promene 2- kompletne beleke

Download Promene 2- Kompletne Beleke

Post on 19-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  1/32

  Predavanje 1.

  Realni socijalizam je poredak koji je postojao u Evropi u periodu od 1918 - 1990 (do kraja 80ih)

  Postojalo je vie stanovita o prirodi to! poretka"

  1. #tanovite o tome da je to $ilo drutvo u kome su klasni odnosi ukinuti (to je zna%enjestarije od 1918.& i zastupao !a je i sam 'arks)

  . *vo stanovite su zastupali prota!onisti (ideolozi) unutar samo! sistema. Po njima&socijalizam je drutvo u kome su ukinute neke $azi%ne karakteristike klasno! tipa drutva(ali nisu sve ukinute& neke su se zadr+ale). Postepeno se ukidaju klasne razlike& ali jeosnovni uslov ispunjen" ukinuto je privatno vlasnitvo

  ,. apadna ideoloka perspektiva" ono to postoji u ###R i isto%noj Evropi je socijalizamshvaen na 'arksov na%in& samo to je nje!ova klju%na karakteristika da se radi onedemokratskom poretku u kome je ukinuta tr+ina ekonomija i pluralisti%ki politi%kisistem& i na osnovu to!a uspostavljen totalitaran poredak& sistem li%ne vlasti / to je sistem

  koji vidno zaostaje za razvijenim kapitalisti%kim drutvima

  . osta retko stanovite koje ka+e da je realni socijalizam poredak koji se razlikuje odsve!a navedeno!" nema mno!o veze ni sa marksisti%kom teorijom& ni sa ideolo!ijomsamih prota!onista& ni sa ideolo!ijom zapada" sistem se kvali2ikuje kao realni socijalizamkako $i se razlikovao od teorijsko! socijalizma. Pojam realni socijalizam su kasnijeprihvatili ideolozi u ###R-u i dru!im socijalisti%kim zemljama& s tim to su !a oni opisalikao teorijski socijalizam sa neophodnim prakti%kim odstupanjima.

  #tanovita o na%inu konstituisanja i reprodukcije sistema"

  1. *snova za le!itimisanje poretka je 3enjinovo stanovite (o najsla$ijoj karici ukapitalisti%kom poretku).

  'arks je smatrao da vlada istorijska nu+nost koja dovodi do sloma kapitalizma& i da e se onuruiti tamo !de je najja%i& !de su se nje!ove protivre%nosti najvie razvile (u nje!ovo vreme&to je $ila 4. 5ritanija). *va o%ekivanja su $ila neopravdana.

  Pojavila se reinterpretacija ove ideje od strane 3enjina" kapitalizam postoji kao svetskisistem& !lo$alni poredak (ne samo u 5ritaniji& #6) - on se slama tamo !de je najsla$iji& !desu protivre%nosti najzastupljenije.

  7ada je sv. rat iz$io& on je za 3enjina $io si!nal epohalne krize kapitalizma.

  Radnici su stali na stranu $ur+oazije (nisu $ili orijentisani na promenu sistema)& a Rusija je$ila nesposo$na da odr+i unutranji mir ili vodi rat& pa z$o! ta dva $oljevi%ka partija tre$ada mo$ilie nezadovoljstvo& slomi kapitalizam u toj zemlji& to e se proiriti dalje. *n jedakle& trenutno& $io najsla$iji u Rusiji z$o! rata& $ez o$zira koliko je $io nerazvijen u Rusijipre rata.

  deja je $ila uspena" carski poredak je pao& $oljevici doli na vlast& ali ih nisu slediliproleteri dru!ih zemalja& taj dao pao u vodu.

  1

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  2/32

  . ru!o stanovite je zastupao #taljin. *n je zastupao ideju o socijalizmu u jednoj zemlji -dok ne doe do svetske revolucije mo!ue je zamrznuti socijalisti%ke odnose(nedovrene)& dok se ne do!odi preokret& a oni e slu+iti kao inspiracija. a razliku od'arksa (pitanje klase po se$i i klase za se$e)& #taljin uvodi ideju (ta%nije& preuzima je od3enjina) o partiji kao revolucionarnom su$jektu. ok je 3enjin mislio da e to $iti u

  po%etku revolucije& #taljin je mislio da to tre$a da $ude trajno stanje& jer proleteri nikakoda sti!nu do samosvesti.

  #ocijalizam je prelazni period iz kapitalizma u $esklasno drutvo& i trajae dok se neizvri svetska revolucija. :kinute su $azi%ne pretpostavke kapitalizma.

  #ve dru!e ideje su kriti%ke u odnosu na ovu"

  1. ;aiz!led $liska (dolazi iz leve perspektive i odnosi se na isto mesto i period ispitivanja).

  #ovjetski poredak je uspostavljen selja%kom revolucijom (89). Polazna pretpostavka" relativna autonomija dr+ave. Preuzeli su je

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  3/32

  kontrolom nad ekonomijom& da $i se posti!ao naj$olji e2ekat. A0ih& >0ih& 80ih (kada suoni pisali) ovaj alternativni put se pokazao kao uspean (primer im je naj%ee ###R).

  +on 7enet Bal$rajt - socijalizam i kapitalizam (pokazuje da e savremena ekonomija savelikim korporacijama morati da prihvati sistem planiranja& a sovjetske zemlje nee moidalje da 2unkcioniu dok ne postanu demokratskije) e po%eti da se pri$li+avaju (teorijakonver!encije).

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  4/32

  pro$lema" politi%ki (nema slo$ode - onda to nije socijalizam& isto kao

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  5/32

  (seljaci& intelektualci?) koje imaju prijateljske odnose sa proleterijatom (teorija o prijateljskimklasama - $esmislena).

  .

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  6/32

  . Empirijski put& vrlo %est u 2unkcionalisti%koj teoriji - kakve su stvarne razlike izmeupojedinaca i !rupa& pa da se rede2inie strati2ikacijska slika. ;ajjednostavnije" vii& srednji i ni+islojevi& koji se unutar se$e dele. Po ovome& ovo drutvo je $ilo drutvo slojno! karaktera& $ezula+enja u stvarne odnose izmeu slojeva& koji mo!u $iti komplementarni ili suprotstavljeni. PoIupanovu& postojala je interesna saradnja $irokratije i radni%ke klase& kako $i se srednji slojevi

  dr+ali u loijem polo+aju ne!o to zaslu+uju.G. #tanovite o socijalizmu kao pose$nom tipu drutvenih odnosa koje je predodreeno idejom ona%inu reprodukcije drutva. 7lju%no je da se radi o totalizacijskom sistemu& i da se vladajua!rupacija ne mo+e deliti na ekonomsku& politi%ku& kulturnu...ru!o& nje!ova reprodukcija se vrina osnovu komandno-plansko! sistema. : tom drutvu se temeljno proizvodi planski proizvod(materijalna i nematerijalna do$ra). ma dva svojstva" ukinuto dvojstvo upotre$na vrednost-prometna vrednost (koja postoji u kapitalizmu)& a uvedeno dvojstvo planska vrednost -upotre$na vrednost (to su dva svojstva / planska i upotre$na vrednost). : socijalizmu planskavrednost dominira nad upotre$nom (jer se proizvodi proizvode i ako nemaju upotre$nu vrenost).

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  7/32

  centralnih komiteta). *vo va+i iz razlo!a to drutvo nije $ilo izolovano& ve je $ilo u dodiru sakapitalisti%kim drutvima.

  Predavanje ,.

  7riza i slom socijalisti%ko! poretka

  Po ovom pitanju& nije samo ekonomija zakazala& ve se smatra da je i drutvena nauka u celini$ila iznenaena slomom socijalizma. 80e !odine su period +estokih rasprava o krizi socijalizma(o tekoama da se krize prevaziu) - sli%no kao i sa sadanjom krizom. : Fu!oslaviji jesociolo!ija 80ih nazivana krizolo!ijom (poto je to $io period $ez rasta ili je on $io $ar usporen).Postojao je %itav niz kriza (sto%na ;ema%ka 19G,& 'aarska 19GA& Kehoslova%ka 19A8).Preovlaivalo je stanovite o krizi unutar sistema (manje se !ovorilo o epohalnoj krizi& krizisocijalizma kao poretka).

  ;e mo+e da se reprodukuje du!oro%no kao sistem (3aziev stav)"

  Postojali su #

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  8/32

  paradoksalno zvu%i da je vlasni%ka klasa >0 !odina akumulirala mo& a onda $ila potpunonemona da deluje po%etkom 90ih.

  *snovna delatnost kolektivno - vladajue klase je da stvori takav poredak drutvenih odnosa& !deje njena komandno-planska re!ulacija neophodna (ina%e e nastati nered). Preterano su ula!ali uteku industriju (ener!etika& metalur!ija& maino!radnja)& to je proizvelo sistem neravnote+a& akoje je dr+ava pokuavala ad hoc da rei. #tvarali su to vee proizvodne jedinice (!i!ante)& zata su mislili da e im olakati kontrolu.

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  9/32

  totalizacijsko! karaktera). :klonjen je na%in reprodukcije sistema& ali se nita novo nije odmahiz!radilo& uspostavilo.

  Predavanje .

  #peci2i%nosti socijalizma u Fu!oslaviji

  *dmah se namee pitanje& kakav je to poredak $ioJ *d pedesetih pa nadalje& javljaju se dvastanovita o karakteru socijalizma u Fu!oslaviji"

  1. a je identi%an sa sovjetskim socijalizmom - odnosno da je to totalitarni politi%kisistem (na %elu sa samodrcem

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  10/32

  meunarodne nomenklature). 0ih& to !ovori o stvarnomzna%aju ove institucije. pak& ovo je va+no jer je korelat dru!e va+ne speci2i%nosti& a to je"

  - :voenje tr+ita u socijalizam - osnova za uvoenje tr+ita u socijalizam je uspostavljenaranije& kada je vlasni%ka !rupacija odustala od nasilne kolektivizacije. Partizani su $iliseljaci& a Fu!oslavija u ratu je $ila selja%ko drutvo. 19>. je dolo do suko$a izmeupartije i seljatva (tada sporadi%nih). *vi suko$i su postali masovni sa kolektivizacijom.a nije $ilo suko$a sa #taljinom& ovo $i se lako reilo. 'eutim& opasnost sa dve straneje naterala da se odustane od kolektivizacije.

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  11/32

  ;ije postojalo tr+ite kapitala (koje je i osnovno tr+ite)& iz razlo!a to su $anke $ile poddr+avnom kontrolom (a preduzea su zavisila od $anaka). Postojala je intenzivna kontrola nadspoljnotr!ovinskom razmenom (preduzea jesu vrila razmenu& ali su $ila kontrolisana od stranenomenklature ili tajne policije). $o! ove dve %injenice& mo+e se konstatovati da je postojalosamo kvazi-tr+ite& jer je postojala& osim 2inansijske kontrole& i kadrovska kontrola (nametanje

  direktora od strane nomenklature).

 • 7/23/2019 Promene 2- Kompletne Beleke

  12/32

  Postojalo je nekoliko ta$u tema koje nisu smele $iti kritikovane" lik i delo Fosipa 5roza 0ih opet dolazi do rast