plan i program studiów studia niestacjonarne tzw. pomostowe

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Zakad Pielgniarstwa

  PLAN I PROGRAM STUDIW

  STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE

  CIEKA D

  KIERUNEK PIELGNIARSTWO

  Podstawa prawna:

  - Ustawa o o zawodach pielgniarki i poonej z dnia 15 lipca 2011r., (Dz.U. Nr 174, poz. 1039)

  - Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 5 padziernika 2011 r. w sprawie warunkw prowadzenia studiw

  na okrelonym kierunku i poziomie ksztacenia. Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1445

  - DZ. U. MNiSW Nr 0, poz. 631 z dnia 5 czerwca 2012 r. Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 maja

  2012 w sprawie standardw ksztacenia dla kierunkw studiw: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielgniarstwa i

  poonictwa. Zacznik numer 4.

  - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zdnia 14 czerwca 2012 r., w sprawie szczeglowych warunkw prowadzenia studiw dla

  pielegniarek i poonych, ktre posiadaj wiadectwo dojrzaoci i ukoczyy liceum medyczne lub szko policealn albo szko

  pomaturaln, ksztaacc w zawodzie pielegniarki i poonej. Dz.U. 2012, poz. 770

  - Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla

  Szkolnictwa Wyszego. Zacznik numer 6.

 • 2

  Oglna charakterystyka kierunku studiw

  1. Nazwa kierunku studiw: Pielgniarstwo

  2. Poziom ksztacenia; studia I stopnia

  3. Profil ksztacenia: praktyczny

  4. Forma studiw: NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE - CIEKA (POZIOM) D

  5. Tytu zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielgniarstwa

  6. Przyporzdkowanie do obszaru lub obszarw ksztacenia Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 2 listopada 20011 r (zacznik nr 6) kierunku pielgniarstwo nie dotyczy

  7. Wskazanie zwizku z misj uczelni i jej strategi rozwoju Gwnym zadaniem szkoy jest upowszechnianie wiedzy i ksztacenie ludzi, ktrzy bd przydatni dla

  ogu spoeczestwa i zdolni do penej realizacji swoich zdolnoci i moliwoci w yciu spoecznym

  i zawodowym. Proces ten opiera si na fundamencie prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelnoci w jej

  przekazywaniu oraz dialogu midzy nauczajcymi i nauczanymi. Celom tym suy stwarzanie szerokich

  moliwoci edukacyjnych dla modziey Podkarpacia poprzez ofert studiw stacjonarnych dla

  absolwentw szk rednich, wieczorowych i niestacjonarnych dla dorosych uzupeniajcych wyksztacenie

  oraz studiw podyplomowych dla specjalistw chccych podnosi swoje kwalifikacje. Misja ksztacenia na

  kierunku pielgniarstwo bdca swoistym dopenieniem misji PWSZ w Kronie, podkrela podstawow

  aktywno zawodow pielgniarki i brzmi: Pielgnowanie jest najpikniejsz ze sztuk i wymaga rzetelnej

  wiedzy, umiejtnoci zawodowych i postawy opiekuczej.

  8. Oglne cele ksztacenia oraz moliwoci zatrudnienia: Absolwent kierunku Pielgniarstwo posiada wiedz ogln z obszaru nauk medycznych oraz wiedz

  szczegow z zakresu pielgniarstwa. Absolwent posiada umiejtnoci: korzystania z aktualnej wiedzy dla

  zapewnienia bezpieczestwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania wiadcze w zakresie promowania,

  zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania caociowej i zindywidualizowanej opieki nad

  chorym, niepenosprawnym i umierajcym; komunikowania si z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania

  pracy wasnej; nawizywania wsppracy w zespoach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania dziaa

  spoecznoci lokalnej na rzecz zdrowia.

  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu (penienia roli zawodowej) oraz do

  pracy w publicznych i niepublicznych zakadach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakadach

  podstawowej opieki zdrowotnej, zakadach pielgnacyjno-opiekuczych, orodkach opieki paliatywno

  hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach oraz domach opieki spoecznej.

  9. Wymagania wstpne (oczekiwane kompetencje kandydata)

  Legitymowanie si wiadectwem maturalnym z pozytywnym wynikiem zdanej matury oraz ukoczona szkoa

  pielgniarska i posiadanie prawa wykonywania zawodu pielgniarki. Uwaga: w zalenoci od warunkw

  realizacji projektu unijnego konieczne moe by posiadanie zatrudnienia.

  10. Rnice w stosunku do innych prowadzonych w uczelni programw ksztacenia o podobnie zdefiniowanych celach i efektach ksztacenia.

  W Uczelni nie prowadzi si kierunkw w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Rnice

  polegaj na zakresie i charakterze efektw przewidywanych do ksztatowania w czasie studiw oraz

  uzyskiwanych kompetencjach po ich ukoczeniu co umoliwia uzyskanie uprawnie zawodowych pielgniarki licencjata.

 • 3

  Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa im. Stanisawa Pigonia w Kronie Zakad Pielgniarstwa

  PIELGNIARSTWO studia niestacjonarne pomostowe, POZIOM D (2 semestry)

  Plan studiw STUDIA NIESTACJONARNE - POMOSTOWE

  Lp. MODU KSZTACENIA

  Termin realizacji Ogem liczba

  godzin FORMA ZAJ DYDAKTYCZNYCH

  Semestr

  Wg planu ECTS

  ZAJCIA TEORETYCZNE ZAJCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA

  I II I II ECTS I II ECTS I II ECTS

  I MODU - NAUKI PODSTAWOWE

  40 2,5 40

  2,5

  1.

  Fizjologia i biochemia

  Genetyka

  Biofizyka

  Egzamin + -- 10 0,5

  10

  -- 0,5 -- -- - -- -- -

  2. Mikrobiologia i parazytologia Zal.o.

  + -- 15 1 15

  -- 1 -- -- - -- -- -

  3. Radiologia Zal.o.

  + -- 15 1 15 -- 1 -- -- - -- -- -

  II MODU - NAUKI SPOECZNE

  30 2,5 30 2,5 - -

  4. Prawo Zal.o. + -- 10 0,5

  10 -- 0,5 -- -- - -- -- -

  5. Zdrowie publiczne Zal.o. + -- 20 2

  20 -- 2 -- -- - -- -- -

  III MODU - PODSTAWY OPIEKI

  PIELGNIARSKIEJ

  310 27 140 10 15 - 160 12

  6. Badanie fizykalne Zal.o. + -- 30 3

  30w -- 3 -- -- - -- -- -

  7. Badania naukowe w pielgniarstwie Zal.o. +

  + 30 3

  20 10 3 -- -- - -- -- -

  8. Podstawowa opieka zdrowotna Zal.o. + + 100 8

  20 -- 2 -- -- - -- 80 6

  9. Promocja zdrowia Zal.o. + + 20 2

  20 -- 2 - -- - -- - -

  10. Podstawy pielgniarstwa Egzamin + +

  100 8 20 -- 2 -- -- - -- 80 6

 • 4

  11.

  Przedmiot do wyboru: jzyk migowy,

  zakaenia szpitalne, promocja

  zdrowia psychicznego

  Zal.o. + - 30 3 30 - 3

  - - - - - -

  IV MODU - OPIEKA

  SPECJALISTYCZNA

  280 23 80 7 40 4 160 12

  12. Opieka paliatywna Zal.o. +

  + 75 6

  15 -- 1 20 -- 2 -- 40 3

  13. Anestezjologia i pielgniarstwo w

  zagroeniu ycia Egzamin

  + +

  70 6

  30 -- 3 -- -- - -- 40 3

  14. Rehabilitacja i pielgnowanie

  niepenosprawnych Egzamin +

  + 115 9 15 -- 1 20 -- 2 -- 80 6

  15. Podstawy ratownictwa medycznego Zal.o. - +

  20 2 10w/10w - 2 - - - - - -

  V MODU KSZTACENIE

  OGLNE

  15 1 15 1

  16. Wprowadzenie do studiowania Zal.o. + - 15 1 15 - 1 - - - -

  17. Egzamin dyplomowy licencjacki

  (teoretyczny i praktyczny) -- + 5

  CZNIE 675 61 305 10 28 40 4 320 24

  Zajcia teoretyczne: 315

  Zajcia praktyczne: 40

  Praktyki zawodowe: 320

  Razem: 675

 • 5

  EFEKTY KSZTACENIA podzia na grupy wraz z symbolami

  STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

  P pielgniarstwo

  1-Studia pierwszego stopnia STUDIA NIESTACJONARNE

  P- profil praktyczny

  Czyli opis podstawowy: P1P_

  1. MODU - NAUKI PODSTAWOWE NP

  Fizjologia, Biochemia i biofizyka, Genetyka NP-F, BiB, EiG

  Mikrobiologia i parazytologia NP-MiP

  Radiologia NP-R

  2. MODU - NAUKI SPOECZNE NS

  Prawo NS-Pr

  Zdrowie publiczne NS-ZP

  3. MODU - PODSTAWY OPIEKI PIELGNIARSKIEJ POP

  Podstawy pielgniarstwa POP-PP

  Promocja zdrowia POP-PZ

  Podstawowa opieka zdrowotna POP-POZ

  Badania fizykalne POP-BF

  Badania naukowe w pielgniarstwie POP-BNwP

  Zakaenia szpitalne POP-ZS

  Jzyk migowy POP-JM

  Promocja zdrowia psychicznego POP-PZP

  4. MODU - OPIEKA SPECJALISTYCZNA OS

  Rehabilitacja i pielgnowanie niepenosprawnych OS-RiPN

  Anestezjologia i pielgniarstwo w zagroeniu ycia OS-AiPZ

  Opieka paliatywna OS-OP

  Podstawy ratownictwa medycznego OS-RM

 • 6

  5. MODU KSZTACENIE OGLNE KO

  - Wprowadzenie do studiowania KO- WS

 • 7

  Matryca efektw ksztacenia

  S y m b ol

  ki

  er u n k o w y c h

  ef e kt w

  Efekty ksztacenia opis MODUY KSZTACENIA (PRZEDMIOTY)

  P1

  P_N

  P-F

  P1

  P_N

  P-G

  P1

  P_N

  P-B

  iB

  P1

  P_N

  P-M

  iP

  P1

  P_N

  P-R

  P1

  P_N

  S-P

  r

  P1

  P_N

  S-Z

  P

  P1

  P_

  PO

  P-P

  P

  P1

  P_

  PO

  P-P

  P1

  P_

  PO

  P-P

  OZ

  P1

  P_

  PO

  P-B

  F

  P1

  P_

  PO

  P-B

  Nw

  P

  P1

  P_

  PO

  P-Z

  S

  P1

  P_

  PO

  P-J

  M

  P1

  P_

  PO

  P-P

  ZP

  P1

  P_O

  S-R

  iPN

  P1

  P_O

  S-A

  iPZ

  P1

  P_O

  S-O

  P

  P1

  P_O

  S-R

  M

  P1

  P_K

  O_

  WS

  MODU - NAUKI PODSTAWOWE

  A.W3. Rozumie neurohormonaln regulacj procesw fizjologicznych oraz procesw elektrofizjologicznych X

  A.W4. Charakteryzuje specyfikacj i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju; X

  A. W5.

  Okrela podstawowe reakcje zwizkw nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz prawa fizyczne

  wpywajce na przepyw cieczy, a take czynniki oddziaujce na opr naczyniowy przepywu krwi; X

  A. W6.

  Wyjania podstawy fizykochemiczne dziaania zmysw wykorzystujcych fizyczne noniki informacji (fale dwikowe i

  elektromagnetyczne); X

  A. W7. Okrela fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania; X

  A. W8. Posiada wiedz z zakresu diagnostyki radiologicznej; X

  A. W9.

  Rnicuje budow aminokwasw, nukleozydw, monosacharydw, kwasw karboksylowych i ich pochodnych, wchodzcych

  w skad makroczsteczek obecnych w komrkach, macierzy zewntrzkomrkowej i pynach ustrojowych, rnicuje witaminy; X

  A. W10.

  Omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu czowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genw, w tym

  regulacji epigenetycznej; X

  A. W11. Opisuje budow chromosomw oraz molekularne podoe mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narzdw; X

  A. W12.

  Wymienia zasady dziedziczenia rnej liczby cech, dziedziczenia cech ilociowych, niezalenego dziedziczenia cech oraz

  dziedziczenia pozajdrowej informacji genetycznej; X

  A.W13.

  Wylicza enzymy biorce udzia w trawieniu i objania podstawowe defekty enzymw trawiennych oraz okrela skutki tych

  zaburze; X

  A. W14. Definiuje podstawowe pojcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii; X

  A. W15.

  Rnicuje epidemiologi zakae wirusami, bakteriami oraz zakae grzybami i pasoytami, z uwzgldnieniem

  geograficznego zasigu ich wystpowania; X

  A. U2. Wykazuje rnice w budowie i charakteryzuje funkcje yciowe czowieka dorosego i dziecka X

  A. U3. Prognozuje kierunek procesw biochemicznych w poszczeglnych stanach klinicznych; X

  A. U5.

  Rozpoznaje najczciej spotykane pasoyty czowieka na podstawie ich budowy i cykli yciowych oraz objaww

  chorobowych; X

  A. U6. Szacuje ryzyko ujawnienia si danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpyw czynnikw rodowiskowych; X

  A. U7.

  Wykorzystuje znajomo praw fizyki do opisu zagadnie z zakresu biologii komrek, tkanek oraz procesw fizjologicznych, w

  szczeglnoci do wyjanienia wpywu na organizm ludzki czynnikw zewntrznych, takich jak: temperatura, grawitacja,

  cinienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujce; X

  A. U13.

  Wykorzystuje wiedz na temat chorb uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworw oraz diagnostyce

  prenatalnej; X

  A. U14. Klasyfikuje drobnoustroje, z uwzgldnieniem mikroorganizmw chorobotwrczych i obecnych we florze fizjologicznej; X

  A. U15.

  Wykorzystuje wiedz na temat funkcjonowania ukadu pasoyt-ywiciel dla prawidowej terapii chorb wywoanych przez

  pasoyty; X

  A. U16. Szacuje niebezpieczestwo toksykologiczne w okrelonych grupach wiekowych oraz w rnych stanach klinicznych; X

  A. U17. Ocenia szkodliwo dawki promieniowania jonizujcego i stosuje si do zasad ochrony radiologicznej. X

  B. MODU - NAUKI SPOECZNE

  B.W18. Zna problematyk metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci, modziey i dorosych; X

  B.W19.

  Zna podstawowe pojcia z zakresu prawa i jego miejsce w yciu spoeczestwa, ze szczeglnym uwzgldnieniem praw

  czowieka i prawa pracy; X

 • 8

  B.W20.

  Zna na poziomie podstawowym problematyk ubezpiecze zdrowotnych i ich systemu w Polsce i w Unii Europejskiej,

  charakteryzuje ubezpieczenia obowizkowe i dobrowolne oraz wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w

  pastwach czonkowskich Unii Europejskiej; X

  B.W21.

  Zna podstawy prawne wykonywania zawodw medycznych: prawa i obowizki pielgniarki, struktur organizacyjn i zasady

  funkcjonowania samorzdu zawodowego pielgniarek i poonych, zadania samorzdu w zakresie przyznawania prawa

  wykonywania zawodu i wydawania pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki pielgniarskiej; X

  B.W22. Rnicuje odpowiedzialno karn, cywiln i pracownicz zwizan z wykonywaniem zawodu pielgniarki; X

  B.W23. Zna Kart Praw Pacjenta, Kart Praw Czowieka i Kart Praw Dziecka; X

  B.W24. Przedstawia genez, zaoenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia; X

  B.W25. Wskazuje kulturowe, spoeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego; X

  B.W.26 Zna podstawowe pojcia dotyczce zdrowia i choroby; X

  B.W27. Klasyfikuje czynniki warunkujce zdrowie w ujciu jednostkowym i globalnym; X

  B.W28. Omawia zasady racjonalnego ywienia w wietle najnowszych bada naukowych; X

  B.W29. Charakteryzuje istot profilaktyki i prewencji chorb; X

  B.W30. Omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce X

  B.W31.

  Wyjania zaoenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej i rol i zadania pielgniarki podstawowej

  opieki zdrowotnej; X

  B.W32. Wymienia zasady funkcjonowania rynku usug medycznych w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej; X

  B.W33. Okrela swoiste zagroenia zdrowotne wystpujce w rodowisku zamieszkania, edukacji i pracy; X

  B.W34. Omawia struktur i funkcje jednostek opieki zdrowotnej; X

  B.W35.

  Omawia pojcia: stanowisko pracy, odpowiedzialno, obowizki i uprawnienia, czas pracy; praca zmianowa; rozkad czasu

  pracy, standard opieki, procedura, algorytm; X

  B.W36.

  Charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki pielgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowizujcych na

  pielgniarskich stanowiskach pracy; X

  B.W37. Definiuje pojcia: obcienie prac; choroba zawodowa; wypadek przy pracy X

  B.W38. Wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy X

  B.W39. Opisuje etapy planowania pracy wasnej i ich znaczenie w rozwoju zawodowym; X

  B.U18.

  Zna moliwoci stosowania odpowiedzialnoci zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania systemu ochrony

  zdrowia i udzielania wiadcze zdrowotnych; X

  B.U19. Opracowuje projekty pielgniarskich dziaa prozdrowotnych w rodowisku zamieszkania, edukacji i pracy; X

  B.U20. Ocenia globalne trendy dotyczce ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych, demograficznych; X

  B.U21. Interpretuje dziaania w zakresie polityki zdrowotnej i spoecznej prowadzonej przez pastwo na rzecz zdrowia publicznego; X

  B.U22. Dokonuje analizy i oceny funkcjonowania rnych systemw opieki medycznej oraz identyfikowania rde ich finansowania; X

  B.U23.

  Projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorb, oraz ksztatowania prawidowych zachowa zdrowotnych wobec

  rnych grup spoecznych; X

  B.U24.

  Kontroluje czynniki obciajce w pracy pielgniarki oraz sprzyjajce wystpowaniu chorb zawodowych i wypadkw przy

  pracy; X

  B.U25.

  Rozwija umiejtnoci aktywnego poszukiwania pracy (metody poszukiwania, Curricullum Vitae, list motywacyjny, rozmowa

  kwalifikacyjna, autoprezentacja); X

  B.U26. Przeprowadza ocen jakoci opieki pielgniarskiej dla potrzeb doskonalenia pielgnowania; X

  III. MODU - NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELGNIARSKIEJ

  C. W1.

  Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielgniarstwa z perspektywy czasu (przeszo, teraniejszo, przyszo) na tle

  transformacji opieki; X

  C. W2. Omawia istot wspczesnego pielgniarstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym oraz procesu profesjonalizacji; X

  C. W3. Definiuje pielgnowanie oraz okrela w nim miejsce wspierania, pomagania i towarzyszenia; X

  C. W4. Charakteryzuje rol i funkcje zawodowe pielgniarki oraz rol pacjenta w procesie realizacji opieki zdrowotnej; X

  C. W5.

  Opisuje proces pielgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i Primary Nursing (istota, odrbnoci) oraz wpywu

  pielgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielgniarskiej X

  C. W6. Zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielgniarskich. X

  C. W7.

  Okrela istot opieki pielgniarskiej opartej o zaoenia teoretycznie F. Nightingale, V.Henderson, D.Orem, C. Roy i

  B.Neuman oraz innych teorii klasycznych pielgniarstwa X

  C. W8.

  Rnicuje udzia pielgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania,

  leczenia, rehabilitacji. X

  C W9.

  Wyjania zakres dziaa pielgniarki w zalenoci od stanu pacjenta , w tym: dugotrwale unieruchomionego, z blem,

  gorczk, zaburzeniami snu; X

  C W10. Rnicuje zadania pielgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagroonym chorob, chorym i o niepomylnym rokowaniu X

  C. W11. Charakteryzuje warunki pracy i zakres zada zawodowych pielegniarki; X

 • 9

  C. W12.

  Opisuje istot, cel, wskazania, przeciwwskazania, niebezpieczestwa, obowizujce zasady i struktur wykonywania

  podstawowych czynnoci pielgniarskich X

  C. W13. Definiuje zdrowie, promocj zdrowia, profilaktyk, zachowania zdrowotne, styl ycia oraz wskazuje ich podstawy teoretyczne X

  C. W14. Wyjania paradygmaty zdrowia i ich wpyw na promocj zdrowia i profilaktyk zdrowotna X

  C. W15.

  Okrela zakres i charakter zada pielgniarki w promocji zdrowia, zna zasady konstruowania programw w promocji zdrowia i

  edukacji zdrowotnej; X

  C. W16. Zna strategie promocji zdrowia o zasigu lokalnym, narodowym i ponadnarodowym X

  C. W17.

  Charakteryzuje podstawow opiek zdrowotn w Polsce i na wiecie z uwzgldnieniem zada pielgniarki i innych

  pracownikw ochrony zdrowia. X

  C. W18. Zna system zarzdzania informacj w podstawowej opiece zdrowotnej; X

  C. W19. Wskazuje determinanty i mierniki jakoci podstawowej opieki zdrowotnej; X

  C. W20.

  Omawia modele opieki rodowiskowo-rodzinnej i formy wiadczenia opieki pielgniarskiej w ramach podstawowej opieki

  zdrowotnej; X

  C. W21.

  Formuuje odrbnoci w opiece rodowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i

  dokumentowania ze wzgldu na rodowisko zamieszkania, nauki i pracy X

  C. W22.

  Formuuje odrbnoci w opiece rodowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i

  dokumentowania ze wzgldu na odbiorc indywidualnego i jego stan, charakterystyk rodziny i spoecznoci lokalnej X

  C. W23.

  Realizuje wiadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym: wiadczenia gwarantowane, i

  zapewnianie opieki nad pacjentem chorym X

  C. W24. Ocenia rodowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemw zdrowotnych dzieci i modziey X

  C. W25. Przygotowuje sprzt i rodki do realizacji opieki pielgniarskiej w rodowisku zamieszkania pacjenta X

  C. W26. Stosuje standardy i procedury pielgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej; X

  C. W30. Omawia badanie podmiotowe oglne i szczegowe, zasady jego prowadzenia i dokumentowania X

  C. W31. Charakteryzuje techniki badania fizykalnego i kompleksowego badania fizykalnego pacjenta dla potrzeb opieki pielgniarskiej X

  C. W32.

  Okrela znaczenie wynikw badania podmiotowego i przedmiotowego w formuowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla

  potrzeb opieki pielgniarskiej X

  C. W33. Definiuje przedmiot, cel, obszar bada oraz paradygmaty pielgniarstwa X

  C. W34. Charakteryzuje etapy postpowania badawczego X

  C. W35. Opisuje metody i techniki bada X

  C. W36. Okrela zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania X

  C. W37. Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony wasnoci intelektualnej; X

  C. W38. Okrela znaczenie etyki w badaniach naukowych; X

  C. W39.

  Definiuje zakaenia szpitalne z uwzgldnieniem rde i rezerwuaru drobnoustrojw w rodowisku szpitalnym, drg szerzenia,

  zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych; X

  C. W40.

  Wyjania sposoby kontroli szerzenia si, zapobiegania i zwalczania zakae szpitalnych w tym mikroflory rodowiska

  szpitalnego ; X

  C. W41.

  Wyjania mechanizm i sposoby postpowania w zakaeniu krwi, zakaeniu oglnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu puc,

  zakaeniu drg moczowych, zakaeniu grzybiczym ; X

  C. W42.

  Analizuje zagroenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi takich jak szkoy, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, koszary

  wojskowe; X

  C. W43.

  Wyjania przyczyny zaburze suchu i mowy w kontekcie porozumiewania si i rozumie znaczenie wczesnego ich

  wykrywania; X

  C. W44. Rozrnia sposoby i rodki komunikowania si osb z uszkodzeniem suchu ; X

  C. W45.

  Rozpoznaje znaki daktylograficzne: statyczne, dynamiczne, liczbowe i idiograficzne w zakresie gromadzenia informacji o

  sytuacji zdrowotnej pacjenta; X

  C. W46. Zna zasady komunikacji z pacjentem niesyszcym ; X

  C. W47. Charakteryzuje teorie rozwojowe zdrowia psychicznego i definiuje zdrowie psychiczne; X

  C. W48. Rozpoznaje zagroenia i pozytywne czynniki w ksztatowaniu zdrowia psychicznego; X

  C. W49. Omawia stres jako determinant rwnowagi bio-psychospoecznej organizmu w aspekcie zdrowia psychicznego; X

  C. W50.

  Wskazuje rol pielgniarki w profilaktyce wypalenia zawodowego, agresji, przemocy i mobbingu w rnych okresach ycia

  czowieka X

  C. U1. Proponuje model pielgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielgniarstwa X

  C. U2.

  Gromadzi informacje metod wywiadu, obserwacji, pomiarw bezporednich i porednich (skale), analizy dokumentacji (w

  tym analizy bada diagnostycznych), badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformuowania diagnozy pielgniarskiej X

  C. U3.

  Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia cia ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi, a

  take inne testy paskowe; X

 • 10

  C. U4. Oznacza glikemi za pomoc glukometru X

  C. U5. Ustala cele i plan opieki nad czowiekiem chorym lub niepenosprawnym; X X

  C. U6. Planuje i realizuje opiek pielgniarsk wsplnie z chorym lub niepenosprawnym i jego rodzin ; X X

  C. U7.

  Monitoruje stan zdrowia pacjenta we wszystkich etapach pobytu chorego w szpitalu lub innych placwkach opieki zdrowotnej

  midzy innymi przez ocen podstawowych parametrw yciowych: temperatury, ttna, cinienia ttniczego krwi, oddechu i

  wiadomoci, masy ciaa i wzrostu; X X

  C. U8. Dokonuje biecej i kocowej oceny stanu zdrowia i skutecznoci dziaa pielgniarskich X

  C. U19. Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masau klasycznego, wiczenia czynne i bierne X

  C. U20. Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie X

  C. U21. Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku X

  C. U22. Wykonuje pukanie oka i ucha X

  C. U23. Podcza i obsuguje zestawy do kroplowych wleww doylnych X

  C. U24. Zakada zgbnik do odka i odbarcza treci X

  C. U25. Stosuje zabiegi przeciwzapalne i baki lekarskie X

  C U26. Zakada i usuwa cewnik z y obwodowych X

  C. U27. Monitoruje, ocenia i pielgnuje miejsce wkucia centralnego, obwodowego i portu naczyniowego; X X

  C. U28. Wykonuje pulsoksymetri, kapnometri i EKG X X

  C. U29. Asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych: nakuciu jamy brzusznej, opucnej, pobieraniu szpiku i punkcji ldwiowej; X

  C. U30. Pobiera materia do bada laboratoryjnych i bakteriologicznych X

  C. U31. Wykonuje kpiel noworodka i niemowlcia oraz monitoruje jego rozwj; X

  C. U32. Przygotowuje siebie i sprzt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie X

  C. U33. Prowadzi dokumentacj opieki pielgniarskiej w tym histori pielgnowania, kart obserwacji, kar gorczkow, ksik raportw, kart profilaktyki i leczenia odleyn X

  C. U34. Odnotowuje wykonanie zlece w karcie zlece lekarskich X

  C. U35. Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunkw panujcych w szpitalu i w innych przedsibiorstwach podmiotu leczniczego; X X

  C. U36. Ocenia stan zdrowia jednostki/rodziny -potencja zdrowotny czowieka z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrzdowe) X

  C. U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowa zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorb wynikajcych ze stylu ycia X

  C. U38. Uczy odbiorc usug pielgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowa prozdrowotnych X

  C. U39. Inicjuje i wspiera jednostk i rodzin w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie rodowiskowej koalicji na rzecz zdrowia X

  C. U40. Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych X

  C. U41. Opracowuje i wdraa indywidualne programy promocji zdrowia jednostek i rodzin X

  C. U42.

  Realizuje wiadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w tym: wiadczenia gwarantowane, zapewnianie

  opieki nad pacjentem chorym X

  C. U43. Ocenia rodowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemw zdrowotnych dzieci i modziey X

  C. U44. Przygotowuje sprzt i rodki do realizacji opieki pielgniarskiej w rodowisku zamieszkania pacjenta X

  C. U45. Stosuje standardy i procedury pielgniarskie w podstawowej opiece medycznej; X

  C. U49.

  Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje, interpretuje wyniki dla potrzeb diagnozy pielgniarskiej i jej

  dokumentowania X

  C. U50. Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrbnoci w badaniu noworodka, niemowlcia, osoby dorosej i w wieku geriatrycznym X

  C. U51.

  Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skry, zmysw, gowy, klatki piersiowej w tym

  ukadu sercowo-naczyniowego, ukadu oddechowego, gruczow piersiowych, jamy brzusznej, narzdw pciowych,

  obwodowego ukadu krenia, ukadu miniowo-szkieletowego i ukadu nerwowego. X

  C. U52. Dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta X

  C. U53 Wykonuje badanie fizykalne umoliwiajce wczesne wykrywanie chorb sutka i uczy pacjentw samobadania piersi X

  C U54. Uczestniczy w realizacji projektu badawczego X

  C. U55. Krytycznie analizuje publikowane wyniki bada naukowych X

  C. U56. Wykorzystuje wyniki bada naukowych w zapewnianiu wysokiej jakoci opieki nad pacjentem X

  C. U57. Uczestniczy w ksztaceniu zawodowym studentw X

  C. U58. Opracowuje i realizuje wasny projekt badawczy w ramach bada o charakterze jakociowym X

  C. U59. Analizuje i opracowuje raporty z bada naukowych (np. artykuy naukowe) X

  C. U60. Postpuje zgodnie z zasadami etyki bada naukowych i ochrony wasnoci intelektualnej X

  C. U61. Wdraa standardy postpowania zapobiegajcego zakaeniom szpitalnym i zakaeniom w innych przedsibiorstwach przedmiotu leczniczego X

  C. U62. Prowadzi ocen i izoluje chorych potencjalnie zakaonych lub chorych zakanie X

 • 11

  C. U63. Bezpiecznie stosuje rodki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne; X

  C. U64. Nawizuje kontakt z osob sabosyszc i niesyszc X

  C. U65.

  Posuguje si znakami jzyka migowego w opiece nad pacjentem guchoniemym w celu przygotowania do wiadomego

  uczestnictwa w procedurach medyczno-opiekuczych; X

  C. U66.

  Posuguje si jzykiem migowym w zakresie terminologii sytuacyjnej: udzielanie pierwszej pomocy, przekazywanie

  informacji rodzinie; X

  C. U67. Podejmuje dziaania promujce zdrowie psychiczne i rozpoznaje sieci wsparcia spoecznego; X

  C. U68.

  Podejmuje dziaania zapobiegajce oraz diagnostyczne w zakresie wystpowania przemocy, agresji, mobbingu i wypalenia

  zawodowego; X

  D MODU - . NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

  D. W8.

  Charakteryzuje grupy lekw i ich dziaanie na ukady i narzdy chorego w rnych schorzeniach w zalenoci od wieku i stanu

  zdrowia , z uwzgldnieniem dziaa niepodanych, interakcji z innymi lekami i drg podania; X

  D. W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zalenoci od wieku i stanu zdrowia; X

  D. W13. Charakteryzuje proces starzenia w aspekcie bio-psycho-spoeczno-ekonomicznym

  D. W14.

  Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej,

  psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej oraz systemu ratownictwa medycznego w Polsce) ; X X X

  D. W25. Zna nastpstwa dugotrwaego unieruchomienia X

  D. W26. Zna metody, techniki i narzdzia oceny stanu wiadomoci i przytomnoci;

  D. W37. Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia) X

  D. W38. Charakteryzuje przebieg i sposoby postpowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych; X

  D. W39. Zna formy rehabilitacji zawodowej X

  D. W40. Zna standardy i procedury postpowania w stanach nagych i zabiegach ratujcych ycie X

  D. W41. Zna zasady przygotowania sali operacyjnej do zabiegu w znieczuleniu oglnym i regionalnym X

  D. W42.

  Charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego, obejmujce monitorowanie w zakresie

  podstawowym i rozszerzonym X

  D. W43. Zna przebieg procesu znieczulania oraz zasady i metody opieki nad pacjentem po znieczuleniu; X

  D. W44.

  Charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego i zadania pielgniarki anestezjologicznej w trakcie i po znieczuleniu

  regionalnym X

  D. W45. Rozpoznaje stany zagroenia ycia i opisuje monitorowanie pacjentw metodami przyrzdowymi i bezprzyrzdowymi X

  D. W46.

  Objania algorytmy postpowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegw resuscytacyjnych (BLS - basic life

  support) i zaawansowanego podtrzymywania ycia (ALS - advanced life support); X

  D. W47. Zna zasady profilaktyki zakae w oddziaach intensywnej terapii i na bloku operacyjnym; X

  D. W48.

  Opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczeglnych takich

  jak skaenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne X

  D. W49. Zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej X

  D. W50. Zna patofizjologi , objawy kliniczne i powikania chorb nowotworowych X

  D. W51. Zna procedur postpowania z ciaem pacjenta zmarego X

  D. U1.

  Gromadzi informacje, formuuje diagnoz pielgniarsk, ustala cele i plan opieki, wdraa interwencje pielgniarskie oraz

  dokonuje ewaluacji opieki. X

  D. U8. Diagnozuje stopie ryzyka rozwoju odleyn i dokonuje ich klasyfikacji; X

  D. U9. Pobiera materia do bada diagnostycznych ;

  D. U12. Przygotowuje chorego do bada diagnostycznych pod wzgledem fizycznym i psychicznym;

  D. U13. Dokumentuje sytuacj zdrowotn pacjenta, jej dynamik zmian i realizowan opiek pielgniarsk; X

  D. U14. Doranie unieruchamia zamania koci, zwichnicia i skrcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu; X

  D. U15. Prowadzi edukacj w zakresie udzielania I-szej pomocy w stanach zagroenia zdrowia X

  D. U16. Rozpoznaje stany nagego zagroenia zdrowia; X

  D. U17. Wykonuje defibrylacj automatyczn (AED) i bezprzyrzdowe udranianie drg oddechowych X

  D. U18.

  Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie uytkowania sprztu pielgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz rodkw

  pomocniczych X

  D. U19.

  Prowadzi ywienie enteralne i parenteralne dorosych i dzieci z wykorzystaniem rnych technik, w tym pompy obrotowo-

  perystaltycznej; X X

  D. U21. Pielgnuje pacjenta z przetok, rurk intubacyjn i tracheotomijn ; X

  D. U22. Prowadzi rozmow terapeutyczn ;

  D. U23. Doranie tamuje krwawienia i krwotoki X

  D. U24.

  Prowadzi rehabilitacj przykow i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizacj z wykorzystaniem elementw terapii

  zajciowej X

 • 12

  D. U25. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans pynw pacjenta X

  D. U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego czonkom zespou terapeutycznego

  D. U28.

  Prowadzi dokumentacj opieki nad chorym: kart obserwacji, zabiegw pielgniarskich i raportw , karte rejestru zakae

  szpitalnych, profilaktyki i leczenia odlezyn oraz karte informacyjna z zleceniami w zakresie samoopieki

  X

  D. U29. Ocenia poziom blu, reakcj chorego na bl i nasilenie blu oraz stosuje postpowanie przeciwblowe ; X

  D. U30. Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania; X

  D. U32.

  Dostosowuje interwencje pielgniarskie do rodzaju problemw pielgnacyjnych;

  X

  D. U33.

  Przygotowuje i podaje leki rnymi drogami samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

  X

  E. MODU - KSZTACENIE OGLNE

  K.O.W1 Zna zasady efektywnego uczenia si X

  K.O.W2. Posiada wiedz dotyczc swoistoci ksztacenia na kierunku pielgniarstwo X

  K.O.U1. Posiada umiejtno samodzielnego studiowania X

  K.O.U2. Posiada umiejtnoc organizowania wasnego warsztatu pracy i korzystania z rnych form ksztacenia X

  K.O.U3 Posiada umiejtno odczytywania planw ksztacenia i form relizowanych zaj X

  K.O.U5. Stymuluje ukad kreniowo-oddechowy i nerwowy X

  Postawy

  D.K1 Szanuje godno i autonomi osb powierzonych opiece; X X

  D.K2 Systematycznie wzbogaca wiedz zawodow i ksztatuje umiejtnoci dc do profesjonalizmu X X

  D.K3. Przestrzega wartoci, powinnoci i sprawnoci moralnych w opiece X X

  D.K4. Wykazuje odpowiedzialno moraln za czowieka i wykonywanie zada zawodowych X X

  D.K5. Przestrzega praw pacjenta X X

  D.K6. Rzetelnie i dokadnie wykonuje powierzone obowizki zawodowe X X

  D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej X X

  D.K8.

  Wspdziaa w ramach zespou interdyscyplinarnego w rozwizywaniu dylematw etycznych z zachowaniem zasad kodeksu

  etyki zawodowej X X

  D.K9. Prezentuje postaw otwartoci na rozwj podmiotowoci wasnej i pacjenta; X X

  D.K10. Przejawia empati w relacji z pacjentem i jego rodzin oraz wsppracownikami X X

 • 13

  KARTY PRZEDMIOTW

  STUDIA NIESTACJONARNE

  KIERUNEK PIELGNIARSTWAO

  ROK AKADEMICKI ROZPOCZCIA KSZTACENIA: 2013/2014

 • 14

  MODU NAUKI PODSTAWOWE

 • 15

  KARTA PRZEDMIOTU Informacje oglne

  Nazwa przedmiotu i kod

  (wg planu studiw):

  Fizjologia i biochemia

  Genetyka

  Biofizyka P1P_NP-F, P1P_NP EiG, P1P_NP BiB

  Nazwa przedmiotu (j. ang.):

  Kierunek studiw: Pielgniarstwo

  Specjalno/specjalizacja: NIE DOTYCZY

  Poziom ksztacenia: studia I stopnia

  Profil ksztacenia: praktyczny (P)

  Forma studiw: studia niestacjonarne

  Obszar ksztacenia:

  Dziedzina:

  Dyscyplina nauki:

  Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz kulturze fizycznej

  Nauki o zdrowiu

  pielgniarstwo

  Koordynator przedmiotu: Prof. Jzef Ryko

  Oglna charakterystyka przedmiotu

  Przynaleno do moduu: Nauki podstawowe

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk wykadowy: polski

  Rok studiw, semestr: Rok I, semestr I

  Forma i wymiar zaj

  wedug planu studiw:

  wykad 10 h,

  Interesariusze i instytucje

  partnerskie (nieobowizkowe)

  Wymagania wstpne / Przedmioty

  wprowadzajce:

  Status studenta pielgniarstwa

 • 16

  Bilans punktw ECTS

  Cakowita liczba punktw ECTS 0,5

  nie

  stac

  jon

  arn

  e

  Liczba godzin wymagajcych bezporedniego

  udziau nauczyciela z podziaem na typy zaj

  Liczba punktw ECTS osiganych na tych

  zajciach

  Zajcia teoretyczne

  W sumie:

  ECTS

  10

  10

  0,5

  Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych

  w ramach przedmiotu oraz zwizana z tym

  liczba punktw ECTS

  Opis przedmiotu

  Cel przedmiotu:

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw znajomoci mechanizmw podstawowych jak i regulacyjnych warunkujcych

  funkcjonowanie organizmu czowieka w stanie rwnowagi wewntrznej jak rwnie umiejtno interpretowania norm

  fizjologicznych parametrw yciowych czowieka.

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw umiejtnoci sprawnego poruszania si w tematyce/ kompetencji w zakresie

  znajomoci podstawowych procesw biochemicznych i biofizycznych.

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw umiejtnoci sprawnego poruszania si w tematyce \\ kompetencji w zakresie

  struktury i analizy kwasw nukleinowych, organizacji genomu czowieka , regulacji procesw transkrypcji i translacji,

  molekularnych podstaw mutagenezy , teratogenezy i onkogenezy czowieka.

  Metody dydaktyczne:

  WYKADY: - metody podajce: wykad informacyjny, opis, prelekcja, objanienie

  Treci ksztacenia

  Wykady:

  1. Obwodowy ukad nerwowy. Fizjologia przewodu pokarmowego

  2. Mechanizmy podstawowe i regulacja cinienia krwi. Krenie krwi obwodowe, pucne i lokalne.

  3. Genetyka jako nauka .Podstawy genetyki klasycznej . Prawo Mendla. rodowisko a zmiennod organizmw. Fenotyp i genotyp.

  4. Choroby genetyczne czowieka- podzia, historia odkryd , epidemiologia. Choroby jednogenowe czowieka: autosomalne

  recesywne i dominujce oraz sprzone z pci recesywne i dominujce.

  5. starzenie i mierd komrki. Apoptoza i nekroza. Genetyczne podstawy onkogenezy. Onkogeny i geny supresorowe.

  Nowotwory dziedziczne. Kariotyp czowieka. Nondysjunkcja. Monosomia i trisomia. Poliploidia. Aberracje

  chromosomowe czowieka.

  6. Biochemia tkanek i narzdw., regulacja hormonalna przemian metabolicznych. Znaczenie witamin i zwizkw

  mineralnych w ywieniu

  7. wiato i zmys wzroku. Ukad optyczny, zdolnod rozdzielcza oka. Powstawanie obrazu w siatkwce. 8. Fale akustyczne i zmys suchu. Teorie analizy dwiku w uchu wewntrznym.

  9. Biofizyka ukadu krenia. Oddziaywanie czynnikw fizycznych na organizm.

 • 17

  Efekty ksztacenia i sposoby weryfikacji*

  *Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dn. 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla

  Szkolnictwa wyszego.

  Efekt kierunkowy Student, ktry zaliczy przedmiot (speni minimum wymaga)

  A_W3

  A_W4

  A_W13

  A_W10

  A_W11

  A_W12

  A_W5

  A_W6

  A_W9

  Wiedza:

  Rozumie neurohormonaln regulacj procesw fizjologicznych oraz procesw

  elektrofizjologicznych.

  Charakteryzuje specyfikacj i znaczenie gospodarki wodno-elektrolitowej

  i kwasowo-zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju.

  Wylicza enzymy biorce udzia w trawieniu i objania podstawowe defekty enzymw trawiennych

  oraz okrela skutki tych zaburze.

  Omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu czowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji

  ekspresji genw w tym regulacji epigenetycznej.

  Opisuje budow chromosomw oraz molekularne podoe mutagenezy: zna profile metaboliczne

  podstawowych narzdw.

  Wymienia zasady dziedziczenia rnej liczby cech, dziedziczenia cech ilociowych, niezalenego

  dziedziczenia cech oraz dziedziczenia poza jdrowej informacji genetycznej.

  Okrela podstawowe reakcje zwizkw nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych oraz

  prawa fizyczne wpywajce na przepyw cieczy, a take czynniki oddziaujce na opr naczyniowy

  przepywu krwi.

  Wyjania podstawy fizykochemiczne dziaania zmysw wykorzystujcych fizyczne noniki

  informacji ( fale dwikowe i elektromagnetyczne).

  Rnicuje budow aminokwasw, nukleozydw, monosacharydw, kwasw karboksylowych i ich

  pochodnych, wchodzcych w skad makroczsteczek obecnych w komrkach, macierzy

  zewntrzkomrkowej i pynach ustrojowych, rnicuje witaminy

  A_U2

  A_U6

  A_U13

  A_U3

  A_U7

  Umiejtnoci:

  Wykazuje rnice w budowie i charakteryzuje funkcje yciowe czowieka dorosego i dziecka.

  Szacuje ryzyko ujawnienia si danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpyw czynnikw

  rodowiskowych.

  Wykorzystuje wiedz na temat chorb uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworw

  oraz diagnostyce prenatalnej.

  Prognozuje kierunek procesw biochemicznych w poszczeglnych stanach klinicznych.

  Wykorzystuje znajomod praw fizyki do opisu zagadnieo z zakresu biologii komrek, tkanek oraz

  procesw fizjologicznych, w szczeglnoci do wyjanienia wpywu na organizm ludzki czynnikw

  zewntrznych, takich jak temperatura, grawitacja, cinienie, pole elektromagnetyczne oraz

  promieniowanie jonizujce;

  Kompetencje spoeczne: NIE DOTYCZY

  Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia:

  Uwaga: Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest 100% obecnoci na

  zajciach.

  Lp. Efekt

  kierunkowy

  Sposb weryfikacji efektw

 • 18

  1

  A_W3

  A_W4

  a_W13

  A_W10

  A_W11

  A_W12

  A_W5

  A_W6

  A_W9

  Egzamin pisemny

  2

  A_U2

  A_U6

  A_U13

  A_U3

  A_U7

  Kryteria oceny kocowej :

  1. Obecnoci na wykadach jako dopuszczenie do egzaminu

  2. Ocena z egzaminu

  Zalecana literatura ; Literatura podstawowa: 1. Woniak W., (red.), Anatomia czowieka podrcznik dla studentw., Urban & Partner, Wrocaw 2001 i wydania

  pniejsze.

  2. Putz HR, Past R., Atlas anatomii czowieka, Sobota. Urban Partner, Wrocaw 2001.

  3. Urbanowicz Z., Podstawy anatomii czowieka, Tom I i II, Czelej, Lublin 2001

  4. Bochenek A., Reicher M., Anatomia czowieka, Tom I-V, Pastwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989 i

  wydania pniejsze.

  5.Ganong W. F., Fizjologia. PZWL ,Warszawa 2007.

  6.Grski J.,(red.) Fizjologia czowieka. PZWL ,Warszawa 2010.

  7. Konturek S.(red.) Fizjologia czowieka : podrcznik dla studentw medycyny. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocaw 2011.

  8. McLanghlin D.P., Fizjologia czowieka. PWN, Warszawa 2008.

  9. Traczyk W .Z., Fizjologia czowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2007

  10. Traczyk W.Z., Fizjologia czowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2001

  11. Pasterniak K., Funkcjonowanie organizmu czowieka. PWSZ Krosno 2003

  12. Rosoowska Huszcz D., Gromadzka Ostrowska J., wiczenia z fizjologii czowieka. Wyd. SGGW, Warszawa 2008.

  13. Tafil- Klawe. ,Klawe J.J.,(red.)Wykady z fizjologii czowieka. PZWL, Warszawa 2009

  14. Winter P.C. Genetyka., PWN Warszawa 2009

  15. Wojcierowski J..(red.) Genetyka medyczna, Czelej Lublin 200

  16. Passarge E., Genetyka Pastwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich Warszawa 2004

  17. Pasternak K., Podstawy biochemii: dla studentw I roku Wydziau Pielgniarstwa, Polihymnia , Lublin 2000

  18. Bakowski E. ,Biochemia: podrcznik dla studentw uczelni medycznych., Med. Pharm Wrocaw 2006

  19. Murray R.K. Biochemia Harpera., Pastwowy zakad wydawnictw Lekarskich Warszawa 2008

  Nazwa i adres jednostki prowadzcej modu/ przedmiot, kontakt ( tel./email):

  PWSZ im. Stanisawa Pigonia w Kronie

  Instytut Gospodarki i Polityki Spoecznej

  Zakad Pielgniarstwa

 • 19

  ul. Kazimierza Wielkiego 6

  38-400 Krosno

  Tel.: 13-43-755-50

  Nazwisko osoby prowadzcej zajcia:

  Prof. Jzef Ryko

  Podpis Kierownika Zakadu :

  .

  Podpis Dyrektora Instytutu:

  ..

  Podpis osoby przygotowujcej sylabus:

 • 20

  KARTA PRZEDMIOTU Informacje oglne

  Nazwa przedmiotu i kod (wg planu

  studiw): Mikrobiologia i parazytologia P1P_NP-MiP

  Nazwa przedmiotu (j. ang.): Microbiology and parasitology

  Kierunek studiw: Pielgniarstwo

  Specjalno/specjalizacja: NIE DOTYCZY

  Poziom ksztacenia: studia I stopnia

  Profil ksztacenia: Praktyczny ( P )

  Forma studiw: studia niestacjonarne

  Obszar ksztacenia:

  Dziedzina:

  Dyscyplina nauki:

  Nauki medyczne , nauki o zdrowiu oraz kulturze fizycznej

  Nauki o zdrowiu

  Pielgniarstwo

  Koordynator przedmiotu: Dr Izabela Betlej

  Oglna charakterystyka przedmiotu

  Przynaleno do moduu: Nauki podstawowe

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk wykadowy: polski

  Rok studiw, semestr: Rok I, semestr 1

  Forma i wymiar zaj

  wedug planu studiw:

  wykad 15 h

  Interesariusze i instytucje

  partnerskie

  (nieobowizkowe)

  Wymagania wstpne / Przedmioty

  wprowadzajce:

  Anatomia , Fizjologia

  Status studenta pielgniarstwa

 • 21

  Bilans punktw ECTS

  Cakowita liczba punktw ECTS 1

  nie

  stac

  jon

  arn

  e

  Liczba godzin wymagajcych bezporedniego udziau

  nauczyciela z podziaem na typy zaj oraz cakowita

  liczba punktw ECTS osiganych na tych zajciach

  Wykad

  W sumie:

  ECTS

  15

  15

  1

  Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach

  przedmiotu oraz zwizana z tym liczba punktw ECTS

  Opis przedmiotu

  Cel przedmiotu:

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw samodzielnego poruszania si w zakresie mikrobiologii i parazytologii w

  stopniu niezbdnym do wykonywania zawodu.

  Metody dydaktyczne:

  Wykady: metody podajce: wykad informacyjny, opis , prelekcja, objanienie

  Treci ksztacenia

  Wykady:

  1. Oglna wiedza o drobnoustrojach i mechanizmach patogennoci i wraliwoci na antybiotyki i rodki sterylizacji i dezynfekcji.

  2. Metody hodowli drobnoustrojw chorobotwrczych. Okrelenie wraliwoci na chemioterapeutyki.

  3. Pobieranie i transport materiaw klinicznych do badao mikrobiologicznych. Kolejnod postpowania w badaniach mikrobiologicznych, ich znaczenie i zastosowanie.

  4. Mikrobiologiczna diagnostyka zakaeo ukadu oddechowego, ukadu pokarmowego, zakaeo skry, ukadu moczowo-pciowego i ukadu nerwowego.

  5. Drogi szerzenia si zakaeo szpitalnych i metody zapobiegania, w tym polityka antybiotykoterapii. 6. Parazytologia.

  Efekty ksztacenia i sposoby weryfikacji* * Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dn.02. 11. 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego-zacznik nr 6

  Efekt

  kierunkowy

  Student, ktry zaliczy przedmiot (speni minimum wymaga)

  A_W14

  A_W15

  Wiedza:

  Definiuje podstawowe pojcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii.

  Rnicuje epidemiologi zakae wirusami, bakteriami oraz zakae grzybami i pasoytami

  , z uwzgldnieniem geograficznego zasigu ich wystpowania;

  A_U5

  A_U14

  A_U15

  Umiejtnoci:

  Rozpoznaje najczciej spotykane pasoyty czowieka na podstawie ich budowy i cykli

  yciowych oraz objaww chorobowych;

  Klasyfikuje drobnoustroje, z uwzgldnieniem mikroorganizmw chorobotwrczych i

  obecnych we florze fizjologicznej.

  Wykorzystuje wiedz na temat funkcjonowania ukadu pasoyt-ywiciel dla prawidowej

  terapii chorb wywoanych przez pasoyty.

  Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia:

  Uwaga : Warunkiem dopuszczenie studenta do zaliczenia przedmiotu jest 100% obecnoci na zajciach

  Lp. Efekt przedmiotu Sposb weryfikacji efektw ksztacenia

 • 22

  1 A_W14 Zaliczenie z ocen

  2 A_W15

  3 A_U5

  4 A_U14

  5 A_U15

  Kryteria oceny kocowej

  1. Obecnoci na wykadach jako dopuszczenie do zaliczenia

  2. Ocena z zaliczenia koocowego

  Literatura podstawowa:

  1. Anusz Z. : Mikrobiologia i parazytologia lekarska: podrcznik dla szk medycznych. Paostwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1999

  2. Buczek A.: Choroby pasoytnicze. Epidemiologia , diagnostyka, objawy. Wydawnictwo Liber, Lublin 2004.

  3. Heczko P.B. ( red) : Mikrobiologia : podrcznik dla pielgniarek, poonych i ratownikw medycznych.

  Paostwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2007.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Kadubowski R., Kurnatowska A., (red.), Zarys parazytologii lekarskiej: podrcznik dla studentw. Paostwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2001.

  2. Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakane. Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocaw 2000.

  3. Zarba M.L.: Mikrobiologia lekarska: dla studentw medycyny. Paostwowy Zakad Wydawnictw Lekarskich,

  Warszawa 2001.

  Nazwa i adres jednostki prowadzcej modu/ przedmiot, kontakt ( tel./email):

  PWSZ im. Stanisawa Pigonia w Kronie

  Instytut Gospodarki i Polityki Spoecznej, Zakad Pielgniarstwa

  ul. Kazimierza Wielkiego 6

  38-400 Krosno

  Tel.: 13-43-755-50

  Nazwisko osoby prowadzcej zajcia:

  Wykad : dr Izabela Betlej

  Podpis Kierownika Zakadu :

  .

  Podpis Dyrektora Instytutu:

  ..

  Podpis osoby przygotowujcej sylabus:

 • 23

  KARTA PRZEDMIOTU Informacje oglne

  Nazwa przedmiotu i kod (wg

  planu studiw): Radiologia P1P_NP-R

  Nazwa przedmiotu (j. ang.): Radiology

  Kierunek studiw: Pielgniarstwo

  Specjalno/specjalizacja: NIE DOTYCZY

  Poziom ksztacenia: studia I stopnia

  Profil ksztacenia: Praktyczny ( P )

  Forma studiw: studia niestacjonarne

  Obszar ksztacenia:

  Dziedzina:

  Dyscyplina nauki:

  Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz kulturze fizycznej

  Nauki o zdrowiu

  Pielgniarstwo

  Koordynator przedmiotu: Lek. Mariola Rajs

  Oglna charakterystyka przedmiotu

  Przynaleno do moduu: Nauki podstawowe

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk wykadowy: polski

  Rok studiw, semestr: Rok I, semestr 1

  Forma i wymiar zaj

  wedug planu studiw:

  wykad 15 h

  Interesariusze i instytucje

  partnerskie

  (nieobowizkowe)

  Wymagania wstpne /

  Przedmioty wprowadzajce:

  Status studenta pielgniarstwa

 • 24

  Bilans punktw ECTS

  Cakowita liczba punktw ECTS 1

  nie

  stac

  jon

  arn

  e

  A. Liczba godzin wymagajcych bezporedniego udziau

  nauczyciela z podziaem na typy zaj oraz cakowita

  liczba punktw ECTS osiganych na tych zajciach

  Wykad

  W sumie:

  ECTS

  15

  15

  1

  C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach

  przedmiotu oraz zwizana z tym liczba punktw ECTS

  Opis przedmiotu

  Cel przedmiotu:

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw kompetencji samodzielnego poruszania si w zakresie radiologii

  Metody dydaktyczne:

  Wykady : metody podajce : wykad informacyjny, opis, prelekcja, objanienie

  Treci ksztacenia : Wykady:

  1. Badania obrazowe z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego.

  2. Badania obrazowe z wykorzystaniem ultradwikw.

  3. Badania obrazowe oparte o zjawisko rezonansu magnetycznego.

  4. Udzia pielgniarki w przeprowadzaniu diagnostycznych badan obrazowych.

  5. Udzia pielgniarki w badaniach kontrastowych.

  6. Udzia pielgniarki w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

  7. Udzia pielgniarki w przeprowadzaniu zabiegw z zakresu radiologii zabiegowej.

  Efekty ksztacenia i sposoby weryfikacji*

  * Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 02. 1I. 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa

  Wyszego-zacznik nr 6

  Efekt

  kierunkowy

  Student, ktry zaliczy przedmiot (speni minimum wymaga)

  A_W7

  A_W8

  Wiedza:

  Okrela fizyczne podstawy nieinwazyjnych i inwazyjnych metod obrazowania;

  Posiada wiedz z zakresu diagnostyki radiologicznej;

  A_U16

  A_U17

  Umiejtnoci:

  Szacuje niebezpieczestwo toksykologiczne w okrelonych grupach wiekowych oraz w rnych stanach klinicznych.

  Ocenia szkodliwo dawki promieniowania jonizujcego i stosuje si do zasad ochrony radiologicznej.

  Kompetencje spoeczne - NIE DOTYCZY

  Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia:

  Uwaga : Warunkiem dopuszczenie studenta do zaliczenia przedmiotu jest 100% obecnoci na zajciach

  Lp. Efekt

  przedmiotu

  Sposb weryfikacji efektw ksztacenia

  1

  2

  A_W7

  A_W8

 • 25

  3

  4

  A_U16

  A_U17

  Zaliczenie z ocen

  Kryteria oceny kocowej :

  1. Obecno na wykadach jako dopuszczenie do zaliczenia

  2. Ocena z zaliczenia kocowego

  Zalecana literatura:

  Literatura podstawowa:

  1. Marchiori D. M. (red.) Szczerbo Trojanowska M.: Radiologia kliniczna. Wydawnictwo Czelej, Lublin 1999. 2. Pruszyoski B.: Radiologia: diagnostyka obrazowa- Rtg, USG, MR i radioizotopy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

  Warszawa 2003.

  Literatura uzupeniajca:

  1. Brant W.E., Helms C. A.: Podstawy diagnostyki radiologicznej. MediPage 2008. 2. Pruszyoski B., Daniel B. : Anatomia radiologiczna. Rtg, TK, MR, USG, SC. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

  2007. 3. Reeder M.M.: Radiologia. Od objawu do rozpoznania. MediPage 2009.

  Nazwa i adres jednostki prowadzcej modu/ przedmiot, kontakt ( tel./email):

  PWSZ im. Stanisawa Pigonia w Kronie

  Instytut Gospodarki i Polityki Spoecznej

  Zakad Pielgniarstwa

  ul. Kazimierza Wielkiego 6

  38-400 Krosno

  Tel.: 13-43-755-50

  Nazwisko osoby prowadzcej zajcia:

  Wykad : lek. Mariola Rajs

  Podpis Kierownika Zakadu :

  .

  Podpis Dyrektora Instytutu:

  ..

  Podpis osoby przygotowujcej sylabus:

 • 26

  MODU NAUKI SPOECZNE

 • 27

  KARTA PRZEDMIOTU Informacje oglne

  Nazwa przedmiotu i kod (wg

  planu studiw):

  PRAWO P1P- NS-Pr

  Nazwa przedmiotu (j. ang.): Law

  Kierunek studiw: Pielgniarstwo

  Specjalno/specjalizacja: brak

  Poziom ksztacenia: studia I stopnia

  Profil ksztacenia: praktyczny (P)

  Forma studiw: studia niestacjonarne

  Obszar ksztacenia:

  Dziedzina:

  Dyscyplina nauki:

  Nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz kulturze fizycznej

  Nauki o zdrowiu

  Pielgniarstwo

  Koordynator przedmiotu: Mgr prawa Edyta Siwiec

  Oglna charakterystyka przedmiotu

  Przynaleno do moduu: Nauki Spoeczne

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk wykadowy: polski

  Rok studiw, semestr: Rok I, semestr I

  Forma i wymiar zaj wedug

  planu studiw:

  Wykad - 10 h

  Interesariusze i instytucje

  partnerskie (nieobowizkowe)

  Wymagania wstpne /

  Przedmioty wprowadzajce:

  Status studenta pielgniarstwa

 • 28

  Bilans punktw ECTS

  Cakowita liczba punktw ECTS (wg planu

  studiw)

  0,5

  nie

  stacj

  on

  arn

  e

  Liczba godzin wymagajcych

  bezporedniego udziau nauczyciela

  Liczba punktw ECTS osiganych na tych

  zajciach

  Wykad:

  W sumie

  ECTS:

  10

  10

  0,5

  C. Liczba godzin

  praktycznych/laboratoryjnych w ramach

  przedmiotu oraz zwizana z tym liczba

  punktw ECTS

  Nie dotyczy

  Opis przedmiotu

  Cel przedmiotu:

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw kompetencji interpretowania przepisw prawnych

  regulujcych zawd pielgniarki/pielgniarza oraz przepisw prawnych regulujcych udzielanie

  wiadcze zdrowotnych w zakresie odpowiedzialnoci zwizanej z wykonywaniem zawodu

  (stosunek pracy, umowa cywilno-prawna).

  Metody dydaktyczne: Wykad

  Treci ksztacenia

  Wykady:

  1. Podstawowe elementy prawa cywilnego

  2. Podstawowe pojcia z zakresu administracji publicznej

  3. Podstawy prawne wykonywania zawodw medycznych

  4. Formy organizacyjno prawne udzielania wiadczeo zdrowotnych

  5. Prawne formy wykonywania zawodu pielgniarki

  6. Prawo do wiadczeo zdrowotnych w wietle ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym

  Funduszu Zdrowia

  7. Prawa pacjenta. Regulacje midzynarodowe. Ustawodawstwo polskie regulujce prawa pacjenta.

  Efekty ksztacenia i sposoby weryfikacji Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

  Wyszego z dn. 02. 11. 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego

  Efekt kierunkowy Student, ktry zaliczy przedmiot (speni minimum wymaga

 • 29

  B_W19

  B_W20

  B_W21

  B_W22

  Wiedza:

  Zna podstawowe pojcia z zakresu prawa i jego miejsce w yciu spoeczestwa, ze

  szczeglnym uwzgldnieniem praw czowieka i prawa pracy;

  Zna na poziomie podstawowym problematyk ubezpiecze zdrowotnych i ich systemu w

  Polsce i w Unii Europejskiej, charakteryzuje ubezpieczenia obowizkowe i dobrowolne oraz

  wybrane kierunki polityki ochrony zdrowia w Polsce i w pastwach czonkowskich Unii

  Europejskiej;

  Zna podstawy prawne wykonywania zawodw medycznych: prawa i obowizki pielgniarki,

  struktur organizacyjn i zasady funkcjonowania samorzdu zawodowego pielgniarek i

  poonych, zadania samorzdu w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu i

  wydawania pozwolenia na wykonywanie indywidualnej lub grupowej praktyki

  pielgniarskiej;

  Rnicuje odpowiedzialno karn, cywiln i pracownicz zwizan z wykonywaniem

  zawodu pielgniarki;

  B_U17

  B_U18

  Umiejtnoci: Zna przepisy prawne dotyczce wykonywania zawodu pielgniarki i udzielania wiadcze

  zdrowotnych;

  Zna moliwoci stosowania odpowiedzialnoci zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie

  funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i udzielania wiadcze zdrowotnych.

  Kompetencje spoeczne: NIE DOTYCZY

  Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia: Uwaga : Warunkiem dopuszczenie studenta do zaliczenia przedmiotu jest 100% obecnoci na zajciach

  Lp. Efekt kierunkowy Sposb weryfikacji efektw

  ksztacenia

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  B_W19

  B_W20

  B_W21

  B_W22

  B_U17

  B_U18

  Zaliczenie z ocen

  Kryteria oceny kocowej:

  Obecno na wykadach jako dopuszczenie do zaliczenia kocowego.

  Ocena z zaliczenia kocowego

  Literatura podstawowa:

  1. Akty prawne/ Ustawy i Rozporzdzenia dotyczce omawianej problematyki wg aktualnego stanu

  prawnego

  2. Kubicki L. (red.).: Prawo medyczne. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocaw 2003

  3. Bernatem I. Z.: Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej. Wydawnictwo Adam Marszaek,

  Toruo 2008

  Nazwa i adres jednostki prowadzcej modu/ przedmiot, kontakt ( tel./email):

  PWSZ im. Stanisawa Pigonia w Kronie

  Instytut Gospodarki i Polityki Spoecznej, Zakad Pielgniarstwa

  ul. Kazimierza Wielkiego 6

  38-400 Krosno

 • 30

  Tel.: 13-43-755-50

  Nazwisko osoby prowadzcej zajcia:

  Wykad : mgr prawa Edyta Siwiec

  Podpis Kierownika Zakadu :

  .

  Podpis Dyrektora Instytutu:

  ..

  Podpis osoby przygotowujcej sylabus:

 • 31

  KARTA PRZEDMIOTU Informacje oglne

  Nazwa przedmiotu i kod (wg

  planu studiw):

  Zdrowie Publiczne P1P_NS-ZP

  Nazwa przedmiotu (j. ang.): Public Health

  Kierunek studiw: Pielgniarstwo

  Specjalno/specjalizacja: Nie dotyczy

  Poziom ksztacenia: studia I stopnia

  Profil ksztacenia: praktyczny (P)

  Forma studiw: studia niestacjonarne

  Obszar ksztacenia:

  Dziedzina:

  Dyscyplina nauki:

  Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej

  Nauki Zdrowiu

  Pielgniarstwo

  Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. n. med. Pawe Januszewicz

  Oglna charakterystyka przedmiotu

  Przynaleno do moduu: ksztacenia oglnego

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk wykadowy: polski

  Rok studiw, semestr: Rok I, semestr 1

  Forma i wymiar zaj

  wedug planu studiw:

  wykad 20h

  Interesariusze i instytucje

  partnerskie

  (nieobowizkowe)

  -

  Wymagania wstpne /

  Przedmioty wprowadzajce:

  Status studenta pielgniarstwa

  anatomia, fizjologia

 • 32

  Bilans punktw ECTS

  Cakowita liczba punktw ECTS 2

  nie

  stac

  jonar

  ne

  A. Liczba godzin wymagajcych bezporedniego

  udziau nauczyciela

  Wykad

  W sumie:

  ECTS

  20

  20

  2

  C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w

  ramach przedmiotu oraz zwizana z tym liczba

  punktw ECTS

  Opis przedmiotu

  Cel przedmiotu:

  Celem przedmiotu jest wyksztacenie u studentw umiejtnoci modelowania czynnikw zewntrznych i wewntrznych

  oddziaujcych na czowieka w celu zachowania swoistej rwnowagi sprzyjajcej zdrowiu oraz krytyczn analiz

  wybranych systemw opieki.

  Metody dydaktyczne: wykad

  Treci ksztacenia

  Wykady:

  1. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach spoecznych.

  2. Zaoenia i zadania systemowego modelu ochrony zdrowia w Polsce.

  3. Wspczesne strategie opieki medycznej i programy zdrowotne w realizacji zdrowia publicznego.

  4. Modele edukacji zdrowotnej-zaoenia teoretyczne ich realizacja w koncepcji zdrowia publicznego. 5. Relacje midzy rodzin a zdrowiem i chorob.

  6. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego.

  7. Model medycyny rodzinnej- zaoenia i zadania.

  5. Efekty ksztacenia i sposoby weryfikacji

  Efekty ksztacenia

  Efekt kierunkowy Student, ktry zaliczy przedmiot (speni minimum wymaga)

  B_W23

  B_W24

  B_W25

  B_W26

  B_W27

  B_W28

  B_W29

  B_W30

  B_W31

  B_W32

  B_W33

  B_W34

  Zna Kart Praw Pacjenta, Kart Praw Czowieka i Kart Praw Dziecka;

  Przedstawia genez, zaoenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej

  koncepcji ochrony zdrowia;

  Wskazuje kulturowe, spoeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego;

  Zna podstawowe pojcia dotyczce zdrowia i choroby;

  Klasyfikuje czynniki warunkujce zdrowie w ujciu jednostkowym i globalnym;

  Omawia zasady racjonalnego ywienia w wietle najnowszych bada naukowych;

  Charakteryzuje istot profilaktyki i prewencji chorb;

  Omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce;

  Wyjania zaoenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rol i

  zadania pielgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

  Wymienia zasady funkcjonowania rynku usug medycznych w Polsce oraz w wybranych

  krajach Unii Europejskiej;

  Okrela swoiste zagroenia zdrowotne wystpujce w rodowisku zamieszkania, edukacji

  i pracy;

  Omawia struktur i funkcje jednostek opieki zdrowotnej;

 • 33

  B_W35

  B_W36

  B_W37

  B_W38

  B_W39

  B_W40

  B_U1

  B_U20

  B_U21

  B_U22

  B_U23

  B_U24

  B_U25

  B_U26

  Omawia pojcia: stanowisko pracy, odpowiedzialno, obowizki i uprawnienia, czas

  pracy, praca zmianowa, rozkad czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm;

  Charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki pielgniarskiej i rodzaje

  dokumentacji obowizujcych na pielgniarskich stanowiskach pracy;

  Definiuje pojcia: obcienie prac; choroba zawodowa i wypadek przy pracy;

  Wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy;

  Opisuje etapy planowania pracy wasnej i ich znaczenie w rozwoju zawodowym;

  Definiuje pojcie jakoci w opiece zdrowotnej i pielgnowaniu; rnicuje kryteria opieki

  zdrowotnej oraz pielgniarskiej;

  Opracowuje zestawienia podstawowych determinantw zdrowia

  Ocenia globalne trendy dotyczce ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych

  epidemiologicznych, demograficznych;

  Interpretuje dziaania w zakresie polityki zdrowotnej i spoecznej prowadzonej przez

  pastwo na rzecz zdrowia publicznego;

  Dokonuje analizy i oceny funkcjonowania rnych systemw opieki medycznej oraz

  identyfikowania rde ich finansowania;

  Projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorb oraz ksztatowania

  prawidowych

  zachowa zdrowotnych wobec rnych grup spoecznych;

  Kontroluje czynniki obciajce w pracy pielgniarki oraz sprzyjajce wystpowaniu

  chorb

  zawodowych i wypadkw przy pracy;

  Rozwija umiejtnoci aktywnego poszukiwania pracy (metody poszukiwania, curriculum

  vitae,

  list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja);

  Przeprowadza ocen jakoci opieki pielgniarskiej dla potrzeb doskonalenia

  pielgnowania;

  Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia: Uwaga : Warunkiem dopuszczenie studenta do zaliczenia

  przedmiotu jest 100% obecnoci na zajciach

  Lp. Efekt kierunkowy Sposb weryfikacji efektw ksztacenia

  1 B_W23

  B_W24

  B_W25

  B_W26

  B_W27

  B_W28

  B_W29

  B_W30

  B_W31

  B_W32

  B_W33

  B_W34

  B_W35

  B_W36

  B_W37

  B_W38

  B_W39

  B_U40

  Zaliczeie z ocen

 • 34

  2 B_U1

  B_U20

  B_U21

  B_U22

  B_U23

  B_U24

  B_U25

  B_U26

  Kryteria oceny kocowej

  1. Obecnod na wykadach jako dopuszczenie do zaliczenia

  2. Ocena z zaliczenia koocowego

  Zalecana literatura:

  Literatura podstawowa:

  1. Indulski J.A., Jethon Z., Dawydzik L.T.: Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia, d : Oficyna Wydawnicza IMP im. prof. J. Nofera , 2000

  2. Januszewicz P., Socha P., Mazur A.: Zdrowie publiczne. Cz. 1, Rzeszw : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2009

  3. KulikB. T., Latalski M.: Zdrowie publiczne : podrcznik dla studentw i absolwentw Wydziaw Pielgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Lublin : "Czelej" , 2002

  4. Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Warszawa : CeDeWu , 2004

  5. Nojszewska E.: System ochrony zdrowia w Polsce Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2011 6. Sygit M.: Zdrowie publiczne, Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2010 7. Wodarczk C. (red.): Systemy zdrowotne : zarys problematyki, Krakw : Wydaw. Uniwersytetu

  Jagiellooskiego , cop. 2001 8. Wojtczak A.: Zdrowie publiczne : wyzwaniem dla systemw zdrowia XXI wieku, Warszawa : Wydawnictwo

  Lekarskie PZWL , cop. 2009 Literatura uzupeniajca:

  1. Bzdga J., Gbska-Kuczerowska A.: Epidemiologia w zdrowiu publicznym ,Wydawnictwo Lekarskie PZWL , cop. 2010

  2. Latalski M., (red.), Zdrowie publiczne, AM Lublin 1999. 3. Latalski M., Medycyna rodzinna w Polsce, Medycyna rodzinna 1998, s. 2. 4. Latalski M., Wonica L., Zakres wiadczeo zdrowotnych i medycznych realizowanych w praktyce lekarzy

  rodzinnych, Medycyna Oglna 1998, s 28-35.

  5. Ogioska-Bulik N., Miniszewskiej J.: Zdrowie w cyklu ycia czowieka ,d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego , 2012

  Nazwa i adres jednostki prowadzcej modu/ przedmiot, kontakt ( tel./email):

  PWSZ im. Stanisawa Pigonia w Kronie

  Instytut Gospodarki i Polityki Spoecznej

  Zakad Pielgniarstwa

  ul. Kazimierza Wielkiego 6

  38-400 Krosno

  Tel.: 13-43-755-50

  Nazwisko osoby prowadzcej zajcia:

  Wykad : prof. Pawe Januszewicz

  Podpis Kierownika Zakadu :

  .

  Podpis Dyrektora Instytutu:

  ..

  Podpis osoby przygotowujcej sylabus:

 • 35

  MODU PODSTAWY OPIEKI

  PIELEGNIARSKIEJ

 • 36

  KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje oglne

  Nazwa przedmiotu i kod

  (wg planu studiw):

  Podstawy pielgniarstwa - POP-PP

  Nazwa przedmiotu (j.

  ang.):

  Fundamental Nursing

  Kierunek studiw: Pielgniarstwo

  Specjalno/specjalizacja: brak

  Poziom ksztacenia: studia I stopnia

  Profil ksztacenia: praktyczny (P)

  Forma studiw: studia niestacjonarne

  Obszar ksztacenia:

  Dziedzina:

  Dyscyplina nauki:

  Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej

  Nauki o zdrowiu

  Pielgniarstwo

  Koordynator przedmiotu: Dr hab. Danuta Zarzycka

  2. Oglna charakterystyka przedmiotu

  Przynaleno do moduu: ksztacenia oglnego, podstawowego, kierunkowego lub

  specjalnociowego

  Status przedmiotu: obowizkowy

  Jzyk wykadowy: Polski

  Rok studiw, semestr: I rok, semestr 1 i 2

  Forma i wymiar zaj

  wedug planu studiw:

  wykad 20 h

  praktyka zawodowa- 80 h

  Interesariusze i instytucje

  partnerskie

  (nieobowizkowe)

  Wymagania wstpne /

  Przedmioty

  wprowadzajce:

 • 37

  3. Bilans punktw ECTS

  Cakowita liczba punktw ECTS 8

  n

  iest

  acjo

  nar

  ne

  A. Liczba godzin wymagajcych

  bezporedniego udziau nauczyciela

  (kontaktowych, w czasie rzeczywistym, w tym

  testy, egzaminy etc) z podziaem na typy

  zaj oraz cakowita liczba punktw ECTS

  osiganych na tych zajciach

  Wykad

  ECTS

  20

  2

  C. Liczba godzin

  praktycznych/laboratoryjnych w ramach

  przedmiotu oraz zwizana z tym liczba

  punktw ECTS

  Praktyka zawodowa

  ECTS

  80

  6

  4. Opis przedmiotu

  Cel przedmiotu:

  Celem przedmiotu jest uksztatowanie u studentw posiadania zasobu podstawowej wiedzy

  pielgniarskiej oraz podstawowych umiejtnoci praktycznych jak rwnie postawy etycznej

  niezbdnej do sprawowania opieki pielgniarskiej na poziomie okrelonym wczeniej

  zdefiniowanymi kompetencjami.

  Metody dydaktyczne: podajce (wykad),

  Praktyki zawodowe: metoda przypadkw, pokaz w warunkach naturalnych, objanienie dyskusja dydaktyczna, instrukta, gry symulacyjne, gry decyzyjne

  Treci ksztacenia

  Wykady:

  1. Pielgniarstwo i jego istota. Pielgniarstwo jako zawd, profesja, dyscyplina naukowa. Pielgniarstwo w przeszoci teraniejszoci i przyszoci

  2. Pacjent i koncepcje jego postrzegania. Potrzeby zdrowotne pacjenta, klasyfikacje, charakterystyka.

  3. Pielgnowanie- dziaalno praktyczna pielgniarki na rzecz podmiotu opieki w tym pomaganie, wspieranie,

  empatia.

  4. Pielgnowanie zindywidualizowane istota i cechy, etapy i ich charakterystyka. Dokumentowanie pielgnowania zindywidualizowanego

  5. Diagnoza pielgniarska - istota, znaczenie i cechy oraz klasyfikacje diagnoz w tym NANDA i ICNP.

  6. Podstawy teoretyczne pielgnowania teorie pielgniarstwa. Istota pielgnowania wedug F. Nightingale, V.

  Henderson, D. Orem, C. Roy i B.Neuman.

  Praktyki zawodowe:

  1. Samodzielne nawizywanie kontaktu z chorym i jego rodzin.

  2. Utrzymywanie kontaktu terapeutycznego pomidzy studentem a pacjentami hospitalizowanymi.

  3. Samodzielne przyjmowanie pacjenta do oddziau, zakadanie dokumentacji pielgniarskiej.

  4. Samodzielne ocenianie stanu zdrowia pacjenta (wstpne i biece), ustalanie rozpoznawania pielgniarskiego

  i proponowanie oraz realizowanie wybranych form opieki pielgniarskiej.

  5. Udzia w wybranych elementach procesu leczenia pacjentw.

  6. Stosowanie w praktyce znanych zasad pielgnowania pacjentw ze zwrceniem szczeglnej uwagi na skr,

  bony luzowe i ukad termoregulacji.

  7. Sprawowanie opieki nad pacjentem dugotrwale unieruchomionym

 • 38

  5. Efekty ksztacenia i sposoby weryfikacji

  Efekty ksztacenia

  Efekt

  kierunkowy

  Student, ktry zaliczy przedmiot (speni minimum wymaga)

  C. W1.

  Wiedza:

  Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielgniarstwa z perspektywy czasu (przeszo,

  teraniejszo, przyszo) na tle transformacji opieki;

  C. W2.

  Omawia istot wspczesnego pielgniarstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym

  oraz procesu profesjonalizacji;

  C. W3.

  Definiuje pielgnowanie oraz okrela w nim miejsce wspierania, pomagania i

  towarzyszenia;

  C. W4.

  Charakteryzuje rol i funkcje zawodowe pielgniarki oraz rol pacjenta w procesie

  realizacji opieki zdrowotnej;

  C. W5.

  Opisuje proces pielgnowania (istota, etapy, zasady stosowania) i Primary Nursing

  (istota, odrbnoci) oraz wpywu pielgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie

  praktyki pielgniarskiej;

  C. W6. Zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielgniarskich;

  C. W7.

  Okrela istot opieki pielgniarskiej opartej o zaoenia teoretycznie F. Nightingale, V.

  Henderson, D. Orem, C. Roy i B. Neuman oraz innych teorii klasycznych

  pielgniarstwa;

  C. W8.

  Rnicuje udzia pielgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania

  zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji;

  C W9.

  Wyjania zakres dziaa pielgniarki w zalenoci od stanu pacjenta w tym:

  dugotrwale unieruchomionego, z blem, gorczk, zaburzeniami snu;

  C W10.

  Rnicuje zadania pielgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagroonym

  chorob, chorym i o niepomylnym rokowaniu;

  C. W11. Charakteryzuje warunki pracy i zakres zada zawodowych pielgniarki;

  C. W12.

  Opisuje istot, cel, wskazania, przeciwwskazania, niebezpieczestwa, obowizujce

  zasady i struktur wykonywania podstawowych czynnoci pielgniarskich;

  Umiejtnoci

  C. U1. Proponuje model pielgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie pielgniarstwa;

  C. U2.

  Gromadzi informacje metod wywiadu, obserwacji, pomiarw bezporednich i

  porednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy bada diagnostycznych),

  badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformuowania

  diagnozy pielgniarskiej;

  C. U3.

  Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia cia ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz

  cholesterolu we krwi a take inne testy paskowe;

 • 39

  C. U4. Oznacza glikemi za pomoc glukometru;

  C.U.5. Ustala cele i plan opieki nad czowiekiem chorym lub niepenosprawnym;

  C. U6.

  Planuje i realizuje opiek pielgniarsk wsplnie z chorym/niepenosprawnym i jego

  rodzin;

  C. U7.

  Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych

  placwkach opieki zdrowotnej, midzy innymi przez ocen podstawowych parametrw

  yciowych: temperatury, ttna, cinienia ttniczego krwi, oddechu i wiadomoci, masy ciaa i

  wzrostu;

  C. U8. Dokonuje biecej i kocowej oceny stanu zdrowia i skutecznoci dziaa pielgniarskich;

  C. U9. Przechowuje leki zgodnie z obowizujcymi standardami;

  C. U10.

  Podaje choremu leki rnymi drogami zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza, oblicza dawki

  lekw;

  C. U11. Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu si i dbaniu o higien osobist;

  C. U12.

  Pielgnuje skr i jej wytwory, bony luzowe z zastosowaniem rodkw

  farmakologicznych i materiaw medycznych w tym stosuje kpiele lecznicze;

  C. U13.

  Dobiera technik i sposoby zakadania opatrunkw na rany w tym wykorzystuje

  bandaowanie;

  C. U14. Wykorzystuje rne techniki karmienia pacjenta;

  C. U15. Wykonuje zabiegi doodbytnicze - lewatyw, wlewk, kroplwk, such rurk do odbytu;

  C. U16.

  Zakada cewnik do pcherza moczowego, monitoruje diurez, usuwa cewnik,

  wykonuje pukanie pcherza moczowego;

  C. U17. Ukada chorego w ku w pozycjach terapeutycznych i zmienia te pozycje;

  C. U18.

  Wykonuje gimnastyk oddechow i drena uoeniowy, inhalacj i odluzowywanie

  drg oddechowych;

  C. U19.

  Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masau klasycznego, wiczenia

  czynne i bierne;

  C. U20. Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie;

  C. U21. Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku;

  C. U22. Wykonuje pukanie oka i ucha;

  C. U23. Podcza i obsuguje zestawy do kroplowych wleww doylnych;

  C. U24. Zakada zgbnik do odka i odbarcza treci

  C. U25. Stosuje zabiegi przeciwzapalne i baki lekarskie;

  C U26. Zakada, usuwa cewnik z y obwodowych;

 • 40

  C. U27. Monitoruje, ocenia i pielgnuje miejsce wkucia centralnego, obwodowego i portu

  naczyniowego;

  C. U28. Wykonuje pulsoksymetri i kapnometri;

  C. U29. Asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych: nakuciu jamy brzusznej, opucnej,

  pobieraniu szpiku i punkcji ldwiowej

  C. U30. Pobiera materia do bada laboratoryjnych i bakteriologicznych;

  C. U31. Wykonuje kpiel noworodka i niemowlcia i monitoruje jego rozwj;

  C. U32. Przygotowuje siebie i sprzt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie;

  C. U33.

  Prowadzi dokumentacj opieki pielgniarskiej w tym histori pielgnowania, kart

  obserwacji, kar gorczkow, ksik raportw, kart profilaktyki i leczenia odleyn;

  C. U34. Odnotowuje wykonanie zlece w karcie zlece lekarskich;

  C. U35.

  D.U1

  Pomagania pacjentowi w adaptacji do warunkw panujcych w szpitalu i innych

  przedsibiorstwach podmiotu leczniczego;

  Gromadzi informacje , formuuje diagnoz pielegniarsk, ustala cele i plan opieki, wdraa

  interwencje pielgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki.

  Sposoby weryfikacji efektw ksztacenia:

  Uwaga: warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest 100% obecnoci na zajciach

  Lp Efekt

  przedmiotu

  Sposb weryfikacji

  1 C. W1 Egzamin

  obecno na wykadach 2 C. W2

  C.W.5.

  C.W.6.

  C.W.7.

  C.U.1.

  C. U. 2.

  D.U.1.

  Kryteria oceny kocowej:

  Ocena z egzaminu pisemnego

  Obecno na zajciach

  Ocena z praktyk zawodowych na podstawie pracy pisemnej na wybrany przez studenta

  temat.

 • 41

  Zalecana literatura.

  Podstawowa

  1. Ciechaniewicz W.(red): Pielgniarstwo. Dwiczenia. Podrcznik dla studiw medycznych. T 1-2. PZWL, Warszawa 2006

  2. lusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K (red.).: Podstawy pielgniarstwa. Zaoenia teoretyczne . Tom I, Wyd. Czelej, Lublin 2008

  3. lusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K (red.).: Podstawy pielgniarstwa. Wybrane dziaania pielgniarskie. Tom II, Wyd. Czelej, Lublin 2008

  4. Zahradniczek K.: Pielgniarstwa. Podrcznik dla studiw medycznych. PZWL, Warszawa, 2007. Uzupeniajca

  1. Ciechaniewicz W., Grochans E., o E.: Wstrzyknicia rdskrne, podskrne, dominiowe i doylne. PZWL. Warszawa, 2007.

  2. Dison N.: Technika zabiegw pielgniarskich. PZWL, Warszawa 1995 3. Huber A., Karasek Kreutzinger B., Jobin Howald U.: Kompendium pielgniarstwa. PZWL, Warszawa

  1995.