kvalifikĀcijas prakses atskaite - alberta- · pdf file2 darba izpildes un novērtējuma lapa...

54

Click here to load reader

Upload: doanh

Post on 06-Feb-2018

422 views

Category:

Documents


15 download

TRANSCRIPT

Page 1: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

Alberta koledžaKultūras tūrisma organizēšana

EVIJA ZIEMELE-ŪBELE

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES

ATSKAITE

Rīga - 2014

Page 2: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

2

Darba izpildes un novērtējuma lapa

Kvalifikācijas prakses atskaite

izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras tūrisma organizēšana

apstiprinātajiem prakses uzdevumiem.

Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs izstrādāts patstāvīgi.Darbu atļauts / nav atļauts publicēt (vajadzīgo pasvītrot).

Darba autore : studente Evija Ziemele-Ūbele ____________________ (paraksts, datums)

Individuālais uzdevums saskaņots, iesaku darbu aizstāvēšanai.Kvalifikācijas darba vadītāja :Mag. paed., Ineta Strautiņa ____________________

(paraksts, datums)

Atļaut aizstāvēt studiju programmas Kultūras tūrisma organizēšana

Kvalifikācijas prakses aizstāvēšanas komisijā.

Studiju programmas direktore:Mg. soc., Vita Stiģe- Škuškovnika ____________________

(paraksts, datums)

Page 3: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

3

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS ................................................................................................................................ 5

1. TŪRISMA UZŅĒMUMA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS .......................................... 6

1.1. Tūrisma uzņēmuma vēsture...................................................................................... 6

1.2. Tūrisma uzņēmuma atrašanās vietas raksturojums.................................................... 7

1.3. Tūrisma uzņēmuma darbības veidi ........................................................................... 8

2. TŪRISMA UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ VIDE PĀRMAIŅU PROCESĀ ........... 9

2.1. Tūrisma uzņēmuma iekšējās un ārējās vides raksturojums un analīze....................... 9

2.2. Tūrisma uzņēmuma SVID analīze.......................................................................... 11

2.3. Tūrisma uzņēmuma mārketinga aktivitātes............................................................. 12

3. TŪRISMA UZŅĒMUMA PRODUKCIJA....................................................................... 14

3.1. Tūrisma uzņēmuma kultūras tūrisma produktu piedāvājums .................................. 14

3.2. Tūrisma uzņēmuma kultūras tūrisma produktu cenu veidošanās pamatprincipi....... 16

3.3. Tūrisma uzņēmuma kultūras tūrisma produktu kvalitāte un tās nodrošināšana........ 17

4. JAUNA KULTŪRAS TŪRISMA PRODUKTA IZSTRĀDĀŠANA, SAGATAVOŠANA

UN VIRZĪŠANA TIRGŪ .................................................................................................... 19

4.1. Tūrisma uzņēmuma jaunu kultūras tūrisma produktu izstrādāšanas posmu

raksturojums .................................................................................................................... 19

4.2. Tūrisma uzņēmuma jaunu kultūras tūrisma produktu sagatavošanas raksturojums.. 20

4.3. Tūrisma uzņēmuma jaunu kultūras tūrisma produktu virzīšanas tirgū raksturojums 21

5. TŪRISMA UZŅĒMUMA PRODUKCIJAS MĒRĶA TIRGUS...................................... 24

5.1. Tūrisma uzņēmuma patērētāju vēlmju izzināšana................................................... 24

5.2. Tūrisma uzņēmuma patērētāju apmierinātība ar darbinieku darba kvalitāti ............. 29

5.3. Secinājumi un priekšlikumi par veiktajām aptaujām............................................... 31

6. INDIVIDUĀLAIS UZDEVUMS KVALIFIKĀCIJAS DARBA SAGATAVOŠANAI . 33

6.1. Informācijas vākšana un analīze par kvalifikācijas darba tēmu ............................... 33

6.2. Kvalifikācijas darba tēmas aktualitātes izpēte un pamatojums ................................ 33

6.3. Kvalifikācijas darba sākotnējo bibliogrāfiskā saraksta apzināšana un sastādīšana ... 34

6.4. Kvalifikācijas darba provizoriskā satura sastādīšana............................................... 35

7. VIESLEKCIJU UN MĀCĪBU EKSKURSIJU RAKSTUROJUMS............................... 37

SECINĀJUMI ..................................................................................................................... 39

PRIEKŠLIKUMI ................................................................................................................. 41

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS .................................................................................... 42

Page 4: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

4

GRAFISKĀ DAĻA ............................................................................................................. 44

PIELIKUMI......................................................................................................................... 51

1. pielikums. Aptaujas anketa - patērētāju vēlmju izzināšana ..................................... 52

2. pielikums. Aptaujas anketa par klientu apmierinātību............................................. 54

Page 5: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

5

IEVADS

Autore kā savu prakses vietu ir izvēlējusies Sia „Impro ceļojumi”. Tā ir viena no

senākajām tūrisma aģentūrām Latvijā, kas savu darbību ir uzsākusi dažus gadus pēc „dzelzs

priekškara” krišanas. Uzņēmumā jau no tā pirmsākumiem apvienojušies ceļot kāri darbinieki

un uzņēmuma moto ir nevis atrādīt vietas, bet gan ar grupu vadītāju palīdzību, padarīt

ceļojumu īpašu katram tā dalībniekam.

„Impro ceļojumi” ir reģistrēta tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē TATO - 2010

–7. Tā ofiss atrodas Merķeļa ielā 13-122, un šajā pat ēkā atrodas arī Impro vienīgais

ceļojumu birojs.

Kvalifikācijas prakses periods ir noteikts no 2014.gada 8.septembra līdz 31.oktobrim.

Prakses vadītāja koledžā – studiju programmas direktore, Mg.,soc. Vita Stiģe-

Škuškovnika.

Prakses vadītāja prakses vietā – Ceļojumu konsultante Santa Vītola.

Šīs prakses mērķis ir pamatojoties uz prakses laikā iegūtās informācijas pamata,

izpētīt Impro vēsturi un darbību, savākt informāciju kvalifikācijas darba izstrādei, izdarīt

secinājumus un sniegt priekšlikumus.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autore risinās sekojošus uzdevumus:

· iegūs vispārēju informāciju par izvēlēto prakses vietu;

· izpētīs esošos uzņēmuma piedāvātos produktus un pakalpojumus;

· apskatīs jauna tūrisma produktu izveidi, izmantojot vispārējā un speciālajā

literatūrā pieejamo informāciju;

· izstrādās priekšlikumus jaunu tūrisma produktu izstrādei kvalifikācijas darba

ietvaros.

Prakses atskaiti veidos ievads, 6 nodaļas, secinājumu un priekšlikumu sadaļa,

bibliogrāfiskais saraksts, kā arī grafiskā daļa un pielikumi.

Pirmajās piecās nodaļās tiks analizēta informācija par prakses vietu, 6. nodaļā autore

apskatīs kvalifikācijas darbam nepieciešamās informācijas vākšanu un bibliogrāfiskā saraksta

izveidošanu, 7. nodaļā apskatīta mācību ekskursija uz „Rīgas cirku” un vieslekcijas „Biznesa

plāna sagatavošana bankas skatījumā”, un „Izmaiņas valsts pārvaldes cilvēkresursu politikā”.

Prakses atskaites sagatavošanā tiks izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma

metodes – aptauja, novērošana un dokumentu analīze, jo autore apkopos informāciju par

uzņēmuma vēsturi, darbību un citiem tūrisma uzņēmumam svarīgiem rādītājiem.

Page 6: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

6

1. TŪRISMA UZŅĒMUMA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1. Tūrisma uzņēmuma vēsture

„Impro Ceļojumi” ir dibināts 1994.gada nogalē. Toreiz 7 cilvēku sastāvā izveidojās

jauns tūrisma uzņēmums un kopš tā laika piedāvājumu klāsts ir pieaudzis ar katru gadu. Lai

gan uzņēmums savu darbību uzsāka 1994. gadā, ceļojumi tika organizēt jau 1992.gadā.

Uzņēmuma moto kopš tā pirmsākumiem nav mainījies, jo dodoties ceļojumā

svarīgākais ir „nevis atrādīt vietas, bet gan ar zinošiem un interesantiem grupu vadītājiem,

gan ar pašu izstrādātiem maršrutiem, kas katru gadu atjauninās un papildinās, ceļojumu

padarīt par neaizmirstamu notikumu un vērtību katra klienta dzīvē”. [5] Uzņēmuma

pamatvērtība ir „grupu ceļojumi ar pievienoto vērtību”. [5]

Tāpat kā uzņēmuma moto, kas uzsver katru ceļojumu padarīt par neaizmirstamu, arī

paša uzņēmuma nosaukums nav nejaušība un tas ir radīts no vārda "improvizācija", kas

nozīmē iztēli un jaunradi, turklāt tikpat svarīga vērtībā kā pati jaunrade, uzņēmumam ir ar

„atbildība jeb vienmēr izpildīt to, kas ir apsolīts, un, ja iespējams, tad vēl nedaudz vairāk”. [5]

Īpaša uzņēmuma tradīcija ir savs ceļotāju klubiņš, kurš darbojas jau kopš 1996.gada,

jo tam ir milzīga atsaucība. Katrs ceļotgribētājs un mīļotājs, pirms kārotā ceļojuma var doties

uz ceļotāju klubiņa sanākšanām un izbaudīt emocijas, kuras caur savu piedzīvoto nodod

aizrautīgi un zinātkāri ceļotāji gan paši grupu vadītāji, gan sabiedrībā zināmi cilvēki.

Kopš Impro pirmsākumiem darbinieku, kuri lielāko tiesu ir ar lielu pieredzi tūrismā,

skaits ir pieaudzis līdz 27, kuri darbojas ne tikai uz vietas birojā, bet arī vada grupas un

dodas izpētes braucienos un ekspedīcijās, un arī brīvajā laikā nodarbojas ar sportiskām

aktivitātēm. Tāpat uzņēmumā darbojas ap 300 gidiem.

Gadu gaitā pieaugot piedāvāto pakalpojumu klāstam, Impro ir ne tikai ceļojumu birojs,

bet gan komplekss tūrisma uzņēmums, „kas nodrošina pilnu tūrisma pakalpojumu klāstu –

gan aviobiļetes, gan prāmju biļetes, gan viesnīcas, gan konsultācijas ceļotājiem utt.”. [5]

Impro organizēto ceļojumu klāsts ir tik plašs, ka tas ļauj jebkuram ceļot gribētajam

izvēlēties sev atbilstošāko ceļojumu veidu gan pēc cenas, gan pēc ilguma, gan transporta

līdzekļa, ar kuru pārvietoties, gan arī pēc atpūtas veida sākot no kāpšanas kalnos un beidzot ar

atpūtu kādā no kūrortpilsētām.

Page 7: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

7

1.2. Tūrisma uzņēmuma atrašanās vietas raksturojums

Uzņēmuma vēsturei, protams, ir neatņemama loma uzņēmuma kultūrā, it īpaši, ja tiek

runāts par tūrisma uzņēmumu, taču vienlīdz svarīga loma ir arī tūrisma uzņēmuma vietai.

Kā zināms „uzņēmuma atrašanās vietas izvēlei ir svarīga nozīme, jo „laba adrese” var

ļoti iespaidot uzņēmējdarbības panākumus. Katram uzņēmumam būs citi kritēriji, pēc kuriem

tas izvēlēsies savu optimālo un ekonomiski visizdevīgāko ģeogrāfisko novietojumu, kas būs

atkarīgs no uzņēmējdarbības veida”. [16]

Izvēloties uzņēmuma atrašanās vietu, jāņem vērā katras vietas priekšrocības un

trūkumi, iespējamie ienākumi un izdevumi un jāapsver šādi faktori: [16]

· noieta tirgus – vai precēm būs pircēji;

· transporta iespējas – vai tuvumā ir transports, kāda ir tā dažādība (dzelzceļa,

gaisa, ūdens, zemes ceļi) un transporta izmaksas;

· izejvielu un materiālu iegādes vietas tuvums – vai izejmateriālus var iegādāties

pietiekami tuvu ražošanas vietai;

· nekustamā īpašuma iepirkšanas vai nomāšanas iespējas – vai zeme un ēkas

pieder jums, vai jūs tās nomājat;

· darbaspēka nodrošinājuma iespēja – vai šajā vietā būs pieejams pietiekami

kvalificēts, specializācijai atbilstošs darbaspēks;

· infrastruktūras un komunikācijas iespējas – vai jau ir ūdensapgāde un

kanalizācija, elektrība, gāze, vai nākotnē tas viss vēl jāierīko? Vai ir vietējā un starptautiskā

satiksme, pasta un telefonu sakari;

· konkurējošie uzņēmumi – cik un kādi konkurenti apkārtnē jau strādā;

· valsts nodokļu politika - kā jūsu uzņēmējdarbības veidu ietekmēs zemes,

ienākuma un citi nodokļi, kā tie var mainīties nākotnē.

Protams, izvēloties tūrisma biroja atrašanās vietu, daudzi no šiem faktoriem būs

maznozīmīgi, taču der aplūkot tos visus, lai varētu prognozēt nākotnes perspektīvas un

rēķināties ar paredzamajām izmaksām.

Impro ceļojumu birojs atrodas pašā Rīgas centrā, tikai dažu soļu attālumā no Rīgas

sirds – Vecrīgas, tāpēc tas ir viegli sasniedzams no jebkura Rīgas rajona, kā arī iebraucējiem

nav jāmēro tāls ceļš no Centrālās dzelzceļa stacijas vai Rīgas autoostas. Turklāt birojs atrodas

latviešu tautai nozīmīgā vietā – latviešu Biedrības nama ēkā, kas ir valsts nozīmes kultūras

piemineklis.

Page 8: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

8

1.3. Tūrisma uzņēmuma darbības veidi

Uzņēmuma darbības virzieni, kopš tā dibināšanas, ir krietni paplašinājušies – ir

vairākkārtīgi ar katru gadu audzis piedāvāto pakalpojumus spektrs.

Uzņēmums sāka savu darbību ar ceļojumiem ar autobusu pa Latviju, Baltiju un

Eiropas zemēm, galvenokārt, dodoties uz dažādām sacensībām un maratoniem. Taču šobrīd

piedāvātie maršruti iekļauj sevī dažādas pasaules vietas, kuras var sasniegt gan ar autobusu,

gan lidmašīnu, gan kuģojot. Kopš 1998.gada tiek organizēti arī lidojuma maršruti uz vietām,

kuras nav sasniedzamas ar autobusu, kas ietver sevī jauku nedēļas nogali kādā no Eiropas

metropolēm, vai piedzīvojumiem bagātiem atklāsmes ceļojumiem uz Zemes

noslēpumainākajiem apvidiem un vietām, uz kurām vidusmēra iedzīvotāji var tikai sapņot

nokļūt. Un sākot ar pagājušo gadu, Impro savam pakalpojumu klāstam pievienoja arī tiešos

lidojumus.

Uzņēmuma darbības virzienus raksturo sekojoši pakalpojumi: [5]

· ceļojumi grupām ar autobusu;

· ceļojumi grupām ar lidmašīnu;

· dienesta ceļojumu organizēšana;

· izklaides ceļojumu organizēšana;

· kalnu slēpošana Eiropas kalnu kūrortos, pēc pieprasījuma - arī citur pasaulē;

· avio (Amadeus) un prāmju biļešu (Tallink, Eckerö Line, Silja Line, Viking Line)

rezervēšana;

· autobusu īre;

· ceļojumu maršrutu izstrādāšana grupām;

· veselības apdrošināšana ceļojumiem;

· informācija un konsultācijas;

· pilna tūrisma pakalpojumu sniegšana ārzemju viesiem Latvijā, Lietuvā un

Igaunijā.

Kopš 1997.gada katru gadu iznāk Impro ceļojuma katalogs, kurā var apskatīt

piedāvātos ceļojumus, kā arī citus tūrisma pakalpojumus. „Katalogā IMPRO CEĻOJUMI

piedāvātie braucieni ir sakārtoti pēc izbraukšanas laika. Katalogu jebkurš interesents var

saņemt bez maksas.” [5]

Impro nepārtraukti turpina attīstību jaunu tūrisma maršrutu izveidei, lai nenogurstoši

spētu apmierināt visprasīgāko ceļotāju vēlmes, kuri šim hobijam nododas jau vairāk kā 20

gadus.

Page 9: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

9

2. TŪRISMA UZŅĒMUMA IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ VIDE

PĀRMAIŅU PROCESĀ

2.1. Tūrisma uzņēmuma iekšējās un ārējās vides raksturojums un analīze

Autore vēlas uzsvērt, ka iekšējā vide ir vide uzņēmuma iekšienē, un to veido faktori,

ko uzņēmējs var ietekmēt vai mainīt: [1, 13. lpp.]

· uzņēmuma mērķi (stratēģija, kārtējie uzdevumi);

· uzņēmuma struktūra (darba dalīšana, struktūrvienības, funkciju sadale un

izpilde);

· darbinieki (viņu zināšanas, prasmes, uztvere, iemaņas);

· tehnoloģija (iekārtu izmantošana, informācijas sistēmas);

· uzņēmuma kultūra, vadītāja darba stils.

Jāatzīmē, ka šie faktori ir savstarpēji saistīti un mijiedarbojas.

Uzņēmuma vadītājiem ir svarīgi saprast un orientēties iekšējās vides jautājumos, jo no

tā atkarīga uzņēmuma darbības efektivitāte. Organizācijas iekšējās vides analīzes mērķis ir

noteikt iespējas pielāgoties mainīgajai ārējai videi un noteikt konkurētspējīgo priekšrocību. [1,

13. lpp.]

Uzņēmumā darbojas 6 nodaļas, kas ir tieši pakļautas direktoram. Katrā daļā,

Transporta, IT, Grāmatvedības un Klientu apkalpošanas, izņemot Mārketinga & Personāla

atlases un Ražošanas daļas, ir nodaļu vadītāji. Mārketinga cilvēks ir viens no trijiem, kas šajā

uzņēmumā darbojas, kopš dibināšanas, savukārt, Ražošanas daļa ir tieši atbildīga par to, kādos

ceļojumos dosies Impro klienti. Visi Ražošanas daļas darbinieki ir ar lielu pieredzi tūrismā, un

visi, galvenokārt, sākuši strādāt kā gidi. Katrs no šiem darbiniekiem specializējas noteiktos

reģionos.

Uzņēmums lieto savu iekšējo IT sistēmu GLOBE, kas pirms 20 gadiem bija radīta tieši

Impro vajadzībām, un, protams, laika gaitā ir uzlabota, lai spētu nodrošināt visas prasības, kas

nākušas klāt paplašinoties Impro piedāvāto pakalpojumu klāstam.

Uzņēmumā valda ļoti demokrātisks darba stils, taču katrs darbinieks ir personīgi

atbildīgs par tam uzticētajiem pienākumiem, un var plānot savu darba dienu tā, lai dienas

beigās visi nepieciešamie darbi būtu izdarīti.

Savukārt, ārējā vide jeb makrovide satur visus ārējos spēkus un organizācijas, ar

kurām uzņēmums sastopas savā ikdienas un stratēģiskajā darbībā. Makrovidi atsevišķs

Page 10: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

10

uzņēmums nevar kontrolēt, tomēr tās faktori var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbību. [1, 11.

lpp.]

Ārējo vidi veido septiņi galvenie faktori: [3, 24. lpp.]

· ekonomiskie – inflācija, bezdarbs, iedzīvotāju pirktspēja, dzīves līmenis, valsts

ekonomikas augšupeja vai lejupslīde;

· sociālie un kultūras – iedzīvotāju sociālā piederība, kultūras līmenis, kultūras,

izglītības līmenis, tautu reliģiskās un tikumiskās normas;

· demogrāfiskie – rase, dzimums, dzīvesvieta un nodarbošanās, iedzīvotāju

skaits un izvietojums;

· zinātniski tehniskie – jaunu ražošanas un sakaru tehnoloģiju attīstība, zinātnes

un tehnikas attīstība;

· politiskie – valsts ārējā politika, attiecības ar citām valstīm, ekonomiskā un

politiskā situācija pasaulē;

· tiesiskie – šie faktori ietver mijiedarbību starp uzņēmumu un valdību vai

likumdevējiem; likumdošana, nodokļu politika;

· apkārtējās vides – uzņēmējdarbības normālai norisei nepieciešamās

neražojošās sfēras iestādes un organizācijas: bankas, apdrošināšanas kompānijas,

pakalpojumu un konsultāciju dienesti, reklāmas aģentūras, tirgus pētīšanas aģentūras,

uzņēmējdarbības atbalsta centri u.c.

Izvērtējot šos ārējās vides raksturojuma lielumus, autore uzskata, ka vislielāko ietekmi

uz Impro var atstāt gan ekonomiskie, gan politiskie faktori, jo, kā zināms, ekonomiskajiem

rādītājiem ir visbūtiskākā ietekme uz iedzīvotāju pirktspēju, un samazinoties ienākumiem,

tiek pārvērtēti ikdienas paradumi, un iespējams nākas atteikties no lietām, kas ir mazāk

svarīgas, un viena no tām varētu būt arī ceļošana, kas vistiešākajā mērā atstāj iespaidu uz

uzņēmuma darbību, jo samazinās ceļotgribētāju skaits, kā tas notika krīzes gados. Tāpat arī

politiskā nestabilitāte kādā no populārākajām ceļotāju izvēles zemēm var ietekmēt Impro

darbību, protams, vienmēr pastāv iespēja, ka ceļotājs var izvēlēties citu galamērķi. Taču jau

šobrīd daudzi braucieni, kas atrodas tuvu kādai no nemiera zonām, piem., Tuvajos austrumos,

no klientu puses tiek kārtīgi izvērtēti un bailīgākie šos braucienus neizvēlas.

Page 11: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

11

2.2. Tūrisma uzņēmuma SVID analīze

Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides novērtēšana ir nozīmīga stratēģiskās plānošanas

procesa sastāvdaļa.

Uzņēmuma vides faktori iekšienē parasti tiek iedalīti sekojoši: stiprās puses (S) un

vājās puses (V), faktori ārpus uzņēmuma tiek iedalīti šādi: iespējas (I) un draudi (D). SVID

analīzes rezultāti sniedz uzņēmuma noderīgu informāciju par uzņēmuma iekšējo resursu un

attiecībām ar ārējo vidi, kurā tas darbojas. [11]

SVID analīze ir ļoti noderīgs instruments, kas palīdz izvērtēt un apskatīties uz

uzņēmuma darbību „no malas”. Autore „Impro Ceļojumi” SVID analīzi apskata tabulā 2.2.

2.2. tabula„Impro Ceļojumi” SVID analīze

Stiprās puses Vājās puses· atpazīstams zīmols· uzticams· tirgū darbojas jau sen, ir pieredze· nodrošina augstu kvalitāti· piedāvā vairāk, nekā tiek sagaidīts· ļoti plašs ceļojumu piedāvājumuklāsts· biroja telpas atrodas Rīgas centrā,viegli piekļūt· aktīvi darbojas sociālajos tīklos· Ceļojumu klubiņa piedāvājums· uzņēmums, kas pats ražo ceļojumus· maza darbinieku mainība

· augstākas cenas salīdzinoši arkonkurentiem· diez gan novecojusi iekšējārezervācijas sistēma un datu bāze· darbā daudz tiek izmantots papīrs

Iespējas Draudi· attīstīt stratēģiski virzītas mārketingaaktivitātes· papildus pakalpojumu piedāvājums –auto noma, tikai ekskursiju rezervēšana utt.· ekskursiju nodrošināšanaindividuālajiem ceļotājiem populārākajosgalamērķos· izveidot interaktīvu Impro aplikācijumobilajiem telefoniem· kreditēšanas iespējas – ceļojumikredītā· atjaunot mājas lapu

· tūristu skaita samazināšanās· ekonomiskā lejupslīde, iedzīvotājumaksātspējas pasliktināšanās· jauna konkurenta parādīšanās· zemāku cenu piedāvājums nokonkurējošiem uzņēmumiem· kuponu akcijas· ēkas tehniskais stāvoklis

Page 12: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

12

Vienas no tūrisma uzņēmuma stiprajām pusēm, kā redzams tabulā 2.2., ir uzņēmuma

tēls un imidžs. Viennozīmīgi „Impro Ceļojumi” ir vieni no tirgus līderiem, starp

uzņēmumiem, kas nodrošina ceļojumu ražošanu. Papildus uzņēmums klientus notur ar

nemainīgo kvalitāti, līdz ar to braucēji vienmēr zina, kādu kvalitātes līmeni sagaidīt un var būt

droši, ka par samaksāto naudu saņems labāko, ko uzņēmums spēj nodrošināt.

Noteikti uzņēmuma stiprā puse ir ari plašais ceļojumu piedāvājumu skaits, kurus

uzņēmums veido pats, kā arī citi papildus pakalpojumu – autobusu noma, avio un viesnīcu

rezervācijas, prāmju biļešu rezervācijas utt.

Ceļotāju klubiņš ir ļoti populāra vieta, kas ļauj satikties cilvēkiem, kas bieži vien

nekad paši šajos ceļojumos nedosies. Tā ir vieta, kur virtuāli un patīkamā atmosfērā var pabūt

gan Brazīlijas džungļos, gan Anglijas lietainajās ielās.

Viena no Impro vājajām vietām ir salīdzinoši augstās cenas ar konkurentu

piedāvājumiem, taču, apmaiņā pret to, klients vienmēr saņems nemainīgu kvalitāti, bez

liekiem pārsteigumiem.

Impro ir iespējas attīstīt vēl papildus pakalpojumus kā, piem., piedāvāt ceļojumus

kredītā, kā arī attīstīt citus papildus pakalpojums ne tikai avio biļešu un viesnīcu rezervāciju,

bet arī auto nomu un ekskursiju rezervāciju un nodrošināšanu populārākajos galamērķos.

Lai piešķirtu mājas laipai dinamiku, tajā būtu jāievieš svaigas vēsmas no jaunāko tehnoloģiju

laikmeta.

Protams, vislielākie draudi tūrisma uzņēmumam ir iedzīvotāju maksātspējas

pasliktināšanās, jo ceļojumi varētu tikt pieskaitāmi pie luksa precēm, no kurām lielākā daļa

iedzīvotāju, samazinoties ienākumiem atsakās vispirms. Tāpat būtisku ietekmi var atstāt

jaunu, cenas ziņā daudz pievilcīgāka, konkurenta ienākšana tirgū, vai arī esošo konkurentu

agresīvas cenu akcijas, kad daudzi klienti patiešām var atteikties no augstās kvalitātes par labu

zemākai cenai.

2.3. Tūrisma uzņēmuma mārketinga aktivitātes

Kā zināms mārketinga aktivitātes ir ļoti būtisks aspekts uzņēmuma tēla

popularizēšanā, kā arī tām, protams, ir tieša ietekme uz uzņēmuma peļņu. Tā kā uzņēmums

tirgū darbojas jau ilgi un ir viens no tirgus līderiem, tas var izmantot „atgādinošās reklāmas”

līdzekļus.

Page 13: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

13

Tāpat, kā izstrādājot produktu un piedāvājumu, ir svarīgi noteikt savu mērķgrupu,

tāpat arī plānojot mārketinga aktivitātes, tās ir jāveido tā, lai primāri uzrunātu mērķgrupu, jo

tādā veidā var efektīvāk panākt rezultātu. Katram uzņēmumam ir savs mērķtirgus un, jo

plašāks tas ir, jo plašākas ir iespējas izmantot mārketinga ieročus, lai sasniegtu pēc iespējas

lielāku klientu skaitu.

Straujā tehnoloģiju attīstība, ekonomikas globalizācija un daudzi citi ārēji apstākļi

veicina pārmaiņas mārketingā. Viena no galvenajām tendencēm mūsdienu mārketingā ir

orientācija uz plašu interneta un sociālo mediju izmantošanu uzņēmumu un produktu

reklamēšanai, pārdošanai u.c. [2]

Komunikāciju laikmetā, kur gandrīz katram cilvēkam ir pieeja pie interneta, nav

šaubu, ka sociālo tīklu izmantošana ir vienas no plašākajiem resursiem, ar kuru palīdzību var

sasniegt savu mērķklientu. Taču, tā kā Impro ceļotāji ir arī gados vecāki cilvēki, kuri joprojām

dod priekšroku drukātiem materiāliem un klātienes tikšanās reizēm gan izvēloties un

rezervējot ceļojumu, gan arī, lai uzzinātu jaunumus un paklausītos citu ceļotāju pieredzi

Ceļotāju klubiņa sanākšanās.

Šobrīd uzņēmuma mārketinga aktivitātes, galvenokārt, saistītas ar interneta vidi –

sociālo tīklu kontu pārvaldīšanu – Facebook.com, Draugiem.lv, Twitter.com, mājas lapas

uzturēšanu un sadarbību ar ceļojumubode.lv. Šajos kontos tie publicētas arī bildes no pašlaik

notiekošajiem braucieniem, kas ļauj ceļotāju mājās palicējiem sekot līdzi brauciena

maršrutam. Uz e-pastu regulāri tiek sūtīta informācija gan par nākošā gada ceļojumiem, gan

arī pēdējā brīža piedāvājumiem. Atlaide gan brauciena cenai tiek piemērota ļoti reti,

galvenokārt, tās tiek dotas pēdējā brīža braucieniem. Impro savus braucienus plāno un

paredz, lai izvairītos no cenu samazināšanas kampaņām. Šādu praksi Impro var nodrošināt

darbinieku ilggadējās zināšanas par tirgu un sapratne par klientu vēlmēm. Visbiežāk grupas

tiek piepildītas jau ļoti ātri.

Ziemas beigās notiekošajā Balttour izstādē, Impro tiek pārstāvēts ar savu stendu, kur

cilvēki var iegriezties un klātienē parunāties ar grupu vadītājiem un smelties iedvesmu

nākošajiem braucieniem.

Tātad Impro mārketinga aktivitātes ir – kontu uzturēšana sociālajos tīklos, e-pasta

vēstules ar jaunumiem un pēdējā brīža piedāvājumiem, mājas lapa, ceļojumubode.lv, Ceļotāju

klubiņš un dalība Balttour izstādē.

Page 14: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

14

3. TŪRISMA UZŅĒMUMA PRODUKCIJA

3.1. Tūrisma uzņēmuma kultūras tūrisma produktu piedāvājums

Tūrisma produkts ir prece, maksas vai bezmaksas pakalpojums, cilvēka darbības

radītās bagātības, vērtības un apstākļi vai to kopums, kuriem piemīt reāla patēriņa vērtība un

kurus tūrisma un citu tautsaimniecības nozaru uzņēmumi un organizācijas ražo, izveido vai

pielāgo tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai. Tūrisma pamatprodukts ir ceļojums,

kurā ietilpst dažādi pakalpojumi. [15, 294. lpp.]

Mārketinga teorijā produkti tiek definēti kā „jebkas, ko var piedāvāt tirgū uzmanības

piesaistīšanai, iegūšanai, lietošanai vai patēriņam, viss, kas varētu apmierināt kādu vajadzību

vai vēlmi”. Pamatjēdziens šeit ir patēriņš, kas apmierina kādu vajadzību vai vēlmi. Citiem

vārdiem, cilvēki nepērk produktus pašu produktu dēļ; viņi tos pērk tāpēc, ka tie sniedz kādu

labumu vai arī to palīdzību tiek atrisinātas problēmas. Atbilstoši tam, produkta jēdzienu var

izskaidrot vienkārši kā kaut ko tādu, kas sniedz risinājumu īstām vai apslēptām problēmām.

Šie risinājumi tiek iesaiņoti tādā materiālā veidolā, kādu persona var patērēt. [8, 11. lpp.]

Kā definēts likumdošanā, kultūras tūrisms ir „tūrisma veids, kura mērķis ir iepazīšanās

ar kultūras vidi: kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām un dzīvesveidu, kā arī aktuālām

kultūras un mākslas norisēm”. [13]

Katras tūrisma uzņēmuma mērķis ir piesaistīt apmeklētājus ar produktu un

pakalpojumu palīdzību.

Šajā gadā Impro piedāvā ap 500 dažādu braucienu uz vairāk nekā 100 valstīm. Kopš

Impro pirmsākumiem, kad pirmajā iespiestajā katalogā bija vien 79 ceļojumi, kas, ņemot vērā,

ka tas bija 90.gadu vidū, ir tomēr pietiekami iespaidīgs skaitlis.

Aktīvākie mēneši ceļojumiem ir vasaras mēneši – jūlijs un augusts, kā arī oktobris.

Ceļotāji var izvēlēties no tik plaša piedāvājumā kā sākot ar 2h ekskursiju te pat Rīgā un

maksājot par to 6 eiro, un beidzot ar ceļojumu uz Papua Jaungvineju par 6616 eiro. [6]

Kopš 1995.gada, kad iznāca pirmais Impro ceļojumu katalogs, līdz pat šim

2014.gadam, ir 7 ceļojumu maršruti, kas ir izturējuši laika pārbaudi un joprojām tiek piedāvāti

nemainīgi. Tie ir : [6]

· „Mazais trollis” – klasiskais Norvēģijas 9 dienu ceļojums - Romsdāles ieleja,

Vermas ūdenskritums, augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena, neaizmirstamais Troļļu

ceļš un Stigfosa ūdenskritums, kā arī brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali

Page 15: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

15

Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus un Dalsnibas kalna serpentīns un kailo

klinšu ainavas;

· „Ziedu svētki Holandē” – 7 dienu brauciens uz Amsterdamu, Hāgu, Edamer

siera dzimteni un pasaulē lielākā sīpolpuķu dārza Keukenhof un ziedu parādes Bloomencorso

apskate;

· „Klasiskā Itālija” - 14 dienu brauciens un vienu no skaistākajām Eiropas

valstīm, apskatot Venēciju, Cinque Terre – 5 zvejnieku ciematus, kas iekļauti UNESCO

mantojuma sarakstā, Toskānu un protams, vēsturisko Romu, gleznaino Kapri salu un no

pelniem atrakto Pompeju, neatkarīgo Sanmarino;

· „Anglija, Skotija, Velsa” – 10 dienu brauciens uz Londonu, apskatot

Vindzoras pili, V. Šekspīra pilsētu Stratfordu, Stounhedžu, Glastonberiju, Snovdonijas

nacionālo parku Velsā un slaveno Lohnesa ezeru, gaidot Nesijas parādīšanos, Skotijas sirdi –

Edinburgu.

· „Saules zeltītā Spānija” – 12 dienu brauciens uz Spānijas centrālo, dienvidu un

ziemeļu daļu ar galvaspilsētas Madrides apskati, Kordovu, Sevilju, Gibraltāru un Monserratas

klostera apskati un unikālo Gaudi arhitektūru Barselonā;

· „Francijas Rivjēra” – 5 dienu brauciens, apskatot Nicu – Cote d’Azur jeb

Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadeli ar Angļu promenādi jūras krastā, Kannas, kur

norisinās starptautiskajam Kannu kinofestivāls, Monako – otra mazāko, taču vienu no

bagātākajām valstīm pasaulē, kā arī Napaleona ceļu - brauciens pa Ronas Alpu panorāmas

ceļu, kurš savu vārdu ieguvis, pateicoties ievērojamā karavadoņa varonīgajam gājienam no

piekrastes pāri Alpiem;

· „Izklaides parki Vācijā” – 4 dienu brauciens uz populārākajiem izklaides

parkiem Vācijā - Babelbergas filmu parku, kurā var redzēt, kā top televīzijas pārraides, kā tiek

uzņemtas filmas un šovi, Serengeti safari parku, kas ir mazs Āfrikas gabaliņš ar vairāk nekā

1000 dzīvniekiem no visas pasaules, vienu no Vācijas lielākajiem un vislabāk iekārtotajiem

atrakciju parkiem Heideparku, un atpūtu termālajā baseinā Soltavā.

Pēc šiem, laika pārbaudi izturējušajiem, braucieniem, nākas secināt, ka latviešu tauta

mīl kultūru, un labprāt vēlas savām acīm redzēt Vidusjūras zemju skaisto dabu, bagātīgo

arhitektūru, kā arī labprāt bauda ziemeļu dabas piedāvātās bagātības un Anglijas senatnīgumu.

Page 16: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

16

3.2. Tūrisma uzņēmuma kultūras tūrisma produktu cenu

veidošanās pamatprincipi

Produkta cenas noteikšana ir viens no svarīgākajiem uzņēmuma lēmumiem. Cena ir

produkta un pakalpojuma visredzamākā pazīme, tā informē par kvalitātes un vērtības līmeni.

Ar cenu visstraujāk var reaģēt uz pieprasījumu. Cena būtiski ietekmē ieņēmumus un līdz ar to

arī peļņu. [2, 58. lpp.]

Pirms cenu noteikšanas nepieciešams izanalizēt apkārtējo vidi un apstākļus, kādā

darbojas uzņēmums. Pieņemot lēmumu par cenu, jāveic biznesa analīze. Nosakot cenas,

jārespektē ekonomiskā prognoze inflācijai, iedzīvotāju maksātspējai, ekonomikas lejupslīdei.

Lai varētu paredzēt pieprasījuma – piedāvājuma attiecības nākotnē, ir svarīgi analizēt ne tikai

šodienas situāciju, bet arī prognozēt ekonomisko situāciju, dzīves stila izmaiņas un citus

apkārtējos faktorus. Pēc tam, kad ir veikta biznesa analīze, vēl ir nepieciešami vairāki rādītāji,

lai reāli noteiktu cenas : [2, 57.-58. lpp.]

· izmaksas – gan mainīgās, gan pastāvīgās;

· plānotā peļņa;

· konkurentu cenas;

· produkcijas noieta prognoze (plānotais pārdošanas apjoms);

· cena, kādu klients ir gatavs maksāt.

Šī informācija dod iespēju noskaidrot vēlamo jeb “ideālo” cenu, kas nosegs izmaksas un dos

vēlamo peļņu.

Cenu aprēķināšanā visbiežāk izmanto noteikto uzcenojumu. Pārdošanas cenu aprēķina,

pievienojot izmaksām iepriekš noteiktu procentu no izmaksām (uzcenojumu). Uzcenojums

parasti mainās atkarībā no produkta veida, taču tam ir jābūt pietiekami lielam, lai segtu

pastāvīgās un mainīgās izmaksas. [2, 57.-58. lpp.]

Impro ceļojuma cena veidojas no kopēju izdevumu summas plus uzcenojums jeb

Ražošanas nodaļas izdevumi. Cena ir atkarīga no tūristu skaita, kas dosies ceļojumā. Jo lielāks

braucēju skaits, jo mazāka pašizmaksa, jo lētāka biļetes cena. Kopējā izdevumu summā jeb

summā, kas veido ceļojuma pašizmaksu ietilpst:

· avio biļešu cenas, ja braucienā tas ir paredzēts;

· viesnīcu rezervācija;

· autobusa noma, ja nepieciešams;

· grupas vadītāja darba alga;

Page 17: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

17

· piemaksa grupas vadītājam par ēdināšana un izdevumiem par muzejiem,

telefonu utt.;

· naktsmītnes šoferiem un grupu vadītājam;

· vietējā gida pakalpojumi;

· veselības apdrošināšanas ceļojuma laikā.

Sasummējot visus izdevumus un iegūstot ceļojuma pašizmaksu, summa tiek izdalīta ar

kopējo braucienu skaitu un tādā veidā iegūstot ceļazīmes pašizmaksu vienam braucējam.

Pieskaitot noteikto uzcenojumu veidojas brauciena cena. Un, tad, atkarībā no šī summas,

brauciena cena tiek apstiprināta vai koriģēta, ja tā ir pārāk augsta, ņemot vērā cenas tirgū,

iedzīvotāju maksātspēju un iespējamo interesi par braucienu uz šo reģionu. Ja cena ir pārāk

augsta, tiek pārskatītas lielākas izmaksas un iespēju robežās koriģētas, ja tas ir iespējams vai

arī tiek mainīts brauciena maršruts, lai iegūtu zemāku cenu.

3.3. Tūrisma uzņēmuma kultūras tūrisma produktu kvalitāte un tās

nodrošināšana

Ienākošā un izejošā tūrisma attīstība Latvijā izvirza prasības pēc noteiktiem

standartiem, kas ieviesīs un palīdzēs noturēt viendabīgu produkta kvalitāti visā tūrisma

nozarē. Tūrisma un viesmīlības nozare attīstās dinamiski – strauji pieaug uzņēmumu skaits,

palielinās gan starpvalstu, gan vietējo tūristu plūsmas, paplašinās tūristiem piedāvāto

pakalpojumu klāsts. Tūrisma pakalpojumu izmantotāji meklē arvien jaunu un jaunu tūrisma

produktu, kas būtu piesātināts ar pozitīviem pārdzīvojumiem, neparastību un vienreizīgumu.

Tajā pat laikā pakalpojumu izmantotāji vēlās gūt pārliecību ne tikai par kvalitāti, bet arī par

drošību un atbilstošu cenu.

Kvalitātes jēdziens mūsu gadsimta beigās ir ieņēmis īpašu vietu, pateicoties ļoti sīvai

konkurencei pasaules tirgū, sabiedrības informētībai un informācijas pieejamībai par kvalitāti,

kā arī informācijas pieejamībai vispār. XX gadsimta beigās patērētājs ir kļuvis prasīgāks un

izvēlīgāks.(...) Kvalitātes izpratne un īstenošana visās lietās ir sevišķi svarīga un nākotnē kļūs

par biznesa pasaules neatņemamu sastāvdaļu, jo tas būs izdzīvošanas jautājums. [14]

Tūrisma industrija, tāpat kā „viesmīlības industrija gādā par cilvēku ērtībām, viņu

vajadzību un vēlmju izpildi”. [3, 49. lpp.] Kā zināms produktu, piedāvājuma un pakalpojuma

kvalitātei ir jābūt nemainīgai visu laiku, jo pretējā gadījumā, apmeklētāji saskaroties ar

Page 18: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

18

negatīvu pieredzi, atkārtoti neatgriezīsies, taču „tūrisma produktam piemīt sekojošas īpašības :

[9, 11. lpp.]

· netaustāmība;

· ražošanas neatdalāmība no patērēšanas;

· kvalitātes mainība;

· uzglabāšanas neiespējamība;

· netransportējamība.”

Ņemot vērā augstāk minētās produkta īpašības, it īpaši kvalitātes mainību, kā viena no

tūrisma produkta raksturojošām definīcijām ir tāda, ka „tūrisma produkta kvalitāte ir tūrisma

produktam piemītošo īpašumu kopums, kurš spēj attaisnot tūristu prasības un vajadzības vai

tās pārsniegt”. [9, 40. lpp.]

No definīcijas izriet, ka, lai attaisnotu tūristu prasības un vajadzības, ir ļoti būtiski tās

saprast un izzināt, jo „cilvēkiem ir dažādi pakalpojumu kvalitātes standarti. Tas, kā tiek

uztverts serviss, ir atkarīgs no tā, ko cilvēki ir gaidījuši iepriekš. [17, 62. lpp.]

Tādam uzņēmumam kā Impro, kurš klientu vēlmes apzina jau 20 gadus, tieši kvalitāte

ir tā latiņa, kas palīdzējusi noturēties virsotnē visus šos gadus, jo Impro vadmotīvs ir ne tikai

attaisnot ceļotāju prasības un vajadzības, bet tās pārsniegt. Šī ir viena no uzņēmuma

pamatvērtībām. Impro, dara visu, lai paredzētu iespējamās situācijas un tādā veidā būtu pēc

iespējas labāk nodrošinājušies dažādām dzīves situācijām, ko ļauj izdarīt to ilggadējā pieredze

un ceļā pavadītās vairāk nekā 6500 grupas, kuras nobraukušas vairāk nekā 15 miljonu

kilometru šo gadu laikā.

Katram veicamajam darbam ir savs standarts, un kā jebkurā uzņēmumā, arī Impro

darbiniekiem ir noteiktas prasības, it īpaši tas attiecas uz gidu darbu, jo var teikt, ka šis cilvēks

ir uzņēmuma vizītkarte. Ir aktivitātes, kurām obligāti jābūt iekļautām brauciena laikā – piem.,

gidam pirmajā dienā jāstrādā Impro T-kreklā, jāizstāsta un jānoorganizē erudīcijas konkurss,

jāparāda video filma brauciena laikā par Impro vēsturi, ja brauciena laika starp ceļotājiem ir

dzimšanas vai vārda dienas gaviļnieki, jānoorganizē to sveikšana, brauciena beigās jāizdala

aptaujas anketas.

Pirms katra brauciena, ikviens grupas vadītājs tiek nodrošināts ar ceļojumam

nepieciešamo pamatinformāciju un dokumentiem, ceļojuma aprakstu, avio grupas kopijas,

reisa numurus, iekāpšanas sarakstu, pieteikšanās secībā, grupas sarakstu ar telefona

numuriem, partneru, gidu kontaktiem, rezervācijas dokumentiem – prāmju, vietējo avio

kompāniju utt., apdrošināšanas dokumentiem, visiem Impro kontaktelefoniem, vēstniecību

kontaktinformāciju, laika prognozēm un citu informāciju, kas var noderēt ceļojuma laikā.

Page 19: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

19

4. JAUNA KULTŪRAS TŪRISMA PRODUKTA

IZSTRĀDĀŠANA, SAGATAVOŠANA UN VIRZĪŠANA

TIRGŪ

4.1. Tūrisma uzņēmuma jaunu kultūras tūrisma produktu

izstrādāšanas posmu raksturojums

Termins „kultūras tūrisma produkts” ir ļoti plašs jēdziens, jo tas var būt gan tūrism

objekts, kas pārveidots par produktu, gan vienkārši ekskursijas maršruts, gan jebkas cits, kas

apmierina cilvēka vajadzības un vēlmes. Kā jau autore norādīja 3.nodaļā „tūrisma

pamatprodukts ir ceļojums, kurā ietilpst dažādi pakalpojumi”. [15, 294. lpp.]

Impro pamatprodukts ir ceļojums, kas saskaņā ar definīciju ir komplekss tūrisma

pakalpojums , kas norāda, ka tas ir pakalpojums, „kas tiek organizēts tūristu grupai. Tūristi

ceļo kopā, izmantojot kompleksajā tūrisma pakalpojumā ietvertos naktsmītņu, ēdināšanas,

transporta u. c. pakalpojumus.” Grupas kompleksais ceļojums ir tūrisma operatoru galvenais

un izplatītākais produkts. [12]

Impro, izstrādājot jaunu kultūras tūrisma produktu, ir šādi posmi:

· iepriekšējā gada analīze;

· ceļotāju sniegto atbilžu izskatīšana;

· jaunu tūrisma produktu radīšana, pirmie aprēķini;

· tikšanās darba grupā par maršrutu plāniem, atlasot labākās jauno produktu

idejas;

· šo ideju tālāka attīstība;

· atkārtota tikšanās darba grupā;

· gala piedāvājumu un cenu apstiprināšana.

Pirmās idejas nākošā gada jaunajiem produktiem iezīmējas jau iepriekšējā gada

sākumā, tas nozīmē, ka pie 2015.gada kataloga, tiek strādāts jau 2014.gada sākumā. Impro

katram ceļojumu grupu vadītājam pārziņā ir noteikts apgabals, un katrs ir atbildīgs par jaunu

produktu izstrādi savā pārziņā esošajā reģionā. Ceļotāju sniegto aptauju izskatīšana iedod tikai

indikatīvu virzienu, jo bieži vien cilvēki norāda vietas, uz kurām labprāt dotos, taču izdarot

izvēli nākošajam braucienam, izvēlas citu galamērķi un tam var būt vairāki iemesli gan cena,

gan brauciena ilgums, gan brauciena laiks, gan citi aspekti.

Page 20: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

20

Galvenokārt, ceļojumu grupu vadītāji, veidojot braucienus ņem vērā savu pieredzi,

tirgus tendences, un gidu ieteikumus, kuri tos sniedz atgriežoties no brauciena, kā arī cenu,

kas veidojas saliekot kopā iespējamās izmaksas. Dažreiz nākas atteikties no ļoti labas idejas

vai mainīt tā maršrutu tikai tādēļ, ka produkta cena nav konkurētspējīga.

Kad ir sagatavoti vairāku jauno produktu idejas, tās tiek izskatītas darba grupā, kurā

tiekas kurators - ceļojumu grupu vadītājs, pārdošanas daļas vadītājs un direktors. Kopā tiek

atlasītas dzīvotspējīgākās idejas, pie kurām ceļojumu grupu vadītājs turpina darbu.

Pēc apmēram 2 nedēļām notiek atkārtota tikšanās darba grupā un izvērtē atkārtoti

jauno produktu idejas ar papildinājumiem un veiktajām korekcijām. Pēc vienošanās, darbs

tiek tiek turpināts, lai sagatavotu produktus un cenas gala piedāvājumu apstiprināšanai. Gala

piedāvājumu apstiprināšanai direktoram maršruti jāiesniedz izvērstā veidā kopā ar tāmēm.

Pēc gala piedāvājumu apstiprināšanas produkts tiek nodots maketētājiem, un izveidoti

ceļojumu apraksti kādus tos redzam mēs – klienti un ceļotāji, un iespiests Impro gada

ceļojumu katalogā.

4.2. Tūrisma uzņēmuma jaunu kultūras tūrisma produktu

sagatavošanas raksturojums

Jauna kultūras tūrisma produkta sagatavošanas posms ir svarīgāka daļa no jauna

produkta izstrādāšanas posma.

Kurators, kurš veido jaunu kultūras tūrisma produktu iziet cauri šādiem posmiem:

· informācijas vākšanai par izvēlēto reģionu vai valsti;

· veido brauciena maršrutu;

· apzina iespējamos tūrisma objektus maršrutā;

· sazinās ar sadarbības partneriem – viesnīcu rezervācija, autobusa noma;

· sazinās ar avio kompānijām, pieprasa lidojuma cenas;

· sastāda brauciena tāmi;

· sameklē atbilstošus vietējos gidus un sazinās ar grupu vadītājiem.

Tūrismu virza piesaistes objekti. Piesaistes objekti ir pieprasījuma radītāji – klientam

tie rosina vēlmi apmeklēt tūrisma galamērķi un tādejādi veido apmeklējuma centrālo motīvu.

Ideālā variantā piesaistes objektiem būtu jābūt kaut kam tādam, kas raisa piedzīvojumu, ir

savdabīgs, pārsteidzošs un vienreizējs, pievilcīgs mērķtirgum. [7, 101. lpp.]

Page 21: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

21

Piesaistes objekti darbojas kā katalizators visu pārējo tūrisma produktu un

pakalpojumu piedāvājumam. Bez piesaistes objektiem tūrisma attīstība būs ierobežota. [7,

101. lpp.]

Impro kuratora viens no uzdevums, veidojot jaunu tūrisma produktu, ir atklāt vēl

neatklātus tūrisma piesaistes objektus, veidot jaunus maršrutus, jo gadu gaitā attīstoties

tūrismam un pieprasījumam, arī ceļotāji ir daudz ko jau pieredzējuši un kļuvuši prasīgāki. Lai

apmierinātu šo ceļotāju vēlmes, ir nepieciešams kaut kas pilnīgi, kaut kas unikāls. Impro

uzdevums ir to atklāt un pasniegt potenciālajiem ceļotājiem, iespējams jau iepriekš apmeklētu

reģionu, jaunā gaismā un jaunās krāsās.

Pirmajā, informācijas vākšanas solī, katrs kurators strādā tā kā pašam šķiet ērtāk. Nav

vienas noteiktas metodes kā iegūt informāciju. Ir kuratori, kuri dodas izpētes braucienos un

ekspedīcijās, ir tādi, kuri lasa grāmatas un dažādus informācijas avotus, ir tādi, kuri ar Google

kartes palīdzību veic izpēti. Šādi darbojoties katrs iegūst sev nepieciešamo informāciju un tiek

ģenerētas idejas jauna tūrisma produkta izveidei.

Nākošajos posmos, pēc reģiona izpētes, veido iespējamo brauciena maršrutu, apzina

apskates objektus gan no laika, gan cenas viedokļa. Sazinās ar sadarbības partneriem, gan

viesnīcām, gan avio kompānijām, tiek meklētas atbilstošas lidojuma biļetes, organizēts

autobuss, ja tāds brauciena laikā ir nepieciešams. Impro autobusi tūrisma sezonas laikā

pārvietojas pa Eiropu, un tāpēc ir svarīgi iekļauties šajā grafikā, jo visam ir jādarbojas kā

vienotā ķēdītē. Visiem kuratoriem ir jāņem vērā pārējo kuratoru grafiks un jāizveido

maksimāli efektīvs modelis.

Tāpat kurators sazinās ar vietējo gidu, ar kuru, ja šis reģions jau ir apgūts, ir

izveidojusies laba sadarbība, kā arī sazinās ar grupu vadītāju, jo grupas vadītāji, galvenokārt,

specializējas noteiktos reģionus.

4.3. Tūrisma uzņēmuma jaunu kultūras tūrisma produktu

virzīšanas tirgū raksturojums

Komplekts produktu virzīšanai tirgū sastāv no reklāmas, pārdošanas veicināšanas

pasākumiem, tiešās pārdošanas un sabiedriskajām attiecībām. Svarīgākais vārds šajā teikumā

ir „komplekts”. Komplekts preces virzīšanai tirgū ir līdzīgs receptei, kurā norādīts, kādā

secībā un kādos daudzumos jāpievieno viena vai otra sastāvdaļa, lai sasniegtu sekmīgu

rezultātu. Izmantojot dažādus komplekta elementus, uzņēmums informāciju par saviem

Page 22: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

22

produktiem nodod patērētājiem, darbiniekiem, ieinteresētajām sabiedrības grupām un pārējai

sabiedrībai. Katra no šīm grupām uztver informāciju no vairākiem avotiem, tādēļ komplekta

elementi nedrīkst būt savstarpēji pretrunīgi. [3, 174. lpp.]

Analizējot sīkāk katru no virzīšanas tirgū aktivitātēm - reklāmu, pārdošanas

veicināšanas pasākumu, tiešo pārdošanu un sabiedriskās aktivitātes, autore secina, ka jauna

produkta virzīšanai Impro izmanto 3 no 4 aktivitātēm.

Jauna produkta virzīšana tirgū, galvenokārt, notiek ar Ceļojumu katalogu, kas iznāk

katru gadu decembrī gan drukātā, gan elektroniskā veidā. Šajā katalogā katrs jaunums ir

atzīmēts ar īpašu atzīmi.

Tāpat Impro klienti un interesenti, kuri ir pieteikušies jaunumu saņemšanai,

informāciju par jaunajiem ceļojumiem saņem arī savā e-pastā, un parasti tas notiek apmēram

pusgadu pirms plānotā ceļojuma. Impro galvenokārt orientējas uz laicīgi rezervētiem

braucieniem, un neaizraujas ar cenu pazemināšanas kampaņām, jo tādā gadījumā tas var

novest pie pretēja rezultāta, ka „pārāk bieža pārdošanas veicināšanas akciju izmantošana var

radīt situāciju, kad patērētāji to sāk uztvert kā pierastu lietu”. [3, 183. lpp.] Tāpēc, ja gada

sākumā, pāris mēnešus pēc kataloga iznākšanas, par kādu no braucieniem nav pietiekošas

intereses, Impro šo ceļojumu izņem no piedāvājuma, lai izvairītos arī no negatīvas

publicitātes, jo pārāk biežas „cenu atlaides var radīt nopietnus zaudējumus tirdzniecības

markai, jo produktu var uzskatīt par nocenotu. Kā zināms, cena ir viens no kvalitātes

rādītājiem”. [3, 183. lpp.]

Tā kā Impro ir gan savs birojs ar klientu apkalpošanas darbiniekiem, gan vairāk nekā

40 partneru, kas nodrošina ceļojumu pārdošanu, tas ir efektīvs veids, kā caur tiešo

komunikāciju informēt klientu par jaunumiem.

Pārdošana ir katra uzņēmuma spēcīgākais mārketinga līdzeklis. Tirdzniecības

darbiniekam, kurš atrodas aci pret aci ar pircēju, personīgi uzklausot viņa vajadzības un

izskaidrojot, kāpēc produkts viņam ir piemērots, ir daudz lielākas iespējas piesaistīt šo klientu

nekā jebkurai reklāmas, sabiedrisko attiecību vai pārdošanas veicināšanas metodei. Diemžēl

tiešā pārdošana ir visdārgākais līdzeklis produkta virzīšanai tirgū. [3, 185. lpp.]

Lai gan tas ir viens no dārgākajiem līdzekļiem, taču šī tiešā apkalpošana gan Impro

klientu apkalpošanas centrā, gan caur partneriem, veido 80% no pārdotajiem ceļojumiem.

Arī Balttour izstāde un Impro klientu balle ir veidi kā Impro informē savus klientus

par jaunumiem. Balttour izstāde norisinās katru gadu februārī Ķīpsalas hallē. Savukārt, Impro

balle, šogad atkal norisināsies jau pieminētajā Ķīpsalas hallē, pēc 5 gadu pārtraukuma.

Page 23: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

23

Sabiedriskās attiecības var tikt veidotas gan pašam produktam, gan uzņēmuma kopumā, taču

pēc autores domām, ja uzņēmumam nav izveidots pozitīvs tēls sabiedrībā, būs grūti panākt

vēlamo efektu no jauna produkta. Sabiedriskās attiecības var definēt kā „plānveidīgu un

pastāvīgu darbību ar mērķi izveidot un atbalstīt savstarpējas sapratnes pilnas uzņēmuma

attiecības ar klientiem, darbiniekiem, akcionāriem, partneriem un piegādātājiem, valsts

institūcijā un sabiedrību kopumā”. [3, 189. lpp.]

No visiem apskatītajiem līdzekļiem, Impro uzņēmums neizmanto reklāmas līdzekļus,

lai virzītu produktu tirgū. Taču tas ir arī saprotams, jo „reklāma nav personisks komunikācijas

veids, tai jāuzrunā liels cilvēku skaits”. [3, 175. lpp.] Savukārt, Impro vēlas veidot ar

klientiem personīgas attiecības. Turklāt ”pētījums liecina, ka ieguldījumi reklāmā

salīdzinājumā ar pārējo darbību izmaksām produktu virzīšanai tirgū ir vislielākie, ja piem., to

iegādājas nelielā daudzumā”. [3, 175. lpp.] Un ceļojumi ir tie, ko mēs iegādājamies tik bieži

vai reti, cik to atļauj mūsu maciņi.

Page 24: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

24

5. TŪRISMA UZŅĒMUMA PRODUKCIJAS MĒRĶA TIRGUS

5.1. Tūrisma uzņēmuma patērētāju vēlmju izzināšana

Pirms uzņēmums sāk kaut ko ražot, pārdot, piedāvāt kādu pakalpojumu, galvenais ir

noskaidrot, kam ir vajadzīgas šī prece vai pakalpojums, tātad jānosaka savs mērķtirgus un

mērķauditorija un produktus jāveido un jāpiedāvā attiecīgi mērķtirgus prasībām.

Mērķa tirgus ir pircēju grupa ar līdzīgām vēlmēm un vajadzībām, kas gatava visvairāk

pirkt uzņēmuma piedāvātās preces vai pakalpojumus, nodrošinot lielākus un stabilākus

ieņēmumus. [1, 54. lpp.]

Parasti mērķa tirgus noteikšanai izmanto demogrāfisko raksturojumu (vecums,

dzimums, ienākumu līmenis, nodarbošanās). Šos datus var iegūt ar vairākām metodēm –

novērošanu, aptauju (anketēšanu), eksperimentu u.c.. [1, 54. lpp.]

Impro klienti ir gan sievietes, gan vīrieši, vecumā no 0 līdz 99 gadiem jeb kamēr vien

cilvēks ir gatavs ceļot, kā arī sākot no brīža, kad cilvēks var atļauties ceļot. Impro savus

ceļojumus veido un pielāgo dažādam vecumam un ienākumu līmenim.

Lai novērtētu patērētāju vēlmes, darba autore veica kvantitatīvo pētījumu, uzdodot

respondentiem 9 jautājumus ( aptaujas anketa 1. pielikumā), kuri ietver informāciju par

atbildētāju ceļošanas iepriekšējo pieredzi un nākamo ceļojumu vēlmēm. Aptaujas anketa ir

vispārīga, jo tā netiek piemērota kādam konkrētam braucienam. Impro veidotās anketas, kuras

aizpilda ceļotāji, katra brauciena beigās ir konkrēti par notikušo braucienu un atbildes tiek

sniegtas brīvā formā. Šajā anketā ceļotājiem jānorāda, kā tie vērtē maršrutu, naktsmītņu

kvalitāti, transportu, grupas vadītāja-gidu un vietējo gidu, kā arī tiem ir iespēja dalīties ar

spilgtākajiem ceļojuma iespaidiem.

No 122 aptaujātajiem 105 bija ceļojusi ar Impro, tāpēc turpmāk darba autore analizēs

tikai šo 105 respondentu atbildes.

No visiem 105 respondentiem, kā redzams 5.1. att., 67 jeb 64% no atbildētājiem bija

ceļojuši šajā gadā, savukārt 20 jeb 19% pagājušā gadā, 12 jeb 11% pirms 2-5 gadiem, bet 6

senāk kā pirms 5 gadiem.

Page 25: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

25

5.1.att. Kad pēdējo reizi ceļojāt ar Impro? (skaits, %) [autores veidots]

No visiem ceļotājiem 5.2. att., 55 jeb 52% bija devušies ceļojumā ar autobusu, 45 jeb

43% ar lidmašīnu un galamērķī pārvietojušies ar autobusu, savukārt, 5 bija atpūtušies kūrortā.

Autore secina, ka gan autobuss, gan lidmašīna ir vienlīdz populāri pārvietošanās līdzekļi.

Protams, braucieni ar lidmašīnu ir iespējami kompaktāki uz mazāku dienu skaitu, bet lielāku

samaksu, un vairāk būs piemēroti ceļotājiem ar augstākiem ienākumiem. Un, protams, šajos

braucienos ietilpst arī eksotiskie braucieni, kas neapšaubāmi cenas ziņā ir visdārgākie.

5.2.att. Ar kādu transporta līdzekli Jūs ceļojāt? (skaits, %) [autores veidots]

Savukārt, apmeklēto reģionu sadalījums, kā redzams 5.3. att., ir sekojošs, 46 jeb 44%

no respondentiem savā iepriekšējā ceļojumā devās pa Eiropu, 21 jeb 20% pa Baltijas valstīm,

15 jeb 14% pa Krieviju un NVS valstīm, un 23 jeb 22% bijuši kādā no eksotiskajiem

ceļojumiem ārpus Eiropas.

Page 26: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

26

5.3.att. Uz kuru reģionu Jūs devāties savā iepriekšējā ceļojumā? (skaits, %) [autores veidots]

Izpētot ceļotāju vēlmes par ceļojuma ilgumu 5.4. att., kādā tie labprāt dotos, autore

uzzināja, ka 43 jeb 41% izvēlētos 7-14 dienu braucienu, savukārt attiecīgi ilgākam kā 14

dienas un no no 1-2 dienām ilgam braucienam, priekšroku dotu 24 jeb 23% un 23 jeb 22% no

visiem respondentiem. Vismazāko piekrišanu ir ieguvuši 3-4 dienu braucieni, jo tikai 5 no

respondentiem izvēlētos šādu braucienu, savukārt, 5-7 dienu ilgā braucienā labprāt dotos 10

jeb 9% no aptaujātajiem.

5.4.att. Cik ilgā ceļojumā Jūs labprāt dotos? (skaits, %) [autores veidots]

Atbildot uz jautājumu par iepriekšējā brauciena cenu 5.5. att., lielākais respondentu

skaits 30 jeb 29% norādīja, ka tā ir bijusi no 0-150 eiro, tikai 7 klientiem brauciena cena ir

pārsniegusi 2000 eiro robežu, pārējais sadalījums attiecīgi ir 18 jeb 17% norādīja, ka cena ir

bijusi no 151-300 eiro, 16 jeb 15%, ka tā ir bijusi no 301 līdz 500 eiro, 23 jeb 22%, ka no 501

līdz 1000 eiro, un 11 jeb 10%, ka robežās no 1001 līdz 2000 eiro.

Page 27: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

27

5.5.att. Kāda bija jūsu iepriekšējā brauciena cena? (skaits, %) [autores veidots]

Autore 5.6. att. ir apkopojusi respondentu atbildes jautājumā par plānoto galamērķi

nākošajā ceļojumā, atsevišķi izceļot tieši populārākās Eiropas valstis. Kā redzams, Spānija,

Francija, Itālija, Horvātija, Portugāle un Norvēģija ir vienas no tām, kuras respondenti plāno

apmeklēt nākošajā braucienā. 11 jeb 10% no visiem respondentiem gan vēl nav izlēmuši, kur

tieši vēlas doties.

Valsts Ceļotājuskaits

%

Spānija 3 3Itālija 3 3

Francija 4 4Norvēģija 3 3Portugāle 4 4Horvātija 4 4

Lielbritānija 2 2Citur 71 68

Nezinu/neesmuvēl izlēmis 11 10

5.6. att. Kuru valsti Jūs plānojat apmeklēt nākošajā braucienā? [autores veidots]

Un jautājot par vēlamāko atpūtas veidu 5.7. att., 37 jeb 35% norādīja, ka izvēlētos

ceļojumu ar ekskursiju paketi, taču arī 36 jeb 34% norādīja, ka labprāt izvēlētos atpūtu un

ekskursijas par atsevišķu samaksu. 18 jeb 17% norādīja, ka vēlas tikai atpūtu, bet 14, ka

priekšroku dotu aktīvai atpūtai.

Page 28: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

28

5.7.att. Kādai veida atpūtai Jūs dodat priekšroku? (skaits, %) [autores veidots]

Un pēdējā jautājumā autore, lūdzu, respondentus atbildēt uz jautājumu par valsti, kurā

tie gribētu atgriezties atkārtoti, dati apkopoti 5.8. att.

Kā redzams tabulā, Itālija ir iespaidojusi daudzus ceļotājus un 9 no visiem

atbildētājiem ir norādījuši, ka tā ir Itālija. Arī Francija, Norvēģija un Spānija ir ieguvušas 6, 7

un 8 balsis, kā arī Portugāle un Horvātija pa 5.

Valsts Ceļotājuskaits

%

Spānija 6 6Itālija 9 9Francija 8 8Norvēģija 7 7Portugāle 5 5Horvātija 5 5Lielbritānija 3 3Citur 54 51Nezinu/neesmuvēl izlēmis 8 8

5.8. att. Kuru valsti Jūs gribētu apmeklēt atkārtoti? [autores veidots]

Respondentu atbildes par valstīm, kurās tiek gribētu atgriezties, šķiet, nav nekāds

pārsteigums, jo tieši Itālija, Spānija un Francija ir arī top valstis, kuras Latvijas ceļotāji

apmeklē visbiežāk, un kādēļ gan ne, ja tās spēj tik daudz ko piedāvāt un sagādāt neizdzēšamas

ceļojuma atmiņas un skaistas bildes, kas silda garajos ziemas vakaros.

Page 29: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

29

5.2. Tūrisma uzņēmuma patērētāju apmierinātība ar darbinieku

darba kvalitāti

Patērētāju apmierinātībai ar darbinieku kvalitāti jeb klientu apkalpošanas servisam ir

ļoti būtiska loma jeb tieša saistība ar uzņēmuma peļņu, tāpēc ir tik svarīgi kā klienti vērtē

apkalpošanas kvalitāti un vai tie ir pilnībā apmierināti.

Autore šiem pašiem 105 respondentiem, kuri norādīja, ka ir ceļojuši ar Impro uzdeva

vēl 5 jautājumus, lai noskaidrotu to vērtējumu par darbinieku darba kvalitāti.

Lai noskaidrotu ceļotāju pieredzi, saskarē ar darbiniekiem, autore uzdeva jautājumu

par ceļošanas biežumu ar Impro. 5.9. att. 52 jeb 49% respondenti ir norādījuši, ka ir ceļojuši ar

Impro 3-5 reizes, 29 jeb 28%, ka 1-2 reizes, bet 24 jeb 23%, ka vairāk nekā 5 reizes.

5.9.att. Cik bieži esat ceļojis ar Impro? (skaits, %) [autores veidots]

Vērtējot respondentu sadarbību ar Impro 5.10. att., pārliecinoši 89 jeb 85% norādīja,

ka sadarbība ir bijusi lieliska, 11 jeb 10% to vērtē kā labu, bet 5 kā drīzāk neapmierinošu.

5.10.att. Kāda ir bijusi Jūsu pieredze sadarbojoties ar Impro? (skaits, %) [autores veidots]

Page 30: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

30

Un vērtējot tieši apkalpošanas kvalitāti 5.11. att., arī pārliecinoši 83 jeb 79% ir

norādījuši, ka tā ir izcila, 17 jeb 16%, ka laba, un tikai 5 norādīja, ka tā ir vāja. Pēc autores

domām, šīs respondentu atbildes liek secināt, ka Impro apkalpošanas kvalitāte ir ļoti augstā

līmenī. Jāprecizē gan, ka šis jautājums ietver visus darbiniekus, ar kuriem klientiem ir bijusi

saskare.

5.11.att. Kā Jūs vērtējat Impro darbinieku apkalpošanas kvalitāti? (skaits, %) [autores

veidots]

Arī jautājumā par risinājumu problēmsituācijās 5.12. att., 83 jeb 79% respondenti

norādīja, ka līdz šim nekādu problēmu nav bijis, tiem 19 jeb 18%, kuriem ir radušās kādas

domstarpības, vairākumā gadījumā tomēr ir apmierināti ar risinājumu, un tikai 3 neapmierina

problēmas risinājums. Tas nozīmē, ka Impro ir klientu apkalpošanas serviss ir augstā līmenī,

un pat saskaroties ar problēmsituācijām, tās tiek atrisinātas veiksmīgi.

5.12.att. Ja bija radusies problēma, vai esat apmierināts ar problēmas risinājumu? (skaits,

%) [autores veidots]

Page 31: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

31

Un pēdējā jautājumā, respondenti atbildēja uz jautājumu, vai viņi Impro ieteiktu

saviem draugiem, radiem un paziņām. Atbildes 5.13. att. norāda, ka 90 jeb 86% no visiem

atbildētājiem ieteiktu Impro, 14 jeb 13% drīzāk ieteiktu, un tikai 1 norādīja, ka neieteiktu.

5.13.att. Vai Jūs ieteiktu Impro saviem draugiem, radiem un paziņām? (skaits, %)

[autores veidots]

Pēc šo atbilžu apkopošanas, autore secina, ka Impro apkalpošanas kvalitāte ir augstā

līmenī, ka arī vairāk nekā 80% no klientiem ir apmierināti ar Impro darbību, uz ko norāda, arī

atkārtoti izdarīto pirkumu jeb ceļojumu skaits.

5.3. Secinājumi un priekšlikumi par veiktajām aptaujām

Tradicionālajā mārketingā var uzskatīt, ka produkta veiksme ir atkarīga no tā, vai

ražotājs ir spējis paredzēt un apmierināt pircēja vajadzības, un tieši tāpat tūrisma mārketingā

ir svarīgi izpētīt un zināt, ko vēlas ceļotāji, un kā ar konkrēto tūrisma vietu, objektu vai

produktu, uzņēmums var sasniegt izvirzītos mērķus.

Impro šādas klientu aptaujas veic pēc katra ceļojuma, kas pēc autores domām, sniedz

ļoti būtisku informāciju un tūlītēju atgriezenisko saiti par to, kas ir izdevies un, kas iespējams

ir jāuzlabo.

Apkopojot respondentu atbildes, autore secina, ka Impro ievirzes un plāni attiecībā uz

ceļojumu piedāvājumu ir adekvāti, un tiek nosegti visi mērķauditorijas interesējošie segmenti,

jo tiek piedāvāti gan 2 stundu ekskursija, kurus cena ir 6 eiro, gan dažu dienu braucienu cenu

robežās no 100 līdz 500 eiro, gan arī garāki atpūtas braucieni, kā ari 18 dienu braucieni par

cenu, kas pārsniedz 4000 eiro. Tātad katrs ceļotājs var izvēlēties savai gaumei atbilstošu

ceļojumu.

Page 32: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

32

Arī piedāvāto ceļojumu veids vai tā ir tikai atpūta, vai ceļojums ar pilnu ekskursiju

paketi, ir līdzsvarā, jo arī vairāk nekā 80% ir norādījuši, ka tiem saistoša atpūta ar pilnu

ekskursiju paketi, iespēju izvēlēties ekskursijas un aktīva atpūta.

Autore kā savu kvalifikācijas darba tēmu ir izvēlējusies Dienvidportugāles izpēti,

tāpēc šajā aptaujā galveno uzmanību pievērsa tieši Eiropas valstīm, it īpaši Portugālei. 4 no

visiem respondentiem ir norādījuši, ka plāno nākošajā ceļojumā doties tieši uz Portugāli, kas,

ņemot vērā, ka arī Spānija, Itālija un Francija, kas ir apmeklētākās valstis, ir ieguvušas 3 un 4

balsis, ir vērā ņemams rezultāts un liecina par ceļotāju pieaugošo interesi par šo valsti. Arī 5

no 105 atbildētājiem norādīja, ka tieši Portugāle būtu tā valsts, kurā tie gribētu atgriezties

atkārtoti, kas, savukārt, liek secināt, ka ir nepieciešamība pēc jauniem tūrisma produktiem, ar

ko piesaistīt ceļotājus.

Impro klientu apmierinātība ar darbinieku darba kvalitāti arī ir augstā līmenī, jo 80% ir

apmierināti gan ar sadarbību, gan ar klientu apkalpošanu, gan arī ieteiktu Impro saviem

draugiem, radiem un paziņām, un tieši pozitīvas atsauksmes no cilvēkiem, kuriem mēs

uzticamies, ir labākās sabiedriskās attiecības, kādas uzņēmums var vēlēties.

Tā kā Impro ir izvirzījis ļoti augstu latiņu gan produktu piedāvājuma ziņā, gan klientu

apkalpošanas lomā, turpmākie uzdevumi noteikti ir saistīti ar līmeņa saglabāšanu, jo kā

zināms, tas bieži vien var izrādīties vēl grūtāks uzdevums, kā pašu klientu piesaistīšana. Taču

šķiet, ka Impro viss ir kārtībā, ko pierāda, ilggadējo ceļotāju skaits, kas uzticīgi izvēlas tieši šo

kompāniju saviem atpūtas braucieniem.

Page 33: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

33

6. INDIVIDUĀLAIS UZDEVUMS KVALIFIKĀCIJAS DARBA

SAGATAVOŠANAI

6.1. Informācijas vākšana un analīze par kvalifikācijas darba tēmu

Lai aktualizētu kvalifikācijas darba tēmu, autore analizēja veiktās aptaujas rezultātus,

kā arī analizēja Impro vēsturiskos datus par notikušajiem ceļojumiem un ceļotāju

pieprasījumu.

Impro organizēto grupu braucienu skaits un, līdz ar to, arī ceļotāju, kas dodas apskatīt

skaisto Portugāles dabu un kultūru, ir pieaudzis no 5 grupām 2010.gadā līdz 12 grupām

2014.gadā. Portugāle savu popularitāti strauji uzņem tieši pēdējo gadu laikā un Impro plāno,

ka interese turpmākajos gados vēl tikai palielināsies. Tieši tāds pats pieaugums vērojams arī

organizētajiem braucieniem uz Portugālei piederošajām salām. Ja sākotnēji tās bija tikai 2

grupas 2010.gadā ar regulārajiem lidojumiem, tad 2014.gadā jau pilnīgi izpārdotos braucienos

ar tiešo reisu no Rīgas dodas 6 grupas.

Apskatot iegūtos aptaujas rezultātus, autore secina, ka Portugāle ir perspektīvs tūrisma

attīstības virziens, jo tā ir ierindojas gan starp ceļotāju nākotnes plānos esošajām valstīm, gan

arī starp valstīm, kurās ceļotāji vēlas atgriezties, turklāt konkurējot jau ar klasiku un

pārbaudītām vērtībā kā Itālija, Spānija un Francija. Portugāle ir viens no potenciālajiem

nākotnes virzieniem, kuru ir vērts attīstīt, veidojot jaunus tūrisma produktus, jo Portugālei

patiešām ir ko piedāvāt, un par to autore ir pārliecinājusies pati.

6.2. Kvalifikācijas darba tēmas aktualitātes izpēte un pamatojums

Līdz šim piedāvātie braucieni tiek organizēti, galvenokārt, koncentrējot tos gar

piekrasti, gan no Porto līdz Algarvei, gan arī tikai no Lisabonas līdz Porto un galveno

uzmanību veltot ziemeļu pilsētām un lielo pilsētu apskatei, kā arī reliģiskajiem un kultūras

centriem piekrastē.

Uzdodot jautājumu nejaušiem cilvēkiem, kā arī vērojot tūristu plūsmu rudens un

ziemas mēnešos uz Portugāles dienvidu daļu, galvenokārt, Algarvi, kur cilvēki dodas atpūsties

un baudīt sauli, taču esot tik tuvu veseliem gadsimtiem glabātam mantojumam, to pat

neapzinoties, darba autorei radās ideja par jauna tūrisma produkta izveidi. Autore, izvēloties,

Page 34: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

34

kvalifikācijas darba tēmu „Kontrastiem bagātā Dienviportugāle” vēlas izveidot jaunu tūrisma

produktu, kas būtu tik interesants, lai pievilinātu laisko atpūtu cienītājus, iepazīt Portugāles

bagāto kultūras mantojumu.

Kvalifikācijas darba tēmas aktualitāte pamatojas uz sabiedrībā pastāvošā viedokļa, ka

Dienvidportugālē ir tikai skaistas pludmales, kurās baudīt laisku atpūtu ar trīsreizēju ēdināšanu jeb

3S ”sun, sea, sand” atpūtas vietas. Izveidojot jauno tūrisma produktu, tas ļaus ceļotājiem iepazīt

Dienvidportugāles kontrastus.

Portugāle, kas kādreiz bija pirmā un varenākā koloniālvalsts Rietumeiropā, savas

ietekmes apogeju sasniedza sešpadsmitajā gadsimtā. Vadošo stāvokli Portugāle zaudēja,

beidzoties Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetam, un divdesmitajā gadsimtā tā jau bija

kļuvusi par atpalikušu valsti Eiropas nomalē. Taču tagad kā Eiropas Savienības dalībvalsts

Portugāle atdzīvojas. Tūristus no visas Eiropas vilina Algarve („portugāļu Rivjēra” Atlantijas

okeāna krastā). [4, 211. Lpp.]

Portugāle apmeklētājus pārsteidz ar neparastu ainavu daudzveidību, kas izpaužas vai

ik uz soļa. Tikai Portugālē ir iespējams vienas dienas laikā nonākt no augstkalnu ganībām

ziemeļos līdz paugurlīdzenumiem dienvidos, tajā pašā laikā, esot vien pāris stundu brauciena

attālumā no saulainās piekrastes. [10, 10. lpp.]

Klinšu radzes un arkas, plašas smilšu pludmales raksturo Portugāles dienvidu krastu,

bijušo mauru patvērumu viņu iebrukuma gadsimtos. Nekontrolēta tūrisma attīstība, ir

izpostījusi daudz no senatnīgā Portugāles šarma, bet vēl vairāk ir palicis neskarts - un

joprojām apbur mūs. [10, 286. lpp.]

Portugāles dienvidi atšķiras no ziemeļu reģioniem. Ziemeļos viss ir zaļš, bieži līst un

reti kad ceļotājs var nonākt pa īstam laukos, jo ciemats piekļāvies ciematam tā, ka lielākoties,

grūti pamanīt to robežas. Toties dienvidos var braukt un braukt, un neredzēt nevienu māju,

nevienu ciematu un nevienu dzīvu dvēseli. Algarve ļauj iepazīt citādu Portugāli, kas atšķiras

no klasiski skaistajiem valsts ziemeļiem un kalnainās Spānijas pierobežas austrumos.

6.3. Kvalifikācijas darba sākotnējo bibliogrāfiskā saraksta

apzināšana un sastādīšana

Lai izstrādātu kvalifikācijas darbu, autore izmantos vispārējo un speciālo literatūru par

izvēlēto tēmu un reģionu.

Literatūras sarakstā var tikt iekļautas šādas grāmatas un elektroniskie resursi:

Page 35: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

35

· Holovejs, Dž.K., Tūrisma bizness -Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 1999. - 368 lpp.

· Makkarčers, B., Kultūras tūrisms/ B.Makkarčers., H. Du Krosa. - Rīga: Neptūns

apgāds, 2007. - 280 lpp.

· Portugāle. Ceļvedis.- Rīga: Zvaigznes ABC apgāds, 2008. - 496 lpp.

· Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca - Rīga: Ekonomikas ministrija,

2008 - 460 lpp

· Tūrisma likums: LR likums. Spēkā ar 1999.gada 1.janvāri. „Ziņotājs”, 1998.gada

5.novembris, Nr.1 Dokuments 2012.gada 28.decembra redakcijā. - Resurss apskatīts

2014.gada 20.oktobrī - Pieejas veids: tīmeklis www.likumi.lv/doc.php?id=50026

· Elektroniskie resursi gan par Portugāles tūrisma nozari, gan informāciju par reģionu,

sadarbības partneriem, transportu, naktsmītnēm u.tml.

6.4. Kvalifikācijas darba provizoriskā satura sastādīšana

Kvalifikācijas darba - Jauna kultūras tūrisma produkta „Kontrastiem bagātā

Dienvidportugāle” izveide - provizoriskais satura rādītājs:

Titullapa

Darba izpildes novērtējuma lapa

ANOTĀCIJA (latviešu valodā)

ANOTĀCIJA (svešvalodā)

SATURA RĀDĪTĀJS

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS (ja būs nepieciešams)

IEVADS

1. TŪRISMA INDUSTRIJAS RAKSTUROJUMS

1.1. Tūrisma industrijas vispārējs raksturojums

1.2. Kultūras tūrisma raksturojums pasaulē

1.3. Kultūras tūrisma raksturojums valstī

2. ORGANIZĀCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1. Organizācijas vispārējs raksturojums

2.2. Organizācijas iekšējās vides raksturojums – mērķi, struktūra, tehnoloģijas,

kultūra

2.3. Organizācijas ārējās vides raksturojums – klienti, konkurenti, piegādātāji,

likumdošana

Page 36: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

36

3. ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS TŪRISMA PRODUKTS

3.1. Produkta pamatojums: ideja un īstenošanas alternatīvas

3.2. Produkta iespējamo konkurentu analīze

3.3. Produkta izplatīšanas kanāli ( ražotāji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji, klienti)

3.4. Produkta virzīšana tirgū

3.5. Produkta pārdošanas cenas noteikšana

3.6. Produkta SVID analīze

3.7. Produkta kultūras tūrisma piesaistes objektu apraksts

3.8. Produkta apraksts: maršruts un programma

SECINĀJUMI

PRIEKŠLIKUMI

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

GRAFISKĀ DAĻA

PIELIKUMI

Page 37: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

37

7. VIESLEKCIJU UN MĀCĪBU EKSKURSIJU

RAKSTUROJUMS

Autore apmeklēja vienu vieslekciju, mācību ekskursiju un noklausījās e-vieslekciju

virtuālajā istabā – vidē.

Lekcijas, kas norisinājās 23.septembrī „Biznesa plāna sagatavošana bankas skatījumā”

vieslektore bija Ilona Beizītere „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” kredītanalītiķe.

Šajā lekcijā vieslektore norādīja uz galvenajām kļūdām un nepilnībām, kuras pieļauj biznesa

plāna izstrādāšanā. Autorei šī lekcija bija noderīga, jo kredītanalītiķe norādīja, ka tūrisms ir

progresīva un atbalstoša niša Latvijā, līdz ar to paver labākas nākotnes iespējas sava biznesa

un iespējams jauna kultūras tūrisma radīšanā.

Tāpat bija interesanti uzzināt, kā tiek vērtēti arī kandidāti, kas iesniedz biznesa plānus

un vēlas saņemt aizdevumus savam biznesam. Kā norādīja Ilona Beizītere, ja pašam biznesa

plāna iesniedzējam nav atbilstošas pieredzes, tad jāsavāc zinoša komanda – konkrēti cilvēki,

kuri ieņems noteiktus amatus. Tam visam ir jābūt jau iepriekš zināmam un aprakstītam. Lai

izveidotu veiksmīgu komandu, lektore iesaka vadīties pēc BOSI Nordic sistēmas, un

komandu veidot tā, lai tajā būtu pārstāvēti visi tipi. Autore vēlas uzsvērt, ka šī bija ļoti

noderīga lekcija, kas lika aizdomāties.

Mācību ekskursijā autore devās uz „Rīgas cirku”, un tā norisinājās 25.septembrī. Šīs

ekskursijas mērķis bija iepazīšanās ar „Rīgas cirka” vēsturi, vidu un darba ikdienu. Interesanti

bija fakti, ka cirks ir pirmais mākslinieciskās izpausmes veids vēl pirms teātra, kā arī, lai

sauktos par cirku ir nepieciešams pārstāvēt visas trīs sfēras - akrobātiku, klaunādi un

dzīvniekus. Interesants šķita arī fakts, ka laikā, kad dzīvnieku aizsardzības biedrības uzsāka

cīņu pret dzīvnieku turēšanu nebrīvē, cilvēku izklaides vajadzībām, Kanādas cirks, kurā nav

dzīvnieku, sāka iekarot pasaules tirgu. Rodas jautājums - likumsakarīgi vai veikls mārketinga

gājiens?

Ekskursijas laikā autore uzzināja, ka labākie Latvijas mākslinieki, galvenokārt, strādā

ārpus Latvijā un mākslinieku dzīve, lielāko karjeras laiku, paiet pārbraucienos no vienas

pilsētas uz citu.

Darba autore 28.oktobrī noklausījās e-vieslekciju „Izmaņas valsts pārvaldes

cilvēkresursu politikā”, kuras lektore bija Līva Liepiņa.

E-lekcija bija ļoti saistoša, jo autore uzzināja daudzus faktus, kas mainīja priekšstatu

par valsts pārvaldi. Viena no identificētajām problēmām valsts pārvaldēs ir tā, ka 40% no

Page 38: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

38

nodarbinātajiem ir vecumā virs gadiem 50 gadiem. Un viens no galvenajiem uzdevumiem

būtu piesaistīt tieši gados jaunus cilvēkus, taču arī apzinoties, ka atalgojums nevar būt

galvenais motivators, bet šī interese jāveido caur citiem bonusiem, piem., stabilitāte un

pilnveidošanās iespējas, elastīgs darba laiks, kuru var savienot ar ģimenes dzīvi.

Kā norādīja lektore, lai gan 2013.gadā bija nākuši klāt bonusi, kopumā darbinieku

neapmierinātība bija augusi, jo pēc autores domām, iespējams minētie bonusi nebija tie, ko

sagaida darbinieki. Ir veikts arī pētījums, kurā konstatētas vairākas problēmas cilvēkresursu

koncepcijā, kā, piem., nevienlīdzīgs atalgojums vienādām amata pozīcijām dažādās valsts

pārvaldēs, nespēja piedāvāt darbiniekiem svarīgākos motivācijas veidus un profesionālo

izaugsmi, bieži vien netiek veikta darbinieku atlase.

Kā norāda veiktā aptauja, darbinieki kā vienu no TOP 3 motivatoriem augsti vērtētu

elastīgo darba laiku. Atalgojums šajās TOP 3 pirmajās vietās nemaz neparādās, taču kā

uzsvēra lektore, bieži daudz kas izskatās labi tikai uz papīra, un sākot kaut ko ieviest nākas

saskarties ar virkni grūtībām.

Lai gan elastīgs darba laiks ir pilnīgi normāla kultūra citās Eiropas valstīs, Latvijā jau

tāpat valda uzskats, ka valsts pārvaldē strādājošie neko nedara un ir sliņķi. Līdz ar to šis

elastīgais darba laiks, kas var iekļaut sevī vairākus punktus, piem., mainīgais darba laiks, kur

darbiniekam ir jābūt uz vietas ofisā no 10-15, un laika posmā no 7-20 darbinieks pats var

izvēlēties, kad strādāt, koncentrētais darba laiks, kas nosaka, ka 40h nedēļā tiek nostrādātas,

piem., 4 dienās, kā arī attālinātais darbs, ka ļauj 20% no darba laika strādāt ārpus biroja, vēl

vairāk tikai saasinātu sabiedrībā pastāvošo viedokli un veicinātu vēl lielāku neuzticību valsts

pārvaldei.

Lektore norādīja, ka būs plānotas gan atsevišķi pētījumi, gan konferences, kurās tiks

runāts par jaunu cilvēku piesaisti valsta pārvaldē.

Kopumā visas apmeklētās un noklausītās lekcijas un ekskursija bija saistošas,

interesantas un noderīgas, un tās ļāva paskatīties uz lietām no cita skatu punkta.

Page 39: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

39

SECINĀJUMI

1. Uzņēmuma „Impro Ceļojumi” pamatvērtība kopš pirmsākumiem nav mainījusies, un

Impro joprojām radot jaunus grupu ceļojumus raugās, lai tiem būtu pievienotā vērtība.

2. Impro biroja atrašanās Rīgas centrā, nodrošina klientiem, galvenokārt kājāmgājējiem,

ērtu piekļuvi, no jebkuras vietas, taču auto braucējiem gan jādomā par auto atstāšanu tuvējo

ielu autostāvvietās.

3. Uzņēmuma piedāvātā pakalpojumu klāsts ir būtiski audzis kopš tā pirmsākumiem, kad

tika organizēti tikai ceļojumi, šobrīd Impro ir jau komplekss tūrisma uzņēmums, nodrošinot

vismaz 11 dažādus pakalpojumus.

4. Uzņēmuma iekšējā vidē valda stingra kārtībā un tajā darbojas spēcīga un zinoša

komanda, kas ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem uzņēmuma attīstībā.

5. Uzņēmumam ir ļoti daudz stipro pušu, kā arī iespēju, taču kā viens no lielākajiem

draudiem ir jauni konkurenti, kas piedāvā zemu cenu braucienus jeb tā saucamās kuponu

akcijas.

6. Viena no veiksmīgākajām Impro mārketinga aktivitātēm ir bilžu publicēšana

sociālajos tīklos tieši brauciena laikā, tā gan mājās palicēji, gan vienkārši ceļot mīlētāji, var

sekot līdzi brauciena norisei.

7. Impro piedāvāto produktu klāsts ir tik plašs, ka katrs var atrast savai gaumei, iespējām

un vēlmēm atbilstošāko ceļojumu gan cenas, gan laika ziņā, jo Impro piedāvā vismaz 500

dažādus braucienus un ekskursijas uz vairāk nekā 100 valstīm.

8. Impro ceļojumu augstā cena, salīdzinoši ar konkurentiem, skaidrojama ar to, ka

uzņēmums nodrošina augstu un nemainīgu kvalitāti, kas lielākajai daļai klientu, kuri ceļo ar

Impro, ir ļoti būtiski.

9. Uzņēmums pret kvalitāti attiecas ļoti atbildīgi, jo no tās tiešā mērā ir atkarīga

uzņēmuma nākotne, un tāpēc Impro vienmēr izpilda apsolīto, un to palīdz izdarīt 20 gadu

pieredze tūrisma jomā.

10. Jaunu produktu izstrādāšana ir diez gan laikietilpīgs process un, lai sagatavotu pilnu

informāciju, bieži idejas nākošā gada katalogam tiek gatavotas iepriekšējā gada sākumā.

11. Impro kuratora uzdevums ir atklāt jaunas vietas un apskates objektus, jau zināmos

reģionos, taču kā to labāk izdarīt, ir katra darbinieka brīva izvēle un atkarīgs no to izdomas

plašuma.

12. Jauno tūrisma produktu virzīšana tirgū notiek izmantojot Ceļojuma katalogu gan

drukātā, gan elektroniskā veidā, kā arī informējot klientus ar e-jaunumu palīdzību.

Page 40: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

40

13. Impro jau ilggadēji izzina savu klientu vēlmes, jo katrs ceļotājs pēc brauciena aizpilda

anketu, kurā var dalīties ar savām domām par braucienu, un šis ir veids kā kurators var saņemt

tūlītēju atgriezenisku saiti par izstrādāto maršrutu.

14. Eiropa joprojām ir populārākais galamērķis Impro ceļotāju vidū.

15. Lielākā daļa aptaujāto jeb 41% dotu priekšroku 7-14 dienu ilgam braucienam.

16. Impro klientu apkalpošana ir augstā līmenī, jo gandrīz 80% respondentu ir norādījuši,

ka tiem ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Impro, tie ir apmierināti ar klientu apkalpošanu,

kā arī noteikti ieteiktu Impro arī citiem.

17. Kvalifikācijas darba tēma ir aktualizēta, balstoties uz Impro datiem un veiktās aptaujas

pamata, kā arī sabiedrībā pastāvošā viedokļa, ka Dienvidportugāle ir tikai skaisto pludmaļu

vieta, kur baudīt laisku atpūtu.

18. 4 no aptaujātajiem respondentiem ir norādījuši, ka plāno apmeklē Portugāli nākošajā

ceļojumā, kā arī 5 norādīja, ka vēlas atgriezties.

19. Portugāle ir perspektīva tūrisma apmeklētības un attīstības ziņā, tāpēc tuvākajā laikā

radīsies nepieciešamība pēc jauniem kultūras tūrisma produktiem.

20. Dienvidportugāle kā jauns tūrisma produkts ir aktuāls, jo šobrīd piedāvātie braucieni

tiek koncentrēti, galvenokārt, gar okeāna piekrasti un salām.

21. Mācību ekskursijas un vieslekcijas ir lielisks veids kā papildināt zināšanas un

paplašināt redzes loku, kā arī palīdz paskatīties uz lietām no cita skatu punkta.

Page 41: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

41

PRIEKŠLIKUMI

1. Impro ir nosacījums, ka katram grupas vadītājam jāpublicē bildes sociālajos tīklos no

pašlaik notiekošajiem braucieniem, un tā ir ļoti laba ideja, taču būtu jāuzlabo šo bilžu,

kas tiek publicētas, kvalitāte, un vislabāk to varētu izdarīt, ja būtu viens cilvēks birojā,

kas ir atbildīgs par šo sfēru.

2. Jāuzlabo Impro stends pie ieejas Latviešu Biedrības namā, jo tā ir uzņēmuma „seja” un

pirmais iespaids ar ko sastopas ceļotājs.

3. Paplašināt pakalpojumu klāstu ar auto nomas pakalpojumu un sadarbojoties ar vietējiem

uzņēmējiem, piedāvāt iespēju izvēlēties tikai ekskursijas un citus atpūtas veidus

noteiktos galamērķos, piem., raftings.

4. Tūristu pieprasītākajos galamērķos piedāvāt maksas ekskursijas, kuras var pasūtīt jau

iepriekš, un kuras paredzētas individuālajiem ceļotājiem, piem., vietējais gids Parīzē –

1, 2 vai 3 dienu ekskursijām.

5. Ieviest elektroniskos materiālus un samazināt drukāto materiālu daudzumu, kas tiek dots

līdzi ceļojumu grupu vadītājiem, ietaupot gan izmaksas par izdruku sagatavošanu, gan

laiku šķirošanai.

6. Šobrīd, galvenokārt, ekskluzīvi braucieni tiek piedāvāti uz valstīm, kas atrodas ārpus

Eiropas savienības, taču tā kā 20% no aptaujātajiem bija norādījuši, ka tiem saistoši ir

tikai atpūtas braucieni, padomāt par īpaši ekskluzīviem braucieniem Eiropas ietvaros.

7. Saistībā ar zemo cenu kompāniju piedāvājumu, izskatīt iespēju piedāvāt braucienus

kredītā, ar atmaksu noteiktā laika posmā cilvēkiem, kuriem ir svarīga kvalitāte un

servisa līmenis, taču, iespējams, šobrīd nevar to atļauties, kā arī parādot, ka visi

pastāvīgie klienti ir vērtība.

Page 42: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

42

BIBLIOGRĀFISKAIS SARAKSTS

1. Azibāre, V., Uzņēmējdarbības pamati – Ozolnieki: Jēkabpils arodbiznesa koledža,

2003. – 241 lpp.

2. Ārējās un iekšējās vides faktoru ietekme uz uzņēmuma [Elektroniskais resurss]/ Rīgas

Tehniskā Universitāte, Publikācijas. Tiešsaistes pakalpojums. – Nosaukums no tīmekļa lapas.

- Resurss apskatīts 2014.gada 20.septembtī. Pieejas veids: tīmeklis www.url:

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/10308

3. Blaits, Dž., Mārketings. Rokasgrāmata – Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 2007.-284 lpp.

4. Fosters, D., Lietišķā etiķete Eiropā - Rīga: Zvaiznes ABC apgāds, 2005. - 400 lpp.

5. Impro Ceļojumi [Elektroniskais resurss] - Tiešsaistes pakalpojums. – Nosaukums no

tīmekļa lapas. - Resurss apskatīts 2014.gada 8.septembrī. Pieejas veids: tīmeklis www.url:

http://impro.lv/

6. Impro Ceļojuma katalogs 2014 – Rīga: Sia Impro Ceļojumi, 2013.-103 lpp.

7. Makkarčers, B., Kultūras tūrisms/ B.Makkarčers., H. Du Krosa. - Rīga: Neptūns

apgāds, 2007. - 280 lpp.

8. Muhina,L., Kultūras tūrisma produkts – Rīga: Alberta koledža, 2012.-157 lpp.

9. Muška, A., Tūrisma produkts un tā kvalitāte Latvijas reģionos – Jelgava, Latvijas

Lauksaimniecības universitāte, 2003.-78 lpp

10. Portugāle. Ceļvedis.- Rīga: Zvaigznes ABC apgāds, 2008. - 496 lpp.

11. SVID analīze [Elektroniskais resurss] / Inno support. Tiešsaistes pakalpojums. –

Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss apskatīts 2014.gada 14.septembrī. Pieejas veids:

tīmeklis www.url:

http://www.ltp.lv/cd/LV/lv/wso/index.cfm@fuseactionlearnl_id5318pl_id5310.htm

12. Terminaloģijas datubāze [Elektroniskais resurss] - Tiešsaistes pakalpojums. –

Nosaukums no tīmekļa lapas.- Resurss apskatīts 2014.gada 16.oktobrī. Pieejas veids: tīmeklis

www.url: http://termini.lza.lv/

13. Tūrisma likums: LR likums [Elektroniskais resurss]. - Tiešsaistes pakalpojums. –

Spēkā no 1999.gada 1.janvāra. Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 7.oktobris, Nr. 287 (1348).

Dokuments 2012.gada 28.decembra redakcijā. - Resurss apskatīts 2014.gada 3.oktobrī -

Pieejas veids: tīmeklis www.url: http://likumi.lv/doc.php?id=50026

14. Tūrisma produkta kvalitātes ietekme uz ienākošā tūrisma plūsmu Latvijā.

[Еlektroniskаis resurss]/ ocw.e-learning.lv. Tiešaistes pakalpojums. – Nosaukums no tīmekļa

Page 43: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

43

lapas. - Resurss apskatīts 2014.gada 16.oktobrī. Pieejas veids: tīmeklis www.url: ocw.e-

learning.lv/.../Turisma%20produkta%20%20%20%20Latvija.doc

15. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Ekonomikas ministrija,

2008. – 460 lpp.

16. Uzņēmuma vietas izvēle [Elektroniskais resurss] - Tiešsaistes pakalpojums. –

Nosaukums no tīmekļa lapas.- Resurss apskatīts 2014.gada 15.septembrī. Pieejas veids:

tīmeklis www.url:

http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2007_web/vsk/ienac_biznesa_pasaulee_volonte/3lapa.

htm

17. Žvals, R., Viesmīlības pamati – Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2006.-174 lpp.

Page 44: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

44

GRAFISKĀ DAĻA

Page 45: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

45

Page 46: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

46

Page 47: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

47

Page 48: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

48

Page 49: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

49

Page 50: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

50

Page 51: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

51

PIELIKUMI

Page 52: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

52

1. pielikums. Aptaujas anketa - patērētāju vēlmju izzināšanaAnketa

Alberta koledžas studiju programmas Kultūras tūrisma organizēšana 3. kursa studente savasprakses darba ietvaros veic pētījumu, lai uzzinātu Impro klientu nākotnes ceļojumu nodomusun vēlmes.

Atbildot uz jautājumiem, lūgums atzīmēt sev pieņemamo variantu. Anketa ir anonīma,un anketas dati tiks izmantoti tikai šī pētījuma ietvaros!Jau iepriekš pateicos par Jūsu atsaucību!

1. Vai esat kādreiz ceļojis ar Impro?o jāo nēo neatceros/nezinu

2. Kad pēdējo reizi ceļojāt ar Impro?o šajā gadāo pirms gadao pirms 2-5 gadiemo senāk kā pirms 5 gadiem

3. Jūs devāties braucienā ar :o autobusuo lidmašīnu (atpūta kūrortā)o lidmašīnu + autobusuo lidmašīnu + kruīza kuģi

4. Uz kuru reģionu Jūs devāties savā iepriekšējā ceļojumā?o Baltijao Krievija un NVSo Eiropao Pārējā pasaule

5. Cik ilgā braucienā Jūs labprāt dotos?o 1-2 dienaso 3-4 dienuo 5-7 dienuo 7-14 dienuo Ilgākā kā 14 dienas

6. Kāda bija Jūsu iepriekšējā brauciena cena?o 0-150 eiroo 151- 300 eiroo 301 - 500 eiroo 501-1000 eiroo 1001 – 2000 eiroo Vairāk nekā 2000 eiro

Page 53: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

53

1. pielikuma turpinājums

7. Kur jūs plānojat dodiet nākošajā braucienā, lūdzu, norādiet konkrētas valstis?

----------------------------------------------------------------------

8. Kāda veida atpūta Jums ir vissaistošākā?o ceļojums ar ekskursiju paketio tikai atpūtao atpūta, ar iespēju izvēlēties ekskursijaso aktīvās atpūtas ceļojums - kalnos kāpšana, pārgājieni, laivu braucieni utt.

9. Kuru valsti Jūs vēlētos apmeklēt atkārtoti?

----------------------------------------------------------------------

Paldies par sadarbību!

Page 54: KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES ATSKAITE - alberta- · PDF file2 Darba izpildes un novērtējuma lapa Kvalifikācijas prakses atskaite izstrādāta saskaņā ar studiju programmā Kultūras

54

2. pielikums. Aptaujas anketa par klientu apmierinātībuAnketa

Alberta koledžas studiju programmas Kultūras tūrisma organizēšana 3. kursa studente savasprakses darba ietvaros veic pētījumu, lai uzzinātu Impro klientu apmierinātu ar Improdarbinieku darba kvalitāti.

Atbildot uz jautājumiem, lūgums atzīmēt sev pieņemamo variantu. Anketa ir anonīma,un anketas dati tiks izmantoti tikai šī pētījuma ietvaros!Jau iepriekš pateicos par Jūsu atsaucību!

1. Cik bieži esat ceļojis ar Impro?o 1-2 reizeso 3-5 reizeso vairāk nekā 5 reizes

2. Kāda ir bijusi Jūsu pieredze sadarbojoties ar Impro?o lieliska, viss bija izcilio labao drīzāk neapmierinošao ļoti sliktao nevaru novērtēt

3. Kā jūs vērtējat Impro darbinieku apkalpošanas kvalitāti?o izcilao labao diezgan vājao ļoti sliktao nevaru atbildēt

4. Gadījumā, ja bija radusies problēma, vai tā tika atrisināta un esat apmierināts arproblēmu risinājumu?o līdz šim nekādu problēmu nav bijiso vairākumā gadījumu esmu apmierinātso neesmu apmierināts

5. Vai Jūs ieiktu Impro saviem draugiem, radiem un paziņām?o jā, noteiktio drīzāk ieteiktu, nekā neiteiktuo nē, neieteiktu

Paldies par sadarbību!