minie hekasi

Click here to load reader

Post on 28-Apr-2015

1.566 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mga Modelo,Pamamaraan at Istratehiyang Ginagamit sa Pagtuturo ng

HEKASINEXT

Ano nga ba ang isang Estratehiya?Isang sistema ng paghahatid ng aralin na nakatuon sa pagpapagaling sa pagkakategorya at pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa at pag-uugnayan ng nilalaman ng instruksiyon. Sa madaling salita, ito ang mga paraan, teknik at proseso na ginagamit sa paglalahad ng mga aralin sa silid aralan.Back Next

Sa paggamit ng mga estratehiya, nasasaayos ang pagkakasunod-sunod ang mga aralin sa pamamagitan ng sumusunod:

Mga Modelo sa Pagtuturo Mga Instraksyunal na teknik Mga Graphic Organizers

Back

Next

Mga MODELO sa Pagtuturo(Models of Instruction)Ang Modelo ay ang mga preskriptibo na estratehiya sa pagtuturo na idinisenyo para maisakatuparan ang mga paktikular na hangaring instraksyunal. Ayon kina (Joyce at Weil 1972), Preskriptibo ang mga modelo pagkat ang tungkulin ng mga guro ay malinaw mula sa panahon ng pagpaplano, implementasyon at pagtaya.Back Next

Napapaiba ang mga modelo sa panlahatang estratehiya sa pagtuturo pagkat ang mga modelo ay nakadisenyo na makamtan o maabot ang mga tiyak na hangarin (specific goals). Kapag ang isang guro ay tumukoy ng mga hangarin at pumili ng partikular na Estratehiya na nakadisenyo na marating ang hangarin, masasabi na ang guro ay dumagamit ng modelo

Back

Next

Mga Halimbawa ng Modelo Modelong Pansiyasat Modelong Four ACES Modelo sa Paggawa ng Desisyon Modelo sa Pagsusuring Panlipunan Modelong Case Study Taba Model: A Process Approach to Learning Modelong Values Clarification Modelong Diskusyong Moral Modelong Moral Reasoning Next

Modelong PansiyasatInquiry Model sa Ingles Base sa pag-aaral nina Walter C. Parker at John Jarolimek A. Patukoy sa Suliranin B. Pagbuo ng mga Hipoteses C. Pagpaplano sa Aralin D. Pangongolekta ng Datos E. Pagtaya sa mga Hipoteses F. Pagbuo ng KonklusyonBack Next

Modelong Four ACESAffective, Cognitive, Expert, Self-Direction A. Activity (Gawain) B. Analysis (Pagsusuri) C. Abstraction (Paghahalaw) D. Application(Paglalapat)

Back

Next

Modelo sa Paggawa ng DesisyonDecision-Making Model sa Ingles Base sa pag-aaral ni James Banks A. Patukoy sa Isyu B. Pangongolekta ng datos C. Pagsasaalang-alang ng Datos na Nauugnay sa Isyu D. Pagtukoy ng Solusyon E. Pagbibigay ng Rasyonal na Desisyon

Back

Next

Modelo sa Pagsusuring PanlipunanSocial Analysis Model sa Ingles Base sa pag-aaral ni James P. Shaver A. Patukoy sa Isyu B. Paglalarawan sa Isyu/ Sitwasyon C. Pagsusuri sa Sitwasyon/ Isyu D. Pagtatapos

Back

Next

Modelong Case StudyA. B. C. D. E. F. G. Pagpapakilala sa Kaso Paglalahad ng Isyu o Suliranin Pagbibigay ng Posisyon Tungkol sa Isyu o Suliranin Pagbuo ng Hipoteses Pagkolekta ng Datos Pagsusuri at Pagtataya ng Datos Pagbibigay ng Desisyon o Pagtatapos

Back

Next

Taba Model: A Process Approach to LearningA. Pagpapakilala sa Konsepto 1. Paglilista 2. Paglalapat 3. Pagleleybel B. Paghahalaw o Pagbubuo 1. Paghahalaw 2. Pag-uugnay o Pagbubuo 3. Obserbasyon sa Nakolektang Datos C. Paglalapat 1. Paglalapat sa Nabuong Paglalahat o Katotohanan 2. Pagbibigay ng Prediksyon sa Nangyayari sa Panibagong SitwasyonBack Next

Modelong Values ClaficationBase sa pag-aaral nina Louis Raths Simon at Harmin A. Pagpili mula sa mga Alternatibo B. Masusing Pag-aaral C. Malayang Pagpili D. Pagpapahalaga sa Napiling Alternatibo E. Pagpapatibay sa Paninindigan sa Napiling Alternatibo F. Pag-aksyon sa Napiling Alternatibo G. Pagsasagawa ng Paulit-ulit sa PaninindiganBack Next

Modelong Diskusyong MoralMoral Discussion Model sa Ingles Base sa pag-aaral ni Barry K. Beyer A. Paglalahad ng Dilema B. Paglikha ng Dibisyon ng Aksyon C. Talakayan ng maliliit na Pangkat D. Talakayan ng Klase E. Pagtatapos

Back

Next

Modelong Moral ReasoningBase sa pag-aaral ni Jones Gilbraith A. Paglalahad ng Dilema B. Pagbibigay ng Tentatib na Posisyon C. Pagsusuri ng Katwiran D. Repleksyon sa Indibidwal na Posisyon E. Pagtatapos

Back

Next

Mga Instruksyunal na Teknik(Instructional Technique)

Kung ang instruksyunal na teknik ay para sa guro, ang taktika naman ay para sa tagaplano sa militar. Ito ang mga tiyak na paraan na kapag pagsasama samahin ay tinatawag na estratehiya. Ang kagalingan ng mga teknik na instruksyunal ay nasasalalay sa kalidad sa pagtulong ng mga mag-aaral na malinang ang kanilang kakayahan sa kanilang pamayanan.Back Next

Brainstorming Tri-Question Approach Concept Mapping Cognitive Mapping Concept Attainment Role Playing Class Debate K-W-L TechniqueBack Next

BrainstormingA. B. C. D. E. Pagkilala sa Suliranin o Pangyayari Pagbabahagi/ Paglalahad/ Pagbibigay ng Mungkahi Pagsulat ng mga Isyu Talakayan/ Pagsusuri sa mga Ideya Pagtatapos

Back

Next

Tri- Question ApproachA. Ano ang nangyari? B. Bakit ito nangyari? C. Ano ang kahihinatnan ng pangyayari?

Back

Next

Concept MappingA. B. C. D. Pagkilala sa Konsepto Pagbubuo ng Ugnayan ng mga Konsepto Pagbibigay ng Interpretasyon sa mga Konsepto Pagbubuo

Back

Next

Cognitive MappingA. B. C. D. Pumili ng Paksa Pag-usapan ang Paksa Pagsasaayos ng Impormasyon Pagbubuod

Back

Next

Concept AttainmentA. B. C. D. E. F. Paglalahad ng Konsepto Pagbibigay ng mga Halimbawa ng Konsepto Pagbibigay na Hindi Halimbawa ng Konsepto Pagtukoy ng Wastong Halimbawa ng Konsepto Pagbibigay ng Depinisyon ng Konsepto Paglalapat (Pagbibigay ng iba pang halimbawa)

Back

Next

Role PlayingA. B. C. D. E. F. G. H. Paglalahad ng Pangyayari Pagpili ng mga tauhan ng Gaganap Paghahanda sa mga Manonood Pagsasadula Pagtalakay sa Isyu Muling Pagsasadula Pagbahagi ng Karanasan PagbubuoBack Next

Class DebateA. B. C. D. E. F. Pagpili ng Suliranin Pagsasaayos sa Isyu Paghahanda ng Isyu Para sa Debate Presentasyon ng Debate Pagsusubaybay/ Pagbabalik-aral/ Pagsusuri Pagtatapos

Back

Next

K-W-L TechniqueIto ang Teknik na tumutulong sa mga mag-aaral na maiugnay ang mga nakaraang karanasan habang nagsisimulang mag-adhika na lumalahok sa bagong episode ng aralin. Sa madaling salita, gagabayan ng guro ang klase na ibahagi ang kaalaman nila tungkol sa paksang aralin (K); ang nais nilang pag-aralan (W); at ang pagtatapos ng aralin, kung ano ang natutunan nila. Maaari ring idagdag ang how sa talaan.Back Next

K-W-L Technique HalimbawaPaksa: Mga Mauunlad na BansaK-now W-ant L-earn

Paksa: Nasyonalismo sa PilipinasK-now W-ant H-ow L-earn

Back

Next

Graphic OrganizersAng mga Graphic Organizers ay nabubuo ng mga linya, arrows, kahon at bilog na nagpapakita ng ugnayan ng mga ideya. Magaling na kagamitan sa pagoorganisa ng mga impormasyon sa teksto ang mga ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga graphic organizers madaling makita at matandaan ang ugnayan ng mga ideya na nanggagaling sa iba-ibang babasahin.

Back

Next

A. Concept MapMakikita sa Concept Map ang listahan at kaayusan ng mga pangunahing konsepto mula sa isang teksto o materyales. Ginagamit ang Concept Map para makatulong sa komprehensyon ng mga mag-aaral; sa pag oorganisa ng mga konsepto; at sa pagsusuri sa ugnayan ng mga ito

Back

Next

Concept Map (halimbawa)Tanong: Ano ang sukat ng lupain ng PilipinasPilipinas

Kabuuang Sukat Lupain

300,000 Kilometro Kwadrado

Direksyon: Ihambing ang sukat ng Pilipinas sa Ibang BansaKasinlaki ng Italya

Sukat ng Pilipinas

Malaki-laki sa U.K. Mas maliit sa Hapon Back Next

B. Cluster MapIto ang set ng mga Konsepto o ideya na nauugnay sa isang pangunahing konsepto. Makikita sa cluster map ang major concept o pangunahing paksa at ang nakaligid na sumusuportang mga konsepto/ paksa

Back

Next

Cluster Map (Halimbawa)Tanong: Anu-ano ang mga bansang asyano ang nagaangkin sa Spratly Islands (KIG)?Pilipinas

Taiwan (ROC) SPRATLY ISLANDS (KIG) Vietnam China (PRC)

Malaysia

Brunei

Back

Next

C. Facstorming WebIto ay mahalagang proseso para sa pagpaplano ng nilalaman ng instruksyon para maisakatuparan ang mga layuning edukasyonal. Maipapakita sa factsorming web ang kabuuan ng yunit na pag-aaralan sa pamamagitan ng paglikha ng web ng mga potesyal na ideya na pag-aaralan

Back

Next

Facstorming web (Halimbawa)hayop Flora/ Fauna

Halaman

kapatagan

talampas

Kilos ng Atmospera

Anyong lupa Natural/ Pisikal na Elemento

bundok

burolbulkan

Panahon/ KlimaTubig sa ilalim ng lupa lawa Back ilog

bato

Anyong Tubig

karagatan dagat mineral

lupa

gulpo

Next

D. Bubble TreeTulad ng tree diagram, nakaayos rin sa bubble tree ang mga paksa, konsepto, tauhan, pangyayari sa lohikal na kaayusan. Sa ganitong paraan madaling napag-uugnay ng mga pangyayari buhat sa teksto o babasahin

Back

Next

Bubble Tree(Halimbawa)PAGBAGSAK NG ROMA

Mga Barbarian

Ibang Dahilan

Paglakas ng KristiyanismoFranks Visigoths Goths Pagbagsak ng Ekonomiya

Imortalidad

Back

Nagmartsa sa Roma

Nanggaling sa Silangang Bahagi ng Imperyo

Next

E. Cycle GraphIto ang prosesong cyclical tulad baga ng sikulo ng tubig at ng metamorposis ng uod (caterpillar). Ito ng serye ng magkakaugnay na pangyayari na nagaganap na sunodsunod at nagpoprodyus ng magkatulad resulta. Tipikal na halimbawa ay ang mga buwan ng taon at panahon sa loob ng isang taon.

Back

Next

Cycle Graph(Halimbawa)Tagsibol (Spring)

Tag-araw (Summer)

Back

Next

Taglamig (Winter)

Tag-lagas (Autumn)

Mga Mun