nastavni plan i okvirni program - asoo.hr planovi i programi 1-9/8... · pdf fileokvirni...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM

  Za podruje graditeljstva, geodezije i graevnih materijala

  Naziv programa zanimanja:

  GRAEVINSKI TEHNIAR

  Zagreb, 2006.

 • 2

  STRUKTURA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Opi podaci o programu-zanimanju 2. Nastavni plan 2.1. Potrebna struna sprema nastavnika 3. Okvirni program 3.1. Uvjeti za izvoenje programa 3.2. Okvirni programi nastavnih predmeta 1. OPI PODACI O PROGRAMU-ZANIMANJU Podruje rada: graditeljstvo, geodezija i graevni materijali Naziv programa-zanimanja: graevinski tehniar Mjesta i uvjeti rada Mjesta rada:

  - tvrtke koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije - otvorena i zatvorena gradilita zgrada - zavodi za zatitu spomenika, konzervatorski zavodi - uredi za izdavanje dozvola.

  Uvjeti rada Rad u zatvorenom prostoru: - rad na crtaem stolu i rad na raunalu

  - rad uz dulje sjedenje - rad uz umjetnu rasvjetu - rad u mirnom okruenju - radni prostor podijeljen ili odvojen za manji dio radnika.

  Rad na otvorenom prostoru: - rad u svim vremenskim uvjetima

  - rad na visini - kretanje po privremenim konstrukcijama - rad u privremenim objektima na gradilitu - rad uz buku.

  Psihofiziki zahtjevi i osobitosti: - dobre grafomotorike sposobnosti - dobar vid - smisao za urednost - razvijena koordinacija ruku - dobra koncentracija - dobra percepcija prostora - spretnost u kretanju - dobra orijentacija.

  Cilj obrazovanja: Pripremiti uenike za uspjeno ukljuivanje na trite rada i nastavak kolovanja na graevinskom fakultetu, veleuilitu i ostalim tehnikim fakultetima. Rezultati uenja u strukovnom dijelu programa Uenik:

  - informatiki pismen - slui se raunalnim programima za izradu nacrta - sposoban za rjeavanja razliitih tehnikih problema mehanizmima loginog razmiljanja,

  povezivanja i razumijevanja - poznaje metoda za rjeavanje strukovnih zadaa - posjeduje znanje o graevinarstvu - posjeduje znanje i vjetine izrade nacrta i dijelova tehnike dokumentacije

 • 3

  - poznaje metode prorauna jednostavnijih nosivih sklopova graevina - poznaje metode prorauna za utedu energije i toplinske zatite - poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije - poznaje graevine - poznaje graevinsku mehanizaciju - poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise - poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu - poznaje nain obrauna trokova graenja - poznaje karakteristika gradilita - poznaje okruenja - posjeduje znanje i vjetine izrade nacrta cesta i eljeznica - poznaje tunele i mostove - razumije prirodne pojave vezane za vodu - posjeduje znanje iz hidrologije - razumije uzroke i posljedice zagaenja hidrosfere - odgovoran prema okoliu - poznaje proraune osnovnih hidraulikih veliina - poznaje proraune hidrotehnikih sustava i objekata - poznaje suvremene graevne materijale i tehnologije - poznaje metode za ispitivanje graevnih materijala - vjet u izraavanju pomou tehnikog crtea - koristi tehniki naina razmiljanja - kreativan i samostalan - odgovorno se odnosi prema vanosti i vrijednosti graevina - zainteresiran za graditeljsku batinu i svaku intervenciju u prostoru - posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u

  rjeavanju tehnikih zadaa struke, vodei rauna o ouvanju zdravlja, zatiti okolia i odrivom razvoju.

  2. NASTAVNI PLAN 131104 Graevinski tehniar Redni broj

  NASTAVNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje

  1. Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 105 3 96 411 2. Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 64 274 3. Povijest 2 70 2 70 - - 140 4. Etika/Vjeronauk 1 35 1 35 1 35 1 32 137 5. Geografija 2 70 1 35 - - 105 6. Politika i gospodarstvo - - - 1 32 32 7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64 274 8. Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 548 9. Fizika 2 70 2 70 1 35 1 32 207 10. Biologija 2 70 - - - 70 11. Tehniko crtanje 2 70 - - - 70 12. Raunalstvo 2 70 2 70 2 70 - 210 13. Nacrtna geometrija - 2 70 2 70 - 140 14. Arhitektonske konstrukcije 4 140 4 140 3 105 2 64 449 15. Nosive konstrukcije 2 70 2 70 2 70 3 96 306 16. Organizacija graenja 2 70 2 70 4 128 268 17. Praktikum 2 70 1 35 1 35 1 32 172

  IZBORNI NASTAVNI PREDMET 18.1. Prometnice* - 2 70 4 140 4 128 338 18.2. Graevni materijali* 19.1. Vodogradnje* - - 3 105 4 128 233 19.2. Graevine* UKUPNO sati tjedno i godinje 32 1120 32 1120 32 1120 32 1024 4384 20. Struna praksa - - 80** - 80** -

 • 4

  *Od ponuena etiri izborna nastavna predmeta kola izabire dva: prometnice i vodogradnje ili graevni materijali i graevine **Struna praksa obavlja se u graditeljskim tvrtkama, u pravilu nakon zavretka nastavne godine. Izvedbu programa u strukovnom dijelu treba usuglasiti sa Zakonom o zatiti na radu. Zavretak obrazovanja Uvjete, nain i postupak polaganja dravne mature propisuje ministar. 2.1. Potrebna struna sprema nastavnika R.br. NASTAVNI PREDMET STRUNA SPREMA NASTAVNIK

  1. Tehniko crtanje Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. graevinarstva

  profesor profesor

  2. Raunalstvo Prof. matematike i informatike Dipl. ing. matematike i informatike Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. graevinarstva + ing. gra. ili ing. arh. ili + tehniar

  profesor profesor profesor profesor

  struni uitelj suradnik u nastavi

  3. Nacrtna geometrija Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. graevinarstva

  profesor profesor

  4. Arhitektonske konstrukcije Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. graevinarstva

  profesor profesor

  5. Nosive konstrukcije Dipl. ing. graevinarstva Dipl. ing. arhitekture

  profesor

  6. Organizacija graenja Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. graevinarstva

  profesor profesor

  7. Praktikum Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. graevinarstva Ing. graevinarstva Ing. arhitekture + tehniar, KV, VKV

  profesor profesor

  struni uitelj struni uitelj

  suradnik u nastavi 8. Struna praksa Dipl. ing. arhitekture

  Dipl. ing. graevinarstva profesor profesor

  9. Prometnice Dipl. ing. graevinarstva profesor 10. Graevni materijali Dipl. ing. graevinarstva

  Ing. graevinarstva profesor

  struni uitelj 11. Vodogradnje Dipl. ing. graevinarstva profesor 12. Graevine Dipl. ing. arhitekture

  Dipl. ing. graevinarstva profesor profesor

  3. OKVIRNI PROGRAM

  Okvirni programi za opeobrazovne predmete objavljeni su u Glasniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Republike Hrvatske, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipanj 1977. 3.1. Uvjeti izvoenja programa a) Podjela razrednog odjela u dvije grupe po 15 uenika Redni broj NASTAVNI PREDMET

  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje

  6. Raunalstvo 2* 70 2* 70 2* 70 - - 210 7. Crtanje - - 2* 70 2* 70 - - 140

 • 5

  b) Materijalni uvjeti za izvoenje programa PROSTOR OPREMA NASTAVNI PREDMET

  Specijalizirana uionica za strukovne predmete

  Crtai stolovi za jednu osobu Ormari za pohranu uenikog pribora i programa Pano za izlaganje uenikih radova Vitrina za uzorke i modele Ploa za pisanje kredom i bijela ploa Platno za projiciranje Grafoskop Prijenosno raunalo Projektor (TV, DVD, video) Mogunost zamraenja

  Tehniko crtanje Nacrtna geometrije Arhitektonske konstrukcije Nosive konstrukcije Organizacija graenja Prometnice Vodogradnje Graevine Graevni materijali

  Kabinet za nastavnike strukovnih predmeta, uz uionice

  Raunalo s printerom i skenerom, s pristupom Internetu Fotokopirni stroj Ormari za pohranu uenikih radova Ormari za pohranu knjiga i asopisa Ormari za pohranu nastavnog materijala

  Svi strukovni predmeti Potreban je jedan kabinet na dvije uionice

  Specijalizirana kompjutorska uionica

  Umreena raunala s pristupom na Internet za 30 radnih mjesta 2 printera A3 Skener

  Raunalstvo Prometnice Graevine

  Kabinet uz kompjutorsku uionicu Radna mjesta za svakog nastavnika opremljena raunalom, printerom i skenerom s pristupom na Internet Ploter

  Raunalstvo

  Radionica Stolovi za crtanje i praktini rad za 15-20 uenika Ploa Grafoskop i platno Prijenosno raunalo i projektor Ormari za pohranu alata za obradu drva i jednostavnijih materijala Digitalna kamera za dokumentiranje obilazaka izvan kole

  Praktikum

  Strojarnica uz radionicu Osnovni strojevi za obradu drva Praktikum Laboratorij za ispitivanje materijala Aparati i ureaji za ispitivanje Praktikum

  Graevni materijali 3.2. Okvirni programi nastavnih predmeta FIZIKA Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno 2 2 1 1 Cilj

  Opi je cilj nastave fizike, u funkciji opeg obrazovanja i odgoja, da u skladu s mogunostima uenika pridonosi shvaanju materijalnosti prirode i jedinstva svijeta.

 • 6

  Zadae - osposobiti uenike za primjenu fizikalnih spoznaja u suvremenom ivotu i

  tehnici - proiriti i formalizirati znanje uenika steeno u osnovnoj koli - ovladati postupcima i metodama mjerenja vanim za primjenu u tehnici i tehnolokim

  procesima - stei sposobnost povezivanja teorijskog i praktinog aspekta fizikalnih zakonitosti za

  primjenu u tehnici i tehnologiji. Sadraj predmeta 1. razred Red.broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRAJ

  1. Gibanja Objasniti pojam vektora i skalara, grafikog i raunskog zbrajanja Grafiki prikazati meusobne ovisnosti fizikalnih veliina

  Put i pomak Gibanje uz stalnu brzinu Gibanje uz stalnu akceleraciju Slobodni pad Sloeno gibanje Translac