pentaksiran sekolah 280116

Upload: jamilah-ahmad

Post on 08-Jul-2018

239 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  1/13

  Marketing Planning OverviewDate

  SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

  PENTAKSIRAN SEKOLA

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  2/13

  Cadangan Mesyuarat PentaksiranSekolah

  Penjaminan kualiti

  Status pelaksanaan PentaksiranSekolah

  KANDUNGAN

  1

  2

  3

  4

  Pelan Taktikal Pentaksiran Sekolah2016

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  3/13

  Semua JPNperlu

  menubuhkan !"Task #or$edi semuaperingkat

  KeputusanMesyuaratPenyelarasanBPK-KSPA Bil.3/!"# pada3-# $g%s!"# danMesyuaratBPK-JPN pada3 Sept. !"#

  memutuskan&

  Status pelaksanaan PS %Tindakan hasil keputusan Mesyuaratbersama &P" 

  "

  1

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  4/13

  Melaksana-kan "ursus

  PemantapanPS

  KeputusanMesyuaratPenyelarasanBPK-KSPA Bil.3/!"# pada3-# $g%s!"# danMesyuaratBPK-JPN pada3 Sept. !"#

  memutuskan&

  Status pelaksanaan PS %Tindakan hasil keputusan Mesyuaratbersama &P" 

  "

  2

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  5/13

   ".Pemantauan di'alanpada

  " $kt ( "# $kt "

  . Ka'ian PelaksanaanKa'ian PelaksanaanPentaksiranPentaksiran

  Sek%la)Sek%la)

  --

    Focal Point 1:

    Pn Kamaria) +t ,aA+iddin

    Pen%l%ng PengaraSains

  Focal Point 2: 

  ik Nina ada +t ,a)ari  Pen. Pengara) SainsMemantau untuk

  kenal pasti isudan membuatanalisispelaksanaank%mp%nen PS sertamem+uat 0adanganpenam+a)+aikan.

  Melantik Pega'aiFocal Point  PentaksiranSek%la) 1PS2 diperingkat negeri.

  KeputusanMesyuaratPenyelarasanBPK-KSPA Bil.3/!"# pada3-# $g%s!"# danMesyuaratBPK-JPN pada3 Sept. !"#

  memutuskan&

  Status pelaksanaan PS %Tindakan hasil keputusan Mesyuarat bersama &P" "

  3

  4

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  6/13

  Pementoran(22 Sept 2015)

  Penjaminan "ualiti (ang Telah)ilaksana *leh SP+

  Penyelarasan Pemantauan Penges(15 Sept -30 Okt 2015) (15 sept- 30 (15 Sept -30 Okt 2015)

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  7/13

   

  PPD meng)antar lap%ranpelaksanaan kursuspemantapan PS dan

  Pen'aminan Kualitimenggunakan %rmat yang

  di+erikan

  "esinambungan kursus dijalankan olehPP)

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  8/13

  Tindakan terhadap keputusan menteri hasilpemeriksaan na,ir telah dilakukan

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  9/13

  Pelan Taktikal Pentaksiran Sekolah2016

  3

  -+./S M+S+ P+"S+++ PT+"S/.+ S"*+ 2016S"T*. "umpulan Sasaran

  Program tama 5 +ktiitiTempoh Pelaksanaan

  Pelaksana &ajet "eselur

  7.M81 2 3 4 9 6 : ; < 10 11 12

  &/

   !P )+ PP)  

  1

  Mesyuarat Jawatankuasa TaskForce Pentaksiran Sekolah(JPN)

    URUSETIA TASK FR!E PS JPN

  2  Mesyuarat Jawatankuasa TaskForce Pentaksiran Sekolah (PP")

    URUSETIA TASK FR!E PS PP"  

  3  Pelaksanaan PS   SEK#A$

  4 %en&kel Pe'u&aran

  Pena'inan Kualiti

    SPA * PP"

  9 Pe'antauan + Penyelarasan ,anPen&esanan PS

    SPA * PP"  

  6  Pela-oran Prestasi Muri,   PP" * SEK#A$  

  :   Post Morte' PS   SPA* PP"  

   !M+ P.*-.+M 2 : 3 3 3 : 3 3 3 : 2 0 43 !M+

  "S.+ 

  *bjekti> "umpulanSasaran

  "P/T*?

  720198

  Sasaran 5 Capai

  2016

  Meningkatkankualiti pengurusan

  PentaksiranSekolah 7PS8

  Pega'ai SP+ !P@nit

  +kademikPP)@AargaSekolah

  Peratus Pen$apaian Pengurusan dan pelaksanaan

  Pentaksiran Sekolah 0

  S+S+.+

  152T+

  +"/.T+

  )/100B7:8

   

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  10/13

  adang

  agendmesyuaPS perta

  PPD

  Cadangan Mesyuarat Pentaksiran Sekol4

  P St d d P t i d l PS

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  11/13

  Belum mencapai

  tahap penguasaan

  Telah mencapai

  Tahap penguasaan

  Pemulihan

  !"#

  Peranan Standard Prestasi dalam PS

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  12/13

  Penggunaan standard kurikulum dan

  standard prestasi yang seiring dan

  secara berterusan dalam proses

  pengajaran-pembelajaran-pentaksiranmembolehkan penambahbaikan dalam

  pembelajaran murid

 • 8/19/2019 Pentaksiran Sekolah 280116

  13/13

  Penggunaan standard kurikulum dan

  standard prestasi yang seiring dan

  secara berterusan dalam proses

  pengajaran-pembelajaran-pentaksiranmembolehkan penambahbaikan dalam

  pembelajaran murid

  S"/+

  T./M+ "+S/