ang mega bata ay nagbabalak ng magandang gawain para sa Linggo ng Wika. Isang palatuntunan ang idinaraos para sa okasyong ito. Nang malaman ito ni Josie, kaagad siyang nagprisinta kay Gng. Santos, ang kanilang guro. na isali siya sa pagtula. Tuwang-tuwa ang guro sa inasal ni Josie. 2. Pagtalakay: Sino ang pangunahing tauhan? Bakit may idinaraos na palatuntunan sa paaralan? Ano ang kaagad na ginawa ni Josie? Dapat bang tularan siya? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang dapat gawin kung may gawaing pampaaralan? Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas? 2. Paglalapat Araw ng pagkakaisa ng mga Bansa. Ang bawat klase ay magpapakita ng isang palabas. Ano ang nararapat nating gawin? IV. Pagtataya: Piliin ang tamang sagot 1. May palatuntunan sa inyong paaralan at ang inyong pangkat ang mamumuno. Ano ang iyong gagawin a. Pababayaan sila b. Sumali at makipagtulungan sa kasapi k. Sumali ngunit limitahan ang pagtulong 2. Nais mong sumali sa paligsahan sa pagtula. Ano ang gagawin mo? a. Lalapit sa namumuno at magpapalista b. Magpapalista pero aayaw sa oras ng labanan k. Huwag sumali at itoy sagabal lamang V. Kasunduan: 1. Anu-anong gawain ang sinasalihan mo sa paaralan? 2. Paano mo maipapakita ang pagiging aktibo sa mga gawaing pampaaralan?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Nakakasali sa mga samahan ayon sa hilig o interes II. Paksang Aralin Pagsali sa mga samahan ayon sa hilig o interes B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga samahang nasa ating paaralan? Alin dito ang interesado kayong salihan? Bakit? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Pagkatapos ng klase, dumaan si Ben sa harap ng tanggapan ng punong-guro. Doon ay may isang "bulletin board" na nakapaskil ang mga panawagan sa mga batang nais sumali sa iba't-ibang samahan. Pinag-aaralan ni Ben ang listahan. Bigla siyang napangiti nang nabasa ang samahan para sa mga batang mahilig sa pagguhit. Ito ang kanyang sasalihan dahil mahilig siya sa pagguhit. 2 Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa niya pagkatapos ng klase? .Anong samahan kaya ang sasalihan niya? Bakit? Tama kaya ang gagawin niya?

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Saan dapat naaayon ang sasalihan mong samahan? Ano ang dapat mayroon sa pagsali sa isang samahan? 2. Paglalapat Sa inyong paaralan ay mayroon din iba't-ibang samahan .Anong samahan ang sasalihan mo at bakit ito ang pinili? IV. Pagtataya: Sagutin ang rnga sumusunod na tanong. 1. Dapat bang sumali sa mga samahan sa ating paaralan? 2. Dapat bang may interes ka sa sinalihan mong samahan? 3. Dapat bang ipakita mo ang iyong galing dito? V. Kasunduan: 1. Anong samahan sa paaralan ang nais mong salihan? 2. Bakit ito ang iyong pinili?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naibabahagi ang Talino sa Kapwa II. Paksang Aralin Pagbabahagi ng Talino sa Kapwa B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Anu-anong dapat gawin kung may gawang pampaaralan? Anu-ano ang mga katangiang dapat mong ipamalas? 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga gawain sa loob ng silid-aralan? Naipamamalas mo ba dito ang iyong talino? Paano? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Masayang pumasok sa paaraan si Noli. Sa Hekasi magkakaroon sila ng talakayan. Ibinabahagi ni Noli ang kanyang mga nalaman sa pagbabasa ng mga aklat at magasin Hindi niya ipinagmamaramot ang mga impormasyong kanyang natutinan sa pagbabasa. Dahil dito, maraming karagdagang kaalarnan ang nabatid ng kanyang kaklase. Tuwang-tuwa sila. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa ni Noli sa kanyang mga nalalaman? Ano ang naging bunga nito? Dapat ba siyang tularan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang nararapat gawin kung may nalalaman ka o natatanging talino? 2. Paglalapat Mahusay ka sa paggawa ng rnga artipisyal na bulaklak Ang inyong silid sa ''Home Economics" ay dapat lagyan nito. Ano ang iyong gagawin? IV. Pagtataya: Tama o Mali _____ 1. Huwag mong sabihin sa iba ang nalalaman mo sa pagluluto. _____ 2. Ang talino ay dapat ibahagi sa ibang tao _____ 3. Kung alam mong gumawa ng mga pang-dekorasyon, Ituro mo ito sa mga kaibigan mo. V. Kasunduan: 1. Anu-anong kaalaman o talino ang nais mong ibahagi sa iyong mga kaibigan? 2. Paano mo ito ibabahagi?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Naibibigay ng mungkahi sa ikagaganda ng samahan II. Paksang Aralin Pagbibigay ng Mungkahi sa Ikagaganda ng Samahan B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 11 EKA WP p. 1-1 1 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang nararapat mong gawin kung may natatanging talino o kakayahan ka? 2. Pagganyak: Ano ang iyong gagawin kung may nakita kung dapat baguhin sa inyong samahan? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad: Pagbasa ng Sitwasyon Kasali si Mark sa samahan ng mga batang may hilig sa Matematika. Masaya ang kanilang samahan. Ngunit may napansin Si Mark. Madalas lumiban ang mga opisyal nila. Isang araw, sa kanilang pulong, nasabi niya sa harap ng lahat ang kanyang napapansin. Ayaw niyang masira ang kanilang samahan bagkus umunlad pa ito. Sa mahinahon na paraan nagbigay siya ng mungkahi. 2. Pagtalakay Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa niya isang araw? Sa iyong palagay, maganda kaya ang ibubunga nito? Bakit? Tama ba ang ginagawa ni Mark? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan? Paano mo to sasabihin? 2. Paglalapat Napansin mong kaunti lamang ang gawain sa inyong samahan. Ano ang gagawin mo bilang kasapi ng nagmamalasakit? IV. Pagtataya: 1. Anong mungkahi ang ibibigay mo kung nag-aaway ang mga kasapi? V. Kasunduan: 1. Anong mungkahi ang ipapaalam mo kung nalalabag na ang mga tuntunin ng samahan

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________

CHARACTER EDUCATION VDate: ______________ I. Layunin: Lumalahok sa mga pagplano/pagpasya ng mga gawain ng samahan II. Paksang Aralin Paglahok sa mga Pagplano/Pagpasya ng mga Gawain ng Samahan B.P. : Pagmamahal K.P. : Positibong Pagkilala sa Sarili I.B : Naipamamalas ang Pag-unawa sa Sariling Kakayahan at mga Kahinaan E.L.C. : p. 12 EKA WP p. 1-1 1 Kagamitan : larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral: Ano ang nararapat mong gawin kung may napupuna ka sa inyong samahan? Paano mo to sasabihin? 2. Pagganyak: Bilang kasapi ng isang samahan, paano ka nakikibahagi? Sumasali ka ba sa pagpaplano? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pagbasa ng Sitwasyon Si Carlos ay kasapi sa samahan para sa mga batang mahilig sa pagguhit. Nais ng samahan na umunlad ang kanilang kaalaman sa pagguhit. Nagbigay ng mungkahi si Carlos. Sinabi niya na maaari nilang kumbidahin ang isang pintor na kakilala niya upang turuan ang kanilang samahan. Masayang sumang-ayon ang pangkat. 2. Pagsusuri Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang suliranin ng samahan? Ano ang mungkahi ni Carlos? Tama ba ang ginagawa ni Carlos? C. Pangwakas na Gawain: 1 Paglalahat Ano ang nararapat gawin ng isang kasapi sa mga gawain ng samahan? Dapat ka bang sumali sa pagpaplano? 2. Paglalapat Bilang isang aktibong kasapi ng samahan, ano ang dapat mong gawin kung may pagpaplanong gagawin ang pangkat? IV. Pagtataya: Pillin ang tamang sagot 1. Alam mo ang kasagutan sa suliranin ng samahan, ano ang gagawin ono? a. Tatahimik na lang b. Aalis at magkukunwaring hindi alam ang kasagutan c. Makikilahok sa pagpapasya 2. Ginaganyak kayo na inyong pinuno na sumali sa pagpapasya sa samahan, ano ang gagawin mo? a. Tutugon sa panawagan ng pinuno b. Pabayaan siya sa kanyang panawagan c. Umalis at huwag ng sumali sa samahan V. Kasunduan: 1. Sumali ka ba sa pagpaplano ng samahan? 2. Ano ang iyong ibinabahagi sa samahan?

Remarks: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________