atskaite par 2010.g

of 19 /19
Gulbenes novada Stāmerienas pagasta KALNIENAS BIBLIOTĒKAS DARBA ATSKAITE par 2010.gadu

Author: kalnienabibl

Post on 17-Nov-2014

1.284 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Gulbenes novada Stmerienas pagasta KALNIENAS BIBLIOTKAS DARBA ATSKAITEpar 2010.gadu

2. Bibliotkas darbbas visprgs raksturojums

 • Kalnienas bibliotka ir viena no Stmerienas pagasta kultras, izgltbas un informcijas iestdm.
 • Bibliotkas mris ir, nodroinot informcijas resursu pieejambu ikvienam interesentam, veicint izgltotas, informtas un kulturlas sabiedrbas veidoanos.
 • Bibliotka piedv:
 • grmatu fondu,
 • preses izdevumus,
 • informcijas tehnoloijas,
 • bezvadu internetu,
 • konsultcijas un apmcbas,
 • elektronisks datu bzes,
 • novadptniecbas materilus,
 • saturgu brv laika pavadanas iespju.

3. Bibliotkas darbbas visprgs raksturojums

 • Atskaites gad Kalnienas ciem deklarjuies339 iedzvotji(kop Stmerienas pagast 1130), no tiem197 jeb 58%ir bibliotkas lietotji.
 • Bibliotkas mrauditorija ir Kalnienas ciema iedzvotji.
 • Ikdien bibliotkas pakalpojumus vairk izmanto skolni, bezdarbnieki un pensionri
 • Kalnien jau vairkus gadus nav ne izgltbas iestdes, ne pasta nodaas, tpc bibliotkas nozme vietjo iedzvotju dzves kvalittes nodroinan ir oti btiska
 • 2010.gada septembr bibliotka uzska grmatu elektronisko izsnieganu
 • 2008.gada nogal bibliotka uz 5 gadiem tika akreditta k vietjs nozmes bibliotka.

4. Bibliotkas pakalpojumu pieejamba

 • Kalnienas bibliotka garant brvu un neierobeotu informcijas pieejambu ikvienam apmekltjam.
 • 2010.gad bibliotka bija atvrta219darba dienas,
 • vidjais apmekljums dien-35lietotji.
 • Bibliotka piedv bezmaksas un maksas pakalpojumus.
 • Dadas uzzias ir neatemama darba sastvdaa.
 • Kalnienieiem kst arvien problemtiskk saemt dadus pakalpojumus rpus Kalnienas.
 • Bibliotkas darba laiks ir pieskaots iedzvotju pieprasjumam.

5. Bibliotkas darba rdtji: + 5 + 408 8429 1816 8434 2224 Izsniegumst.sk. brniem + 270 + 1237 7293 3392 7563 4629 Apmekljumst.sk. brni - 6 - 4 203 63 197 59 Lietotji t.sk brni ldz 18 g.+ vai - 2009.g. 2010.g. 6. Apmekltju rtbai bibliotk ir iekrtotas 3 telpas: apmekltju apkalpoanas telpa 7. lastava 8. datortelpa 9. Krjuma komplektanas un organizcijas politika

 • Uz 2011.gada 1.janvri bibliotkas krjumu veido5878iespieddarbi, no kuriem 4840 ir grmatas un 1037 urnli.
 • Gulbenes novada elektroniskaj kopkatalog ir reistrti4278eksemplri, kas ir88 %no Kalnienas bibliotkas grmatu fonda.
 • Komplektjot grmatu fondu cenos ievrot3 pamatvirzienus -
 • dailiteratra
 • brnu literatra
 • uzziu un nozaru literatra
 • Bibliotkas fonds atskaites gad tika papildints ar149grmatm par summuLs 549.16
 • 2010. gad bibliotka par pagasta ldzekiem abonja21preses izdevumu par summuLs 445.17
 • Krjuma apgrozba 2010.gad bija1.43
 • Pdj grmatu fonda inventarizcija veikta 2007.gad

10. Informcijas pakalpojumu attstba

 • Kop 2008.gada bibliotk ir pieejama integrt informcijas sistma ALISE 4i
 • Kalnienas bibliotka obrd pilnb ir prgjusi uz darbu ar elektronisko katalogu
 • No septembra ir uzskta grmatu elektronisk izsniegana
 • No 2011.gada uzskta urnlu elektronisk izsniegana
 • Bibliotk pieejamasdivas elektronisks datu bzes - LETONIKA un Lursoft laikrakstu bibliotka
 • Rta pus, kamr brni ir skols, bibliotku prsvar apmekl pieauguie, savukrt pcpusdienas ir skolnu rcb
 • Bibliotk ir atsevia telpa, kur atrodas visas informcijas tehnoloijas- 6 datori, 2 printeri, koptjs, skeneris, multifunkcionl iekrta, fakss
 • Vismaz pusi darba laika aizem konsultcijas un apmcba
 • SBA pakalpojumi- Stmerienas, Litenes, Gulbenes bibliotka, LNB

11. Novadptniecbas darbs

 • Novadptniecbas materili bibliotk ir sakrtoti atsevis maps
 • Novadptniecbas fonds tiek papildints ar jaunkiem materiliem- preses izdevumi un interneta resursi
 • Materilus prsvar izmanto skolni un studenti projektiem un kursa darbiem
 • Tradicionl novadptniecbas kartotka bibliotk kop 2004.gada netiek izmantota
 • Blogswww.kalniena.blogspot.com

12. Bibliotkas materil un tehnisk stvoka vrtjums

 • Bibliotka atrodas 1948.gad celt k
 • Telpu kopj platba- 100 m2
 • Bibliotk lastjiem pieejamas 14 darba vietas,t.sk.6 pie datoriem
 • 2005.gad veikts kosmtiskais remonts, nomainta elektroinstalcija
 • 2007.gad bibliotkas kai nomaints jumts
 • 2008.gad nomainti logi un durvis
 • Vajadztunomaint mbeles(brniem, jaunus plauktus),k ar 3 datorus nomaint pret jaunkiem

13. Bibliotkas personls

 • Bibliotk strd viens darbinieks- bibliotkas vadtja ar vidjo specilo izgltbu
 • Veicu apkopjas, kurintja un stnieka pienkumus
 • Profesionls iemaas paaugstinu, regulri apmekljot rajona galvens bibliotkas rkotos seminrus un kursus
 • Atskaites gad Gulbenes RMCapmeklju 3 apmcbu kursus :
 • interneta un televzijas iespjas informcijas laikmet,
 • mentorings bibliotk darbam ar brniem,
 • darbs ar vietjo saturu bibliotku portlwww.biblioteka.lv

14. Bibliotkas finansilais nodroinjums

 • Bibliotkas galvenais finansjuma avots ir Stmerienas pagasta pavaldbas budets-Ls 8600.-
 • Pavaldbas atvltais finansjums garantja bibliotkas pastvanu un pamatpakalpojumu nodroinanu bibliotkas apmekltjiem
 • Bibliotkas finansjuma attstba:

1016 908 1241 Finansjums krjuma komplektanai LVL 8264 7673 12013 Finansjums no pavaldbas budetaLVL 8600 8083 12928 Kopjais bibliotkas budets LVL2010.g. 2009.g. 2008.g. 15. Bibliotkas publicitte un sadarbbas tkls

 • Sabiedrbas informana par bibliotk pieejamajiem pakalpojumiem un jaunumiem-izliekot informciju publiski pieejam viet uz afiu stenda
 • Iedarbgk informcijas forma-personga mutiska informana
 • Informcija par Kalnienas bibliotku internet:
 • Gulbenes bibliotkas mjas lap:www.gulbenesbiblioteka.lv
 • Stmerienas pagasta mjas lap:www.stameriena.lv
 • Latvijas bibliotku portl:http://www.biblioteka.lv
 • Latvijas digitlaj kultras kart:http ://kulturaskarte.lv

16. Kalnienas bibliotkas sadarbbas partneri:

 • Stmerienas pagasta prvalde - finansilais un informatvais atbalsts
 • Gulbenes bibliotka - metodiskais atbalsts, konsultcijas un grmatu apmaia
 • Stmerienas, Litenes bibliotkas u.c. novada bibliotkas - grmatu apmaia, konsultcijas
 • Latvijas Nacionl bibliotka - SBA pakalpojumi
 • tirdzniecbas vietas -iegdjos bibliotkas darbbas nodroinanai vajadzgs preces
 • Kalnienas tautas namsun jaunieu biedrba KAPOsadarbba paskumu rkoan

17. Paskumi

 • paskums maziem un lieliem brniemNc kop ar mums!
 • 1.06.2010.

18. Paskumi

 • paskums tiem, kam vl nav 18Dzv k pasak
 • 14.08.2010.

19.

 • Informciju sagatavoja:Rasma Muceniece
 • PALDIES PAR UZMANBU!