pla d’ordenaciأ“ urbanأچstica municipal ajuntament de poum 21-04-09.pdfآ  poum de...

Download PLA D’ORDENACIأ“ URBANأچSTICA MUNICIPAL AJUNTAMENT DE POUM 21-04-09.pdfآ  POUM de Ventallأ³. Memأ²ria

Post on 30-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL AJUNTAMENT DE VENTALLÓ

  Ventalló, abril de 2009

 • POUM de Ventalló. Índex 2

  ÍNDEX GENERAL

  I MEMÒRIA .............................................................................................................. 3 II NORMES URBANÍSTIQUES.............................................................................. 42 III ANNEXES ........................................................................................................ 124 ANNEX 1: DEFINICIONS GENERALS SOBRE CONCEPTES I PARÀMETRES URBANÍSTICS ..................................................................................................... 125 ANNEX 2: ORDENANCES DE REGULACIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOBRE L'ENTORN I DEL MEDI AMBIENT ................................. 128 ANNEX 3: ............................................................................................................. 139 SUFICIÈNCIA DELS SERVEIS D’ABASTAMENT D’AIGUA I DE SANEJAMET .............................................................................................................................. 139 ANNEX 3: ............................................................................................................. 142 OBRES D’URBANITZACIÓ: MATERIALS I COMPLEMENTS .......................... 142 IV AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA ................................... 144 V MEMORIA SOCIAL .......................................................................................... 158 VI PLÀNOLS ........................................................................................................ 168 VII CARTA DE COLORS .................................................................................... 170 VIII CONVENIS..................................................................................................... 171 IX BENS CULTURALS I CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (DOCUMENT ANNEX)......................................................................................... 175 X INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL............................................... 176 (DOCUMENT ANNEX)......................................................................................... 176 XI INFORME AMBIENTAL DEL `PROJECTE D’INSTAL·ACIÓ......................... 177 D’UN CENTRE D’ALT RENDIMENT D’ESQUÍ NÀUTIC .................................... 177 (DOCUMENT ANNEX)......................................................................................... 177

 • POUM de Ventalló. Memòria 3

  I MEMÒRIA

 • POUM de Ventalló. Memòria 4

  MEMÒRIA ÍNDEX

  1. OBJECTE DEL DOCUMENT ............................................................................. 5 2. MARC TERRITORIAL ........................................................................................ 5 3. PLANEJAMENT DESENVOLUPAT................................................................... 7 4. LEGISLACIÓ APLICABLE................................................................................. 9 5. JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA................................................................... 11 6. OBJECTIUS I CRITERIS DE PLANEJAMENT................................................ 11 7. MESURES PEL DESENVOLUPAMENT I MOBILITAT SOSTENIBLE.......... 36 8. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRAMITACIÓ DEL PLA ... 37 9. QUADRE DE SUPERFÍCIES............................................................................ 39

 • POUM de Ventalló. Memòria 5

  1. OBJECTE DEL DOCUMENT

  El present document conté, a més de la definició dels objectius fonamentals perseguits pel nou planejament, l’adaptació a la nova legislació urbanística catalana, el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, d’ara en endavant TRLLUC, així com la definició del programa de participació ciutadana, d’acord amb el que disposa el Reglament de la Llei d’Urbanisme. La proposta, en caràcter general, és la de conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals, dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, amb un model que eviti la dispersió en el territori. Altrament s’aconsegueix que el municipi disposi d’un planejament que ordeni el municipi i reguli el seu desenvolupament d’acord amb la legislació vigent.

  2. MARC TERRITORIAL

  El medi físic El municipi de Ventalló es troba situat a la vessant sud–est de la plana de l’Alt Empordà, que està formada pels fondals al·luvials que configura el riu Fluvià, responent un règim de riu mediterrani. Queda emmarcada pels terraprims i part de la serralada transversal, ubicació que explica la seva condició de regió eminentment humida. El municipi limita: al nord, amb els nuclis de Torroella de Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, mitjançant la barrera natural del riu Fluvià; al sud, amb els municipis de Garrigoles i Viladamat; a l’est, amb l’Armentera i l’Escala; i a l’oest, amb el municipi de Sant Morí i Vilopriu. El terme inclou, a part del nucli de Ventalló que l'hi dóna nom, els nuclis dels Masos de Ventalló, Montiró, Pelacalç, Saldet, Valveralla, i Vila-Robau, així com d’altres assentaments com ara la urbanització Cant Jordi, l’Arbre Sec i el Mas Grós. El municipi, amb una extensió de 2.471 hectàrees, es troba situat a la riba dreta del Fluvià, a la conca baixa del riu. S’estén des de les serres interfluvials del Fluvià i del Ter, ocupant una bona part de la plana al·luvial, fins a tocar els aiguamolls propers de la costa litoral, limitant el terme a uns dos quilòmetres del mar. El municipi és drenat per diverses rieres que desemboquen al riu Fluvià, la més important és el torrent Gran.

  Xarxa de comunicacions A nivell d’infrastructures i comunicacions, el municipi de Ventalló es troba afectat pel pas de la carretera C-31 de la Bisbal d’Empordà a Figueres i pel pas de la carretera GI-623 de Camallera a Viladamat, així com la GI-624. La línia de ferrocarril de Barcelona a Portbou queda a ponent del terme, essent l’estació de Sant Miquel de Fluvià, la més propera. Cal destacar la carretera GI-623, que és l’eix de comunicació en sentit est - oest des de l’interior fins a la costa, i que connecta amb la N-II i l’AP-7 fins a l’Escala. Per una altre banda tenim la GI-624 que enllaça la GI-623 amb la C-31 tot creuant el terme municipal en la seva part central, essent la via que dona accés a la major part dels nuclis de Ventalló com els Masos de Ventalló, Vila-Robau i Valveralla. A partir de l’entroncament amb la C-31 a l’Arbre Sec, és la carretera de Saldet GIV- 6302 la que ens conduirà fins al municipi de l’Armentera. Per últim, la carretera de l’Armentera a Viladamat GIV-6301 és la que dóna accés als nuclis de Pelacalç i Montiró així com a les urbanitzacions de Can Jordi i Mas Gros.

 • POUM de Ventalló. Memòria 6

  El poble de Ventalló i els seus nuclis estan comunicats per les carreteres locals abans esmentades i per tota una sèrie de camins veïnals, i de pistes que completen la xarxa viària del municipi que alhora comuniquen amb els nuclis veïns. De la carretera C-31 de la Bisbal d’Empordà a Figueres cal tenir present que s’està tramitant el projecte redactat en data de decembre de 2008 de traçat i condicionament del tram entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Fluvià, que preveu un traçat ,dins del terme municipal de Ventalló, diferent al de la carretera actual. El traçat proposat substitueix el creuament de l’Arbre Sec entre la C-31 i la GI-624 i el situat entre la urbanització del Mas Gros i el municipi de Viladamat entre la C-31 i la GI-623, per unes connexions que s’allunyant dels trams edificats del nucli de l’Arbre Sec, de la urbanització del Mas Gros i dels nucli Viladamat.

  Hidrologia Les rieres que drenen en la serra de Ventalló, es recullen en el Fluvià, i aquest segueix el seu curs pel límit del terme municipal de Ventalló cap al terme municipal de l’Armentera i Sant Pere Pescador fins sortir al mar. El curs del riu Fluvià, a la vessant nord del municipi formant el límit d’aquest, genera unes zones de terrenys humits de grans qualitats hidràuliques i ecològiques, imprescindibles per a la formació de conjunts de masses forestals que mereixen una especial protecció. Dintre d’aquestes cal destacar les basses de Valveralla, creades per l’explotació d’àrids que ara formen part de les zones humides. S’ha de fer esment especial als traçats de rec que transcorren a la vora del Fluvià, amb especial atenció el rec del Molí que transcorre molt a prop dels nuclis de Valveralla, l’Arbre Sec i Saldet. Aquest rec es troba en desús i no te la condició d’escórrer, a exempció d’algun tram. Per altra banda, s’ha de tenir molt en compte el Torrent Gran, que creua el terme municipal en direcció sud-nord, essent el límit natural de creixement del nucli de Ventalló pel seu costat oest. S’ha elaborat el estudi de inundabilitat d’aquest Torrent en base a un aixecament topogràfic de la zona, per tal de preveure un planejament compatible amb els diferents graus d’afectació. Per últim, procedim a enumerar els diferents recs i torrents dintre del terme municipal com són el Torrent de la Gavatxa, que transcorre molt a prop del nucli de Vila-Robau, els Torrents del Forn i de la Reguera que conflueix en el Torrent Gran, la riera de Pelacalç i el Rec de l’Agulla entre els nuclis de Pelacalç i

Recommended

View more >