atskaite. līgatne. vera

of 25 /25
Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas Līgatnes pagasta bibliotēka 1

Author: vera-dalberga

Post on 05-Dec-2014

529 views

Category:

Education


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Lgatnes pagasta bibliotka Lgatnes novada Lgatnes pagasta bibliotkas atskaite par 2013.gadu ''Es izvlos bibliotku! Ne visu ir iespjams nopirkt, ja man vajag kdu grmatu, urnlu, informciju- es eju uz bibliotku. o apgalvojumu biei dzirdu no bibliotkas lastjiem 1
 • 2. Lgatnes pagasta bibliotka Bibliotku darbbas visprgs raksturojums Bibliotkas misija un mri ir satuvint personbu (bibliotkas apmekltju) un zinanas ar mri,lai zinanas radtu intelektulu, ekonomisku un socilu labumu. Bibliotka veic informcijas, izgltbas un izklaides, sabiedrbas centra, cilvcisko kontaktu tkla veidoanas funkcijas. Bibliotkas loma ir sakrtot un piedvt informciju Lgatnes novada Auglgatnes iedzvotjiem. Piedvt informcija var bt katalogu, kartotku, datu bzu, tematisko mapju, literatras popularizanas paskumu, informcijas stendu, lietotju apmcbas un citu formu veid. Lgatnes pagasta bibliotka ir vietjas nozmes publiska bibliotka, kura ir ieinteresjusi un piesaistjusi Daudzveidgu lastju loku ar piedvts literatras klstu- gan dvselei, gan pie kafijas tases, gan izgltbai. Skolas vecuma brni un jauniei, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lastji bibliotk lasa ne tikai grmatas, periodiku, bet izmanto ar jauno tehnoloiju plao piedvjumu. Domubiedru tikans vieta. ajos saretajos krzes apstkos bibliotka ir iespja, kur pulcties vientuiem, atstumtiem un krzes piemekltiem, lai sniegtu viiem patvrumu un piedvtu problmu risinjumus. Bibliotka veicina dadu paaudu paizgltoanos katram pieemam un pieejam veid. ss situcijas raksturojums Bibliotka atrodas eogrfiski oti izdevg viet , blakus esoajam valsts nozmes autoceam , priekrocba ir ar bezvadu interneta izmantoanas iespjas. Pavaldbas teritorij ir Lgatnes novada vidusskolas filile ''Ainavs'', LMMS, brnudrzs''Zvanios''. Lgatnes pagasta bibliotka akreditta 22.05.2008., apliecbas Nr.286, akreditcijas termi 22.05.2013. 2
 • 3. Lgatnes pagasta bibliotka Lai panktu misijas, mru un lomas izpildi sabiedrb bibliotka: turpina bibliotkas grmatu fondu ievadt Csu bibliotkas kopkatalog nodroina krjumu veidoanu un attstbu atbilstoi Lgatnes novadaAuglgatnes iedzvotju vajadzbm veido Lgatnes pagasta novadptniecbas datu bzi elektroniskaj versij, k ar nodroina ts pieejambu internettmekl nodroina lietotju informacionlo vajadzbu apmierinanai nepiecieams datu bzes (tradicionlaj, , tiesaist, u.c.) nodroina SBA funkciju veikanu nodroina apmekltju konsultanu un apmcbu dadu informcijas resursu izmantoan nodroina informciju par bibliotku, lasanu un grmatm blog''Lgatnes pagasta bibliotka'' nodroina bibliotkas darbinieka tlkizgltbu. SWOT analze Trkumi 1. Mazas telpas Draudi 1.Nozmguma samazinans 2.Jauno tehnoloiju ievieanas sastingums 3.Iznkana 4.Bibliotkas lietotju skaita samazinans 5.2013.gads ir bibliotkas akreditcijas gads, lai to izietu, jizpilda 2008.gada akreditcijas ieteikumus! Priekrocbas 1.rta atraans vieta 2.Senas tradcijas 3.Bagts fonds 4. datori ar interneta pieslgumu. WIFI 5.Csu[ rajona ]bibliotku kopkatalogs 6.Multifunkcionla iekrta [apvienots printeris koptjs, skeneris] 7.Bibliotk veikts remonts Iespjas 1.Uzkrt novadptniecbas materila apkopoana un prneana digitl vid. 2.Savadt kopkatalog grmatu fondu 3.Kvalitatva un tri pieejama informcija ,datu bzes ir k dzvbas glbjs 4.Sadarboties ar Csu (rajona) bibliotkm ,Lgatnes novada Lgatnes pilstas bibliotku 5.Popurarizt bibliotku 6.Datorprasmju apmcbas lastjiem 3
 • 4. Lgatnes pagasta bibliotka Krjuma komplektanas un organizcijas politika Bibliotkas krjumu komplektanas avoti ir: Lgatnes novada domes budets, Valsts Kultrkapitla fonda mrprogramma Brnu rija'', dvinjumi no juridiskajm un fiziskajm personm. Bibliotkas krjumus veido un papildina atbilstoi bibliotkas nolikum noteiktajm funkcijm un uzdevumiem, bibliotkas krjuma komplektanas profilam. Kopenhgenas deklarcija (1999.) nosaka publisks bibliotkas pamatuzdevumus: Demokrtija un pilsonisk sabiedrba Ekonomisk un socil attstba Mizgltba Kultras un valodu daudzveidba Pamatojoties uz im nostdnm ir izstrdtas bibliotkas krjumu veidoanas un papildinanas politika (profila noteikana). Dotaj dokument tiek noteikti temati, par kuriem iegdjami iespieddarbi u.c. dokumenti, dokumentu veidi, dokumentu valodas, eksemplru skaits u.c. parametri. Bibliotkas krjumu pamats ir dokumenti ar neprejou zintnisku un kultrvsturisku vrtbu. Bibliotkas krjumi tiek komplektti universli, tajos tiek aptvertas visas zintu nozares un cilvka darbbas jomas. Bibliotkas krjums Lgatnes novada dome Dvinjumi Brnu rija Kop 2012.gads 101 486.36 2013.gads 131 Ls 785.96 108 22 231 64 21 216 161.13 95.47 1042.56 292.45 110.18 888.99 Periodika bibliotkai 2013 .gad pastta par Ls 407,Latvijas Avze + Mjas Viesis + Praktiskais Latvietis, Druva, Lata Romns, Ilustrt Pasaules Vsture ,Ilustrt Junioriem, Ilustrt Zintne,IR,Ieva, 4
 • 5. Lgatnes pagasta bibliotka Ievas Ststi,Ievas veselba, Ievas mja,Avene. 5
 • 6. Lgatnes pagasta bibliotka Krjuma raksturojums Bibliotkas krjums tiek nodroints ar nepiecieamo ikgadjo jaunieguvumu, pastamo avu un urnlu, bibliotkas informcijas un uzziu darbam nepiecieamo enciklopdiju, rokasgrmatu, vrdncu un citu uzziu izdevumu skaitu. Bibliotkas krjuma veidoanas un papildinanas politika Situcijas analze Lgatnes pagasta iedzvotju skaits ir 3824. Bibliotkas lietotju skaits ir 16.2% (no kopj iedzvotju skaita, dati uz 01.01.2014.) Bibliotkas lietotju analze parda, ka: apmram 30% no lietotjiem ir dadu augstskolu, koledu u.c. mcbu iestu prstvji; apmram 15% no lietotjiem ir nepiecieamba praktisko intereu apmierinana; apmram 20% no lietotjiem ir nepiecieamba pc informcijas par dadiem hobijiem; apmram 5% no lietotjiem ir nepiecieamba pc profesionls informcijas sav darba jom; apmram 30% no lietotjiem lasa tikai dailiteratru. Krjuma attstbas politikas novrtjums emot vr lietotju sastva analzi, bibliotkas krjumi tiek papildinti regulri, tematiski, pc dokumentu veidiem, lai pc iespjas pilngk apmierintu lietotju nepiecieambu pc informcijas. Krjumu apgrozbas analze parda to, ka krjums ir izmantots. Izdevumi, kas ir vecki par 5 gadiem sastda 59 % no kopj krjuma. Bibliotkas krjuma profila noteikana Resursu kvalitte Resursu dadba Optimls apjoms Atbilstba Lgatnes pagasta iedzvotju informacionlajmvajadzbm 6
 • 7. Lgatnes pagasta bibliotka Krjuma priorittes Bibliotkas krjumu pamats ir dokumenti ar neprejou zintnisku un kultrvsturisku vrtbu.Krjumi tiek komplektti universli, tajos tiek aptvertas visas zintu nozares un cilvku darbbas jomas. Ierobeojumi krjumu komplektan Latvijas Republikas Bibliotku likuma (1998.g.) 5. panta 2. punkts nosaka: Bibliotkas attiecb uz krjumu veidoanu ir neatkargas. Ts nedrkst ierobeot politiski, ideoloiski vai reliiski motvi. Ierobeojums bibliotku krjumu veidoan var noteikt tikai ar likumu. Lgatnes pagasta bibliotka ir publisk vietjs nozmes bibliotka, kura sniedz informcijas pakalpojumus Lgatnes pagasta iedzvotjiem. Bibliotka nekomplekt: literatru un citu informciju, kas neatbilst publisks bibliotkas pamat profilam izgltbas iestu mcbu literatru; ierobeoti komplekt viena nosaukuma eksemplru skaitu Pakalpojumu piedvjums un pieejamba jaunieguvumu izstdes interesenti var pierakstties rind pc jaunm grmatm tiek veiktas aptaujas ieteikumi Lgatnes pagasta bibliotkai lai veicintu brnu interesi par bibliotku klau -ekskursija pa bibliotku lai atvieglotu orientanos bibliotk regulri tiek piedvti literatras saraksti''Lgatnes pagasta bibliotka piedv...'' ''Maiskais zmulis'' ar krsu zmua un baltas lapas paldzbu izteikt savas domas, bra sajtas... Lasanas mrprogramma''Brnu rija'' Jau 11.gadu esam kop.Ar ogad brni lasa spargi. Ar ogad mums ir paredzts blakusdarbiizlasot savu paemto grmatu, izveidot reklmu grmatai- zmjam, aplicjam drmatzmes. ''Tek pa ceu pasacia'' 5.un6.gadgiem brniem-iepazsti bibliotku un grmatu.... 7
 • 8. Lgatnes pagasta bibliotka ''Iepazsti! Mcies!Lieto!'' Videotka ''Lgatnes pagasts'' ''Uz Lgatni man brauciet ldz...'' Novadnieku datubze 'Pirm iepazans ar bibliotku'' interesentiem tiek demonstrtas interneta iespjas rinu apmaks,darba mekljumos,sazias iespjas caur skype, e-pastu 20 videokasetes, kurs ir dokumentta Lgatnes pagasta kultras dzve, sadzve, cilvki Materili par trisma piedvjumu Lgatnes pagast, ''Iepazsti Lgatnes novadu!'', Lgatnes novada TIC kart bibliotk ir i2 Iespjami pilngk ir japzina tos cilvkus, kuri saistti ar Lgatnes pagastu, galvenais ir via devums savam pagastam. Datu bze apkopo novadnieku biogrfijas, kuri dzvojui un dadus darbus strdjui , kuriem kopja bijusi dzimanas vieta, dzve vai darbs Lgatnes pagast. Bibliotk ir izveidotas 32novadptniecbas mapes un novadptniecbas kartotka. Mmias ar maziem brniem nk uz bibliotku, brni iepazst grmatu pasauli, bibliotkas mksts rotalietas, grmatias.Pirm iepazans! Lai nezd lastprieks! 8
 • 9. Lgatnes pagasta bibliotka Bibliotka strd ar sestdiens! Ar 2013. janvri bibliotka atsk darbu sestdiens Darba laiks: Pirmdienabrvdiena Otrdiena 9.00-18.00 Trediena 9.00- 18.00 Ceturtdiena 9.00-18.00 Piektdiena 9.00- 18.00 Sestdiena 8.00-12.00 Svtdiena brvdiena Telefons 64155486 e-pasts: [email protected] Blogs Lgatnes pagasta bibliotka is darbalaiks bs spk ldz 01.06.2013. Bibliotkas izmantoana 2012 Lastju kopskaits t.sk. brni un jauniei ldz 18 gadiem Apmekljumu kopskaits t.sk. virtulie apmekljumi t.sk. pieauguie brni un jauniei ldz 18 gadiem Izsniegumu kopskaits no kopj izsnieguma skaita: brniem un jaunieiem ldz 18 gadiem 241 2013 236 92 63 3389 12675 165 8697 2191 2754 1224 7475 283 933 2913 476 Analze -5 -29 +9286 +8532 -154 +748 +5284 +650 9
 • 10. Lgatnes pagasta bibliotka Lgatnes pagasta bibliotkas lietotju analze 2012. gads Skolas vecuma brni-Lgatnes pamatskolas 2013. gads Analze 92 63 -29 14 32 +18 9 10 +1 14 15 +1 Bezdarbnieki 12 8 -4 Pirmspensijas vecuma,mjsaimnieces 64 68 +4 Pensionri 24 28 +4 Augstskols studjoie 12 12 skolni, mkslu skolas audzki Mcs Jmui,Priekuos,Csu, Lgatnes un Siguldas vidusskols un imnzij Mazi brni ar saviem veckiem, vecveckiem Strdjoie-pagasta padom,pamatskolas skolotji, SBA 2012. gads Iekzemes starpbibliotku abonements (SBA) t. sk. no citm Latvijas bibliotkm saemto dokumentu skaits uz citm Latvijas bibliotkm nostto dokumentu skaits 2013. gads Analze 6 29 +23 3 12 +9 3 17 +14 10
 • 11. Lgatnes pagasta bibliotka Bibliotkai ir jsniedz kvalitatvi informcijas pakalpojumi, kuru uzdevums ir padart zinanas pieejamas un informt par tm, reklamt ts ikvienam pagasta iedzvotjam. Lpb o uzdevumu veic, izmantojot visus ts rcb esoos informcijas izplatanas pamienus un ldzekus: tradicionlos kartu katalogus (papildinti ldz 2009.gadam) CCB elektronisko katalogu ar attlintas rezervanas iespjm daudzveidgas tematisks kartotkas tematisks mapes tiesaistes datu bzi Letonika, Lursoft universlu un aktulu krjumu gan pieauguajiem, gan brniem un jaunieiem lasanu veicinous paskumus brniem apkalpoanu jautjumu un atbilu rem Bibliotkas lietotji jau pieradui, ka bibliotekrs ir zinos informcijas un komunikcijas tehnoloiju jom, no kura tiek gaidta atbilde uz jautjumu, t risinjums. Bibliotekram ir kompetence apmct lietotjus datora un interneta lietoanas pamata prasms, konsultt informcijas meklan internet. Bibliotk notiek individulas konsultcijas pieauguo datorapmcbs, lai sniegtu priekstatu par informcijas elektronisko resursu daudzveidbu, papildint zinanas par informcijas meklanas iespjm internet. Bibliotk iespja ir ikvienam. Cilvki jau ir novrtjui iespju bez maksas, ar e-pasta vai Skype paldzbu sazinties ar radiem un draugiem. Arvien vairk cilvku vlas veikt komunlos un citus maksjumus: preses abonana, bieu rezervana, sludinjumu ievietoana, darba mekljumi, latvenergo norini, jo epakalpojumi auj kaut nedaudz, bet ietaupt. Pdj laik arvien biek 11
 • 12. Lgatnes pagasta bibliotka nkas sniegt atbildes uz jautjumiem par normatvo aktu izmaim, VID elektronisko deklarciju aizpildanu, Eiropas Savienbas atbalsta veidiem lauksaimniecbai un prtikas mjraotjiem . Tas, ko bibliotekrs var piedvt bibliotkas rcb esoos vai internet pieejamos resursus, kas sniedz atbildes uz klienta jautjumiem 2013. gad izpildtas tematisks uzzias -174 t.sk. brniem-52. Informcija par bibliotkas sniegtajiem pakalpojumiem un radoajm aktivittm tiek ievietota Lgatnes novada vstis, Lgatnes novada mjas lapa, Latvijas bibliotku portls, Kulturaskarte.lv , bibliotkas blog Lgatnes pagasta bibliotka, draugiem.lvligatnesberni Bibliotkas darba kvalitte 2012.gads Dokumentu (fizisko vienbu) skaits uz vienu lastju Krtjie izdevumi uz vienu lastju Projektizstrde Tematiskie paskumi Izstdes 24.93 35.03 1 8/5 22/19 2013.gads 22.13 55.27 1 8/4 18/8 Analze -2.8 +20.24 /-1 -4/-11 12
 • 13. Lgatnes pagasta bibliotka Lgatnes pagasta bibliotka pc remonta Bibliotkas lastjas E.Tabakas foto 13
 • 14. Lgatnes pagasta bibliotka 14
 • 15. Lgatnes pagasta bibliotka Darbs ar brniem un jaunieiem Lgatnes pagasta bibliotka piedv brv laika pavadanas iespjas dod iespju bagtint savu dzvi risint problmas izmantot bezmaksas internetu WIFI Lai sekmtu darbu ar o mrgrupu jveic jrosina lastju uz paizgltbu un lasanu k vienu no brv laika pavadanas iespjm popularizt VKKF kultras programmas Lasanas veicinana apakprogrammu Brnu rija, Jaunieu rija attstbu sekmjou paskumu organizana brniem un jaunieiem veicint jaunieu painiciatvu emt vr bibliotkas lietotju intereses un pieprasjumu veikt apmekltju aptauju: anketanu, ar mri pilnveidot bibliotkas darbu Informcijas un komunikcijas tehnoloiju nodroinjums bibliotkas lietotju rcb ir 6 datori LETONIKA.LV (www.letonika.lv) datubzes pieeju vism pavaldbu publiskajm bibliotkm bez abonanas maksas. Informcijas tehnoloiju pakalpojumi- Ls 421 ,- pieirti no pavaldbas budeta Turpins darbs pie krjuma katoloizcijas , gadu nosldzot atlikums ir 407 vienbas. 15
 • 16. Lgatnes pagasta bibliotka Novadptniecbas darbs ogad ir apkopota: Lgatnes pagasta vstures hronoloija novadnieku datubze Tiek vkts, apkopots fotomaterils par Lgatnes pagasta vsturi Metodisk un konsultatv darba raksturojums Piedaljos 6 CCB rkotajos apmcbu seminros Var vajadzbas gadjum uzrunt jebkuru Csu bibliotkas specilistu, nekad netiek atteikts K jau katru gadu, ar ogad Csu Centrls bibliotkas specilisti oktobra mnes apmekls jsu novada publisks un skolu bibliotkas, lai vrttu darbu uz vietm. Vrtjumus apkoposim un nostsim jums gada nogal. Nkam gada pavasar paredzta jsu novada publisko bibliotku krtj akreditcija, ko organiz Kultras ministrija. Jsu bibliotkas apmeklsim otrdien, 29. oktobr. (Lgatnes pils., Lgatnes pag, Ntaures pag., Zaubes pag. 16
 • 17. Lgatnes pagasta bibliotka Bibliotkas materil un tehnisk stvoka vrtjums Katru gadu tiek rakstts budeta ldzeku pieprasjums, pai liekot uzsvaru uz samilzum problmm. 2013.gad ir pabeigts bibliotkas remonts. Bibliotka gaia, ar jaunizveidoto brnu strti, ar atjaunotiem grmatu plauktiem. Lastjiem oti patk bibliotka. Patika bibliotkas jaunais tls ar Csu Centrls bibliotkas specilistiem . Bibliotkas personls Esmu bibliotk no 07.02.1992. gada Esmu atvrta visam jaunajam... 2013.gad no 1.janvra-25.jnijam slimoju. Slimbas laik novada dome piema darb Madaru idaua. Esmu pateicga par Madaras paveikto darbu. Finansilais nodroinjumsLgatnes novada padomes pieirtie budeta ldzeki : Ls 13213,- 17
 • 18. Lgatnes pagasta bibliotka Publicitte Regulri tiek piedvti literatras saraksti Lgatnes pagasta bibliotka iesaka.... Regulri bibliotkas loga-izstdes'' Bibliotkas nelietotjiem... Par Lgatnes pagasta bibliotkas aktivittm var last reionlaj laikrakst ''Siguldas elpa'', bibliotkas blog Lgatnes pagasta bibliotka Bibliotkas blogs ''Lgatnes pagasta bibliotka'' par jaunumiem bibliotk, par grmatm,par lasanu http://www.everests1.blogspot.com/ Lgatnes novada mjaslap www.ligatne.lv Latvijas kultras kartewww. kulturaskarte .lv Latvijas bibliotku portl www.biblioteka.lv Fotoalbumihttp://picasaweb.google.com/veradalberga Veiksmes ststs bibliotkas blogs ''Lgatnes pagasta bibliotka' Lgatnes novada Lgatnes pagasta bibliotkas Tencinjums Bibliotkas labviem! Grmatu dvintjiem Jurim Bindemanim Ilzei Jansonei Aleksim Gablikam Jnim Lazdnam Dinai Puhartei Imantam Priedtim-makulatras vkanas akcija Za bibliotka Zinai Freimanei - Akcija "Tautas grmatu plaukts 2013.gada decembris 18
 • 19. Lgatnes pagasta bibliotka 19