taklimat pentaksiran sekolah

39
PENTAKSIRAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Upload: nasuha792

Post on 04-Aug-2015

49 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Taklimat pentaksiran sekolah

PENTAKSIRAN SEKOLAH

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 2: Taklimat pentaksiran sekolah

PS

2©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN,

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 3: Taklimat pentaksiran sekolah

Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui

APA yang murid TAHU

APA yang murid BOLEH BUAT

APA yang murid BOLEH AMALKAN

APA yang murid TAHU

APA yang murid BOLEH BUAT

APA yang murid BOLEH AMALKAN

3©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

P E N T A K S I R A NPS

Page 4: Taklimat pentaksiran sekolah

• Dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan dan pelaporannya

• Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif yang seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan dalam bentuk pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, bulan, penggal atau tahun

• Komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.

• .

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

Page 5: Taklimat pentaksiran sekolah

What

QA

Why

How

WhenWhen

Assessment for learning

Sepanjang P & P

Untuk memperbaiki pembelajaran murid

Pelbagai kaedah pentaksiran

Merujuk standard prestasi

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa

Report

What

Assessment of learning

WhenDi hujung sesuatu unit pembelajaran

Why

Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid

How Pelbagai kaedah pentaksiran

QAMerujuk standard prestasi

Report

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap unit pembelajaran / bulan / penggal / tahun

Proses Pembentukan

Pentaksiran SUMATIF

Pentaksiran FORMATIF

Proses Merumuskan

Page 6: Taklimat pentaksiran sekolah

HolistikMampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid

BerterusanAktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P

Merujuk standard prestasi

Dibina berdasarkan standard kurikulum

CIRI PENTAKSIRAN

SEKOLAH

Fleksibel Kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut

kesesuaian dan kesediaan murid

Page 7: Taklimat pentaksiran sekolah

©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 8: Taklimat pentaksiran sekolah

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa

yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian

seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum

PRS

8©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN,

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 9: Taklimat pentaksiran sekolah

Rujukan Standard

• Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan standard

• Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard

• Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard

• Taburan markah / gred tidak ditetapkan

• Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan

Page 10: Taklimat pentaksiran sekolah

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI

MatlamatObjektifStandard KandunganStandard Pembelajaran

Pernyataan StandardDeskriptorEvidens

Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid

PENTAKSIRAN

Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dibangunkan oleh BPK. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P.

Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum.

Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dibangunkan oleh BPK. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P.

Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum.

Page 11: Taklimat pentaksiran sekolah

Belum mencapaitahap penguasaan

Telah mencapaiTahap penguasaan

Pemulihan

MULA

Peranan Standard Prestasi dalam PS

Page 12: Taklimat pentaksiran sekolah

Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah

• Permulaan proses P&P, guru merancang perkara yang akan diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Guru akan menentukan kaedah pengajaran, menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikut kreativiti guru.

• Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar. Pentaksiran boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. Contohnya, dalam menggunakan kaedah pemerhatian, guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu, faham dan boleh buat.

• Setelah menilai pencapaian murid, guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap penguasaan murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid, sama ada dalam bentuk proses, produk atau diri murid itu sendiri.

Page 13: Taklimat pentaksiran sekolah

STANDARD PRESTASI

Page 14: Taklimat pentaksiran sekolah

Ciri-ciri Standard Prestasi

Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran

Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik)

Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens

Standard yang boleh ditaksir dan dicapai

Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk

Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran

Page 15: Taklimat pentaksiran sekolah

PERNYATAAN TAFSIRAN

Band Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid.

Standard Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid.

Pernyataan Standard

Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 – 3, (atau Tahun 1 – 6), yang digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan.

Deskriptor Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan.

Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran.

Evidens (murid) Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor.

Evidens (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

Page 16: Taklimat pentaksiran sekolah

Band, Standard, Deskriptor, Evidens

Band Standard Deskriptor Evidens

1

2

3

4

5

6

Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran

(OM & OP)

Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat

Pernyataan tentang bagaimana murid menunjukkan “tahu” dan “boleh buat”

Page 17: Taklimat pentaksiran sekolah

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI(Performance Standard)

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 18: Taklimat pentaksiran sekolah

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI(Performance Standard)

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 19: Taklimat pentaksiran sekolah

6

5

4

3

2

1 Tahu

Tahu

Tahu

Tahu

Tahu

Tahu

Faham

Faham

Faham

Faham

Faham

Boleh buat

Boleh buat dengan Beradab

Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Boleh buat dengan Beradap Mithali

Page 20: Taklimat pentaksiran sekolah

COMPANY LOGO

Page 21: Taklimat pentaksiran sekolah

COMPANY LOGO

Page 22: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Ting. 1

2012

Ting. 2

2013

Ting. 3

2014

6 B6 D E D E D E

5 B5 D E D E D E

4 B4 D E D E D E

3 B3 D E D E D E

2 B2 D E D E D E

1 B1 D E D E D E

Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Ting.1 – Ting. 3 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan

Page 23: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema

1

Tajuk / Modul

Tema

2

Tajuk / Modul

Tema

3

Tajuk / Modul

Tema

4

6 B6

5 B5

4 B4

3 B3

2 B2

1 B1

Tingkatan 2

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 24: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema

1

Tajuk / Modul

Tema

2

Tajuk / Modul

Tema

3

Tajuk / Modul

Tema

4

6 B6

5 B5

4 B4

3 B3 D E

2 B2 D E

1 B1 D E

Tingkatan 2

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 25: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema

1

Tajuk / Modul

Tema

2

Tajuk / Modul

Tema

3

Tajuk / Modul

Tema

4

6 B6

5 B5 D E

4 B4 D E

3 B3 D E D E

2 B2 D E D E

1 B1 D E D E

Tingkatan 2

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 26: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema

1

Tajuk / Modul

Tema

2

Tajuk / Modul

Tema

3

Tajuk / Modul

Tema

4

6 B6 D E

5 B5 D E D E

4 B4 D E D E

3 B3 D E D E D E

2 B2 D E D E

1 B1 D E D E

Tingkatan 2

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 27: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema

1

Tajuk / Modul

Tema

2

Tajuk / Modul

Tema

3

Tajuk / Modul

Tema

4

6 B6 D E D E

5 B5 D E D E

4 B4 D E D E D E

3 B3 D E D E D E

2 B2 D E D E D E

1 B1 D E D E

Tingkatan 2

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 28: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema

1

Tajuk / Modul

Tema

2

Tajuk / Modul

Tema

3

Tajuk / Modul

Tema

4

6 B6 D E D E

5 B5 D E D E

4 B4 D E D E D E

3 B3 D E D E D E

2 B2 D E D E D E

1 B1 D E D E

Tingkatan 2

Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Ting.2 mesti ada Band 1 – Band 6

28©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 29: Taklimat pentaksiran sekolah

BandPernyataan Standard

Ting. 2

2013

6 B6B6D1 B6D1E1

5 B5 B5D1 B5D1E1

4 B4B4D1 B4D1E1

3 B3

B3D1

B3D2

B3D3

B3D1E1

BED1E2

B3D1E3

B3D2E1

B3D3E1

B3D3E2

2 B2B2D1 D2D1E1

B2D1E2

B2D1E3

1 B1

B1D1

B1D2

B1D1E1

B1D1E2

B1D2E1

Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran

29©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 30: Taklimat pentaksiran sekolah

Band Standard Deskriptor EvidensB1

(Bahasa Inggeris)

D1 D1E1

D1E2

B1(Matematik)

D1

D2

D1E1

D1E2

D2E1

B1(Pendidikan Islam)

D1

D2

D3

D1E1

D1E2

D1E3

D2E1

D2E2

D3E1

D3E2

D3E330©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN,

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Page 31: Taklimat pentaksiran sekolah

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASIMATEMATIK (PERINGKAT MENENGAH RENDAH)

Band 6

T&F&BBM

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan

Band 5

T&F&BBT

Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah

Band 4

T&F&BB

Memgetahui, memahami dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik

Band 3

T&F&B

Mengetahui, memahami dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik

Band 2

T & F

Mengetahui dan memahami konsep dalam matematik

Band 1T

Mengetahui pengetahuan asas matematik

Page 32: Taklimat pentaksiran sekolah

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASIGEOGRAFI (PERINGKAT MENENGAH RENDAH)

Band 6

T&F&BBM

Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia

Band 5

T&F&BBT

Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana

Band 4

T&F&BB

Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia

Band 3

T&F&B

Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain

Band 2

T & F

Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia

Band 1T

Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia

Page 33: Taklimat pentaksiran sekolah

B3D1E1 (nama murid) boleh menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

B3D1E2 (nama murid) boleh mengukur jarak menggunakan skala

B3D2E1 (nama murid) boleh mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia

B3D3E1 (nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia

B3D4E1 (nama murid) boleh menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland.

B3D5E1 (nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

Pelaporan Formatif

Evidens murid atau evidens bahan digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang penguasaan murid

Page 34: Taklimat pentaksiran sekolah

B6D1 (nama murid) Menghasilkan idea baru/ciptaan untuk pembangunan negara

B6D2 (nama murid) Mengemukakan langkah pengurusan alam sekitar

 B6D3(Lengkap B6)

(nama murid) Melaksanakan amalan mesra terhadap alam sekitar

Pelaporan Sumatif

Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid.

Pelaporan Sumatif

Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid.

Page 35: Taklimat pentaksiran sekolah

Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

Mengubahsuai strategi pengajaran

Mengubahsuai strategi pengajaran

Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

1 2 3 4

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Page 36: Taklimat pentaksiran sekolah

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian

Menjadi pemudahcara

PERANAN GURU DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

Page 37: Taklimat pentaksiran sekolah

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari

Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai

Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan Kejayaan dalam dalam

mendapatkan mendapatkan ilmu, ilmu,

kemahiran kemahiran dan amalan dan amalan nilai murni nilai murni serta sikap serta sikap yang terpujiyang terpuji

PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

Page 38: Taklimat pentaksiran sekolah

Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan

secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran

membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid

38©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PS

Page 39: Taklimat pentaksiran sekolah

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA