mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,dunp

Download Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

Post on 01-Mar-2018

239 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  1/160

  DRAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

  MERA I INTEGRAL

  (beleke sa predavanja i vebi dr Denisa Puia)

  skripta

  Obradio, redigovao i uredio:Enes Kaapor

  Novi Pazar, 2016.

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  2/160

  Predgovor

  Ova skripta su najpre namenjena studentima matematike koji izu-avaju meru i integral, kako bi lake pripremili i poloili ispit iz is-toimenog predmeta. Napisana su prema predavanjima i vebamadr Denisa Puia koji godinama dri nastavu na osnovnim i masterakademskim studijama iz predmetaMera i integralna Dravnom uni-verzitetu u Novom Pazaru. Gradivo je podeljeno na etiri glave, od

  kojih prve tri ine uglavnom teorijski deo predmeta, dok je etvrtaglava zamiljena kao dodatak i podsetnik nekih osnovnih stvari iz ma-tematike analize, a uz to sadri i odreen broj karakteristinih za-dataka koji su veinom detaljno uraeni i obrazloeni. Na taj nain

  je obuhvaen i taj praktini deo, ime je studentima uveliko olakanospremanje pismenog dela ispita.

  Literatura koju je profesor koristio u toku dranja predavanja ivebi, a koju sam i ja donekle koristio prireujui ova skripta, data je

  na kraju. Korisnim sugestijama i savetima pri pisanju ovih skripataprofesor je doprineo njihovom jo boljem kvalitetu, na emu mu setoplo zahvaljujem.

  U Novom Pazaru, 28.04.2016. Enes Kaapor

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  3/160

  Sadraj

  1 -algebre. Merljive funkcije 11.1 -algebre. Merljiv prostor . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Proireni skup realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Merljive funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 Proireno-realne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.5 Borelove-algebre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.6 Merljivost niza funkcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  2 Mera 302.1 Definicija i osobine mere . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.2 Spoljna mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3 Kompletni merljivi prostori . . . . . . . . . . . . . . . 402.4 Karateodorijev metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.5 Primeri mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  3 Lebegov integral 603.1 Proste funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  3.1.1 Standardna reprezentacija proste funkcije. . . . 623.1.2 Merljivost proste realne funkcije . . . . . . . . . 65

  3.2 Integral proste nenegativne merljive funkcije . . . . . . 663.3 Integral nenegativne merljive funkcije . . . . . . . . . . 753.4 Integral realne i kompleksne merljive funkcije. . . . . . 86

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  4/160

  Sadraj

  4 Dodatak 974.1 Skupovi mere nula. Odgovarajua terminologija . . . . 974.2 Rimanov i Lebegov integral . . . . . . . . . . . . . . . 1034.3 Odabrani zadaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  Literatura 156

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  5/160

  Glava 1

  -algebre. Merljive funkcije

  1.1 -algebre. Merljiv prostor

  Definicija 1.1.1. Neka je X=proizvoljan skup. KolekcijuT pod-skupova skupa Xnazivamo topologijomna skupu Xako zadovoljavasledee uslove:

  (T1) X, T

  (T2) Unija proizvoljne kolekcije elemenata izT je element izT, tj.vai

  {U:

  A} T AU T(T3) Presek bilo koja dva elementa izTje element izT, tj. vai

  U, V T U V T.Ureeni par(X, T)je topoloki prostor, a elemente topologijeT nazi-vamo otvorenim skupovima.

  1

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  6/160

  2 1. -algebre. Merljive funkcije

  Definicija 1.1.2. Kolekciju M P(X) nazivamo -algebrom(-poljem) ako zadovoljava sledee uslove:

  (1) X M

  (2) Unija prebrojive kolekcije elemenata izM je element izM, tj.vai

  {Aj :j

  N

  } M

  +

  j=1

  Aj M

  (3) Komplement bilo kojeg elementa izMje element izM, tj. vaiA M Ac =X\A M.

  Ureeni par (X, M) je merljiv prostor ili prostor sa -algebrom, aelemente izMnazivamo merljivim skupovima.

  Uslov (2) predstavlja zapravozatvorenost kolekcijeM

  u odnosu naprebrojivu uniju svojih elemenata, dok je uslov (3)zatvorenost kolekcijeMu odnosu na komplementiranje svojih elemenata. Napomenimo da

  je uslov (2) ekvivalentan sa uslovom

  niz (Aj )jN izM +j=1

  Aj M.

  Ako uslov (2) iz prethodne definicije zamenimo uslovom

  (2) (n N) A1, A2, . . . , An M n

  j=1

  Aj M,

  tada kolekciju A P(X)koja zadovoljava uslove (1), (2) i (3) zovemoalgebrom (poljem). Odavde neposredno sledi: svaka -algebra jestealgebra.

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  7/160

  1.1. -algebre. Merljiv prostor 3

  Ako neka kolekcijaR P(X)zadovoljava uslove (2) i (3), tada tukolekciju zovemo -prstenom. Analogno gore navedenom, ako kolek-cijaR P(X)zadovoljava uslove (2) i (3), tada tu kolekciju zovemoprstenom.

  Lako se pokazuje da je kolekcijaD =P(X)jedna -algebra. Njunazivamo diskretnom-algebrom na X, i primeujemo da je ona naj-bogatija merljivim skupovima. S druge strane, i kolekcija

  J =

  {, X

  }predstavlja jednu -algebru, koju nazivamoantidiskretnom-algebromna X.

  Navedimo neke posledice definicije kroz sledeu lemu.

  Lema 1.1.1. Neka je(X, M) merljiv prostor. Tada vai sledee:

  (a) M

  (b) niz(Aj )jN izM +j=1

  Aj M

  (c) (n N) A1, A2, . . . , An M n

  j=1

  Aj M

  (d) (n N) A1, A2, . . . , An M n

  j=1

  Aj M

  (e)A, B M A\B, B\A, AB M.

  Dokaz. (a)Neka je X M. Tada, na osnovu uslova (3) iz definicije-algebre vai X\X= M.

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  8/160

  4 1. -algebre. Merljive funkcije

  (b)Za svaki niz (Aj)jNvai

  +j=1

  Aj =

  +j=1

  Aj

  cc=

  +j=1

  Acj

  c M,

  jer iz Aj M (j N)sledi Acj M (j N), pa na osnovu uslova(2) iz definicije-algebre imamo

  +

  j=1Ac

  j M. Sada na osnovu uslova(3) iz definicije -algebre vai nj=1 Acj

  c

  M.

  (c)Neka je(n N) A1, . . . , An M iAj = zaj {n+1, n+2, . . .}.Tada vai

  +j=1

  Aj =A1 A2 . . . An . . . An+1An+2...

  =n

  j=1

  Aj M,

  jer su Aj Mzaj N.

  (d)Neka jen

  j=1

  Aj =

  n

  j=1

  Aj

  cc=

  n

  j=1

  Acj

  c.

  Tada iz (j N) A1, A2, . . . , Aj M sledi (j N) Ac1, Ac2 . . . , AcjM, pa na osnovu (c) imamonj=1 Acj M. Sada na osnovu uslova(3) iz definicije -algebre vai

  n

  j=1 Ac

  j

  c

  M.

  (e)Neka su A, B M. Tada su i njihovi komplementi Ac, Bc M,pa je A\B =A Bc Mkao presek dva elementa izM. Analognoimamo da jeB\A= B Ac M, pa jeAB= (A\B) (B\A) Mkao konana unija elemenata izM. Napomena. Oznaku

  koristimo za obinu uniju elemenata, dok

  oznaku

  koristimo za disjunktnu uniju elemenata.

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  9/160

  1.1. -algebre. Merljiv prostor 5

  Definicija 1.1.3. KolekcijuE P(X) nazivamo polualgebrom (ele-mentarnom familijom) ako zadovoljava sledee uslove:

  (PA1) E

  (PA2)A, B E A B E

  (PA3) Komplement od A je jednak konanoj disjunktnoj uniji ele-

  menata izE, tj. vaiA E Ac =

  aj=1

  Aj, Aj E, j {1, . . . , a}.

  Elementi izEsuelementarni (osnovni) skupovi.Teorema 1.1.1. Neka jeE polualgebra iA kolekcija konanih dis-

  junktnih unija elemenata izE. Tada jeA algebra.

  Dokaz. Treba pokazati da vae uslovi (1), (2) i (3) iz definicije al-gebre. Poto je E, to na osnovu (PA3) imamo da je X\ = Xkonana disjunktna unija elemenata izE, pa X A, tj. vai uslov(1).

  Elemente izE emo oznaavati sa: B, C, Bj , Bm, Cj, Cm, . . ., aelemente izAsa: A, Aj , Am, . . .Neka su A1, A2, . . . , An izA, gde jeAm=

  Jm

  j=1 Bjm, B

  jm E, (j N) (m N) 1 mn, 1jJm.

  Treba dokazati uslov (2), tj.

  (n N) A1, A2, . . . , An A n

  m=1

  Am=n

  m=1

  Jm

  j=1

  Bjm

  A.

  Kod poslednje jednakosti primeujemo da su konane unije elemenataizA zapravo konane unije elemenata izE. Dokaemo li da sve ko-nane unije elemenata izEpripadajuA, dokazali smo uslov (2) za

 • 7/25/2019 Mera i integral..skripta,beleke sa predavanja,DUNP

  10/160

  6 1. -algebre. Merljive funkcije

  definiciju algebre. U tom cilju, dokaimo da razlika svaka dva elementaizEpripadaA. Neka su B1, B2 E. Tada je

  B1\B2=B1 Bc2=B1 J2

  j=1

  Cj2 =

  J2j=1

  B1 Cj2

  A,jer se radi o konanoj disjunktnoj uniji elemenata izE(iz (PA2) sledida B1 Cj2 E).

  Matematikom indukcijom emo pokazati da konane unije eleme-nata izEpripadajuA. Neka su B1, B2 E. Zan= 2imamoB1 B2=B1 (B2\B1) A,

  jer se radi o konanoj disjunktnoj uniji elemenata iz E. Pretpostavimoda to vai zan1, i dokaimo da vai i zan. Neka suB1, B2, . . . , BnE. Imamo

  B1 B2 . . . Bn1 ABn =B 1 B

  2 . . . B

  N Bn =

  =Bn (B1\Bn) (B

  2\Bn) . . . (B

  N\Bn).Ovo je takoe konana disjunktna unija elemenata izE, pa na osnovumatematike indukcije, iz poslednje jednakosti sledi da konane unijeelemenata izEpripadajuA. Prema tome,

  (n N) A1, A2, . . . , An A n

  m=1

  Am=n

  m=1

  Jm

  j=1

  Bjm

  A,