nacionalni okvirni kurikulum, 2011

Download Nacionalni okvirni kurikulum, 2011

Post on 13-Apr-2018

239 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  1/296

  NACIONALNIOKVIRNI KURIKULUMza predkolski odgoj i obrazovanje te ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje

  Republika Hrvatska

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  2/296

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  3/296

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUMZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE

  OPE OBVEZNO I SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE

  Republika Hrvatska

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  4/296

  Nacionalni okvirni kurikulumza predkolski odgoj i obrazovanjete ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje

  NAKLADNIK:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta RH

  ZA NAKLADNIKA:

  dr. sc. Radovan Fuchs, ministar

  UREDNICI:

  dr. sc. Radovan Fuchs, prof. dr. sc. Dijana Vican, Ivan Milanovi Litre, dipl. teol.

  IZVRNO UREDNITVO:

  elimir Janji, prof., dr. sc. Vini Raki, Jasenka enovi, dipl. pedagog, Vesna Hrvoj-ic, dipl. politolog

  LEKTURA:

  Nada Babi, prof. prva inaicazavrna inaica lanovi pojedinih radnih skupina odreenoga odgojno-obrazovnoga podruja

  KOREKTURA:Ivan Milanovi Litre, dipl. teol.

  KONCEPT I GRAFIKO OBLIKOVANJE:

  PRINTERA GRUPA, Sv. Nedelja

  ILUSTRACIJA NA NASLOVNICI:

  Boris Ljubii: Razglednica s izmjeninim kvadratima hrvatskoga povijesnoga grba

  TISAK:

  PRINTERA GRUPA

  NAKLADA:

  3.500

  Zagreb, 2011.

  CIP zapis dostupan u raunalnome katalogu Nacionalne i sveuiline knjiniceu Zagrebu pod brojem 781573

  ISBN 978-953-6569-76-2

  Imenice i druge sklonjive rijei koje se u Nacionalnomu okvirnomu kurikulumukoriste u mukomu rodu odnose se i na muke i na enske osobe.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta RHDonje Svetice 38, 10000 Zagreb, HrvatskaTel.: +385 (0) 1 4569 000Faks: +385 (0) 1 4594 301E-pota: [email protected]: http://www.mzos.hr

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  5/296

  NACIONALNIOKVIRNI KURIKULUMZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE

  OPE OBVEZNO I SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE

  Zagreb, 2011.

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  6/296

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  7/296

  5NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  Predgovor

  Potovani odgojitelji, uitelji, nastavnici, struni suradnici, ravnatelji, djeco, uenici, roditelji, skrbnici i

  graani,

  znanje, kompetencije, uspjeh i konkurentnost strateke su smjernice Republike Hrvatske. Promijenjen i

  promjenljivi svijet trinoga gospodarstva, europskoga suivota, interkulturalnih odnosa, kao i utjecaj

  informacijskih tehnologija i znanstvenih postignua, te globalizacijskih procesa zahtijevaju uinkovitije

  prilagoavanje pojedinca i drutva. Ovi ciljevi se mogu postii sustavnim i dugoronim promjenama sustava

  odgoja i obrazovanja. Promjene na visokokolskoj razini se provode od uvoenja bolonjskoga procesa.

  Promjene na niim razinama odgoja i obrazovanja tek prethode. Polazite za sustavne promjene na razini

  predkolskoga odgoja, osnovnokolskoga i srednjokolskoga odgoja i obrazovanja je Nacionalni okvirni

  kurikulum za predkolski odgoj i obrazovanje te ope obvezno i srednjokolsko obrazovanje (NOK).

  Vrijednosti navedene u NOK-u jasne su tenje koje obvezuju na ostvarenje sve dionike - kako one koji

  obnaaju odgojno-obrazovnu djelatnost u odgojno-obrazovnim ustanovama, tako i one koji posrednosudjeluju u najhumanijoj misiji odgoja i obrazovanja. Vrijednosti, ciljevi i meupredmetne teme osiguravaju

  prostor odgoju koliko i obrazovanju. Odreivanjem opega obrazovanja, odnosno temeljnih kompetencija,

  osiguravamo svakom ueniku bolje snalaenje u ivotu i pripremamo ga za promjenljiv i nepredvidiv

  svijet u kojemu treba biti spreman za cjeloivotno uenje. S odgojno-obrazovnim podrujima i ciklusima

  postii emo smislenu povezanost odgojno- obrazovnih sadraja, fleksibilniji nain programiranja i

  planiranja odgojno-obrazovnoga rada usmjerenoga prvenstveno na dijete i uenika.

  NOK donosi okvir za stjecanje temeljnih i strunih kompetencija. On je osnova za restrukturiranje

  prvenstveno nastavnih planova, a potom i predmetnih kurikuluma na razini osnovnokolskoga i

  srednjokolskoga odgoja i obrazovanja, vodei rauna o optimalnome optereenju uenika u koli i kod

  kue. NOK je osnova za definiranje oekivanih postignua uenika kroz nastavne predmete, te polazite

  za ureivanje predmetne strukture odgojno-obrazovne jezgre, izbornih i fakultativnih nastavnihpredmeta. NOK je osnova za sustavnu primjenu meupredmetnih tema koje obvezuju sve nositelje

  odgojno-obrazovnoga i nastavnoga rada.

  NOK zahtijeva transparentnost rada odgojno-obrazovnih ustanova, uestaliju suradnju s roditeljima,

  skrbnicima, lokalnom zajednicom i irim okrujem.

  NOK pretpostavlja visoku kompetentnost onih koji pouavaju djecu i uenike, za djelotvorno koritenje

  cijeloga repertoara metoda i sredstava, kao i umijea u organizaciji odgojno-obrazovnoga rada i nastave.

  Dokument je nastao na uvaavanju povijesti i tradicije hrvatskoga kolstva, zakonskih propisa i

  dokumenata koje je donijela Vlada RH, te na analizama relevantnih europskih dokumenata.

  Zahvalnost za osmiljavanje i izradbu ovoga vrijednoga i vanoga dokumenta dugujemo mnogima

  lanovima i strunjacima u podruju odgoja i obrazovanja triju Vijea za nacionalni kurikulum,

  odgojiteljima, uiteljima, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, knjiniarima, strunjacima edukacijsko-

  rehabilitacijskoga profila, sveuilinim profesorima, akademicima. Zahvalnost dugujemo brojnim

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  8/296

  6 NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  ustanovama ministarstvima, institucijama pravobranitelja, Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti,

  sveuilitima i njihovim sastavnicama (fakultetima, odjelima, akademijama), agencijama, sindikatima,

  kolama, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtnikoj komori.

  Svoj doprinos dala su brojna upanijska struna vijea, centri za odgoj i obrazovanje, strukovne udruge

  i drutva, politike stranke, te brojni pojedinci.

  NOK nam svima pokazuje oekivani tijek odrastanja, odgoja i obrazovanja nae djece, uenika i mladih

  na putu ka znanju, kompetentnosti, uspjehu i konkurentnosti. Ta e oekivanja biti ispunjena odgovornom,savjesnom i dosljednom primjenom ovoga dokumenta.

  dr. sc. Radovan Fuchsministar znanosti, obrazovanja i porta

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  9/296

  7NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  Sadraj

  P R E D G O V O R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

  UVOD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

  I. NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ZA PREDKOLSKI ODGOJI OBRAZOVANJE TE OPE OBVEZNO I SREDNJOKOLSKOOBRAZOVANJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

  1. to je Nacionalni okvirni kurikulum? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

  2. Usmjerenost prema kompetencijama _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

  3. Koje su sastavnice Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

  4. Zato nacionalni? Zato okvirni? Zato kurikulum? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

  II. ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTII OPI ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

  1. Drutveno-kulturne i odgojno-obrazovne vrijednosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

  2. Odgojno-obrazovni ciljevi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

  III. NAELA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

  IV. ODGOJ I OBRAZOVANJE USMJERENI NA DIJETE I UENIKA _ _ _ _ _ _ _ 29

  V. STRUKTURA NACIONALNOGA OKVIRNOGA KURIKULUMAZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPE OBVEZNOI SREDNJOKOLSKO OBRAZOVANJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33

  1. Odgojno-obrazovne razine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34

  2. Odgojno-obrazovni ciklusi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35

  3. Struktura Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma u osnovnoj i srednjoj koli _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36

  4. Izborni i fakultativni (neobvezni) predmeti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39

  VI. MEUPREDMETNE TEME_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

  1. Osobni i socijalni razvoj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42

  2. Zdravlje, sigurnost i zatita okolia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

  3. Uiti kako uiti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44

  4. Poduzetnitvo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

  5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45

  6. Graanski odgoj i obrazovanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46

 • 7/27/2019 Nacionalni okvirni kurikulum, 2011.

  10/296

  8 NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  VII. PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49

  1. Svrha i vanost predkolskoga kurikuluma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50

  2. Struktura predkolskoga kurikuluma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51