epp iv 2nd rating

Download EPP IV 2nd Rating

Post on 05-Jul-2018

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  1/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Naisasaalang-alang ang mga pangangailangan ng mag-anak tungo sa maayos at kasiya-siyang

   pamumuhay.a. naipapakita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng mag-anak.

   b. naipapakita ang pagmamahal, pagmamalasakit, at pagtutulungan ng isa’t isa.

  II. Paksang Aralin:

  Kasiya-Siyang Pagsasamahan ng Mag-anak 

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.(, p. )

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

   pagpapa*aya pagsasamahantungkulin mapayapa

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. pakita sa mga bata ang mga la*awan na nakasabit sa +isplay boa*+ tungkol sa magan+ang pagsasamahan ng mga kasapi ng mag-anak. "ayaan ang mga batang mag-ulat ng kani-

  kaniyang kaisipan tungkol sa mga la*awang nakatanghal. patukoy kung alin sa mga

  nakala*awan ang katula+ ng kanilang mag-anak na may magan+ang pagsasamahan.

  '. pagamit sa pangungusap ang mga salita sa talasalitaan.

  ). pabasa ang nilalaman ng a*alin sa batayang aklat sa pahina ). "ayaang inagpalitan ng ku*u-

  ku*o tungkol sa mabubuting gawi na makatutulong sa mabuting pagsasamahan ng mag-anak.

  . pakita sa pamamagitan ng pagsasa+ula ng ilang halimbawa ng mabuting pagsasamahan ng

  mag-anak.

  IV. Pagtataya

  &agyan ng tsek / ang bilang na naglala*awan ng magan+ang katangian ng kasiya-siyang mag-

  anak, at lagyan ng ekis 0/ ang hin+i.

   ____ (. Kani-kaniyang laka+ ang mag-anak nina 1osa.

   ____ '. 2ng bawat miyemb*o ng mag-anak ay ginagawa nang maayos ang kanyang tungkulin. ____ ). 2ng mga bata ay mapagpa*aya lalo *in sa nakababatang kapati+.

   ____ . Pa*ating nag-aangilan ang magkakapati+ kapag gumagawa.

   ____ . 2ng buong mag-anak ay tulong-tulong sa mga gawain.

  V. Takdang-Aralin:

  (. Sumipi ng mga kasabihan tungkol sa maayos at kasiya-siyang pamumuhay ng mag-anak.'. Gumupit ng mga la*awan na nagpapakita ng mabubuting gawi ng isang kasiya-siyang mag-anak.

  tanghal ang mga ita sa bulletin hoa*+.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  2/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Naisasagawa ang wastong pag-aalaga sa nakababatang kapati+.

  a. nakasusuno+ sa lahat nang tagubilin ng tagapag-alaga b. naipakikita ang pagmamalasakit sa nakababatang kapati+.

  II. Paksang Aralin:

  Pag-aalaga ng Nakababatang Kapati+

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.(, p.

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  matiyaga huwa*an

  maliksi masinop

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak, tanungin ang mga bat a kung sino sa kanila ang may nakababat3mg bpati+

  at kung sino ang nag-aalaga sa kanya. "ayaang mag-ul4.t ang mga bata ng kanilangka*anasan sa pagaalaga ng nakababatang kapati+.

  '. 5anapin ang mga salita sa talasalitaan sa loob ng 3*oss wo*+ pu66le.

  IV. Pagtataya

  Piliin ang wastong sagot sa hinihiling na pangyaya*i. sulat lamang ang titik ng wastong sagot.

  (. Si 2na ang siyang naatasang mag-alaga sa kanyang nakababatang kapati+. 2no ang +apat niyang

  gawin4

  a. Pabayaang maglilikot sa loob ng bahay b. 5uwag nang bantayan sa loob ng tahanan

  3. Paluin kapag nagkamali

  +. Magpakita ng kawilihan sa pag-aalaga ng kapati+

  '. Malikot at masayahin ang inaalagaang kapati+ ni "ian3a kaya7t siya7y +apat na

  a. magtiyaga

   b. magsungit3. mag+am+am

  +. maging matapang

  ). Nais ni 8uliet na matuto ang kanyang inaalagaang kapati+ ng mga pang-a*aw-a*aw na tungkulin

  sa sa*ili kaya7ta. Pinipilit niyang isagawa ng kapati+ ang mga tungkulin.

   b. Sinasanay niya ang kapati+ na gawing mag-isa ang panga*aw-a*aw na tungkulin sa sa*ili3. Sinisigawan niya ang kapati+ kapag nagkakamali

  +. Pinapalo ang kapati+ kapag hin+i nagagawa ang mga gawain

  . Nais matulog ang inaalagaang kapati+ ni 2+*ian kaya7t

  a. "inabantayan niya ito

   b. Pinaghehele upang makatulog aga+

  3. "inubulyawan

  +. 9inatakot niya pa*a malulog aga+

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  3/30

  V. Takdang-Aralin:

  sulat nang maayos sa isang buong papel ang mga tagubiiin sa mga tagapag-alaga ng

  nakababatang kapati+.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  4/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Naipakikita at naisasagawa ang wastong pa*aan ng pag-aalaga sa nakababatang kapati+ tula+ ng

   pagpapaligo, pagbibihis, pagpapakain, kikipagla*o, at pagpapatulog sa nakababatang kapati+

  II. Paksang Aralin:

  Mga Pamama*aan ng Pag-aalaga sa Nakababatang Kapati+

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.(, p.

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

   paghikayat ipaghele

   unk ;oo+ 3e*eal

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (.  Pagganyak   - tanungin ang mga mag-aa*al kung may*oon silang inaalagaang nakababatang

  kapati+. pasalaysay ang mga gawaing alam na nilang gawaing alam na nilang gawin na may

  kinalaman sa pag-aalaga ng kanilang batang kapati+ tula+ ng pagpapaligo, pagbibihis, pakikipagla*o, pagpapakain, at pagpapatulog ng mga bata

  '. pakita ang tamang pa*aan ng pagpapaligo, pagbibihis, pagpapakain, at pakikipagla*o sa

  nakababatang kapati+ batay sa isinasaa+ sa batayang aklat sa pahina

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  5/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Natutukoy ang mga gawain tungkol sa paglilinis ng tabanan upang mapanatiling malinis a.t

  maayos ito.

  II. Paksang Aralin:

  Paglilinis ng 9ahanan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.'.(, p.

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  tulung-tulong kawili-wili

   pag-aalikabok 

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. Magpakita ng la*awan ng isang malinis at maayos na tahanan. "igyan ng pagkakataon ang

  mga bata na magbigay ng kanikaniyang kaisipan tungkol sa kabutihang +ulat ng malinis at

  maayos na tahanan.'. pagamit sa pangungusap ang mga salita sa talasalitaan.

  ). pabasa sa pahina > ng batayang aklat ang tnngkol sa kabutihang +ulat ng malinis na

  tahanan.

  . 5ingiin sa mga bala ang paliwanag kung bakit kasiya-siya ang isang malinis na tahanan.

  IV. Pagtataya

   Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay wasto, at Mali, kung hindi wasto.

   _____ (. 2ng tahanan ay kailangang laging malinis at maayos. _____ '. Nagiging malinis ang tahanan +ahil sa tulung-tulong ang buong mag-anak.

   _____ ). 2ng tatay ay hin+i +apat tumulong sa gawaing bahay.

   _____ . 5in+i kailangang alisin ang agiw sa kisame.

   _____ . Kapag malinis ang taluman, ito7y ligtas sa +umi, mik*obyo, at sakit.

  V. Takdang-Aralin:

  tala ang mga katangian ng isang malinis at maayos na tahanan.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  6/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Nakasusuno+ sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa sa tahanan

  II. Paksang Aralin:

  Pangkalusugan at Pangkaligtasang Gawi sa Paglilinis ng 9ahanan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.'.), p. ?

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  saket sakuna

  mu*iati3 a3i+ @a3uum 3leane*  

  B. Mungkahing Pamamaraan(. "ilang pagganyak, tanungin ang mga bata kung nagka*oon na ng sakuna habang sila7y

  naglilinis ng kanilang tahanan. "ayaang ibahagi ang kani-kaniyang ka*anasan tungkol sa

  sakunang nangya*i sa kanila .

  '. tanong ang kahulugan ng mga bagong salita sa talasalitaan at ipagamit ang mga ito sa pangungusap.

  ). pabasa ang pahina (-' ng batayang aklat ang tungkol sa. mga panuntunang pangkaligtasan

  at pangkalusugan sa paglihms ng tahanan upang maiwasan ang sakuna. .

  . tanong sa mga bata ang kahalagahan ng mga panuntunang to

  IV. Pagtataya

   Piliin ang wastong sagat.

  (. 2ng pagsuno+ sa panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ay kailangan ________ upangang sakuna.

  a. maiwasan b. magka*oon 3. maligtasan

  '. 2ng hag+an na binunutan ay kailangang

  a. pa+ulasing mabuti 3. pabayaan na lang

   b. walisan +. huwag nang punasan

  ). wan ang mga kagamitan sa paglilinisa. kung saan huling ginamit ang mga ito

   b. sa kani-kaniyang +apat kalagyan

  3. sa isang sulok

  +. sa liko+ bahay. "ago humawak ng mga kagamitang +iku*yente

  a. maghugas muna ng kamay 3. patuyuinmuna ang basang kamay b. pagpagin muna ang kamay +. balutan ang kamay

  V. Takdang-Aralin:

  Magbalak ng isang palatuntunan na magpapakita ng mga gawing pagsuno+ sa mga

   panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paglilinis ng tahanan.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  7/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Nagagamit sa maayos at matipi+ na pamama*aan ang mga kasangkapan at kagamitan sa paglilinis

  ng tahanan..

  II. Paksang Aralin:

  Mga Kagamitan sa Paglilinis

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.'., p. ?

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  waslis tambo ;loo* polishe*  

  walis tingting iskoba

   pan+akot mop

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. Magpakita ng mga la*awan ng mga kagamitan sa paglilinis.9ulungan ang mga bata kung alin

  sa mga kagamitang nasa la*awan ang may*oon sila. "ayaan silang magpalitan ng salaysay. 

  '. Magbigay ng isang sitwasyon na kung saan ginagamit ang mga salita sa talasalitaan

  5al. 2ko’y magwawalis sa mapinong sahig. 2no ang gagamitin kong walis4

  IV. Pagtataya

   Isang Laro – Pagpapahula sa bagay na inilalarawan.

   _____ (. 2ko7y isang bungkos ng maliliit na tangkay ng kawayan.Ginagamit ako sa pagwawalis ng+umi sa magaspang na sahig. 2no ako4

   _____ '. 2ko’y tuyong kalahating bahagi ng niyog na ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. 2no

  ako4

   _____ ). 2ko7y ya*i sa isang lata na nakapako sa mahabang tangkay ng kahoy. Dina+ampot ko angmga +uming inipon sa isang sulok. 2no ako4

   

   _____ . 2ko’y si*ang +amit na ginagamit na pamunas sa mesa, bintana, at sahig. 2no ako4

   _____ . 2ko7y may hawakang ya*i sa kawayan. 2ng aking buhok ay ginagamit na pangwalis ng

  +umi. 2no ako4

  V. Takdang-Aralin:

  pakita sa pamamagitan ng piping palabas ang wastong pa*aan ng paggamit at pangangalaga sa

  mga kagamitan sa paglilinis ng bahay.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  8/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Naipakikita ang wastong pamama*aan ng paglilinis ng tahanan.

  II. Paksang Aralin:

  Mga Pa*aan ng Paglilinis ng 9ahanan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.'.), p. ?

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  himulmol palamuti kisame

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. Pagganyak - magpakita ng la*awan ng isang malinis na tahanan. 5ayaang magpalitan ngku*u-ku*o ang mga bata tungkol sa la*awan.

  '. pagamit sa pangungusap ang mga salita sa talasalitaan.

  ). 5atiin sa apat na pangkat ang klase at itak+a ang gawain ng bawat isa.

  =nang pangkat - pagwawaliskalawang pangkat - pag-aalikabok

  katong pangkat - pagmamap

  lkaapat na pangkat - pagbubunot

  . pabasa sa bawat pangkat ang kani-kaniyang tak+ang paksa sa pahina A-) ng batayang

  aklat.

  . "ayaang mag-ulat ang mga bata tungkol sa paksang itinak+a sa kanila. [email protected] sila sa

   pagpapakitang-kilos o pagpapakitang gawa sa pa*aan ng paglilinis na iniatas sa kanila.

  IV. Pagtataya

  sulat ang wastong sagot ang mga puwang

  kisame a*aw-a*aw +ust pan

  tuyong basahan sulok  

  (. 2ng pagtatapon ng basu*a ay +apat gawin ________.

  '. 2ng pa*aan ng pagwawalis ng sili+ ay ginagawa mula sa _______ papuntang gitna.

  ). Gumamit ng ________sa pag-aalikabok ng mga palamuti.

  . =nahing walisan ang _________ ababa sa sahig.. Dakutin sa _______ang mga natipong +umi sa pagwawalis.

  V. Takdang-Aralin:

  palinis sa mga bata ang isang sili+ sa +epa*tamento ng Ka*unungang Pantahanan a*aw-a*aw.

  Kailangang may tagasukat bantay/ sa kanilang ginagawang pag(ilinis, Gawing tagasu*i ang batang

   bantay na magbibigay ng ma*ka sa ginawang paglilinis.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  9/30

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  10/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Napananatiling malinis ang baku*an.

  a. natutukoy ang mga pa*aan ng paglilinis ng baku*an. b. Naisasagawa ang mahusay na pamama*aan ng paglilinis ng baku*an.

  II. Paksang Aralin:

  Mga Pa*aan ng Paglilinis ng "aku*an

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.).(, p. ?

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  +among ligaw pinagtalupan

  3ompost pit bungkalin

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak, ipakita sa mga bata ang isang la*awan ng ma*uming baku*an. 9anungin

  sila kung anong +apat gawin upang ito7y mapagan+a.'. pagamit sa pangungusap ang mga salita sa talasalitaan.

  ). lpabasa sa pahina ?'-?) ng batayang aklat ang tungkol sa mga pa*aan ng paglilinis ng

   baku*an. "ayaan silang magpalitan ng kaisipan tungkol sa wastong pa*aan ng paglilinis ng

   baku*an.

  . 5atiin ang klase sa limang pangkat. 9ak+aan ang bawat pangkat na magpaliwanag at

  magpakitang gawa tungkol sa wastong pa*aan ng paglilinis ng baku*an na iniatas sa kanilang

   pangkat. paalala ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang habang nagpapakitang

  gawa.=nang Pangkat - Pagwawalis ng baku*an

  kalawang Pangkat - Pagbubunot ng +among ligaw

  katlong Pangkat - Pagsisiga ng mga tuyong +ahon at kalat

  kaapat na Pangkat - Pagbabaon ng mga basu*ang natutunaw

  kalimang Pangkat - Pag+i+ilig ng halaman

  IV. Pagatataya

  Piliin ang titik ng wastong sagot.

  (. 2ng baku*an ay +apat na manatiling __________.

  a. ma+amo b. malinis 3. ma*umi +. may kalat na +ahong tuyo'. 2ng kalat sa labas ng baku*an ay +apat __________.

  a. walisin b. +apat itambak 3. bayaang lipa*in +. +umami). 9animan ng mga halaman ang baku*an upang maging __________.

  a. malinis b. magan+a 3. +umumi +. gumulo

  . 2ng +amo sa loob ng baku*an ay kailangang __________.

  a. bunutin b. +iligin 3. lagyan ng abono +. palakihin

  . 2ng winalis na basu*a ay kailangang __________.

  a. ibaon 3. itambak sa liku*ang bahay

   b. itapon sa sulok +. ilagay kahit saan

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  11/30

  V. Takdang-Aralin:

  Gumawa ng isang p*oyekto na maa*ing gamitin sa paglilinis ng baku*an.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  12/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (.  Nakatutu(ong sa paghahan+a at pag+u+ulot ng masustansya, mu*a, at sapat na pagkain pa*a sa

  mag -anak.a. natutukoy ang tatlong pangkat ng pagkain

   b. natata(akay ang kabutihang +ulot ng bawat pangkat

  II. Paksang Aralin:

  9atlong Pangkat ng Pagkain

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'..(, p. A

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  3a*bohy+*ates3al3ium

   phospho*us

   p*otina

  i*onyo+o

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. pakita sa mga bata ang nakapaskil na mga la*awan sa bulletin boa*+. 2ng mga ito7y la*awan

  ng tatlong pangkat ng pagkain.Magbigay ng masaliksik na tanong upang maganyak ang mga

   bata na magtanong tungkol sa mga kabutihang i+inu+ulot ng bawat pagkain sa katawan ng

  tao.

  '. Magpa(a*o ng bugtungan B2no 2ko4B pasagot ang bugtong na ang mga kasagutan ay angmga bagong salita: ha(, ako ay nagbibigay init at lakas sa katawan. 2ko7y matatagpuan sa

  kanin, 3hampo*a+o, at tinapay. 2no 2ko4

  ). pabasasa pahina ?-?> ng batayang aklat ang tungkol sa tatlong pangkat ng pagkain.

  . 5atiin ang klase sa tatlong pangkat at itala ang paksa ng bawat isa.

  Pangkat - pagkaing nagbibigay init, sigla, at lakas go ;oo+s/

  Pangkat - pagkaing tumutulong sa paglaki ng katawan g*ow ;oo+s/Pangkat - Pagkaing pananggalang sa sakit at impeksyon glow ;oo+s/

  IV. Pagtataya

   Piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong.(. 2ng a. taba at langis b. p*otina 3. mine*al/ ay sustansyang tumutulong sa pagpapatubo

  ngmga buto at kalamnan ng katawan.'. 2ng a. taba at langis b. p*otina 3. mine*al/ ay nagbibigay ng init at lakas sa katawan.

  ). 2ng ma+ahon, ma+ilaw, at luntiang gulay ay mayaman sa a. bitamina b. p*otina

  3. carbohydrates).

  . 2ng kanin, tinapay, at mais ay mga pagkaing nagbibigay ng a. carbohydrates b. bitamina at

  mine*al 3. p*otina/.

  . 2ng mga p*utas at gulay tu(a+ ng bayabas, suha, kamiyas, at +alanghita ay sagana sa a. p*otina

   b. mine*al 3. bitamina /.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  13/30

  V. Takdang-Aralin:

  Gumawa ng talaan ng mga pagkaing kinakain ng mga bata sa loob ng isang linggo.

  Araw Pangkat ng Pagkain Almusal Tanghalian Hapunan

  &unes Pangkat pan+esal kanin kanin

  Ma*tes Pangkat

  Miye*kules Pangkat

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  14/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Nalalaman at naisasagawa ang mga gawaing kamay sa paghahan+a ng pagkain.

  '. Naipakikita ang mga pa*aan ng paghahan+a upang mapanatili ang sustansya ng pagkain atmaiwasan ang pag-aaksaya nito.

  II. Paksang Aralin:

  Payak na Gawaing Kamay sa Paghahan+a ng Pagkain

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'..', p. A

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

   pagkakaliskis pag+i+ik+ik kolan+e* 

   paghihintay pagtatalop

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. Pag-usapan ang kahulugan ng mga salita sa talasalitaan sa pamamagitan ng paggawa o

   pakitang tu*o sa mga bata at bayaan ang mga taong magpakitang gawa muli.'. 9alakayin ang mga pagkaing naaangkop sa bawat pa*aan. .

  ). bahagi ang mga ka*anasan sa sa*iling tahanan tungkol sa paghahan+a ng pagkain.

  IV. Pagtataya

  Piliin ang titik ng tamang sagot.

  (. 2ng pag-aalis ng balat ng pagkatin tula+ ng manggang hinog na ginagamitan ng kamay ay

  tinatawag na

  a. pagtatalop b. pagbabalat 3. paghihiwa'. 2ng maliit na is+a kung kinakaliskisan ay hinahawakan sa

  a. ulo b. katawan 3. buntot

  ). 2ng paghihiwalay ng liki+o sa buong laman ng sahog ay tinatawag na

  a. pagbabati b. paghahalo 3. pagsasala

  . 2ng pag+a*ag+ag ng *eka+o sa pagkain upang ito ay suma*ap at magka*oon ng lasa ay tinatawag

  naa. pagtitikim b. paghahalo 3. pagtitimpla

  . 2ng a. pagpapakulo b. pagmamantika 3. paggigisa/ ay pagpapainit ng pagkaing may

  sabaw hanggang umabot sa (

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  15/30

   EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Naisasagawa ang paghahan+a at pag+u+ulot ng pagkain sa mag-anak.

  '. Naipamamalas ang kawilihan sa paghahan+a at pag+u+ulot ng pagkain sa mag-anak.

  II. Paksang Aralin:

  Pag+u+ulot ng Pagkain Pag-aayos ng 5apag-kainan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.., p. >

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  [email protected]* hapag-kainan pla3emat

  table 3loth se*@ing plate putahe

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. Sa ha*ap ng hapag-kainan, ipatu*o sa mga bata ang salita ng talasalitaan. 9anungin sila kung

  may*oon +in sila nito sa bhay. 2lam ba nilang gamitin ang mga ito tula+ ng [email protected]*, table 3loth,

  se*@ing plate, pla3emat, putahe sa hapag-kainan.'. 5atiin ang klase sa +alawang pangkat at tak+aan ng Gawain

  =nang pangkat - Pag-aayos ng hapag-kainan

  kalawang pangkat - Pag+u+uot ng pagkain

  '. pabasa ang pahina A> sa batayang aklat tungkol sa pag-aayos ng mesang kainan at

   pag+u+ulot at paghahain ng pagkain.

  IV. Pagtataya

  pahanap at pabilugan ang mga salitang nakatago sa 3*osswo*+ pu66le. to’y maaa*ing pahalang, paibaba o pahilis. Mga kagamitan sa hapag-kainan ang mga salitang hahanapin

  V. Takdang-Aralin:

  paayos at ipahan+a ang isang mesang kainan pa*a sa pagkain ng isang mag-anak. 9iyaking ang

  lahat ng mga kagamitan ay maayos at nasa wastong luga*.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  16/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Natatalakay at naipakikita ang wastong pa*aan ng pagliligpit ng pinaglutuan at pinagkainan.

  II. Paksang Aralin:

  Pagliligpit ng Pinaglutuan at Pinagkainan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'..?, p. >

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

   pinakainan kubye*tos 3hinawa*e

  lababo glasswa*e [email protected]*wa*e

  B. Mungkahing Pamamaraan(. "igyan ng magan+ang *e3ess lun3h ang mga bata. Pagkatapos nilang kumain, tanungin sila

  kung ano ang +apat nilang gawin. "ayaan silang magpalitan ng ku*u-ku*o tungkol sa paksa.

  '. 5ayaang maglaha+ ng kani-kaniyang ka*anasan ang mga bata ukol sa kanilang ginagawang

   pagliligpit ng pinagkainan sa kanilang tahanan.). bigay ang mga bagong salita sa talasalitaan at hayaan silang magbigay ng halimbawa sa

   bawat salita.

  . pagawa sa pamamagitan ng piping palabas ang ipinaliliwanag sa "atayang 2klat pahina >(-

  >' tungkol sa mga pa*aan ng pagliligpit ng pinalutuan at pinagkainan.

  . Pagmas+ang mabuti ang mga bata kung paano nila inililigpit ang mga kagamitan sa pagkain

  at pagluluto pagkatapos gamitin.

  IV. PagatatayaPagsunu+-sunu*in ang mga hakbang sa paglilinis ng mesa pagkatapos kumain. &agyan ng bilang

  ang bawat hakbang tula+ ng (, ', ).

   _______ a. Pagpatung-patungin ang mga magkakamukhang plato at ilagay sa t*ay.

   _______ b. Punasan ang mesa

   _______ 3. 2lisin ang mga ti*a-ti*ang pagkain sa plato.

   _______ +. Dalhin ang mga pinagkainan sa kusina at hugasan.

  V. Takdang-Aralin:

  Magligpit ng pinagkainan at isalansang mabuti ang mga ito sa lababo upang hugasan. =nang

  hugasan ang glasswa*e, [email protected]*wa*e, 3hinawa*e at isuno+ na ang iba.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  17/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  Mailaha+ ang isang simple o payak na si*a ng kasangkapan sa tahanan na maaa*ing kumpunihin.

  Matukoy ang angkop na mate*yales, kagamitan, at kasangkapang kailangan sa pagkukumpuni ng bawat isa.

  II. Paksang Aralin:

  Pagkukumpuni sa ma Si*ang Kasangkapan sa 9ahanan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'..(, p. >

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  sapatilya, talasok, pangunahing swit3h, te*minal, bisag*a, balbula

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. tanghal ang la*awan ng isang batang nagkukumpuni ng si*ang kasangkapan sa tahanan.

  pala*awan ito sa mga bata at bayaang magbigay ng kani-kaniyang palagay tungkol sa

  nakala*awan. 9anungin ang mga mag-aa*al kung nais gayahin ang ginagawa ng nasa la*awan

  at bakit.

  '. Mapakita ang la*awan ng mga salita sa ibaba at hayaang kilalanin ng mga mag-aa*al ang

   bawat isa. 5ayaang magbigay ng ku*o-ku*o ang mga bata batay sa u*i at gamit ng mga

  kasangkapan sa pagkukumpuni.

  ). pabasa ang pahina >->A ng batayang aklat. Pangkatin ang klase upang iulat ang mga binasa

  tungkol sa mga sumusuno+:

  Pangkat ( - Pagkukumpuni ng kasangkapang mapu*ol at kinakalawang

  Pangkat ' - Pag-aayos ng tu*nilyong lumuwagPangkat ) - Pagkukumpuni ng umuugang paa ng silya o mesa

  Pangkat - Pag-aayos ng ba*a+ong lababo

  Pangkat - Pagpapalit ng pun+i+ong ilaw

  IV. Pagtataya

  Piliin ang titik ng tamang sagot:

  (. 2ng angkop na kasangkapan sa pagkukumpuni ng si*ang ;use ay

  a. ba*ena 3. +istu*nilya+o*

   b. plais na may insulato* +. a(inman sa nabanggit

  '. 2lin sa mga sumusuno+ ang +apat patayin bago magkumpuni ng si*a o pumutok na ;use4

  a. swit3h 3. pangunahing swit3h

   b. so3ket +. kunta+o*). 2ng sukat o laki ng ssapatilyang ipapa(it ay +apat _______ ng sapatilyang papalitan.

  a. mas maliit 3. kasinglaki

   b. mas malaki +. alinman sa nabanggit

  . 2ng takip g*ipo ay inaalis sa pamamagitan ng _______ 

  a. +istu*nilya+o* 3. liyabe +e tubo b. plais na may insulato* +. wala sa nabanggit

  . Kung maingay ang pintuan sa pagbubukas-sa*a, ang talasok ng bisag*a ay maa*ing ____.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  18/30

  a. linisin at langisan 3. palitan ng bago

   b. hugasan at patuyuin +. lahat ng nabanggit

  V. Takdang-Aralin:

  (. pahanap sa tahanan ang mga kasangkapang may si*a na kailangan ang pagkukumpuni. patala itosa isang malinis na papel. 2lamin +in ang mga mate*yales, kagamitan, kasangkapan, at ang mga

   pa*aang gagamitin sa pagkukumpuni. Magpasaliksik sa ibang aklat o hayaang makipanayam samga kilalang may sapat na kaalaman sa pagkukumpuni ng mga si*ang kasangkapan.

  '. Sa mga naitalang si*ang kasngkapan sa tahanan, papiliin ang mga mag-aa*al at bayaang

  kumpunihin ito. pasalaysay sa ha*ap ng klase ang pa*aang ginagamit sa pagkukumpuni.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  19/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  Mabigyang halaga sa pagtitipi+ at pagkamaingat sa paggawa.

  Maipamalas ang kawilihan sa pagkukumpuni ng mga si*ang kasangkapan at tahanan.

  II. Paksang Aralin:

  Pagkukumpuni sa ma Si*ang Kasangkapan sa 9ahanan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'..), p. >

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  sapatilya, talasok, pangunahing swit3h, te*minal, bisag*a, balbula

  B. Mungkahing Pamamaraan(. tanghal ang la*awan ng isang batang nagkukumpuni ng si*ang kasangkapan sa tahanan.

  pala*awan ito sa mga bata at bayaang magbigay ng kani-kaniyang palagay tungkol sa

  nakala*awan. 9anungin ang mga mag-aa*al kung nais gayahin ang ginagawa ng nasa la*awan

  at bakit.'. Mapakita ang la*awan ng mga salita sa ibaba at hayaang kilalanin ng mga mag-aa*al ang

   bawat isa. 5ayaang magbigay ng ku*o-ku*o ang mga bata batay sa u*i at gamit ng mga

  kasangkapan sa pagkukumpuni.

  ). pabasa ang pahina >->A ng batayang aklat. Pangkatin ang klase upang iulat ang mga binasa

  tungkol sa mga sumusuno+:

  Pangkat ( - Pagkukumpuni ng kasangkapang mapu*ol at kinakalawang

  Pangkat ' - Pag-aayos ng tu*nilyong lumuwag

  Pangkat ) - Pagkukumpuni ng umuugang paa ng silya o mesaPangkat - Pag-aayos ng ba*a+ong lababo

  Pangkat - Pagpapalit ng pun+i+ong ilaw

  IV. Pagtataya

  Piliin ang titik ng tamang sagot:

  (. 2ng angkop na kasangkapan sa pagkukumpuni ng si*ang ;use aya. ba*ena 3. +istu*nilya+o*

   b. plais na may insulato* +. a(inman sa nabanggit

  '. 2lin sa mga sumusuno+ ang +apat patayin bago magkumpuni ng si*a o pumutok na ;use4

  a. swit3h 3. pangunahing swit3h b. so3ket +. kunta+o*

  ). 2ng sukat o laki ng ssapatilyang ipapa(it ay +apat _______ ng sapatilyang papalitan.a. mas maliit 3. kasinglaki

   b. mas malaki +. alinman sa nabanggit

  . 2ng takip g*ipo ay inaalis sa pamamagitan ng _______ 

  a. +istu*nilya+o* 3. liyabe +e tubo

   b. plais na may insulato* +. wala sa nabanggit

  . Kung maingay ang pintuan sa pagbubukas-sa*a, ang talasok ng bisag*a ay maa*ing ____.

  a. linisin at langisan 3. palitan ng bago

   b. hugasan at patuyuin +. lahat ng nabanggit

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  20/30

  V. Takdang-Aralin:

  (. pahanap sa tahanan ang mga kasangkapang may si*a na kailangan ang pagkukumpuni. patala ito

  sa isang malinis na papel. 2lamin +in ang mga mate*yales, kagamitan, kasangkapan, at ang mga

   pa*aang gagamitin sa pagkukumpuni. Magpasaliksik sa ibang aklat o hayaang makipanayam sa

  mga kilalang may sapat na kaalaman sa pagkukumpuni ng mga si*ang kasangkapan.'. Sa mga naitalang si*ang kasngkapan sa tahanan, papiliin ang mga mag-aa*al at bayaang

  kumpunihin ito. pasalaysay sa ha*ap ng klase ang pa*aang ginagamit sa pagkukumpuni.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  21/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Nailalaha+ at maisagawa ang pagkukumpuni ng mga si*ang kasangkapan sa tahanan sa matipi+

  na pamama*aan.'. Mapahalagahan ang pagtitipi+ at pag-iingat sa anumang gawain.

  II. Paksang Aralin:

  Pagkukumpuni sa Matipi+ na Pamama*aan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.'.., p. C

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

   pinakamahusay pag-uulit

  angkop pag-aaksaya

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. Pag-usapan ang mga naitalang si*ang kasangkapan sa tahanan at ang pa*aan ng

   pagkukumpuning maa*ing gawin. tanungin angmga bata kung paano maisasagawa ang pagkukumpuni sa matipi+ na pa*aan.

  '. pabasa ang pahina >C-C< sa aklat at talakayin ang mga matipi+ na pa*aan sa pagkukumpuni.

  Magpalitan ng ku*u-ku*o tungkol +ito.

  IV. Pagtataya

  Punan ng titik ng wastong salita ang bawat patlang.

  (. Mahalagang ________ ng gagawing pagkukumpuni bago gumawa.

  a. magplano 3. ihan+a ang kasangkapan b. ihan+a ang mate*yales +. lahat ng nabanggit

  '. Makabubuting ihan+a ang mga _______ bago magsimula upang maiwasan ang pag-aaksaya ng

  mate*yales at lakas na gugugulin sa paggawa.

  a. mate*yales 3. kasangkapan

   b. kagamitan +. lahat ng nabanggit

  ). Kung kinakailangan ang pagsusulat, gawin ito ng wasto upang hin+i maaksaya ang ________.a. mate*yales 3. lakas

   b. o*as +. lahat ng nabanggit

  . Maiiwasan ang sakuna sa paggawa kung isasaalang-alang ang ________.

  a. mamahaling mate*yales 3. kaligtasan sa paggawa b. angkop na kasangkapan +. lahat ng nabanggit

  . 2ng anumang gawaing pinagplanuhang mabuti ay _________.a. nagagawa ng maayos

   b. nakaiiwas sa anumang pagkakamali at pag-uugali

  3. natatapos sa tak+ang o*as

  +. lahat ng nabanggit

  V. Takdang-Aralin:

  Sa isang malinis na papel na pamama*aan sa pagkukumpuni ng mga si*ang kasangkapan sa tahanan.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  22/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Nakikilala ang sa*iling kakayahan ng mag-anak na matugunan ang kanilang pangangailangan.

  '. Natatalakay ang kaugnaan ng laki ng mag-anak at ang kapakanan nito.

  II. Paksang Aralin:

  Kakayahan ng Mag-anak sa Pagtugon sa Kanilang Pangangailangan

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ '.).(, p. C

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  sa*iling kakayahan epektibo

   pagtugon kapakanan

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak, ipakita ang mga la*awan na nagtataglay ng sa*iling kakayahan sa

   pagganap ng mga gawain sa tahanan. 5ayaan silang magtalakayan tungkol sa paggamit ng

  sa*iling kakayahan upang matugunan ang pangangailangan ng mag-anak.'.  Role Playing·

  pakita sa pamamagitan ng pagsasakatauhan ang mga salita sa talasalitaan.

  5al. sa*iling kakayahan. Gumagawa ng isangp*oyekto na hin+i naghihintay ng tulong ng iba.

  ). 5atiin ang buong klase sa +alawangpangkat

  =nang Pangkat - Mga sa*iling kakayahan sa pagtugon ng pangangailangan ng mag-anak 

  kalawang Pangkat - &aki ng mag-anak at ang kapakanan nito.

  . pabasa ang batayang aklat sa pahina C'-C tungkol sa mga sa*iling kakayahan pa*a sa

   pagtugon sa pangangailangan ng mag-anak at ang ugnayan ng laki ng mag-anak at angkapakanan nito. 5ayaang ipaliwanag nang mabuti ng tagapag-ulat ang iniatas na paksa sa

  kanya. "ayaang magtanong ang mga nakikinig.

  IV. Pagtataya

   Piliin ang nararapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon.

  (. Sa inyong baku*an ay may ma*aming namumulaklak na hilamana. pabayaan na lang

   b. +iligin ang mga halaman sa umaga

  3. tambakan ng basu*a +ahil walang tubig

  +. bunutin aug mga halaman'. Kailangan mong tumulong sa pagluluto ng pagkain. kaw ay ma*unong naman

  a. magsasaing ka b. maghuhugas ka ng plato

  3. maglilinis ka ng bahay

  +. matutulog ka na lang

  ). Maayos pa ang iyong unipo*me ngunit maikli na ito pa*a sa iyong sukat

  a. magpabili ng bago

   b. ipamigay sa kamag-anak

  3. gawing basahan

  +. ibaba ang laylayan at lilipin

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  23/30

  . May sakit ang nanay mo at walang magbabantay sa nakababata mong kapati+ sa bahay

  a. maglala*o ka

   b. manonoo+ ng 9!

  3. aalagaan mo ang iyong kapati+

  +. maglilinis ka. Ma*ami kayong ti*ang kanin, anong gagawin mo4

  a. itapon sa kaning baboy b. ipakain sa alagang hayop

  3. hayaang mapanis

  +. isangag mo

  V. Takdang-Aralin:

  Gumawa ng poste* na naglala*awan ng ugnayan ng malaking mag-anak at ang kapakanan nito.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  24/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkaka*oon ng kasiya-siyang pamumuhay.

  '. Nasusu*i ang mga katangian ng isang kasiya-siyang pamumuhay.). Natatalakay ang kabutihang +ulot ng bawat katangian sa kasiyasiyang pagsasamahan ng mag-

  anak.

  II. Paksang Aralin:

  Kasiya-siyang Pamumuhay

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  konsi+e*asyon paghubog matiwasay

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak, magpaskil ng mga la*awan sa bulletin boa*+ ng kasiya-siyang

   pagsasamahan ng mag-anak.5ayaang su*iin ng mga bata ang mga la*awan. 5ayaan silang magbigay ng pangungusap

  tungkol sa kanilang namasi+. patu*o ang la*awan na may pagkakatula+ sa kani(ang mag-

  anak. Pabayaang ipaliwanag ng bawat isa, kung bakit iyong la*awang itinu*o ay kalula+ ng

  kanilang mag-anak.

  '. Pakikibahagi ng sa*iling ka*anasn

  Pabayaang ibahagi ng mga bata ang kani-kanilang ka*anasan na ipinakikita ang mga

  salita sa talasalitaan tula+ ng konsi+e*asyon at matiwasay.

  IV. Pagtataya

   Ano ang inilalarawang magandang asal ng mga pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng

  kahon.

  maunawain matulungin masunu*in

  mapagpa*aya magalang mapagmahal

   _______ (. 2ng nakatatan+ang kapati+ ni Pe*la ay pumapasok sa t*abaho ng maaga. Kailangan

  niyang gumamit ng paliku*an sa umaga. Kailangan niyang gumamit ng paliku*an sa

  umaga. Siya’y pagbibigyang gumamit ng kanyang mga kasama sa bahay.

   _______ '. 2ng mga kapati+ ni #ste* ay humahalik ng kamay sa kanilang mga magulang pag+ating

  nila sa bahay mula sa paa*alan. _______ ). Ma*unong gumuhit ng mga la*awan si Nesto*, kaya’t kapag +uma*ating ang kaa*awan ng

  kanyang mga magulang ay nagbibigay siya ng bi*th+ay 3a*+ sa kanila.

   _______ . 2lam ni 2na na gusting gusto ng kanyang kapati+ na si lo* ang manikang binigay ng

  kanilang tiyahin sa kanya. binigay na lang ni 2na sa kanyang nakababatang kapati+ ang

  manika.

  V. Takdang-Aralin:

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  25/30

  Gumawa ng isang album na naglala*awan ng iba’t ibang katangian ng mag-anak upang

  magka*oon ng kasiya-siyang pamumuhay.

   

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  26/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Natutukoy na ang pagpapalaki ng mga anak ay tungkuling pinagtutuwangan ng mag-asawa.

  II. Paksang Aralin:

  9ungkulin ng Mag-asawa sa Pagpapalaki ng mga 2nak 

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

   pagtutuos

  hanapbuhay

  katuwang

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak, magpakita ng la*awan ng mag-anak. "igyan ng pagkakataon na su*iing

  mabuti ang la*awan. 5ayaan silang magpalitan ng opinyon tungkol sa gawaing

  ginagampanan ng kanilang ama7t ina.

  '. "igyan +in ng pagkakataon aug mga bata na ila*awan nila ang kanilang mga magulang, ang

  t*abaho ng bawat isa, at ang gawaing bahay na kanilang ginagampanan.

  ). 1ole Playing

  pagawa ang pagsasakatauhan sa mga bata upang maipakita ang mga mapama*aang

   pagpapalaki ng mag-asawa sa kanilang mga anak. batay ang ilala*awang tungkulin ng mag-

  asawa sa isinasaa+ ng batayang aklat sa pahina C>-CC. hayaang ihambing ng mga bata ang pa*aang isasakatauhan nila sa kanilang tunay na buhay. pabahagi ang kanilang ka*anasan sa

  kanilang tahanan. "ayaan silang magpalitan ng ku*o-ku*o +ito.

  IV. Pagtataya

  2ng pagpapalaki ng mga anak ay tungkuling pinagtutuwangan ng mag-asawa. sulat sa sagutang

   papel ang gma tungkuling pinagtutuwangang gampanan ng iyong tatay at nanay sa inyong tahanan.

  V. Takdang-Aralin:

  (. Sumulat ng maikling salaysay tungkol sa gawain ng ama at ina sa pagpapalaki ng kanilang mga

  anak.'. pala*awan ang kanilang ama at ina kung paano nila ginagampanan ang tungkulin nila sa kanila

   bilang magulang.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  27/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Naiisa-isa ang iba’t-ibang u*i ng hanapbuhay o gawaing pinagkakakitaan ng mag-anak.

  II. Paksang Aralin:

  ba’t-bang =*i ng 5anapbuhay

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  kakayahan pagmamalasakit ipagmalaki

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. pakita sa mga bata ang mga la*awan ng iba’t ibang hanapbuhay sa pamayanan. Pag-usapanang mga ito.

  '. paulat sa mga bata ang makikita nilang mga hanapbuhay sa kanilang pamayanan.

  ). pakilala sa mga bata ang makikita nilang mga hanapbuhay sa pamayanan sa pamamagitan ng

   piping palabas.

  . bigay ang kahulugan ng mga salita sa talasalitaan sa pamamagitan ng isang kwento ng

  tagumpay ng isang kilalang tao.

  IV. Pagtataya

  Piliin ang tamang sagot sa panaklong at isulat ang titik nito sa sagutang papel.(. 2ng bawat pamayanan ay nagbibigay ng hanapbuhay sa isang tao ayon sa kanyang

  a. laki b. kakayahan 3. ti*ahan +. kasa*ian/

  '. 2ng isang tao ay nagkaka*oon ng hanapbuhay kung siya ay

  a. mayaiilan b. mahi*ap 3. masipag at matiyaga +. mapag*nalasakit/

  ). 2ng pag-aalaga ng hayop ay ka*aniwang hanapbuhay sa

  a. lalawigan b. lungso+ 3. lalawigan at lungso+ +. sub+ibisyon/

  . 2ng isang bata ay maaa*ing tumulong sa paghahanapbuhay sa pamamagitan nga. pagpasok sa opisina b. pagpasok sa pagawaan 3. pagtutu*o sa paa*alan

  +. pagtatanim ng mga gulay sa baku*an./

  . Dapat nating a. mahalin b. pabayaan 3. itago +. ikahiya/ ang anumang u*i ng hanapbuhay na

  ma*angal.

  V. Takdang-Aralin:

  Pagawin ng album ang mga bata ng mga iba’t ibang u*i ng hanapbuhay. Palagyan ng pangalan

  ang bawat isa at kung saan ito matatagpuan.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  28/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

  (. Naiisa-isa ang iba’t ibang u*i ng hanapbuhay o gawaing pagkakakitaan ng mag-anak.

  '. Natutukoy ang mga katangian ng iba7t ibang hanapbuhay.). Nasasabi ang kabutihaln ng pagkaka*oon ng pinagkakakitaang gawain sa pagtugon sa

   pangangailangan ng mag-anak.

  II. Paksang Aralin:

  Mga Gawaing Pagkakakitaan ng Mag-anak 

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ " (.(, p. (<

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  kakayahan pagmamalasakit ipagmalaki

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak, magpakita ng mga la*awan ng iba7t ibang u*i ng hanapbuhay o gawaing

   pagkakakitaan na makatutulong sa pagpapaunla+ ng pamumuhay. 5ayaang magtalakayan angmga bata tungkol sa namasi+ nilang la*awan.

  "igyan +in ng pagkakataon na ila*awan nila ang hanapbuhuy ng kanilang mga magulang.

   

  '. Paghambingin ang hanapbuhay sa siyu+a+ at lalawigan. Sa lalawigan, ang mga kagamitan na

  gagamitin sa paggawa ng isang p*oyekto ay +oon mo na *in makikita o makukuha. 2ng mga

  ito ay tinatawag na katutubong materyales.

  ). pabasa ang batayang aklat sa pahina (

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  29/30

  V. Takdang-Aralin:

  (. Gumawa ng listahan ng mga gawaing pagkakakitaan na maaa*ing hanapbuhay ng isang mag-

  anak sa inyong pamayanan.

  '. Gumawa ng album ng mga iba’t ibang hanapbuhay na maaa*ing pagkakitaan ng isang mag-

  anak.

 • 8/16/2019 EPP IV 2nd Rating

  30/30

  EPP IV

  Date: __________ 

  I. Layunin

   Nasasabi ang mga kanais-nais na kaugalian at pagpapahalaga sa paggawa.

  II. Paksang Aralin:

  Kanais-nais na Kaugalian at Pagpapahalaga sa Paggawa

  Sanggunian: Makabuluhang Gawaing Pantahanan !

  "#$ % P#&$ " '.(.(, p. ((

  Kagamitan: &a*awan

  III. Pamamaraan:

  A. Talasalitaan

  mo*al sa paggawa kanais-nais na kaugalian

  malikhain huwa*an

  tiwala sa sa*ili +angal

  mapagbigay-halaga

  B. Mungkahing Pamamaraan

  (. "ilang pagganyak 

  Magpakita ng isang +ula-+ulaan na kung saan ang lahat ng kanais-nais na kaugalian ukolsa paggawa ay ipillakikita tula+ ng batang gumaganap na may tiwala sa sa*ili, malikhain

  nakikipagtulungan, at iba pa.

  '. pakita sa pa(abas ang mga katangian ng may magan+ang asal sa paggawa na nasa batayang

  aklat, pahina (