Ctb.financiaraL GRILE SEM I

Download Ctb.financiaraL GRILE SEM I

Post on 14-Jul-2015

113 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Universitatea "Andrei Saguna" Facultatea de Stiinte Economice</p> <p>avizat:titular de disciplina: lector univ. dr. Neluta Mitea</p> <p>INTREBARI GRILA LA DISCIPLINA: CONTABILITATEA FINANCIARAI (an II ) Nr nr continutul intrebarii intre raspu b. ns 1 Contabilitatea reprezint : un sistem informa ional care m soar , stocheaz , prelucreaz a despre o entitate identificabil b c 2 a b c 3 a nr curs 1 i transmite informa ii</p> <p>b c 4 a b c 5 a b c 6 a b c d 7 a b c 8 a b c 9 a b c 10</p> <p>a b</p> <p>c 11 a b c 12</p> <p>o metoda de prelucrare a datelor privind opera iunile efectuate de o entitate identificabil un sistem informa ional care pune la dispozi ia publicului larg informa ii despre o entitate identificabil Contabilitatea financiar are ca obiect: nregistrarea tuturor opera iilor ce afecteaz patrimoniul, calcularea rezultatelor financiare i ntocmirea situa iilor financiare pentru furnizarea de informa ii contabile nregistrarea tuturor opera iilor ce afecteaz patrimoniul pentru furnizarea de informa ii contabile nregistrarea tuturor modific rilor ce au loc n structura activelor i pasivelor, a cheltuielilor i veniturilor Contabilitatea intern de gestiune are ca obiect eviden a, calculul i controlul costurilor cu degajarea informa iei contabile utiliz rii externe eviden a, calculul, analiza , controlul costurilor i rezultatelor analitice pe feluri de produse, lucr ri, servicii, precum i pe subdiviziuni organizatorice interne ale unit ii i are ca scop principal controlul factorilor de produc ie; furnizeaz informa ia contabil destinat utiliz rii interne de c tre management calculul i nregistrarea costurilor i rezultatelor analitice pe unitate de produs i furnizarea informa iei contabile destinate utiliz rii interne de c tre ac ionari. Utilizatorii de informa ii contabile sunt: investitorii de capital, societ ile comerciale, administra iile financiare, bancherii, furnizorii, clien ii, salaria ii investitorii de capital, bancherii, furnizorii i al i creditorii, managerii, clien ii, salaria ii, guvernul i publicul larg investitorii de capital, bancherii, creditorii, debitorii, salaria ii, ac ionarii, guvernul, camerele de comer , administra iile financiare, publicul larg. Obiectivul situa iilor financiare este: de a furniza informa ii despre elementele de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, capital social, asocia i de a furniza informa ii despre pozi ia financiar a firmei, modific rile acesteia i rezultatele exerci iulu de a furniza informa ii despre situa ia financiar i modific rile capitalului propriu pentru asocia i. Caracteristici calitative ale situa iilor financiare sunt: inteligibilitatea, relevan a, credibilitatea, comparabilitatea inteligibilitatea, fidelitatea, relevan a, comparabilitatea relevan a, comparabilitatea, puritate, inteligibilitate inteligibilitate, relevan , realitatea, fidelitatea, comparabilitatea, credibilitatea Limite ce privesc informa ia relevanta i credibil : exactitatea, oportunitatea, echilibrul ntre caracteristicile calitative oportunitatea, raportul cost beneficiu, echilibrul ntre caracteristicile calitative raportul cost-beneficiu, facilitatea, oportunitatea Elemente modelate prin situa ii financiare: active, pasive, venituri, cheltuieli, rezultate, cont de profit i pierdere active, datorii, capital propriu, cheltuieli, venituri active, datorii, cheltuieli, venituri Conform IFRS activul reprezint : o resurs controlat de ntreprindere, provenit din evenimente trecute, de la care se a teapt beneficii viitoare pentru entitate o resurs controlat de ntreprindere, provenit din evenimente prezente, de la care se a teapt beneficii viitoare o resurs controlat de ntreprindere sub forma activelor de la care se a teapt beneficii prezente pentru entitate Datoriile se definesc ca: obliga ii trecute ale unei entit i provenite din evenimente trecute i prin decontarea c rora se a teapt s rezulte pentru ntreprindere flux de resurse cu beneficii economice pentru entitate obliga ii viitoare ale unei entit i provenite din evenimente trecute i prin decontarea c rora se a teapt s rezulte intr ri de beneficii economice pentru entitate obliga ii prezente ale unei entit i provenite din evenimente trecute i prin decontarea c rora se a teapt s rezulte pentru ntreprindere flux de resurse cu beneficii economice din entitate Capitalul propriu reprezint : interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) n patrimoniul ntreprinderii, dup deducerea tuturor cheltuielilor sale interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) n activele ntreprinderii, dup deducerea tuturor datoriilor sale interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) n bilan ul contabil, dup deducerea pasivelor Veniturile constituie: cre teri ale ncas rilor nregistrate n exerci iul financiar sub forma intr rilor sau cre terilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat sc deri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de contribu iile participan ilor la capitalul propriu cre teri ale beneficiilor economice care au ca rezultat cre teri ale capitalului social, altele dect cele legate de distribuirea dividendelor</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>a b</p> <p>c 13</p> <p>a</p> <p>cre teri ale beneficiilor economice nregistrate n exerci iul financiar sub forma intr rilor sau cre terilor de active sau a reducerilor de datorii, care au ca rezultat cre teri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de contribu iile participan ilor la capitalul propriu Cheltuielile constituie: cre teri ale pl ilor economice nregistrate in exerci iu financiar curent sub forma intr rilor de active sau cre terilor de datorii care au ca rezultat diminu ri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de sumele distribuite proprietarilor diminu ri ale beneficiilor economice nregistrate in exerci iu financiar curent sub forma de ie iri (sc deri) de active sau cre teri de datorii care au ca rezultat diminu ri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de sumele distribuite proprietarilor diminu ri ale beneficiilor economice nregistrate in exerci iu financiar curent sub forma intr rilor de active sau sc derilor de datorii care au ca rezultat diminu ri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de contribu iile participan ilor la capital Recunoa terea structurilor calitative n situa iile financiare este procesul de ncorporare n bilan sau n contul de rezultate a unui element care satisface defini ia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor i credibilitatea evalu rii (libere de creare i deformare) este procesul de eliminare dn bilan sau diin contul de rezultate a unui element care satisface defini ia unui post. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor i credibilitatea evalu rii (libere de creare i deformare) este procesul de aprobare a bilan ului i a contului de profit i pierdere. Pentru aceasta sau adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor i credibilitatea evalu rii (libere de creare i deformare) Men inerea capitalului financiar presupune: c profitul este ob inut numai dac valoarea financiar (sau monetar ) a activelor nete la sfr itul perioadei este mai mare dect valoarea financiar sau monetar a activelor nete la nceputul perioadei c profitul este ob inut numai dac valoarea financiar (sau monetar ) a activelor nete la sfr itul perioadei este mai mare dect valoarea financiar sau monetar a activelor nete la nceputul perioadei, dup excluderea oric ror distribuiri c tre proprietari i a oric ror contribu ii din partea proprietarilor n timpul perioadei analizate c profitul este ob inut numai dac valoarea financiar (sau monetar ) a activelor nete la nceputul perioadei este mai mare dect valoarea financiar sau monetar a activelor nete la sfr itul perioadei, dup excluderea oric ror distribuiri c tre proprietari i a oric ror contribu ii din partea proprietarilor n timpul perioadei analizate Valoarea matematic contabil (VMC) a ac iunii este dat de rela ia VMC = Activ net contabil : Num r ac iuni VMC = Activ contabil: Num r ac iuni VMC = Activ real : Valoare ac iuni Valoarea nominal (VN) a ac iunii este dat de rela ia VN = Capital propriu : Num r ac iuni VN = Capital social : Num r ac iuni VN = Capital social : Valoare ac iune Valoarea de randament (VR) a ac iunii este dat de rela ia VR = (Dividend total distribuit + cota parte din profit pe ac iune ncorporat n rezerve)/ Rata medie a dobnzii pe pia VR = (Dividend intrinsec distribuit pe ac iune + cot din rezerve)/ Rata medie a dobnzii pe pia VR = (Dividend mediu distribuit pe ac iune + cota parte din profit pe ac iune ncorporat n rezerve)/ Rata medie a dobnzii pe pia Eviden a capitalului social se realizeaz prin contul: 101 Capital social, cont de pasiv: ncepe sa func ioneze prin creditare si se crediteaz cu constituirea i cre terea capitalului i se debiteaz cu mic orarea, lichidarea capitalului 101 Capital social, cont de pasiv: ncepe sa func ioneze prin debitare se debiteaz cu mic orarea, lichidarea capitalului i se crediteaz cu constituirea i cre terea capitalului 1012, capital social, cont de activ: se crediteaz cu constituirea i cre terea capitalului i se debiteaz cu mic orarea, lichidarea capitalului Cre terea capitalului social poate fi f cut prin: aport nou n natur sau numerar, opera iuni interne (ncorporarea rezervelor i primelor de capital, repartizarea profitului) i conversia obliga iunilor n ac iuni aport nou n natur sau numerar, opera iuni interne (ncorporarea veniturilor n profit, a primelor i rezervelor n capital) i conversia ac iunilor n obliga iuni aport nou n natur sau numerar, opera iuni externe, opera iuni interne (ncorporare rezerve i prime de capital) i conversia primelor privind rambursarea obliga iunilor n ac iuni Valoarea drepturilor de subscriere (DS) este dat de rela ia Valoarea contabil net Valoarea contabil nou Valoarea contabil veche Valoarea contabil nou Valoarea contabil veche - Valoarea contabil intrinsec Mic orarea capitalului social poate avea loc prin acoperirea pierderilor, rambursare c tre ac ionari, r scump rarea ac iunilor proprii retragerea ac ionarilor, r scump rarea i anularea ac iunilor proprii, acoperirea rezervelor negative din reevaluare acoperirea pierderilor, rambursarea c tre ac ionari, r scump rarea i anularea ac iunilor Amortizarea capitalului social: const n rambursarea depunerilor c tre ac ionari f r ca prin aceasta s se reduc m rimea capitalului social, rambursarea f cndu-se din rezervele disponibile sau din beneficiu const n rambursarea depunerilor c tre ac ionari f r ca prin aceasta s se reduc m rimea capitalului social, rambursarea f cndu-se din primele de capital sau din beneficiu const n rambursarea depunerilor c tre ac ionari f r ca prin aceasta s se reduc m rimea capitalului social, rambursarea f cndu-se din venituri curente</p> <p>2</p> <p>b</p> <p>c 14</p> <p>2</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>c 15</p> <p>2</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>c 16 a b c 17 a b c 18 a b c 19</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>a</p> <p>b c 20 a b</p> <p>4</p> <p>c 21 a b c 22 a b c 23</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>a</p> <p>4</p> <p>b c</p> <p>24</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>c 25 a b c 26 a b c 27 a b c 28</p> <p>Cresterea capitalului social prin subscrierea 10 actiuni x 1000 lei Valoare nominala si Valoare emisiune = 10 actiuni *1200 lei = 12000 lei : 456 = % 12.000 1012 2.000 1041 10.000 5121 = % 12.000 1012 10.000 1041 2.000 456=% 12.000 1011 10.000 1041 2.000 Varsarea aportului in numerar 1200 lei la cresterea capitalului social: 456 = 5121 1200 5121=456 1200 5121 = 1012 1200 Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat 1000 lei se face: 453 = 1012 1000 1012 = 1011 1000 1011=1012 1000 Rascumpararea in numerar a actiunilor proprii 10 actiuni x 1400 lei valoarea rascumparata : 109=5311 14000 5311 = 109 14000 1012 = 5311 14000 Vanzarea in numerar a 10 actiuni proprii rascumparate la un pret de 1500 lei: (valoare rascumparare 1400 lei) 5121 = % 15000 109 14000 764 1000 5121 = 109 15000 % = 5121 15000 109 14000 664 1000 Primele de capital reprezint : excedentul dintre valoarea de emisiune i valoarea nominal (prime de fuziune); ntre valoarea contabil (sau intrinsec ) i valoarea lor nominal (prime de emisiune); ntre valoarea bunurilor primite ca aport i valoarea lor nominal (prime de conversie); ntre valoarea unei obliga iuni i valoarea nominal a unei ac iuni (prime de aport a obliga iunilor n ac iuni) excedentul dintre valoarea de emisiune i valoarea nominal (prime de emisiune); ntre valoarea contabil (sau intrinsec ) i valoarea lor nominal (prime de fuziune); ntre valoarea bunurilor primite ca aport i valoarea lor nominal (prime de aport); ntre valoarea unei obliga iuni i valoarea nominal a unei ac iuni (prime de conversie a obliga iunilor n ac iuni) excedentul dintre valoarea nominal i valoarea emisiune (prime de fuziune); ntre valoarea nominal (sau intrinsec ) i valoarea lor contabil (prime de emisiune); ntre valoarea bunurilor primite ca aport i valoarea lor nominal (prime de conversie); ntre valoarea nominal a unei ac iuni i valoarea obliga iuni (prime de aport a obliga iunilor n ac iuni) Contul 104 Prime de capital este: este cont de pasiv; se crediteaz cu primele ncorporate n capitalul social sau rezerve. se debiteaz cu primele de capital constituite la cre terea, fuziunea capitalului social i conversia ac iunilor n obliga iuni i soldul creditor reprezint primele de capital existente este cont de activ; se debiteaz cu primele ncorporate n capitalul social sau rezerve se crediteaz cu primele de capital constituite la cre terea, fuziunea capitalului social i conversia ac iunilor n obliga iuni i soldul creditor reprezint primele de capital existente este cont de pasiv; se crediteaz cu primele de capital constituite la cre terea, fuziunea capitalului social i conversia ac iunilor n obliga iuni i se debiteaz cu primele ncorporate n capitalul social sau rezerve i soldul creditor reprezint primele de capital existente Rezervele reprezint : profituri capitalizate i contabilitatea lor se ine cu ajutorul contului Rezerve, cont sintetic de gradul I care se dezvolt pe trei conturi de gradul II: 1061 Rezerve statutare, 1064 Rezerve pentru ac iuni proprii, 1068 Alte rezerve profituri capitalizate i contabilitatea lor se ine cu ajutorul contului Rezerve, cont sintetic de gradul I care se dezvolt pe trei conturi de gradul II: 1061 Rezerve legale,, 1063 Rezerve statutare contractuale, 1064 Rezerve de valoare justa , 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare , 1068 Alte rezerve profituri capitalizate i contabilitatea lor se ine cu ajutorul contului Rezerve, cont sintetic de gradul II care se dezvolt pe trei conturi de gradul III: 1161 Rezerve legale, 1162 Rezerve pentru ac iuni proprii, 1168 Alte rezerve Contul 106 Rezerve legale este: este cont de pasiv; se crediteaz cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse i se debiteaz pe m sura consum rii rezervelor. Soldul creditor reprezint rezervele constituite i neutilizate este cont de pasiv; se crediteaz pe m sura consum rii rezervelor. Se debiteaz cu ocazia constitu...</p>