pentaksiran bm sekolah rendah

102
BMM3103 PENTAKSIRAN BM SEKOLAH RENDAH NORHAYATI AYIT PENSYARAH JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS PULAU PINANG BMM3103 1

Upload: trifnach

Post on 04-Oct-2015

271 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

trifnach//sharing is caring

TRANSCRIPT

 • BMM3103 PENTAKSIRAN BM SEKOLAH RENDAH

  NORHAYATI AYIT

  PENSYARAH

  JABATAN PENGAJIAN MELAYU

  IPG KAMPUS PULAU PINANG

  BMM3103 1

 • TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

  Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan .

  Maklumat :

  topik,

  bukti dan

  prestasi.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 2

 • Penghakiman:

  pertimbangan dan

  pencapaian aspek pendidikan,

  Produk

  pengetahuan,

  kemahiran dan

  nilai.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 3

 • Proses pendidikan

  operasi,

  dapatan dan

  hasil.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 4

 • Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:-

  Instrumen

  Kumpulan yang ditaksir

  Respon

  Kumpulan yang menaksir

  Skor

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 5

 • Pengujian

  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.

  satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.

  dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 6

 • Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.

  ujian kloz menguji kefahaman membaca

  ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 7

 • Penilaian

  Terry D. TenBrink (1974:8) menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 8

 • Proses menilai dapat memberi maklumat

  tentang:

  pencapaian objektif pelajaran,

  kaedah mengajar seorang guru dan

  keberkesanan sesebuah kurikulum.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 9

 • Pentafsiran penilaian berdasarkan:

  data kuantitatif dan

  penghuraian kualitatif

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 10

 • Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah

  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.

  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 11

 • membandingkan pencapaian seseorang

  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 12

 • membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.

  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 13

 • Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

  PENILAIAN

  PENGUJIAN PENTAKSIRAN

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 14

 • Berdasarkan rajah di atas, kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek berkenaan.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 15

 • Latihan 1

  Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan

  ujian bulanan, semester dan akhir tahun. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sila jawab soalan-soalan dibawah;

  a. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian, pengukuran, dan penilaian

  dilakukan.

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 16

 • b. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsep-

  konsep pengujian, penilaian, dan pengukuran ini dalam bentuk grafik.

  c. Sejauh manakah kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan?

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 17

 • TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL

  Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956

  Domain Krathwohl oleh David Krathwohl

  3/15/2015 2:38:09 PM BMM3103 18

 • Kerangka Konsep

  Taksonomi

  dan

  Domain

  Taksonomi Bloom

  Domain Krathwohl

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 19

 • Taksonomi Bloom

  Tujuan pendidikan dibahagikan kepada

  tiga domain, iaitu:

  Cognitive Domain (Domain Kognitif), melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 20

 • Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 21

 • Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan, berenang, dan mengoperasi mesin.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 22

 • Domain Kognitif

  Bloom membahagikan domain kognitif kepada

  enam tahap. Domain ini terdiri dari dua tahap

  iaitu:

  Pengetahuan

  Kemampuan dan Keterampilan Intelektual

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 23

 • Pengetahuan (Knowledge)

  Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 24

 • Pemahaman (Comprehension)

  Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan

  memahami gambaran, laporan, jadual , diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 25

 • Aplikasi (Application)

  Pada tahap ini, seseorang pelajar memiliki

  kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metodologi , rumus, teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 26

 • Analisis (Analysis)

  Pada tahap analisis, seseorang akan mampu

  menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 27

 • Sintesis (Synthesis)

  Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan

  mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 28

 • Penilaian (Evaluation)

  Dikenali dari kemampuan untuk memberikan

  penilaian terhadap penyelesaian, gagasan, metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 29

 • Domain Psikomotor

  Persepsi

  Persediaan (Set)

  Respons Terpimpin

  Mekanisme (Mechanism)

  Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response)

  Penyesuaian (Adaptation)

  Penciptaan (Origination)

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 30

 • Domain David Krathwohl

  Domain Afektif

  Penerimaan (Receiving/Attending)

  Tanggapan (Responding)

  Penghargaan (Valuing)

  Pengorganisasian (Organization)

  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex)

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 31

 • Tugasan 2

  Arahan:

  Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Setelah itu, anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.

  1. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi:

  a. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 32

 • b. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.

  c. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 33

 • TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

  JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.

  Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

  Test Blue Print dan Test Specification.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 34

 • Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)

  Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.

  Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.

  Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.

  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 35

 • Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.

  Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % - 80%.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 36

 • Kepentingan JSU

  Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.

  Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.

  Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran

  Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.

  Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 37

 • Langkah-langkah Membina JSU

  Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji

  Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu

  a. soalan objektif (30 soalan)

  b. 1 markah bagi 1 item

  c. jumlah soalan bagi setiap topik dikira:

  = Jumlah masa X Jumlah soalan

  Jumlah Masa keseluruhan

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 38

 • Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item

  Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom

  Tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 39

 • TAKSONOMI BLOOM

  Domain Kognitif 6. Penilaian Sukar 5. Sintesis 4. Analisis 3. Penggunaan 2. Kefahaman 1. Pengetahuan

  Mudah

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 40

 • Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?

  Ujian objektif

  Ujian struktur

  Ujian esei, dan lain-lain.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 41

 • Langkah V:

  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif, struktur, esei dll)

  Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah soalan sukar)

  Pemarkahan

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 42

 • Langkah VI

  Nyatakan mata pelajaran

  Nyatakan tingkatan

  Susunan nombor soalan mengikut tajuk

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 43

 • Latihan 3

  Arahan:

  Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.

  Tetapkan bilangan item, peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.

  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 44

 • TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN

  Kedudukan dan kepentingan ujian dalam

  penilaian pendidikan bahasa:

  mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar

  kelemahan dan

  Kekuatan

  untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti P&P.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 45

 • Kerangka Konsep

  Pembinaan Ujian

  Objektif

  Subjektif

  3/15/2015 2:38:10 PM

  BMM3103 46

 • Jenis-jenis Ujian

  Ujian Objektif

  memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.

  Antara item ujian ini:

  jawapan pendek,

  item jenis padanan,

  item jenis aneka pilihan

  kloz.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 47

 • Item Respons Bebas

  i. Jenis soalan:

  contoh:

  a) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas)

  b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai

  kasut)

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 48

 • ii. Item Melengkapkan Penyataan

  contoh:

  a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun.

  b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 49

 • Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan)

  Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih:

  jawapan betul atau paling tepat.

  Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.

  Item-item itu ialah format salah-betul, padanan, dan aneka pilihan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 50

 • Item Salah - Betul

  dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu:

  betul (B) atau salah (S).

  (S) atau tidak setuju (TS)

  ya (Y) atau tidak (T).

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 51

 • Item Aneka Pilihan

  Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut.

  a. Item aneka pilihan berbentuk soalan

  b. Jenis jawapan terbaik

  c. Analogi

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 52

 • Item Jenis Cantuman

  Teknik Kloz Menggunakan ujian kloz, sebagai alat bagi menguji

  kefahaman bacaan .

  pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.

  pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya.

  cuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 53

 • Soalan Subjektif

  Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:-

  Item Jenis Struktur

  Item Jenis Esei

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 54

 • Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian

  1. Bersifat Kesahan (validity)

  a. Kesahan Isi

  b. Kesahan Ramalan

  c. Kesahan Serentak

  d. Kesahan Gagasan

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 55

 • ii. Kebolehpercayaan Ujian

  Merujuk kepada ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang

  diuji.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 56

 • Rumusan

  Dalam proses pembinaan item ujian, perkara yang harus dipertimbangkan. Antaranya ialah:

  objektif ujian,

  kandungannya,

  kemahiran-kemahiran yang akan diuji

  seterusnya aras ujian itu sendiri.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 57

 • Soalan Tutorial

  a. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei.

  b. Sila bina 12 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa

  bagi pelajar anda. Item yang anda bina mestilah merangkumi 2 soalan untuk

  setiap aras iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan

  penilaian

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 58

 • TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA

  Jenis Penilaian bahasa

  Terdapat beberapa jenis ujian, iaitu: ujian formatif,

  ujian sumatif

  ujian kefasihan,

  ujian kemajuan,

  ujian bakat dan

  ujian pencapaian.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 59

 • Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan :

  skop kemahiran,

  jangka masa P&P

  objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 60

 • Ujian Formatif

  bahan atau alat untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.

  skop agak terhad dan tidak luas.

  Tujuan untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran.

  mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 61

 • dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 62

 • Ujian Sumatif

  proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid.

  Skop Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 63

 • Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif

  Ujian Fomatif Perbezaan Ujikan Sumatif

  Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan.

  Fungsi Pensijilan atau penggredan

  Sepanjang pengajaran Masa Pada akhir unit/kursus

  Kognitif, psikomotor dan afektif

  penekanan Kognitif

  Terhad kepada tugasan sifat Beraneka jenis

  Brubah-ubah kesukaran Senang - susah

  Dibentuk khas alat Peperiksaan akhir tahun

  Rujukan kriteria Jenis ujian Rujukan norma

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 64

 • Ujian Bakat

  bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing.

  melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik,tatabahasa dan kosa kata.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 65

 • Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti

  meniru penyebutan bunyi-bunyi, mengubah bentuk, atau struktur sesuatu bahasa,

  menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 66

 • Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 67

 • Ujian Pencapaian

  untuk menentukan setakat manakah murid-muri

  d telah menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.

  dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.

  ujian pra dan ujian pos

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 68

 • Ujian Kefasihan

  untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.

  menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 69

 • TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA

  Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar.

  penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara

  ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira

  BMM3103 70

 • 1. Penilaian Melalui Porfolio

  kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 71

 • Tujuan portfolio ialah untuk :

  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.

  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.

  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 72

 • Kegunaan Portfolio menilai perkembangan dalam satu tempoh

  (authentic assessment). menilai perkembangan kemahiran dan

  kebolehan. digunakan bagi menggambarkan keperluan

  spesifik dalam penyempurnaan gred. menilai secara sumatif pembelajaran. menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan

  pelajar

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 73

 • Ciri-ciri Portfolio

  Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional, matlamat, halatuju, prosedur kerja, pengalaman dan harapan.

  Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 74

 • Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan, komen, dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.

  Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 75

 • Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 76

 • Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.

  Portfolio Kerja Harian

  Portfolio Hasil Terbaik

  Portfolio Dokumen

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 77

 • Aspek-aspek yang perlu dalam

  sesebuah Portfolio

  Senarai semak yang disediakan oleh guru

  Nota-nota yang disediakan oleh guru

  Catatan jurnal

  Buku log

  Refleksi kendiri murid

  Gambar dan foto

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 78

 • Kebaikan Penilaian Portfolio Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajaran dan

  pembelajaran Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai

  pencapaian muri-murid Merupakan satu cara untuk menilai tahap

  perkembangan murid-murid Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan

  tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 79

 • 2. Penilaian Melalui Pemerhatian

  dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.

  Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif,afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 80

 • Jenis Pemerhatian

  Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:

  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.

  Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended.

  Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 81

 • Strategi Pemerhatian

  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.

  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.

  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif,psikomotor, bahan dan persekitaran.

  Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 82

 • Fungsi Pemerhatian

  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.

  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.

  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 83

 • pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai, pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan, dan sikap bias serta prasangka penilai.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 84

 • TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA

  1. Penilaian Melalui Kontra Pembelajaran

  suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.

  ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 85

 • Cara Pelaksanaan

  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 86

 • Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.

  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 87

 • Fungsi Kontrak Pembelajaran

  Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : pelajar mengenal pasti dan merekod,

  menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri,

  mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 88

 • Bagaimanakah kontrak pembelajaran

  digunakan?

  Penilaian objektif tugasan

  Hasil Pembelajaran

  Penilaian

  Format / Bentuk

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 89

 • Format Kontrak Pembelajaran

  boleh dibuat mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.

  Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal, yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas

  Boleh juga dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 90

 • Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : .................................................. Nama : .............................................................. Tahun/Tingkatan :................................................ Tugasan : ............................................................. Objektif : 1......................................................... 2......................................................... 3.........................................................

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 91

 • Perkembangan Peringkat

  Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini

  Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini

  Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini

  Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat

  Catatan

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 92

 • Tandatangan murid Tandatangan Tandatangan guru

  rakan sebaya

  .............................. ........................... ..............................

  Nama: Nama: Nama:

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 93

 • Penilaian Melalui Soal Jawab

  merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.

  melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 94

 • Cara Pelaksanaan

  guru mengemukakan soalan-soalan

  pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya.

  Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 95

 • TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA

  Penilaian Melalui Projek aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu

  tempoh masa yang tertentu. melibatkan kutipan serta analisis data untuk

  membuat laporan secara individu atau secara berkumpulan dan

  dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah.

  Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 96

 • Tujuan pembelajaran Projek

  Sebagai satu aktiviti pembelajaran, projek membawa tujuan berikut:

  Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab.

  Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi.

  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 97

 • Ciri-ciri Penilaian Projek

  Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan, visual, kinestetik ).

  Jangka masa yang panjang

  Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar.

  Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Tidak ada satu jawapan yang benar.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 98

 • Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan.

  Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu.

  Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti, kemahiran merancang, integrasi pengetahuan, kebolehan membuat tugasan bersama orang lain.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 99

 • Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu.

  Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu.

  Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 100

 • Jenis-jenis penilaian Projek

  Latihan dan soalan open-ended untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis.

  Extended tasks assignment seperti menulis puisi, melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji, membina model.

  Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.

  Tugasan prestasi drama, lakonan, persembahan, poster atau model.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 101

 • Langkah-langkah untuk menjalankan

  Projek.

  Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek.

  Langkah 2 : Penilaian awal projek.

  Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.

  Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat.

  Langkah 5 : Penilaian hasil projek.

  3/15/2015 2:38:10 PM BMM3103 102