epp v 1st rating

Download EPP v 1st Rating

Post on 16-Jul-2015

15.494 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EPP VDate: ____________ I. Layunin: Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata Pagpapahalaga: Pagtitiwala sa Sarili

II. Paksang Aralin: Mga Pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 2-3; BEC A.1.1.1 ph 56 Kagamitan : Larawan ng nagdadalaga at nagbibinata, at mga bata III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Paghambingin ang mga larawan. May pagkakaiba ba ang nakalarawan? Anu-ano ang inyong napansin? Anu-ano ang kaibahan sa pisikal na kaanyuan B. Panlinang na Gawain: 1. Ipahinuha ang pagbabagong nagaganap sa isang batang nagdadalaga at nagbibinata. Itala sa pisara. 2. Pangkatin ang mga bata at bigyan ng ilang minuto upang mabatid sa batayang aklat kung tama ang hinuha. 3. Pagtatalakayan ng mga pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata Hal. Nagdadalaga Nagbibinata a. Tumatangkad a. Tumatangkad b. Nagkakaroon ng tagihawat b. Lumalaki at bumababa ang boses c. Nagiging palaayos sa sarili c. Lumalapad ang dibdib 4. Paglalahat Anu-ano ang mga pagbabagon nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat. Itala ang mga pagbabagon nagaganap sa inyong sarili sa pisara. Nagdadalaga Nagbibinata a. a. b. b. c. c. IV. Pagtataya: Ilan sa pagbabagong nagaganap sa nagbibinata/nagdadalaga ay ang sumusunod. Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik sa wastong sagot. _____ 1. Buwanang Dalaw a. pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga _____ 2. Puberty b. menstruation _____ 3. Lumalapad ang balakang c. panahon ng pagdadalaga/pagbibinata

V. Takdang-Aralin: Ipaliwanag ang maaring maging epekto ng pagbabagong pisikal sa sarili. Bakit dapat natin itong unawain at tanggapin ng maluwag sa ating kalooban? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

EPP VDate: ____________ I. Layunin: Natatalakay ang kahalagahan ng wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla/ kapag bagong tuli. Pagpapahalaga: Kalinisan

II. Paksang Aralin: Pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla, kapag bagong tuli Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 7-9; Patnubay ng Guro ph. 4-5; BEC A.1.1.2 p, 56 Kagamitan : larawan ng sanitary napkin/mgagamit, di-komersyal na gamut ng bagong tuli III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: - Pag-usapan kung kailang o anong gulang nagkaroon ng regal ang isang babe, at kung ilang araw umabot ang isang menstrual cycle. Pag-usapan din ang pagtutli. - Ipakita ang larawan ng sanitary napkin, itanong kung sino ang gumagamit nito. - Itanong kung sino ang nagpatuli na, at ano ang nararamdaman nila. B. Panlinang na Gawain: 1. Pangkatin sa dalawang grupo ang bata. Ang isang grupo ay mag-uusap tungkol sa pangangailangan ng katawan sa panahon ng pagreregla at ikalawa ay tungkol sa pangagalaga ng bagong tuli. Pag-uulat ng dalawang grupo tungkol sa sariling nasaliksik tungkol sa pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla/bagong tuli. 2. Pagtalakay sa ulat at pagsago sa mga tanong Anu-ano ang 2 uri ng pasador na maaring gamitin kapag may regal? Anu-ano ang dapat gawin ng isang batang bagong tuli? 3. Paglalahat Pangatwiranan kung bakit dapat malaman ang kahalagahan ng wastong pangangalaga o kalinisan ng katawan sa panahon ng pagreregla/kapag bagong tuli. IV. Pagtataya: Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagpapakita n wastong pangangalaga sa panahon ng regal/tuli, Mali kung di-wasto. _____ 1. Dapat maligo kapag may regal. _____ 2. Hindi kakain ng maasim kapag may regla/bagong tuli. _____ 3. Ang regla ay isang sakit. V. Takdang-Aralin: Makipag-usap sa nanay, tatay o nakatatandang kapatid na babae (ate), lalaki(kuya), tungkol sa kanilang karanasa ng silay nagdadalaga/nagbibinata.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

EPP VDate: ____________ I. Layunin: Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga Pagpapahalaga: Kalinisan

II. Paksang Aralin: Pagsasagawa ng Pangangalaga sa katawan sa Panahon ng Pagdadalaga/Pagbibinata Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 7-8; Patnubay ng Guro; BEC A.1.1.3 ph 56 Kagamitan : Larawan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Itanong kung anu-ano ang mga pangunahing pagkasariang pagbabago ang nagaganap sa isang nagdadalaga at nagbibinata. Ganyakin ang mga bata na magsalaysay ng karanasan nang una siyang dinatnan ng regla. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad sa pamamagitan ng Brain Storming. Pagbibigay ng Guro ng tanong tungkol sa pagsasagawa ng wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagdadalaga. Itala sa pisara ang lahat ng sagot ng mga bata. Lagyan ng tsek ang tamang sagot at ekis ang maling sagot. 2. Pagtalakayan o Pagsusuri Bakit kailangan ang pag-iingat at kalinisan ng katawan sa panahon ng pag-reregla? Paano ninyo isasagawa ang pangangalaga sa inyon sarili kapag may regla? 3. Paglalahat Magbigay ng mga paraan ng pagsasagawa ng pangangalaga ng inyong sarili kapag kayoy may regla. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Paano ka maliligo kapag may regla? Ano ang dapat mong gawin kapag sumasakit ang iyong puson kapag may regla? IV. Pagtataya: Isulat kung tama o mali ang sumusunod na kaugalian kapag may regla. _____ 1. Huwag kumain ng maasim na pagkain. _____ 2. Manatiling nakahiga kapag may regla. _____ 3. Kailangan ang kalinisan sa katawan kapag may regla. V. Takdang-Aralin: Maghanda ang bawat pangkat ng isang cartolina na nagpapakita ng pagsasagawa ng pangangalaga sa katawan kapag may regla.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

EPP VDate: ____________ I. Layunin: Nagagamit ang angkop na kasuotan sa ibat-ibang panahon at pagkakataon Pagpapahalaga: Pagkamaingat

II. Paksang Aralin: Angkop na kasuotan sa ibat-ibang panahon at pagkakataon Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 11-12; BEC A.1.2.1 ph 56 Kagamitan : Tunay na kasuotan at mga larawan ng ibat-ibang uri ng kasuotan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Hanay A 1. Damit Pantrabaho 2. Damit Pantag-ulan 3. Damit Pagtag-init

Hanay B a. kasuotang yari sa plastic o goma b. kasuotang manipis at nagbibigay ng magaan na pakiramdam c. kasuotang yari sa makapa na tela o kaagad kinakapitan ng dumi

2. Pagganyak Tanungin ang mga bata. Gusto ba ninyong malaman ang mga damit na angkop sa lugar at okasyon na inyong pupuntahan? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad Tingnan natin ang ibat-ibang uri ng kasuotan (tama o mali) damit ng manggagawa, uniporme, duster, pantulog, short, sando at damit panlaro. Alin kasuotan ang gusto ninyo? Ipakuha isa-isa sa mga bata. 2. Talakayin kung kalian isusuot ang napiling kasuotan at bakit. Anu-ano ang ibat-ibang uri ng kasuotan ang maaring isuot na. a. pumasok b. panlaro o pang-ehersisyo c. pantulog o pambahay 3. Paglalahat Anu-ano ang angkop na kausotan sa ibat-ibang panahon at pagkakataon? Anu-ano ang dapat isaalang-alang sa pagsusuot ng ibat-ibang kasuotan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat Fashion Show ng bawat pangkat Ipalabas sa mga bata ang dala nilang damit. Pagtanghalin ang bawat pangkat, sabay na sasabihin ang angkop na Panahon at pagkakataon kung ito ay isusuot.

IV. Pagtataya: Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Ang magagara at kaakit-akit na damit ay isinusuot kung _________. a. maglalarao c. dadalo sa party b. matutulog d. magtatrabaho 2. Papasok sa paaralan si Patricia, ano ang kanyang isusuot? a. short c. uniporme b. t-shirt d. panjama 3. Ang maluwang at maginhawa sa katawan na damit ay isinusuot na _________. a. panlaro c. pambahay b. pansimba d. pang-okasyon V. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng ibat-ibang kasuotan at idikit sa typewriting ayon sa kanilang uri.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

EPP VDate: ____________ I. Layunin: Nakasusunod sa mga pagnkaligtasan at pangkalusugang gawi na may kinalaman s wastong pangangalaga ng kasuotan Pagpapahalaga: Kalinisan at Kaayusan

II. Paksang Aralin: Pangangalaga sa Kasuotan Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 1