raport wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia na ... prograowe... · Żywnie człowieka i...

of 54/54
Raport Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Grudzień 2016

Post on 27-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Raport Wydziaowej Komisji

ds. Jakoci Ksztacenia na

Wydziale Nauk o ywnoci i

Biotechnologii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie z

doskonalenia jakoci

ksztacenia w roku

akademickim 2015/2016

Wydzia Nauk o ywnoci i

Biotechnologii

Grudzie 2016

1

W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA JAKOCI KSZTACENIA

W analizowanych Opiniach nauczycieli akademickich na temat realizacji efektw

ksztacenia zwrcono uwag na duy odsetek studentw, ktrzy nie zdobyli zakadanych efektw

ksztacenia z powodu nie przybycia na trzeci termin zaliczenia/egzaminu zwaszcza na kierunku

Gastronomia i sztuka kulinarna. Odsetek studentw, ktrzy otrzymali oceny niedostateczne w

trzecim terminie egzaminu/zaliczenia na adnym kierunku studiw nie przekroczy 30%. W uwagach

jakie zgaszali nauczyciele akademiccy, a ktre mogy mie wpyw na trudnoci w osigniciu

zakadanych efektw ksztacenia przez studentw wymieniano:

- liczebno osb w grupach laboratoryjnych, ktra nie powinna przekracza 15 z uwagi na przepisy

BHP i ilo stanowisk w sali wicze,

- niewystarczajc liczb godzin wicze laboratoryjnych,

- niewystarczajc ilo rodkw dydaktycznych oraz braki w wyposaeniu laboratoriw

wiczeniowych,

- rezygnacj z obowizku zaliczenia wicze ze stopniem, przed dopuszczeniem studenta do

egzaminu,

- nisk frekwencje na wykadach.

Wydziaowa Komisja ds. Jakoci Ksztacenia zwraca uwag na konieczno podniesienia

nakadw finansowych na potrzeby dydaktyki oraz proponuje podjcie odpowiednich dziaa

majcych na celu zwikszenie znaczenia zaangaowania nauczycieli akademickich w proces

dydaktyczny przy okresowej ocenie pracownika. W ramach doskonalenia obsugi administracyjnej

procesu dydaktycznego Wydziaowa Komisja ds. Jakoci Ksztacenia ponownie proponuje

uproszczenie sposobu dokumentowania przebiegu studiw przez likwidacj tradycyjnie

wypenianego indeksu i protokou egzaminacyjnego i zastpienie ich formami elektronicznymi.

W celu podnoszenia jakoci kadry dydaktycznej Komisja zaleca kierownikom jednostek

Wydziau Nauk o ywnoci i Biotechnologii zwrcenie wikszej uwagi na potrzeb uczestnictwa

pracownikw w szkoleniach i konferencjach podnoszcych ich kwalifikacje zwizane z procesem

dydaktycznym.

W roku akademickim 2015/2016 nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WNoiB, uczestniczyli w

rnych kursach oraz specjalistycznych szkoleniach podnoszc swoje kwalifikacje dydaktyczne.

Uczestniczono m. in. w takich kursach i szkoleniach jak:

StartUp Mixer czas na biznes. Lublin

Start Up. Alfa School. Lublin

Szkolenie dotyczce baz oraz narzdzi bibliograficznych Thomson Reuters. Lublin

Seminarium Naukowe: Ekstrakcja i oczyszczanie biaek. Lublin

Szklenie z obsugi atoklawu Tuttnauer model ELARA 11-D

Szkolenie: Jak z sukcesem przygotowa wniosek o grant i pokona wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji. Lublin

Seminarium naukowe: Wspomaganie statystycznej analizy wynikw bada empirycznych w programie Statistica. Lublin

Jak z sukcesem przygotowa wniosek o grant i pokona wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji 2016-02-15, Pozna .

Nie tylko LC/MS/MS w analizie ilociowej i jakociowej. Lublin

II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji PTIDiK

konferencja szkoleniowa - Osignicia i wyzwania gastroenterologii dziecicej. Najnowsze wytyczne. Lublin 20 VI 2015 (organizator Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,

Hepatologii i ywienia Dzieci)

2

konferencja szkoleniowa - Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej. Warszawa 7 XI 2015. (organizator Standardy medyczne)

kurs - Kurs leczenia ywieniowego w warunkach szpitalnych i domowych. Serock 12-14 V 2016. (organizator Polskie Towarzystwo ywienia Klinicznego Dzieci)

konferencja szkoleniowa - Standardy leczenia dietetycznego 2016. Warszawa 1 X 2016 (organizator Polskie Towarzystwo Dietetyki).

Praktyczna interpretacja wynikw bada w gabinecie dietetyka, Warszawa 23.04.2016

,,Projektowanie starterw i sond do PCR i qPCR. Ocena sekwencji DNA", szkolenie zorganizowane przez MBS-Szkolenia, Konferencje, Usugi Sp. z.o.o.: Warszawa 03.12.

2015- 04.12.2015

kurs doskonalcy: ,,Techniki biologii molekularnej zorganizowany przez Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego w Warszawie, Studium Kliniczno-Dydaktyczne, Zakad

Cytologii Klinicznej " 04.04.2016-07.04.2016

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy T.6 Sporzdzanie potraw i napojw posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrbie zawodu kucharz, (kod zawodu: 512001) 08.10.2015- 01,12,2016.

Lublin

Szkolenie Obsuga klienta w gastronomii 27-28.09.2016

Kurs obsugi spektrometrw ESI-MS w Katedrze Biochemii i Neurobiologii, Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanisawa Staszica w

Krakowie, 11-12.07.2016

II Oglnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Standardy leczenia dietetycznego 2016" 1.10.2016 Warszawa Organizator: Polskie Stowarzyszenie Dietetyki

Webinar, Automated Digital Microscopy for Cellular Research Contrast Enhancement for cells, 3D structures, tissue sections and small organisms. Seminarium on-line,

Zautomatyzowana mikroskopia cyfrowa w badaniach komrkowych. 06 maja 2015, Lublin.

Szkolenie naukowe z cyklu Techniki mikroskopowe w badaniu prbek biologicznych teoria i praktyka praca na mikroskopach Leica. 20-21 czerwca 2016, Lublin.

Szkolenie Jak z sukcesem przygotowa wniosek o grant i pokona wszelkie wymagania formalne przy jego realizacji, Instytut PWN, 11 grudnia 2015, Krakw.

Systemy Biolog przeomowa technologia identyfikacji I fenotypowania mikroorganizmw oraz komrek ssaczych. BioMaxima, Instytut Agrofizyki PAN, 31 marca 2015, Lublin.

Ponadto, uczestnicy studiw doktoranckich brali udzia w kursach i szkoleniach takich jak :

Obsuga serwisu informacyjnego Emerging Markets Information Service Intelligence- 2016-01-15, Lublin

Jak skutecznie aplikowa o rodki w ramach grantw dla modych naukowcw czyli praktyczne aspekty wypeniania wnioskw2015-11-30, Lublin

Obsuga serwisu Oxford University Press, 2016-03-01, Lublin

Seminarium Naukowe: Ekstrakcja i oczyszczanie biaek. Lublin

W ZAKRESIE OCENY JAKOCI KSZTACENIA

W roku akademickim 2015/2016 zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakoci Ksztacenia na

Wydziale Nauk o ywnoci i Biotechnologii, poddano hospitacji doktorantw z Katedry Biochemii i

Chemii ywnoci, Katedry Chemii, Katedry Technologii Owocw, Warzyw i Grzybw, Katedry

Biotechnologii, ywienia Czowieka i Towaroznawstwa ywnoci, Katedry Technologii Misa i

Zarzdzania Jakoci, Katedry Zastosowa Matematyki i Informatyki (Wydzia Inynierii Produkcji)

3

oraz Studiw Podyplomowych: ywienie Czowieka i Dietetyka. Hospitacje przeprowadzono

zgodnie z planem, podczas zaj realizowanych przez doktorantw wykonujcych prace dyplomowe

w jednostkach, w obu semestrach.

Wszystkie osoby hospitowane (21 doktorantw) z przeprowadzanych hospitacji uzyskay

oceny pozytywne. Arkusze hospitacyjne zawieray uwagi hospitujcych, ktre zostay przekazane

doktorantom. Uwagi te dotyczyy m. in. niewielkiego stopnia wykorzystania materiaw i pomocy

dydaktycznych przez prowadzcych zajcia, zbyt szczegowo omawianego wprowadzenia do

wicze laboratoryjnych, co powodowao opnienia w wykonaniu zada przez studentw. Zalecono

hospitowanym zwrcenie wikszej uwagi na organizacj poszczeglnych etapw wicze, bardziej

zrozumiae przedstawianie studentom celu zaj oraz pooenie wikszego nacisku na prezentacj

wynikw oraz omawianie wnioskw. Cele hospitowanych zaj byy dobrze sprecyzowane, a treci realizowane na ocenianych

zajciach byy zgodne z programami nauczania przedmiotw, a brak pewnoci w relacjach ze

studentami i umiejtnoci szybkiej oceny ich wiedzy moe wynika z niewielkiego dowiadczenia

dydaktycznego doktorantw.

W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono hospitacje na pozostaych przedmiotach

prowadzonych na studiach podyplomowych, na ktrych nie przeprowadzono hospitacji w

poprzedniej edycji studiw podyplomowych.

Wyniki hospitacji wskazuj na duy profesjonalizm prowadzcych, odpowiednie

przygotowanie merytoryczne oraz due zaangaowanie w prowadzeniu zaj.

ANALIZA ANKIET DYPLOMANTW

Komisja przeanalizowaa Ankiety Dyplomanta wypenione przez absolwentw studiw I i II

stopnia, prowadzonych na Wydziale Nauk o ywnoci i Biotechnologii. Ankieta bya skadana

anonimowo. Otrzymane odpowiedzi zostay poddane szczegowej analizie ilociowej.

Celem ankiety byo poznanie opinii absolwentw na temat spenienia jego oczekiwa odnonie

przebytych studiw, programu ksztacenia postawy nauczycieli i promotora oraz pracy dziekanatu.

Opracowanie wynikw zostao podzielone wedug kierunkw studiw respondentw, oraz zosta

sporzdzony raport oglny.

W badaniu wzio udzia 193 osoby, w tym:

Dietetyka I stopie, studia stacjonarne 33 osoby

Dietetyka I stopie, studia niestacjonarne 14 osb

ywnie Czowieka i Dietetyka II stopie, studia niestacjonarne 18 osb

Technologia ywnoci i ywienia Czowieka I stopie, stacjonarne 40 osb

Technologia ywnoci i ywienia Czowieka II stopie, stacjonarne 35 osb

Biotechnologia I stopie, studia stacjonarne 26 osb

Biotechnologia II stopie, studia stacjonarne 27 osb

Opracowanie wynikw dla wszystkich kierunkw studiw

Poniej zamieszczone tabele zawieraj wyniki procentowe odpowiedzi absolwentw.

Legenda

0

0,1-25,0%

25,1-50,0%

50,1-75,0%

75,1-100,0%

4

Najwicej absolwentw z kierunku Technologia ywnoci byo zadowolonych z odbytych studiw,

87,5 % osb okrelio swoje spenienie oczekiwa zwizane z kierunkiem studiw jako dobre, i

bardzo dobre. Na drugim miejscu pod tym wzgldem uplasowa si kierunek biotechnologia I

stopnia, a na trzecim- Technologia ywnoci II stopie.

Kierunek ywienie czowieka i dietetyka II stopie, mia najwicej studentw najbardziej

niezadowolonych z odbytych studiw, a 61,1% odpowiedziao na to pytanie dostatecznie i

niedostatecznie. Studenci dietetyki I stopnia rwnie byli niezadowoleni z odbytych studiw,

ponad poowa wypowiedziaa si negatywnie a 54,5%.

Absolwenci kierunku dietetyka I stopnia studia niestacjonarne byli najbardziej zadowoleni z

programu ksztacenia -78,6%, na drugim miejscu plasuje si technologia ywnoci I stopnia-

77,5% oraz technologia ywnoci II stopnia-71,4%.

Najwicej niezadowolonych absolwentw byo na kierunku dietetyka I stopnia 66,7%, oraz na

kierunku ywienie czowieka i dietetyka II stopnia,-61,1%.

Absolwenci kierunkw technologia ywnoci II stopie, studia stacjonarne oraz dietetyka I

stopie studia niestacjonarne byli najbardziej zadowoleni z odbytych praktyk -85,7 %

1. W jakim stopniu speniy si Twoje oczekiwania zwizane z wybranym kierunkiem studiw ?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 19,2 57,7 23,1 0,0

dietetyka 3,0 42,4 48,5 6,1

technologia ywnoci 22,5 65,0 12,5 0,0

II st.

biotechnologia 18,5 55,6 18,5 7,4

technologia ywnoci 20,0 54,3 25,7 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 11,1 5,6 27,8 33,3

niestacjonarne I st. dietetyka 21,4 42,9 28,6 7,1

2. Czy program ksztacenia by Twoim zdaniem dobrze skonstruowany ?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 7,7 46,2 42,3 3,8

dietetyka 0,0 33,3 63,6 3,0

technologia ywnoci 22,5 55,0 22,5 0,0

II st.

biotechnologia 11,1 40,7 44,4 3,7

technologia ywnoci 8,6 62,9 25,7 2,9

ywienie czowieka i dietetyka 5,6 11,1 22,2 38,9

niestacjonarne I st. dietetyka 14,3 64,3 14,3 7,1

3. Czy tematyka praktyki bya zgodna z realizowanym kierunkiem studiw?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 26,9 42,3 23,1 3,8

dietetyka 9,1 36,4 39,4 15,2

technologia ywnoci 57,5 27,5 10,0 2,5

II st.

biotechnologia 33,3 33,3 29,6 3,7

technologia ywnoci 40,0 45,7 14,3 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 16,7 33,3 11,1 16,7

niestacjonarne I st. dietetyka 64,3 21,4 7,1 7,1

5

pozytywnych odpowiedzi. W nastpnej kolejnoci absolwentami zadowolonymi z praktyk byli

studenci technologii ywnoci I stopnia -85%.

Najbardziej niezadowolon grup badan byli absolwenci kierunku dietetyka I stopnia-54,5%, w

przypadku pozostaych kierunkw studiw procent niezadowolonych absolwentw nie przekracza

poowy.

Najbardziej zadowoleni studenci z opieki promotora ukoczyli kierunek dietetyka I stopnia,

studiw niestacjonarnych, gdzie 100% studentw wypowiedziao si na ten temat pozytywnie.

Nastpnie plasuje si biotechnologia II stopnia 96,3% zadowolonych absolwentw, oraz

biotechnologia I stopnia 92,3%.

Najmniej zadowoleni ze wszystkich kierunkw byli studenci dietetyki I stopnia gdzie 15% osb

wypowiedziao si negatywnie. Jednake na adnym kierunku poziom niezadowolenia nie

przekroczy 20%.

Stosunek i postaw nauczycieli akademickich najwyej ocenili studenci kierunku Technologia

ywnoci I stopnia-95%, nastpnie Dietetyki I stopnia, studiw niestacjonarnych -92,9%

pozytywnych odpowiedzi. Rwnie zadowoleni byli studenci Biotechnologii II stopnia 88,9%.

Najwicej procentowo niezadowolonych absolwentw ukoczyo kierunek ywienie czowieka i

dietetyka 38,9%. Na pozostaych kierunkach negatywne opinie nie przekraczay 16% caoci grupy

badanej.

4. Jak oceniasz stopie opieki ze strony promotora pracy dyplomowej ?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 69,2 23,1 7,7 0,0

dietetyka 57,6 27,3 9,1 6,1

technologia ywnoci 72,5 12,5 12,5 0,0

II st.

biotechnologia 70,4 25,9 0,0 3,7

technologia ywnoci 74,3 17,1 2,9 5,7

ywienie czowieka i dietetyka 33,3 44,4 5,6 0,0

niestacjonarne I st. dietetyka 92,9 7,1 0,0 0,0

5. Jak oceniasz postaw i stosunek nauczycieli akademickich do studentw ?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 26,9 57,7 15,4 0,0

dietetyka 30,3 57,6 9,1 0,0

technologia ywnoci 17,5 77,5 5,0 0,0

II st.

biotechnologia 14,8 74,1 11,1 0,0

technologia ywnoci 22,9 65,7 11,4 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 11,1 27,8 33,3 5,6

niestacjonarne I st. dietetyka 57,1 35,7 7,1 0,0

6. Jak oceniasz przepyw informacji dla studentw w Uczelni?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 19,2 19,2 34,6 26,9

dietetyka 21,2 60,6 18,2 0,0

technologia ywnoci 42,5 30,0 27,5 0,0

II st.

biotechnologia 18,5 37,0 40,7 3,7

technologia ywnoci 22,9 51,4 22,9 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 5,6 27,8 22,2 22,2

niestacjonarne I st. dietetyka 42,9 42,9 7,1 0,0

6

Przepyw informacji dla studentw na Uczelni najbardziej docenili studenci kierunku Dietetyka I

stopnia, studiw niestacjonarnych z wynikiem 85,7%, nastpnie Dietetyka I stopnia studiw

stacjonarnych -81,8% oraz studenci Technologii ywnoci II stopnia -74,3%.

Negatywnie przepyw informacji ocenili studenci Biotechnologii I stopnia - 61,5%. Rwnie

niezadowoleni byli studenci Biotechnologii II stopnia - 44,4% jak i studenci kierunku ywienie

czowieka i dietetyka 44,4%.

Wszyscy studenci Dietetyki I stopnia studiw niestacjonarnych byli zadowoleni z pracy

dziekanatu. Wysokie oceny dziekanat otrzyma od studentw z kierunku Technologia ywnoci II

stopnia -97,1%, oraz I stopnia -92,5%.

Najwicej niepochlebnych opinii wystawili studenci Biotechnologii I stopnia -34,6% i II stopnia -

22,2%

Na kierunku Technologia ywnoci II stopie oraz Dietetyka I stopnia, studiw niestacjonarnych

byo 100% zadowolonych studentw z obsugi Dziau Spraw Socjalnych i domw akademickich.

Najwicej niezadowolonych studentw byo na kierunku ywienie czowieka i dietetyka II stopnia

- 22,2%.

Absolwenci ocenili dostp do bazy danych i literatury bardzo dobrze, 100% pozytywnych opinii

wpyno od studentw kierunku Biotechnologia I stopnia i Technologia ywnoci I stopnia.

Na kierunku ywienie czowieka i dietetyka II stopnia by najwikszy odsetek niezadowolonych

absolwentw.

7. Jak oceniasz obsug studentw w dziekanacie ?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 26,9 38,5 30,8 3,8

dietetyka 36,4 48,5 15,2 0,0

technologia ywnoci 57,5 35,0 5,0 2,5

II st.

biotechnologia 33,3 44,4 22,2 0,0

technologia ywnoci 37,1 60,0 2,9 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 38,9 33,3 5,6 0,0

niestacjonarne I st. dietetyka 71,4 28,6 0,0 0,0

8. Jak oceniasz obsug studentw w Dziale Spraw Socjalnych Studentw i domach akademickich ?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 65,4 23,1 3,8 3,8

dietetyka 57,6 36,4 3,0 0,0

technologia ywnoci 75,0 20,0 2,5 0,0

II st.

biotechnologia 55,6 25,9 14,8 0,0

technologia ywnoci 68,6 31,4 0,0 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 27,8 27,8 16,7 5,6

niestacjonarne I st. dietetyka 71,4 28,6 0,0 0,0

9. Jak oceniasz moliwoci dostpu do literatury i bazy danych?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 69,2 30,8 0,0 0,0

dietetyka 45,5 48,5 6,1 0,0

technologia ywnoci 85,0 17,5 0,0 0,0

II st.

biotechnologia 55,6 37,0 7,4 0,0

technologia ywnoci 62,9 31,4 2,9 2,9

ywienie czowieka i dietetyka 16,7 44,4 5,6 11,1

niestacjonarne I st. dietetyka 57,1 28,6 14,3 0,0

7

Absolwenci kierunku Biotechnologia II stopnia, dietetyka I stopnia studiw niestacjonarnych oceniaj

baz materialn i warunki socjalno-bytowe najlepiej ze wszystkich kierunkw (92,6%, 92,9%). Natomiast

najwicej negatywnych opinii bo 33,3% pochodzio od studentw z kierunku ywienie czowieka i dietetyka.

Warunki umoliwiajce rozwj kulturalny, sportowy i intelektualny na Uczelni najbardziej docenili studenci

kierunku dietetyka I stopnia, studiw niestacjonarnych oraz technologia ywnoci I stopnia.

Najmniej zadowoleni z warunkw umoliwiajcych rozwj na Uczelni byli absolwenci kierunkw s

ywienia czowieka i dietetyki 33,3% oraz biotechnologia I stopnia z 30,8% negatywnych opinii.

Studia stacjonarne

I stopie

Biotechnologia I stopie, studia stacjonarne

W badaniu wzio udzia 26 osb.

Wykresy przedstawiaj procentowy udzia odpowiedzi na poszczeglne pytania.

10. Jak oceniasz baz materialn i warunki socjalno-bytowe w czasie studiw?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 34,6 42,3 23,1 0,0

dietetyka 21,2 57,6 21,2 0,0

technologia ywnoci 40,0 45,0 12,5 0,0

II st.

biotechnologia 37,0 55,6 7,4 0,0

technologia ywnoci 22,9 54,3 22,9 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 5,6 33,3 16,7 16,7

niestacjonarne I st. dietetyka 42,9 50,0 0,0 7,1

11. Jak oceniasz warunki w Uczelni umoliwiajce rozwj kulturalny, sportowy i intelektualny?

bardzo dobrze dobrze dostatecznie niedostatecznie

stacjonarne

I st.

biotechnologia 42,3 26,9 30,8 0,0

dietetyka 24,2 48,5 27,3 0,0

technologia ywnoci 47,5 45,0 7,5 0,0

II st.

biotechnologia 33,3 51,9 14,8 0,0

technologia ywnoci 34,3 51,4 14,3 0,0

ywienie czowieka i dietetyka 5,6 33,3 16,7 16,7

niestacjonarne I st. dietetyka 42,9 50,0 0,0 7,1

8

Studenci biotechnologii s zadowoleni w stopniu dobrym z odbytych studiw oraz tak samo oceniaj

program ksztacenia. 26% studentw ktrzy ocenili program ksztacenia dostatecznie w ten sam sposb

wypowiedzieli si odnonie spenienia swoich oczekiwa. Respondenci ktrzy na pytanie pierwsze

odpowiedzieli dostatecznie w wikszoci tak samo ocenili program ksztacenia. Dalsze korelacje pozwoliy

stwierdzi i negatywne oceny u tych studentw wynika mog z niedostatecznym przepywem informacji

dla studentw w Uczelni, dostateczn obsug w dziekanacie, dostateczne warunki socjalno-bytowe oraz

dostateczne warunki umoliwiajce rozwj kulturalny, sportowy i intelektualny.

Respondenci praktyki oceniaj dobrze i bardzo dobrze. Osoby ktre nie s zadowolone z studiw i programu

ksztacenia oceniajc je dostatecznie, s bardzo zadowolone z odbytych praktyk.

Studenci biotechnologii wspprac z promotorem oceniaj bardzo dobrze, rwnie kadra nauczycieli

wypada w oczach studentw dobrze i bardzo dobrze. Osoby ktre stopie opieki promotora oceniy najniej

odpowiaday na wikszo pyta dostatecznie, co oznacza e s oglnie niezadowolone ze studiw.

9

Przepyw informacji na Uczelni studenci oceniaj dobrze.

Studenci biotechnologii I stopnia lepiej oceniaj prac Dziau Spraw Socjalnych ni prac dziekanatu.

Dziekanat zosta oceniony dobrze, jednake jest to kierunek gdzie jest najwicej osb niezadowolonych z

pracy dziekanatu. Dzia Spraw Socjalnych i domy akademickie s ocenione w stopniu bardzo dobrym.

Kierunek ten jest drugim najbardziej zadowolonym kierunkiem pod wzgldem dostpnoci literatury i bazy

danych. Biotechnologia ocenia bibliotek w stopniu bardzo dobrym.

Baza materialna i warunku socjalno-bytowe zostay ocenione dobrze, lepiej bo w stopniu bardzo dobrym

wypady moliwoci rozwoju na Uczelni. W obu przypadkach brak ocen niedostatecznych.

10

Dietetyka I stopie, studia stacjonarne

W badaniu wzio udzia 33 osoby na

Wykresy przedstawiaj procentowy udzia odpowiedzi na poszczeglne pytania.

Oczekiwania wikszoci studentw dietetyki I stopnia studiw stacjonarnych speniy si w stopniu

dostatecznym, co dodatkowo potwierdza skorelowane pytanie 2. dotyczce programu ksztacenia. W

przypadku programu studci s bardziej niezadowoleni, poniewa wicej studentw wyrazio si o nim

niepochlebnie, bo a 64% ocenia go dostatecznie.

Studenci dietetyki s dostatecznie zadowoleni z realizowanych praktyk.

Dodatkowo 100% osb ktre praktyki oceniy niedostatecznie rwnie s niezadowolone z odbytych

studiw. Natomiast wszystkie osoby ktre oceniy swoje praktyki bardzo dobrze, rwnie dobrze lub

bardzo dobrze oceniay studia i program ksztacenia.

11

Studenci s bardzo zadowoleni z stopnia opieki ze strony promotora, jest to rwne poparte dobr ocen

postawy nauczycieli akademiskich.

Osoby ktre oceniy swoich promotorw niedostatecznie, s zadowoleni ze studiw i wystawiy dobre oceny

nauczycielom akademickim. Studenci dietetyki ktrzy bardzo dobrze ocenili promotora w wikszoci

dobrze ocenili studia oraz program ksztacenia.

Respondenci s zadowoleni w stopniu dobrym z przepywu informacji na Uczelni.

Obsuga w dziekanacie zostaa oceniona dobrze i bardzo dobrze, tak samo jak obsuga w Dziale Spraw

Socjalnych. Brak odpowiedzi niedostatecznie.

12

Dostp do literatury i baz danych respondenci ocenili dobrze, tak samo jak warunki socjalno-bytowe i

moliwoci rozwoju kulturalnego sportowego i intelektualnego. Brak odpowiedzi niedostatecznej.

Technologia ywnoci i ywienia czowieka, I stopie, stacjonarne

W badaniu wzio udzia 40 osb.

Wykresy przedstawiaj procentowy udzia odpowiedzi na poszczeglne pytania.

Studenci Technologii ywnoci s zadowoleni z odbytych studiw w stopniu dobrym. Program ksztacenia

rwnie zosta oceniony w stopniu dobrym.

13

Osoby ktre oceniy swj stopie oczekiwa zwizanych ze studiami w stopniu dostatecznym, rwnie w

tym samym stopniu wypowiedziay si o programie ksztacenia. Niespeninie oczekiwa tych studentw jest

zwizane z niedostatecznie dobrze skonstuowanym programem ksztacenia, lub tylko dostatecznym

przepywie informacji dla studentw. W pozostaych pytaniach, w wikszoci, nie padaj ju u tych

respodnentw negatywne oceny. Pojedycze negatywne odpowiedzi, ktre mog tumaczy oglne

niezadowolenie to niedostateczne dobrze dobrana tematyka praktyk, dostateczna opieka ze strony

promotora, czy te dostateczne warunki umoliwiajce rozwj kulturalny intelektualny i sportowy.

Okoo 59% respondentw ocenia tematyk praktyk w stopniu bardzo dobrym.

Studenci Technologii ywnoci stopie opieki promotora oceniaj w stopniu bardzo dobrym. Postawa

nauczycieli akademickich oceniona zostaa w stopniu dobrym. Respondenci ktrzy ocenili promotora

dostatecznie w 99% nie przeoyy swojego niezadowolenia na ocen postawy nauczycieli akademickich,

oceniajc ich dobrze.

14

Przepyw informacji na Uczelni zosta oceniony bardzo dobrze. Jednake w przypadku tego kierunku

stosunkowo duo osb bo a 28% wybrao odpowied dostatecznie.

Wikszo respondentw ocenia prac dziekanatu i Dziau Spraw Socjalnych w stopniu bardzo dobrym. Jest

to kierunek w ktrym najwicej osb ocenio najwyej pytanie nr 8, czynic Technologi ywnoci

najbardziej zadowolonym kierunkiem z pracy Dziau Spraw Socjalnych i domw akademickich.

Technologia ywnoci ocenia dostp do literatury bardzo dobrze, jest to kierunek ktry najbardziej ze

wszystkich doceni moliwoci dostpu do literatury i bazy danych.

Respondenci oceniaj baz materialn i warunki socjalno-bytowe dobrze, lepiej wypadaj warunki

umoliwiajce rozwj, poniewa zostay docenione w stopniu bardzo dobrym.

15

Osoby ktre oceniy warunki na Uczelni umoliwiajce rozwj kulturalny, sportowy i intelektualny

dostatecznie, tak samo oceniay promotora, nauczycieli, program ksztacenia oraz stopie zadowolenia ze

studiw.

II stopie

Technologia ywnoci i ywienia czowieka, II stopie, stacjonarne

W badaniu wzio udzia 35 osb. Wykresy przedstawiaj procentowy udzia odpowiedzi na poszczeglne

pytania.

Studia na kierunku Technologii ywnoci i ywienia czowieka speniy w stopniu dobrym oczekiwania

wikszoci respondentw. Co zostao potwierdzone opini o programie ksztacenia, ktra rwnie zostaa

oceniona dobrze. Brak ocen niedostatecznych w pytaniu dotyczcym spenienia oczekiwa.

Wikszo ocenia praktyki dobrze, lub bardzo dobrze. Natomiast osoby ktre oceniy praktyki

dostatecznie, rwnie tak samo oceniaj program ksztacenia -dostatecznie , co ciekawe w stopniu dobrym

oceniy spenienie oczekiwa zwizanych z kierunkiem.

16

Studenci ocenili opiek promotora najlepiej bardzo dobrze. Przekada si to take na ogln ocen postwy

nauczycieli akademickich, gdzie najczstrz odpowiedzi jest dobrze i bardzo dobrze. Osoby ktre oceniy

wspprac z promotorem niedostatecznie.

Przepyw informacji studenci oceniaj dobrze.

Z dziekanatu studenci drugiego stopnia technologii ywnoci s zadowoleni w stopniu dobrym, natomiast

Dzia Spraw Socjalnych oraz domy akademickie oceniaj bardzo dobrze.

17

Bazy i dostp do literatury respondenci ocenili najwyej bardzo dobrze.

Zarwno baza materialna, warunki socjalno-bytowe jak i moliwoci Uczelni w sprawach rozwoju

kulturalnego, sportowego i intelektualnego studenci oceniaj dobrze. Brak negatywnych opinii.

ywienie czowieka i dietetyka, II stopie, stacjonarne

W badaniu wzio udzia 18 osb. Wykresy przedstawiaj procentowy udzia odpowiedzi na poszczeglne

pytania.

18

Studenci ywienia czowieka i dietetyki oczekiwania zwizane z studiami oceniaj niedostatecznie. Jest to

kierunek najbardziej niezadowolony z odbytych studiw. Tak samo w przypadku programu ksztacenia

zosta on najgorzej oceniony, aden inny kierunek studiw nie wyrazi si tak niepochlebnie o programie

ksztacenia. Pomimo ilociowego charakteru ankiet w przypadku tego kierunku pojawiay si rwnie

dopisane odpowiedzi, gwnie dotyczce niezadowolenia z programu ksztacenia.

Wikszo respondentw jest zadowolona z praktyk w stopniu dobrym. Osoby zadowolone z praktyk s

rwnie zadowolone z kierunku i programu ksztacenia. Respondenci ktrzy ocenili swoje praktyki w stopniu

niedostatecznym tak samo oceniali tylko program i oglne zadowolenie z kierunku, na pozostae pytania

odpowiadali w wikszoci pozytywnie.

Pomimo i studenci ocenili stopie opieki promotora dobrze, to rozkad tych odpowiedzi w tym pytaniu jest

najsabszy na Uczelni. Co ciekawe jest to kierunek ktry najniej oceni postaw i stosunek nauczycieli

akademickich dostatecznie, i tylko u tych respondentw pojawiy si te odpowiedzi niedostatecznie.

19

Przepyw informacji dla studentw ankieterzy ocenili w stopniu dobrym. Jedyna korelacja tego pytania

pojawia si w przypadku pytania o nauczycieli akademickich. Osoby oceniajce dostatecznie przepyw

informacji, tak samo oceniay nauczycieli akademickich.

Bardzo dobrze zostaa oceniona praca dziekanatu oraz Dzia Spraw Socjalnych.

Moliwoci dostpu do literatury i bazy danych studenci ocenili w stopniu dobrym. Jednake tylko w

przypadku tego kierunku pojawiy si oceny niedostateczne, sprawiajc e na tym kierunku studenci najniej

ze wszystkich ocenili bibliotek.

Baza materialna i warunki socjalno-bytowe przez studentw ywienie czowieka i dietetyki zostaa oceniona

w stopni dobrym, tak samo jak warunki umoliwiajce rozwj. Ponownie tylko w przypadku tego kierunku

pojawiy si niepochlebne odpowiedzi na te pytania.

20

Studia niestacjonarne

Dietetyka, I stopie, studia niestacjonarne

W badaniu wzio udzia 14 osb. Wykresy przedstawiaj procentowy udzia odpowiedzi na poszczeglne

pytania.

Studenci studiw niestacjonarnych dietetyki I stopnia s zadowoleni z obytych studiw w stopniu dobrym.

Tak samo zosta oceniony program ksztacenia.

Osoby ktre na pytanie o spenieniu oczekiwa zaznaczyy opcj niedostatecznie, tak samo nisko oceniay

pozostae pytania oprcz pyta o pomoc ze strony promotora, pracy dziekanatu i Dziau spraw socjalnych.

Respondenci ktrzy na pytanie o stopie spenienia oczekiwa z odbytych studiw oceniaj dostatecznie, tak

samo oceniaj program ksztacenia.

Praktyki przez studentw dietetyki studiw niestacjonarnych zostay ocenione bardzo dobrze.

21

A 93% respondentw ocenio stopie opieki promotora bardzo dobrze, co stanowi 100% pozytywnych

ocen. Kierunek ten najwyej oceni to pytanie ze wszystkich badanych kierunkw na uniwersytecie. Stosunek

i postawa nauczycieli akademickich rwnie pozostawia dobre wraenie na studentach dietetyki, wikszo

ocenia go bardzo dobrze. W podsumowaniu wszystkich kierunkw pod wzgldem pytania o nauczycieli,

dietetyka studiw niestacjonarnych rwnie jest kierunkiem ktry oceni ich najwyej. Respondenci ktrzy

stanowi 7%, odpowiadajc na to pytanie dostatecznie s rwnie niezadowoleni z odbytych studiw, i

programu ksztacenia.

Studenci dietetyki oceniaj przepyw informacji dla studentw w Uczelni, w stopniu dobrym i bardzo

dobrym. Respondenci ktrzy zaznaczyli opcj dostatecznie, rwnie s niezadowoleni z dostpu do literatury

bazy danych, warunkw socjalno-bytowych czy moliwoci rozwoju kulturalnego, sportowego i

intelektualnego.

22

Kierunek dietetyka I stopnia, studiw niestacjonarnych w 100% pozytywnie wspomina obsug w

dziekanacie, a 71% odpowiedzi to bardzo dobrze. Tak samo zosta oceniony Dzia Spraw Socjalnych

Studentw i domy akademickie. Studenci dietetyki najlepiej ocenili te dwa pytania ze wszystkich kierunkw

na Uczelni.

Moliwoci dostpu do literatury oraz baz danych studenci tego kierunku oceniaj bardzo dobrze. Natomiast

50% z tych respondentw ktrzy odpowiedzieli dostatecznie jest zadowolona z odbytych studiw i programu

natomiast druga poowa na kade pytanie odpowiadaa negatywnie z wyjtkiem pytania o dziekanat, Dzia

Spraw Socjalnych Studentw oraz promotora.

Z odpowiedzi studentw tego kierunku mona wnioskowa e baza materialna i warunki socjalno-bytowe

byy dobre lub bardzo dobre. Identycznie studenci ocenili pytanie 11. na temat warunkw umoliwiajcych

rozwj 50% odpowiedzi dobrze.

23

Porwnanie wynikw ankiety w rokiem poprzednim 2014/2015

Pytanie 1

24

Pytanie 1

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 76,9 71,9 23,1 28,0

dietetyka I st. stac. 45,5 77,0 54,5 23,0

technologia . I st. stac. 87,5 84,1 12,5 15,9

biotechnologia II st.

stac. 74,1 68,1 25,9 32,0

technologia . . II st.

stac. 74,3 77,8 25,7 22,2

dietetyka I st. niestac. 64,3 44,0 35,7 56,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

25

Pytanie 2

26

Pytanie 2

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 53,8 62,5 46,2 37,5

dietetyka I st. stac. 33,3 82,0 66,7 18,0

technologia . I st. stac. 77,5 61,9 22,5 38,1

biotechnologia II st.

stac. 51,9 54,6 48,1 45,4

technologia . . II st.

stac. 71,4 88,8 28,6 11,2

dietetyka I st. niestac. 78,6 37,0 21,4 63,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

27

Pytanie 3

28

Pytanie 3

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 69,2 90,6 26,9 9,4

dietetyka I st. stac. 45,5 88,0 54,5 12,0

technologia . I st. stac. 85,0 88,7 12,5 11,3

biotechnologia II st.

stac. 66,7 0,0 33,3 0,0

technologia . . II st.

stac. 85,7 0,0 14,3 0,0

dietetyka I st. niestac. 85,7 47,0 14,3 54,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne *brak danych

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne *brak danych

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

29

Pytanie 4

30

Pytanie 4

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 92,3 96,8 7,7 3,2

dietetyka I st. stac. 84,8 83,0 15,2 17,0

technologia . I st. stac. 85,0 93,7 12,5 6,3

biotechnologia II st.

stac. 96,3 86,4 3,7 13,6

technologia . . II st.

stac. 91,4 96,3 8,6 3,7

dietetyka I st. niestac. 100,0 81,0 0,0 19,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

31

Pytanie 5

32

Pytanie 5

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 84,6 90,6 15,4 9,4

dietetyka I st. stac. 87,9 88,0 9,1 12,0

technologia . I st. stac. 95,0 90,5 5,0 9,5

biotechnologia II st.

stac. 88,9 81,8 11,1 18,1

technologia . . II st.

stac. 88,6 92,6 11,4 7,4

dietetyka I st. niestac. 92,9 56,0 7,1 44,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

33

Pytanie 6

34

Pytanie 6

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 38,5 75,3 61,5 25,0

dietetyka I st. stac. 81,8 83,0 18,2 17,0

technologia . I st. stac. 72,5 74,6 27,5 25,4

biotechnologia II st.

stac. 55,6 72,7 44,4 27,2

technologia . . II st.

stac. 74,3 77,8 22,9 22,2

dietetyka I st. niestac. 85,7 47,0 7,1 53,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

35

Pytanie 7

36

Pytanie 7

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 65,4 96,9 34,6 3,1

dietetyka I st. stac. 84,8 83,0 15,2 17,0

technologia . I st. stac. 92,5 95,2 7,5 4,8

biotechnologia II st.

stac. 77,8 90,9 22,2 9,1

technologia . . II st.

stac. 97,1 96,3 2,9 3,7

dietetyka I st. niestac. 100,0 93,0 0,0 34,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

37

Pytanie 8

38

Pytanie 8

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 88,5 93,5 7,7 3,2

dietetyka I st. stac. 93,9 88,0 3,0 11,0

technologia . I st. stac. 95,0 100,0 2,5 0,0

biotechnologia II st.

stac. 81,5 86,4 14,8 13,6

technologia . . II st.

stac. 100,0 88,8 0,0 11,2

dietetyka I st. niestac. 100,0 90,0 0,0 10,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

39

Pytanie 9

40

Pytanie 9

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 100,0 100,0 0,0 0,0

dietetyka I st. stac. 93,9 89,0 6,1 11,0

technologia . I st. stac. 100,5 96,8 0,0 3,2

biotechnologia II st.

stac. 92,6 86,4 7,4 13,6

technologia . . II st.

stac. 94,3 85,1 5,7 14,9

dietetyka I st. niestac. 85,7 81,0 14,3 19,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

41

Pytanie 10

42

Pytanie 10

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 76,9 93,5 23,1 6,5

dietetyka I st. stac. 78,8 77,0 21,2 22,0

technologia . I st. stac. 85,0 91,9 12,5 8,1

biotechnologia II st.

stac. 92,6 80,3 7,4 22,7

technologia . . II st.

stac. 77,1 74,1 22,9 25,9

dietetyka I st. niestac. 92,9 66,0 7,1 34,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

43

Pytanie 11

44

Pytanie 11

bardzo dobrze +

dobrze

2015/2016

bardzo dobrze +

dobrze

2014/2015

dostatecznie +

niedostatecznie

2015/2016

dostatecznie +

niedostatecznie

2014/2015

biotechnologia I st.

stac. 69,2 90,6 30,8 9,4

dietetyka I st. stac. 72,7 83,0 27,3 17,0

technologia . I st. stac. 92,5 95,2 7,5 4,8

biotechnologia II st.

stac. 85,2 72,7 14,8 27,3

technologia . . II st.

stac. 85,7 88,8 14,3 11,2

dietetyka I st. niestac. 92,9 52,0 7,1 48,0

Spenienie oczekiwa zwizanych z wybranym kierunkiem studiw w porwnaniu z poprzednim rokiem

poprawio si / pogorszyo si w przypadku:

-Biotechnologia I stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia stacjonarne

-Technologii ywnoci I stopnia, studia stacjonarne

-Biotechnologia II stopnia, studia stacjonarne

-Technologia ywnoci II stopnia, studia stacjonarne

-Dietetyka I stopnia, studia niestacjonarne

Wnioski 1. Sugeruje si wprowadzenie zmian w ankiecie dyplomanta. Obecnie zastosowana skala moe ujemnie

lub dodatnio faszowa otrzymane dane. Rozwizaniem moe by uycie skali Likerta, ktra

efektywniej uzyskuje informacje o stopniu zadowolenia czy akceptacji danego pogldu, poniewa

posiada nieparzyst ilo odpowiedzi. Przykadowe warianty opisane na skali: 1. zdecydowanie nie

zgadzam si, 2. raczej si nie zgadzam, 3. nie mam zdania, 4. raczej si zgadzam, 5.

zdecydowanie si zgadzam. Zastosowanie takiej skali pozwala wyeliminowa bd, oraz okreli

paradygmat zbiorowoci.

Ponadto dodatek metryki w ankiecie pozwoliby lepiej identyfikowa przyczyny problemw

niezadowolenia studentw, oraz uatwioby okrelenie grupy docelowej.

2. Najmniej zadowoleni z ukoczonych studiw s absolwenci kierunku ywienie czowieka i dietetyka II stopnia, studiw stacjonarnych oraz Dietetyki I stopnia, studiw stacjonarnych. W

przypadku tego ostatniego kierunku wyniki z ankiet 2015/2016 s gorsze ni w ubiegych latach.

Zaleca si prowadzenie dalszych bada opinii, szczeglnie pod wzgldem programu ksztacenia.

3. W porwnaniu z poprzednimi latami nastpia znaczna poprawa oglnego zadowolenia studentw na kierunku Dietetyka I stopnia, studiw niestacjonarnych.

4. Oglnie studenci Wydziau Nauk o ywnoci i Biotechnologii s zadowoleni z opieki promotorw, stosunku i postawy nauczycieli akademickich oraz z pracy dziekanatu. Jedynie kierunek

Biotechnologii obu stopni w przypadku oceny obsugi w dziekanacie, wybija si z oglnie

pozytywnej tendencji.

45

5. Wyranie jest take zadowolenie studentw z dostpu do literatury i baz danych, jednak wystpuj tutaj pewne sprzecznoci. Moliwe jest i negatywne opinie nie wynikaj z braku zasobw, lecz z

braku umiejtnoci z zakresu przeszukiwania baz danych. Zwaywszy na to i Uniwersytet

Przyrodniczy posiada bardzo dobr bibliotek, sugeruje si zwracanie szczeglnej uwagi studentom

na moliwo uzyskania szkole bibliotecznych oraz indywidualnej pomocy.

6. Przeprowadzona ankieta pozwolia na uzyskanie wielu cennych informacji, jednake byoby stosowne uzyskanie wikszej iloci respondentw.

Analiza ankiet satysfakcji studenta

Po przeanalizowaniu wynikw ankiety za lata 2015-2016 (semestr zimowy/letni) Komisja ds. Oceny

i Jakoci Ksztacenia ma nastpujce uwagi:

1. Komisja nie otrzymaa kompletu ankiet - brak m.in.: a. Technologia ywnoci i ywienie Czowieka I st. stacjonarne: w-f za semestr letni b. Technologia ywnoci i ywienie Czowieka II st. stacjonarne: w-f za semestr zimowy c. Biotechnologia I st. stacjonarne: jzyki semestr letni, w-f semestr letni d. Biotechnologia II st. stacjonarne: jzyki- semestr zimowy i letnie, w-f semestr zimowy e. ywienie Czowieka i Dietetyka II st. niestacjonarne: przedmioty oglne semestr letni,

jzyki semestr letni i zimowy

f. ywienie Czowieka i Dietetyka II st. stacjonarne: jzyki semestr letni, w-f semestr zimowy g. Gastronomia i Sztuka Kulinarna I st. stacjonarne: brak ankiet za semestr letni h. Gastronomia i Sztuka Kulinarna I st. niestacjonarne: brak ankiet za semestr letni i. Ponadto w dostarczonych ankietach za poszczeglne semestry brak wszystkich przedmiotw 2. Nie we wszystkich przypadkach do poszczeglnych modw przypisane s wszystkie osoby

prowadzce wiczenia. W wikszoci przypisana jest tylko osoba odpowiedzialna za przedmiot.

3. W wynikach ankiet nadal brak rozrnienia pomidzy wykadami a wiczeniami. Naley zwrci uwag na fakt, e wielokrotnie wykady i wiczenia prowadzone s przez rne osoby.

4. Opisany w pkt. 2 i 3 problem moe powodowa, e Studenci w celu uzyskania informacji o ocenie bd wypeniali ankiet i oceniali prowadzcego, pomimo, e nie uczestniczyli w danym

typie zaj (np. wykady) lub mieli zajcia z innym prowadzcym.

5. Naley podkreli konieczno zapoznania Studentw z poszczeglnymi pytaniami i ich celem oraz wskazania Studentom roli ankiety w systemie zapewnienia jakoci ksztacenia Komisja

nie dysponuje informacj aby takie spotkanie ze Studentami miao miejsce - naley postawi

pytanie kto powinien takie informacje studentom przekaza, kiedy i w jakiej formie (moliwa

propozycja opiekunowie poszczeglnych lat).

6. Ilo osb oceniajcych poszczeglne moduy jest bardzo zrnicowana, a w niektrych przypadkach zbyt niska, aby wyniki oceny uzna za obiektywne.

7. W przypadku studiw zaocznych prowadzony jest przedmiot kultura fizyczna jednak pytania ankietowe w ocenie s takie same jak w przypadku wychowania fizycznego, co wydaje si by

merytorycznie nieuzasadnione (dotyczy to w szczeglnoci pytania 4 i 5 w ktrych studenci

maj oceni stan przygotowania obiektu i sprztu do zaj, aktywizowanie studentw oraz

umiejtno oceny predyspozycji sprawnociowych studenta).

8. Pytania s kilkuczonowe co uniemoliwia ich poprawna analiz (pyt. nr 2, 3 dla przedmiotw oglnych; pyt. nr 3 dla w-f; pyt. nr 2 dla jzykw) Kade pytanie powinno by zamknite i

dotyczy tylko pojedynczego zagadnienia.

9. W tabeli nr 1 przedstawiono podsumowanie wynikw ankiet dla poszczeglnych kierunkw studiw prowadzonych na Wydziale Nauk o ywnoci i Biotechnologii:

46

a. podano wartoci rednie uzyskane za poszczeglne pytania oraz redni ze wszystkich pyta,

b. wskazano liczb moduw w ktrych uzyskano ocen czn za wszystkie pytania poniej 3 pkt. Nie uwzgldniono moduw, w ktrych liczba osb oceniajcych dany

modu bya nisza ni 5.

c. Informacje o moduach, o ktrych mowa w punkcie 8a. zostan (zostay) przekazane bezporednio kierownikom jednostek, w ktrych te moduy s realizowane.

d. Wykaz stosowanych pyta przy ocenie jzykw, wychowania fizycznego i przedmiotw oglnych oraz specjalizacyjnych zosta zamieszczony pod tabel.

10. Moduy ze redni czn ocen poniej 3 pkt: 1. Diety alternatywne - ywienie czowieka i dietetyka - II stopie studia stacjonarne Ilo

studentw oceniajcych w tym wypadku wynosi 7 osb, co nie jest miarodajn prb.

Tabela 1. Wyniki studenckiej oceny ankietowej moduw przeprowadzonej na Wydziale Nauk o ywnoci i Biotechnologii

Kierunek studiw

Stopieo i rodzaj

studiw Grupa przedmiotw

rednia ocen za poszczeglne pytania

rednia za wszystkie pytania

Liczba moduw z ocen redni

poniej 3 1 2 3 4 5 6 7

Technologia ywnoci i ywienie Czowieka

I stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce 4,560,3 4,450,35 4,510,32 4,570,3 4,490,35 4,470,41 4,610,32 4,520,3 -

Wychowanie fizyczne 4,250,39 4,190,25 4,310,37 4,250,5 4,110,61 4,220,42 -

Przedmioty oglne i specj. 4,220,35 4,20,36 4,250,32 4,10,38 4,160,36 4,190,34 -

Technologia ywnoci i ywienie Czowieka

II stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce 4,810,1 4,790,16 4,780,13 4,780,11 4,850,09 4,850,13 4,830,12 4,810,11 -

Wychowanie fizyczne 4,890 4,860 4,860 4,640 4,720 4,790 -

Przedmioty oglne i specj. 4,370,33 4,480,36 4,450,36 4,210,4 4,30,38 4,360,34 -

Biotechnologia I stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce 4,760,46 4,680,46 4,580,51 4,780,46 4,760,33 4,750,3 4,570,34 4,70,36 -

Wychowanie fizyczne 4,70,21 4,830,13 4,750,03 4,730,12 4,780,26 4,760,15 -

Przedmioty oglne i specj. 4,380,41 4,380,42 4,420,37 4,150,39 4,210,41 4,310,36 -

Biotechnologia II stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce -

Wychowanie fizyczne 4,710 4,570 4,570 4,330 4,570 4,550 -

Przedmioty oglne i specj. 4,370,52 4,420,46 4,40,46 4,190,5 4,270,52 4,330,47 -

Dietetyka I stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce 4,680,27 4,630,31 4,720,26 4,760,21 4,630,31 4,770,2 4,730,25 4,70,22 -

Wychowanie fizyczne 4,590,39 4,620,35 4,570,41 4,460,61 4,480,51 4,540,45 -

Przedmioty oglne i specj. 4,320,35 4,340,35 4,370,32 4,130,38 4,280,35 4,290,32 -

Dietetyka

I stopieo studia niestacjonarne

Jzyki obce 4,740,23 4,60,41 4,540,53 4,70,34 4,580,44 4,750,24 4,720,22 4,660,31 -

Kultura fizyczna -

Przedmioty oglne i specj. 4,30,25 4,350,22 4,390,19 4,220,25 4,280,22 4,310,2 -

ywienie czowieka i dietetyka

II stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce 4,330,41 4,590,46 4,530,49 4,620,48 4,580,42 4,890,23 4,90,16 4,640,29 -

Wychowanie fizyczne 4,432,84 42,51 42,48 42,49 4,432,83 4,172,79 -

Przedmioty oglne i specj. 4,060,55 4,140,52 4,170,48 3,830,61 4,010,54 4,040,48 1

ywienie czowieka i dietetyka

II stopieo studia niestacjonarne

Jzyki obce -

Wychowanie fizyczne -

Przedmioty oglne i specj. 4,560,44 4,430,49 4,550,43 4,160,73 4,410,58 4,420,49 -

Gastronomia i sztuka kulinarna

I stopieo studia stacjonarne

Jzyki obce 4,610,35 4,530,7 4,560,4 4,630,34 4,720,3 4,680,35 4,780,28 4,650,27 -

Wychowanie fizyczne 4,50,63 4,440,57 4,490,5 4,470,62 4,390,76 4,460,62 -

Przedmioty oglne i specj. 4,230,23 4,220,28 4,320,15 3,990,3 4,070,27 4,170,22 -

Gastronomia i sztuka kulinarna

I stopieo studia niestacjonarne

Jzyki obce 4,50 4,620 4,620 4,880 4,50 4,880 4,750 4,680 -

Wychowanie fizyczne -

Przedmioty oglne i specj. 4,460,06 4,480,05 4,440,07 4,320,17 4,330,17

4,40,06

DOSTOSOWYWANIE EFEKTW KSZTACENIA DO WYMOGW RYNKU PRACY

W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono konsultacje z nastpujcymi przedstawicielami

otoczenia spoeczno gospodarczego: Zakady Przemysu Ziemniaczanego Lublin, Zesp Obsugi Szk i

Przedszkoli w cznej, Firma ARPOS Sp. J., Vitagenum Sp. z o. o., Nexbio Sp. z o. o. Przedstawiciele

w/w firm nie mieli zastrzee do programu studiw, jak rwnie wiedzy teoretycznej absolwentw

Wydziau Nauk o ywnoci i Biotechnologii. Zwracaj jednak uwag na:

-braki w umiejtnociach praktycznych,

-potrzeb poszerzenia wiedzy dotyczcej systemw zarzdzania jakoci (HACCP, GMP, GHP),

-zwracanie szczeglnej uwagi studentom na jako i bezpieczestwo ywnoci

-moliwo udoskonalenia umiejtnoci poprzez zwikszenie iloci praktyk

-wybieranie takich tematw prac dyplomowych ktre zajmuj si konkretnymi problemami zakadw

produkcyjnych

-inicjatywy umoliwiajce bezporedni kontakt przemysu z nauk.

OCENA JAKOCI PRAC DYPLOMOWYCH

Biotechnologia

Spord absolwentw studiw stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia 50% prac

inynierskich zostao ocenionych na ocen bardzo dobr, za najnisz dostateczny plus 2,9% (rys. 1).

Lepsze oceny odnotowano dla prac magisterskich. Odsetek prac ocenionych najwyej (ocena 5) wynosi

67,5%, za z najnisz ocen 4,5 17,5% (rys. 2).

Technologia ywnoci i ywienie Czowieka

Oceny prac inynierskich studentw stacjonarnych kierunku Technologia ywnoci i ywienie

Czowieka ksztaccych si w latach 2015-2016 byy wysze w porwnaniu do studentw studiw

niestacjonarnych (rys. 3). 51% prac oceniono na bardzo dobry, 28% - 4,75 i 2,85% - 3,75. Spord prac

przygotowanych przez studentw studiw niestacjonarnych odsetek ten ksztatowa si nastpujco: 40% -

5; 40% - 4,75; 10% - 4,5 oraz 10% - 4. Nieco lepiej zostay ocenione prace magisterskie studentw

studiw stacjonarnych tego kierunku, 66% uzyskao ocen bardzo dobr, tylko 1,45 % prac uzyskao

ocen poniej 4. (rys. 4.).

Dietetyka

Oceny prac dyplomowych studentw studiw stacjonarnych I stopnia kierunku Dietetyka byy

zrnicowane, 54% studentw uzyskao ocen bardzo dobr, 23,9% -4,75. 4.35% prac zostaa oceniona

poniej 4. Nieco nisze oceny odnotowano dla prac studentw studiw niestacjonarnych, wrd ktrych

na ocen bardzo dobr oceniono 35% prac (rys. 5.).

ywienie Czowieka i Dietetyka

Prace magisterskie studentw kierunku ywienie Czowieka i Dietetyka zostay wysoko ocenione

47% prac zostao ocenionych na 5. adna praca nie zostaa oceniona poniej 4 (rys.6).

Wniosek:

Prace dyplomowe studentw Wydziau Nauk o ywnoci i Biotechnologii mona uzna za prace wysokiej

jakoci, o czym wiadczy odsetek ocen bardzo dobrych w przypadku studiw stacjonarnych wynosi on

ponad 50%, a przypadku studiw niestacjonarnych ponad 30% oraz fakt, i tylko 6 prac na wszystkich

50

kierunkach zostao ocenione poniej oceny dobrej. Naley zwrci jednak uwag na wyranie nisz

jako prac studentw studiw niestacjonarnych, ktr naley poprawi.

0

20

40

60

80

100

5 4,75 4,5 4,25 4 3,75 3,5

rednia ocena za prac dyplomow

%

Rys. 1. Procentowy udzia poszczeglnych ocen prac inynierskich studentw Biotechnologii.

0

20

40

60

80

100

5 4,75 4,5

rednia ocena za prac dyplomow

%

Rys. 2. Procentowy udzia poszczeglnych ocen prac magisterskich studentw Biotechnologii.

0

20

40

60

80

100

5 4,75 4,5 4,25 4 3,75

rednia ocena z pracy dyplomowej

%

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rys. 3. Procentowy udzia poszczeglnych ocen prac inynierskich studentw kierunku Technologia

ywnoci i ywienie czowieka.

51

0

20

40

60

80

100

5 4,75 4,5 4,25 4 3,75

rednia ocena z pracy dyplomowej

%

Rys. 4. Procentowy udzia poszczeglnych ocen prac magisterskich studentw kierunku Technologia

ywnoci i ywienie czowieka.

0

20

40

60

80

100

5 4,75 4,5 4,25 4 3,75

rednia ocena z pracy dyplomowej

%

Stacjonarne

Niestacjonarne

Rys. 5. Procentowy udzia poszczeglnych ocen prac licencjackich studentw kierunku Dietetyka.

0

20

40

60

80

100

5 4,75 4,5 4,25 4

rednia ocena pracy dyplomowej

%

Rys. 6. Procentowy udzia poszczeglnych ocen prac magisterskich studentw kierunku ywienie

czowieka i dietetyka.

52

Analiza jakoci prac dyplomowych pod wzgldem oryginalnoci, na podstawie raportw

podobiestwa w systemie Plagiat.pl w roku akademickim 2015/2016

Biotechnologia

Spord absolwentw studiw stacjonarnych I stopnia kierunku Biotechnologia 56% prac

inynierskich uzyskao wspczynnik podobiestwa 1 poniej 5, 1 osoba powyej 10, 41 % prac uzyskao

wspczynnik w zakresie od 5-10. Wspczynnik podobiestwa 2: rwny 0 otrzymao 23 % prac; 32%

prac poniej 1%, 12% prac uzyskao wspczynnik w zakresie 2-3. 62 % prac magisterskich uzyskao

wspczynnik podobiestwa 1 poniej 5, 10% prac powyej 10, 27% prac uzyskao wspczynnik 1 w

granicach od 5-10. Wspczynnik podobiestwa 2: 50% prac magisterskich uzyskao poniej 1, 47% prac

w zakresie od 1-5, najwyszy wspczynnik 6.2 uzyskaa 1 praca.

Technologia ywnoci i ywienie Czowieka

Oceny oryginalnoci prac inynierskich studentw stacjonarnych kierunku Technologia ywnoci i

ywienie Czowieka ksztaccych si w latach 2015-2016 biorc pod uwag wspczynnik podobiestwa

1 ksztatoway si nastpujco: 63% prac uzyskao wspczynnik poniej 5, 10% prac powyej 10, w 27%

prac wspczynnik zmieci si w granicach 5-10. Jeeli chodzi o wspczynnik podobiestwa 2: 60% prac

uzyskao wspczynnik poniej 1, 38% prac zmiecio si w granicach od 1-5, jedna praca co stanowi 1,4

% wszystkich prac uzyskaa najwyszy wspczynnik 5.2. Spord prac inynierskich przygotowanych

przez studentw studiw niestacjonarnych odsetek ten ksztatowa si nastpujco: wspczynnik

podobiestwa 1: 70% poniej 5, 30 % prac w zakresie od 5-11, natomiast wspczynnik podobiestwa 2:

40% prac poniej 1 za 60% prac w zakresie 1-5. Nieco lepiej zostay ocenione prace magisterskie

studentw studiw stacjonarnych tego kierunku, 67% otrzymao wspczynnik podobiestwa 1 poniej 5;

6% prac otrzymao wspczynnik powyej 10, natomiast wspczynnik w zakresie od 5-10 otrzymao

27% prac. Wyniki oceny dotyczce wspczynnika podobiestwa 2 przedstawiaj si nastpujco:

poniej 1 otrzymao 72% prac, w zakresie od 1-5 26% prac , tylko jedna praca co stanowi 1,5% otrzymaa

wspczynnik powyej 5.

Dietetyka

Oceny oryginalnoci prac dyplomowych studentw studiw stacjonarnych I stopnia kierunku

Dietetyka byy najmniej zrnicowane wspczynnik podobiestwa 1 poniej 5 uzyskao a 93% prac,

tylko 7% prac uzyskao ten wspczynnik powyej 5. Wspczynnik podobiestwa 2: 63% prac uzyskao

poniej1, pozostae prace (37%) uzyskay wspczynnik w zakresie od 1-5. Nieco nisze oceny

oryginalnoci odnotowano dla prac studentw studiw niestacjonarnych, wrd ktrych wspczynnik

podobiestwa 1: poniej 5 uzyskao 43% prac, powyej 10 1 praca (7%), pozostae prace (50%)

uzyskao wspczynnik w zakresie od 5-10. Wspczynnik podobiestwa 2: 64 % prac uzyskao poniej 1,

pozostae 36 % prac zmiecio si w granicy 1-5.

ywienie Czowieka i Dietetyka

Prace magisterskie studentw kierunku ywienie Czowieka i Dietetyka pod wzgldem

oryginalnoci zostay ocenione nastpujco: wspczynnik podobiestwa 1 poniej 5 otrzymao 63% prac,

powyej 10 - 10 % prac, a 26 % prac otrzymao wspczynnik w granicach od 5-10. Wspczynnik

podobiestwa 2: poniej 1 uzyskao 58% prac, powyej 5- 5% prac, pozostae prace ktre stanowiy 37%

uzyskay wspczynnik pomidzy 1-5.

53

Raport zosta przygotowany na podstawie:

- Opinii nauczycieli akademickich na temat realizacji efektw ksztacenia w roku 2015/2016

- Raportu kierownika studiw podyplomowych ywienie czowieka i dietetyka dotyczcego jakoci

ksztacenia w roku 2015/2016

- Analizy i oceny wynikw ankiet dyplomantw

- Analizy i oceny wynikw ankiet wewntrznej oceny jakoci ksztacenia

- Raportw jednostek Wydziau z realizacji planu hospitacji

- Sprawozda z konsultacji z przedstawicielami otoczenia spoeczno gospodarczego

Wnioski i zalecenia

1. W roku akademickim 2015/2016 nauczyciele akademiccy oraz uczestnicy studiw doktoranckich WNoiB podnosili swoje kwalifikacje dydaktyczne uczestniczc w wielu kursach oraz

specjalistycznych szkoleniach. Wyniki hospitacji wskazuj na duy profesjonalizm prowadzcych,

odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz due zaangaowanie w prowadzeniu zaj.

2. Komisja podkrela znaczenie dziaalnoci dydaktycznej pracownikw uczelni i proponuje podjcie dziaa majcych na celu wprowadzenie sytemu motywujcego dla kadry dydaktycznej i

doceniajcego wysiek wkadany w proces ksztacenia studentw np. poprzez wiksze znaczenie

dziaalnoci dydaktycznej w ankiecie okresowej oceny nauczyciela akademickiego.

3. Komisja apeluje o ograniczenie obowizkw nauczycieli akademickich zwizanych z realizacj procesu dydaktycznego np. poprzez zlikwidowanie koniecznoci wypeniania indeksu i protokow

w formie drukowanej.

4. Wyniki ankiety studenckiej oceny moduw s pozytywne a rednia ocena za wszystkie pytania dla zdecydowanej wikszoci moduw przekracza warto 4,0.

5. Oglnie studenci Wydziau Nauk o ywnoci i Biotechnologii s zadowoleni z opieki promotorw, stosunku i postawy nauczycieli akademickich, pracy dziekanatu oraz z dostpu do literatury i baz

danych. Wyniki ankiety dyplomanta wskazuj na znaczn popraw oglnego zadowolenia studentw

na kierunku Dietetyka I stopnia, studiw niestacjonarnych porwnaniu z poprzednimi latami.

6. Rady Programowe powinny przeprowadzi analiz programw i planw studiw ze szczeglnym uwzgldnieniem eliminowania powtarzalnoci treci programowych, a w uzasadnionych sytuacjach

zaproponowa zmiany w programie studiw w celu podniesienia jakoci ksztacenia studentw.

Dotyczy to szczeglnie kierunku Biotechnologia I i II stopnia studiw stacjonarnych, ywienie

czowieka i dietetyka II stopnia, studiw stacjonarnych oraz Dietetyki I stopnia, studiw

stacjonarnych, co wynika z analizy ankiet dyplomanta. Zaleca si prowadzenie dalszych bada

opinii, szczeglnie pod wzgldem programu ksztacenia.

7. WKdsJK podejmie dziaania majce na celu zmodyfikowanie formy ankiety satysfakcji studenta. Ankieta prowadzona w obecnej formie nie daje podanych informacji. Ankiet wypenia zbyt mao

studentw lub te wypeniaj j w sposb przypadkowy.

8. Prace dyplomowe absolwentw Wydziau Nauk o ywnoci i Biotechnologii w roku akademickim 2015/2016 byy oceniane bardzo wysoko o czym wiadczy odsetek ocen bardzo dobrych - powyej

54

50%. W przypadku prac dyplomowych studentw studiw niestacjonarnych dominoway oceny

dobre i dostateczne.

9. Przedstawiciele otoczenia spoeczno gospodarczego pozytywnie ocenili program studiw i wiedz teoretyczn absolwentw WNoiB.

Przewodniczcy

Wydziaowej Komisji ds. Jakoci Ksztacenia

dr hab. Magdalena Polak-Berecka