1.vaks saturs atskaite - plavinunovads.lv

of 44 /44
Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA “Ģeologu grupa “Silūrs”” Brīvības iela 85, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324, Fakss 7294325 Marka : ĢT Pasūtītājs : SIA „BaltLine Globe” Projektēšanas stadija :Tehniskais projekts Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem Ūdensapgādes un kanalizācijas tī klu projektēšana Pļ aviņu pilsētā Direktore: V. Ventaskrasta Ģeologs: G. Robalts Rī ga 2011

Author: others

Post on 21-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.Vaks_saturs_atskaiteMarka : T Pasttjs : SIA „BaltLine Globe” Projektšanas stadija :Tehniskais projekts
Prskats par eotehniskajiem izptes darbiem
densapgdes un kanalizcijas tklu projektšana Paviu pilst
Direktore: V. Ventaskrasta eologs: G. Robalts
Rga 2011
I Paskaidrojoš daa 1. Sldziens 2. Fizikli – mehnisko rdtju tabula
II Teksta pielikumi 1. Zemes dzu izmantošanas licence Nr.CS109ZD0284 4 lapas 2. Urbuma apraksta urnls Nr.1-15 15 lapas 3. Testšanas prskats Nr. 2011-45 1 lapa
III Grafiskie pielikumi
1.eotehnisks izstrdnes novietojuma plns (M 1: 2000) un urbumu eotehniskie griezumi T – 1 2 lapas 2.eotehnisks izstrdnes novietojuma plns (M 1: 500) un urbumu eotehniskie griezumi T – 2 15 lapas 3. Apzmjumi T - 3 1 lapa
I Paskaidrojoš daa.
1.eotehniskie izptes darbi densapgdes un kanalizcijas tklu izbvei Paviu pilst veikti pamatojoties uz ar SIA „BaltLine Globe” finanšu direktores Elnas Konstantnovas person noslgto lgumu un saskaotu izptes darbu programmu. Projektšanas stadija: tehniskais projekts. Lauku izptes darbi veikti 2011. gada 07. aprl..
Atbildgie par izpildi:
lauku darbu izpilde – SIA’’eologu grupa „Silrs”’’ eologs Gints Robalts un Ludvigs Sidrevics atskaites dokumentcija – SIA‘’eologu grupa „Silrs”” valdes priekšsdtja Vladislava Ventaskrasta grafiskie zmjumi eologs Ludvigs Sidrevics
2.Darbu sastvs un apjomi noteikti saska ar darba programmu un pastvošo Latvijas bvnormatvu LBN 005-99 „Inenierizptes noteikumi bvniecb.” Nourbti 15 urbumi ldz 2.0 - 4.0m dziumam, kopj metra 47,00 m Urbšana izpildta ar mehnisks urbšanas agregtu, urbšanas diametrs 76 mm. Urbšanas laik no eotehnisko griezumu veidojošm gruntm noemti 3 trauctas struktras grunts paraugi. 3.eotehnisko apstku saretbas pakpe saska ar pastvošajm normm otr/treš.
4.Projektjamie densapgdes un kanalizcijas tkli stiepjas pa K.Štrla, Odzienas, Pavu, Kalna, Liepu, Selgas, Liel Krasta, Daugavas un Draudzbas ielu joslm, kuras atrodas Paviu pilst. Absolt augstuma atzme apsekotajs josls svrsts +76.20 -+ 87.45 m robes.
5.eomorfoloiskaj zi izptt teritorija ietilpst vidzemes augstien, Paviu paugurvaln.
6.eoloiski apsekot josla sastv no sekojošiem nogulumiem – virspus 0.40 -2.30 m biez sln atsegti tehnognie nogulumi –prraktas dada rupjuma smiltis, retk prrakta mlsmilts ar neviendabgu saguluma pakpi. Lokli 0.30-0.80 m biez sln atsegti eluvilie nogulumi- vidji humusta, irdena smilts. Zem augstk mintajiem nogulumiem oti neliel izplatjum 0.70 m starpsla veid atsegti biognie nogulumi- vidji sadaljusies kdra un limniskie nogulumi- minerls das ar sla biezumu 0.90 m. Limnoglacilie nogulumi, kurus pamat veido putekaina mlsmilts, retk putekainas un smalkas smiltis atklti vis apsekotaj teritorij. Fluvioglacilie nogulumi izplatti lokli un tos veido vidji blvas vidji rupjas un granšainas smiltis, k ar grants. Dzik atklti glacilie nogulumi- plstoši plastiskas ldz cietai konsistencei mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, vietm satur plnas denspiestintas smilšu starpkrtias.Der piezmt, ka atsevišos posmos ielas klj asfalta segums, kura biezums svrsts 0.02- 0.26 m robes. 7.eotehnisko izstrdu novietojuma plnu ar urbumu ineniereoloiskajiem griezumiem skat. zm. „T – 1 uz 15 lapm (M1:500). Normatvie un aplstie (0,85 un 0.95) grunts fizikli – mehniskie rdtji doti tabul teksta beigs pc urbšanas rezulttiem.
8.Galvenie secinjumi un rekomendcijas: a)eotehniskie apstki izpttaj teritorij ir neviendabgi, bet samr labvlgi ineniertklu bvniecbai, b)uzbrta grunts ar neviendabgu saguluma pakpi (TE-1’’’, 1’’un 1M) un augsne (TE-2) pirms bvniecbas darbu tiks caurraktas, jo ts iegu neliel dzium -0.40 -1.4 , izemot 6. urbuma rajonu, kur uzbrts gruntis iegu ldz 2.3 m dziumam no zemes virsmas c)kdra (TE-3) un das minerls (TE-5) atkltas 5. un 15. urbumu rajonos 0.70 -1.70 m dzium no zemes virsmas, jeb uz abs. atzmm +76.60 - +80.40 m. Sla biezums mains 0.70 -0.90 m robes. Kdra un minerls das raksturojas ar lielu saspieambu, lnu un ilgstošu sšanos, iespjamo pamatnes nestabilizto stvokli, ievrojamm stiprbas un deformatvo raksturlielumu prmaim, tpc šs gruntis jcaurrok, vai jnomaina ar trm smiltm, ts pakpeniski sablvjot ldz vidji blvam vai blvam stvoklim, d)mlsmilts- (TE-14) izplatta gan griezuma augšj da, gan vidusda da 0.40-2.8 m dzium no zemes virsmas jeb uz abs. atzmm +75.50 - +83.20. Sla biezums svrsts 0.20- 1.8 m robes. Mlsmilts raksturojas ar krtainu tekstru, veido sku putekainu smilšu, retk vidji rupju smilšu un mlaino krtiu miju, ts konsistence mains no plstošas ldz plastiskai. Mlsmiltij ir šdas specifiskas patnbas: liels dabiskais mitrums, jtgums pret dinamisko slodzi, tiksotropija un anizotropija. Mlsmilts raksturojas ar vjm un vidjm nestspjas pašbm, t izmantojama par dabgo pamatni ineniertklu tranšej, iepriekš veicot aprinus pc fizikli – mehniskajiem rdtjiem, kuri doti tabul teksta beigs, e)irdena smalka smilts (TE – 7’’’) izplatta, lokli, griezuma augšj da 2.,3. urbum, bet 6. urbum 2.3 m dzium no zemes virsmas, jeb uz abs atzmi +82.80 m. Sla biezums svrsts plaš amplitd no 0.30 -1.60 m. Irdenas smiltis pieder pie nosacti vjm gruntm, ar pazemintm nestspjas pašbm. T izmantojama par dabgo pamatni ineniertklu tranšej, iepriekš veicot papildus sablvšanu ldz vidji blvam vai blvam stvoklim, k ar veicot aprinus pc fizikli – mehniskajiem rdtjiem, kuri doti tabul teksta beigs, g)vidji blvas putekaina (TE-6''), smalka (TE-7’’), vidji rupja (TE-8’’’), granšaina (TE- 10’’) smiltis un grants (TE-11) atkltas 1., 2., 12.-15. urbumu rajon 0.30- 1.30 m dzium no zemes virsmas, jeb uz abs. atzmm +75.80 - +85.30 m. 0.40-2.10 m biezu starpslu veid. Visu modifikciju smilšu stiprbas un deformcijas pašbas pieauj to izmantošanu par dabgo pamatni, ineniertklu tranšej, iepriekš veicot aprinus pc fizikli – mehniskajiem rdtjiem, kuri doti tabul teksta beigs, h) der piezmt, ka putekainas smiltis raksturojas ar lielu kapilaritti un slikti atdod deni. dens piestint stvokl (tas ir zem dens lmea ) ts ir tiksotropas. Tiksotrops pašbas samazina nogulumu nestspju dabg saguluma un struktras sardšanas gadjum, c) mornas mlsmilts (TE-18), plstoši plastiska ldz cietai izplatta gandrz pa visu apsekoto joslu 0.65-2.20 m dzium no zemes virsmas, jeb uz abs. atzmm + 74.90 -+87.30 m. Atkltais sla biezums svrsts robes no 0.10 -3.9 m. Mornas nogulumu stiprbas un deformcijas pašbas
pieauj to izmantošanu par dabgo pamatni ineniertklu tranšej, iepriekš veicot aprinus pc fizikli – mehniskajiem rdtjiem, kuri doti tabul teksta beigs, d) lielk trases daas tranšejas pamatne tiks izbvta mlainajs grunts, ldz ar to pamatu projektos jparedz paskumus, kas novrš pamatnes grunts samitrinšanos un izsalšanu bvniecbas laik. Nav pieaujams prtraukums starp tranšejas atrakšanu un ineniertklu izbvi, e) der piezmt, ka mlainajm gruntm raksturga dadu kriogno procesu veidošans, kas jem vr izbvjot ineniertklus gadalaik ar negatvm temperatrm. 9. Hidroeoloiskos apstkus izpttaj trases josl nosaka, galvenokrt, eoloisk uzbve, atrašans vieta un klimatiskie apstki. Lauku darbu veikšanas laik 2011. gada 07. aprl atklti divi pazemes densveidi: gruntsdens, un pazemes dens, kas piesaistts smilšu starpkrtim putekainas mlsmilts sln. Gruntsdens atklts 2., 6.,9.un 12.-15. urbumu rajon un t nofiksts 0.30 -1.60 m dzium no zemes virsmas, jeb uz abs. atzmm +76.30 -87.90 m. Pazemes dens, kas piesaistts smilšu starpkrtinm mlaino grunšu sln atklts 4. ,5., 7. un 8.urbum un t lmenis piemrts 0.50- 1.50 m dzium no zemes virsmas, jeb uz abs. atzmm +76.80 - +85.95 m. Prjos urbumos neviens no pazemes dens veidiem netika atklts. Sniega kušanas un intensvu nokrišu laik virs mlainajm gruntm var veidoties maldu gruntsdens, jo mlains gruntis iegu tuvu zemes virsmai. 10. Grunts virs gruntsdens lmea ir vidji, vien gadjum stipri agresva pret betonu pc sulftu satura (skat. teksta pielikumu Nr.4) 11.Grunts korozijas aktivitte pret trauda konstrukcijm (3 paraugi) –vien gadjum zema, divos- augsta skat. teksta pielikumu Nr.4.
Atskaites dokumentcijas sastdšanas laik izmantoti sekojoši normatvi: 1.Latvijas bvnormatvs LBN 005-99 “Inenierizptes noteikumi bvniecb”; 2.Latvijas bvnormatvs LBN 207-01 “eotehnika. Bvju pamati un pamatnes”;
3. () 25100 – 82;
Grunšu fizikli mehniskie rdtji Objekts : densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
Sla Nr. Grunts nosaukums Porainbas koeficents
Grunts blvums Iekšjs berzes leis Saiste C (kPA) Deformcijas modulis
(E MPA) ρN ρI ρII φN φI φII CN CI CII
1'' Uzbrta grunts: sablvta, mitra 0.65
1.72
1.68
1.70
Jnoem vai jcaurrok 12
1’’’ Uzbrta grunts: nesablvta, mitra 0.80 1.64 1.60 1.62 Jnoem vai jcaurrok 6
1M Uzbrta grunts: mlaina, sablvta 0.85 1.75 1.70 1.72 Jnoem vai jcaurrok 8
2 Augsne: irdena, mitra - 1.45 1.40 1.42 Jnoem vai jcaurrok <2
3 Kdra: irdena, denspiestinta 2-4 1.50 1.46 1.48 Jnoem vai jcaurrok <1
5 Das monerls: Plstoši plastiskas 1.5-2.0 1.50 1.46 1.48 8 6 7 4 2 3 <2
7’’’ Smalka smilts: irdena,mitra,
7’’ Smalka smilts:
vidji blva,mitra, denspiestinta
0.70 1.72 1.92
6’’ Putekaina smilts: vidji blva,mitra, denspiestinta
0.75 1.66 1.86
1.64 1.84 26 24 25 2 0.5 1 11
8’’ Vidji rupja smilts: vidji blva, denspiestinta 0.65 1.96 1.92 1.94 35 33 34 1 0.5 1 20-22
10’’ Granšaina smilts: vidji blva, denspiestinta 0.65 1.98 1.94 1.96 36 34 35 - - - 25
14 Mlsmilts: plstoši plastiska-plastiska 0.80 1.82 1.78 1.80 20 18 19 6 4 5 10
18 Mornas mlsmilts: plastiska 0.45 2.10 2.06 2.08 22 20 21 12 10 11 22-26
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
1.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +83.60 m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums Nav atklts 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
mitrums
1 2 82,80 0,80 0,80 Augsne- labi humusta mlsmits, tumši brna
Irdena, plastiska
2 6’’ 81,40 2,20 1,40 Putekaina smilts viegli mlaina, brna
Vidji blva, mitra
Mlsmilts putekaina krtojas ar plnm putekainas smilts starpkrtim, vietm sku olšu ieslgumi, brna
Plstoša
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
2.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +85.60 m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.80 m ( +84.80) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
mitrums
1 7’’’ 85,30 0,30 0,30 Smalka smilts ar sku olšu ieslgumiem, pelkbrna
Irdena, mitra
2 7’’ 83,20 2,40 2,10 Smalka smilts, viegli mlaina, srti brna
Vidji blva, mitra, no 0,80 m denspiestin ta
3 14 82,10 3,50 1,10
Mlsmilts putekaina krtojas ar plnm putekainas smilts starpkrtim, sarkanbrna
Plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
3.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +79.05 m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums Nav atklts 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
2 1’’ 78,75 0,30 0,28 Uzbrta grunts-prrakta granšaina smilts, pelka
Sablvta, mitra
3 1’’’ 78,45 0,60 0,30 Uzbrta grunts- prrakta smalka smilts, pelkmelna
Nesablvta, mitra
4 7’’’ 77,75 1,30 0,70 Smalka smiltsmlaina ar organikas piejaukumu >3%, tumši pelka
Irdena, mitra
Mlsmilts putekaina krtojas ar plnm putekainas smilts starpkrtim, sarkanbrna
Plstoša
6 18 76,55 2,50 0,40 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, brna
Cieta
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
4.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +77.30 m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.50 m (+76.80) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
mitrums
1 1M 75,90 1,40 1,40 Uzbrta grunts-prrakta mlsmilts ar organikas piejaukumu, pelka
Nesablvta, plastiska
Mlsmilts putekaina krtojas ar plnm putekainas smilts starpkrtim, zilganpelka
Plstoša
3 18 73,30 4,00 1,80 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, sarkanbrna
Plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
5.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +81.10m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.50 m (+80.60) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
mitrums
1 2 80,80 0,30 0,30 Augsne-labi humusta mlsmilts, pelkmelna Irdena, mitra
2 1M 80,40 0,70 0,40
Uzbrta grunts-prrakta mlsmilts ar plnm denspiestintm smilšu starpkrtim, tumši pelkbrna
Nesablvta, plastiska
Plstoši plastiskas
4 18 77,60 3,50 1,90 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, brna
Plstoši plastiska, no 2.5 m puscieta
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
6.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +85.10m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 1.60 m (+83.50) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
1 1’’ 82,80 2,30 2,30
Uzbrta grunts- prrakta dada rupjuma smiltis, no 1.60 m smalka smilts dzeltenbrna
Sablvta, mitra, no 1.6 m denspiestin ta
2 7’’’ 81,20 3,90 1,60
Smalka smilts daina, ar plnm du starpkrtim, no 3,0 m ar organikas piejaukumu, pelkmelna
Irdena, denspiestin ta
3 18 81,10 4,00 0,10 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, brna
Sksti plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
7.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +87.45m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 1.50 m (+85.95) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
1 A 87,35 0,10 0,10 Asfalts
2 1’’ 86,90 0,55 0,45 Uzbrta grunts-prrakta dada rupjuma smilts, sarkanbrna
Sablvta, mitra
3 1M 86,80 0,65 0,10 Uzbrta grunts- prrakta mlsmilts, netri melna
Sablvta, plastiska
4 18 84,45 3,00 2,35
Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, no 1.7 m ar plnm denspiestintm smilšu starpkrtim,sarkanbrna
Plastiska, no 0.80 m sksti plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
8.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +82.70m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.60 m (+82.10) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
mitrums
1 2 82,30 0,40 0,40 Augsne- vidji humusta mlaina putekaina smilts, melna
Irdena, mitra
2 14 81,30 1,40 1,00 Mlsmilts ar v idji rupjas smilts starpkrtim,ne’tri brna
Plastiska
3 18 78,70 4,00 2,60
Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, ar plnm putekainas smilts starpkrtim,sarkanbrna
Mksti-sksti plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
9.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +88.30m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.40 m (+87.90) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
2 1’’ 88,10 0,20 0,15
Uzbrta grunts-prrakta smalka smilts ar vidji rupjas smilts piejaukumu, sarkanbrna
Sablvta, mitra
3 1š 87,90 0,40 0,20 Uzbrta grunts- dolomta šembas ar smilts pildjumu, pellbaltas
Sablvtas
4 1’’’ 87,30 1,00 0,60
Uzbrta grunts- prrakta smalka smilts ar organikas piejaukumu ldz 3%, netri melna
Nesablvta, mitra
5 18 84,80 3,50 2,50
Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, ar plnm denspiestintm smilšu starpkrtim,sarkanbrna
Plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
10.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +76.40m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums Nav atklts 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
1 1’’ 75,60 0,80 0,80
Uzbrta grunts-prrakta smalka smilts ar dolomta šembu piejaukumu, no 0.30 m dada rupjuma smilts netri brna
Sablvta, mitra
2 18 74,10 2,30 1,50 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, sarkanbrna
Puscieta
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
11.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +76.20m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums Nav atklts 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
1 1š 76,00 0,20 0,20 Uzbrta grunts- dolomta šembas Sablvtas
2 1’’ 75,50 0,70 0,50
Uzbrta grunts-prrakta dada rupjuma smilts ar izdedu piejaukumu,pelkas
Sablvta, mitra
3 14 74,90 1,30 0,60 Mlsmilts ar plnm vidji rupjas smilts starpkrtim
Plastiska
4 18 73,70 2,50 1,20 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, sarkanbrna
Sksti plastiska, no 1,8 m puscieta
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
12.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +77,80m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 1.10 m ( +76.70) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
2
Sablvta, mitra
3 8’’ 76,70 1,10 0,78
Vidji rupja smilts, gaiši brna, no 0,60 m ar rupjas smilts piejaukumu, sarkanbrna
Vidji blva, mitra
4 10’’ 75,70 2,10 1,00 Granšaina smilts viegli mlaina ar atsevišu ou isslgumiem, brna
Vidji blva, denspiestin ta
5 18 75,30 2,50 0,40 Mornas mlsmilts ar grants un ou piejaukumu ldz 10%, sarkanbrna
Plastiska
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
13.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +78.50m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.70 m ( +77.80) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
2
1’’ 77,85 0,65 0,39 Uzbrta grunts-prrakta granšaina smilts, netri melna
Sablvta, mitra, no 0.30 m denspiestin ta
3 1M 77,60 0,90 0,25
Uzbrta grunts-prrakta mlaina grunts ar sku olšu piejaukumu, sarkanbrna
Sablvta, plastiska
Vidji blva, denspiestin ta
Vidji blva, denspiestin ta
Mlsmilts ar plnm putekainas smilts starpkrtim, zilganpelka
Plastiska
14.Urbuma urnls
Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +77.10m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 0.80 m ( +76.30) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
mitrums
1 2 76,70 0,40 0,40 Augsne-vidji humusta smilts, tumši pelka Irdena, mitra
2
1’’’ 75,80 1,30 0,90 Uzbrta grunts-prrakta smalka smilts, mlaina, pelkbrna
Nesablvta, mitra, no 0.80 m denspiestin ta
3 11’’ 75,40 1,70 0,40 Grants Vidji blva, denspiestin ta
4 18 75,10 2,00 0,30 Mornas mlsmilts ar granti un oiem, sarkanbrna
Cieta
densapgdes un kanalizcijas tkli Pavis
15.Urbuma urnls Atrašans vieta Trases josla I - 1 Absolt augstuma atzme +78.30m Datums 07.04.2011.gads dens lmenis un piemršanas datums 1.10 m ( +77.20) 07.04.11.
Nr. P.k. Sla Nr.
2
Uzbrta grunts-prrakta smalka smilts, netri melna, no 0,30 m pelkbrna
Sablvta, mitra
3 7’’ 77,30 1,00 0,30 Smalka smilts, brna Vidji blva, mitra
4 6’’ 77,20 1,10 0,10 Putekaina smilts, brna Vidji blva, mitra
4 7’’ 76,60 1,70 0,60 Smalka smilts, brna
Vidji blva, mitra, no 1,1 m denspiestin ta
5 3 75,90 2,40 0,70
Kdra vidji sadaljusies krtojas ar plnm putekainas smilts starpkrtim
Irdena, denspiestin ta
Granšaina smilts ar lielu ou ieslgumiem, ar nelielu organikas piejaukumu, pelka
Vidji blva, denspiesti nta
Pastjuma Nr. 45 eotehnisk laboratorija Objekts: Pavias Rencnu iela 6, Rga Datums: 12.04.2011. Tel. 67248039
T – 281 TESTŠANAS PRSKATS Nr. 2011-45
GRUNTS KOROZIJA
Pb un Al Betons Katodstrvas vid.blvums
(A/m2)
Materila testšana veikta : 1. Korozija pret betonu – grunts pH (skbums ) ISO10523:2009* sulftu saturs 4389-72**, hlordu saturs ISO 9297:2000 * 2. Korozija pret traudu – 9.602-2005 * LATAK akreditt metode ( LATAK – T –281
Izpildtjs: inenieris I. Meijere Par paraugu kvalitti atbild piegdtjs Testšanas rezultti attiecas tikai uz konkrtajiem testšanas (objektiem) paraugiem Testšanas prskata reproducšana nepiln apjom nav atauta
2011-45/ V19-0 1(1)
eotehnisko griezum
D IR
EKTO RE:
2
eotehnisko griezum
D IR
EKTO RE:
2
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 1 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
4.00
83.60
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 2 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
3.50
85.60
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 3 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
2.50
79.05
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 4 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
4.00
77.30
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 5 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
3.50
85.60
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 6 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
4.00
85.10
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 7 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
3.00
87.45
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 8 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
4.00
82.70
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 9 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
3.50
88.30
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 10 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
2.30
76.40
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 11 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
2.50
76.20
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 12 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
2.50
77.80
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 13 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
3.00
78.50
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 14 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
4.00
77.10
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''eotehniskais griezums nr. 15 un t novietojuma
DIREKTORE: V.Ventaskrasta
15
73
74
76
75
77
78
Attlums, m
80
79
07.04.2011.
2.70
78.30
SIA ''eologu grupa ''Silrs''''Apzmjumi
1
2011
Uzbrums mlains1M
3 Kdra
vidji blvs
irdens ( nesablvts )