atskaite 2013 | v.plūmes piemiņas stipendija

of 12 /12
ATSKAITE PAR VIĻŅA PLŪMES STIPENDIJU AIZKRAUKLES ATTĪSTĪBAI Nodibinājums Vītolu Fonds, Reģ. Nr. LV 40008066477 Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011, Latvija Tālr.: +371 67280122; Fakss: +371 67828523 e-pasts:[email protected], http://www.vitolufonds.lv

Author: maris-plume

Post on 05-Apr-2016

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stipendijas apsaimniekotāju Vītolu fonda atskaite par 2013.gadu

TRANSCRIPT

 • ATSKAITE PAR VIA PLMES STIPENDIJU AIZKRAUKLES ATTSTBAI

  Nodibinjums Vtolu Fonds, Re. Nr. LV 40008066477 Lp la ie la 75-I I I , Rga, LV-1011, La tv i ja

  T l r . : +371 67280122; Fakss: +371 67828523 e-pasts:[email protected], http://www.vitolufonds.lv

 • Stipendija man uzkrita uz galvas glui t pat k tonam bols, k rezultt vi atklja gravitacijas likumu. Stipendija man deva iespju studt tlk un iegt daudz un dadas zinanas. Td saku Jums lielu paldies, ka devt iespju tdiem jaunieiem k es smelties gudrbas. Un kas zina, varbt ar kdam no fonda stipenditiem kdreiz uz galvas uzkrits bols un vi atkls kaut ko tdu, kas prsteigs visu pasauli.

  /Stipendits Modris Martinovs/

  2014. gada 6. oktobr

  Augsti godjam Plmju imene!

  Nodibinjums Vtolu fonds sav, stipenditu un viu imeu vrd saka Jums PALDIES par sadarbbu, realizjot fonda mri stipendiju veid paldzt spjgiem, centgiem, maznodrointiem jaunieiem studt Latvijas augstskols.

  Nostm Jums atskaiti par 2013. gada svargko fond, ziedojuma izlietojumu, stipenditu sekmes un vstules.

  Paldies, ka esat kop ar mums!

  Ar patiesu cieu,

  Vita Die valdes prieksdtja

 • MB AIZGJUI

  2013. GADS

  VTOLU FONDS 11 GADU LAIK

  2013./2014. MCBU GADS FOND

  KOP ZIEDOTS EUR 1 647 151

  IEGULDTS NEAIZSKARAMAJ

  KAPITL EUR 344 039

  PIEIRTAS 5 244

  STIPENDIJAS

  1 694 STIPENDITI

  ABSOLVJUI AUGSTSKOLU

  STIPENDIJS IZMAKSTS

  EUR 7 522 583

  IZMAKSTS STIPENDIJS

  EUR 996 185

  PIEIRTAS 606

  STIPENDIJAS

  85 ABSOLVENTI

  Asjas Berndeta Everts stipendiju fonds

  Baibas un Andra Vtoliu stipendija

  Jaunsargi Daugavas Vanagu apvienba Vaington M. Skalberga mantojums (Jaunsardzes fonda stipendija)

  - Malda Dzelzkalns (15.08.2013.) -Stipendits Edgars Vrdi (02.11.2013.)

  - Nikolajs Bulmanis (02.03.2014.) - dolfs Slis (28.04.2014.)

  - Andrievs Eiche (14.05.2014.)

  TESTAMENTRIE NOVLJUMI

  Anonms ziedotjs

  STIPENDIJU SKAITS PA VALSTM

 • STIPENDITI 2013./2014. MCBU GAD

  STIPENDITU SEKMBA

  STIPENDITI STUD 18 DADS LATVIJAS AUGSTSKOLS

  (Latvijas Universitte, Rgas Tehnisk universitte, Latvijas Lauksaimniecbas universitte, Rgas Stradia universitte, Vidzemes augstskola, Liepjas Universitte u.c.)

  STIPENDITU IZVLTS TOP 5 STUDIJU NOZARES

 • PASKUMI UN PUBLICITTE

  ORGANIZTI 54

  SARKOJUMI t.sk.

  Fonda dibintju Via un Martas Vtolu organizts pateicbas pusdienas Latvijas uzmjiem 06.11.2013. Sveicam jauno ziedotju pulk Latvijas uzmumus LPKS LATRAPS, SIA Valler, AS BAO, SIA Za josta, SIA DIDRIHSONS ARHITEKTI, SIA Kurzemes Granulas.

  - Anglijas Latvieu izgltbas fonda prieksa Andreja Ozolia sarkojums un baleta Sapnis vasaras nakt apmekljums kop ar stipenditiem 17.01.2013.

  - Seminrs stipenditiem Ko Tev neiemca skolas sol 07.03.2013. Piedals un sav pieredz dals Vtolu fonda dibintjs Vilis Vtols, uzmji Jnis Andersons un Ivars Raci.

  - Edvna Samua stipendijas par izcilbu pasnieganas sarkojums 21.03.2013.

  - Visa gada garum stipenditi dodas uz savm skolm un prezent fondu, k ar raksta informatvus rakstus sava skolas un

  - novada avzs.

  - Mea stdanas talka kop ar ziedotju Arni Apsti un stipenditiem 01.05.2013.

  - 2013. gad tiek turpints fonda vljums Ar izgltbu dzv sasniegt tdu lmeni, lai vartu nkotn paldzt citiem, nu jau treo gadu pc krtas turpinot Bijuo stipenditu stipendiju. To atbalstjui vairk k 100 absolventi.

  - ERGO ieldz savus stipenditus uz Latvijas Nacionlo operu ekskursija, koncerts, svtku mielasts operas kafejnc 26.11.2013.

  - 2013. gada nogal sirsngas Ziemassvtku pusdienas ziedotjiem senioriem.

  Latvij noris Monrelas Latvieu sabiedrisk centra atbalstts un fonda organizts

  ekskursiju projektu konkurss skolniem PTSIM UN IZZINSIM LATVIJAS

  VSTURI

  127 iesniegti projekti 4087 dalbnieki

  52 atbalsttas ekskursijas 1748 dalbnieki

  - 183 publikcijas Latvijas un rzemju laikrakstos; - sagatavoti un izstti 8 apkrtraksti; - kop 2013. gada 3. maija Vtolu fonds ir socilaj vietn Facebook

  (www.vitolufonds.com/VitoluFonds).

  Finia nav. Ir tikai starts.

  20 800 EUR kopjais projektu finansjums

 • PLNOTAIS 2014./2015. MCBU GADS

  ! Vislielkais brnu skaits imen 11 ! Daudzbrnu imenes

  (brnu skaits skot ar 4) 28 ! Augstkais vidjais vrtjums 9.8 ! Trcgk imene 35 EUR uz cilvku/mnes

  OGAD 311 KANDIDTI STIPENDIJAS

  2014./2015. MCBU GAD

  NEPIECIEAMAS 654 STIPENDIJAS

  DAI FAKTI PAR KANDIDTIEM

  Finia nav. Ir tikai starts.

  311

  t.sk. 407 stipenditiem lgumi tiek pagarinti

  247 gada kandidtiem

 • Atskaiti sagatavoja Artrs Dzenis 06.10.2014.

  [email protected]

  PLMJU IMENES UN VTOLU FONDA SADARBBA 2013. GAD

  1. 2013. gada 6. august tiek slgts lgums Nr. 453/13 ar Lvu Porieti par Via Plmes piemias stipendijas Aizkraukles attstbai saemanu 2013./2014. mcbu gad:

  Vrds Uzvrds Lguma Nr. Periods Lva Poriete 453/13 01.09.2013.-30.06.2014.

  2. 2013. gada janvr un jnij 2012./2013. mcbu gada Via Plmes piemias stipendijas Aizkraukles attstbai samja Vtolu fond iesniedza mcbu rezulttus:

  Vrds Uzvrds Augstskola Fakultte Specialitte

  Kur

  ss Vidj

  atzme rudens sesij

  Vidj atzme

  pavasara sesij

  Lva Poriete Rgas

  Stradia universitte

  Medicnas Medicna 1 8 8

  3. 2013. gada 1. jnij norit labdarbas koncerts Aizkraukl.

  Visi Via Plmes piemias stipendijas samji kop ar koncerta mkslinieku Lauri Reiniku

  1.jnij Aizkraukl notika gadskrtjais labdarbas koncerts Via Plmes piemiai, no kura visi ienkumi tika ziedoti Via Plmes piemias stipendijai. Tika paziots ar gada stipendijas samjs - Aizkraukles novada imnzijas gada absolvents Gunrs Svens, kur savu nkotni vlas saistt ar socilajm zintnm. Koncert piedaljs gan pamju mkslinieki, gan Latvij un rpus ts robem pazstamais mkslinieks Lauris Reiniks. Pirmizrdi piedzvoja ar dokumentl sfilma par Via Plmes personbu, kuram ogad btu apritjui 70 gadi.

 • PIELIKUMS

  Stipendites sekmes un vstules ziedotjam.

  2013. gada Vtolu fonda darbbas prskats stipendijas apraksts.

 • P'lDmju gimene!

  esmu ts veiksmrgi, un jau pec pirma pusgada varu apgalvot, kaj , 't ar vidusskolu, studeSanair daudzpat-rkamaka un sagddd?.ulo' nu ko jaunu par cilveka fermeni un arl sevi. Medic-rnalleKas >maties, ka varetu studet ko citu.

  Atskatoties atpakal uz 5o pusgadu, esmu foti daudz jauna iemacrjusies un uzzinajusri-paztstu visus kaulus un to veidojumus, varu nos ukt visas ltc-rtavas un to stiprinoSas saites,muskulus un katra atseviSl,

 • PlDmju gimene!

  Ir pagdjis mans pirmais studiju gads, un tas ir pagajis loti atri. Liekas, ka vel nesen beidzuvidusskolu, un meginaju iestaties augstskoJla. ReizEm paliek nedaudz neomufigi, atskarstot, cik atrilaiks rit. Rodas sajflta, ka tas izshd gar pirkstiem, daLreiz pat nemanot. Trrmer no Srs seftitas navjdbaidds, ja laiks ir izlietots lietder-rgi, ja tas ir izmantots sevis pilnveicloSanai.Lai art mans pirmais gads augstskola paskrejis veja sparniem, tomer tas man nesis arr lielu

  ?augsmi. Es noteikti varu apgalvot, ka savu laiku pirmajd kursa es noteikti neesmu izniekojusi.Saja gada esmu uzzinajusi daudz ko jaunu, daili mani priek5stati ir pilnlgi izmainljudi"r, unzina5anas kopuma ir kfuvuSas dzifdkas. Ir patTkami apzinaties, ka 116 nb nepiecie5amajam arstazinaSanam esmu jau apguvusi. :) Ari atzrmes uzradas mans macrbas ieguld-rtais iarbs, jomedicihiskds fizikas un genEtikas eksdntenos, kas bija vienTgie eksameni, es sa4Emu 8. ArT visasieskaites esmu nokartojusi sekmrgi un saqernusi ,.ieskait-rts,,.

  Studijas man loti patrk. Noteikti zintr, ka esmu izvelejusies pareizi. Vcl nesen argrupasbiedriem spriedam, ka viss, ko mes rnacamies un apg;stam, ir {oti interesanti. Lai arr sakumareizEm liekas: "Kdpec man tas jamacils?-, tomCr iedzifinoties un cenSoties izprast macrbu vielu, tusdc saprast dzilak un ieraudzrt to, ko nebutu varejis bez srm zinasanam.

  Ja jaatskatas pagatne uz iepriek5irjo macrbu gadu, tad man jasecina,katas nebija tik gr[ts,ka es sagaidiju. Biju iztelojusies, ka bus

 • 6il$f,f,iTH#,f^MEDICTNAS FAKULTATERIGAS STMDINA UNIVERSI'IATERegistrdcijas Nr. 9000001 3771Dzirciema iela 16, RIga, LV_1007, LawrraTaI' +371 67409125E_pasts: [email protected], www.rsu.lv

  RIsd

  Q2&r 2o\4 Nr. 11 _ 40/2014l.1&QSEI(MJU IZRAKSTS

  , Lr=va Poriete, personas kods 03029 4-lrg52, st.apl.Nr. ls_Ll7Bgl,ir Medic-rnasfakultates pilna laika kldtienes otra hme4a proresionaias augstakas irgrmu^ ,t"Ji:,progrummas ,,Medic-rna' 1. studiju gad r studdjosd (imatriiulacijas -pavcle Nr.ir_812012013/89; 23 ,08.2013 ).

  I Cilvdka anatomija un preparEsanas kurss J 4.5 ieskaitTts2. Molekulzird biolo&iia un Eenefika z aJ loti labi (8)3. Mediclniskd fizika 2 3 foti labi (8)4. Medi cr=ni skd biokTmii a + 6 ieskaiti=ts5 Medi c-qgs terminol ogi j a laUpu valodd t\ ieskaints6. Medic-rnas filosofija un bioEtika I 1.5 ieskaiUts1 Ievads medicTnas vEsture un etike I 1.5 ieskait-rts8. Histologiia aJ 4a ieskaitr=ts9. MedicTnas terminoloiiia ansl u vai oda I ieskaiUts10. Sports veselTbai 2 3 ieskait-rts

  Izziga izdota iesnieg5anai pec pieprasl.juma

  A.Lield

  Studiju laikd apguvusi Sadus studiiu kursus:

  l.studiju gads 2.semestrisStudiju kursa nosaukums

 • Rlcas SrnnuNnIJNIVERSITA| E

  MEDICINAS FAKUL.TATERicAS srRADtNA uNtvEtrst IATERegistrEcijas Nr. 9000001 3,771Dzirciema iela 16, RTga, L!,-1007, LatviiaTalr. +371 67409125E-pasts: [email protected], www.rsu.tv

  RIgd

  SEKMJU IZRAKSTSi ,"i',{] " Ii,r_, ,.lrtl Poriete, personas kods 030294-IlgS2 491, ir MeclicTnasIaleltateS pilna laika klatienes otld. l-rmena profe izgl-rtrbas sfudijuprogrammas ,,Medic-rna' .1. studiju gada sturlEj as pavele Nr.11_8 120 /2,0 13 I 89 ; 23 .08.20 13,).

  Studiju laikd apguvusi Sadus rstudiiu kursus:

  QG-SI ztla. Nr. ll40t2014l rO\

  Studijm kursa nosaukumsl.studiju gads l.semestris

  VErtjums

  1.

  2.?

  4.5

  6.7.8.9.10.11.12.13,14.15.

  Izzi4a izd'pta i e sn ie gS anai

  Cilvka anatomija un pleparOsanas kulsslMedicTniskd k-rrmjaPirma palldzTbaAlgumentacij as p amatiiInformitcijpraUbaMolekuldrd biologija un genEtikaIevads studiju plocesaMedi c-rniskd SDnu biolo gij aMediclnas statistikaMedic-rnas terminolo$ij a latr-4u valo ddMedicr-nas terminologij a angfu valoddMedicr-niskd fizikaIevads mediclnas vesturE un etikdMediclnas fiiosofija un bioOtikaSporta pedagogija

  33

  1

  I

  2I1

  II1

  I1

  1

  z

  4,54,,5l{1,,5

  3

  l,:)t\

  1.51,51,5151.51,5:)

  ieskait-rts

  lqtl_14i,(s)ieskaitttsieskait-rtsieskait-rtsieskaiUtsieskaiUtsieskait-rtsieskaiUtsieskait-rtsieskaiUtsieskaiUtsieslcait-rtsieskaiutsieskaiUts

  pdc pieprasljuma

  Md cr-bu departamenta direktore

  LAsta5ova, 67409257

  A.Gulbe