hekasi vi.docx

Download HEKASI VI.docx

Post on 09-Mar-2016

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HEKASI VIDate:_________________I.LayuninNailalarawan ang isang maunlad na bansa salarangan ng kabuhayan, kultura at pulitikaPagpapahalaga:Pagtangkilik/Pagtataguyod/Pagmamahal sa mga Kulturang PilipinoII.Paksang-aralinAng mga Palatandaan ng KaunlaranPag-unlad na PangkulturaSanggunian:BEC pah. 24Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa 6,pp. 265-269 Pilipinas:Bansang Papaunlad 6, pp. 243-245Kagamitan:Mgalarawanngiba'tibangpagdiriwang,museo,galeriya,bai-baitangnapalayan, mga gusali, tulay, atbp.A.Panimulang Gawain:1.Balitaan:2.Balik-aral:Tukuyinangmgapalatandaanngkaunlaransalaranganngkabuhayan.Anoangtinatawag na GNP? Per capitaincome? Laang-bisig?B.Panlinangna Gawain:1.Pagganyak:Alam na baninyo na ang ating bansa aymaunlad dahil sa ating maunlad na kultura?2.Paglalahad:Pagpapangkat-pangkat ng mga bataPagbasa sa aralin, pah.265-269, Ang Pilipino sa Pagbuo ng BansaPagpapalitan ng kuru-kuro(brainstorming)Pag-uulat ng mga nakuhang impormasyon at nabuong kaisipan3.Pagtalakay:Ang mga mamamayan ba sa Pilipinas ay may kulturang Pilipino? Nagpapakita ba ito ngpagkakakilanlan ng isang bansa? Kultura rin ba ang nagbibigkis sa mga mamamayan atpinagmulan ng diwa ng pagkakaisa? Patunayan ito.Masasabi ba nating maunlad ang bansang maymaunlad na kuitura? Patunayan ito.C.Pangwakas na Gawain:1.Paglalahat:Anu-ano ang mga palatandaan ng kauniaran sa laranganng kultura? Mga Inaasahang2.Paglalapat:Paano ka makatutulong sa pagpapayaman sa kultura ngPilipinas?3.Pagpapahalaga:Paano natin pahahalagahan ang mga kulturang Pi!ipino?IV.Pagtataya1.Tinitipon ng mga Pilipino ang mga reliko o mahahalagang bagay tuiad ng mga ginamit ng mganinuno at inilalagak sa_________.a.PambansangSentrongKulturab.PambansangMuseoc.BatasangPambansa2.Ang pagdami nggaleriya sa buong bansa ay nagpapakita ng patuloy na pagtangkilik sa _______.a. likhab. kalinanganc. siningV.Kasunduan1.Gumupit ng mgalarawan ngmga halimbawa ngmga sumusunod:mgapagdiriwangmusikamuseowikasininginhinyeryaatarkitektura2.Humanda sa pagtukoy samga palatandaan ng kaunlaran sa larangan ng pulitika, pah.274-275,Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa.Remarks:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________