ljĀa darbības aktualitātes, atskaite

of 21 /21

Author: dex

Post on 19-Mar-2016

95 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LJĀA darbības aktualitātes, atskaite. Maija Radziņa Latvijas Jauno Ārstu Asociācijas valdes priekšsēdētāja. Latvijas Jauno Ārstu asociācija – www.ljaa.lv. LJĀA – ir sabiedriska organizācija, kas apvieno jauno ārstu dažādu profesionālo grupu pārstāvjus Dibināta – 2003. gadā - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • MAIJA RADZIALATVIJAS JAUNO RSTU ASOCICIJAS VALDES PRIEKSDTJA

  LJA darbbas aktualittes, atskaite

 • Latvijas Jauno rstu asocicija www.ljaa.lvLJA ir sabiedriska organizcija, kas apvieno jauno rstu dadu profesionlo grupu prstvjusDibinta 2003. gadSekotju skaits 536, aktvi biedri 152 Pamatmris nodroint jauno rstu tiesbu ievroanu un aizstvanu, k ar viu intereu prstvanu valsts, starptautisks un cits organizcijsVeicint jauno rstu profesionlo zinanu pilnveidoanu

 • LJA Valde 2009/2011Maija RadziaAnna SavinkovaIndra StiurenieceEva teinaIeva MlnieceIvanda NeilandeAija JaudzemaRoberts Kloti

 • Sadarbbas organizcijas/partneriEiropas Jauno rstu biedrba (PWG)Latvijas rstu biedrba (LB)Latvijas Medicnas studentu asocicija (LaMSA)Latvijas Universitte (LU)Rgas Stradia universitte (RSU)LR Veselbas ministrija (VM)Slimncas PSKUS, RAKUS, BKUS,Liepjas, Ventspils, Valmieras u.c.Juristi

 • Kas ir paveikts 2009/2011InformcijaDiskusijas par rezidentras vietu skaitu, valsts sadali un rezidentras kvalitti, norisi, organizanu, finansmMjas lapas izveide www.ljaa.lvInformcijas/konsultciju sniegana jaunajiem rstiem/rstiem/slimncm par rezidentras norisi, saistbm un iespjamiem risinjumiemPlasazias ldzekos vairkkrtji ziots par jauno rstu problmmDalba Ieteikumi, vstules VM, LB - grozjumiem MK noteikumos par rezidentras organizanas un finansanas modeiem, k ar jauno rstu kompetenciVM darba grups, valsts sadales komisij, Stratiskaj padomLaMSA paskumos = pctecba

 • Kas ir paveikts 2009/2011A. Galjas un O. Veides stipendiju fondu atbalstsLJA darbbas nodroinana2 stipenditi 2009/2010 g.3 stipenditi 2010/2011.g.

  Anketanapar rezidentras kvalitti 2009par veselbas aprpes nozares reformm - 2009par mjas lapas saturu 2009/2010par nkotnes perspektvm jauniem rstiem 2010par rezidentras kvalitti un norisi 2011par rezidentras organizanu - 2011

 • Finanses

  Atbalsts no O. Veides un A. Galjas fondiem 2009. un 2010. gadBilance, atlikums kop 243,63 LsIenkumi biedru naudas 2009-2011.g.3 Ls studentiem/ gad5 Ls rezidentiem/ gadIzdevumikonferences, diskusijas, mjas lapa, korespondence, dalba Eiropas Jauno rstu biedrb, telpas

 • Skaiti

  Veselbas aprpes budets 2010.g. 486-495 mlj. LsMedicnas izgltba16.207 mlj. LsRezidentu apmcba5.227 mlj. LsUz vienu valsts budeta rezidentu - 847 Ls/mnes

 • Skaiti1 rezidenta atalgojums mnes 338 LsMaksas rezidentra ~1300 Ls/gad (10% no rezidentiem)

  VM dati, 2010

 • DiskusijaIzveidoti btiski grozjumi no 2011. gada 30. augusta MK noteikumos Rezidentu sadales un rezidentras finansanas noteikumi # 685Finanu plsma tiek virzta caur slimncu>augstskolu (91%/9%)Tiek noteiktas savstarpjas anketanas - kvalittes kontrolei un ts ietekm atalgojumuTiek palielints deru stundu skaits no 48 uz 72 hTiek izmainta rezidentras norise ar nepiecieambu maint rezidentras programmas (imenes rsti u.c.)Tiek finansili diferencta rezidentra reion un RgTiek noteikta liberlka valsts sadale jstrd Latvij un jmaks nodoki

 • 2012. gada plns?FinansesKd veid tiek tagad sadalta fikst summa 847 Ls?K tiks izlietoti pri palikuie ldzeki? K VM rkosies, ja Satversmes ties iesniegt lieta par valsts sadali bs ar pozitvu vrtjumu un MK noteikumu normu atzs k neatbilstou Satversmei?Plnoana, stratijaVai ir zinmas valsts priorittes specialittm?K turpmk tiks organizta un uzraudzta rezidentras norise (VM)?Funkciju deleana sabiedriskm organizcijm?Likumdoanas virzba?

 • 2012. gada plns?CilvkresursiStudentu-rezidentu-sertifictu rstu skaita ldzsvarojums?Cik Latvijai vajag jaunos specilistus tuvkajos 3-5 gados?Vai ir iespjams nodroint visiem rezidentras beidzjiem darba vietas, ja pieprasa valsts sadali?Vai LV gatavo rstus Eiropas Savienbai?KvalitteKda bs rezidentras kvalitte?Kda bs rezidenta loma slimnc - kompetence?

 • Katram paam ir jveido sava nkotne, td aicinm iestties LJAUn aktvi darboties ar ts vald!

  [email protected]

 • Valdes kandidti1. Maija Radzia valdes prieksdtja2. Ivanda Neilande valdes locekle3. Eva teina valdes locekle4. Ieva Mlniece valdes locekle5. Baiba Putnia valdes locekle6. Arta mite valdes locekle7. Jurgita Gailte valdes locekle8. Aija nikvalde valdes locekle

 • Kopsavilkums Jizveido vienota rezidentras organizcijas sistma Jveido jauno specilistu prioritu plns Jdefin rezidentras finansjuma iespjas un modei finanu plsmas atbilstba ieguldjumam, caurspdgums nepiecieamas noteiktas garantijas jaunajam rstam (apdroinana, kredti)

 • KopsavilkumsJievie pastvga rezidentras kvalittes kontroleOrganiztju un finanu kontroleIzpildtju un darba devju kontroleRezidentu kontrole Rezidentras programmu izpildes atbilstba Eiropas standartiem, lai ms sptu konkurt Eirop ar medicnas pakalpojumiem

  Ldzeki rezidentu ptnieciskam darbam un starptautiskai rezidentu apmaiai

 • Kopsavilkums

  Nepiecieamas izmaias normatvajos aktos jaun rsta patstvba rstniecb un rezidentu tiesiskais statuss

  Atbilstos atalgojums, lai neciestu rezidentras process blakus darbu d gan rezidentam, gan akadmiskam personlam

  Jmazina spriedze veselbas sistm un jmotiv jaunie cilvkresursi = komunikcija