ekawp iv 2nd rating

Download EKAWP IV 2nd Rating

Post on 05-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  1/46

    EKAWP

    11:45 – 12: 15

  Date :August 5, 2014

    TUESDAY

  I. Layunin: Nasusuri ang mga anunsiyo at roagan!ang narinig"na#asa

  II. $a%sang Ara&in

  'atoto(anan Tung%o& sa Anunsiyo

  ).$. : 'atoto(anan

  '.$. : *aanuring $ag+iisi

  I. ). : Na%aagaa%ita ng agga&ang sa mga e#i!ensiya sa ag#uo ng asiya EL, . -

  'agamitan: I#at+i#ang #a#asa(in na may anunsiyo

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  Ia%ita ang nga #a#asa(in Ano ang mga ito3 Anu+ano ang ,mga ma%i%ita ninyo rito3 'unggusto ninyong (anain ang tung%o& sa anunsiyo sa tra#a(o, anong #a(agi ang (a(anain mo3

  ). $an&inang na /aain

  1. in!i &amang sa mga #a#asa(in tayo ma%a%i%ita ng mga anunsiyo gayun!in sa mga ra!yo atte&e#isyon, tayo ay ma%i%ita at ma%aririnig rin ng mga anunsiyo. $ero ang ma&a%ing

  %atanungan &a(at %aya ng anunsiyo ay nagsasa#i ng %atoto(anan3 At %ung (in!i, aano natin

  masusuri ang mga ito ng sa gayon ay (uag tayong ma&o%o.

  2. Ilahad ang kuwento

  Si Sy&ia ay may %aitiman nais sana niya na umusya ang %anyang %u&ay. Nasu#u%an

  na niya ang aggamit ng %a&amansi, gayun!in ang ag(i(i&amos at agaa&igo ng i#a6t i#ang

  %&aseng gatas ngunit ang &a(at ng ito ay aang a&ang ee%to sa %anyang %u&ay. anggangisang ara, (a#ang siya ay nanonoo! ng te&e#isyon nau%a ang %anyang ansin ng isang

  anunsiyo tung%o& sa &otion na na%aagaauti sa &oo# &amang ng tat&ong &inggo. &ni&ista niya

  ang anga&an nito at siya ay ma!a&iang nagunta sa a&eng%e uang #umi&i. *ay %ama(a&an

  ang resyo nito ero (in!i niya ito ina&intana. Ng siya6y !umating sa #a(ay !ag&ian siyang

  na&igo at naga(i! ng &otion sa %anyang #uong %ataan. in!i a nagtataga& na%aram!am

  siya ng init at angangati sa %anyang %ataan, ina%a&a niyang natura& &amang ito. anggang&umita ang nag&a&a%i(ang anta& at ang &a#is na angangati na (a&os (in!i na niya matiis.

  Dina&a siya sa agamutan at !oo6y natanto niyang siya6y na+a&&ergy at (inatu&ang (uag ng

  gumamit nito &otion.

  7.  Pagtalakay

  a. I&araan si Sy&ia3 #. Ano ang %anyang nais3

  8. Anu+ano ang %anyang ginaa uang ito ay ma%amit3

  !. )a%it siya nangangati3

  e. Ano ang naging ayo sa %anya ng !o%tor3

  . $ag&a&a(at

  Ano ang !aat gain sa mga roagan!ang narinig o ma#asa3 Daat #ang suriin muna ang

  mga anunsiyo #ago ania&aan3

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  2/46

  D. $ag&a&aatSa iyong sari&ing a&agay, anu+ano ang mga #asi(an ara sa iyo uang ma&aman na ang mga

  anunsiyo ay !aat ania&aan3 'ai&angan #ang magan!a ang ag%a%asu&at nito o !i %aya6y

   ag%a%agaa.

  I9. $agtataya

  )asa(in at suriin ang mga sumusuno! na anunsiyo, Lagyan ng tse% ang !aat ania&aan at

  ang (in!i.

   ;;;;;; 1. Sa#ong , (in!i na %ai&angang %usutin ang &a#a!a, i#a!#a! &ang %usang naaa&a %a(it

  na ang ina%ama%ait na mantsa.

   ;;;;;; 2. a=ae& St., )a&it *etro *ani&a?.

   ;;;;;; 7.

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  3/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naiaa%si ang a&a ng %a#u&u(an"!i+%araat+!aat na imormasyon uang ma%aagasiya ng

  tama.

  II. $a%sang Ara&in

  'atoto(anan Tung%o& sa Anunsiyo

  ).$. : 'atoto(anan

  '.$. : *aanuring $ag+iisi

  I. ). : Na%aagaa%ita ng agga&ang sa mga e#i!ensiya sa ag#uo ng asiya EL, . -

  'agamitan: I#at+i#ang #a#asa(in na may anunsiyo

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1.  Balik-aral 

  Daat #ang ania&aan ang #aat anunsiyong ma#asa, narinig o naanoo!3

  2.  Pagganyak 

  *u&ing ia%ita ang mga #a#asa(ing may mga anunsiyo tung%o& sa i#at i#ang #agay.

  'aya mo #ang iasto ang #aat imormasyong na%asu&at3

  ). $an&inang na /aain

  1. Ang #aat anunsiyong ating naaanoo!, na#a#asa at naririnig ay aang e%sa(era!o. Ito ay

  uang maagan!a at maging %aa%it+a%it sa mga namimi&i ang %ani&ang ro!u%tong

  ini&u&unsa!. 'a!a&asan isa &amang ang nagiging rea%siyon ng mga mamimi&i ang maging #igo

  sa %ani&ang na#i&i. $ero, ano nga #a ang !aat gain uang (in!i na mu&ing ma&in&ang ng

  mga e%sa(era!ong anunsiyo3

  2.  Ilahad ang kuwento. 

  Si A&ing Lita ay isa sa mga namimi&ing &aging na&u&u%o ng mga e%sa(era!ong anunsiyo.

   Naging ara& ito sa %anya, sa ngayon isa siya sa mga taong na%aagaasiya ng tam. )ago siya

  nania&a sa isang anunsiyo iinaa%si muna niya ang mga !i%araat+!aat na imormasyon

  at titim#angin %ung a&in sa mga inaanunsiyo ang %araat+!aat ara sa %anyang ami&ya. Sa

  ganitong araan nasisiguro niya ang %a&usugan gayun!in ang (a&agang %anyang gugu&in ay sama%a#u&u(ang #agay maunta.

  7.  Pagtalakay 

  a. I&araan si A&ing Lita noon at ngayon.

   #. Ano ang ginagaa niya sa mga anunsiyo uang ma%aagasiya ngtama3

  8. $aano siya na%asisiguro sa %a&usugan gayun!in sa (a&agang ginugo& sa #aat ro!u%tongna#i&i3

  . $ag&a&a(at

  Ano ang !aat gain sa anunsiyo uang ma%aagasiya ng tama3

  D. $ag&a&aat

  atiin ang %&ase sa aat. Anyaya(an ang #aat ang%at na ia%ita ang %ani&ang a#oritong

  anunsiyo sa ra!yo at te&e#isyon. *agta&a ng mga #atang magaa%si sa mga !i+%araat+!aat na

  imormasyon uang ito ay maging %aa%i+ania&a.

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  4/46

  I9. $agtatayaIsu&at ang anunsiyo"ata&astas na na%au%a sa inyong ansin at ia%si ang mga !i+%araat!aat

  na imormasyon.

  9. Ta%!ang+Ara&in

  )u%o! sa ag+aa&is ng mga !i+%araat+!aat na imormasyon, ano a ang !aat tan!aan #ago

   #i&(in ang isang ro!u%to (a&im#aa %ae, gamot at#.3

  Remarks:

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  5/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Na%aag#i#igay ng mata&inong asiya tung%o& sa ma#uti at !i+ma#uting roagan!a"anunsiyo at

  na%a#u#uo ng (ato& at %on%&usyon mataos matim#ang ang mga angyayari.

  II. $a%sang Ara&in

  'atoto(anan Tung%o& sa Anunsiyo

  ).$. : 'atoto(anan

  '.$. : *aanuring $ag+iisi

  I. ). : Na%aagaa%ita ng agga&ang sa mga e#i!ensiya sa ag#uo ng asiya EL, . -

  'agamitan: I#at+i#ang #a#asa(in na may anunsiyo

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1.  Balik-aral 

  Ano ang !aat mong gain uang ma%aagasiya ng tama tung%o& sa mga anunsiyo3

  2.  Pagganyak 

  'ai&angan mo ng tra#a(o, sa anong #a(agi ng #a#asa(in ang !aat mong #asa(in3 Anu+

  anong anunsiyo ang ating matataguan sa mga #a#asa(ing ito3

    ).$an&inang na /aain

  1. Sa!yang ma(ira ang tra#a(o sa ana(on ngayon, ero anu+ano #a ang !aat i%onsi!era %ung

  gusto mong ma%a%ita ng tra#a(o3

  2.  Ilahad ang kuwento. 

  Si *ang *ario ay isang #uti(ing mangagaa su#a&it sa %asamaang a&a! nagsara ang

  %umanyang %anyang inaasu%an #i&ang 8omany !rier. ira na (ira ang %anyang &oo#!a(i& !a&aa ang %anyang ana% na nag+aara&. Nang umagang yaon nasumungan niya ang

   #umi&i ng #a#asa(in at natuon ang %anyang ansin sa se%siyon tung%o& sa mga tra#a(o.

   Nau%a ang %anyang ansin sa !a&aang a(ensiya ang una ay mag(a(ana ng !ray#er sa

  a#roa! at ang anga&aa naman ay !ray#er &amang ng isang ami&ya. Da(i& sa na%asaa! !in

  ang sue&!ong ma%a%amit nainggaya siya sa tra#a(o sa a#roa! (anggang sa !umi&im ay

  (in!i niya #initian ang (aa% na #a#asa(in. Naagtuunan niya ang i#a#ang #a(agi ngna%a&agay E>UITE>?, mu&i niyang #ina&i%an ang anunsiyo

  at naagtanto niya na a&ang na%a&agay %ung ito ay na%are(istro sa $EA, ito ang !a(i&an

  uang ma#uo ang %anyang asiya na !ito na &arnang mag+a&y.

  7.  Pagtalakay 

  a. I&araan si *ang *ario #. Ano ang inag(i(ira ng %anyang &oo#3

  8. $aano niya tinim#ang ang nataguang mga anunsiyo tung%o& sa tra#a(o3

  !. Tama #a ang %anyang ginaa3 Ano ang na#uong asiya sa %anya3

  . $ag&a&a(at

  Ano ang !aat gain sa mga anunsiyong na%i%ita, naririnig at naaanoo!3

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  6/46

  D. $ag&a&aatIag(a&im#aa ang mga uri ng gatas na (a&os nag+aaay+aay sa agan!a(an ng mga

   roagan!a, ano ang !aat gain uang ma%aagasiya ng tama3 Anu+ano ang mga #agay na!aat i%onsi!era uang ma%a&igtas sa mga maan&in&ang na anunsiyo3

  I9. $agtataya

  *ag#igay ng mata&inong asiya tung%o& sa %ung ano ang !aat na tang%i&i%ing gamit sa aara&an

  gaya (a&im#aa ng uri ng #a&&en, #ag, ae& at %rayo&a. I#igay ang iyong !a(i&an %ung #a%it.

  9. Ta%!ang+Ara&in

  I(an!a ang sari&i uang ia%ita ang sari&ing roagan!ang naanoo! sa t..

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  7/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:$inii&i ang totoo sa mga anunsiyo"roagan!ang matataguan sa tata% ng ag%ain !e+&ata, gamot

  at#.

  II. $a%sang Ara&in

  'atoto(anan Tung%o& sa Anunsiyo

  ).$. : 'atoto(anan

  '.$. : *aanuring $ag+iisi

  I. ). : Na%aagaa%ita ng agga&ang sa mga e#i!ensiya sa ag#uo ng asiya EL, . -

  'agamitan: *ga #a&ot"#a&at ng mga gamot at i#at i#ang %&aseng !e+&ata

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1.  Balik-aral 

   Natitim#ang mo #a ang %araat+!aat na ro!u%to ara sa iyo3 Naii&i mo #a sa iyong sari&i ang magan!a at !i+magan!ang roagan!a3

  2.  Pagganyak 

  I#igay natin ang mga Bing&es at a(ayag sa #aat ro!u%tong a%ing ia%i%ita.

  555 sar!inas

  ). $an&inang na /aain

  1. 'aya mo #ang i&iin %ung ano ang totoo sa mga a(ayag sa anunsiyong inyong iina%i%ita3

  2.  Ilahad ang kuwento. 

  $ana(on ng ?La Nina? nag%agu&o ang mga tao sa a&ang%as, ayon sa #a&ita %ai&angan

  magta#i ng mga ag%aing !e+&ata. /u&unggu&o ang isi ni A&ing *arta !a(i& sa (in!i niyaa&am %ung anong ag%aing !e+&ata ang !aat niyang #i&(in. $inagtuunan niya ng ansin ang

  i#a6t+i#ang anunsiyong nauu%o& !ito at maging sa mga ito. Sa gayong araan masisisguro niya

  ang %a&igtasan ng %aniyang ami&ya.

  7.  Pagtalakay 

  a. Ano ang ana(on ng ?La NinaC #. )a%it %ai&angan mag+imo% ng mga ag%aing !e+&ata gayun!in ng mga anguna(ing

  gamot3

  8. Sa iyong a&agay, #a%it gu&ung+gu&o ang isi ni A&ing *arta3

  !. Ano ang ginaa niyang araan uang masiguro ang %a&igtasan ng %aniyang ami&ya3

  . $ag&a&a(at$aano mo ii&iin ang mga totoo sa mga a(ayag at matataguan sa mga tata% ng mga

   ag%aing !e+&ata gayun!in sa gamot3

  I9. $agtataya

  ra& Ea&uation

  Ia%ita ang i#a6t+i#ang #a&ot ng mga gamot at i#a6t+i#ang ag%aing !e+&ata. Tingnan %ung ang

   #aat isa ay maii&i ang totoo sa mga a(atag na matataguan !ito.

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  8/46

  9. Ta%!ang+Ara&inIta&a ang i&an sa mga %i&a&a mong tao na nag&u&unsa! ng i#a6t+i#ang ro!u%to. )a%it %aya

  %umu%u(a si&a ng mga si%at o %i&a&a3

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  9/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:in!i naninia&a %aaga! sa mga atotoo ng mg %i&a&ang tao tung%o& sa i&ang mga ro!u%to.

  II. $a%sang Ara&in

  'atoto(anan Tung%o& sa Anunsiyo

  ).$. : 'atoto(anan

  '.$. : *aanuring $ag+iisi

  I. ). : Na%aagaa%ita ng agga&ang sa mga e#i!ensiya sa ag#uo ng asiya EL, . -

  'agamitan: *ga #a&ot ng mga %i&a&ang ro!u%to %ung saan ang gumagana sa mga anunsiyo

  at roagan!a ay aing mga %i&a&ang tao.

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1.  Balik-aral 

  Ano ang totoo sa mga na#i#i&i nating ag%aing !e+&ata3 'aya mo #ang a&isin ang mgaa&ang %a#u&u(ang imormasyon tung%o& sa %ani&ang mga anunsiyo3

  2.  Pagganyak 

  Sino ang inyong mga a#oritong artista na gumagana sa mga roagan!a ng i#a6t+i#ang

   ro!u%to3

  ). $an&inang na /aain

  1. *ag%aroon ng isang sim&eng &aro. )ig%asin ang Bing&es o !i %aya naman ay ang %i&a&ang

  taong nag&unsa! ng iina%i%itang ro!u%to.

  2.  Ilahad ang kuwento. 

  Si Ana ay #a#aeng may ma(a#ang #u(o% ma!u&as at %aaya+aya ang mga ito. 'a&amansiat gugo ang %anyang ginagamit uang maanati&i ang gan!a nito. Siya ay may (ina(angaang

  si%at na artista ito ay a&ang i#a %un!i si *ara. /inagaya niya ang anumang mayroon ito.

  Da(i& siya rin ang nag&u&unsa! ng s(amoong

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  10/46

  I9. $agtatayaLagyan ng tama o ma&i ang mga sumusuno! na %a&agayan:

   ;;;;;; 1. /agaya(in ang iyong a#oritong artista sa aggamit ng ro!u%tong %anyang ini&u&unsa!. ;;;;;; 2. Suriing ma#uti %ung ang sinasa#i ng siyang %i&a&ang tao ay aang %atoto(anan.

   ;;;;;; 7. uma(anga ngunit inag+aara&ang ma#uti ang mga sinasa#i ng %i&a&ang tao

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Ita&a ang i&ang %i&a&ang tao na nag&u&unsa! ng i#at i#ang ro!u%to.

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  11/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:

   Naatoto(anan sa sari&i ang %atuma%an ng naririnig o na#asang anunsiyo.

  II. $a%sang Ara&in

  'atoto(anan Tung%o& sa Anunsiyo

  ).$. : 'atoto(anan

  '.$. : *aanuring $ag+iisi

  I. ). : Na%aagaa%ita ng agga&ang sa mga e#i!ensiya sa ag#uo ng asiya EL, . -

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1.  Balik-aral 

  Daat #ang ania&aan ang mga anunsiyong iyong narinig at naaanoo!3 Sumusu#o% 

  %a #a ng i#a6t+i#ang %&aseng ro!u%to uang ma&aman ang ina%atuma% o ina%amaga&ing

  na ro!u%to3

  2.  Ilahad ang kuwento

  Si *yrna ay isang #agong ina, isina&ang niya ang %aunauna(ang #unga ng %ani&ang

   agamama(a&an ni ar&o. /usto niyang ma&aman ang ina%amagan!ang gatas ara sa

  %anyang ana%. Una niyang #ini#i&i ang ina%ama(a& at ang may ina%amagan!ang

   roagan!a sa te&e#isyon. Ngunit naansin niya ang ma(inang ag&a%i ng %anyang ana%.

  *a&i #umi&i siya ng i#ang %&aseng gatas, ma(a& !in at may magan!ang roagan!a, ngunit

  nagtae naman ang sango&. Nagugu&u(an na siya sa ag%a%ataong ito, (anggang marinig niya

  ang sanggo& ay &i#re sa agtatae. Sinu#u%an niya ito at naatunayan niyang tama ang

  isinasaa! ng anunsiyo.

  7.  Pagtalakay 

  a. I&araan si *yrna. #. Ano ang %aniyang #asi(an sa ag#i&i ng gatas3

  8. Naatoto(anan #a niya sa sari&i ang %atuma%an ng narinig na anunsiyo3

  !. Ano ang %anyang sari&ing araan uang maatunayan sa sari&i ang %atuma%an ng

  anunsiyo3

  . $ag&a&a(at$aano mo maaatoto(anan sa iyong sari&i ang %atuma%an ng iyong naririnig tung%o& sa

  anunsiyo3

  D. $ag&a&aat

  $ang%atin ang %&ase sa aat. Anyaya(an ang #aat ang%at na maga%itang gaa u%o& %ung

   aano ni&a maatoto(anan sa %ani&ang sari&i ang naririnig o na#asang anunsiyo.

  I9. $agtataya

  $ansari&ing $agsusu&it In!ii!ua& Testing

  Suriin ang #aat isa %ung %aya ni&ang atotot(anan ang %atuma%an ng nannrug o na#asang

  anunsiyo. *ag#igay o i#igay ang mga anunsiyong na%a(an!a.

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  12/46

  9. Ta%!ang+Ara&inAno ang taag ninyo sa mga anunsiyo inyong na%i%ita sa te&e#isyon3

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  13/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naisagaa nang maayos ang mga gaain na (in!i gaanong nangangai&angan ng tu&ong ng i#a

  II. $a%sang Ara&in

  $agtitia&a sa Sari&i

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : $ositi#ong ag%i&a&a sa Sari&i

  EL. : E'A$ . 11

  'agamitan: &araan ng #atang &a&a%i na gumagaa ng roBe8t

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Iaait ang

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  14/46

   #. /agaa ng araan uang mataos ita nang (in!i (umi(ingi ng tu&ong ng i#a

  8. Iagagaa sa inyong %ait#a(ay

  !. )i#i&i na &amang sa a&eng%e

  2. Ano ang !aat mong gain %ung may iniatang sa iyong gaain3

  a. ingin ang tu&ong ng mga %aati! #. Tatangi(an ang nag+uutos

  8. /again ito ng may agmama&a%i at agtitiyaga!. Tatanggainang iinagagaa at sa%a asasau&i %aag ma&ait na ang i#inigay na agu&it 0

   etsa

  7. Daat #ang a& aging umasa sa tu&ong ng i#a &a&o6t %aya mo rin &amang ang isang gaain3

  a. Siyemre 8. o

   #. in!i !. $a&agi

  9. Ta%!ang+Ara&in

  *ag#igay ng %ai%aan o sa&ai%ain sa i%ang Fi&iino na may %augnayan sa agsasagaa ng

  isang /aain na in!i gaaanong nangangai&angan ng tu&ong ng i#a.

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  15/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naisagaa nang ma&aya sa sari&ing %aa%anan ang gaain.

  II. $a%sang Ara&in

  $agtitia&a sa Sari&i

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : $ositi#ong ag%i&a&a sa Sari&i

  EL. : E'A$ . 11

  'agamitan: &araan ng #atang &a&a%i na gumagaa ng roBe8t

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Iaait

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  16/46

   #. Ia&i&ianang ang ara&in sa araang mauunaaan ng iyong %ait#a(ay

  8. (i(iyain siya

  !. (in!i siya aansinin at iamama&ita siya

  2. I%a ay angu&o ng inyong %&ase. *ay roye%to %ayong agtatanim ng uno sa inyong

   amayanan at a&igi! ng #uong aara&an. *a&aya mong inai&i ng mai#a#a(agi 0 magagaa ang #aat isa sa inyong %&ase. *ay mag!a!a&a ng un&a, asaro&, a&a, tu&os at an!i&ig. *ay isang

  aya sumuno!, ano ang iyong gagain sa isang ito3a. a#a#ayaan na &amang siya

   #. isusum#ong sa guro at (in!i na ita %a%ausain

  8. susuntu%in at aaayin

  !. ia&i&ianag ang %a(a&aga(an ng %anyang maitutu&ong sa gruo

  7. *a(a&aga #an a iag&a#an natin an gating %a&ayaan at %araatan3

  a. oo

   #. (in!i

  8. (in!i %o tiya% 

  !. ean %o

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Anu+anong mga %a&ayaan mo ang maari mong gamitin sa i%a#u#uti ng i#a3

   Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  17/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naag&a&a#anan ang sari&ing %a(inaan uang maia%ita ang ang%ing %a%aya(an

  II. $a%sang Ara&in

  $agtitia&a sa Sari&i

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : $ositi#ong ag%i&a&a sa Sari&i

  EL. : E'A$ . 11

  'agamitan: *e!a&ya, 'ati#ayan, Troeo, $rogram

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. )a&i%+ara& : Anu+ano ang mga gamit sa isang rograma3

  2. $agganya% : I&a(a! ang me!a&ya, troeo, %ati#ayan at rogram3 Anu+ano ito3

  $aano ito na%a%amit ng isang tao3 /usto #a ninyong ma%a%u(a nito3 $aaano3)a%it3

  ). $an&inang na /aain

  1. Itanong: Na%asa&i %a na #a sa isang rograma o 8ontest3 Anu+anong ag(a(an!a ang

  iyong ginaa3 )a%it3

  2.  Ilahad ang kuwento at talakayan.

  'asa&i si A&e&i sa ?)a&agtasan? sa %ani&ang aara&an. *a(iyain siyat mu%(ang a&ang

  tia&a sa sari&i. $inayu(an siya ng guro niyang isau&o ang mga sasa#i(in niya at magsanay

  magsa&ita sa (ara ng %&ase. *a&ayo a ang

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  18/46

  8. Tataag ng %a%&ase at ita ang atutu&ain

  !. Tataagin ang iyong Nanay at iasasa#i ng ma(ina ang iyong tu&a

  2. *ag+uu&at si Di!i sa (ara ng %&ase sa isang &inggo. Sina#i niya ito sa %anyang Ate at inamin

  niyang siya ay %ina%a#a(an. 'ung %ayo ang Ate ni Di!i ano ang inyong gagain o sasa#i(in3a. La%asan mo ang iyong &oo# at magtia&a %a sa iyong sar6i&i

   #. Sa#i(in mo sa iyong guro na i#a na &amang ang ag+u&atin8. Umaya %a na &amang

  !. &umi#an %a na &ang sa %&ase

  7. Ano ang !aat uga&iin uang maag&a#anan mo ang sari&ing %a(inaan at maia%ita ang ang%ing

  %a%aya(an3

  a. maging maya#ang

   #. maging ma&a%s ang &oo#

  8. maging ma(iyain

  !. maging maingay

  9. Ta%!ang+Ara&in

  *agta&a ng tat&ong 7 #agay na !aat uga&iin o gain uang maag&a#anan ang sari&ing

  %a(inaan.

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  19/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Na%aag#i#igay ng sari&ing agaasya

  II. $a%sang Ara&in

  $agtitia&a sa Sari&i

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : $ositi#ong ag%i&a&a sa Sari&i

  EL. : E'A$ . 12

  'agamitan: &araan ng #atang nagsasau&i ng nau&ot na a&&et

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Iaait ang

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  20/46

  I9. $agtataya

  )a%it %ai&angang ag+isiang ma#uti ang ating gagain sa &a(at ng oras3 Ano ang %a(a&aga(an

  ng ag#i#igay ng sari&ing agaasya3 Isu&at sa 1"2 irasang ae& ang iyang sagot.

  9. Ta%!ang+Ara&in

  *agta&a ng nga ag%a%ataan %ung saan mo maaring gamitin ang iyong sari&ing agaasya. Sa

   aara&an, sa #a(ay at sa mga %ai#igan.

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  21/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naag&a&a#anan ang ta%ot ng ag(ara sa mga tao stage =rig(t

  II. $a%sang Ara&in

  $agtitia&a sa Sari&i

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : $ositi#ong ag%i&a&a sa Sari&i

  EL. : E'A$ . 4

  'agamitan: *e!a&ya, &araan ng #atang tumatangga ng troeo"me!a&ya

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. )a&i%+ara& : Anu+ano ang tinatangga ng isang nana&o sa isang 8ontest3

  2. $agganya% : Suma&i %a na# a sa isang a&igsa(an3 Ano ang iyong naram!aman3 $aaano

  mo ito inag(an!aan3

  ). $an&inang na /aain

  1. I&a(a! ang &araan ng #atang tumatangga ng me!a&"troeo.

  /usto rin #a ninyong ma%atangga ng me!a&"troeo3 )a%it3

  2. I%uento. 'asa&i %a sa isang a&a#as Drama sa #uanang a&atuntunan sa inyong aara&an.

  'ina%a#a(an %a !a(i& maraming mga magu&ang at mga anau(in ang nanonoo!. Ano ang

  iyong ggain uang &uma%as ang iyong &oo#3

  7. $ang%atin sa 4 ang %&ase. ayaang mag+usa at magta&a ng mga amamaraan o gaain sa

   ag(ara sa tao ay (in!i %ina%a#a(an. Stage =rig(t

  4. Iau&at ang naging #unga ng inag+usaan ng #aat ang%at.

  . $ag&a&a(atAno ang !aat nating ag&a#anan %ung tayo ay (uma(ana sa ma!&a Stage o sa isang

  ma&a%ing gruo ng tao3 $aaano mo ito magagaa3

  D. $ag&a&aat

  'asa&i %a sa LIN// N/ I'A 200-. I%a ang nai&ing tutu&a sa inyong )aitang a&am

  mong i%a ay isang ma(iyain at %a#a(an sa (ara ng i#ang tao. Anu+ano ang gagain mong ag(a(an!a3

  I9. $agtataya

  Lagyan ng tse% ang mga !aat gain uang maag&a#anan ang ta%ot sa ag(ara sa

  ma!&a"tao H

   ;;;;; 1. *ag!asa&. ;;;;; 2. $ag+ara&ang ma#uti ang sasa#i(in.

   ;;;;; 7. )i&isan ang agsasa&ita uang (in!i maansing %ina%a#a(an.

   ;;;;; 4. 'ausain ang iyong Nanay na i%a ay #antayan at i!i%ta ang iyong sasa#i(in.

   ;;;;; 5. Umaya %aag na%ita ang !ami ng nanonoo!.

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  22/46

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Sumu&at ng isang ta&ata tung%o& sa iyong %aranasan na nagaa%ita ng iyong &a%as ng &oo# o

   ag&a#an sa ta%ot sa ag(ara sa tao o stage.

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  23/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naisasagaa ang

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  24/46

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:

   Naisasagaa ang

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  25/46

  2. Ni&a&agyan ng tse% %a(it ma&i ang a%ing sagot

  7. Ni&a&agyan ng @ ang ae& ng a%ing %ait#a(ay ng (in!i %o %asun!o o na%a%ainis.

  4. Ni&a&agyan ng @ ang %a&a#an mo sa (onor 

  9. Ta%!ang+Ara&in

  )a%it ma(a&aga ang %ataatan3

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  26/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Nag#i#igay ng tamang u&at o tunay na !a(i&an ng mga angyayari

  II. $a%sang Ara&in

  $agaa(a&aga sa

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  27/46

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Ano ang %a%(a&aga(an ng agsasa#i ng totoo sa &a(at ng ag%a%ataon3

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  28/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naia%i%ita ang agiging isort (in!i nagaga&it

  II. $a%sang Ara&in

  $A/I/IN/ S$>TS

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : Disi&ina

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: %agamitan

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Iaait:

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  29/46

  9. Ta%!ang+Ara&inSaan saang ag%a%ataon mo maiaa%ita ang agiging isorts3

   Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  30/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:

  Umiias sa ag+aay %ung natata&o sa &aro

  II. $a%sang Ara&in

  $A/I/IN/ S$>TS

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : Disi&ina

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: &araan

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Iaait:

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  31/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Natatangga ang ag%aana&o ang ag%ata&o ng ma&uag sa %a&oo#an

  II. $a%sang Ara&in

  $A/I/IN/ S$>TS

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : Disi&ina

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: Tugma

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Anu+ano ang mga tuntunin sa a%i%iag&aro3

  ). $an&inang na /aain1. Iarinig ang tugma at ta&a%ayan

  Isa, Da&aa, Tat&o

  Ta%#o, tyo ta%#o

  Aat, Lima, Anim

  $ag#uti(in natin

  $ito, a&o, $ito

  Da&i+!a&ian mo

  Anim, Lima, Aat

  aa%+(aa% &a(at

  Tat&o, Da&aa, Isa

  )i(ag natin si&a

    2. Ta&a%ayan1. Ano ang masasa#i ninyo sa mga #atang nag&a&aro sa inyong #inasang tugma3

  2. 'ung %ayo ay isa sa mga #ata sa tugma at i%a ay ma(inang tuma%#o at siyang naging

  !a(i&an ng inyong ag%ata&o o ag%a#i(ag, ano ang iyong gagain %ung i%a ay sinisisi

  ng iyong mga %agruo3 )a%it3 'ung %ayo naman ay nana&o, aaano mo ito

  tatanggain3 )a%it3

  . $ag&a&a(at

  Anong !a&aang magan!ang uga&i ang natutu(an mo sa ara&ing ito3

  D. $ag&a&aat

  *ay a&igsa(an sa ag+ait sa inyong #arangay, suma&i %a at i%a ang na(irang na

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  32/46

  9. Ta%!ang+Ara&inSumu&at ng isang sanaysay tung%o& sa iyong %aranasang (in!i ma&i&imutan noong i%a ay

  &uma(o% o suma&i sa isang 8onstest.

   Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  33/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:Iginaga&ang ang uno ng ang%at, re=eree, inama&an

  II. $a%sang Ara&in

  $A/I/IN/ S$>TS

  ).$. : $agmama(a&

  '.$. : Disi&ina

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: Laraan

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Ano ang i#ig sa#i(in ng inama&an3

  ). $an&inang na /aain1. Ia#asa sa %&ase at ta&a%ayan.

  'asa&i ang inyong %&ase na

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  34/46

  9. Ta%!ang+Ara&in

  )a%it !aat #ang iga&ang ang asya ng uno ng ang%at, inama&an o re=eree3

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  35/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Naanganga&agaan ang %a#u(ayang angisi%a&, materya& menta&, at isirita&.

  II. $a%sang Ara&in

  Ang *asaganang )iyaya ng $anginoon

  ).$. : Isirita&

  '.$. : $anana&ig sa $anginoon

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: )u&a%&a%, &araan ng i#at i#ang i#on at ag%ain

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. Ia%ita ang mga &araan. Anu+ano ang mga nasa &araan3

  *aituturing #a itong #iyaya ng $anginoon3 $aano mo ito maa(a(a&aga(an3

  ). $an&inang na /aain

  1. I&a(a! ang %uento at ta&a%ayan.

  Si *ario ay isang #atang a&ang agaa(a&aga sa %anyang a&igi!. Tinataa%an niya

  ang mga (a&aman at ginagaang &aruan ang mga #u&a%&a%. a&a rin siyang agaa(a&aga sa

  %anyang angangataan. Nanonoo! siya ng T9 na ma&ait na ma&ait !ito at na%i%inig siya

  ng ra!yo na u#o! ng &a%as.

  Isang ara, siya ay nanagini, #ua(y ra ang mga (a&aman at siyay (ina(a#o&. Ang

  %anyang tainga at mata at naga&it sa %anya %ayat siyay na#ingi at na#u&ag. Iya% siya ng

  iya%, #uti na &amang at nagising ang %anyang ina at siyay ginising. *u&a noon, natuto na

  siyang maga(a&aga sa mga #iyayang %a&oo# ng Diyos.

  2. $agta&a%ay:

  1. Ano ang ma&ing uga&i ni *ario32. Ano ang nangyari sa %anya3

  7. Siya #a ay nag#ago3

  7. atiin ang %&ase sa !a&aa. *ag%aroon ng a&igsa(an sa agtata&a ng #iyayang %a&oo# ng

  Diyos.

  . $ag&a&a(at$aano mo maia%i%ita ang iyong agaa(a&aga sa mga #iyayang %a&oo# ng Diyos3

  D. $ag&a&aat

  Sa#i(in ang mga araan %ung aano mo maiaa%ita ang agaa(a&aga sa mga #iyayang

  %a&oo# ng Diyos %atu&a! ng mga sumusuno!: ibon, pagkain, halaman

  I9. $agtataya

  $i&iin ang titi% ng tamang sagot.

  1. ras ng anoo! sa Sines%e&a, na%ita mo ang %a%&ase mong (a&os na%a!i%it na ang mu%(a sa

  T.9. Ano ang gagain mo3

  a. ayaan siya

   #. I&ayo siya sa T.9. at sa#i(in ang masasamang ee%to nito.

  8. /aya(in siya.

  2. Isinama %a ng %ai#igan mo sa #u%i! at !oon siya ay namari& ng i#on. Ano ang iyong gagain3

  a. Sasaayin siya

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  36/46

   #. Tutu&ungan siyang mamari&

  8. Uui %a na &ang

  7. *araming #u&a%&a% sa ar%e at na%ita mo ang mga #atang umiitas at ginagaa itong &aruan.

  Ano ang sasa#i(in mo sa %ani&a3

  a. $iitas %a rin !a(i& gusto mo rin ang mga ito #. a(ayaan mo na &ang si&a at (in!i aansinin

  8. Sasaayin mo ang mga #ata

  9. Ta%!ang+Ara&in

  'i&a&a mo #a ang iyong sari&i3 Anu+anong #iyaya ang %a&oo# sa iyo ng Diyos. Ita&a.

   Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  37/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Nag!arasa&"Nagaasa&amat #ato at mataos %umain.

  II. $a%sang Ara&in

  Ang *asaganang )iyaya ng $anginoon

  ).$. : Isirita&

  '.$. : $anana&ig sa $anginoon

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: Laraan ng mag+ana% na nag!arasa& #ago %umain.

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. )a&i%+ara&: Anu+ano ang mga #iyayang %a&oo# ng Diyos na ating na%i%ita sa a&igi!3

  2. $agganya%: Ano ang gagain mo (a&im#aang #inigyan %a ng &aruan ng iyong ama3

  ). $an&inang na /aain

  1. Ia%ita ang &araan. Ano ang %ani&ang ginagaa3

  2. I&a(a! ang %uento.

  Si 'ar&a ay #atang &uma%i sa ami&yang ma!asa&in. in!i. i&ya na%a&i&imot tumaag at

  magasa&amat &a&o na %ung si&a ay %a%ain o %umain na.

  Isang ara, !uma&a siya sa ta(anan ng %aniyang %ai#igan at !ito siya ina%ain.

  Una+una(an sa ag%u(a ng ag%ain ang mga %aati! ngunit siya ay nanati&ing na%ayu%o

  at umusa& ng isang mai%&ing ana&angin. $inuri siya ng rnga matatan!a at naianga%ong mu&i

  ni&ang gigisingin sa %ani&ang ami&ya ang magan!ang %auga&iang ito.

  7. Ta&a%ayan: 1. I&araan si 'ar&a.

  2. Na%a#uti #a ang %aniyang agiging ma!asa&in3 )a%it3

  7. 'ayo ginagaa niyo #a ang ag!arasa& #ago at mataos %umain3 )a%it34. $ang%atin ang %&ase sa !a&aa at (ayaang gumaa ang #aat ang%at ng

  isang mai%&ing ana&angin #ago at mataos %umain.

  . $ag&a&a(at

  Ano ang !aat uga&iin o gain #ago at mataos %umain3

  D. $ag&a&aat

  'ung i%a si 'ar&a, gagain mo rin #a ang ag!arasa& #ago %umain sa i#ang ta(anan3)a%it3

  I9. $agtataya

  Lagyan ng tse% ang tamang (anay:

   Kalagayan Hindi Oo Minsan1. Nagaasa&amat sa mga #iyayang

  tinatangga sa ara+ara

  2. Nag!arasa& #ago %umain

  7. Nag!arasa& #ago %umain

  4. Nagtataa sa nag!arasa& #ago %umain

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  38/46

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Isu&at ang !asa& na sinasa#i ninyo #ago at mataos %umain.

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  39/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:Tinatangga ng ma&uag sa %a&oo#an ang #igay ng *ay%aa&

  II. $a%sang Ara&in

  Ang *asaganang )iyaya ng $anginoon

  ).$. : Isirita&

  '.$. : $anana&ig sa $anginoon

  T.). : Naiaa%ita ang mga araan ng ag%i&a&a sa Diyos

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: Laraan ng #atang ango, #u&ag, i&ay at &umo.

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. )a&i%+ara&: Ano ang !aat gain #ago at mataos %umain3

  2. $agganya%: Tingnan nyo ang inyong sari&i, maari mo #ang i&araan ang iyong i&ong, mata,at#3

  ). $an&inang na /aain

  1. Ia%ita ang mga &araan. Ano ang masasa#i mo sa %anyang i&ong3 *ata3 $aa3 )a%it siya

  na%asa%&ay3 Ano ang !a(i&an at siya ay na%auo sa ma&iit na %ariton3

  2. I&a(a! ang %uento.

  7. $agta&a%ay sa %uento

  a. I&araan si rise&!a.

   #. )a%it aya niyang ma%iag&aro sa %anyang %aa3

  8. Ano ang #agay na gumising sa %anya uang siya ay mag#ago3

  . $ag&a&a(atAno ang !aat gain sa mga #iyaya sa atin ng *ay%aa&3

  D. $ag&a&aat

  Tingnan mu&i ang sari&i, anu+ano ang mga #a(aging angit sa iyong aningin3 *asasa#i mo

   #ang maa&a! na sa ag%a%aroon ng mga ito3 )a%it3

  I9. $agtataya

  $i&iin ang titi% ng tamang sagot.

  1. *ai%&i ang isa mong aa, %ung %aya6t ai%a+i%a %a %ung &uma%a!. Ano ang !aat mong gain3

  a. I%a%a(iya ang iyong ag&a&a%a!

   #. sisi(in ang iyong ina !a(i& ina#ayaan %a

  8. magtatago sa tao!. %i%i&os ng norma& tu&a! ng i#ang tao

  2. Nagsasa&ita ang iyong %a%&aseng may !ee%to sa agsasa&ita. Ano ang gagain mo3

  a. %a%ai#iganin siya uang ma(iraman

   #. uunaain ang %anyang sinasa#i

  8. (in!i siya aansinin

  !. gagarin ang %anyang agsasa&ita

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  40/46

  7. *a&ung%ot ang iyong %a%&ase !a(i& inagtataanan siya ng i#a mong %a%&ase !a(i& siya ay !u&ing

  at ango. Ano ang gagain mo3

    a. %a%ai#iganin siya uang ma(iraman ag%ataos

   #. agtataanan !in8. sasaayin ang mga nagtataa at agaa&ianagan ang mga ito

  !. (in!i sia& aansinin

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Ita&a ang mga #igay sa iyo ng *ay%aa& na !aat mong asa&amatan.

   Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  41/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin: Nagagamit ang ma%a#u&u(ang #agay ang %a%aya(an"%asanayang #iyaya ng *ay%aa&

  II. $a%sang Ara&in

  Ang *asaganang )iyaya ng $anginoon

  ).$. : Isirita&

  '.$. : $anana&ig sa $anginoon

  T.). : Naiaa%ita ang mga araan ng ag%i&a&a sa Diyos

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: $&as%ar! ng mga sa&itang may %augnayan sa %a%aya(an at %asanayan

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. )a&i%+ara&: Ano ang !aat gain sa mga #iyaya sa atin ng *ay%aa&3

  2. $agganya%: Naninia&a %a #a na ang #aat isa ay may esesya& na %a%aya(an o %asanayanna #igay sa atin ng *ay%aa&3 A&am mo #a ang mga #igay sa iyo3

  ). $an&inang na /aain

  1. )asa(in ang mga sumusuno!

  Lumi&o% gumu(it tumu&a

  sumu&at ng tu&a umait sumaya

  2. I&a(a! ang %uento.

  7. $agta&a%ay

  a. Saan ginagamit ang #i#ig, %amay, mata at#.3

   #. I&araan si *ario.

  8. )a%it (in!i siya ang nai&i uang ma%aag+ara& ng &i#re3

  !. Anong ag#a#ago ang nai#igay sa %anya ng angyayaring yaon3

  . $ag&a&a(at

  Ano ang !aat nating gain sa ating mga %a%aya(an at %asanayan3

  D. $ag&a&aat

  Anu+ano ang yang mga %a%aya(an at %asanayan3 Ita&a.

  I9. $agtataya

   ;;; 1. Si *e&anie ay ma(usay umait #agamat aya niya itong iarinig sa %anyang %amag+aara&

  tanging ina &amang niya ang na%a%aa&am ng %anyang %a%aya(an.

   ;;; 2. *ay %a%aya(an si >i8(ar! sa agta%#o #agamat ang %a%aya(ang ito ay ginagamit &amang

  niya sa agta%#o sa utos ng %anyang ina at guro. ;;; 7. /inagamit ni *e&son ang %anyang %asanayan sa agtu&a sa &a(at ng oras na siya ay

  na(i(i&ingang tumu&a.

  9. Ta%!ang+Ara&in

  Ano ang !aat mong gain sa mga tag&ay mong %a%aya(an3 aano mo, ito agyayamanin.

  Ia&ianag.

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  42/46

   

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  43/46

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  44/46

  9. Ta%!ang+Ara&in

  A&amin ang i#a6t+i#ang gaain sa sim#a(an at ito ay ita&a.

  Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  45/46

  CHARACTER EDUCATION IV

  Date: ;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  I. Layunin:

  Tumutu&ong ng %usang &oo# sa a#ot ng ma%a%aya sa sinuamang nangangai&angan

  II. $a%sang Ara&in

  Ang *asaganang )iyaya ng $anginoon

  ).$. : Isirita&

  '.$. : $anana&ig sa $anginoon

  T.). : Naiaa%ita ang mga araan ng ag%i&a&a sa Diyos

  EL. : E'A$ . 15

  'agamitan: Laraan ng mga u&u#i at mga #atang nagugutom

  III. $amamaraan:

  A. $animu&ang /aain

  1. )a&i%+ara&: $aano %a ma%atutu&ong sa mga gaaing ansim#a(an32. $agganya% : Nasu#u%an mo na #ang tumu&ong sa mga nangangai&angan ng %usang &oo#3

  Ano ang iyong naram!aman3

  ). $an&inang na /aain

  1. Ia%ita ang mga &araan. Si&a ang mga taong (igit na nanganga+i&angan ng ating tu&ong. *ay

  %i&a&a %a #ang tu&a! ni&a3

  2. I&a(a! ang %uento

  7. $agta&a%ay

  a. I&araan ang ag%a%ai#a ng !a&aang ta(anan3

   #. )a%it (in!i inatu&oy ang marungis na #ata sa unang ta(anan3

  8. Ano ang a%iram!am ng #ata ag%araang tumu&ong3

  . $ag&a&a(at

  $aano %a ma%atutu&ong sa mga %aus+a&a!3 Daat %a #ang i&itin uang gain ito3

  D. $ag&a&aat

  Ia&ianag ang %asa#i(ang

 • 8/16/2019 EKAWP IV 2nd Rating

  46/46

   Remarks:

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________