grile anato anul ii sem 1(claudiu)

Download Grile Anato Anul II Sem 1(Claudiu)

Post on 04-Jun-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Grile Anato Anul II Sem 1(Claudiu)

  1/42

  GRILE ORIENTATIVE EXAMEN SEMESTRUL 3 ANUL II

  1.Pericardul fibros deri a di!" a#fascia cer ical $rofu!da b#fascia %ra!s ersa a abdo&e!ului c#fascia e!do%oracica d#fasciacer ical su$erficiale#fascia 'lu%ee!a.

  (.S%ra%urile a!a%o&ice s%raba%u%e de u! %rocar)ac de recol%are# i! ca*ul u!ei $u!c%ii cardiacsu!% i! ordi!e a#$leura+$ericard fibros+$ericard seros+ca i%a%e $ericardica+e$icard+&iocard+e!docard

  b#$leura+$ericard fibros+ca $ericardica+$ericard seros+e!docard+&iocard c#$ericardfibros+$ericard seros+e!docard+ca $ericardica e$icard &iocard d#$leura $ericard serose!docard ca $leurara &iocard e$icarde#$leura $ericard fibros ca $ericardica+$ericard seros&iocard e!docard.

  3.,a i%a%ea $ericardica es%e o ca i%a%e deli&i%a%e de"a#$leura $ericardica si $ericardul fibrosb#$ericardul fibros si $ericardul seros c#e$icard si

  &iocard d#$ericard seros foi%a $arie%ala si e$icard e#e$icard si e!docard.

  -.Sa!%ul $araco!al se afla dis$us a#$e fa%a drea$%a a cordului b#des$ar%e &asa a%riala de cea e!%riculara c#$e &ar'i!eae!%ricului s%a!' d#$e fa%a s%a!'a a cordului.

  .Sa!%ul i!%er&ediar se afla dis$us "a#$e fa%a s%a!'a a cordului b#des$r%e &asa a%riala de cea e!%riculara ,#$e &ar'i!eae!%ricolului s%a!' /#$e fa%a dea$%a a cordului e#$e &ar'i!ea e!%ricolului dre$%.

  0.Volu&ul a%riului s%a!' es%e"

  A#e'al cu cel al a%riului dre$% si e!%ricolului s%a!' #&ai &are deca% al a%riului dre$%+,#&ai&ic deca% al e!%riculelor si a%riului dre$% d#&ai &are deca% al a%riului dre$%+dar &ai &icdeca% al e!%riculelor e#!ici u! ras$ correc%.

  2.Musc ii $ec%i!"A#!u&ai i! a%riul dre$% #!u&ai i! a%riul s%a!' ,#!u&ai i! e!%ricule /#!u&ai i! a%ria E#a%a%i! a%ria+ca% si i! e!%ricule. 4.Tuberculul i!%er e!es es%e u! relief &uscular care"a#se$ara desc iderile e!elor ca e #se afla i! a%riul s%a!' ,#se afla i! e!%ricolul s%a!' /#seafla $e se$%u&ul i!%era%rial E#!ici u! ras$u!s correc%.

  5.Orificiul si!usului coro!ar es%e dis$us"A#$e $odeaua a%riului s%a!' # e!%ral desc ideri I e!ei ca e caudale ,#$e %a a!ule!%ricului dre$% /#la !i elul se$%u&ului i!%er e!%ricular e #%oa%e ras$ i!corec%e.

  16.Si!usul e!elor ca e se afla"A#la !i elul a%riului dre$% b#la !i elul a%riului s%a!' ,#la !i elul e!%ricului s%a!' /#la!i elul auriculului s%a!' E# %oa%e ras$ su!% i!corec%e.

  1

 • 8/13/2019 Grile Anato Anul II Sem 1(Claudiu)

  2/42

  11.,reas%a su$ra e!%riculara se$ara"A#orificiul e!ei ca e cra!ial de cel al e!ei ca e caudale #orificiul e!ei ca e caudale deorificiul s!usului coro!ar ,#orificiu a%rio e!%ricular dre$% de ori'i!ea ar%erei /#ori'i!eaar%erei $ul&o!are de ori'i!ea ar%erei aor%e E#!ici u! ras$ correc%.

  1(.Musc il &arele $a$ilar se afla"A#$e $ere%ele a!%erior al e!%riculului dre$% #$e $ere%ele $os%erior al e!%ricului dre$% ,#$e

  $ere%ele $os%erior al e!%riculului s%a!' d#$e $odeaua a%riului dre$% E#$e $ere%ele a!%erior ala%riului s%a!'.

  13.Vul ele se&ilu!are)si'&oide#se afla la !i elul"A#ori'i!ii ar%erelor $ul&o!are si aor%a #!u&ai la ori'i!ea ar%erei aor%e ,#!u&ai la ori'i!eaar%erei $ul&o!are /#orificiul e!ei ca e caudale E#!u su!% $re*e!%e la &a&ifere.

  1-.,us$i*ii su!% s%ruc%ure a!a%o&ice $re*e!%e"

  A# la !i elu orificiului aor%ic #la !i .orif. e!ei ca e cra!iale ,#!u&ai la !i orifa%rio e!%ricular s%a!' /#!u&ai la !i orif a%rio e!%ricular dre$% E#la !i elul orificiilora%rio e!%riculare dre$% si s%a!'.

  1 .Si!usurile ul are )Valsal a#su!% si%ua%e"A#$e fa% e!%ral a al ulelor se&ilu!are # $efa%a dorsal a al ulelor se&ilu!are ,#$e fa%a e!%ral a al ei %ricus$ide /#$e fa%a dorsal aal ulelor bicus$ide E#!ici u! ras$ !u ese correc%.

  10.Pe $odeaua a%riului dre$% es%e $rese!%"A#orificiul si!usului coro!ar #orificiul a%rio e!%ricular dre$% ,#orificiul e!ei ca e cra!ialed#orif ar%erei $ul&o!are E#orif e!elor $ul&o!are.

  12. Oasele cardiac su!% s%ruc%ure "A#i!cluse i! i!elul $ul&o!ar7 #i!cluse i! i!elul aor%ic ,#i!cluse i! &iocard /#care fac

  $ar%e di! sis%e&ul !odal E#$re*e!%e !u&ai la car!i ore.

  14.Ar%era coro!ara drea$%a isi are ori'i!ea "A#i! $ar%ea laerala s%a!'a a bulbului aor%ic #i! ar%era $ul&o!ara ,#i! ar%era coro!ara s%a!'a/#i! $ar%ea a!%erioara a bulbului aor%ic E#!u es%e $re*e!%a la &a&ifere.

  15.Ar%era coro!ara drea$%a es%e &ai scur%a si !u e&i%e ra&ura i!%er&e%iculara subsi!uasa la"A#ec i!e #sui!e ,#ca!ide si ru&e'a%oare /#o i!e E#sui!e si ru&e'a%oare.

  (6.Ra&ura circu&fle8a s%a!'a a9u!'e $a!a la ori'i!ea sa!%ului subsi!uos la A#ec i!e si sui!e #ru&e'a%oare si ca!ide ,#ru&e'a%oare si feli!e /#ru&e'a%oare si sui!eE#la $asari.

  (1.Si!usulcoro!ar re$re*i!%a"

  (

 • 8/13/2019 Grile Anato Anul II Sem 1(Claudiu)

  3/42

  A#$or%iu!ea dila%a%a a e!ei cardiac &i9locii #$or%iu!ea dila%a%a a e!ei cardiac &ari,#$or%iu!ea dila%a%a a e!elor cadiace dre$%e /#$or%iu!ea i!i%iala a ar%erei coro!are s%a!'iE#!ici u! ras$u!s !u es%e correc%.

  ((.Ra&ura e!oasa di! s$a%ial i!%er&ediar se descarca i! "

  A#si!usul coro!ar !u&ai sui!e si ru&e'a%oare #a%riul s%a!' la %oa%e s$eciile ,#si!usulcoro!ar !u&ai la sui!e /#si!usul coro!ar !u&ai la o i!e si ca$ri!e E#si!usul coro!ar !u&aila sui!e.

  (3.Ve!ele cardiac dre$%e dre!ea*a sa!'ele i! "A#si!usul coro!ar #a%riul dre$% ,# e!a a*7'os /# e!a ca a caudal E# e!a ca a cra!ial.

  (-.Musc iul se$%o&ar'i!al di! e!%ricolul dre$% es%e deosebi% de $u%er!ic la"A#sui!e #car!i ore ,#bo i!e /#ec i!e E#$asari. ( .Oasele cardiac su!% $re*e!%e i! &od frec e!% la "

  A#car!i ore #sui!e si bo i!e ,#ec i!e si bo i!e d#ec i!e si o i!e E#bo i!e si $asari.(0.Sa!%ul $araco!ar a$roa$e $aralel cu &ar'i!ea caudal a cordului se i!%al!es%e la A#bo i!e #sui!e ,#ec i!e /#le$oride E#o i!e ca$ri!e. (2.Sa!%ul i!%er&ediar7 es%e i!co!s%a!% sau foar%e redus la A#sui!e #ca!ide ,#ec i!e /#bo i!e E#$asari.

  (4.Tesu%ul adi$os sube$icardic+de culoare alba si cu o co!sis%e!% fer&a es%e $re*!% la"A#ec i!e si o i!e #bo i!e+o i!e+ca$ri!a ,#o i!e si sui!e /# car!i ore si bo i!e E#!u&aila bo i!e.

  (5.Auriculele i!e'ale di&e!sio!al )cel s%a!' &ai bi!e re$re*e!%a% deca% cel dre$%# sei!%al!esc l cordul de "A#bo i!e #ec i!e ,#sui!e /#ca!ide e#feli!e.

  36./esc iderea orificiului e!ei a*7'os i! si!usul coro!ar se i!%al!es%e laA#ec i!e si bo i!e #bo i!e si o i!e ,#rue'a%oare si sui!e /#ru&e'a%oare si ec i!eE#ru&e'a%oare.

  31.Mar'i!ea a!%erioara a cordului cu as$ec% i!e'al da%ori%a u!irii la aces !i el a sa!%urilor $araco!ar si subsi!uos se obser a la cordul de A#sui!e #car!i ore ,#ec i!e /#bo i!e E#o i!e.

  3(.Su$rafa%a e!%riculului dre$% es%e $arcursa de !u&eroase siloa!e asculare $aralele la"A#ec i!e #sui!e ,#car!i ore /#le$oride E#o i!e.

  33.Pre*e!%a a doua %ru!c iuri bra io:cefalice desc ise se$ara%e i! a%riul dre$% es%ecarac%eris%ica la "A#!u&ai le$oride #!u&ai la $asari ,#car!i ore /#le$oride si $asari E#le$oride si car!i ore.

  3

 • 8/13/2019 Grile Anato Anul II Sem 1(Claudiu)

  4/42

  3-.,ordul cu &ar'i!ea e!%riculului dre$% co!ca a se i!%al!es%e la "A#ru&e'a%oare #ec i!e ,#le$oride /#car!i ore E#$asari.

  3 .Orificiul a%rio e!%ricular dre$% al cordului de $asare be!eficia*a de "

  A# al a bicus$ida # al e %ricus$ida ,# al ule si'&oide /# al e si&$la la&elaraE#s$ i!c%er.

  30.S$eciile la care orificiul a%rio e!%ricular s%a!' be!efiacia*a de o al e %ricus$ida su!%"A#o i!e #$asari ,#ca!ide /#feli!e E#ec i!e.

  32.,orda9ele %e!di!oase de la !i elul e!%riculului dre$% !u su!% $re*e!%e la "A#sui!e #$asari ,#ru&e'a%oare /#le$oride E#ec i!e.34./is$u!erea fibrelor &iocardice $e doua s%ra%uri )su$erficial si $rofu!de# es%ecarac%eris%ica "A# e!%riculului s%a!' #a%riilor ,#a%riul dre$% /# e!%riculelor E#!ici u!ras$u!s corec%.

  35.Tesu%ul !odal se co!sidera a face $ar%e di! &iocard si se carac%eri*ea*a $ri! co!ser area $ro$rie%a%ilor e&brio!are si a!u&e"A#!u&ai e8ci%abili%a%ea #!u&ai $ri! co!%rac%ie au%o&a%a,#!u&ai $ri! ri%&ici%a%e/#co!%rac%ia au%o&a%a si ri%&ica E#%oa%e ras$u!surile su!% i!corec%e.

  -6.Sis%e&ul e8ci%oco!duca%or al cordului es%e re$re*e!%a% de "A#!odulul a%rio e!%ricular#fascicolul a%ri e!%ricular ,#re%eaua Pur;i!9e /#!odulul si!oa%rialE#%oa%e ras$u!surile su!%corec%e.

  -1.,uloarea e!docardului dre$% es%e "A#cu %e!%a 'albuie #cu o %e!%a rosia%ica ,#i!color /#cu o %e!%a albas%ruie E#alb ce!usiu.

  -(.I! e!%riculul dre$% su!% $re*e!%i "A#doi &usc i $a$ilari b#doi sau %rei &usc i $a$ilari ,#u! si'ur &usc i $a$ilar d#%rei &usc i

  $a$ilari e#!ici u! &usc i $a$ilar.

  -3./e la !i elul u!ui &usc i $a$ilar se de%asea*a corda9e %e!di!oase $e!%ru"A#u! si!'urcus$id #doi cus$i*i ,#o al ula si'&oida /#du$a al ule si'&oide E#!u se de%asea*acorda9e. --.

 • 8/13/2019 Grile Anato Anul II Sem 1(Claudiu)

  5/42

  -0.Musc iul $a$ilar subar%erial es%e si%ua%e $e "A#$ere%ele a!%erior al e!%ricului s%a!' #$ere%ele a!%erior al e!%riculului dre$% ,#$ere%ele

  $os%erior al e!%riculului dre$% /#$ere%ele $os%erior al e!%riculului s%a!' E#!ici u! ras$u!scorrec%.

  -2.Orificiile e!elor $ul&o!are su!% si%ua%e $e $lafo!ul "A# e!%riculului s%a!' # e!%riculului dre$% ,#a%riul dre$% /#a%riul s%a!' E#a%riilor.

  -4.As$ec%ul areola% al ca i%a%ilor cordului se da%orea*a $re*e!%ei"A#corda9elor %e!di!oase #&usc iilor $a$ilari ,#&usc iilor $ec%i!a%i /#%rabeculelorse$%o&ar'i!ale E#!ici u! ras$ correc%.

  -5.Val a $ul&o!ara es%e si%ua