līgatnes atskaite 2014

of 6 /6
Līgatnes novada darba atskaite - 2014 ''Es izvēlos bibliotēku! Ne visu ir iespējams nopirkt; ja man vajag kādu grāmatu, žurnālu, informāciju- es eju uz bibliotēku.''

Author: vera-dalberga

Post on 23-Jul-2015

82 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Lgatnes novada

  darba atskaite - 2014

  ''Es izvlos bibliotku!

  Ne visu ir iespjams nopirkt;

  ja man vajag kdu grmatu,

  urnlu, informciju-

  es eju uz bibliotku.''

 • Lgatnes novada Lgatnes pagasta bib l iotka

  2

  Bibliotkas darbbas visprgs raksturojums

  Izgltba ir ldzeklis ekonomiskas un pilsoniskas sabiedrbas attstbai. Formlo izgltbu iegst skol, bet iegt papildprasmes un zinanas piedv bibliotka. eit vienkopus ir tik daudz informcijas- mcbm ma garum. Bibliotka veic informcijas, izgltbas un izklaides, sabiedrbas centra, cilvcisko kontaktu tkla veidoanas funkcijas. Viens no bibliote kas pamatuzdevumiem ir bibliote kas lietota ju izgl tos ana. oti svar gs ir dialogs starp lietota ju un biblioteka ru. Galvena atzin a - bibliote ka ir ma c s ana s vieta, ma c bas ir sazina s ana s un zina s anu kop ga rad s ana. Bibliotkas loma ir sakrtot un piedvt informciju gatnes novada Auglgatnes iedzvotjiem. Piedvt informcija var bt katalogu, kartotku, datu bzu, tematisko mapju, literatras popularizanas paskumu, informcijas stendu, lietotju apmcbas un citu formu veid.

  Lgatnes pagasta bibliotka akreditta

  12.09.2014., apliecbas Nr.286A,

  akreditcijas termi 5 gadi

  Iedzvotju skaits Lgatnes novada Lgatnes pagast

  uz 2015.gada 1.janvri ir 2529 (pavisam novad ir 3667)

 • Lgatnes novada Lgatnes pagasta bib l iotka

  3

  Domubiedru tikans vieta

  Bibliotka veicina dadu paaudu paizgltoanos katram pieemam un

  pieejam veid

  Lai veicintu lasanu Katru mnesi veicu lasanas veicinanas aktivittes meklju informciju par

  jubilejm un gadadienm, vstures notikumiem un piedvju grmatas no bibliotkas

  fonda, kas saisttas ar o gadadienu.

  Izmantoju ar savkts tematisks mapes.

  Veidoju ar tematiskos piedvjumus Grmatas zniem, Grmatas meitenm,

  Mana pirm lasmgrmata

  Tpat gatavoju informatvo bietenu par jaunkajm grmatm, kas iegdtas

  bibliotkai, to publicju blog gatnes pagasta bibliotka

  Bibliotka tiek apmeklta arvien vairk, jo bibliotkas apmekltji nk last avzes un

  urnlus, k ar lietot internetu. Daudzi em periodiskos izdevumus lasanai mjs.

  Jau vairkus gadus bibliotk darbojas Nakts abonements, t ir iespja paemt no

  bibliotkas enciklopdijas, vrdncas, uzziu literatru mjs. o iespju izmanto

  galvenokrt skolni, studenti, krustvrdu mklu mintji.

 • Lgatnes novada Lgatnes pagasta bib l iotka

  4

  Bibliotkas mrketingu (reklamjot bibliotkas aktivittes un pakalpojumus,

  ststot par jaunumiem) uzskatu par iespju bibliotkas lietotju sasnieganai blogs ,

  zias socilaj vietn Twitter, draugiem.lv - kalpo atpazstambas veidoanai ,ir

  vrts daas stundas ned veltt im darbam, jo atgriezenisk saite sniedz

  gandarjumu.

  Konsultcijas un apmcbas ikvienam interesentam:

  bibliotkas elektronisk kataloga izmantoana - grmatu rezervana,

  lietoanas termia pagarinana bibliotk pieejamas datubzes Lursoft, Letonika.

  No 2014.gada24. - 30.martam atvij jau piekto gadu tiks organizta Eiropas

  Komisijas uzskt iniciatva - ikgadj informatv kampaa E-prasmju neda 2014

  Bibliotk notiks datorkursi e-prasmes tiem, kas uzsk datora un interneta

  lietoanu.

  Ir paredztas divas nodarbbas 26.mart un 2. aprl plkst. 17:00-19:00, datorzinbs

  ievads Aldis Urti. Kursus finansili atbalsta gatnes novada dome.

  SBA

  2013.gads 2014.gads Anal ze Iekzemes starpbibliotku abonements (SBA) 29 63 +34 t. sk.

  no cita m atvijas bibliote ka m san emto dokumentu skaits

  12 27 +15

  uz cita m atvijas bibliote ka m nosu t to dokumentu skaits

  17 36 +19

  Bibliotkas darba kvalitte

  2013.gads 2014.gads Analze

  Dokumentu (fizisko vien bu) skaits uz vienu lastju

  22.13 13.79 -8.34

  Krtjie izdevumi uz vienu lastju 55.27

  29.74 -25.53

  Projektizstrde 1 1 Tematiskie paskumi 8/4 8/5 /+1 Izstdes 18/8 21/10 +3/+2

 • Lgatnes novada Lgatnes pagasta bib l iotka

  5

  Bibliotkas krjums

  2013.gads Ls 2014.gads gatnes

  novada dome 131 785.96 116 1008.67

  Da vina jumi 64 161.13 56 144.22

  Be rnu z u rija 21 95.47 12 88.11

  Kopa 216 1042.56 184 1241.00

  Periodika bibliotkai 2014. gad pastta par Ls 565.58

  Bibliotkas izmantoana

  2013.gads 2014.gads Analze

  as ta ju kopskaits 236 370 +134 t.sk. be rni un jaunies i l dz 18 gadiem

  63 75 +12

  Apmekle jumu kopskaits 12675 14740 +2065

  t.sk. virtua lie apmekle jumi 8697 9653

  +956

  t.sk. pieaugus ie 2754 3385 +631 be rni un jaunies i l dz 18 gadiem 1224 1702 +478 Izsniegumu kopskaits 7475 9084 +1609 no kope ja izsnieguma skaita: be rniem un jaunies iem l dz 18 gadiem

  933

  708

  -225

  2014. gad ir pabeigta bibliotkas krjuma rekataloizcija. Jgatavojas krjuma inventarizcijai

 • Lgatnes novada Lgatnes pagasta bib l iotka

  6

  Izgltojoie paskumi

  Piedaljos 8 seminros, lekcijs un pieredzes braucien

  21.10.-11.11.2014. Vebinru cikls: Izmanto Latvijas datu bzes informcijas ieganai - tri, droi, rti!

  Digitls tehnoloijas aprpei un senioru dzves kvalittes uzlaboanai

  Par 2014. gada pieredzes mcbu braucienu bibliotku darbiniekiem

  Tencinjums bibliotkas labviem

  individulajiem grmatu dvintjem

  Aleksim Gablikam

  Kristenai Crulei

  Vijai Buei

  Dinai Puhartei

  Birutai Jansonei

  Jurim Bindemanim