nastavni plan i okvirni nastavni program - … planovi i programi 1-9/9... · isprava i...

of 156/156
Glasilo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Posebno izdanje, Broj 1, Zagreb, svibanj 2005. NASTAVNI PLAN I OKVIRNI NASTAVNI PROGRAM PODRUČJE RADA: EKONOMIJA I TRGOVINA (A) ZANIMANJE: KOMERCIJALIST Zagreb, svibanj 2005.

Post on 01-Feb-2018

297 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Glasilo Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Republike Hrvatske

  Posebno izdanje, Broj 1, Zagreb, svibanj 2005.

  NASTAVNI PLAN I

  OKVIRNI NASTAVNI PROGRAM

  PODRUJE RADA:

  EKONOMIJA I TRGOVINA (A)

  ZANIMANJE:

  KOMERCIJALIST

  Zagreb, svibanj 2005.

 • 2

  PROSVJETNI VJESNIK MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I PORTA

  Nakladnik:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta

  Za nakladnika:

  doc. dr. sc. Dragan Primorac

  Glavni urednik:

  Martin Oroli, prof.

  Uredili:

  Vlatka Kneevi, dipl. ing. mr. sc. Ivan Turkovi

  Nino Bui, prof.

  Lektorirala:

  Sandra udina, prof.

  Naslovna stranica:

  Nino Bui, prof. Ivana Pilko, dipl. lingvist i fonetiar

  Tisak:

  Grafika kola u Zagrebu

 • 3

  SADRAJ SADRAJ ................................................................................................................................................. 3 DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PROGRAMA IROKOG PROFILA .............................................. 4

  1. Opi podaci ....................................................................................................................................... 4 2. Tehniki podaci ................................................................................................................................. 4 3. Uvjeti rada ......................................................................................................................................... 8 4. Znanje ............................................................................................................................................... 8

  NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE K O M E R C I J A L I S T ..................................................................................................................... 10

  1. OSNOVNA OBILJEJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ........................................................... 11 2. NASTAVNI PLAN ......................................................................................................................... 13 3. NASTAVNI PROGRAM ............................................................................................................... 15

  Nastavni predmet : POZNAVANJE ROBE ................................................................................... 15 Nastavni predmet : POSLOVNE KOMUNIKACIJE ..................................................................... 31 Nastavni predmet : TRGOVINSKO POSLOVANJE ..................................................................... 83 Nastavni predmet : RAUNOVODSTVO ..................................................................................... 89 Nastavni predmet : PODUZETNITVO ........................................................................................ 97 Nastavni predmet : OSNOVE TRGOVAKOG PRAVA ........................................................... 104 Nastavni predmet : PSIHOLOGIJA PRODAJE ........................................................................... 107 Nastavni predmet : MARKETING ............................................................................................... 111 Nastavni predmet : TRANSPORT, PEDICIJA I OSIGURANJE .............................................. 115 Nastavni predmet : TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA .......................... 119 Nastavni predmet : STRUKOVNE VJEBE ............................................................................... 124 Nastavni predmet : STRUNA PRAKSA .................................................................................... 134

  4. OBVEZNI NAIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEA ................................................ 142 5. POTREBNA STRUNA SPREMA NASTAVNIKA ................................................................. 143 6. IZVOENJE PROGRAMA ......................................................................................................... 144

  6.1. Rad s uenicima u skupinama dijeljenje razrednog odjela u skupine ................................. 144 6.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvoenje programa ............................................................. 146

  7. ISPITNI KATALOG (ZAVRNI ISPIT) ..................................................................................... 147 7.1. Zavrni rad ............................................................................................................................. 147 7.2. Pisana zadaa iz hrvatskog jezika .......................................................................................... 147 7.3. Usmeni ispit iz hrvatskoj jezika ............................................................................................. 147 7.4. Usmeni ispit iz strukovnih predmeta ..................................................................................... 147 7.5. Nastavni predmet : ................................................................................................................. 148 Trgovina ........................................................................................................................................ 148 Trite ........................................................................................................................................... 148 Prodaja .......................................................................................................................................... 149

  RADNA SKUPINA ZA IZRADU PROGRAMA ................................................................................ 155 RADNA SKUPINA ZA IZRADU PROGRAMA ................................................................................ 156

 • 4

  DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PROGRAMA IROKOG PROFILA

  1. Opi podaci 1.1. Gospodarska djelatnost: trgovina, otpremnitvo-pedicija, prijevoz, osiguranje, skladitenje, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, turizam, proizvodnja 1.1.1. Osnovna djelatnost: Slubenici u nabavi, prodaji i iznajmljivanju (N. K. Z.: 4134.13.4 ) 1.2. Utvreni naziv zanimanja: komercijalni slubenik 1.2.1. Ostali nazivi u uporabi: komercijalni tehniar, komercijalist kalkulant, referent komercijalne operative, referent zaduenja i naplate, referent veleprodaje, voditelj trnica i sajmita, komercijalist ekonomist trgovine, komercijalist nabave i prodaje 1.2.2. Naziv koji se predlae: komercijalist 2. Tehniki podaci 2.1. Podruje rada (radna mjesta na kojima obavlja poslove i radne zadatke)

  1.) Slubenik nabave/prodaje 2.) Nabavlja u maloprodaji/veleprodaji 3.) Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje 4.) Skladini slubenik 5.) Voditelj skladinog poslovanja 6.) Slubenik u distribuciji 7.) Voditelj distributivnih poslova 8.) Komercijalni kalkulant 9.) Samostalni komercijalni referent 10.) Referent zaduenja i naplate 11.) Komercijalist vanjske/unutarnje trgovine 12.) Referent uvoza, izvoza, konsignacije 13.) Trgovaki putnik 14.) Akviziter 15.) Trgovaki demonstrator 16.) Prezentator 17.) Slubenik za osiguranje robe 18.) Povjerenik osiguranja 19.) Carinski posrednik 20.) pediterski slubenik za osiguranje 21.) pediterski slubenik uvoza/izvoza 22.) Trgovaki posrednik 23.) Posrednik komisijske prodaje 24.) Posrednik informacija

 • 5

  25.) Tehniki zastupnik trgovine 26.) Voditelj trnica i sajmita 27.) Fakturist

  2.2. Stupanj strune spreme:

  1.) Srednja struna sprema 2.) Srednja struna sprema 3.) Srednja struna sprema 4.) Srednja struna sprema 5.) Srednja struna sprema 6.) Srednja struna sprema 7.) Srednja struna sprema 8.) Srednja struna sprema 9.) Srednja struna sprema 10.) Srednja struna sprema 11.) Srednja struna sprema

  12.) Srednja struna sprema 13.) Srednja struna sprema 14.) Srednja struna sprema 15.) Srednja struna sprema 16.) Srednja struna sprema 17.) Srednja struna sprema 18) Srednja struna sprema 19.) Srednja struna sprema 20.) Srednja struna sprema 21.) Srednja struna sprema 22.) Srednja struna sprema 23.) Srednja struna sprema 24.) Srednja struna sprema 25.) Srednja struna sprema 26.) Srednja struna sprema 27.) Srednja struna sprema

  2.3. Elementi koji oznaavaju irinu zanimanja Svi organizacijski poslovi vezani uz nabavu, prodaju i posredovanje robe i usluga od proizvoaa/trgovine do potroaa/kupca, tj. poslovi planiranja, komuniciranja, analiziranja, izbora, zakljuivanja ugovora, prijevoza, skladitenja, kalkuliranja, organiziranja, zastupanja, pripremanja isprava i dokumentacije, te operativni poslovi koji prate robu/uslugu. 2.4. Sredstva za rad: 2.4.1. Osnovna sredstva: ureaji strojevi za kopiranje, telefon, telefaks, kompjutor, LCD projektor, videokamera, automobil 2.4.2. Pomona sredstva: funkcionalni uredski namjetaj 2.5. Materijali: 2.5.1. Osnovni materijali: softver, tiskanice, robna, carinska i transportna dokumentacija, tarife,

 • 6

  instrumenti plaanja, polica osiguranja, uzorci roba 2.5.2. Pomoni materijali: uredski materijali 2.6. Karakteristini poslovi, radni zadaci, radne operacije koje u procesu rada obavlja 2.6.1. Poslovi i radni zadaci:

  Organiziranje maloprodaje Organiziranje poslovnog procesa u skladitu Komuniciranje s tritem Sudjelovanje u pripremi i realizaciji promidbe Rad na akviziterskim poslovima Priprema podataka za izradu plana nabave i prodaje Kontaktiranje s tritem nabave i prodaje Analiziranje ponuda Izbor dobavljaa Zakljuivanje nabave i prodaje Izrada kalkulacija Izdavanje dispozicija za otpremu robe Praenje izvrenja ugovora Analiziranje asortimana Izdavanje i praenje naloga za otpremu Praenje zaliha u nabavi i prodaji Kompletiranje, kontroliranje dokumenata nabave i uvoza Izdavanje naloga za podmirenje (plaanje) faktura i drugih usluga Likvidacija izvrenih poslova Zakljuivanje pediterskih poslova u tuzemnim i inozemnim trgovakim poslovima Zakljuivanje ugovora o prijevozu, skladitenju i osiguranju robe Pripremanje dokumenata i podataka za carinjenje robe Poslovi vezane trgovine Reeksportni poslovi Poslovi tranzitnog posredovanja Poslovi zastupanja inozemnih tvrtki Konsignacijski poslovi Zastupniko-distributerski poslovi Posredniki poslovi preko meunarodnih aukcija i robnih burzi Leasing poslovi Franchising poslovi

  2.6.2. Radne operacije:

  primijeniti osnovne zakone i propise koji reguliraju poslovanje u trgovini upravljati zalihama robe - pratiti koeficijent obrtaja, popis, nabava, izdavanje, gubici,

  dokumentacija, voditi skladinu evidenciju - kartoteku provesti istraivanje trita nabave/dobavljaa analizirati kanale distribucije donijeti odluku o nabavi i kriterijima za odabir dobavljaa istraiti utjecaj cijena na izbor dobavljaa zakljuiti kupovni ugovor analizirati i kontrolirati tijek izvrenja nabave rjeavati tijek poslovanja pournicom, reklamacijom, otklonom

 • 7

  organizirati preuzimanje robe, smjetaj i pratee dokumente preuzeti robu i ispostaviti prateu dokumentaciju izraditi kalkulacije nabavne i prodajne cijene, u maloprodaji i veleprodaji, uvozu i izvozu izraunati efikasnost nabave, postotak udjela rabata, koeficijent izvrenja narudbe, trokove

  nabave izraditi evidenciju dobavljaa, cijena, reklamacija, ulaznih faktura provesti istraivanje trita prodaje i najznaajnijih imbenika (proizvod, kupci, konkurencija i

  prodajna mrea) analizirati redoslijed faza u istraivanju proizvoda ispitivati bonitet kupaca komunicirati s dobavljaima i kupcima tradicionalno i raunalno izraditi upitnik provesti anketu izraditi i ispuniti poslovne papire, omotnice, tiskanice koje se koriste u poslovnoj komunikaciji sudjelovati pri kreiranju raunalne poslovne komercijalne dokumentacije pisati standardne poslovne komunikacije u fazi promocije, nabave i prodaje na raunalu izraditi dokumente tijeka kupoprodaje za unutarnju i vanjsku trgovinu poslovno komunicirati elektronikom potom sudjelovati u izradi ifarnika artikala/usluga, poslovnih partnera, komercijalnih poslova,

  komercijalnih dokumenata, organizacijskih jedinica sudjelovati u izradi komercijalnih baza podataka na raunalu pregovarati s dobavljaima i kupcima prikazati robu izlagati na sajmovima, velesajmovima telefonski prodavati elektroniki prodavati zakljuiti ugovor o prodaji analizirati nain zakljuenja prodaje - realizaciju i isporuku robe, otpremu i naplatu utvrditi tijek isporuke robe organizirati izdavanje robe, otpremu i pratee dokumente izraditi dokumentaciju tijeka posla od primitka narudbe do ispostavljanja rauna kupcu izvriti prodaju po narudbi i sa skladita provesti kontrolu, ekonomsku analizu i reviziju prodaje, evidenciju prodaje utvrditi uspjenost prodaje u promatranom razdoblju evidentirati blagajniko poslovanje ispuniti gotovinske i bezgotovinske instrumente plaanja poslovati s ekovima, domaim akreditivima, cirkularnim pismima, mjenicama analizirati potrebnu dokumentaciju pri uvoznom poslu analizirati nain plaanja pri uvoznom poslu analizirati postupak carinjenja pri uvoznom poslu analizirati ulogu peditera u vanjskotrgovinskom poslovanju analizirati pediterske tarife ispuniti otpremniko-pediterske dokumente: teretni list, ugovor, karnet TIR izraunati cijenu u cestovnom prometu popuniti dokumente u eljeznikom prometu vagonska narudbenica, teretni i ekspresni list popuniti prijevoznu dokumentaciju pomorske plovidbe - teretnica, zakljunica popuniti prijevozne isprave rijenog prometa popuniti dokumente u zranom prometu popuniti dokumentaciju u potanskom i telekomunikacijskom prometu izabrati poduzetnika meunarodnog intermodalnog prometa osigurati robu u transportu popuniti policu osiguranja prema ugovoru

 • 8

  izraunati primjer stvarne tete odtete kompletirati zahtjev za odtetu analizirati ulogu banaka u vanjskotrgovinskom poslovanju odabrati tehniku izvoznog posla utvrditi tijek pregovaranja s kupcima pri izvoznom poslu analizirati naine ugovaranja pri izvozu analizirati uloge peditera pri izvoznom poslu pripremiti potrebnu dokumentaciju pri izvoznom poslu izraditi bilancu, raun dobiti i gubitka, poslovno izvjee.

  3. Uvjeti rada 3.1. Objektivni uvjeti rada pod kojima se rad obavlja: Rad se obavlja veim dijelom u zatvorenim poslovnim prostorijama sa suvremeno opremljenim sredstvima rada pri normalnoj temperaturi i vlanosti. Ostale mogunosti obavljanja su terenski rad, skladita, sajmovi, zrane luke, eljezniki kolodvori, pomorske luke, robni terminali i slino. 3.2. Psihofizike aktivnosti koje rad ukljuuje Rad na komercijalnim poslovima zahtijeva sposobnost ocjene vrijednosti uspjeha i posljedice neuspjeha obavljenog posla. To ukljuuje maksimalne psihofizike aktivnosti tijekom cijelog radnog vremena: koritenje osjetila - vida, sluha, mirisa, okusa, motorike sposobnosti, pamenje, koncentraciju, brzinu reakcije, psihiku stabilnost, samopouzdanje, spretnost, kreativnost, odgovornost za rizik, otvorenost, naglaenu komunikativnost i takt, optimizam, srdanost, dinaminost, inicijativu, uljudnost i etinost. 3.3. Tjelesne aktivnosti koje rad zahtijeva Rad se obavlja sjedei i stojei. Moe biti vezan uz terenski rad i esta putovanja pri ugovaranjima nabave/prodaje roba, izlaganjima, prezentiranjima, uvozu i izvozu. 3.4. Sredstva tehnike zatite Prema vaeim zakonskim aktima i internim propisima tvrtke. 4. Znanje 4.1. Openito Ope znanje stjee se obrazovanjem iz opeobrazovnih nastavnih predmeta: hrvatski jezik, strani jezici, povijest, zemljopis, tjelesna i zdravstvena kultura, vjeronauk ili etika, matematika, politika i gospodarstvo, psihologija, informatika. Predstavljaju temelj za uspjenu komunikaciju, logiko rezoniranje, za koritenje novih tehnologija, meunarodnu komunikaciju i suradnju te uspjeno prilagoavanje globalnom razvoju. 4.2. Posebno Stjee se obrazovanjem iz opih predmeta orijentiranih na struku: zemljopis, matematika, politika i gospodarstvo, informatika, strani jezici, psihologija. Stjee se obrazovanjem iz strukovnih predmeta: poznavanje robe, trgovinsko poslovanje,

 • 9

  marketing, raunovodstvo, poslovne komunikacije, transport, pedicija i osiguranje, tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja, poduzetnitvo, osnove trgovakog prava. 4.2.1. a) Teorijsko Znanje osnovnih zakona i propisa koji reguliraju poslovanje u trgovini, pojmova vezanih uz obavljanje trgovinske djelatnosti u tuzemstvu i inozemstvu, znanje o ljudskom ponaanju, potrebama, stajalitima, miljenjima i sl., organizacijsko znanje vezano uz obavljanje svih trgovinskih poslova, komunikacijsko znanje, poduzetniko i menadersko znanje, analitiko znanje za procjene, vrednovanje, sintetiziranje, kritiko miljenje. b) Praktino Stjee se vjebama, raznim oblicima samostalnog uenikog rada, simuliranjem radnih procesa u praktikumu, strunom praksom, raznim posjetima, kontaktima i projektima s gospodarskim drutvima i gospodarstvenicima.

 • 10

  Na temelju lanka 8. Zakona o srednjem kolstvu (Narodne novine, broj 69/03., proieni tekst), ministar znanosti, obrazovanja i porta donio je

  NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

  K O M E R C I J A L I S T UVOD Odgojno-obrazovni program za zanimanje KOMERCIJALIST sastoji se od opeobrazovnog sadraja i strukovnih sadraja. Opeobrazovni sadraji utvreni su Odlukom ministra prosvjete i kulture o usvajanju nastavnih planova i programa srednjih kola te minimuma zajednikih opih sadraja strukovnih i umjetnikih kola (KLASA: 602-03/91-01-114, UR.BROJ: 532-08/91-01 od 2. lipnja 1991.) i Odlukom ministra prosvjete i porta o izmjenama i dopunama zajednikog i izbornog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje srednje strune spreme (KLASA: 602-03/96-01/1170, URBROJ: 532-03/1-96-1 od 25. lipnja 1996.). Okvirni nastavni programi opeobrazovnih predmeta u srednjim kolama objavljeni su u Glasniku Ministarstva prosvjete i porta, broj 2/1995. i 11/1995. Nastavni planovi i okvirni programi za podruje ekonomije i trgovine objavljeni su u Glasniku Ministarstva prosvjete i porta, broj 5, kolovoz 1996. Strukovni sadraji temelje se na odredbama Zakona o srednjem kolstvu ( NN, 69/2003.). Strukovni sadraji se sastoje od teorijskog i praktinog dijela. Sastavnice strunog dijela odgojno-obrazovnog programa za zanimanje komercijalist su:

  1. Osnovna obiljeja obrazovnog programa 2. Nastavni plan 3. Nastavni program katalog znanja, vjetina i umijea po pojedinim predmetima 4. Obvezni nain provjeravanja znanja i umijea 5. Potrebna struna sprema nastavnika 6. Izvoenje programa 6.1. Rad s uenicima u skupinama dijeljenje razrednog odjela u skupine 6.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvoenje programa 7. Ispitni katalog za zavrni ispit.

 • 11

  1. OSNOVNA OBILJEJA OBRAZOVNOG PROGRAMA Naziv: KOMERCIJALIST CILJ: Postii osposobljenost uenika za samostalno i uspjeno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logistikih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvoakim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turistikim poduzeima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaem i meunarodnom otpremnitvu, osiguravajuim drutvima, prijevoznikim poduzeima, javnim, carinskim i dugim skladitima, u slobodnim zonama, zranim lukama, eljeznikim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvoenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i razliitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom. ZADACI:

  Osposobiti uenike za rad s robom, upoznati sa irokim asortimanom robe s ekonomskog i tehniko-tehnolokog stajalita

  Stei komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, tj. u pisanim,

  verbalnim i neverbalnim komunikacijama i irokom podruju primjene, od opeg do specijaliziranog komercijalnog podruja djelovanja.

  Osposobiti uenika za samostalno obavljanje prometa robe.

  Postupnim uenjem struno-teoretskog dijela iz podruja raunovodstva svladati i

  razumjeti druge sadraje iz trgovako-komercijalne struke i osposobiti za pravilno donoenje odgovarajuih odluka u profilu zanimanja komercijalist.

  !!!!!!Razviti pozitivna razmiljanja o poduzetnitvu i poduzetnicima kao temelju i nosiocima

  gospodarskog, a time i sveukupnog razvoja RH, te razviti kreativno razmiljanje i osposobiti za samostalan ili timski rad u realizaciji poduzetnikih aktivnosti u okviru omoguenih poduzetnikih sloboda.

  Osposobljavanje uenika za samostalno rjeavanje odreenih pravnih problema u svezi

  komercijalnog poslovanja u trgovakim drutvima.

  Upoznati sa pojmovima iz podruja ope psihologije, koji e se moi koristiti i u osobnom i u profesionalnom ivotu, te osposobiti da se kritikim propitivanjem vlastitih doivljaja, znanja i stavova uenici pripreme da kritiki procjenjuju meusobne odnose ljudi s kojima ive i rade, te adekvatno reagiraju u razliitim socijalnim situacijama potiui pozitivan odnos prema sebi i okolini.

  Razviti kod uenika smisao za suvremeno pristupanje tritu, te ih osposobiti za samostalno obavljanje marketinkih aktivnosti.

  Osposobljavanje za uspjean izbor vrste transporta , ovladavanje tehnikom pediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe u transportu u opsegu primjerenom

  komercijalnim poslovima.

 • 12

  Osposobiti uenike za uspjeno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova kroz stjecanje

  osnovnih teorijskih i praktinih znanja o vanjskoj trgovini.

  Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici, poslova vezanih uz skladino poslovanje i otpremu robe kroz praenje odnosa u distribucijskom kanalu, za obavljanje komercijalnih poslova kroz osnivanje i voenje poslovanja tvrtke i simulaciju poslovanja, kako bi uenici kroz poslovne situacije bolje razumjeli osnove trinog gospodarstva i poduzetnitva, te razvili poduzetniki duh i osposobili za samostalne poduzetnike pothvate kroz primjenu kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.

  Razviti kod uenika osobine bitne za zanimanje komercijalist etinost, ljubaznost, takt,

  poduzetnost, brzinu, tonost, istrajnost, dosljednost, logiku razmiljanja, osjeaj odgovornosti prema poslu, primjenu steenog znanja, te osposobiti uenika za samostalno obavljanje komercijalnih poslova uz primjenu teorijskih znanja i praktinih vjetina vezanih uz poslovanje prodavaonice, skladino poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe, dokumentacije kupoprodaje i ostalih komercijalnih poslova vezanih za ustroj trgovakog drutva prema komitentima i institucijama drave u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, te da znanju obveze i propise u svezi toga. Trajanje obrazovanja : 4 GODINE Uvjeti za upis : U obrazovni program mogu se upisati svi pristupnici koji su zavrili osnovnokolsko obrazovanje i u svom kolovanju postigli odreeni uspjeh koji se vrednuje bodovima. Bodovni prag svake godine propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta. Vrednuje se opi uspjeh u 7. i 8. razredu osnovne kole i ocjene 7. i 8. razreda iz sljedeih predmeta :

  1. Hrvatskog jezika 2. Stranog jezika 3. Matematike 4. Povijesti 5. Zemljopisa

  Uvjeti za napredovanje :

  Prijelaz u vii razred uspjeno zavren prethodni razred

  Zavrni ispit polae se prema pravilniku o polaganju zavrnih ispita

  Mogunost nastavka kolovanja uenici koji su uspjeno zavrili obrazovni program mogu se

  ravnopravno natjecati za upis u vie i visokokolske ustanove ili se kao odrasli polaznici mogu ukljuiti u programe prekvalifikacije za zanimanja u trajanju od 3 ili 4 godine.

 • 13

  2. NASTAVNI PLAN KOMERCIJALIST R. br. Nastavni predmet Sati tjedno 1.g. 2.g. 3.g. 4.g. OPI SADRAJI (OS)

  1. Hrvatski jezik 3 3 3 3 2. Strani jezik I. 3 3 3 3 3. Povijest 2 2 - - 4. Zemljopis 2 2 - - 5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 6. Politika i gospodarstvo 2 - - - 7. Vjeronauk/etika 1 1 1 1 8. Matematika 3 3 3 2 9. Izborni sadraji : Strani jezik II. 2 2 2 2 (OS) UKUPNO 20 18 14 13

  STRUKOVNI SADRAJI (SS) 10. Poznavanje robe 3 3 3 2 11. Poslovne komunikacije 2 2 2 2

  12. Informatika 2 2 2 - 13. Trgovinsko poslovanje 2 3 3 - 14. Raunovodstvo 2 2 2 - 15. Poduzetnitvo - - 2 3 16. Osnove trgovakog prava - - 2 - 17. Psihologija prodaje - - - 2 18. Marketing - - - 3 19. Transport, pedicija i osiguranje - - - 2 20. Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja - - - 3 (SS) UKUPNO 11 12 16 17 21. Strukovne vjebe 2 2 2 2 SVEUKUPNO 33 32 32 32 22. Struna praksa sati 80 80 80 40*

  * Struna praksa u funkciji zavrnog ispita

 • 14

  A. OPEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA PREDMETI 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED UKUPNO

  Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 105 3 96 411 Strani jezik I. 3 105 3 105 3 105 3 96 411 Povijest 2 70 2 70 - - - - 140 Zemljopis 2 70 2 70 - - - - 140 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64 274

  Politika i gospodarstvo 2 70 - - - - - - 70

  Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 35 1 32 137 Matematika 3 105 3 105 3 105 2 64 379 Izborni sadraji Strani jezik II 2 70 2 70 2 70 2 64 274 UKUPNO A 20 700 18 630 14 490 13 416 2236 B. STRUNO TEORIJSKI DIO PROGRAMA PREDMETI 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED UKUPNO

  Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Poznavanje robe 3 105 3 105 3 105 2 64 379 Poslovne komunikacije 2 70 2 70 2 70 2 64 274

  Informatika 2 70 2 70 2 70 - - 210 Trgovinsko poslovanje 2 70 3 105 3 105 - - 280

  Raunovodstvo 2 70 2 70 2 70 - - 210 Poduzetnitvo - - - - 2 70 3 96 166 Osnove trgovakog prava - - - - 2 70 - - 70

  Psihologija prodaje - - - - - - 2 64 64 Marketing - - - - - - 3 96 96 Transport, pedicija i osiguranje - - - - - - 2 64 64

  Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

  - - - - - - 3 96 96

  UKUPNO B 11 385 12 420 15 560 17 544 1909 C. PRAKTINA NASTAVA PREDMETI 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED UKUPNO

  Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Tjedno Godinje Strukovne vjebe (praktikumi) 2 70 2 70 2 70 2 64 274

  Struna praksa u radnom procesu - 80 - 80 - 80 - 40 280

 • 15

  UKUPNO C 2 150 2 150 2 150 2 104 554 3. NASTAVNI PROGRAM Nastavni predmet : POZNAVANJE ROBE Tjedni (ukupni) fond sati : Razred 1. 2. 3. 4. UKUPNO Broj sati 3 (105) 3 (105) 3 (105) 2 (64) 379 CILJ : Osposobiti uenike za rad s robom, upoznati sa irokim asortimanom roba s ekonomskog i tehniko-tehnolokog stajalita ZADACI :

  Stjecati znanja iz svih podruja robe : pojavni oblici na tritu, naini primjene i upotrebna vrijednost, svojstva, bitni pojmovi vezani uz kakvou, razlikovanje ispravne robe od pokvarene, zamjene i patvorine, nain pakiranja, uskladitenja i uvanja robe u prometu, robni gubitci pri transportu, skladitenju i prodaji, te pronalaenju mogunosti za njihovo smanjenje ili spreavanje, vanost i vrste distinktivnih oznaka robe (robna marka-znak kakvoe) i prateih dokumenata o kakvoi (atest, jamstveni list i dr. ), proizvoai pojedinih vrsta robe u Republici Hrvatskoj i u svijetu

  Upoznati uenike s EAN kodom, naelima upravljanja kvalitetom- meunarodna norma ISO

  9001, raznim propisima o stavljanju robe u promet, s ekolokom stranom izbora robe i ambalae, te razvijati ekoloku svijest

  Osposobiti uenike da procijene ekonomske-komercijalne vrijednosti proizvoda na tritu, funkcionalnost, kakvou, dizajn, ambalau, te u kojoj mjeri razina kakvoe i asortimana odgovara potrebama potroaa, te ukazati na prednost robe za koju postoji servis ili neka druga usluga

  Upoznati navike i obiaje potroaa vezane za pojedine vrste robe, te iriti kulturne navike u

  pogledu naina koritenja pojedine robe

  Ukazati na vanost savladavanja ovog predmeta u svrhu praktine primjene

  Ukazati na mogunost stalnih inovacija radi poticanja vlastite inicijative za uenje

  SADRAJ : RAZRED : 1.

 • 16

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  UVOD U PREDMET

  Objasniti pojam robe i klasifikaciju robe. Objasniti vanost poznavanja robe i tehnologije. Nauiti razlikovati robu prema podrijetlu i prema stupnju obrade. Poznavati standarde i propise Zavoda za normizaciju i vanost u proizvodnji i prometu robom. Dati potrebne informacije o kakvoi prehrambene robe na temelju jamstvenog lista i deklaracije. Poznavati propisane zahtjeve o kakvoi robe -atest, certifikat. Ocijeniti kakvou robe pomou subjektivne metode Poznavati svojstva kiselina, luina, soli, ugljikovodika, alkohola, karboksilne kiseline i estera.

  Ciljevi i zadaci poznavanja robe osnovni pojmovi o dobru-proizvodu, potrebi i uvjetovanosti razmjene Podjela robe po trgovinskim strukama, stupnju obrade i porijeklu Pojam prave robe, nadomjestaka, patvorine Pojam kakvoe, metode utvrivanja kakvoe dokumenti i oznake koje prate robu u prometu: deklaracija, EAN-kod i dr. Propisi o prometu robe: norme, standardi, zakoni, pravilnici meunarodne norme ISO 9000 i ISO 9001 Zakon o zatiti potroaa ambalaa: pojam, funkcije, podjela, vrste prema sirovinskom sastavu, ekoloka i zdravstvena prihvatljivost, zbrinjavanje otpadne ambalae, manipulacija robom, robni gubici, repetitorij osnovnih kemijskih pojmova vezanih uz robu

  PREHRAMBENI PROIZVODI

  Objasniti drutvenu skrb u svezi prehrambenih proizvoda. Objasniti vanost poznavanja kemijskog sastava namirnica glede zdrave prehrane. Objasniti pojmove na deklaracijama glede kemijskog sastava prehrambenih proizvoda Objasniti vanost vode i mineralnih tvari u namirnicama. Objasniti vanost eera i vrste eera. Objasniti vanost bjelanevina i njihov sastav. Objasniti utjecaj hranjivih tvari masti kao izvora energije u namirnicama. Objasniti vanost vitamina i

  Podjela prehrambenih proizvoda, deklariranje hrane Sastav ivenih namirnica i prehrambena vrijednost Uzronici teta u prometu, kvarenje hrane Konzerviranje namirnica i osnove spreavanja teta u trgovini

 • 17

  topivost , te pravilno skladitenje.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Objasniti svrhu aditiva i enzima u namirnicama .Nabrojiti tipove kvarenja hrane. Razlikovati naine konzerviranja hrane. Nabrojiti prednosti i nedostatke konzervirane hrane. Objasniti znaenje pasterizacije, sterilizacije, hlaenja, zamrzavanja i energetskog zraenja. Nabrojiti fizikalno-kemijske metode konzerviranja i znati svrhu tih metoda. Poznavati odredbe zakona koji propisuje vrste i koliine dozvoljenih konzervansa pri primjeni kemijske metode konzerviranja. Objasniti prednosti bioloke metode konzerviranja.

  Zakon o hrani i drugi propisi o prometu prehrambenih proizvoda

 • 18

  OSNOVNE SKUPINE PREHRAMBENIH

  PROIZVODA

  Nabrojiti osnovne skupine prehrambene robe i proizvoae Objasniti vanost itarica. Nabrojiti dijelove ploda zrna ita. Nabrojiti vrste ita i objasniti njihovu ulogu u drugim proizvodima, te ekonomsku vanost i kakvou ita. Objasniti povezanost procesa mljevenja ita sa vrstama i tipovima brana. Objasniti kvalitetu, nain izlaganja i uvanja mlinskih proizvoda u prodavaonici i skladitu. Nabrojiti osnovne sirovine za proizvodnju kruha, te pekarske proizvode u svakodnevnom prometu i potronji, te znati njihove trgovake nazive. Objasniti razliku izmeu suhih i duboko smrznutih tijesta u vrstama, oblicima, izlaganju i uvanju. Objasniti pojam voa, sastav, podjelu po skupinama , te svrhu prerade i klasiranja. Nabrojiti zrnasto i jagodasto voe i objasniti karakteristike svake skupine. Nabrojiti kotiavo i jezgrasto voe, objasniti pojmove durancija i kalanka, te kod jezgrastog voa uoiti razliku od ostalog voa. Nabrojiti juno voe, te objasniti znaajke, podrijetlo, naine izlaganja i uvanja.

  itarice, mlinski proizvodi, pekarski proizvodi ,tjestenine i brzosmrznuta tijesta Voe, povre i gljive i njihove preraevine eer, med i druga sladila Konditorski proizvodi Meso i proizvodi od mesa

 • 19

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Razlikovati proizvode od voa dobivene razliitim metodama konzerviranja od vonih poluproizvoda. Nabrojiti osnovnu podjelu plodastog povra i karakteristike skupina sa nekoliko primjera. Nabrojiti osnovne karakteristike mahunastog povra sa primjerima. Objasniti znaajke lisnatog povra na jednostavnim primjerima. Nabrojiti vrste kupusarki i cvjetastog povra i njihove kvalitete. Nabrojiti stabliasto i korjenasto povre i objasniti osnovne karakteristike svojstva. Razlikovati vrste luka Nabrojiti osnovne karakteristike krumpira. Nabrojiti preraevine od povra ovisno o preradi i konzerviranju, te nain izlaganja i uvanja. Nabrojiti osnovne sastojke povra i objasniti njihovu bioloku vrijednost te poznavati Pravilnik za klasifikaciju povra po kvaliteti. Nabrojiti i objasniti uzroke kvarenja povra. Nabrojiti osnovne karakteristike gljiva. Objasniti vrste eera u proizvodnji i na tritu , te naine pravilnog izlaganja i uvanja. Razlikovati vrijednosti vrsta eera te znati savjetovati kupca u smislu zdrave prehrane. Nabrojiti razliite vrste kroba i objasniti njihovu primjenu u drugim proizvodima ili pripremi hrane. Nabrojiti osnovne karakteristike pelinjih proizvoda. Objasniti tehnoloki nain dobivanja kakao praha i okolade. Nabrojiti okoladne proizvode. Nabrojiti skupine bombona s obzirom na upotrijebljene sirovine , te nain izlaganja. Razlikovati brano konditorskih proizvoda ovisno o sastavu, trajnosti, obradi, te nabrojiti primjene za pojedine grupe, te objasniti pravilno izlaganje u prodavaonici i uvanje u skladitu

  Ribe, rakovi, koljke i glavonoci i njihove preraevine Komercijalne masnoe Mlijeko i mlijene preraevine Jaja i proizvodi od jaja Dijetni proizvodi Djeja hrana Alkaloidne namirnice Zaini i mirodije Bezalkoholna pia Alkoholna pia Specifinosti vezane uz uvanje, izlaganje i prodaju pojedinih skupina proizvoda, proizvoai

 • 20

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati(znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Nabrojiti osnovne skupine snack namirnica. Nabrojiti proizvoae konditorskih proizvoda. Poznavati propise o stavljanju mesa u promet. Organoleptiki prepoznati svjee meso. Razlikovati skupine mesnih proizvoda. Razlikovati morske i slatkovodne ribe i nabrojiti njihove karakteristike. Nabrojiti skupine prema podrijetlu, vrsti, kvaliteti i pecaturi. Razlikovati riblje konzerve od konzervirane ribe. Nabrojiti vrste ribljeg konzerviranja. Nabrojiti ostale jestive vodene ivotinje. Razlikovati biljna ulja od biljnih masti i nabrojiti njihovo pojavljivanje na tritu. Razlikovati ivotinjske masti i ulja i nabrojiti ostale proizvode od masnoa i njihova svojstva. Imenovati mlijeko na tritu i objasniti razlike. Razlikovati to vie mlijenih proizvoda i njihova svojstva. Nabrojiti podjelu sireva prema poznatim kriterijima. Objasniti sortiranje jaja prema teini i svjeini. Nabrojiti proizvode od jaja. Nabrojiti sirovine za proizvodnju djeje hrane. Nabrojiti dijetalne namirnice. Imenovati nazive svjetski poznatih kava i njihova svojstva. Nabrojiti kavovine. Razlikovati vrste aja te nabrojiti pripadnike skupina. Razlikovati zaine, njihovo podrijetlo i svojstvima s posebnim naglaskom na svojstva i vrste aromatiziranih zaina. Razlikovati vrste ljutih zaina, sastav, kvalitetu, uvanje i upotrebu. Objasniti svojstva mineralnih i kiselih zaina. Imenovati komercijalne zainske proizvode zastupljene na tritu. Analizirati njihov sastav i karakteristike. Nabrojiti osvjeavajua pia. Razlikovati ambalani materijal. Nabrojiti ekoloki preporuljive ambalane materijale. Objasniti pravilno ambalairanje robe pri transportu, uskladitenju (uvanju) i izlaganju robe.

 • 21

  RAZRED : 2.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  KOZMETIKO - PARFUMERIJSKA

  ROBA

  Prepoznati tipove koe i grau. Nabrojiti tipove emulzija. Razvrstati asortiman krema za njegu koe. Nabrojiti ostale proizvode za njegu koe. Razvrstati asortiman sredstava za uljepavanje lica. Razlikovati pudere, rueve, minku za oi. Razvrstati asortiman sredstava za njegu zuba, te znati zdravstvenu i trinu vanost. Razvrstati asortiman sredstava za njegu kose i poznavati proizvoae. Razvrstati asortiman i proizvoae sredstava za poljepavanje kose. Nabrojiti vrste mirisa. Razlikovati parfeme, kolonjske i toaletne vode. Objasniti trinu vanost mirisa. Razlikovati nakit. Nabrojiti vrste djeje kozmetike . Poznavati zakonsku regulativu u svezi djeje kozmetike. Poznavati prezentiranje i specifinosti izlaganja i prodaje ove vrste robe.

  Klasifikacija, sirovine za proizvodnju Sredstva za njegu tijela Sredstva za njegu lica Dekorativna kozmetika Sredstva za njegu zuba i usne upljine Sredstva za njegu kose Sredstva za njegu ruku i nokata Mirisi, parfemi, kolonjske robe, toaletne vode Nakit Djeja kozmetika i djeje igrake Posebna zakonska regulativa vezana uz kozmetike proizvode za djecu Utvrivanje kakvoe kozmetiko-parfumerijske robe deklariranje, ambalaa, pakiranje, norme kakvoe, zdravstvena i trina prihvatljivost kozmetiko-parfumerijske robe Vanost prezentiranja upotrebne vrijednosti kod svake pojedine robe Specifinosti izlaganja i prodaja kozmetike robe

 • 22

  DROGERIJSKA ROBA Nabrojiti sredstva za pranje i ienje. Objasniti svojstva sredstava za pranje i ienje Nabrojiti sredstva za dezinsekciju i dezinfekciju i objasniti uporabu. Nabrojiti galanterijske proizvode. Poznavati zakon o nadzoru nad sredstvima ope upotrebe.

  Sredstva za pranje i ienje Sredstva za dezinfekciju i dezinsekciju Proizvodi higijenske namjene Galanterijski proizvodi iroke potronje Zakon o nadzoru nad sredstvima ope upotrebe

  TEKSTILNA ROBA

  Poznavati vrste i svojstva vlakana meusobne razlike, koritenje, odravanje. Poznavati vrste pree i konca, osnovne i izvedene vezove Nabrojiti metode dorade tkanina Prepoznati naziv, kakvou, oznaku i primjenu za pamune tkanine Prepoznati naziv, kakvou i primjenu za lanene tkanine Prepoznati vrste, oznake kakvoe za vunene tkanine. Prepoznati naziv, svojstva i primjenu za svilene tkanine. Prepoznati naziv, svojstva i primjenu za tkanine- mjeavine

  Tekstilne sirovine: biljna, ivotinjska, mineralna, polusintetika i sintetika vlakna Novi materijali u tekstilnoj industriji, ekoloka i trina prihvatljivost Prea i konac Tkanine: proizvodnja, vrste, kakvoa i oznake Pleteni proizvodi: vrste, kakvoa i oznake Tekstilna konfekcija: vrste, veliine i kakvoa

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Nabrojiti naine izradbe trikotae Nabrojiti vrste, prednosti i mane trikotae. Nabrojiti veliine, vrste standarde konfekcije. Navesti veliine, vrste i proizvodnju muke, enske i djeje konfekcije Nabrojiti vrste, materijale i vanost pozamanterije. Nabrojiti veliine i materijale za izradbu pokrivaa Nabrojiti vrste, sirovine, manipuliranje u svezi sagova Nabrojiti ostale tekstilne proizvode Navesti naine odravanja tkanina Nabrojiti fizike i kemijske metode ispitivanja tekstilnih proizvoda

  Pozamanterija,, ipke i tapiserije Netkani i napleteni proizvodi ( vata, filc..) Posebni tekstilni proizvodi. Sagovi, podni prekrivai, zavjese, popluni, deke Utvrivanje kvalitete i oznaavanje kvalitete tekstilnih proizvoda Odravanje tekstilnih proizvoda uvanje, pakiranje i skladitenje tekstilnih proizvoda Specifinosti izlaganja tekstilne robe, prodaja, proizvoai

  KOA I PROIZVODI OD KOE

  Nabrojiti vrste koa Nabrojiti naine konzerviranja sirove koe Opisati postupak prerade sirove koe Opisati metode tavljenja i razlike u uincima. Nabrojiti zavrne radove pri preradi sirove koe Prepoznati i razvrstati vrste gotovih

  Sirova koa: graa, kemijski sastav, vrste, kakvoa Prerada sirove koe. Konzerviranje, pripremni radovi, tavljenje i dorada Vrste gotovih koa na tritu - prema namjeni, obradi, kakvoi proizvodi od koe: kona obua (vrste, veliine, oznake kakvoe),

 • 23

  koa Nabrojiti nazive, kakvou i razlike u koama za obuu , galanteriju i ostale svrhe. Nabrojiti konu robu Razlikovati asortimanom kone obue i galanterije. Prepoznati ostalu konu robu. Znati specifinosti uvanja, pakiranja i skladitenja konih proizvoda, te izlaganje i prodaju konih proizvoda, proizvoae.

  kona odjea, galanterijski proizvodi i tehniki proizvodi od koe Umjetna koa: oznake, prihvatljivost i vrijednost na tritu uvanje, pakiranje i skladitenje konih proizvoda Izlaganje i prodaja konih proizvoda, proizvoai

  KRZNO Poznavati vrste prirodnih krzna i njihovu kakvou. Osvijestiti ekoloku opravdanost dobivanja krzna. Nabrojiti proizvode od krzna. Poznavati vrste i oznake kakvoe kod krzna. Poznavati karakteristike umjetnog krzna. Znati specifinosti pri izlaganju proizvoda od krzna

  Vrste prirodnih krzna, kakvoa, trina i ekoloka opravdanost dobivanja krzna Proizvodi od krzna, vrste, oznake kakvoe, drutvena prihvatljivost Umjetno krzno, ekoloka i drutvena opravdanost Specifinosti pri izlaganju proizvoda od krzna

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  GUMA I PROIZVODI OD GUME

  Nabrojiti vrste, svojstva i primjenu kauuka. Nabrojiti metode proizvodnje gume. Prepoznati svojstva gume. Nabrojiti vrste i svojstva pneumatske i tehnike gumene robe, te gumene robe iroke potronje. Poznavati naine manipuliranja gumenom robom.

  Sirovine za proizvodnju gume: prirodni, sintetiki i regenerirani kauuk Proizvodnja gumene robe, vulkanizacija Gumeni proizvodi: pneumatski gumeni proizvodi, tehnika gumena roba, roba iroke potronje uvanje, pakiranje, skladitenje izlaganje i prodaja gumenih proizvoda, proizvoai.

 • 24

  PLASTINE MASE

  Objasniti svojstva i ekoloke probleme plastinih masa. Nabrojiti primjenu i inovacije u svezi plastinih masa. Nabrojiti vrste plastinih masa Objasniti kakvou plastinih masa Nabrojiti vrste, primjenu i oznake proizvoda od plastinih masa. Objasniti odravanje proizvoda od plastinih masa. Znati ekoloke, zakonske i komercijalne karakteristike plastinih proizvoda

  Osnovni pojmovi Svojstva plastinih masa Tehnologija dobivanja plastinih masa Plastine mase na bazi prirodnih polimera Sintetike plastine mase: plastomeri i duromeri proizvodi od plastinih masa, Plastina ambalaa Primjena plastinih masa Trina vanost, ekoloka i zdravstvena prihvatljivost Zakonska regulativa Zbrinjavanje plastinog otpada Izlaganje i prodaja proizvoda, proizvoai

  RAZRED : 3.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  BOJE I LAKOVI Nabrojiti vrste prirodnih organskih i anorganskih boja. Objasniti kakvou i primjenu prirodnih organskih i anorganskih boja , te trine karakteristike Nabrojiti vrste umjetnih boja. Objasniti kakvou i primjenu umjetnih boja, trine karakteristike, te ekoloke probleme

  Osnovni pojmovi, sastav premaznih sredstava, podjela Prirodne organske i anorganske boje Sintetike boje Lakovi, podjela prema sastavu, namjeni, normiranje, ekoloka i druga prihvatljivost, lak boje Pomoni materijali

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Objasniti kakvou i primjenu lakova, te ekoloke probleme Nabrojiti lakove prema sastavu i namjeni Poznavati oznake i komercijalne karakteristike pojedinih lakova Nabrojiti vrste i trine karakteristike moila za drvo

  Zakonske odredbe o rukovanju, skladitenju, deklariranju, kakvoi premaznih sredstava, prodaja i proizvoai

  KEMIJSKA SREDSTVA

  Poznavati zakonske i komercijalne karakteristike kiselina, luina i soli

  Kiseline, luine, soli. Votana roba. Nomenklatura, svojstva,

 • 25

  /kemijske robe. Objasniti vrste i trine karakteristike umjetnih gnojiva i sredstava za zatitu bilja u poljoprivredi. Objasniti trine karakteristike sadnog materijala . Poznavati propise vezane uz rukovanje i skladitenje opasnih tvari.

  stavljanje u promet, oznake, skladitenje, transport Zakonske odredbe u prometu kemijske robe Umjetna gnojiva, vrste, oznake, propisi. Sredstva za zatitu bilja, vrste, oznake, propisi vezani uz rukovanje i skladitenje opasnih tvari

  PAPIR I PAPIRNA ROBA, KNJIGE, SREDSTVA ZA

  PISANJE I LIKOVNO IZRAAVANJE

  Nabrojiti sirovine za proizvodnju papira. Nabrojiti faze proizvodnje papira. Nabrojiti postupke dorade papira. Razvrstati asortiman papira Nabrojiti oznake, kakvou, proizvoae papira. Razvrstati asortiman sredstava za pisanje i ostalog pribora za pisanje. Nabrojiti oznake, ekoloke standarde, proizvoae sredstava za pisanje. Navesti asortiman i oznake pribora za slikanje, ekoloke zahtjeve, proizvoae. Navesti asortiman i standarde tehnikog pribora . Nabrojiti kolski i kancelarijski pribor. Nabrojiti aparate za umnoavanje. Nabrojiti vrste aparata za snimanje i reprodukciju zvuka. Nabrojiti vrste suvremenih strojeva za komuniciranje. Nabrojiti vrste raunskih strojeva. Znati komercijalne specifinosti ove robe.

  Sirovine i proizvodnja papira Vrste papira na tritu, podjela prema namjeni. Karton i ljepenka Papirna konfekcija: kolska, uredska i za domainstvo Knjige: lijepe knjievnosti, struna literatura, serijske publikacije Sredstva za pisanje: olovka (tehnika, pastelna, kopirna i specijalna ), kemijska olovka, nalivpera, flomasteri i uredski pribor Sredstva za likovno izraavanje: crtai ugljen i kreda, pasteli, akvareli, tempera, uljene boje uredski pribor Uredski strojevi Vanost prezentiranja upotrebne vrijednosti kod svake pojedine robe Specifinosti pri izlaganju i prodaja robe, proizvoai

  DRVO I PROIZVODI OD DRVA

  Poznavati vrste i vanost drva na tritu te vane drvne proizvode, svojstva, primjenu, proizvoae Nabrojiti vrste, kakvou i trinost ogrjevnog drva i drvenog ugljena Nabrojiti vrste ,kakvou, trinost obraenog drva.

  Ogrjevno drvo: vrste, klase, prodaja Neobraeno drvo: vrste, ekoloka vanost Obraeno drvo: vrste, oznake, kakvoa

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Poznavati vrste i kakvou namjetaja, te zakonsku regulativu Nabrojiti drvenu galanteriju Nabrojiti vrste, kakvou i trinost graevne stolarije Razlikovati pluto i robu od pluta. Poznavati komercijalne

  Namjetaj: vrste, oznake, kakvoa, zakonska regulativa Drvena galanterija Pluto i roba od pluta Skladitenje i transport, izlaganje i prodaja proizvoda od drva, proizvoai

 • 26

  karakteristike proizvoda od drva

  GRAEVNI MATERIJAL

  Nabrojiti i objasniti namjenu i trine karakteristike osnovnog i vezivnog graevnog materijala Nabrojiti i objasniti namjenu i trine karakteristike izolacijskog graevnog materijala. Nabrojiti nove materijale u graevinarstvu. Poznavati komercijalne karakteristike graevnih materijala.

  Osnovni graevni materijal: kamen, opekarski proizvodi, betonski proizvodi, eljezo i drugi metali Vezivni graevni materijal: zrani ( vapno, gips ), hidraulini: cementi Izolacijski materijali: zvuni, toplinski i hidroizolacijski vatrostalni materijali Novi materijali u graevinarstvu Transport, skladitenje, ekoloka opravdanost Izlaganje i prodaja graevnih materijala, proizvoai

  KERAMIKA ROBA

  Prepoznati sirovine za proizvodnju keramike Nabrojiti karakteristike proizvodnje keramike robe. Nabrojiti poroznu i neporoznu keramiku robu, objasniti primjenu i trine karakteristike

  Sirovine za proizvodnju Proizvodnja keramike robe Vrste keramike robe: porozna i neporozna ( porculan ) Kakvoa, utvrivanje kakvoe, oznake, ambalaa i pakiranje Izlaganje i prodaja keramike robe, proizvoai

  STAKLO I STAKLENA ROBA

  Poznavati vrste stakla prema sastavu. Nabrojiti sirovine i faze proizvodnje stakla. Prepoznati ope i trine karakteristike stakla. Nabrojiti podjelu i vrste staklene robe na tritu. Poznavati specifinosti izlaganja i prodaje staklene robe i proizvoae.

  Vrste stakla prema sastavu Sirovine za proizvodnju staklene taline Proizvodnja staklene taline i staklenih proizvoda Vrste staklene robe na tritu oznake kakvoe, utvrivanje kakvoe, ambalaa, oznake, rukovanje, skladitenje Specifinosti izlaganja i prodaja staklene robe, proizvoai

  RAZRED : 4.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  TEHNOLOGIJA, Objasniti osnovne pojmove, te Tehnologija: pojam, njezin utjecaj

 • 27

  RAZVOJ, EKOLOGIJA odnos tehnologije i razvoja drutva.Povezati ovjekovu brigu za okoli i razvoj istih tehnologija. Objasniti ulogu energije u suvremenom drutvu. Nabrojiti primarne izvore energije. Objasniti pojam i oblike energije. Znati pojam ekologije i uoiti praktine ekoloke probleme.

  i znaenje, tehnoloki procesiAnaliza tehnolokog procesa: bilance materijala i energije Ekologija: definicija, osnovni ekoloki pojmovi Razvoj novih tehnologija Oneiivanje ovjekova okolia iste tehnologije

  TEHNOLOGIJA VODE Nabrojiti vrste voda.Objasniti tvrdou vode i postupke omekivanja vode Znati o proiavanju otpadnih voda

  Vrste voda: voda za pie, industrijske vode, otpadne vode Tvrdoa vode i postupci omekivanja vode Proiavanje otpadnih voda

  GORIVA I MAZIVA Objasniti vrste, primjenu i prodaju krutih, tekuih, plinovitih i nuklearnih goriva. Razlikovati vrste maziva, sastav, podjelu i upotrebu. Poznavati zakonsku regulativu, te ekoloke i komercijalne karakteristike goriva i maziva.

  Pojam energije, energetike, mjerne jedinice, vanost u suvremenom ivotu . Oblici i izvori energije, zakon o odravanju energije Goriva: sastav, proces izgaranja, energetska vrijednost Kruta goriva: drvo, ugljen, Umjetna goriva Tekua goriva: nafta- postanak, sastav, prerada, derivati nafte Plinovita goriva: zemni plin, generatorski i vodeni plin i dr. Nuklearna goriva Alternativni izvori energije Vrste maziva, sastav, podjela i upotreba API-klasifikacija i SAI- klasifikacija Zakonska regulativa , rukovanje, skladitenje i transport goriva i maziva, oznake Goriva i maziva zagaivai okolia

  METALI I METALNA ROBA

  Upoznati osnovne karakteristike metala. Objasniti osnovne pojmove o eljezu i eliku. Objasniti obradu metala u funkciji metalne robe i povrinsku zatitu metala. Nabrojiti vrste limova i njihove tehnoloke i trine karakteristike Nabrojiti vrste profilne robe i njihove karakteristike. Nabrojiti vrste graevinskog okova i njegove tehnike i trine karakteristike.

  Openito o metalima , legure Tehniki vani metali Obrada metala u metalnu robu Korozija, zatita metala od korozije

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Nabrojiti vrste tednjaka i pei i njihove trine karakteristike

  Metalna roba: oznake, standardizacija, pratei

 • 28

  Nabrojiti vrste armatura i njihove karakteristike Nabrojiti kuhinjske potreptine i njihove trine karakteristike. Nabrojiti sanitarnu robu i robu za centralno grijanje i njihove trine karakteristike. Nabrojiti alate i njihovu primjenu u praksi.

  dokumenti u prometu: tehnika uputa, jamstveni list, EAN-kod i dr. Vrste metalne robe: limovi, profilna roba, ice i iani proizvodi, sitna metalna roba, vijci i vijana roba, graevni okov, armature, tednjaci i pei, sanitarna roba, roba za centralno grijanje, kuhinjski pribor, alati, Transport, skladitenje, izlaganje i prodaja metalne robe, proizvoai

  ELEKTROTEHNIKA ROBA

  Poznavati osnovne pojmove elektrotehnike i mjerne jedinice. Poznavati vodove elektrine struje i kabele. Nabrojiti vodie koji se najee pojavljuju u trgovini. Nabrojiti elektroinstalacijski materijal koji se nalazi u maloprodaji. Nabrojiti trine karakteristike instalacijskih cijevi, kutija, prikljunica, brojila, prekidaa, osiguraa, grla za arulje Nabrojiti najvanije elektrine kuanske aparate i specifinosti njihove prodaje. Objasniti pojam radiodifuzije i opisati digitalne audio ureaje na tritu. Objasniti pojam televizije i upoznati TV-prijamnike u prodaji Upoznati ureaje za snimanje i reprodukciju video-signala. Znati komercijalne karakteristike ove robe .

  Osnovni pojmovi iz elektrotehnike, mjerne jedinice. Vodovi elektrine struje, kabeli. Elektroinstalacijski materijal. Potroni i sitni elektromaterijal. Elektrini kuanski aparati: termiki, aparati s elektromotorom. Hladnjaci i ledenice. Elektroakustiki ureaji i dijelovi : elektroakustiki pretvarai, telefonski aparati, radiodifuzija, magnetofoni, digitalna audiotehnika, televizija i videotehnika. Praenje novih proizvoda, stalne mogunosti inovacije. Vanost prezentacije trine vrijednosti proizvoda. Izlaganje i prodaja elektrotehnike robe, pratei dokumenti: atest, certifikat, tehnika uputa, jamstveni list, vanost osiguranja rezervnih dijelova i servisa, proizvoai.

  MOTORNA VOZILA I DIJELOVI

  Objasniti pojam motornih vozila i motora s unutranjim izgorijevanjem (SUI). Objasniti osnovne pojmove o oto i dizel motorima. Nabrojiti glavne dijelove motora i ukazati na one koji se najee prodaju : sustav paljenja i napajanja motora, pogonski i razvodni mehanizam klipnih motora, sustav podmazivanja i hlaenja klipnih motora, pogonska transmisija vozila, sustav za koenje, kotai i pneumatici, mehanizam za upravljanje vozilom i sustav ovjeenja.

  Openito o motornim vozilima Sastavni dijelovi automobila: Motori s unutarnjim izgaranjem Pogonska transmisija Sustav za koenje Kotai i pneumatika Mehanizam za upravljanje vozilom Sustav za ovjeenje Elektrina oprema automobila Karoserija

 • 29

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Objasniti prodaju motornih vozila i dijelova. Nabrojiti elektrine ureaje vezane uz rad motora. Nabrojiti priruni alat i autopribor u prodaji. Poznavati posebne standarde za automobilsku proizvodnju. Znati pratee dokumente pri prodaji cestovnih vozila, proizvoae obveze o osiguranju rezervnih dijelova.

  Auto-alati i druga pratea roba Carinski uvjeti i homologacija vozila Pratei dokumenti pri prodaji cestovnih vozila, obveza osiguranja rezervnih dijelova, prednosti servisa prodaja cestovnih motornih vozila i dijelova, najvei svjetski proizvoai

  OPTIKA ROBA Poznavati ona pomagala. Poznavati povealo, mikroskop, projekcijske ureaje, dalekozore, fotoaparate i fotomaterijal

  Openito. Ona pomagala. Povealo, mikroskop. Projekcijski ureaji. Dalekozori. Fotoaparati i fotomaterijal.

  MEDICINSKA ROBA Razlikovati vrste medicinske robe. Poznavati zakonsku regulativu, standarde i oznake. Nauiti vanost prezentacije trine vrijednosti, inovacije

  Vrste medicinske robe. Zakonska regulativa, standardi, oznake. Vanost prezentacije trine vrijednosti, inovacije.

  GLAZBALA Razlikovati vrste glazbala. Poznavati procjenjivanje kakvoe. Poznavati proizvoae i prezentiranje ovih proizvoda.

  Podjela i vrste. Prodaja i vrste glazbenih instrumenata Procjena kakvoe Najvaniji proizvoai

  UMJETNINE I KOLEKCIONARSKI

  PREDMETI

  Znati osnovne pojmove o umjetninama. Poznavati podjelu i vrste umjetnina. Poznavati naine prodaje umjetnina Razlikovati umjetninu od unda. Nabrojiti antikvitete

  . Nain prodaje umjetnina Vanost prezentacije trine vrijednosti i proizvoda

  Metodike i organizacijske upute :

  Program je poeljno realizirati u specijaliziranim uionicama opremljenim to boljim asortimanom robe, ambalae, popratnim dokumentima i distinktivnim oznakama. U izvoenju nastavnih sadraja koristiti kataloge, propagandni materijal proizvoaa, pratiti zakonske propise (zakone, pravilnike, standarde), primjenjivati seminarske radove uenika, izraivati mape, panoe, koristiti asopise, dnevni tisak, literaturu vezanu uz nastavni sadraj, javne medije. Poeljno je da svake godine uenici posjete neku tvornicu u sklopu strune ekskurzije, diskont, veletrnicu, galeriju, antikvarijat, autosalon i sl. Uenike treba poticati na samostalan rad izradom seminarskih radova, poticati izradu tema iz ekolokih podruja ( ekoloke robe na tritu, ekoloke ambalae). Sadraj predmeta prilagoavati potrebama marketinga

 • 30

  Obveze uenika : Uenik treba redovito pohaati nastavu, biljeiti, pisati seminare, izraivati panoe, pratiti kataloge proizvoaa, prikupljati propagandni materijal.

  Udbenik za uenike : Brzak Stjepan : Poznavanje robe u trgovini- neprehrambena roba, Otvoreno sveuilite, Zagreb,2002. Folnovi Marija- Blei Julijana : Poznavanje prehrambene robe, Puko otvoreno uilite , Zagreb,2003. Tanay Ljiljana : Poznavanje robe u trgovini-neprehrambene roba, kolska knjiga, Zagreb, 1998. Literatura : Lazibat T.: Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb, 2003. Matasovi Danko : Poznavanje prehrambene robe i kunih potreptina 1. i 2., kolska knjiga, Zagreb,2000.

 • 31

  Nastavni predmet : POSLOVNE KOMUNIKACIJE Tjedni (ukupni) fond sati : Razred 1. 2. 3. 4. UKUPNO Broj sati 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (64) 274 CILJ : Stei komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, , tj. u pisanim, verbalnim i neverbalnim komunikacijama i irokom podruju primjene, od opeg do specijaliziranog komercijalnog podruja djelovanja . ZADACI :

  Upoznati sve vrste poslovnih komunikacija, hijerarhijsku organiziranost u korporaciji, njihovu etiku i kulturnu dimenziju te upoznati rad na raunalu tehnikom slijepog deseteroprstnog pisanja

  Znati poslovno dopisivanje u svezi skladinog i raunovodstvenog poslovanja, upoznati

  neverbalnu i verbalnu dimenziju komuniciranja, uvrivati tehniku slijepog pisanja na raunalu, te osvijestiti ulogu komuniciranja u stvaranju pozitivnog imida korporacije

  Znati poslovno dopisivanje u svezi komercijalnih poslova nabave i prodaje, kreirati baze podataka u pisanim komercijalnim komunikacijama, primijeniti telematike servise u komuniciranju, te usvojiti tehnike neverbalne i verbalne komunikacije u komercijalnom poslovanju

  Znati poslovno dopisivanje u otpremnikim, vanjskotrgovinskim, marketinkim i

  poduzetnikim poslovima uz tehniku slijepog deseteroprstnog pisanja ,te primijeniti kombinaciju komunikacijskih vjetina u prezentiranju sebe i komercijalnih poslova u podruju zanimanja

  SADRAJ : RAZRED : 1.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 32

  OSNOVNO O POSLOVNIM

  KOMUNIKACIJAMA

  Znati definirati poslovne komunikacije. Objasniti ulogu i zadae poslovnih komunikacija. Objasniti kulturoloki utjecaj na komuniciranje. Nabrojiti i znati karakteristike svih kategorija poslovnog komuniciranja. Znati nabrojiti i objasniti elemente procesa komuniciranja. Znati nabrojiti imbenike poslovnog komuniciranja.

  Pojam, uloga i zadae poslovnih komunikacija Povijesni razvoj i kulturoloka uvjetovanost komuniciranja Vrste komuniciranja (ili kategorije poslovnog komuniciranja): prema blizini sudionika , prema broju sudionika , prema obliku, prema nastanku i namjeni Komunikacijski proces

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 33

  UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJSKIM

  PROCESIMA U TVRTKI

  Razlikovati vrste komunikacijske organiziranosti. Znati pojam formalnog, neformalnog, vertikalnog i horizontalnog komuniciranja. Razlikovati tipove i karakteristike komunikatora. Znati i primijeniti pravila komunikacije koje uspostavljaju povjerenje i poticajnu komunikacijsku klimu. Poznavati komunikacijske kompetencije rukovoditelja i njegov utjecaj. Objasniti vremensku dimenziju komuniciranja. Znati uzroke i vrste komunikacijskih sukoba, te stilove rjeavanja istih.

  Komunikacija i organizacija: struktura organizacije i komunikacija, komunikacijske mree, individualni komunikatori u procesu komuniciranja, komunikacijska klima Rukovoenje i komunikacija Upravljanje vremenom u poslovnom komuniciranju Sukobi i rjeavanje sukoba u poslovnom komuniciranju (ili komunikacijski konflikti )

  POSLOVNE KOMUNIKACIJE I POSLOVNA ETIKA

  Objasniti povezanost etike, morala i poslovne etike. Objasniti meusobnu povezanost osobnih etikih naela i etikih naela tvrtke i drutva. Istraiti to je etino poslovno djelovanje. Nabrojiti etika naela . Nabrojiti elemente koji potiu etinost Nabrojiti mogui sadraj etikog kodeksa u unutarnjim i vanjskim korporativnim komunikacijama moralna osobnost Znati raspravljati na temu konkretnih etikih problema (moralna procjena)

  Moral. Etika. Poslovna etika. Etika i poslovna perspektiva i njihove vrijednosti. Etiki odnos pojedinac-tvrtka-drutvo. Etika naela. Pozicioniranje etike u strukturi organizacije Etiki kodeksi u korporativnim komunikacijama moralna osobnost: u unutarnjim korporativnim komunikacijama , u vanjskim korporativnim komunikacijama. Etinost poslovne komunikacije

  BONTON U POSLOVNIM KOMUNIKACIJAMA

  Znati to je sadraj bontona. Znati i primijeniti pravila lijepog ponaanja pri predstavljanju. Znati i primijeniti pravila lijepog ponaanja pri upoznavanju . Znati i primijeniti pravila lijepog ponaanja pri komuniciranju. Znati i primijeniti pravila lijepog ponaanja na radnom mjestu Razlikovati pojmove navike, obiaji, konvencije, protokol Razumjeti specifinosti lijepog ponaanja drugih kulturnih sredina

  Pojam i vanost bontona u poslovnim komunikacijama Razine poslovnog bontona : predstavljanje, upoznavanje, komuniciranje, uredsko poslovanje Norme ponaanja : navike, obiaji, konvencije, protokol Kulturoloke razlike u meunarodnom poslovnom komuniciranju

 • 34

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  OSNOVE

  KOMPJUTORSKE DAKTILOGRAFIJE KAO

  TEMELJ PISANIH POSLOVNIH

  KOMUNIKACIJA

  Znati pravilno sjediti za raunalom Primijeniti osnovna znanja u obradi teksta raunalom : znak, rije, tekst, dokument, odlomak, redak, stranica, izgled stranice, veliina papira margine (lijeva, desna, gornja, donja), zaglavlje, podnoje, usmjerenje stranice, pismo, stil, predloak, tekstualni pokaziva Uvjebati sve zahvate na tipkovnici tehnikom slijepog pisanja : a,s,d,f-j,k,l, ; r-u ; e-i ; v-m; g-h ; c-zarez ; tipke: Caps Lock, Shift, crtica za rastavljanje ; o,p ; t,z ; b-n ; , ; , ; w,x,q,y ; arapski brojevi ; rimski brojevi; interpunkcijski znakovi ; znakovi za raunske operacije ; kemijski simboli ; postotak i promil ; stupanj, minuta, sekunda ; mrtva tipka

  Pravilno sjedenje za kompjutorom Osnovni pojmovi u obradi teksta raunalom Obrada tipkovnice Desetoprstno slijepo pisanje- vjebe prema programiranom materijalu za uvjebavanje zahvata: osnovni zahvat : a,s,d,f-j,k,l,, zahvat : r-u, zahvat : e-i, zahvat : v-m, zahvat : g-h, zahvat : c-zarez, obrada tipki: Caps Lock,Shift,crtica za rastavljanje, zahvat : o,p, zahvat : t,z, zahvat : b-n, zahvat : ,, zahvat : ,, zahvat : w,x,q,y, pisanje arapskih brojeva, pisanje rimskih brojeva, pisanje interpunkcijskih znakova (razgodaka), znakovi za raunske operacije, pisanje kemijskih simbola, postotak i promil, stupanj, minuta, sekunda, uporaba mrtve tipke

  RAZRED : 2.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 35

  PISANO POSLOVNO KOMUNICIRANJE

  Znati definirati poslovno dopisivanje. Objasniti cilj i zadae poslovnog dopisivanja. Razlikovati vrste poslovnog dopisivanja . Objasniti model pisanog komuniciranja. Nabrojiti karakteristike poslovnog jezika. Objasniti razliku meu stilovima. Objasniti plan izrade poslovnog pisma. Nabrojiti karakteristike digitalne poslovne komunikacije.

  Specifinost i vanost pisane rijei u komunikaciji Poslovno dopisivanje pojam, cilj, zadae Vrste poslovnog dopisivanja : prema tehnici pisanja, prema nainu izrade, prema broju itatelja, prema gospodarskoj djelatnosti Modeli pisanog komuniciranja : interno, eksterno, proces komuniciranja ,pretpostavke za povezivanje poiljatelja i primatelja

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 36

  Objasniti svrhu standarda/normi u izradi pisanih poslovnih komunikacija. Nabrojiti i objasniti norme za formate papira. Izraditi poslovno pismo prema normama za izradu poslovnog papira. Razlikovati bitne od nebitnih dijelova strukture poslovnog dopisa Znati najee kratice i oznake u pisanoj komunikaciji Oblikovati tekst prema europskom, amerikom, kombiniranom i atraktivnom oblikovanju. Napisati sadraj poslovnog pisma prema pravilima. Analizirati poslovno pismo i ispraviti pogreke

  Poslovni jezik i stil poruka Plan izrade poslovnog pisma Standardi /norme u izradi pisanih poslovnih komunikacija: norme za formate papira, norme za izradu poslovnog papira , norme u strukturi poslovnog dopisa bitni dijelovi, nebitni dijelovi, kratice i oznake u pisanoj komunikaciji, norme za oblikovanje sadraja u pisanim komunikacijama- vanjski oblik teksta, kako pisati, planiranje pisma, organizacija sadraja, duina pisma, organizacija i oblikovanje reenica

  KOMUNIKACIJE U SVEZI ZAPOLJAVANJA

  Shvatiti uvjete za uspostavljanje radnog odnosa objavljene u oglasu ili natjeaju. Napisati ponudu (prijavu) na oglas ili natjeaj (CV).

  Uspostavljanje radnog odnosa : oglas, natjeaj Ponude (prijave) na oglas ili natjeaj

  PRIMJENA RAUNALA U PISANOM

  POSLOVNOM KOMUNICIRANJU PRI

  KONTAKTIMA S POSLOVNIM

  PARTNERIMA, U SKLADINOM

  POSLOVANJU I RAUNOVODSTVENOM PRAENJU POSLOVNIH

  PROMJENA

  Znati sastaviti poslovni poziv, zapisnik sastanka, zahvalu, obavijest, estitku. Znati napisati nalog skladitu za otpremu robe, dostavnicu, dispoziciju, komisijski zapisnik o preuzimanju robe skladinu primku, inventurnu listu, izvjee o podmirenju obveze, blagajniko izvjee, obavijest o knjienju

  Standardni poslovi suradnje s poslovnim partnerima : poslovni pozivi, zapisnik sastanka, zahvale, obavijesti, estitke Pisane komunikacije u skladinom poslovanju: pri realizaciji prodaje- nalog skladitu za otpremu robe, dostavnica/otpremnica, dispozicija, izdatnica, meuskladinica, pri realizaciji nabave -komisijski zapisnik o preuzimanju robe, skladina primka; standardna pisana dokumentacija- inventurna lista Raunovodstvene pisane komunikacije : izvjee o podmirenju obveze, blagajniko izvjee , obavijest o knjienju

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 37

  KORPORACIJSKE KOMUNIKACIJE

  ODNOSI S JAVNOU

  Razlikovati oblike komuniciranja u odnosima s javnou Nabrojiti koje se pisane komunikacije primjenjuju u tim odnosima Istraiti i prikupiti pisane komunikacije u odnosima s javnou Pripremiti outdoor komunikaciju

  Pojam i vrste komunikacija u odnosima s javnou :odnosi s investitorima, odnosi s vanjskom javnou, odnosi s unutarnjom javnou (zaposlenicima)

  NEVERBALNO

  KOMUNICIRANJE

  Znati ulogu i znaenje neverbalnih znakova Znati razlikovati sve naine neverbalnog komuniciranja vezano za poloaj i pokret tijela, mimiku, oni kontakt, zvukove, geste, dodire, mirise, proksemike znakove, scenografiju, rekvizite i obrede, oblikovanje tijela (styling), pomone ureaje, vremenske znakove Poznavati razliita kulturoloka tumaenja neverbalne komunikacije Primijeniti pravila neverbalne komunikacije u raznim komunikacijskim situacijama u cilju pojaavanja komunikacije Snimiti komunikaciju i analizirati Objasniti kojim neverbalnim znakovima komunicira tvrtka

  Neverbalni znakovi i signali pojam, uloga, znaenje Karakter neverbalne poruke Nain (forme) neverbalne komunikacije : poloaj i pokret tijela (kinezika), mimika , oni kontakt, zvukovi, geste, dodiri, mirisi, proksemiki znaci, scenografija, rekviziti i obredi, oblikovanje tijela (styling), pomoni ureaji, vremenski znakovi. Kulturoloke razlike u neverbalnoj komunikaciji Kongruentnost, inkongruentnost Pravila neverbalne komunikacije Neverbalna komunikacija u funkciji pojaavanja, slabljenja ili obezvrjeivanja komunikacije Neverbalna komunikacija tvrtke

  VERBALNO KOMUNICIRANJE

  Znati emu slui retorika Razlikovati suvremene govorne vrste Znati karakteristike konvencionalnog i poslovnog govora Znati i primijeniti govornika pravila Odrati govor prema pravilima : pozdravni govor, uvodnu rije, poslovno izvjee

  Pojam i karakteristike verbalne komunikacije. Retorika Suvremene govorne vrste Govor. Konvencionalan govor. Poslovni govor. Govorna izraajna sredstva Kompozicija govora : uvod , glavni dio , zakljuak Organizacija govorne poruke Logika u govoru Poetsko i afektivno u govoru. Retorike figure Opa govornika pravila Komunikacijska situacija : pozdravni govor, uvodna rije, poslovno izvjee

 • 38

  RAZRED : 3.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  VERBALNO

  KOMUNICIRANJE

  Razlikovati vrste razgovora Objasniti na koji nain uvaavati sugovornika.. Objasniti na primjeru kako treba argumentirati i dokazivati. Objasniti na primjeru pozitivnu retoriku. Objasniti kako aktivno sluati. Znati elemente vezane uz sastanak Organizirati i voditi sastanak prema pravilima Objasniti specifinosti , pravila i tehniku telefonskog komuniciranja Nabrojiti korake pri tehnici prezentiranja. Nabrojiti kvalitete dobrog prezentera. Prezentirati proizvod/uslugu Pregovarati uz odreenu strategiju i taktiku

  Vrste razgovora- cilj razgovora, sugovornik kao partner. Maslow-piramida ljudskih potreba i njezina primjena u komunikaciji, komunikacijske razine, argumentacija i dokazivanje, konstruktivno i destruktivno u dijalogu (pozitivna retorika), vanost aktivnog sluanja Komunikacijske situacije : sastanak, telefonska prodaja, prezentiranje, pregovaranje

  PRIMJENA RAUNALA U PISANOM

  POSLOVNOM KOMUNICIRANJU PRI

  POSLOVIMA NABAVE I PRODAJE I

  RAUNOVODSTVENOG PRAENJA POSLOVNIH

  PROCESA

  Znati sastaviti upit kupca, upit dobavljaa, ponudu prodavaa (dobavljaa),katalog, cjenik, prospekt, letak, plakat, narudbu, prihvat (potvrda) narudbe, kupoprodajni ugovor, fakturu, pournicu, otklon, opoziv, reklamaciju, nagodbu, nalog za odobrenje ili obavijest o knjienju , opomenu Izraditi dokumentaciju o knjigovodstvenom praenju trgovake robe. Izraditi temeljna financijskih izvjea. Izraditi izvjee o poslovnom partneru (bonitet).

  Inicijativa u komercijalnom poslu: upit kupca, upit dobavljaa ponuda prodavaa (dobavljaa) Sklapanje kupoprodajnog posla : Narudba, prihvat (potvrda) narudbe, kupoprodajni ugovor Realizacija prodajnog posla : nalog skladitu za otpremu robe, dostavnica/otpremnica, dispozicija, obavijest o isporuci robe, faktura (raun), komisijski zapisnik o preuzimanju robe, skladina primka, izvjee o podmirenju obveze Tekoe u razvoju, sklapanju i realizaciji komercijalnog posla negativne komunikacije: pournice, otkloni, opozivi, reklamacije, nagodbe, nalog za odobrenje ili obavijest o knjienju ili storniranje fakture i izrada nove, opomene Knjigovodstveno praenje trgovake robe i izrada potrebne dokumentacije. Izrada temeljnih

 • 39

  financijskih izvjea Izvjee o poslovnom partneru (bonitet)

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  INTERNET I MRENE

  POSLOVNE KOMUNIKACIJE

  Nabrojiti vrste i karakteristike digitalnih komunikacija Znati izraditi i poslati telefaks poslovnu komunikaciju Znati izraditi dopis i poslati elektroniku potu Znati pojam, sadraj i namjenu Web komunikacija Znati kreirati datoteke : adresa, tekstova, cjenik roba i usluga, uvjeta plaanja i kreditnog limita Znati popuniti programiranu dokumentaciju

  Pojam i vrste digitalnih (elektronikih ) komunikacija : - EDIFACT/EDI komunikacije , telefaks komunikacije, e- mail komunikacije (elektronika pota), Web komunikacije Digitalne komunikacije i obrada poslovnih procesa Programirana izrada poslovnih komunikacija i dokumentacije u svezi nabave i prodaje : ponuda, obrada narudbe, narudbe i nalog skladitu za isporuku robe, isporuka robe, faktura i dostavnica; knjienja - izlaz robe u skladinom knjigovodstvu, u robnom knjigovodstvu i u saldakontu na raunu dunika, podmirenje obveze - knjienje na raunima vjerovnika, izrada virmana, izrada poslovnih komunikacija o podmirenju obveza

  RAZRED : 4.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 40

  KOMUNIKACIJSKA VJETINA UPRAVLJANJA OSOBNIM IMIDEM

  Objasniti kako stvoriti dobar vlastiti imid. Procijeniti negativnosti u osobnom imidu. Izraditi plan i akcije koje e pridonijeti popravljanju osobnog imida

  Osobni imid i imid tvrtkeImid kao komunikacija Pravila dobrog imida Vanost pozitivnog imida za samopouzdanje Stjecanje poeljnog imida rad na sebi

  PRIMJENA RAUNALA U PISANOM POSLOVNOM

  KOMUNICIRANJU U OTPREMNIKOM ,

  VANJSKOTRGOVINSKOM, MARKETINKOM

  I PODUZETNIKOM POSLOVANJU

  Znati sastaviti dokumente u otpremnikom poslovanju i vanjskotrgovinskom poslovanju . Znati sastaviti upitnik, provesti anketu, pismeno izraditi marketinki plan, pismeno izvijestiti o rezultatima marketinkih ulaganja npr. u ek. propagandu Znati pismeno prezentirati poduzetnike sadraje npr. plan

  Otpremniko poslovanje :protokol pisanih komunikacija u otpremnitvu, poslovanje meunarodnog otpremnitva, tijek otpremnikog posla i pisane komunikacije prilikom uvoza robe dispozicija, pozicioniranje,disponiranje, osiguranje, doprema robe, aviziranje, prihvat robe, carinjenje, obraun trokova i fakturiranje

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

 • 41

  Tijek otpremnikog posla i pisane komunikacije prilikom izvoza robedispozicija, pozicioniranje, ispostavljanje prijevoznih isprava, carinjenje, osiguranje, aviziranje, obraun trokova i fakturiranje Pisane komunikacije upravnih organa koji prate otpremniki posao Pisane komunikacije koje otpremnik prilae uz dokumentaciju za carinu Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja : pisano poslovno komuniciranje pri izvoznom poslu- u pripremnoj fazi izvoznog posla, u fazi operativnog izvrenja izvoznog posla, u zakljunoj fazi izvoznog posla; pisano poslovno komuniciranje pri uvoznom poslu -u pripremnoj fazi uvoznog posla, u operativnom izvrenju uvoznog posla, u zakljunoj fazi uvoznog posla Marketinke komunikacije : upitnici, marketinki plan, izvjea Poduzetnike komunikacije : prezentiranje poduzetnike ideje/plana

  PRIMJENA KOMUNIKACIJSKIH

  VJETINA U KOMERCIJALNOM

  POSLOVANJU

  Izraditi pisanu poslovnu komunikaciju i dokumentaciju u tipinoj poslovnoj transakciji : zahtjev za cjenikom, cjenik dobavljaa, zahtjev za odobrenjem, navoenja poduzea kao preporuitelja, odobrenje zahtjeva, narudba, potvrda dobavljaa, obavijest o otpremi, obavijest o konsignaciji, obavijest o isporuci, raun, obavijest o tereenjima i odobrenjima, izvadak iz rauna, plaanje, priznanica Prezentirati proizvode tvrtke na sajmu specijalizirane robe uz informatiku podrku Odrati sastanak na temu usavravanja djelatnika na poslovima prodaje (menader-djelatnici) Pregovarati o zakljuenju otpremnikog posla za destinaciju zemlje u EU Sastaviti pisanu anketu za ispitivanje miljenja i stavova kupaca o novom proizvodu na tritu

  Tipina poslovna transakcija poslovno dopisivanje i dokumenti Prezentacija proizvoda/usluge Poslovna retorika govor na odreenu temu Pregovaranje Anketa- pismeno Neverbalna komunikacija analiza usklaenosti kod prethodnih verbalnih komunikacija

 • 42

  Metodike i organizacijske upute : Svi oblici komuniciranja su dio nae svakodnevnice, pa ih treba jednako teorijski razjasniti, nauiti tehniku primjene i uvjebati putem stvarnih ili simuliranih poslovnih komunikacijskih situacija . Nastavnik realizira nastavu primjenjujui nastavne metode usmenog izlaganja, razgovora, rada s udbenikom, rada s tekstom, rada s elektronikim medijima CD, DVD, demonstriranja ,praktinog rada na raunalu, istraivanja, simulacije. Za kompjutorsku daktilografiju preporua se koritenje metoda programirane nastave (CD). U poetku savladavanja tehnike slijepog deseteroprstnog pisanja na raunalu ne insistirati na brzini ve tonosti napisanog ,a tek kasnije npr. u treoj godini odmjeriti primjerenu brzinu pisanja. Primjerena brzina moe biti ona brzina koju postie veina uenika u razredu ili grupi, a to je iskustvena veliina koju mora odrediti sam nastavnik . Preporua se poticanje kreativnog uenikog rada putem seminara, projekata, kreativnih radionica, obrade poslovnih sluajeva bilo simulirano ili na terenu i slino. Potie se timski rad, ali se oekuje i osobna inicijativa uenika. Uenik svoje radove sprema u elektroniku mapu i/ili u tradicionalnu mapu. Osnovni materijalni uvjet je postojanje informatikog/multimedijskog kabineta sa najmanje 16 PC umreenih raunala i odgovarajuim aplikacijskim softverom (Microsoft Profesional Office XP, FrontPage), projektorom, skenerom, telefonom, telefaks ureajem, grafoskopom, fotokopirnim ureajem, video kamerom. Ako kola ima dva informatika kabineta moe se za sloene i korelirajue nastavne sadraje kombinirati istovremeno izvoenje informatike i poslovnih komunikacija u blok satu za isti razred Na taj nain se moe raditi sa manjom grupom uenika koji se izmjenjuju sljedei sat. Udbenik za uenike : Nema udbenika koji bi obuhvatio sve nastavne sadraje jedne godine/ razreda. Literatura : Aristotel :Retorika,Naprijed,Zagreb,1989 Barker Alan : Uinkovit, ugodan, uspjean sastanak,M.E.P. Consult,Zagreb,2001. Bebek Borna Kolumbi Antun : Poslovna etika, Sinergija, Zagreb,2000 Braja Pavao : Umijee razgovora, Braja Pavao : Umijee svaanja Braja, P.: Menaderska komunikologija, DRIP, Varadin 1993., Breakwell Glynis M : Vjetine voenja intervjua Carnegie Dale : Psihologija uspjeha I,II,III , A.G. Mato, Samobor, 1982. De Winter Chris : Halo molim,Uspjena telefonska prezentacija i prodaja A-Z,M.E.P. Consult, Zagreb, 2003. Desmond Morris : Govor tijela,August Cesarec,Zagreb,1988 Fox Renata : Poslovna komunikacija, Hrvatska sveuilina naklada, Zagreb,2001. Gnjato Vidoslav : Sastanci,interesno komuniciranje, Alineja,Zagreb,2003. Henderson Harry : Suvremene komunikacije, SYSPRINT, Zagreb, 2002. Jakovevi Toni : Menader i tajnica u poslovnom komuniciranju, Marjan Knjiga, Split, 2000. Keller G. Tkalac A.: Osnove psihologije komuniciranja, Zagreb, 1988. Keller G.: Osnove prodajnog razgovora, Zagreb, 2000. Kennedy Gavin : Mala enciklopedija-pregovara,Binoza press d.o.o., Zagreb,1996. Kliment Antun : Tradicionalne i digitalne poslovne komunikacije, Mikrorad, Zagreb, 2003.

 • 43

  Komorec M.- Gaea D. : Poslovne komunikacije, Birotehnika, 1998. Mackay Harvey: Plivati s morskim psima i sauvati ivu glavu, MEP, Zagreb, 2004. Osredeki Eduard : Poslovno komuniciranje i poslovni bonton, Naklada Edo, Zagreb,1995 Oani Marijan : Poslovna pisma , Tehnoloki park, Zagreb, 2001. Pease Allan :Govor tijela, kako misli drugih ljudi proitati iz njihovih kretnji, AGM,Zagreb, 2002. Petar Saa : Recite to jasno i glasno, Osnove uspjene prezentacije, Andromeda, 1999. Petar, Saa : Kako prodati snijeg Eskimima : osnove uspjene prodaje, Andromeda,2001. Petar, Saa . Kako se uspjeno prodati, Andromeda, 2000. Petar, Saa : Pregovarajte s crnim vragom i zadrite bijela krila,Andromeda, 2001. Plenkovi, M.: Poslovna komunikologija, Alinea, Zagreb 1992. Price Bowman, Daria : Prezentacije Reardon Kathleen K. : Interpersonalna komunikacija , Alineja, Zagreb, 1998. Robbins, P. Stephen : Bitni elementi organizacijskog ponaanja, Mate, Zagreb,1996. Sria Velimir- Kliment Antun -. Kneevi Blaenka : Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija d.d.o.o.,Zagreb,2003. kari Ivo: U potrazi za izgubljenim govorom, kolska knjiga, Zagreb 1988. kari Ivo : Temeljci suvremenoga govornitva, kolska knjiga, Zagreb , 2000 Taylor Shirley : Gartsideovi modeli poslovnih pisama, MATE, Zagreb,2003. Tudor, Goran : Kompletan pregovara, Svijet poslova, 1992. Ury, W.: Kako izbjei ne (pregovaranje s nepopustljivima), Durieux, Zagreb 1994., Vodopija tefanija : Veliki suvremeni bonton mala enciklopedija lijepog ponaanja.Poslovni bonton, Naklada agar, Rijeka, 2004. Vukmir Branko : Strategija i taktika pregovaranja, RRiF plus, 2001. Zadro Ivan : Glasoviti govori, Naklada Zadro, Zagreb 1999. itinski-olji, M.: Umijee komuniciranja, Pomorski fakultet, Dubrovnik 1996.,

 • 44

  Nastavni predmet : INFORMATIKA Tjedni (ukupni) fond sati : Razred 1. 2. 3. 4. UKUPNO Broj sati 2 (70) 2 (70) 2 (70) - 210 CILJ : Cilj predmeta je stjecanje ope informatike pismenosti i informatike pismenosti u komercijalnom poslovanju. ZADACI :

  nauiti pravilno upotrebljavati informatike pojmove opisati dijelove osobnog raunala i nauiti sastaviti konfiguraciju pri kupovini raunala samostalno se sluiti raunalom u Windows okruenju upoznati izvore opasnosti unitenja podataka u raunalu i nauiti mjere zatite samostalno se sluiti raunalom pri pisanju razliitih tekstova i njihovoj obradi (MS WORD),

  e-komunikaciji (OUTLOOK), pri izradi prezentacija ( POWER POINT), pri izradi tablica i tablinih prorauna, te izradi grafikona ( MS EXCEL), te nauiti osnovne pojmove o bazi podataka te se samostalno sluiti raunalom u izradi relacijske baze podataka (MS ACCESS )

  samostalno se sluiti raunalom prilikom spajanja na Internet i znati o sigurnosti rada, autorskim pravima i zakonskim odredbama rada na Internetu

  primjenjivati raunalne aplikacije na komercijalno poslovanje nauiti osnove pisanja algoritma i izrade blok dijagrama nauiti pisati programe za jednostavne primjere u Qbasic programu nauiti temeljne pojmove informacijskog sustava openito (pojam, cilj, struktura, izgradnja) i

  strukturu i djelovanje informacijskog sustava u trgovakom poduzeu nauiti temeljne pojmove EDI sustava nauiti izraditi WEB SITE (MS FRONT PAGE) budue tvrtke, oglasiti svoje poduzee nauiti osnove pojmove vezane za elektroniko poslovanje, e-trgovinu znati plaati raune u e-bankarstvu i e-trgovini nauiti pristupiti forumima ,diskusijskim grupama i osnove e- learning-a

  SADRAJ : RAZRED : 1.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  OSNOVNI POJMOVI INFORMACIJSKE

  TEHNOLOGIJE

  Razumijevanje pojmova: hardver (ureaji), softver (programi) i informacijska tehnologija (IT) Razumijevanje i razlikovanje velikih, mrenih, osobnih i prijenosnih raunala, te osobnih digitalnih pomonika (PDA-

  Informacijska kriza-informatika Razvoj i generacije raunala Vrste i tipovi raunala

 • 45

  personal digital assistant) s obzirom na kapacitet, brzinu, cijenu i tipine korisnike.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Upoznati glavne dijelove raunala: centralni procesor (CPU), tvrdi disk, zajedniki ulazni i izlazni ureaji, tipovi memorije. Razumijevanje pojma periferni ureaj. Poznavanje faktora koji utjeu na rad raunala kao to su: brzina centralnog procesora (CPU), koliina radne memorije, te broj pokrenutih aplikacija. Navesti neke od sigurnosnih mjera opreza koje se poduzimaju prilikom koritenja raunala. Biti svjestan da recikliranje isprintanih papira, recikliranje iskoritenih tonera za printer, te koritenje ekrana koji troi manje struje kada je raunalo neaktivno, moe pomoi u zatiti okolia. Razumjeti da koritenje elektronikih dokumenata moe smanjiti potrebe za ispisom materijala.

  Temeljna graa raunala : centralni procesor, memorija Periferni ureaji Rad raunala : brzina,koliina memorije Raunalni programi Mjere opreza : pravilna uporaba kablova za napajanje, preoptereenje na utinicama Zatita okolia : recikliranje papira, tonera , ekrani koji troe manje struje, manji potroak papira

  STRUKTURA SUSTAVA ELEKTONIKE OBRADE

  PODATAKA

  Razumijevanje funkcija centralne procesorske jedinice (CPU) kao to su: raunanje, logika kontrola, brzi pristup memoriji itd. Znanje da se brzina procesora mjeri u megahercima (MHz) ili gigahercima (GHz). Poznavanje razliitih tipova raunalne memorije kao: RAM (random-access memory),ROM (read-only memory), te njihove razlike.Nauiti kako se mjeri raunalna memorija; (bit, byte, KB, MB, GB, TB). Dovesti u vezu raunalnu memoriju sa znakovima, datotekama i direktorijima/ folderima. Prepoznavanje glavnih ureaja za unos podataka u raunalo kao to su: mi, tipkovnica, trackball, skener, touchpad, svjetlosna olovka, igraa palica (joystick ),digitalna kamera, mikrofon. Upoznati veinu uobiajenih izlaznih ureaja za prikaz rezultata obrade podataka

  Tehnika osnovica sustava hardver : sredinja procesorska jedinica (aritmetiko-logika jedinica, memorija), periferne jedinice,(ulazni ureaji, izlazni ureaji, ulazno/izlazni ureaji , ureaji za pohranu) Prikaz brojeva i znakova u memoriji raunala Programska osnovica sustava softver : tipovi , funkcije (sustavna programska podrka-operativni sustav, aplikacijska programska podrka, komunikacijska podrka)

 • 46

  kao to su:monitor, ekran, pisai, ploteri, zvunici.Nauiti gdje se ureaji koriste. Razumijevanje ureaja koji su ujedno ulazni i izlazni kao: touchscreen, modem.

  Nastavno podruje

  Oekivani rezultati (znanja i vjetine)

  Nastavni sadraji

  Usporedba glavnih tipova memorijskih ureaja za pohranu u odnosu na brzinu, cijenu i kapacitet kao: diskete, zip disk, trake, CD-ROM, interni i eksterni tvrdi disk. Razumijevanje svrhe formatiranja diska. Razlikovati softver operativnog sustava i aplikacijski softver. Razumjeti razloge za softverske verzije. Razumjeti glavne funkcije operativnog sustava, te navesti primjere uobiajenih operativnih sustava. Navesti neke od uobiajenih softverskih aplikacija kao to su: aplikacije za obradu teksta, tablini kalkulatori, baze podataka, Web preglednici, priprema za tisak, te raunovodstvene aplikacije, zajedno sa njihovim upotrebama. Razumijevanje pojma grafiko korisniko suelje (GUI). Razumjeti kako su razvijeni raunalno bazirani sustavi. Upoznavanje procesa analize, dizajna, programiranja i testiranja koji se esto koriste u razvoju raunalno baziranih sustava. Upoznati poslove i radna mjesta vezana uz raunalnu obradu podataka. Upoznati koji elementi i vjebe mogu pomoi u kreiranju dobre radne okoline Navesti neke uobiajene zdravstvene probleme koji mogu nastati kao posljedica koritenja raunala. Upoznati organizacijska rjeenja raunalne obrade. Razumjeti pojam "sigurnost podataka" i prednosti organizacije koja se hvata u kotac sa sigurnosnim rizicima. Poznavanje problema tajnosti, koji su povezani sa osobnim raunalima kao to je upotreba dobre politike ifri (lozinki). Razumjeti to se podrazumijeva pod pojmom korisnikog imena, te razlike izmeu korisnikog imena i lozinke.

  Grafiko korisniko suelje (GUI) Sistemski razvoj Kadrovska osnovica sustava lifever : poslo