sining vi 1st rating

Author: michael-joseph-santos

Post on 16-Jul-2015

10.780 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Natatalakay kung paano naipakikita ang galaw (movement) at lawak sa paningin (illusion of space) ng espasyo sa pamamagitan ng mga linya

II. Paksang-Aralin: Galaw at Lawak ng Paningin (Movemen and Illusion of Space) Sanggunian: Sining sa Araw-Araw, pp. 6-7 Talasalitaan: Illusion of space Movement III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak Nakakita na ba kayo ng mga linyang tila gumagalaw? 2. Balik-aral Anu-anong payak na linya ang alam ninyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang mga larawan sa tsart 2. Pagtatalakay a. Ano ang napansin ninyo at naramdaman habang tinitingan ang mga larawan? b. Mukha bang gumagalaw ang mga linya? c. Alin ang lalong nakakahilong tingnan? Alin naman ang nagustuhan mo? Bakit? d. Ito ba ay gumagamit ng "movement" at "illusion of space" o pandaraya sa paningin? C. Pangwakas na Gawain: Ganyakin ang mga bata na magkaroon ng malaya at masiglang kuwentuhan tungkol sa mga larawan. IV. Pagtataya: Sagutin: Paano naipakikita ang movement at lawak sa paningin ng espasyo sa parnamagitan ng linya? V. Takdang Aralin: Pag-aralan ang paggawa ng larawan na nagpapakita ng galaw at lawak sa paningin.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Naiisa-isa ang mga paraan kung paano napapalwak sa paningin ang espasyo sa pamamagitan ng mga linya

II. Paksang-Aralin: Mga Paraan Kung Paano Napapalawak sa Paningin ang Espasyo sa Pamamagitan ng mga Linya Sanggunian: Sining sa Araw-Araw Kagamitan: Tsart Talasalitaan: Horizon III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1.

Ano ang masasabi ninyo sa larawan? 2. Nakapunta ka ana ba sa tabing-dagat? Kung ganon, ano ang napansin mo kapag tumingin ka sa pinakamalayong kayang abutin ng iyong paningin? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang tsart ng iba't ibang larawan. (Sining sa Araw-Araw p. 6) 2. Pagmasdan ang mga larawan. 3. Ano ang nakikita ninyo? 4. Tukuyin ang galaw ng mga espasyo sa mga larawan. C. Pangwakas na Gawain: Gumuhit ng isang tanawing pinalawak sa paningin ang espasyo sa pamamagitan ng linya. IV. Pagtataya: Sagutin 1. Ano ang horizon? 2. Paano ginawang malawak sa paningin ang espasyo sa mga larawan? V. Takdang Aralin: Ipaliwanag ang mga paraan kung paano mapapalawak sa paningin ng espasyo sa pamamagitan ng linya. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Nakalilikha ng tila malawak na espasyo sa pamamagitan ng mga payak na linya.

II. Paksang-Aralin: Paglikha ng Tila Malawak na Espasyo sa Pamamagitan ng Payak na Linya Kagamitan: Tsart Pambata: Papel, lapis, ruler III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagpapakita ng mga larawan. (Mga larawan na pinalawak ng Guhit-Tagpuan) 2. Ano ang napansin ninyo sa larawan? B. Panlinang na Gawain: 1. Anu-ano ang mga kailangan upang ang isang espasyo ay maging malawak sa paningin? 2. Anu-ano ang mga paraan upang mapalawak sa paningin ang isang espasyo? 3. Paghahanda sa mga kagamitan. 4. Pgabibigay pamantayan sa paggawa. 5. Paggawa ng mga bata. C. Pangwakas na Gawain: Pagpapaskil sa natapos na gawain. Ipaliliwanag ng mga bata ang mga gawaing nilikha. IV. Pagtataya: Nasunod ba ang mga pamantayang itinakda? Nakalikha ka ba ng gawaing-sining na nagpapakita ng galaw at lawak sa paningin? V. Takdang Aralin: Paano maipapakita ang lawak sa paningin sa espasyo sa pamamagitan ng linya?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa hugis

II. Paksang-Aralin: Mga Hugis na May Tatlong Dimensyong Lawak Sanggunian: RBEC I.2, 2.1 ph. 109 Umawit at Gumuhit 6 ph. 91 Kagamitan: Tsart o kard ng mga pamamaraan para sa gawaing pansining III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan kung paano maipapakita ang lawak sa paningin sa espasyo sa pamamagitan ng linya. 2. Itanong: a. Paano mo maipapakita ang lawak sa paningin sa. pamamagitan ng mga linya? b. Ano ang guhit-tagpuan? c. Ano ang pagkakaiba ng hinagap na tuldok at hinagap na guhit? B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga natutuhan nila sa hugis sa baitang 3, 4 at 5. 2. Itanong: a. Ano ang hugis? b. Paano nabubuo ang hugis? c. Paano mo maipapakita ang mga hugis o espasyo sa isang larawan? 3. Ipakita sa mga bata ang mga tunay na bagay at mga larawan na may tatlong dimensyong lawak. 4. Sabihin: a. Ang mga bagay na Ito ay may tatlong dimensyong lawak. b. Ang tatlong dimensyong lawak ay nakikita rin sa mga larawan na tulad nito. c. Ang mga bagay na iginuhit sa tatlong dimensyong lawak ay mas makatotohanan kaysa sa mga bagay na iginuhit sa dalawang dimensyong lawak. C. Pangwakas na Gawain: 1. Gumuhit ng isang bagay na may tatlong dimensyong lawak at ipakita sa mga bata kung paano mo ginamit ang hinagap na tuldok at hinagap na linya sa pagguhit. Magbigay pa ng maraming halimbawa. 2. Ipakita sa inyong pagguhit ang magkakalapit na mga bagay upang mag-anyong magkakasanib ang mga Ito. Ipaunawa sa kanila na ang mga bagay na malalapit ay may nagaanyong malaki sa larawan. IV. Pagtataya: Itanong: 1. Ano ang tatlong dimensyong lawak? 2. Paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak? 3. Ano ang pagkakaiba ng dalawang dimensyong lawak sa tatlong dimensyong lawak? V. Takdang Aralin: Lumikha ng isang komposisyon na ginagamitan ng tatlong dimensyong lawak sa coupon bond at ipapasa bukas sa klase.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Niuugnay ang angkop na damdamin ng larawang may kakaunti o maraming hugis

II. Paksang-Aralin: Dami ng Hugis sa Isang Larawan Sanggunian: RBEC I.2, 2.2 ph. 109 Umawit at Gumuhit 6 ph. 97 Kagamitan: Iba't ibang larawan o likhang sining III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan ang pagguhit ng may tatlong dimensyong lawak. 2. Itanong: a. Paano mo maipakikita sa pagguhit ang tatlong dimensyong lawak? b. Ano ang kaugnayan ng laki, posisyon at pagsasanib-sanib ng mga hugis sa pagpapakita ng tatlong dimensyong lawak? B. Panlinang na Gawain: 1. Magpakita ng mga larawang tulad ng mga sumusunod: a. Palengke na magulong tingnan at may mga tindera hanggang bangketa. b. Isang modelong pamilihan na nakaayos ang mga nagtitinda at itinitinda. c. Isang silid-tulugan na maraming nakatambak at waiang kaayusan. 2. Pag-usapan ang mga nakalarawan. 3. Itanong/Sabihin: Paghambingin ang mga larawan. Alin sa mga larawan ang maganda at kahali-halina sa mata? Bakit? Ano ang inyong nararamdaman sa mga larawan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Humanap ng isang larawan na nagpapakita ng pinakamaraming hugis na makikita mo, at isang larawan na may kakaunting hugis. 2. Suriin ang mga bagay sa mga larawan. 3. Turan mo ang mga nilalaman ng bawat larawan, 4. Sabihin kung ang mga larawan ay maganda at kawili-wiling tingnan. Ipaliwanag kung bakit. IV. Pagtataya: Itanong a. Ano ang masasabi mo sa mga larawang kakaunti ang hugis at mga larawang maraming hugis? b. Paano mapapaganda ang likhang sining marami man o kakaunti ang mga hugis? c. Anong damdamin ang ipinahahayag ng mga larawang may kaunting hugis at mga larawang maraming hugis? V. Takdang Aralin: Humanap at magdala sa klase ng mga larawan na may maramin at kakaunting hugis. Ipaliwanag ito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Nakalilikha ng komposisyon na may tatlong dimensyong lawak

II. Paksang-Aralin: Dimensyong may tatlong Dimensyong Lawak Sanggunian: RBEC I.2.2.3 ph. 110 Umawit at Gumuhit 6 ph. 100 Kagamitan: Mga larawan o tanawin na nagpapakita ng tatlong dimensyong lawak Papel at lapis III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Pag-usapan ang naiugnay na damdamin sa mga larawang may kaunti o maraming hugis at kung papaano nagagawang kawili-wili sa paningin ang mga naturang larawan. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang mga larawang may tatlong dimensyong lawak. 2. Pag-usapan kung paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak sa pagguhit ng larawan. 3. Ipaalala sa mga bata ang mga hinagap na tuldok at guhit at ang gamit ng mga ito. C. Pangwakas na Gawain: 1. Ihanda ang mga bata sa gawaing pansining. 2. Sabihin: Ngayon ay pagkakataon na ninyo upang makagawa ng komposisyon na may tatlong dimensyong lawak. Gamitin ang mga natutuhan tungkoi sa malawak na espasyo sa paningin at sa paggamit ng mga hinagap na tuldok at linya upang makagawa ng tatlong dimensyong lawak. 3. Ipabasa ang tsart o kard na naglalaman ng mga sumusunod: Tatlong Dimensyong Lawak (Isang Tanawin) Pamamaraan 1. Umisip ng Tsang magandang tanawin. 2. Iguhit ang mga bagay sa tanwin na nagpapakita ng tatlong dimensyong lawak. 3. Lagyan ng pamagat ang inyong komposisyon. D. Paglalahat: Itanong 1. Ano ang tatlong dimensyong lawak? 2. Paano mo ipinakikita sa iyong komposisyon? IV. Pagtataya: Itanong: 1. Ano ang pamagat ng iyong komposisyon? 2. Ano ang maganda sa tanawing iyong iginuhit? 3. Bakit dapat mong ipagmalaki ang mga magagandang tanawin sa ating bansa? V. Takdang Aralin: Magdala sa klase ng "Color Wheel".

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa kulay

II. Paksang-Aralin: Kumbinasyon ng mga Kulay Sanggunian: RBEC I.3.3.1 ph. 110 Umawit at Gumuhit 6 ph. 103 Kagamitan: Color wheel na may pantakip sa bawat kulay, mga parnamaraan sa gawaing sining na nasa tsart o kard III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan kung ano ang tatlong dimensyong lawak. 2. Itanong: a. Ano ang pagkakaiba ng dalawang dimensyong lawak? b. Paano nagagawa ang tatlong dimensyong lawak? c. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa tatlong dimensyong lawak sa paggawa ng mga likhang sining? B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang "Color Wheel". 2. Sabihin Ito ay "Colr Wheel". Makikita ninyo rito ang kaugnayn rig mga kulay sa isa't isa at ang iba't ibang kumbinasyon ng mga kulay. 3. Ipatukoy sa mga bata ang mga pangunahin, pangalawa at pangatlong kulay. 4. Tawagin ang pansin ng mga bata sa mga kulay na magkakalapit sa color wheel. 5. Sabihin/Itanong: Tulad mo, ang bawat kulay ay kabilang sa isang pamilya. May pamilya ng asul, pamilya ng dilaw at pamilya ng pula. a. Masdan ang "color wheel". b. Anu-anong mgakulay ang bumubuo sa pamilya ng asul? c. Anu-anong mgakulay ang bumubuo sa pamilya ng pula? C. Pangwakas na Gawain: Itanong: 1. Anong kumbinasyon ng mga kulay ang tinatawag na analogo? 2. Anong kumbinasyon ng mga kulay ang komp!ementaryo? 3. Magbigay ng halimbawa: Anu-anong kulay ang malalamig sa mata? Anu-anong kulay ang mainit sa mata? IV. Pagtataya: Sabihin: Tumiingin sa paligid, maghanap kumbinasyon ng mga kulay at iulat sa harap ng klase kung anong kumbinasyon ang mga Ito. V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang Color Wheel.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Naibibigay ang kumbinasyon ng mga kulay na makikita sa Color Wheel tulad ng: a. malamig na kulay b. mainit na kulay c. mga kulay na komplementaryo

II. Paksang-Aralin: "Color Wheel" Sanggunian: RBEC I.3.3.3 ph. 110 Umawit at Gumuhit 6 ph. 106 Kagamitan: Papel na puti, krayon, ruler, lapis at compass III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan ang iba't ibang kumbinasyon ng mga kulay. 2. Itanong: a. Anu-ano ang mga kulay na kabilang sa kumbinasyong analogo? b. Ano ang kumbinasyong analogo? c. Anu-ano ang mga kulay na kabilang sa kumbinasyong komplementaryo? B. Panlinang na Gawain: 1. Sabihin sa mga bata ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa "Color Wheel". 2. Ihanda ang mga bata sa paggawa ng "Color Wheel". Ipakita ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng kulay. Ipaunawa sa kanila na hindi nila maaaring pagpalit-palitin ang puwesto ng mga kulay. 3. Itanong ang mga pamantayan sa paggawa. C. Pangwakas na Gawain: "Color Wheel" Pamamaraan: Nakasulat sa tsart. IV. Pagtataya: Itanong: 1. Anu-anong uri ng mga kulay ang bumubuo ng iyong color wheel? 2. Paano nakaayos ang mga kulay sa "Color Wheel"? 3. Anu-ano ang iba't ibang kumbinasyon ng mga kulay? Magbigay ng mga halimbawa. V. Takdang Aralin: Bakit mahalaga na magkaroon ng kaalaman sa mga kumbinasyon ng kulay? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Nakalilikha ng isang gawaing-sining sa pamamagitan ng iba't ibang tekstura

II. Paksang-Aralin: Iba't-ibang Tekstura (Collage) Sanggunian: PELC I.4.1.4,2 Sining sa Araw-araw VI pp. 30-31 Kagamitan: Mga tunay na bagay, mga larawan na yari sa plastik, gunting, pandikit III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral Anu-ano ang tatlong uri ng tekstura na natutuhan ninyo? Naaalala pa ba ninyo ang mga ito? 2. Pagganyak Alin sa mga bagay-bagay sa loob at labas ng silid-aralan ang may teksturang natural o tunay? Artipisyal o biswal? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagpapangkat-pangkat ng mga bata sa tatlong grupo. 2. Pagtukoy sa mga bagay na tunay, artipisyal at biswal. 3. Pagpapaskil ng kanilang gawain. 4. Pag-uusap sa pagsasagawa ng collage at pagbibigay ng pamantayan sa pagsasagawa nito. Ano ang collage? C. Pangwakas na Gawain: Pagsagot sa mga tanong: a. Kawili-wili ba ang likhang-sining na inyong natapos? Bakit? b. Natapos ba ninyo ito? Nasunod ba ninyo ang raga pamatayan sa paggawa? c. Pagdidispley ng mga natapos na komposisyon. d. Pagbibigay ng Hang pahayag tungkol sa likhang sining na kanilang nabuo. IV. Pagtataya: 1. Tinatawag na ________ ang hipo ng mga bagay. a. matigas b. malambot c. tekstura 2. Ito'y isang uri ng likhang-sining na nagpapakita ng iba't ibang tekstura. a. collage b. color wheel c. OpArt V. Takdang Aralin: Paano natin maiingatan ang tekstura ng mga tunay na bagay? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa tekstura

II. Paksang-Aralin: Iba't ibang Tekstura Sanggunian: PELC I.A 4.1; 4.2 Sining sa Araw-Araw VI pp. 30-31 Kagamitan: Aklat, mga larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagpapakita ng larawan Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ano ang tekstura? 2. Pagtalakay tungkol dito B. Panlinang na Gawain: 1. Pagpapaliwanag sa iba't ibang tekstura. 2. Pagbibigay ng mga bata ng mga halimbawa ng bawat uri nito. C. Pangwakas na Gawain: Pagsagot sa mga tanong: a. Naumawaan mo na ba kung ano ang tekstura? b. Ang tatlong uri nito? Ang mga halimbawa nito? c. At iba pa. IV. Pagtataya: 1. Ano ang tekstura? 2. Anu-ano ang mga uri nito? 3. Sumulat ng tatlong halimbawa ng bawat uri nito. V. Takdang Aralin: Gumupit ng larawan ng mga bagay na may iba't ibang tekstura at idikit ito sa bond paper. Ipaliwanag sa klase ang inyong ginupit na mga larawan. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Natatalakay ang sentro ng kawilihan at pagbibigay-diin sa isang komposisyon

II. Paksang-Aralin: Sentro ng Kawilihan Sanggunian: Umawit at Gumuhit 6 ph. 115 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-usapan kung paano mabibigyangdiin ang sentro ng kawilihan. 2. Itanong: Paano nabibigyang-diin ang sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng kulay? sa pamamagitan ng mga hugis at an yo? sa pamamagitan ng lugar o puwesto nito sa isang larawan? B. Panlinang na Gawain: 1. Itanong: Maipagmamalaki mo ba ang ating bansang Pilipinas? Bakit? Anu-anong mga bagay ang maipagmamalaki mo sa ating bansa? Paano mo maipagmamalaki ang ating bansa? 2. Sabihin: Ngayon ay gagawa kayo ng isang komposisyon o larawan tungkol sa mga bagay na maipagmamalaki mo sa ating bansa. Sa iyong pagguhit ay ipakita mo ang iyong kaalaman tungkol sa Sentro ng Kawilihan. C. Gawaing Pansining: 1. Itanong: Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa? 2. Basahin ang tsart at gawin ang isinasaad nito. Sentro ng Kawilihan (Ang Maipagmamalaki Ko sa Aking Bansa) Mga Kagamitan: Papel na puti, lapis, krayon o "water color" at "marking pen". Pamamaraan: 1. Umisip ng mga bagay sa ating bansa na maaaring ipagmalaki sa mga dayuhan. 2. Iplano kung paano mo ito magagawang sentro ng kawilihan sa isang disenyo, 3. Iguhit ang bagay na napili at ipakita ang sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng kulay, anyo o linya sa kinalalagyang luagr sa kabuuan ng papel. 4. Lagyan ng pamagat. IV. Pagtataya: Itanong: 1. Anong bagay na maipagmamalaki sa ating bansa ang iginuhit mo? 2. Paano mo ito binigyang-diin sa iyong disenyo? V. Takdang Aralin: Ano ang pagkakaiba ng teksturang tunay, artipisyal at biswal? Maglagay ng mga halimbawa.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

SINING VIDate: _____________ I. Layunin: Naipamamalas ang kaalaman at pangunawa sa mga Prinsipyo ng Sining

II. Paksang-Aralin: Sentro ng Kawilihan Sanggunian: Umawit at Gumuhit 6 ph. 112 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pag-uusap tungkol sa tekstura. 2. Itanong: Ano ang pagkakaiba ng teksturang tunay, artipisyal at biswal? Maglagay ng mga halimbawa. Ano ang tekstura? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita sa mga bata ang iba't ibang komposisyon o larawan na nagbibigay-diin sa sentro ng kawilihan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. 2. Pag-usapan ang nabanggit na mga larawan. Larawang pinatigkad ng kulay ng sentro ng kawilihan. Itanong: Anu-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Aling bahagi ng komposisyon ang tumatawag ng inyong pansin? Paano ginamit ng pintor ang kulay bilang sentro ng kawilihan? C. Pangwakas na Gawain: Itanong: Paano binibigyang-diin ang mga sentro ng kawilihan? IV. Pagtataya: Maghanap ng mga larawan sa silidaralan at tukuyin ang sentro ng kawilihan ng bawat isa. V. Takdang Aralin: Maghanda para sa isang pagsusulit Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________