bmm - pentaksiran berasas sekolah 1

Upload: eveling-chia

Post on 15-Oct-2015

37 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

nn

TRANSCRIPT

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  1/17

  Pensyarah:

  Encik Rusli

  Disediakan Oleh:Deepa Chandran

  Leong Xin Yi

  Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah RendahPenilaian Berasaskan Sekolah (PBS)

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  2/17

  Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)

  Konsep

  Rasional

  Ciri-ciri

  Aspek penilaian Instrumen

  Pengredran

  Prosedur Pelaksanaan

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_9/Instrumen%20BM%20Tahun%201%20(Presentation).docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_9/Instrumen%20BM%20Tahun%201%20(Presentation).docx
 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  3/17

  KONSEPApa itu PBS?

  Satu pentaksiran yang bersifat holistik yang mampu menilai

  aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan

  psikomotor (jasmani) selaras dengan Pendidikan Kebangsaan

  dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

  PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik.

  PBS memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk

  melaksanakan pentaksiran formatif (pentaksiran yang dijalankan

  semasa proses pembelajaran berlangsung) dan sumatif

  (pentaksiran yang dijalankan di akhir satu unit pembelajaran)

  yang berasaskan sekolah.

  Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah,

  Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti, Jasmani, Sukan dan

  Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik.

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  4/17

  4 komponen dalam PBSPentaksiran Sekolah (PS)

  Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh

  guru sekolah di sekolah.

  Contoh instrumen pentaksiran yang boleh ddigunakan ialah

  lembaran kerja, pemerhatian, kuiz, senarai semak, laporan

  tugasan, tugasan rumah dan ujian.

  Pentaksiran pada peringkat ini boleh dilaksanakan dalam bentuk

  pentaksiran formatif atau pentaksiran sumatif.

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  5/17

  4 komponen dalam PBSPentaksiran Pusat (PP)

  Ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh

  guru berdasarkan tugasan dan skema pemarkahan yang

  dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang

  ditetapkan mengikut mata pelajaran.

  Perkara yang ditaksirkan adalah berkaitan dan memenuhi

  sukatan pelajaran yang ditetapkan.

  Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam

  sijil yang dianugerahkan oleh Lembaga Peperiksaan dengan

  mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan

  pentaksiran sekolah.

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  6/17

  4 komponen dalam PBSPentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)

  Ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan

  dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani dan kesihatan,

  sukan dan permainan, aktiviti kokurikulum dan aktiviti

  ekstrakurikulum.

  Standrad kecergasan fizikal kebangsaan (SEGAK) dan Body

  Mass Index (BMI) dilaksanakan untuk menilai dan melaporkan

  aktiviti fizikal murid-murid.

  Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh

  Lembaga Peperiksaan bersama organisasi yang berkenaan

  dengan bidang kepakaran mereka.

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  7/17

  4 komponen dalam PBSPentaksiran Psikometrik (PSP)

  Dilaksanakan di peringkat sekolah atau pusat untuk mengukur

  kebolehan semula jadi murid, kemahiran berfikir, kemahiran

  menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan

  personaliti murid.

  Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses

  pengajaran dan pembelajaran.

  Instrumen uian psikometrik, cara menganalisis dan mentafsir

  data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksanakan

  oleh sama ada LPM atau sekolah.

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  8/17

  RASIONAL

  Mengesanperkembanganmurid secaramenyeluruh.

  Mengenal pastikekuatan dan

  kelemahan muriddalam

  pembelajaran lebih

  awal dari semasake semasa.

  Mengetahuikeberkesanan

  pengajaran guru.

  Guru dapatmerancang dan

  mengubahsuaipengajarannya.

  Guru juga dapatmenjalankan

  tindakan susulanyang sesuai denganserta-merta.

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  9/17

  CIRI-CIRI Menilai muridnya sendiri

  Dikendalikan oleh guru

  Menilai penguasaan murid

  berdasarkan hasil pembelajaranyang telah ditentukan.Berasaskan kriteria

  Dijalankan berterusan

  Mengesan perkembangan,kemajuan dan pencapaian murid

  Formatif

  Pemerhatian

  Lisan

  Penulisan

  Pelbagai kaedah

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  10/17

  CIRI-CIRI

  Intelek

  Rohani

  Emosi

  Jasmani

  Mengesanperkembangan

  pembelajaran secaramenyeluruh

  Berdasarkan kemampuan individudan bukan untuk perbandinganantara individu

  Menekankanperkembangan individu

  Melatih murid menilai kemajuansendiri secara berterusan

  Guru mendapat maklumattambahan

  Menggalakkan penilaiankendiri

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  11/17

  CIRI-CIRI

  Merancang

  Menentukan instrumen

  Melaksana

  Menganalisis

  Merekod

  Melapor

  Tindakan susulan

  Bersistem

  Mengatasi kelemahan

  pembelajaran Mempertingkatkan kekuatan

  pembelajaranMembolehkan tindakan

  susulan

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  12/17

  ASPEK PENILAIAN

  Daya kreatif

  merekacipta,melukis

  Kemahiranproses sains

  memerhati,membuat

  inferens

  Perlakuandan amalan

  nilai

  membantu,

  berdikari

  Sikap

  bersemangat untukbelajar,gigihbekerja

  Kesihatan dankecergasan

  sihat, cergasdan aktif

  Kemahirankinestetik

  bersukan,bergeraksecara kreatif

  Bakat danminat

  Kesungguhan membuatsesuatu,kelebihandalamsesuatu

  bidang

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  13/17

  PENGGREDAN

  Band Standard6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

  5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

  4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

  3 Tahu, faham dan boleh buat2 Tahu dan faham

  1 Tahu

  Pelaporan Penilaian

  Dalam PBS pencapaian murid dilaporkan berdasarkan Standrad Prestasi

  (Band) seperti dalam jadual di bawah:-

  * Program Pendidikan Khas mempunyai Band 1-4 sahaja

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  14/17

  PENGGREDAN

  Ban

  d

  Pernyatan Standard

  1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis.

  2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan

  ditulis.3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara

  yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

  4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat

  yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan

  betul.

  5 Memahami, menaakul dan memberikan respons / menyampaikan

  sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam

  pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

  6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada

  pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis denganekan saya

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  15/17

  Contoh Instrumen

  Document

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_9/Instrumen%20BM%20Tahun%201%20(Presentation).docxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_9/Instrumen%20BM%20Tahun%201%20(Presentation).docx
 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  16/17

  MULA Guru pilih standard kurikulum yang diajar.

  Guru rancang pengajaran,

  pembelajaran dan menyediakan

  kaedah pentaksiran.

  Guru melaksanakan pengajarandan pembelajaran dan

  pentaksiran.

  Guru menilai prestasi murid,

  merekod dan melapor

  berdasarkan evidens.

  Pilih standard kurikulum yang

  baru dan laksanakan pengajaran,

  pembelajaran dan pentaksiran

  seterusnya diajar.

  Pemulihan

  Belum

  mencapai

  tahap

  penguasaan

  Telah

  mencapai

  tahap

  penguasaan

  PROSEDUR PELAKSANAKAN

 • 5/25/2018 BMM - Pentaksiran Berasas Sekolah 1

  17/17