2010.gada atskaite

of 33 /33

Click here to load reader

Author: vilaka-biblioteka

Post on 20-May-2015

3.413 views

Category:

Business


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pārskats

TRANSCRIPT

  • 1. VIAKAS BIBLIOTKASPRSKATSPAR DARBU 2010.GAD

2. 1. Bibliotkas darbbas visprgs raksturojums:Viakas bibliotka (turpmk bibliotka) ir vietjais kultras uninformcijas centrs, kas nodroina pieejambu visu veidu zinanm uninformcijai.Bibliotka mazpilst ir kultrvides veidotja, veic iedzvotju tlkizgltbu,kultras vrtbu apriti un saglabanu. Pareizjos ekonomiski un socilismagajos apstkos bibliotkas loma un iedzvotju vajadzbas pc tspakalpojumiem ievrojami pieaug. T ir vieta, kur satiekas un brvo laikupavada domubiedri. Te ir izveidots sabiedrisk interneta pieejas punkts ar 12datoru vietm, ir iespja izmantot printeri, skeneri, koptju. Te notiekdadi paskumi mrauditorijm un izmantojot laikmetgas informcijastehnoloijas, bibliotka kst par logu uz plao pasauli.ss situcijas raksturojums Administratvi teritorils reformas apstkos, kad mainjs ierastpavaldbu struktra, izveidojoties Viakas novadam, Viakas pilstasbibliotka kst par Viakas bibliotku novada bibliotku tkla vietjosadarbbas centru. Bibliotkas stba ir veicint noturgu un neprtrauktuViakas novada sabiedrbas gargo un intelektulo attstbu, nodroint arinformciju un koordint novada bibliotku darbbu. Viakas bibliotka irvietjs nozmes bibliotka, kuras darbbu koordin un metodiski vada BalvuCentrl bibliotka. Balvu CB sadarbba ar Viakas novada bibliotkmvrsta vairkos virzienos elektronisk kopkataloga un novadptniecbasdatu bzes veidoan, bibliotku darba koordincijas, metodisk darba unkonsultatvs paldzbas nodroinan, statistikas datu apkopoan.Bibliotka, k kultrizgltbas un informcijas iestde apkalpo ne tikaiViakas pilstas iedzvotjus, bet ar apkrtjo pagastu Susju, guru,Kupravas, Medevas, Vecumu, ar ilbnu iedzvotjus. Bibliotkaspakalpojumus izmanto Viakas pamatskolas, Valsts imnzijas, mzikas unmkslas skolu audzki. Te zintkrais var saemt nepiecieamoinformciju, bet pc kultras dzves aktivittm alkstoie veldzi savaidvselei, apmekljot bibliotkas organiztos paskumus ar radompersonbm.Pareizj bibliotkas atraans vieta (pilstas galveno ielu krustojum) uneogrfiskais izvietojums uz ielas, kur atrodas pamatskola, Valsts imnzijaun kultras nams, ir labs esoo un iespjamo lietotju piesaistes centrs.Priekrocba ir ar bezvadu interneta izmantoanas iespjas blakus esoajamvalsts nozmes autoceam uz ES austrumu robeu. 2 3. Vispasaules tmekl un plasazias ldzekos bibliotka atpazstama gan pciestdes logo, gan pc mjas lapas:http://www.vilakabiblio.wordpress.com un http://www.bibliotekas.lv/vilaka/Kop 2010. gada oktobra ar eit: http://www.biblioteka.lv/libraries/vilakas-biblioteka/default.aspxBibliotkas akreditcijas apliecba izsniegta 2009.gada 26.janvr2. Bibliotku pakalpojumu pieejamba: Bibliotkas pakalpojumu attstbaViakas bibliotka ir vietjas nozmes publiska bibliotka, novada bibliotku:Kupravas, Medevas, Rekavas, Susju, Uptes, Vecumu, guru bibliotkutkla sadarbbas vietjais centrs. Lai ekonomiskk un efektvk izmantotunovada budeta ldzekus tai jsekm novada bibliotku darbbaskoordincija krjumu veidoan, periodikas pastan, krjumu kopgizmantoan. Uz esos bibliotkas globl tmeka vietnes pamata izveidoun administr novadu bibliotku tiesaistes informcijas sistmas.Bibliotkas piedvtie un sniegtie pakalpojumi ir ieinteresjui unpiesaistjui daudzveidgu lietotju loku. Vairums bibliotkas apmekltju irskolas vecuma brni un jauniei, k ar pensijas vecuma cilvki, kuri eit netikai lasa grmatas un periodiku, bet ar izmanto moderno tehnoloiju plasiespjas. Kop 2007. gada, kad interneta pieejamba kuvusi bezmaksas,strauji pieaudzis tmeka lietotju skaits. Ldz ar projekta Treais tva dlsienkanu scies jauns posms bibliotkas attstb. Savukrt paiemmazkajiem bibliotkas apmekltjiem ir iespja izmantot Brnu strarados priekrocbas.2010.gad brnu strtis ir papildinjies ar jaunmgalda splm, mkstm rotalietm, bilu un krsojamm grmatm paiemmazkajiem bibliotkas apmekltjiem. 3 4. Dada vecuma un dzimuma bibliotkas pakalpojumu lietotjiem pieejamsplas uzziu, nozaru un dailiteratras klsts. Izmantojot internet pieejamsdatu bzes - letonika, nais, news ikviens var dau minu laik atrast sevnepiecieamo informciju. Pieaugusi interneta izmantoana darbameklanai, informcijas meklanai par precm un pakalpojumiem, ibankasun lursoft pakalpojumu izmantoana. Pieaudzis to apmekltju skaits, kuriizmanto internetu, lai iegdtos preces. Pasttu aviobietes. Internets aizstjpasta un banku kltbtni, lietotjs ietaupa naudu un laiku, apmaksjotrinus internet. Bibliotk var izmantot kopanas, izdrukanas,skenanas iespjas un informcijas ierakstanu datu nesjos. Bibliotkas izmantoanaGalvenie bibliotkas rdtji Lietotju sk.ApmekljumsGrm.izsniegums2010 71824853/11819virt. 383852009 72123823/10859virt. 38176 -3 +1030 +209Virtulie apmekltji 2009/2010Sait http://www.vilakabiblio.wordpress.comSait: http://www.bibliotekas.lv/vilaka/ - 1300 (2009.g.) un 1636 (2010.g.) 4 5. Paskumi bibliotkas pakalpojumu un informcijas resursupieejambas uzlaboanai1. Bibliotka lietotjiem atvrta 45 stundas ned, katru dienu no pl.9.00- 17.00, sestdiens no pl.10.00-15.00, brvdiena svtdiena. Darba laiks atbilst iedzvotju interesm. Informcija par darba laiku, lietoanas noteikumiem un citm bibliotkas aktivittm pieejama informcijas stend un bibliotkas mjas lap: http://www.vilakabiblio.wordpress.com Pakalpojumu piedvjums un bibliotkas lietoanas nosacjumi Bibliotkas lietoanas noteikumi apstiprinti Viakas novada Domes sd 2009.gada 24.septembr. Bezmaksas pakalpojumi: bibliotkas krjuma izmantoana, uzziu sniegana, datoru un interneta izmantoana, konsultana un apmcba tradicionlo un elektronisko resursu izmantoan. Maksas pakalpojumi: kopana, drukana, skenana, informcijas ierakstana dados informcijas nesjos, interneta un datoru izmantoana izklaides nolkos. Paskumi, lai atvieglotu lastju darbbu bibliotk Apmekltju konsultana un apmcba Bibliotk tika organiztas konsultcijas un apmcbas apmekltjiem,pau uzmanbu pievrot elektronisks informcijas resursu izmantoanasprasmm. Te ir sniegtas nepiecieams teortisks un praktisks nodarbbaspirmo datoriemau apgan brniem invaldiem, cilvkiem ar kustbutraucjumiem, brniem no nelabvlgm imenm un pensijas vecumacilvkiem izmantot msdiengas datortehnikas un globl tkla priekrocbas. Lastju iesaistana bibliotkas pakalpojumu attstb Bibliotk iekrtota atsauksmju un ierosinjumu grmata. Lai lastjus iesaisttu bibliotkas pakalpojumu attstb, tiek veiktas aptaujas, ar kuru paldzbu tiek pttas apmekltju vlmes un ierosinjumi, tiek uzklausti un vr emti mutvrdu ieteikumi bibliotkas krjuma komplektan. 5 6. Paldies par grmatu dvinjumiem bibliotkas labviem LaimaiTimmermanei, Vinetai Zeltkalnei, Ivaram Kokoreviam, ValteramAleksnam, Aleksandram Arhipovam, kuri atsaucs ,,Draudzg aicinjumaidejai. Telpu vizulais noformjumsTelpu vizulais noformjums veidots, lai tas btu tkams apmekltjiem.Bibliotkas telpas ir gaias, siltas, viesmlgas. Iespju robes tiekatjaunotas mbeles (2008. gad lastju apkalpoanas galds, datorgaldi,datorkrsli, urnlu galdi, brnu strtis, pakljs). Floristikas darbu, brnuzmjumu izstdes patkami atdzvina un izgaismo telpas auru.Bibliotku apmekltjiem pievilcgu dara dabisks un mkslgs gaismassasple, ziedu kompozcijas un bibliotkas darbinieku labsirdgais smaids.Bibliotkas kolektvam tuva ir Zentas Maurias atzia - Pues- mbasspogulis acumirkl, un grmatas-neizncg mantojuma glabtjas, laika,telpas un brvbas simboli, ceturts dimensijas stenotjas. Kas dzvo grmatuun puu pasaul, ar to klusuma stunda ir saruna.Bibliotka atbilst msdiengas bibliotkas tlam gan aprkojuma, gan vizulaizskata zi, t atvrta ikvienam bibliotkas apmekltjam. Pakalpojumi attlintiem lastjiem uzzias, SBA pastjumi pa e-pastu, informcija mjas lapVeicot uzziu un informcijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotk pieejamieresursi uzziu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bzes letonika, nais.2010. gad sniegta 691 uzzia.Bibliotkas mjas lapu 2010.gad apmekljui 10183 virtulie apmekltji. 6 7. Kop 2009. gada augusta bibliotka sastopama Twitter:http://twitter.com/vilakabiblioVisvairk uzziu sniegts skolu audzkiem, uzmjiem, zemniekiem.Pieprastks tmas darba iespjas ES, ES reionl politika, dadu tautukultra, mksla, tradcijas, ekoloijas problmas Latvij.Bibliotk tiek izmantots iekzemes SBA. Ikviens bibliotkas lastjupieprasjums tiek apmierints izmantojot ar Balvu Centrls bibliotkas,Latvijas Nacionls bibliotkas krjumus.Pa e-pastu no LNB pastta1grmata.3. Krjuma komplektanas un organizcijas politikaBibliotkas krjums uz 2011.gada 1.janvri 17851eksemplrs.Viena no bibliotku priorittm ir darbs ar bibliotkas krjumu, radotkvalitatvu, mobilu, rekataloiztu bibliotkas fondu, kas dotu iespjubibliotkas lietotjiem operatvk iegt nepiecieamo informciju un arvizuli tas btu pievilcgks. Bibliotkas intensvi strdja pie krjumarekomplektanas no maz izmantots literatras, satur novecojuiem unfiziski nolietotiem izdevumiem.2010.gad norakstti 1849 eksemplri: 1639 grmatas, 210 serilizdevumi.2010.gad iegdtas grmatas:Viakas novada domes budeta ldzeki - 267eks. /1008.32Ls/Dvinjumi 185eksemplri /541.71Ls/ 7 8. KKF 1eks. /4.18Ls/2010.gada oktobr akcijas laik pastti prese izdevumi 2011.gadam23 nosaukumi 488.05Ls vrtb.4. Informcijas pakalpojumu attstba: KatalogiBibliotk izveidots topogrfiskais katalogs, bibliotekraj darb tasnepiecieams veicot fonda prbaudi inventarizciju.Reiona elektroniskais katalogsBibliotka turpina bibliotkas darba procesu automatizciju, darbojoties IISAlises 4i server, veicot fonda rekataloizciju.2010.gad veikta gandrz visabibliotkas fonda rekataloizcija, ar 2011.gada 1.martu bibliotka skselektronisku lastju apkalpoanu.Reiona elektroniskaj kopkatalog ir informcija par aptuveni 13485bibliotkas krjum esoiem eksemplriem. No kopj bibliotkas krjumatas ir 80 procenti. elektronisko datu bu (tiesaist un CD) piedvjumsBibliotka saviem lietotjiem bez maksas piedv: LETONIKA,Akadmisks bibliotkas, uzziu, nozaru, tiesbu, izgltbas un citusinformcijas avotus.Uzziu informcijas darbsVeicot uzziu un informcijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotk pieejamieresursi uzziu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bzes LETONIKA,NAIS. 2010. gad sniegta 691 uzzia.Visvairk uzziu sniegts skolu audzkiem, uzmjiem, zemniekiem.Pieprastks tmas darba iespjas ES, ES reionl politika, dadu tautukultra, mksla un arhitektra (Svt Paula katedrle, Bakingemas pils,Aglonas bazilika), tradcijas, ekoloijas problmas Latvij, Latvijas mazsupes, to flora un fauna, dens struktra, t nozme cilvka dzv.Bibliotk ir plas tematisko mapju klsts (16), kuras izmanto skolni ganprojektu nedu ietvaros, gan mcbu proces.Tematisks mapes: Mana Latvija Eiropas Valstis Latvisk gadskrta8 9. Ziemassvtki, Lieldienas, Vasaras Saulgriei Mkslas stili imenes tradcijas Senu zmes Caur sidraba birzi gju Mtes diena Mjas kultra Pasaules brnumi Mjas mlui Mcsimies svtkus svint Latvijas dabaSBA pakalpojumu piedvjumsBibliotk tiek izmantots iekzemes SBA. Ikviens bibliotkas lastjupieprasjums tiek apmierints izmantojot ar Balvu Centrls bibliotkas,Latvijas Nacionls bibliotkas krjumus.Saemts grmatas SBAGads Balvu CB Latvijas NB2010.315. Novadptniecbas darbsJo tlk nkotn, jo vrtgks pagtnes mantojums. Ldz ar to bibliotkai,pildot kultrizgltojos iestdes funkcijas, sava novada izpt svargi izceltpersonbas un darbus, kas sakojoties vstur veido atmiu koku arpinumiem rtdien.Novadptniecbas darbs liek aktvi sekot ldzi dzves norism, ptt un vktmaterilus par novadniekiem un notikumiem.17. septembr ar Svto Misi Viakas Romas katou baznc un atceres brdipie Ptera Miglinka piemias akmens Viakas pilstas skvr, notika vairkipaskumi, kas bija veltti Pteram Miglinkam izcilai personbai Latgaleskultras vstur. Via dzv viss bija neilgi, bet neaizmirstami! Dienas gaitpaskumu virkne va iepazt daudzautnaino P.Miglinka personbu-kcntju par savas tautas interesm, drosirdi un stiprinieku, dziesminieku untautas muzikantu, latgau patriotisma tvu. 9 10. Paskumu norises gaisotni var raksturot ar Miea Buka Latgau Atmdcitto Ptera Miglinka saukli: Zalta telim nasaklonit, Cytu laimei naskaudit,Pret s zemes vareigajim Capures jyus nalauzit!Gada nogal sveicm vsturnieci, novadptnieci, Viakas Valsts imnzijasilggadjo skolotju Leontni Maksimovu ar Triju Zvaigu ordea I pakpesgoda zmi.Viakas novada domes deputti 2010. gada 25.februra domes sdapstiprinja Ideju konkursa par Viakas novada erboa skiu izveidinolikumu un izsludinja novada erboa ideju konkursu. Ideju konkurspiedaljs ar bibliotkas informcijas specilists Vilis Buks.26.augusta Viakas novada domes sd deputti skatja jautjumu parViakas novada erboa skices apstiprinanu. Domes sd piedaljs trsmkslinieki: Vilis Buks no Viakas, Ilze ulja no Gulbenes novada un DainaAsarte no Ogres. Mkslinieki prezentja deputtiem savu ideju parizstrdto skici. Deputti aizklt balsoan balsoja par trs skiu idejm unpar labko atzina Via Buka ideju Zil lauk zelta cemalu krusts. Zeltagalv trs zili pieclapu linu ziedi. Pd robots zelta ieeu mris.2010. gada 16. decembr Vilis Buks Latvijas Republikas Heraldikaskomisij iesniedza galgo Viakas novada erboa mapi, ar izstrdtajiemattliem un pielikumiem. Kop t bra Viakas novadam ir savs erbonis arheraldisko aprakstu: Zil lauk apvienots zelta bultu krusts ar rskrustu,zelta galv trs zili pieclapu linu ziedi, pd zelta mris ar dzeguiem.10 11. Te sait: http://www.youtube.com/watch?v=ss2KDd_uMuANovadptniecbas materili savkti un apkopoti maps: Viaka pilsta, kas atmirdz ezer; Viakas dabas un kultrvstures objekti; Viakas skolu vstures lappuses; Viakas bibliotku vsture; Viakas Dievnami; Uzmumi Viak ldz 1991. gadam; Kultras dzve Viak; Biedrba dmu klubs Marienhauzena 4 (etrs) maps; Folkloras kopa Atzele; Etnogrfiskais ansamblis Abrente; Veselbas aprpe Viak; Valsts robesardzes Viakas prvalde; Novadnieku domu prles; Kandas Latvieu katou apvienbas prieksdtjs Bruno Logins; Pters Miglinks; Cilvka arhvs; Viaka vstures mirkos; Viaka Ziemelatgales prle;11 12. Jos CybuskisBibliotkas novadptniecbas fond ir vrtgi izdevumi grmatas, kas izdotasViak Joa Cibuska apgd 1939. gad. Ts un citus izzinous materilusbibliotkai dvinjis novadnieks bibliofils Ivars Logins.Bibliotkai ir ciea sadarbba ar novadniekiem rakstniekiem. Te notiekgrmatu atvranas svtki un tikans ar autoriem, dzejas dienu paskumi.Bibliotk ar apmekltjiem un saviem lastjiem tikuies Santa Mebele,Ontons Slins, Valerjans Rundzns, Rutta Jeromne, Zinada Logina, IlzeKeia, Vilis Buks, Aelita Bukovska.Kandas Latvieu katou apvienbas prieksdis Bruno Logins ir dvinjisplau un daudzpusgu trimdas literatras klstu.Foto materili par Viaku senk un tagad skatmi foto izstd Viaka laikulokos senk un tagad. Gadalaiku pieskrieni un pilsta ikdien redzamaizstd Viaka fotoattlos.Foto materilu izstde ,,Iz tetra dzves Viak aicinja ielkoties Viakasdramatisk kolektva iestudjumu gaits pag.gs.70-90gados.2010.gada nogale pienca ar oti skumju vsti - neaptverami liels zaudjumsvisai novada kultras-novadptnieku saimei, mums koliem un visaiLatgalei Uptes bibliotkas un kultrvstures muzeja vadtja OntonaSlina aizieana mb.TU aizej laik, kad Saule vistuvk Zemei un Mness apa, k piepildtasDzves aizvries zieds, lai sidraba ziedlapas kaistu un Desmit paaudzmtlk Gaismu raistu 12 13. TU aizej laik, kad Cilvkiem Sirds Brnums dzimst, lai ar Ziemassvtkurozes rta skam, Tava Dvsele mums atnestu PavasariTU aizej laik, kad Tavas Sirds zvani nerimus zvanot sazvanjui Mgumlu Latgalei Patiesu cieu Cilvkam Sentvu spku imeneiLai Latgales zeme, k decembra sniegi sedz Tavus pus un Mbaszvaigznes Tavai Dvselei izgaismo Aizsaules ceus!6. Projektu izstrde2010.gad tika sagatavots un iesniegts Valsts Kultrkapitla fonda kultrasprojekts Brnu rija 2010. stenojot o projektu gandrz visas grmatastika iepirktas par Viakas novada domes budeta ldzekiem. Gada nogalpienca informcija no Brnu literatras centra, ka VKKF ir pieris nelielufinansjumu Brnu rijas grmatu iegdei. Bibliotka saems I.Zanderes,,Latvieu zvri, I.Samauska "Pilsta no A ldz Z..."A.Kivirehks "Sirli, Sms un noslpumi".Viakas bibliotka Brnu rijas darb iesaistjusi 25 vrtt un last krosBrnu rijas ekspertus.7. Metodisk un konsultatv darba un sadarbbasraksturojums:Visi bibliotkas darbinieki apmeklja Balvu Centrls bibliotkasrkotos tlkizgltbas kursus, konferences un kultrvsturisks studijasPreiu novad. Ruden interesanta un saturga izvrts ekskursija uzPreiiem, apmekljot gan bibliotkas, gan savdabgas dabas unkultras vietas Preiu, Riebiu un Aglonas novados.Pc administratvi teritorils reformas, izveidojoties novadiem,Viakas pilstas bibliotka kst par Viakas novada bibliotku vietjosadarbbas centru, sniedzot konsultcijas, padomus, praktiskasnodarbbas par aktuliem bibliotku darba jautjumiem. Dadasbibliotekr darba konsultcijas un praktiski padomi sniegti vismnovada bibliotkm. K zintkru, radou personbu var raksturotjauno guru bibliotkas vadtju Anastasijai Plaindu, kreatvas darbaformas bibliotekraj darb izmanto ilbnu bibliotkas vadtjaAnita Kokorevia, ar izdomu un saturgi interesanti paskumi, pai13 14. novadptniecbas jom tiek veikti Vecumu bibliotk, ar Medevasbibliotkai izveidojusies veiksmga sadarbba ar skolu, kultras namu,organizjot tematiskas pcpusdienas brniem un pieauguajiem,Kupravas bibliotekre bijusi uzmga, izdodot savu dzejas grmatu,,Ne sapnis, ne stenba... interneta vid, Susju bibliotk sadarbbar Lauku atbalsta dienestu tiek rkoti seminri-radoas darbncassievietm, kurm patk adana, netradicionlo rokdarbu prasmjuapguve, sniedz konsultcijas zemniekiem ES fondu apguv.Gada nogal neizsakms zaudjums bija kola - Uptes bibliotkasvadtja, izcil Latgales kultrvstures ptnieka, dzejnieka OntonaSlina aizieana mb.3. mart Viakas novada Susju pagasta bibliotkas telps notikaViakas novada bibliotekru seminrs. Seminra dalbnieki noskatjs reisora Ja Streia mkslas filmu Rdolfa mantojums; Viakas novada bibliotku darbu 2009. gad analizja Viakas novada speciliste kultras jautjumos Ruta Cibule; piedaloties Viakas novada domes prieksdtja vietniecei Zigrdai Vancnei un izpilddirektoram Aldim Pupuram prrunja bibliotku darbbas pamatvirzienus 2010. gad; Viakas bibliotkas vadtja Vija Circne sveica novada jaunko bibliotekri guru pagasta bibliotkas vadtju Anastasiju Plaindu jaunaj amat un Susju bibliotkas vadtju Regnu Dnu ar mcbu pabeiganu Malnavas koled.Pc kopgas sanksmes novada bibliotekrus ar novada bibliotku nkotnesredzjumu iepazstinja Viakas bibliotkas vadtja Vija Circne.Pc pamatnodarbbm Susju bibliotk seminra dalbnieki izmantojaiespju apskatt Sievietes rotaslietu izstdi Viakas bibliotkasmjgajs telps un praktiskajs nodarbbs, kuras vadja Viakasbibliotkas informcijas specilists Vilis Buks, bibliotekri14 15. pilnveidoja prasmes un iemaas savu bibliotku mjas lapuadministran.8. Darbs ar brniem un jaunieiemViakas bibliotkas iespjas izmanto Viakas pamatskolas, Viakas Valstsimnzijas, Viakas mkslas un mzikas skolas, k ar apkrtjo pagastuskolu audzki.Bibliotkai neprtraukti jrea uz augoajm izmaim sabiedrb, jsekoldzi brnu informcijas, kultras un izklaides aktualittm.Paskumi brniem un jaunieiem 2010.gad.JanvrisKra Ulmaa Draudzg aicinjuma 75. gadadienas ietvaros 28. janvrbibliotk, Viakas pamatskolas 2. klases brni joku spl izsplja savupasaku par dzvniekiem, minja mklas, ststja piedzvojumus. Brniem tikadvintas grmatzmes un I.Zanderes grmata.Marts10. mart bibliotk notika Erudcijas konkurss Vai tu zini, ka, kurpiedaljs Viakas pamatskolas 4. klases brni. Visgkie jautjumi bijajmekl no pla enciklopdiju klsta.Uzvartju etonus Grmatu prezidents un grmatzmes sama: Vaira Strupka,Jeizaveta Sovetova, Dinija Romanova, Evija Kravale. 15 16. Aprlis20. aprl bibliotk ciemojs Viakas pirmsskolas izgltbas iestdes vecksgrupias brni un viu audzintjas.Bibliotkas darbinieces Vija Circne un Aija Lesniece brniem saprotamun viegli uztveram veid iepazstinja ar bibliotkas pakalpojumu klstuskolas un pirmsskolas vecuma brniem. Brni aktvi piedaljs mkluminan un ar bibliotkas darbiniekiem uzdeva pau sacerts mklas.Pateicb par interesantiem minjumiem, jautjumiem un atbildmpirmskolas iestdes audzki no bibliotkas sama uzlmes, kuras mjsjielm sav mkaj grmati.Daudziem brniem t bija pirm tikans ar bibliotku.MaijsBrnu rakstniekam Mrim Rungulim 16. maij apritja 60!14. maij literra stundas Mra Rungua ststu laiks (Mra Runguadairades apskats) laik Viakas pamatskolas 3.klases brni un audzintjaInese Rvalde ciemojs bibliotk un kopgi ar bibliotekrm Viju un Aijuradja oti aizkustinou un necerti interesantu paskumu.Necik ilgi pirms brnu atnkanas bibliotku apciemoja Kau enerlis(runuks no ielas) Ar Mrim Rungulim ir tda grmata Vispirmsetrkjainais enerlis pa perimetru izstaigja bibliotku, un tad miergiapgls un gulja Kad brni atnca, kaut kur pamuka (pa kpnm uz2.stvu), bet kad iestjs klusums un bibliotekres Vija un Aija ska ststtpar rakstnieka Mra Rungua brnbu, darboanos un dairadi ar kauenerlis bija klt un visa uzmanba tika pievrsta ,,grmatas galvenajamvaronim Sks fotosesija ar galveno varoni, kur pa klpjiem apstaigjavisus brnus, nesmdja grmatu galdu ar brnu rakstnieka grmatm ungrmatu plauktus 16 17. 21.maij Viakas bibliotka uz literro pcpusdienu Apa k klis, dzeltensk clis, Visam apaam Apa brlis aicinja Viakas pamatskolas 1.klasesskolnus un audzintju Irnu Loginu.Paskuma mris bija iepazstint brnus ar Mra Rungua ststiem undzejas pantiem, lai kop mintu atskau mklas.Bibliotkas vadtja Vija Circne paststja par autoru, mnea jubilru MriRunguli. Bibliotekre Aija Lesniece iepazstinja ar dzejnieka dairadi.Brnu rakstnieka pr ir grmatia Pele un karamele, tpc ciemos ieradsPele (Vija), kura kop ar pirmklasniekiem minja atskau mklas. Brniradja ar savas mklas un minjumus.Pele un Kau enerlis (runuks), kura kltbtne bija jtama it visur, ar Pelisadzvoja draudzgi un novlja brniem bt draudzgiem un izpaldzgiem,vasar neaizmirst last grmatas un apmeklt bibliotku.Sveicienus no rakstnieka-jubilra Mra Rungua bibliotka sama nedaudzvlk. Nu, lk, vstule!Labdien, mie!Beidzot es tiku klt Jsu atsttajm bildm. Atzos: daas mani sirsngiaizkustinja pat tik sirsngi, ka ts noglabju sav privtaj arhv. Nu,protams, tos foto, kur Kau enerlis redzams kop ar stu minku unlastjiem. Tagad man oti l, ka neiznca tur paam pabt un visu redzt arsavm acm. Tdjdi jtos tds k pardnieks.Bet, lai parda smago nastu drusku samazintu, es vstulei ar pievienojuvienu bildi no Islandes, no kurienes teju, teju atgriezos. aj bild esmu 17 18. redzams oti tuvu vulknam Eija-Fjatla-Jokula, kas visu Eiropas gaisa telpupiebra pilnu ar pelniem Pats vulkns gan ir aug migl, bet pa tospraugu kreisaj pus ilgstoi gzs r dubu un dens straumes no kstoledja. Savukrt es pats esmu aptupies uz milzgi augsta pelnu kalna apmram 0,5 km no vulkna malas.Liels paldies Jums par bildm un entuziasmu manas grmatas last!Vissirsngkie sveicieni visiem, kas lasja, piedaljs un fotografja!Ar sveicieniem,Mris Rungulis,urnla Zlte galvenais redaktors,www.ziliteunezis.lvOktobris-novembrisOktobr varja skatt-degustt bolus no SIA,,Kira drziem rudens boluizstd un emt dalbu interaktv paskum - ,,Td dzelteni rud ruden,pri zemei boli veas...Radoas darbncas bola prvrtbas ietvaros Viakas pamatskolas 3. 4.klau audzki bolus prvrta gan atjautgaj ez, gan rudens vri,gan teiksmainu dzvnieku figrsInteresantko darbu autori bija E.Kravale, K.Ostrovska, R.Rvalde, R.Slis.18 19. Ar aicinjumu Piedalies dads zaajs aktivitts, 5. novembr Viakasbibliotk viesojs Balvu novada Stacijas pamatskolas 6. klases skolniSintija Pitkevia, Karina Stepanova, Lva Supe un skolotjs konsultantsGunita Pugeja. Viu mris bija kop ar Viakas pamatskolas skolniemMrtiu ernu, Eviju Kravali, Rasmu Rvaldi, Vairu Strupku un AigaruGruevu izsplt spli, lai paglbtu Zemi no klimata izmaim.Splei atvltais laiks bija 24 mintes, bet komandas uzdevumu paveica 20mints!Ziemevalstu bibliotku nedas ietvaros 8. novembra rta stund bibliotkuapmeklja Viakas pamatskolas 1. klases skolni. Kop ar bibliotekrmlasja un klausjs grmatas Leduslcns Ille fragmentus un sarunjs parTobiasu, Ilzti un citiem lukiem, ielkojs rotau lu izstd.Savukrt Viakas pamatskol 6. klasei Lnes Koberblas romnaKaunintja meita fragmenta lasjumus veica skolas bibliotekre RuttaJeromne. apmcba bibliotkas darba iemas un informcijas apguvesprasmTiek organiztas konsultcijas un apmcba apmekltjiem, pau uzmanbupievrot elektronisks informcijas resursu izmantoanas prasmm.2010.gada vasar, brniem ar kustbu traucjumiem un pensionriem sniegtanepiecieam teortisk un tehnisk paldzba pirmo datoriemau apgan.19 20. Ikdien tiek sniegtas konsultcijas individuli bibliotkasresursuizmantoan. lastju intereu izpte2010.gad tika veikta 1.-9.klau audzkiem aptauja par mko grmatu.Aptaujas rezultti liecina, ka1.-3.klau grup vislabk patk last pasakas,4.-6.kl. piedzvojumu literatru (E.Blaitonas, M.Rungua darbus),7.-9.kl. ir fani rzemju autoru darbiem - St.Meieres ,,Krsla, St.Lrsona,,Meitene ar pa tetovjumu, S.Kolinsas ,,Bada sples.Maij bibliotk darbojs atsauksmju kabata ,,Vai viegli bt pusaudzim?Daudzi raksti liecinja, k lielko problmu paaudu konfliktu,nesapraanos ar veckiem un skolotjiem, ka skol btu nepiecieamspsihologs. is jautjums tika aktualizts Viakas novada dom, sapulciestu vadtjiem. lasanas veicinanas paskumu organizanaSvargi iesaistt bibliotk pirmsskolas vecuma brnus, lai saikne ar literatruveidotos pc iespjas agrk.Katru gadu tiek organiztas Viakas pirmsskolas izgltbas iestdes brnuekskursijas uz bibliotku.Veicot aptauju skolnu vid, tika konstatts, ka Viakas bibliotku izmantoprocentuli lielks skolnu skaits nek skolas bibliotku skolas bibliotku25%, Viakas bibliotku 75%. Aptauja veikta 1.-6.klau grup.paa sadarbba bibliotkai izveidojusies ar Viakas pamatskolas 1 -5.klauaudzkiem. Vienu reizi mnes tiek organiztas tematiskas pcpusdienas,konkursi, erudcijas sples, tikans ar novadniekiem interesantiemcilvkiem (Valerijanu Rundznu, Vili Buku, Santu Mebeli) rkotas dzejasun labo padomu stundas, zmjumu konkursi. sava bibliotkas zona brniem, kas viegli atpazstamaAr Viakas pavaldbas atbalstu iekrtots Brnu strtis, atsevis strtisbrniem ar paklju, mazu galdiu un krsliem, logo kluciem, galda 20 21. splm un pau stra princesi Alisi, kurai netradicionlu trpu darinjabibliotkas apmekltja Nellija. Sadarbba ar skolm, skolu bibliotkmGadu gait bibliotkai izveidojusies ciea sadarbba ar Viakas skolm pamatskolu, Valsts imnziju, Mzikas un mkslas skolu. Tie ir kopgiorganiztie paskumi dzejas dienas, tikans ar novadniekiem, literraspcpusdienas, erudcijas konkursi. Veiksmga sadarbba izveidojusies arskolas bibliotekrm R.Jeromni un V.Riekstiu. Ikgadu novembr tiekrkoti Ziemevalstu bibliotku nedai veltti paskumi gan Viakaspamatskol, gan bibliotk.9. Bibliotkas materil un tehnisk stvoka vrtjums:Bibliotkas telpu stvoklis ir pietiekami labs. Telpas ir siltas, mjgas,atbilstoas bibliotkas prasbm. 2007. gad ar pavaldbas atbalsturenovta administratv telpa. Vartu bt plakas krtuves telpas.Lastju darba vietas ir pietiekamas, labi apgaismotas. Bibliotkaaprkota ar ugunsdrobas signalizciju. 2004. gad pilngi renovtasbibliotkas lietoanas telpas. 2006. gad renovta apkures sistma.2008. gad veikts kosmtiskais remonts. No 2004. ldz 2009. gadamiegdti 14 datorgaldi, 14 datorkrsli, drbju pakaramais. 2008. gad lastju apkalpoanas galds, urnlu galdi, brnu galds un krsli,pakljs brnu strtim.10. Bibliotkas personls:No 2009. gada 25.jnija bibliotk strd 3 darbinieki. 21 22. Bibliotkas vadtja Vija Circne ar augstko profesionlo izgltbu, darbapieredze 33 gadi, darbojas NVO sektor, dzied etnogrfiskaj ansambl,,Abrente, LNB Atbalsta biedrbas balvas Pagasta bibliotekrs Gaismasnesjs ieguvja Latgales reion 2009.gad.Brnu nodaas vadtja Aija Lesniece ar vidjo profesionlo izgltbu, darbapieredze 39 gadi, piedals erudcijas konkursos, kolekcion senas atkltnes,pta savas dzimtas vsturi.Informcijas specilists Vilis Buks ar vidjo specilo izgltbu, ilgus gadusstrdjis vado kultras darb, ar lielu pieredzi projektu izstrd unvadan, labi przina informcijas tehnoloiju piedvts iespjas,daudzpusgi rados, piemt filozofa, mkslinieka, dabas vrotja talants, patspdjais via veikums Viakas novada erbonis.Kolektvs rados, profesionli izgltots, aktvi piedals pilstas kultrasdzv.Pc Ineses Vaideres uzaicinjuma Eiropas Parlament Brisel 2. jnijierads 25 viesi no Latvijas novadiem. Tie bija lauku novadu bibliotekri,kuri aktvi ldzdarbojuies Grmatu svtku organizcij un akcijasAtbalsts lauku bibliotkm ietvaros, piedvjui novadu iedzvotjiemkltien tikties ar kultras, mkslas, ekonomikas un politikas sfruprstvjiem.Ineses Vaideres viesi apmeklja Eiropas Parlamentu, tiks ar deputti,apskatja vias darba kabinetu, uzklausja Eiropas Parlamenta Apmekljumuun seminru nodaas sagatavoto informciju par Eiropas Savienbasinstitciju darbbu, k ar iepazins ar Briseli.Starp uzaicintajiem viesiem oreiz bija ar msu puses aktvkie Grmatusvtku dalbnieki Viakas bibliotkas vadtja Vija Circne; Viakasnovada Vecumu pagasta bibliotekre Aija Locne; Balvu Centrlsbibliotkas bibliotekre Inra Bobrova un Balvu Valsts imnzijasskolotja, vsturniece Irna aicne.Sabiedrbas attstbas dinamisko procesu ietvaros ar bibliotku darbiniekiemneprtraukti jpapildina savas zinanas un japgst jaunas iemaas.2010.gad visi bibliotkas darbinieki apmeklja Balvu Centrls bibliotkasrkotos seminrus un tlkizgltbas kursus - ,,Datorprasmju uninformcijpratbas apguve skumskolas vecuma brniem, ,,Interneta un 22 23. televzijas iespjas informcijas laikmet, ,,Mentorings bibliotk darbam arbrniem, konferences un pieredzes braucienus uz citu novadu bibliotkm.11. Bibliotkas finansilais nodroinjums: Finansjumu grmatu un periodisko izdevumu iegdei sniedzpavaldba.2010.gad pieirtais finansjums grmatu un periodikas iegdei 1866Ls,pietiekams ldzeku daudzums tika nodroints bibliotkas funkcijuveikanai.Finanu ldzeki krjuma komplektanai 2010VrtjumsLietotji718 Nedaudz samazinsFinansjumskrjuma 1866Stabili pieaugkomplektanai (Ls)Ldzeki krjuma kompl. uz2.6Pieaugvienu lietotjuLdzeki krjuma kompl. uz 1.16Pieaugvienu iedzvotju pavaldbMinistru kabineta noteikumi paredz , ka ldzeki krjuma komplektanai irjbt Ls0.30 uz vienu iedzvotju. 2010.gad tas ir Ls1.16., bibliotkasfinansjums nodroina bibliotkas pamatfunkciju veikanu.Bibliotk pieejami 23 nosaukumu preses izdevumi, bet bibliotkas priorittekrjuma komplektan ir uzziu literatras, vrdncu, enciklopdiju iegde.paa uzmanba tiek pievrsta nozaru pedagoijas, psiholoijas, filozofijas,juridisks, ekonomikas literatras atlasei.Iemumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir 179.50Ls. Krjuma komplektana balsts uz mrtiecgu dadu lietotju grupuinformacionli izgltojoo vajadzbu apmierinanu mcbu procesaveicinanai, uzziu un dadas informcijas ieguvei, dadu socilo grupulasanas atbalstanai.Vajadzba pc grmatm, pai cilvkiem pusma gados un dzvesprbaudjumu skartajiem, palaik ir liela. Ldz ar to Viakas bibliotka 10Saeimas pirmsvlanu laik nostja politiskajm partijm un apvienbmvstules ar lgumu iespju robes atbalstt bibliotku jaunu grmatu iegd.Paldies politiskajm partijm un apvienbm - ,,Vienotba-persongiG.Rancnei, S.ikustei, I.Dundurei,, ,,Par labu Latviju-persongiL.Aleksnei, I.ikuinai, A.Rugtei, ,,ZZS- persongi S.Piltei, kuras 23 24. atbalstja bibliotku ar jaunm grmatm. Paldies SIA ,,Stella par grmatas,,Dzelzcei Latvij dvinjumu. s grmatas ldzautore ir Viakas Valstsimnzijas 2003.gada absolvente Karna Augustne.2010.gad iegdtas grmatas:Viakas novada domes budeta ldzeki - 267eks. /1008.32Ls/Dvinjumi 185eksemplri /541.71Ls/KKF 1eks. /4.18Ls/2010.gada oktobr akcijas laik pastti prese izdevumi 2011.gadam23 nosaukumi 488.05Ls vrtb.12. Bibliotkas publicitte un darbs ar sabiedrbu:Bibliotkas darbinieki aktvi iesaists pilstas organiztajos paskumos. Tiekorganizti kopgi kultras paskumi ar Viakas skolm, KN. Informciju parnotikuajm aktivittm bibliotkas dzv var last laikrakst ,,Vaduguns,Viakas novada zis, ar ,,Praktisk Latviea 23.decembra numur,bibliotkas mjas lap - www.vilakabiblio.wordpress.com, un vietn:www.bibliotekas.lv/vilaka/pages/zinas.phpDigitl laikmeta iespaid ar Viakas bibliotka kop 2009.gada augusta iratrodama vispasaules populraj socilaj tkl Twitter un ar Twitpic.Ikviens interesents, kas ir Skype lietotjs, ar bibliotku var sazintiesizmantojot bibliotkas Skype adresi: vilakas.biblioteka. Par bibliotkasdarbbu ir izveidots buklets.Laikazmes un dabas vrojumi bibliotkas darbinieka Via Bukainterpretcij lasmi izdevumos Ieva, Drza Pasaule, Vaduguns,Diena un daudzviet citur, gan interneta portlos, gan preses izdevumos.Bibliotka piedaljsdivos valsts mroga informcijas meklanaskonkursos.Portatvo datoru lietotji, kas izmanto Viakas bibliotkas WiFi (bezvaduinternets) informcijas meklanai, 1. jlij plkst. 19.00 pulcjs piebibliotkas kas, lai piedaltos paskum Bezvadu zemene.Konkursa dalbnieces - Sanita Baronova un Dace Dortne veiksmgas izlozesrezultt sama TTD maisiu un piezmju bloknotu.Ruden (novembr) Letonikas konkurs, Mekl un atrodi datu bzletonika.lv kur tika prstvts abs lgs (bibliotekru un bibliotkaslastju). 24 25. Konkursi tika organizti, lai populariztu bibliotku apmeklanu, paststtupar iespjm, kdas lastjiem piedv Latvijas publisks bibliotkas, parelektroniskajiem resursiem, kdi pieejami lastjiem bibliotks bez maksas,k ar, lai veicintu o datu bu apganu un izmantoanu.Bibliotka arvien vairk kst par kultras un socilo kontaktu centru pilst,daudzas aktivittes tiek organiztas sadarbojoties ar Viakas KN, nevalstiskosektoru.2010.gad vairki paskumi raksturo bibliotkas un Kultras namaveiksmgu sadarbbu:26.februr Viakas kultras nam notika Andas Beitnes grmatas ,,Vlnsizcelsmes vokl daudzbalsba latvieu tradicionlaj mzik atvranassvtki Viakas novad. ie svtki tika piedzvoti kop ar etnogrfiskajiemansambiem no ilbniem, Uptes, Baltinavas, Brieuciema, Medevas unViakas, kuru dziedt prasme ir ptta un aprakstta grmat. Grmatasdvinjumu no autores rokm sama ar Viakas bibliotka.30. mart Viakas kultras nams un bibliotka aicinja interesentus uzrakstnieces Santas Mebeles jauns grmatas Skaistulis un meiniekameita atvranas svtkiem.Santa litertu telp ienca ar pavasara vja alkm Tva pried unziemevja sapurinto Uz prieku, meitenes. Tad nca Sieviete Nakt uzsvtdienu ar dzvespriecgo un drosmgo Vienu lustgo sievieti unpamjusi sveikas Baltajam mikroautobusam gja meklt noslpumu, joRtausm te rja lapsa.Varbt tpc, ka ziema bija sniegaina un gara, noslpums zem sniega segasbrieda un k sniegpulkstentis, ar pirmajiem marta silts saules stariem,piedzima Vi, Skaistulis Skaistulis un meinieka meita!25 26. Literatras popularizanas paskumi ir viens no svargkajiem bibliotkassabiedrisko attiecbu elementiem. 2010.gad bibliotka saviemapmekltjiem piedvja literatras un rokdarbu, seno atkltu izstdes,tikans pcpusdienas ar interesantiem cilvkiem, seminrus-radoasdarbncas, bibliotka ir kuvusi par informcijas tehnoloiju apganas vietudada vecuma, dzimuma, socils piederbas cilvkiem.Mart Viakas bibliotk bija skatma sievieu rotaslietu izstde ,,Kdasman tev dvt daias rotas?Burvgi lakatii un alles Rudengi koi un pavasargi silti auskari, krellesun kuloni. Skaistas un elegantas broas, aproces un roku sprdzes gaiamnoskaojumam un jaukam garastvoklimIzstd ar sievietes smalks pasaules noslpumu piederumiem daljs astoasarmantas dmas: Ilze Zaremba, Vita Zondaka, Jlija Bloha, ValentnaBratukina, Inra Kudure, rika Bratuka, Dace Lesniece un VijaCircne.17. mart bibliotka aicinja savus apmekltju uz tikanos sarunu arurnlisti Zinadu Loginu. Sarunas galven tma par sakrtotu cilvka domupasauli un par Dzvi, kas pakrtota indivda domu ceam. Abpusji svtgasaruna beidzs ar atziu: K domsi t dzvosi Zina Logina: Skaistudomu pasaule sievieti dara laimgu!ir labi, t, ziemas beigs pasmaidt un sakrtot domas pavasarim22.mart bibliotk Viakas novada bezdarbnieku grupai notikakonkurtspjas paaugstinanas apmcbas ,,Lietiaj etiet, koorganizja NVA Viakas filile. 26 27. AprlisJuru neda bibliotk pagja Bibliotku nedas zm. No 19. apra ldz24. aprlim Viakas bibliotka Bibliotku nedas ietvaros ikvienu aicinja uzdadiem grmatas un bibliotku popularizjoiem paskumiem. Neizpalikaar talk ieana, Jura dienas gadatirgus Viak un rumulansBibliotku ned seniori iepazins ar interneta priekrocbm un ar saukliTu to vari! prra jaunas lappuses globl tmeka cevedAlbnas Veinas ceojumu - atmiu pcpusdiena kltesoajos atraisjapozitvas emocijas, k ar deva iespju uzzint daudz interesantu faktu unneparastu skatu Apvienotajos Arbu Emirtos un Grieij. Un visi kopviennozmgi atzina, ka nekur nav tik labi k mjs2.-4.klau audzki klausjs pasakas portl www.pasakasnet.lv Klausotiespasakas, tiek trenta koncentrans spja, k ar attstta fantzija. Pasakasattsta iekjo redzi un sekm lastja kreativitti. Brni it k spljotiesklauss pasakas un paplaina savu pieredzi, jo ts vsta par dzvi un pasauli,vii iepazstas ar citu tautu kultru un tradcijm. Pasaka neizraisa dusmas, jovienmr labais uzvar auno.JnijsNed pirms Jiem Viakas bibliotk pulcjs etnogrfisk ansambaAbrente dziedtjas, lai ielgotu Jus un vlk apmekljot Viakassocils aprpes centru iepriecinja t iemtniekus ar drastiskm Lgodziesmm.Bibliotk ansamba sievas noskaidroja kds laiks bs Lgo vakar un Junakt Via Buka interpretcijs, tpat ar viena otrai atklja gargk Jusiera darinanas un Ju zu dziedino spka noslpumus.Paskuma izska neizpalika ar bez nertnas dzejas un vljumiem ikvienam sameklt savu Papardes ziedu!27 28. JlijsPortatvo datoru lietotji, kas izmanto Viakas bibliotkas WiFi (bezvaduinternets) informcijas meklanai, 1. jlij plkst. 19.00 pulcjs piebibliotkas kas, lai piedaltos paskum Bezvadu zemene.Saulain, silt Imanta dienas pievakar no seiem iepriek pieteiktajiemdalbniekiem ierads pieci. Bezvadu interneta lietotjus Daci Dortni, SigituLoginu, Jni Dortnu, Sanitu Baronovu un Tatjanu Matancevu pavadjaun sacensbu gait ldzi juta viu draugi, vecki un protams, Viakasbibliotkas vadtja Vija Circne un darbinieks Vilis Buks.Par paskuma galveno varoni Zemeni, bija parpjies SIA ira vadtjsJaroslavs Kozlovs. Uzmums sacensbu dalbniekiem bija sagdjis grozuar zemenm.Wi-Fi lietotju sacensbas notika ceturtdien, 2010. gada 1. jlij no plkst.19:00-20:00Augusts4. augusta pcpusdien Viakas bibliotk ciemojs un ar bibliotkasapmekltjiem tiks 9. Saeimas deputte, grmatas 100 galvas run autoreSarmte ikuste. 28 29. Sarmte paststja par savas grmatas ideju, tapanas procesu un kltesoosiepazstinja ar ts saturu. Protams, izvrts ar diskusija par Saeimas darbu,deputtiem un Latgales nkotni. Andis Kravalis, kur bija viens nojaunkajiem s tikans dalbniekiem un kur oruden pirmo reizi ies pieSaeimas vlanu urnm, Sarmtei ikustei uzdeva vienkru un preczujautjumu: Kad beigsies krze?Ikviens tikans dalbnieks dvan sama grmatu ar autores ierakstu.Vasaras mneos, kad skolniem un studentiem ir brvdienas, bibliotkaspakalpojumu lietotju skaits internetlastav acmredzami pieaug. Pirmkrtjau tpc, ka vasaras brvdiens Viak dzvojoos vecveckus apciemomazbrni no citm Latvijas vietm. Ar no rzemm. Otrkrt, Viakaituvkajs bibliotks darbiniekiem atvainjumu laiks un ts strd atbilstoivasaras atvainjumu grafikam. Trekrt, aizvien vairk bibliotkaspakalpojumus izmanto cilvki, kas sadzves apstku pasliktinans d iratteikuies no mjas datora, uzskatot to par luksusa preciInternetlastavas pakalpojumus dien vidji izmanto 40 ldz 45 lietotji. Jasaldzina ar ziemas mneiem, tad apmekljumu skaits pieaudzis par 12apmekljumiem. Protams, skoties mcbu gadam vietjs skols, straujipieaugs skolas brnu skaits, kas izmantos sabiedriskos datorus un internetumcbu vajadzbm un paizgltbai.Pirms diviem gadiem, 2008. gada 19. august, Viakas bibliotkas emurs(blogs) bibliotkai atvra logu uz globlo telpu un reiz ar pasauli ielaidasev. Viakas bibliotka iegja Latvijas bibliotku blogosfr.aj laik publicti 135 raksti, 9 laps ievietots desmitiem dadu ziu,interneta albumos simtiem foto, 11 aptaujas un saemta 21 atsauksme. Pirmspusotra gada izveidots bibliotkas twitter konts. Twitter ar pirmo blogagadadienu 2009. gada 19. august ms sveica: @Parlielupe @[email protected] Ms PALDIES! Ms no Jums mcmies! 3:17 PM Aug 19th,2009 via web in reply to Parlielupe29 30. Divarpus gadu laik blogu apmekljui 26132 (WordPress Statistika)virtulie viesi. oreiz ieskatam statistikas skaiti. Bloga apmekljums vidjidien.Augusta nogal Viakas bibliotku apmeklja mkslinieku Rancnu imene.Pazstamais koktlnieks Antons Rancns un via meita Gundega Rancne.Gundega bibliotkai uzdvinja jaukas grmatas un novlja ar turpmkbibliotkai bt par Gaismas logu uz plao pasauliBibliotkas vadtja Vija Circne savukrt pateics par dvinjumubibliotkai un uzdvinja skaistu rudens ziedu pui ar ceavrdiemnepagurtSeptembris 1. septembr, Zinbu dien, Viakas bibliotk ciemojs novadniece InraDundure. K jau ierasts, viesi ierodas ar ciemmaizi. oreiz Inrabibliotkai uzdvinja tautsaimniecbas rakstu krjumu Prrautsastingumu.Draudzg sarun ar bibliotkas darbiniekiem un apmekltjiem novadnieceiepazstinja ar grmatas autoru, tostarp paas Inras, redzjumu par tlkorcbu papietiekamas valsts un sabiedrbas attstb.Inras vljums bibliotkas pakalpojumu lietotjiem un darbiniekiem: Lailatgalietim pietiek spka pierdt savu varanu un aizstvt sava novadaintereses!Sprnus sapo PegazsViakas bibliotk litertu biedrba Pegazs 9.septembr bija noorganizjusitikanos ar lirisku nosaukumu Tev, rudens, pateicos par zli, kastani un vsolietus lsi.Patiesbu, kd is dzejas paskums notiek tiei tagad, atklja litertubiedrbas vadtja, romnu autore Santa Mebele, staj vrd Antonia 30 31. Lomele. Izrds, Pegazam jau viena gada jubileja. Mums ldzs dzvocilvki ar atvrtu sirdi plaukst, jo tikai dzejnieka spkos ir veidot mlestbassabiedrbu un ikvienu iedroint uz mlestbas starojumu, saka bibliotkasdirektore Vija Circne. Un tiem, Viakas puses dzejnieki un rakstniekilikui par sevi runt ne tikai sav, bet ar rpus novada, iekstot ikgadjdzejas almanah Rzekne 2010. ogad taj var last Antonias Lomeles,Valerjana Rundzna un Ruttas Jeromnes dzeju.Daudz labu vrdu Pegaza jubilej sama ar Vilis Buks, un ne tikai pardzeju, bet ar par vsturiski, filozofiski un zintniski izstrdto Viakasnovada erboa ideju. Regna Brokne pauda prieku, ka dzejou krjumsDzves mlana, kur ir ar Ilzes Keias dzejoi, ir pasniegta Valstsprezidentam. Via aicinja radoos cilvkus iemint vsturi, jo arvakardiena, lai cik siltu, emocionlu un dzejisku mirku pilna, jau iegjusivstur.Oktobr etnogrfisk ansamba Abrente dalbnieces izmantoja rudensdrza piedvjumu un iespju apskatt firmas ira drzos izaudzto boluizstdi, un dalties iespaidos par savos drzos iegto rau, beu irnm undegustt bolu virtuves gardumusPaskums ritja ar devzi: Visa pasaulebolLaik, kad vl rudens lietus lses, cita citu nomaindamas mijs ar agrsziemas baltajm sniegprslm, Viakas bibliotk 25.novembr pulcjslitertu biedrbas Viakas Pegazs dalbnieki un citi radou domu bagticilvki, lai pirms Adventa sveu gaismi runtu dzeju un prdoms vrdiempieirtu nozmi 31 32. Bibliotkas vadtja Vija Circne iekra teiksmaino rudens vakaruburvestbu ugunskuru un rakstniece Santa Mebele lika dzirksteotdzejnieku sirdmIzjustiem un stipriem vrdiem runja dzejniece Rutta Jeromne un IlzeKeia, prdoms daljs dzejniece un urnliste Zinada Logina, betpatriotiskas noskaas modinja publicists Pteris Keis un bibliotkasdarbinieks Vilis Buks. Ar kltesoie aktvi piedaljs brnig vakaragaisotnes uzturanDecembrisPirmssvtku noska, 17.decembra pcpusdien, Viakas bibliotk sancarokdarbnieces, lai emtu dalbu seminr rado darbnc ,,Novittes vilnasun tekstila darinjumos.T bija iespja zinoas skolotjas Skaidrtes Veinas vadb apgt modernuallu adanu, izmantojot gan vilnas, gan lentu dziju.Katra seminra dalbniece ar prieku apguva, skum ietami saretsvolnveida alltes adanas noslpumu un rs ar domu tikties atkal unatkal, lai apgtu ziedu, filcto piesprauu un dadadu citu, sievietesikdien skaistu un dergu lietiu darinanas mkslu.Decembr apmekltju uzmanbu piesaistja bibliotekres Aijas Lesniecesseno Ziemassvtku pastkaru un egltes rotjumu izstde ,,K pastkartsen viz mirdzo rot, gan smildzia ska, gan iekurots zars. 32 33. Veiksmga sadarbba bibliotkai izveidojusies ar nevalstiskajmorganizcijm biedrbm dmu klubs Marienhauzena, Viakaspensionru biedrbu.Bibliotkai ir plas sadarbbas partneru loks. Ts ir gan Viakas skolas,Viakas Kultras nams, Viakas Novadptniecbas muzejs, nevalstisksorganizcijas, Valsts robesardzes Viakas prvalde, SIA ira.Sadarbba ar nevalstisko sektoru, pavaldbas iestdm, pavaldbu,organizjot dadus paskumus pilst populariz ne tikai bibliotku,padarot to atvrtku, bet nostiprina bibliotkas k kultras, izgltbas,informcijas un sabiedrisks saskarsmes vietu sabiedrb.Viakas bibliotkas vadtja Vija Circne2010.gada 12.janvr 33