nastavni plan i okvirni program za područje graditeljstva ... planovi i programi 1-9/8... ·...

Click here to load reader

Post on 12-Jan-2020

16 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI PLAN I OKVIRNI PROGRAM

  Za područje graditeljstva, geodezije i građevnih materijala

  Naziv programa – zanimanja:

  ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

  Zagreb, 2006.

 • 2

  STRUKTURA NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 1. Opći podaci o programu-zanimanju 2. Nastavni plan 2.1. Potrebna stručna sprema nastavnika 3. Okvirni program 3.1. Uvjeti izvođenja programa 3.2. Okvirni programi nastavnih predmeta 1. OPĆI PODACI O PROGRAMU-ZANIMANJU Područje rada: Graditeljstvo, geodezija i građevni materijali Naziv programa-zanimanja: arhitektonski tehničar Mjesta i uvjeti rada Mjesta rada:

  - tvrtke koje su registrirane za izradu projektne dokumentacije - otvorena i zatvorena gradilišta zgrada - zavodi za zaštitu spomenika, konzervatorski zavodi - uredi za izdavanje dozvola.

  Uvjeti rada Rad u zatvorenom prostoru: - rad na crtaćem stolu i rad na računalu

  - rad uz duže sjedenje - rad uz umjetnu rasvjetu - rad u mirnom okruženju - radni prostor podijeljen ili odvojen za manji dio radnika.

  Rad na otvorenom prostoru: - rad u svim vremenskim uvjetima

  - rad na visini - kretanje po privremenim konstrukcijama - rad u privremenim objektima na gradilištu - rad uz buku.

  Psihofizički zahtjevi i osobitosti: - dobre grafomotoričke sposobnosti - dobar vid - smisao za urednost - razvijena koordinacija ruku - dobra koncentracija - dobra percepcija prostora - spretnost u kretanju - dobra orijentacija.

  Cilj obrazovanja: Pripremiti učenike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na arhitektonskom i građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima. Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa Učenik:

  - informatički pismen - služi se računalnim programima za izradu nacrta - sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja,

  povezivanja i razumijevanja - poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća - poznaje građevinarstvo, arhitekturu, umjetnost i urbanizmu - vješt u izradi nacrta i dijelova tehničke dokumentacije

 • 3

  - primjenjuje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina - primjenjuje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite - poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije - poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise - razumije cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu - obračunava troškove građenja - poznaje karakteristika gradilišta - poznaje okruženja - vješt u izradi arhitektonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada - poznaje funkcije stana i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje - poznaje stambene i jednostavnije javne zgrade i njihove autore - poznaje gradilišta i faza izgradnje kod sanacija, rekonstrukcija, revitalizacije, konzervacije

  i restauracije - poznaje izvedene konstruktivne sklopove na povijesnim građevinama - poznaje suvremene i tradicijske građevne materijale i tehnologije - sposoban likovno se izražavati - vješt u izražavanju pomoću prostoručnog i tehničkog crteža - koristi tehnički načina razmišljanja - kreativan i samostalan - odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina - zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru - posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u

  rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju.

  2. NASTAVNI PLAN 131204 Arhitektonski tehničar Redni broj

  NASTAVNI PREDMET 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje

  1. Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 105 3 96 411 2. Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 64 274 3. Povijest 2 70 2 70 - - 140 4. Etika/Vjeronauk 1 35 1 35 1 35 1 32 137 5. Geografija 2 70 1 35 - - 105 6. Politika i gospodarstvo - - - 1 32 32 7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64 274 8. Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 548 9. Fizika 2 70 2 70 1 35 1 32 207

  10. Biologija 2 70 - - - 70 11. Tehničko crtanje 2 70 - - - 70 12. Crtanje - 2 70 2 70 - 140 13. Računalstvo 2 70 2 70 2 70 - 210 14. Nacrtna geometrija - 2 70 2 70 1 32 172 15. Arhitektonske konstrukcije 4 140 4 140 3 105 3 96 481 16. Nosive konstrukcije 2 70 2 70 2 70 3 96 306 17. Organizacija građenja - - 2 70 4 128 198 18. Povijest arhitekture i umjetnosti - 2 70 2 70 2 64 204 19. Praktikum 2 70 1 35 1 35 1 32 172

  IZBORNI NASTAVNI PREDMET 20.1. Stambene i javne zgrade* - - - 3 105 4 128 233 20.2. Graditeljsko nasljeđe* UKUPNO sati tjedno i godišnje 32 1120 32 1120 32 1120 32 1024 4384 21. Stručna praksa - - 80** - 80** -

  *Od ponuđena dva izborna nastavna predmeta škola izabire jedan. **Stručna praksa obavlja se u graditeljskim tvrtkama, u pravilu po završetku nastavne godine. Izvedbu programa u strukovnom dijelu treba usuglasiti sa Zakonom o zaštiti na radu.

 • 4

  Završetak obrazovanja Uvjete, način i postupak polaganja državne mature propisuje ministar. 2.1. Potrebna stručna sprema nastavnika R.br. NASTAVNI PREDMET STRUČNA SPREMA NASTAVNIK

  1. Tehničko crtanje Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva

  profesor profesor

  2. Crtanje Dipl. ing. arhitekture Akademski slikar

  profesor profesor

  3. Računalstvo Prof. matematike i informatike Dipl. ing. matematike i informatike Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva + ing. građ. ili ing. arh. ili + tehničar

  profesor profesor profesor profesor

  stručni učitelj suradnik u nastavi

  4. Nacrtna geometrija Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva

  profesor profesor

  5. Arhitektonske konstrukcije Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva

  profesor profesor

  6. Nosive konstrukcije Dipl. ing. građevinarstva Dipl. ing. arhitekture

  profesor

  7. Organizacija građenja Dipl. ing. arhitekture Dipl. ing. građevinarstva

  profesor profesor

  8. Povijest arhitekture i umjetnosti Dipl. ing. arhitekture profesor 9. Praktikum Dipl. ing. arhitekture

  Dipl. ing. građevinarstva Ing. građevinarstva Ing. arhitekture + tehničar, KV, VKV

  profesor profesor

  stručni učitelj stručni učitelj

  suradnik u nastavi 10. Stručna praksa Dipl. ing. arhitekture

  Dipl. ing. građevinarstva profesor profesor

  11. Stambene i javne zgrade Dipl. ing. arhitekture profesor 12. Graditeljsko naslijeđe Dipl. ing. arhitekture

  Dipl. ing. građevinarstva profesor profesor

  3. OKVIRNI PROGRAM

  Okvirni programi za općeobrazovne predmete objavljeni su u Glasniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipanj 1977. 3.1. Uvjeti za izvođenje programa a) Podjela razrednog odjela u dvije grupe po 15 učenika Redni broj NASTAVNI PREDMET

  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred ukupno tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje

  6. Računalstvo 2* 70 2* 70 2* 70 - - 210 7. Crtanje - - 2* 70 2* 70 - - 140

  b) Materijalni uvjeti za izvođenje programa

  PROSTOR OPREMA NASTAVNI PREDMET Specijalizirana učionica za strukovne predmete

  Crtaći stolovi za jednu osobu Ormari za pohranu učeničkog pribora i programa Pano za izlaganje učeničkih radova

  Tehničko crtanje Nosive konstrukcije Organizacija građenja Povijest arhitekture i umjetnosti

 • 5

  Vitrina za uzorke i modele Ploča za pisanje kredom i bijela ploča Platno za projiciranje Grafoskop Prijenosno računalo Projektor (TV, DVD, video) Mogućnost zamračenja

  Nacrtna geometrija Arhitektonske konstrukcije Stambene i javne zgrade Graditeljsko nasljeđe

  Kabinet za nastavnike strukovnih predmeta, uz učionice

  Računalo s printerom i skenerom, s pristupom Internetu Fotokopirni stroj Ormari za pohranu učeničkih radova Ormari za pohranu knjiga i časopisa Ormari za pohranu nastavnog materijala

  Svi strukovni predmeti Potreban je jedan kabinet na dvije učionice

  Specijalizirana kompjutorska učionica

  Umrežena računala s pristupom na internet za 30 radnih mjesta 2 printera A3 Skener

  Računalstvo Stambene i javne zgrade

  Kabinet uz kompjutorsku učionicu Radna mjesta za svakog nastavnika opremljena računalom, printerom i skenerom s pristupom na internet Ploter

  Računalstvo

  Crtaonica Posebne klupice za crtanje s daskama za svakog učenika Modeli za crtanje Ormari za pohranu učeničkih radova Ormari za pohranu literature i pribora

  Crtanje

  Radionica Stolovi za crtanje i praktični rad za 15-20 učenika Ploča Grafoskop i platno Prijenosno računalo i projektor Ormari za pohranu alata za obradu drva i jednostavnijih materijala Digitalna kamera za dokumentiranje obilazaka izvan škole

  Praktikum

  Strojarnica uz radionicu Osnovni strojevi za obradu drva Praktikum Laboratorij za ispitivanje materijala Aparati i uređaji za ispitivanje Praktikum 3.2. Okvirni programi nastavnih predmeta FIZIKA Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno 2 2 1 1 Cilj

  Opći je cilj nastave fizike, u funkciji općeg obrazovanja i odgoja, da u skladu s mogućnostima učenika pridonosi shvaćanju materijalnosti prirode i jedinstva svijeta.

 • 6

  Zadaće

  - osposobiti učenike za primjenu fizikalnih spoznaja u suvremenom životu i tehnici

  - proširiti i formalizirati znanje učenika stečeno u osnovnoj školi - ovladati postupcima i metodama mjerenja važnim za primjenu u tehnici i tehnološkim

  procesima - steći sposobnost povezivanja teorijskog i praktičnog aspekta fizikalnih zakonitosti za

  primjenu u tehnici i tehnologiji Sadržaj predmeta 1. razred Red.broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Gibanja Objasniti pojam vektora i skalara, grafičkog i računskog zbrajanja Grafički prikazati međusobne ovisnosti fizikalnih veličina

  Put i pomak Gibanje uz stalnu brzinu Gibanje uz stalnu akceleraciju Slobodni pad Složeno gibanje Translacija i rotacija.

  2. Sile i polja Objasniti Newtonove zakone i izvesti dokaz Definirati sile i ostale vektorske veličine Objasniti važnost sila u svakodnevnom životu Obrazložiti zakon poluge, princip rada hidrauličkog tijesaka Definirati i objasniti pojavu atmosferskog tlaka, hidrostatskog tlaka i sile uzgona Izvesti izvod za uvjet plivanja Samostalno riješiti zadatke

  Sila i masa Količina gibanja Newtonovi zakoni Centripetalna sila Gravitacijska sila Sila trenja, moment sile Ravnoteža krutog tijela Rastavljanje sile na komponente Hidrostatika Hidrodinamika

  3. Rad i energija u mehaničkim sustavima

  Definirati pojam rada i energije, razlikovati energije Grafički prikazati ovisnost energije o drugim fizikalnim veličinama Objasniti pojavu elastične potencijalne energije u krutim tijelima i zakon održanja energije

  Mehanički rad Djelotvornost i mehanička prednost stroja Kinetička i potencijalna energija Zakon održanja energije Snaga

  Sadržaj predmeta 2. razred Red.broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Toplina. Rad i energija u toplinskim sustavima.

  Objasniti pojam temperature i topline i razlikovati ih objasniti molekularno-kinetički

  Molekulska građa tvari Agregatna stanja Pojam temperature

 • 7

  model tvari Definirati pojam unutrašnje energije i usporediti linearno i volumno širenje tvari Matematički izraziti i grafički prikazati plinske zakone i opisati I. zakon termodinamike

  Toplina, unutarnja toplinska energija Toplinsko rastezanje Promjene stanja plina Toplina i rad Prvi zakon termodinamike.

  2. Elektrostatika Elektrodinamika

  Opisati svijet atoma Opisati električnu silu Grafički prikazati međusobne ovisnosti Nacrtati električna polja Objasniti pojavu električne potencijalne energije Riješiti primijenjene zadatke Usporediti gravitacijski i električni potencijal Opisati pojavu, smjer i karakteristike struje, strukturu metalne rešetke, vodič, poluvodič, izolator Demonstrirati primjenu Ohmova zakona, zakona električnog otpora Kirchhova zakona

  Građa atoma i električni naboji Kvantizirani naboj Coulombov zakon Električno polje Kondenzator Kapacitet Električna struja Električni otpor Rad i snaga električne struje Spajanje otpornika.

  3. Elektromagnetizam Nacrtati magnetska polja kao vektorske veličine i opisati magnetske sile i njihove smjerove Riješiti zadatke pomoću matematičkih izraza za sile Opisati Orstedov pokus i objasniti pojavu privlačenja i odbijanja paralelnih strujnih vodiča Objasniti magnetski tok Objasniti Faradayev zakon indukcije Opisati pojavu samoindukcije i pojavu međuindukcije Objasniti zakon transformacije Opisati vrtložne struje

  Magnetsko polje Magnetsko polje električne struje Lorentzova sila Ampereova sila Magnetski tok Elektromagnetska indukcija. Primjena elektreomagnetske indukcije.

  Sadržaj predmeta 3. razred Red broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Izmjenične struje Usporediti istosmjernu i izmjeničnu struju Grafički prikazati struje Opisati katodni osciloskop

  Osnovna svojstva izmjeničnih struja Induktivni i kapacitivni otpor Ohmov zakon za izmjenične

 • 8

  Nacrtati strujni krug s induktivnim i kapacitivnim otporom Objasniti pojmove pomak u fazi, impedancija, reaktancija

  struje Snaga i rad izmjenične struje

  2. Mehaničko titranje i valovi Opisati harmonijsko gibanje Prepoznati primjere iz svakodnevnog života Objasniti pojam valnog gibanja Razlikovati vrste valova Objasniti zakon održanja energije kod titranja Opisati i nacrtati lom i refleksiju valova i pojavu interferencije valova

  Harmonijsko gibanje Titranje kao projekcija kružnog gibanja Matematičko njihalo Harmonijski oscilator Svojstva valnog gibanja Lom i refleksija valova Stojni val Interferencija valova Zvuk

  3. Elektromagnetski titraji i valovi

  Nacrtati elektromagnetski titrajni krug i opisati nastanak elektromagnetskih titraja Opisati svojstva i prostiranje elektromagnetskih valova Usporediti emisijsku i prijemnu antenu Opisati svojstva svakog pojedinog vala u spektru Opisati astronomsku metodu mjerenja brzine svjetlosti

  Električni titrajni krug Rezonancija-mehanička, akustička, električna Svojstva i primjena elektromagnetskih valova Širenje elektromagnetskih valova Spektar elektromagnetskih valova Brzina svjetlosti

  Sadržaj predmeta 4. razred Red.broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Geometrijska optika Protumačiti prirodu svjetlosti Primijeniti osnovne zakone optike na ravnom zrcalu, periskopu Objasniti kratkovidnost i dalekovidnost Nacrtati glavne zrake kod zrcala i leća, konstruirati sliku

  Obilježja svjetlosti Osnovni zakoni geometrijske optike Odbijanje svjetlosti Ravno zrcalo Sferna zrcala Leće

  2. Fizikalna optika Objasniti pojam indeks loma Nacrtati totalnu refleksiju Opisati svjetlovod i njegovu primjenu Objasniti pojavu disperzije svjetlosti i dugu Opisati FE efekt

  Lom i disperzija svjetlosti Interferencija svjetlosti Stojni valovi Fresnelova zrcala Optička rešetka Polarizacija svjetlosti Fotoelektrični efekt

  3. Atomi i kvanti Opisati Bohrov model atoma Opisati kvantnomehanički model atoma Objasniti pojam izotop, energija vezanja, defekt mase Opisati α , β , γ zračenje

  Valno-čestična svojstva tvari Atomska jezgra Heisenbergova relacija neodređenosti Nuklearne sile Radioaktivnost Zakon radioaktivnog raspada

 • 9

  Metodičko-didaktičke napomene Nastava je predviđena uz pravilan odnos između sati za obradu novog gradiva, ponavljanje, vježbanje i provjeru znanja. Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici za fiziku, opremljenom standardnom opremom za izvođenje demonstracijskih pokusa, kao i samostalnih učeničkih vježbi u grupama od 4-5 učenika (laboratorijskih vježbi). Uz specijaliziranu učionicu za učenike potrebno je osigurati kabinet za nastavnika kao zasebnu prostoriju povezanu s učionicom za učenike, gdje se pripremaju demonstracijski pokusi, kako bi se nastava neometano odvijala. Zaključna ocjena formira se iz slijedećih elemenata ocjenjivanja: usvojeni nastavni sadržaj, rješavanje zadataka, praktični radovi, samostalnost u radu. Prva dva elementa mogu biti provjeravani na način : usmeno (na ploči ili iz klupe) i pisano (učenici odgovaraju na postavljena pitanja ili rješavaju zadatke ispisane na listićima). Učenici redovito izrađuju domaće radove, a ocjena se upisuje u element ocjenjivanja samostalnost u radu. Osim navedenog, učenika se ocjenjuje za broj iskazanih prihvatljivih ideja, za spremnost da aktivno eksperimentira, kritički rezonira i uopćava, što je neobično važno u ovom predmetu. TEHNIČKO CRTANJE Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno 2 - - - Cilj

  Savladati tehniku i jezik grafičkog izražavanja u graditeljskoj struci, kako bi se stvorila baza za uspješno napredovanje u svim strukovnim predmetima. Zadaće

  - ovladati tehnikama crtanja olovkom i tušem - ovladati relacijama veličina i omjerima - uvježbati tehničko pismo - naučiti pravila za formu koja se primjenjuje u graditeljskoj struci - steći urednost i preciznost - steći osjećaj za format i način kako na njemu prezentirati zadani sadržaj - ovladati dvodimenzionalnim i prostornim prikazima - razvijati prostorni zor - shvatiti povezanost između pojedinih grafičkih prikaza - ovladati osnovnim pravilima za crtanje arhitektonskih nacrta - razvijati vlastiti kreativni grafički izraz - upoznati opremu stana i funkcionalne grupe - upoznati način primjene znanja na individualnim zadacima

  Sadržaj predmeta 1. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod u tehničko crtanje Nacrtati točan tehnički crtež olovkom i tušem i napisati pojedinačno tehnička slova, kao i cjeloviti tekst Primijeniti urednost i preciznost i svladati zadani format papira

  Osnovni crtaći pribor Tehnika crtanja olovkom i tušem Tehničko pismo Vježbe preciznog odmjeravanja i crtanja 1. program: crte 2. program: crte

  2. Tehnički crteži predmeta Konstruirati crtež predmeta u ortogonalnoj projekciji

  Ortogonalna projekcija i aksonometrija

 • 10

  Primijeniti samostalno pravila za prikazivanje predmeta u različitim projekcijama i prostornim prikazima i za međusobnu povezanost različitih crteža

  Presjeci i aksonometrija 1. program: ortogonalna

  projekcija i aksonometrija 2. program: presjeci i

  aksonometrija predmeta

  3. Arhitektonski nacrti Primijeniti pravila ortogonalnog projiciranja u izradi arhitektonskih nacrta Nacrtati različite presjeke zgrade, horizontalne i vertikalne ravnine Sastaviti glavne grupe namještaja i opreme u stanu i nacrtati ih koristeći kreativni i individualni pristup Nacrtati arhitektonske nacrte obiteljske kuće u jednostavnijim mjerilima

  Namještaj i uređaji u stanu Pravila za crtanje idejnih nacrta Pravila za crtanje glavnih nacrta Položajni nacrt 5. program: namještaj i uređaji u stanu 6. program: idejni nacrti 7. program: glavni nacrti 8. program: položajni nacrt

  Metodičko-didaktičke napomene Postupnost u svladavanju navedenih zadaća je nužna; korak po korak i zato joj treba posvetiti posebnu pažnju i vrijeme.

  Svladavanje nastavnih sadržaja u predmetu tehničko crtanje je ozbiljna i promišljena priprema koja učenike u daljnjem obrazovnom procesu kvalitetnije i jasnije dovodi do željenog cilja. Svi sadržaji koji to omogućuju, trebaju se savladati preko individualnih ili grupnih zadataka. Prije svake cjeline treba sadržaj objasniti, što će učenici pisati i crtati u svoja skripta. To su temelji crtanja koje u višim razredima ne treba ponavljati, već nadopunjavati.

  Neobično je važno, za ostvarenje postavljenih ciljeva i zadaća, da se provodi individualni pristup svakom učeniku i da mu se posveti onoliko pažnje koliko zahtijevaju njegove sposobnosti. Svi programi se moraju na nastavi nacrtati u olovci, a nakon korekcija profesora programi se kod kuće tuširaju.

  Nastava se odvija u specijaliziranim učionicama opremljenom crtaćim stolovima za jednu osobu te opremom u učionici koja omogućuje pohranu učeničkog crtaćeg pribora i programa.

  U učionici se mora nalaziti kvalitetna ploča, platno za projiciranje i grafoskop. Poželjno bi bilo i u nastavi tehničkog crtanja povremeno koristiti prijenosno računalo za izvođenje projekcija.

  U učionici se treba nalaziti zidni pano na koji se izlažu učenički radovi, kako bi učenici lakše stekli predodžbu o potrebnoj stručnoj razini svojih radova. Budući da su crteži osnova za savladavanju sadržaja predmeta, ocjena treba proizlaziti iz programa i rada na programu – vježbi, manjih pismenih provjera i skripata. CRTANJE

  Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno - 2* 2* - *Podjela razreda u dvije grupe Cilj

  Ovladati vještinama prostoručnog crtanja za predočenje viđenih sadržaja ili zamišljenih prostornih situacija kojim se definira rješenje nekog tehničkog problema, usvojiti principe arhitektonske grafičke prezentacije i njihovo primjenjivanje u samostalnim projektima.

 • 11

  Zadaće

  - razviti sposobnosti prostornog mišljenja - razviti grafičku inteligenciju, od složene pojave prema jednostavnom prikazu - ovladati prostoručnim prostornim prikazima centralne projekcije - razviti grafomotoričke vještine prostoručnog crtanja - razviti vlastiti kreativni grafički izraz

  Sadržaj predmeta 2. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Crta Tonska interpretacija

  Nacrtati željeni potez olovkom Tonirati plohu u željenom intenzitetu

  Crtanje linija i geometrijskih likova Toniranje ploha

  2. Boja Poznavati teoriju boja, prepoznati odnose i međudjelovanje boja

  Komponiranje boja Crtanje kompozicija obojenih ploha

  3. Kompozicija Smjestiti motiv na papir, prepoznati posljedice različitog smještaja istog motiva

  Crtanje kompozicije likova Crtanje zadane kompozicije

  4. Frontalna perspektiva Nacrtati promatranu ili zadanu situaciju prema pravilima o frontalnoj perspektivi Demonstrirati tehniku viziranja Tonski interpretirati crtež

  Crtanje tijela frontalno postavljenog u prostoru Crtanje prostora po viđenju Crtanje zadane prostorne situacije

  5. Crtanje vegetacije Nacrtati vegetaciju u stiliziranom obliku kao dio arhitekture i pejzaža

  Crtanje vegetacije

  Sadržaj predmeta 3. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Slobodna perspektiva Nacrtati promatrani model uz pravilno viziranje i kontrolu perspektivnih zakonitosti

  Crtanje modela u prostoru, crtanje ljudske figure Crtanje kruga i kružnice u prostoru Crtanje prostora po viđenju Crtanje zadane prostorne situacije

  2. Crtanje arhitekture Nacrtati promatrani ili zamišljeni unutarnji ili vanjski prostor s pravilnim omjerima veličina i ispravnom visinom gledanja

  Crtanje zadanih prostornih situacija interieura i exterieura

  3. Dizajn Oblikovati grafičke i vizualne poruke poštujući pojmove i načela oblikovanja Prezentirati grafički jasno određeni predmet

  Crtanje uporabnih predmeta prema načelima dizajna Crtanje i komponiranje grafičkih i vizualnih poruka Dizajniranje jednostavnog predmeta

 • 12

  Metodičko-didaktičke napomene Učenje crtanja započinje u drugom razredu, nadovezujući se na već savladane sadržaje i

  vještine na predmetima tehničko crtanje i arhitektonske konstrukcije. Uči se kroz dvije, odnosno jednu godinu i njegov sadržaj usko je povezan s ostalim strukovnim predmetima, u kojima je olakšan rad stjecanjem vještine crtanja.

  U zanimanju arhitektonski tehničar, u kojem se predmet uči kroz dvije godine, u drugom razredu nastavni sadržaji obrađuju se na nižoj razini, crtaju se jednostavniji likovi i tijela, naglasak je na grafomotoričkim vježbama. U trećem razredu obrada je na složenijim sadržajima, znanja i vještine primjenjuju se na konkretne zadatke i programe s ciljem povezivanja i sintetiziranja. Smisao je da svaki učenik, bez obzira na darovitost i predznanje, savlada osnovne vještine crtanja.

  Većina nastavnih cjelina obrađuje se gradacijski, od jednostavnijeg ka složenijem: započinje se ponavljanjem poznatih sadržaja te tumačenjem novih.

  Na početku su motivi koji se crtaju jednostavniji pa se preko složenijih dostiže krajnji cilj- primjena na konkretnim problemima. Osim uvježbavanja vještina, važno je potaknuti učenike da predlažu i koriste nove ideje te razvijaju kreativnost.

  Nužno je sve nastavne sadržaje izvježbati i kroz domaće zadaće. Domaće zadaće baziraju se na školskim radovima, a kod kuće se kao tema uzimaju jednostavniji motivi.

  Kako bi se učenike potaknulo na ozbiljan pristup, samostalnost u radu te razvijanje kreativnosti, većina zadataka je individualno zadana.

  U nastavi treba koristiti modele i slikovne predloške koji će učenicima pomoći u razumijevanju. Za nastavu predmeta prostoručno crtanje potrebno je osigurati specijaliziranu učionicu sjeverne orijentacije. Učionica je opremljena crtaćim stolovima za jednu osobu, koji imaju plohe s podesivim nagibom; modelima i postoljima, ormarima za pohranu crtaćeg pribora i nastavnih materijala, računalom, projektorom i platnom za projiciranje. U učionici se treba nalaziti zidni pano na koji se izlažu učenički radovi, kako bi učenici lakše stekli predodžbu o potrebnoj razini svojih radova. Dio nastave održava se izvan učionice; u prostorima škole, u školskom dvorištu, a vezano uz nastavne sadržaje, na prikladnim lokacijama.

  Grupno analiziranje radova profesor treba voditi na način da učenici samostalno uoče dostignuća pojedinih radova te sami izvedu zaključke o vrijednostima kojima treba težiti.

  Vrlo je važno da učenici ozbiljno rade na nastavi, jer im profesor pomaže upućujući ih na najpovoljniji stav, potez, redoslijed crtanja, te na uočavanje i ispravljanje grešaka.

  RAČUNALSTVO

  Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno 2* 2* 2* -

  * Podjela razreda u dvije grupe Cilj

  Stjecanje osnovnih vještina i znanja u radu na računalu, produbljivanje vještina i učinkovita uporaba računala u aplikativnim programima, savladavanje AutoCAD-a za samostalnu primjenu u struci. Zadaće

  - savladati tehnike rada računalom i svim perifernim jedinicama - upoznati se s vrstama operacijskih sustava i savladati operacijski sustav na korisničkoj razini - savladati osnovne vještine potrebne za rad u mreži i na Internetu - osposobiti učenike za primjenu MSOffice-a - osposobiti učenike za samostalnu primjenu AutoCAD-a u struci

 • 13

  Sadržaj predmeta__________________________________________________ 1. razred

  Redni broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1.

  Osnovni rad s računalom Operacijski sustav - Windows

  Primijeniti naredbe za rad s datotekama i mapama Učiniti mape i datoteke

  Osnove arhitekture računala Sklopovlje pojedinačno Programi Vrste operacijskih sustava Datoteke, mape, diskovi

  2. Osnovni pojmovi informacijske mreže

  Primijeniti pravila za korištenje Interneta

  Telefonska mreža u računalstvu Internet Elektronička pošta

  3. Obrada teksta - Word Napisati i urediti tekst Izbornici i naredbe Worda Spremanje i otvaranje dokumenta Oblikovanje znakova, odlomka i stranice Tabulatori i tablice Rad s grafikom

  Sadržaj predmeta_______________________________________________________ _2. razred

  Redni broj NASTAVNA CJELINA

  OČEKIVANI REZULTATI (znanja i umijeća) OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJI

  1. Proračunske tablice - Excel

  Upisati podatke u tablicu i doći do očekivanih rezultata

  Organizacija – ćelije i radni listovi Izbornici i naredbe u Excelu Unos podataka i oblikovanje Formule i funkcije Grafikoni Ispis

  2. Prezentacije - PowerPoint

  Izraditi i prikazati prezentaciju

  Izbornici i naredbe u Power Pointu Slajd Dodavanje teksta, grafike, zvuka Efekti, promjena matrice Prikaz prezentacije i prilagodba potrebnih parametara

  3. Osnove AutoCAD-a Točno crtati pomoću osnovnih ACAD-ovih naredbi

  Osnovne naredbe za crtanje mijenjanje i podešavanje Točno crtanje

  Sadržaj predmeta_________________________________________________ _3. razred

  Redni broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. AutoCAD - primjena u struci Crtanje tlocrta

  Samostalno nacrtati tlocrte Samostalno ispisati tlocrt

  Slojevi, Modify naredbe, pisanje blokovi, atributi, kotiranje šrafiranje Ispis nacrtanog u mjerilu

  2. AutoCAD - primjena u struci Crtanje presjeka i pročelja

  Samostalno nacrtati presjeke i pročelja

  Pristup crtanju presjeka i pročelja Primjena već naučenog u novim situacijama

  3. AutoCAD - primjena u struci

  Samostalno nacrtati aksonometriju

  Način crtanja aksonometrije

 • 14

  Crtanje aksonometrije 4. AutoCAD - primjena u

  struci Prilagodba nacrta drugim mjerilima

  Samostalno prilagoditi nacrt novom mjerilu ispisa

  Pravila za mijenjanje mjerila ispisa

  5. AutoCAD - primjena u praksi

  Samostalno nacrtati i ispisati sve nacrte zgrade

  Dopuna pravila za crtanje nacrta zgrade

  Metodičko-didaktičke napomene

  Cjelokupnu nastavu ovog predmeta optimalno je izvoditi u specijaliziranoj učionici za računalstvo/informatiku. Učionica za učenike mora biti opremljena tako da omogućava samostalan rad jednog učenika na računalu.

  Kako bi se osigurao samostalan i pojedinačan rad učenika nastavu uz profesora treba izvoditi stručni učitelj ili suradnik u nastavi koji dobro poznaje AutoCAD i ostale programe kao i sama računala. Svaku obrađenu nastavnu cjelinu odmah i praktično treba ostvariti na računalu.

  Da bi se postigli optimalni rezultati razredni odjel treba podijeliti u dvije grupe. Od učenika se mora zahtijevati temeljita priprema za svaki sat i odgovoran odnos prema

  sredstvima na kojima rade. Za ostvarivanje zadataka potrebno je osigurati specijaliziranu učionicu s računalima i kabinet

  za nastavnike. Specijalizirana učionica potrebna je da bi se u njoj izvodila cjelokupna nastava i individualan

  praktičan rad učenika. Učionica mora sadržavati po jedno radno mjesto za svakog učenika. Preporuča se 3m2 površina po učeničkom radnom mjestu.

  Oprema radnog mjesta uključuje: − računalo prema specifikacijama Povjerenstva za kompjutorizaciju osnovnih i srednjih

  škola Republike Hrvatske. Na disku moraju biti pohranjeni licencirani programski paketi potrebni za nastavu. Računala moraju imati serijski i paralelni priključak za periferne jedinice i trebaju biti povezana na Internet

  − poseban stol za računalo, gdje bi bilo mjesta za računalo, priručnu dokumentaciju i odlaganje medija, te dovoljno prostora za bilježnicu radi vođenja zabilješki; stol mora imati potrebnu električnu instalaciju izvedenu prema važećim propisima

  − anatomsko oblikovano sjedalo za učenika i nastavnika Radno mjesto nastavnika u učionici treba biti opremljeno računalom i projektorom slike s

  monitora na platno. Pri uporabi projektora, nastavnik mora imati mogućnost zamračenja prostorije. Sva računala u učionici po mogućnosti treba povezati u mrežu i opremiti skenerom i s

  najmanje 2 pisača. Ako računala nisu povezana u mrežu, tada 1 pisač dolazi na 4 radna mjesta. Učionica mora

  imati telefonsku liniju radi spajanja na Internet i potpunu električnu instalaciju s posebnom zaštitnom sklopkom.

  Osvjetljenje u učionici mora biti izvedeno tako da se ne reflektira od monitora. U učionici se mora nalaziti ploča.

  Kabinet za nastavnika treba biti zasebna prostorija povezana s učionicom za nastavu. U kabinetu mora biti posebno računalo s potrebnim perifernim jedinicama za pripremu nastave i vođenje nastavne dokumentacije.

  Kabinet mora sadržavati poseban ormar za čuvanje medija i potpune dokumentacije za računala i programsku podršku. Ukoliko kabinet za nastavnika koristi više nastavnika, tada svakom nastavniku treba osigurati posebno radno mjesto sa svom njemu potrebnom računalskom opremom.

  Nastavna sredstva za izvođenje nastave računalstva obuhvaćaju i licencirane sistemske i programske pakete.

  Provjera znanja obavlja se usmenim putem i provjerom praktičnog rada na računalu, uz provjeru postignuća u savladanosti cjelokupnog gradiva na složenijim zadacima.

 • 15

  NACRTNA GEOMETRIJA Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno - 2 2 1 Cilj

  Upoznavanje s metodama nacrtne geometrije koje se primjenjuju u građevinskoj struci te uvođenje učenika u osnove prostornog razmišljanja preko apstraktne stereometrije do konkretne primjene. Zadaće

  - razvijati motoričke vještine potrebne za precizan i uredan tehnički crtež - usvojiti osnovne vrste projekcija - usvojiti stereometrijska pravila - primijeniti znanja na rješavanju problema - razvijati logičko mišljenje i prostorni zor - poticati kreativnost - aktivirati mentalne rotacije

  Znanje stečeno u ovom predmetu učenici će primjenjivati u svim predmetima struke, u daljnjem školovanju i u svim situacijama tijekom bavljenja strukom koje od njih traže aktivnost vizualizacije i rješavanje prostornih problema dvodimenzionalnim crtežom. Sadržaj predmeta 2. razred Red. broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod Nabrojiti vrste projekcija i prepoznati pojedinu projekciju na crtežu Izraditi precizni crtež

  Projiciranje, projekcije, osnovne geometrijske konstrukcije

  2. Kotirana projekcija Konstruirati pravu veličinu dužine

  Kotirana projekcija točke i dužine, prava veličina dužine

  3. Mongeova projekcija točke

  Nacrtati dvodimenzionalni prikaz ravnina projekcije Analizom dvodimenzionalnog prikaza točke obrazložiti njen položaj u prostoru

  Prostorni koordinatni sustav i prostorni kvadranti Crtanje točke prema zadanim koordinatama.

  4. Mongeova projekcija dužine

  Prepoznati iz projekcija položaj dužine te znati konstruirati pravu veličinu Konstruirati projekcije likova paralelnih s ravninama projekcije

  Dužina u općem i posebnom položaju, prava veličina dužine

  5. Mongeova projekcija pravca

  Primijeniti stereometrijska pravila o odnosu pravaca u konkretnim zadacima Konstruirati probodišta i priklone kutove pravca

  Dva pravca u međusobnom položaju u prostoru, probodišta pravca, prikloni kutovi pravca

  6. Geometrijska tijela s osnovicom u ravnini projekcije

  Nabrojiti i razlikovati osnovne vrste geometrijskih tijela Primijeniti usvojena znanja o dužinama i pravcima na projekcijama geometrijska tijela.

  Osnovna uglata i obla geometrijska tijela (uspravna i kosa) Projekcije geometrijskih tijela s osnovicom u ravnini projekcije ili paralelnom s ravninom projekcije 1. program: geometrijska tijela

 • 16

  7. Ravnina Izreći pojmove i pravila u vezi odnosa točke, pravca i ravnine Demonstrirati pravila u rješavanju zadataka

  Tragovi ravnine, pravac u ravnini, glavni pravci ravnine, točka u ravnini.

  8. Stranocrt Konstruirati treću projekciju iz zadane dvije ortogonalne projekcije

  Stranocrt dužine, likovi okomiti na jednu od ravnina projekcije, bokocrt kao poseban slučaj stranocrta 2. program: stranocrt ili bokocrt

  Sadržaj predmeta 3. razred Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Međusobni odnosi geometrijskih tvorevina

  Odrediti probodište pravca i ravnine

  Dvije ravnine, pravac i ravnina

  2. Mongeova projekcija – prikloni kut ravnine

  Konstruirati priklone kutove zadane ravnine

  Prikloni kutovi ravnine Ravnine istog priklonog kuta

  3. Krovne plohe Konstruirati deskriptivno rješenje složenog krova bez zapreka

  Stereometrijske osnove za rješavanje složenog krova Rješavanje jednostavnog i složenog tlocrtnog oblika Konstrukcija nacrta 1. program: krovne plohe

  4. Presjeci likova Primijeniti znanja o probodištu pravca i ravnine na složenijim zadaćama

  Presjek lika u projicirajućoj ravnini s ravninom u općem položaju

  5. Presjeci geometrijskih tijela

  Konstruirati projekcije i pravu veličinu presjeka geometrijskih tijela Razlikovati postupak pri izradi projekcija presjeka projicirajućom i općom ravninom Izvesti postupak konstrukcije presjeka općom ravninom na temelju znanja o probodištima

  Presjeci uglatih tijela projicirajućom i općom ravninom Perspektivna afinost i kolineacija Presjeci stošca

  6. Kosa aksonometrija Skicirati prostorni problem i rješenje problema Preciznim crtežom konstruirati presjek složenog geometrijskog tijela Razlikovati svrhu Mongeove projekcije i kose aksonometrije Prosuditi situacije za primjenu pojedine projekcije

  Kosa aksonometrija uglatih geometrijskih tijela u različitim položajima Presječnica dviju ravnina Presjeci geometrijskih tijela projicirajućom ravninom 2. program: presjeci likova ili geometrijskih tijela

  7. Centralna projekcija Konstruirati perspektivu bilo kojeg uglatog složenog tijela s osnovicom u horizontalnoj ravnini.

  Osnovni pojmovi centralne projekcije Perspektiva metodom probodišta Visina Konstrukcija perspektive kocke i kvadra 3. program: perspektiva

 • 17

  Sadržaj predmeta 4.razred Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Likovi u općoj ravnini Nacrtati projekcije lika koji se nalazi u općem položaju

  Rotacija ravnine Pravilni mnogokuti u općoj ravnini

  2. Centralna projekcija Skicirati, na temelju prethodno izvedene precizne konstrukcije, izmijenjenu vizuru unutarnjeg prostora.

  Konstrukcija frontalne perspektive zadanog prostora, visine gledanja i stajališta Konstrukcija perspektive neke cjeline iz različitih stajališta 1. program: centralna projekcija

  3. Sjene Odrediti samosjenu i bačenu sjenu neke jednostavne plohe ovisno o dobu dana

  Pojam samosjene i bačene sjene Sjena od paralelne rasvjete Sjena dužine i trokuta oslonjenih na horizontalnu podlogu

  4. Složena geometrijska tijela

  Grafički interpretirati kreativno zamišljen predmet

  Iz dvije projekcije složenih tijela konstruirati treću Nacrtati aksonometrijske skice iz promatranih projekcija

  5. Aksonometrije Postići elastičnost i sistematičnost u promatranju aksonometrijskih prikaza

  Vrste aksonometrija Netipični aksonometrijski prikazi s kutovima od 0-90 Rotacije predmeta i rotacije smjera promatranja 2. program: aksonometrija

  Metodičko-didaktičke napomene

  Predviđa se primjena suvremene metodike prilagođene ostvarenju dugoročnih ciljeva nastavnog procesa kao što su: razvijanje mišljenja, kreativnosti, kultiviranosti, poštenja, samosvijesti i samostalnosti u učenju. Obzirom na karakter predmeta obavezno se pri obradi svake teme mora izraditi ogledni primjer, a za daljnju obradu nastavnih sadržaja moguća je metodička sloboda svakog profesora s uporištem u udžbeniku.

  Za nesmetano odvijanje nastave potrebna je klasična učionica s pločom i grafoskopom te priborom za crtanje na ploči, a poželjan bi bio prelazak na računalo i projektor.

  Konačna ocjena proizlazi iz više elemenata. Najveću važnost u pismenom ispitivanju imaju obavezne školske zadaće, no potrebno je vršiti češće pismene provjere manjeg opsega.

  Usmene provjere su pogodne za manja propitivanja teoretskih osnova i kao obrazloženja nacrtanog te aktivnost u iznalaženju rješenja problemskih zadataka. Moguće je ocjenjivati i pojedine grafičke vježbe, naročito u prvoj godini učenja kada još nema izrade složenih programa.

  U drugoj godini učenja značajan element u formiranju ocjene su programi, zbog složenosti njihove izrade i izražene mogućnosti za individualni kreativni pristup. Praćenje izrade redovitih domaćih zadaća te periodično ocjenjivanje istih, jedan je od nezaobilaznih elemenata konačne ocjene u ovom predmetu. U drugom razredu obvezne su tri školske zadaće i dva programa, u trećem razredu obvezne su tri školske zadaće i tri programa a u četvrtom razredu obvezne su dvije školske zadaće i dva programa. ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE

  Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno 4 4 3 3

 • 18

  Cilj Ovladavanje suvremenim arhitektonskim konstrukcijama i sklopovima jednostavnijih zgrada,

  sagledavanjem cjeline zgrade, uvažavajući statička i fizikalna svojstva, materijale i tehnologiju izvedbe. Zadaće

  - razvijati grafomotoričke vještine - usvojiti načine izražavanja u graditeljstvu - razvijati interes i odgovornost prema struci - upoznati zgradu u cjelini i sve njene bitne dijelove - pristupati znanstveno rješavanju konstrukcija zgrade - stvarati bazu podataka za samostalan rad na razradi nacrta - razvijati samostalnost u rješavanju zadataka - usvojiti principe rješavanja arhitektonskih konstrukcija i steći znanje njihove primjene na različitim konkretnim zadacima

  Sadržaj predmeta 1. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod u graditeljstvo Opisati graditeljstvo i njegovu strukturu Objasniti cjeloviti proces nastajanja zgrade Nabrojiti sudionike u graditeljstvu

  Graditeljstvo Djelatnost arhitekata i građevinara Proces nastajanja zgrade Tijek izvođenja zgrade

  2. Arhitektonski nacrti i projekti

  Nacrtati jednostavni arhitektonski nacrt Nabrojiti sve arhitektonske projekte i njihove osnovne dijelove

  Ortogonalna projekcija i aksonometrija Arhitektonski nacrti Kotiranje i mjerila Arhitektonski projekti 1. program: arhitektonski nacrti

  3. Dijelovi zgrade Pokazati i imenovati sve dijelove i sklopove zgrade, njihovu ulogu i međusobnu povezanosti u cjelinu, na jednostavnoj razini Razlikovati ulogu pojedinih dijelova zgrade Nacrtati skicu presjeka zgrade s označenim pojedinim dijelovima

  Zgrada kao cjelina i njeni sastavni dijelovi Nosivi elementi i sklopovi Fizikalne karakteristike zgrade i konstrukcija Izolacije 2. program: dijelovi zgrade

  4. Konstruktivni sustavi zgrada

  Prepoznati različite konstruktivne sustave Nacrtati i objasniti osnovne konstruktivne sustave

  Masivni i skeletni konstruktivni sustavi Materijali i tehnologije građenja

  5. Zidani zidovi Imenovati detaljno sve suvremene materijale za zidanje s pripadajućim tehnologijama Nacrtati i objasniti sve vrste zidova Samostalno riješiti i nacrtati program na individualnom zadatku

  Zidovi od opeke Zidovi od modularnih blokova Zidovi od porozirane opeke Zidovi od betonskih blokova 3. program: zidani zidovi

 • 19

  6. Ukrućenje zgrade Definirati potresne propise Primijeniti propise u crtanju nacrta Nacrtati ab veze u tlocrtu i presjeku Usporediti nosive elemente s elementima za ukrućenje zgrade

  Potresni propisi Horizontalne i vertikalne ab veze

  7. Temelji obiteljskih kuća Opisati ulogu temelja, materijal i tehnologiju Obrazložiti pojam dubine temelja Nacrtati temelje za obiteljsku kuću Nabrojiti materijale za zaštitu zgrade od vlage Objasniti način zaštite od vlage Nacrtati detaljne nacrte temelja i poda na tlu

  Temelji zidova i stupova Dubina temelja, dimenzioniranje Zaštita zgrade od vlage iz tla 4. program: temelji obiteljske kuće

  8. Armiranobetonski zidovi i oplate

  Nabrojiti osnovne karakteristike betona i armiranog betona na jednostavnoj razini Objasniti princip armiranja i osnovnih tehnologija ugradnje betona Nacrtati ab zid Skicirati suvremene oplate Usporediti različite vrste oplata

  Armiranje i izvedba zidova Oplate zidova

  Sadržaj predmeta 2. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Vanjski zidovi Definirati osnovne fizikalne karakteristike vanjskih zidova Razlikovati unutarnje i vanjske zidove Opisati i objasniti suvremena rješenja vanjskih zidova s njihovim prednostima i mogućnostima primjene Nacrtati različite vanjske zidove

  Osnovne fizikalne karakteristike vanjskih zidova Vrste vanjskih zidova, materijali, način izvedbe

  2. Međukatne konstrukcije Skicirati suvremene međukatne konstrukcije za različite zgrade, ovisno o opterećenju i zahtjevima za zvučna svojstva Usporediti različite konstrukcije i definirati njihove prednosti

  Stropne konstrukcije Monolitni ab stropovi Oplate za stropove Montažni stropovi Izvedbeni nacrt ab konstrukcije Podne konstrukcije 1. program: međukatna konstrukcija

 • 20

  Samostalno izraditi nacrte međukatne konstrukcije na temelju individualnih zadataka

  3. Ravni krovovi Interpretirati osnovni sastav ab krova po fizikalnim principima Nacrtati krov u izvedbenom nacrtu

  Osnovne fizikalne karakteristke ab krovova Vrste ravnih krovova Detalj završetka krova

  4. Izvedbeni nacrti Demonstrirati uklapanje pojedinih elemenata u cjelinu Nacrtati izvedbene nacrte obiteljske kuće sa svim potrebnim tehničkim elementima

  Pravila za crtanje izvedbenih nacrta Otvori Vrata i prozori, crtanje i mjere Kotiranje Stubište, prevaljeni presjeci 2. program: izvedbeni tlocrt i presjek

  5. Stubišta Objasniti pravila za crtanje stubišta, konstruktivnih sustava i vrsta stubišta Skicirati konstruktivne sustave stubišta Nacrtati različita stubišta Samostalno riješiti i nacrtati izvedbene i detaljne nacrte stubišta na temelju individualnog zadatka

  Dimenzioniranje, propisi i crtanje stubišta Konstruktivni sustavi ab stubišta Vrste stubišta Detalji stubišta 3. program: stubište

  6. Dimnjaci Nacrtati i opisati suvremene dimnjake za zgrade različite katnosti Razlikovati tradicionalne dimnjake od suvremenih u karakteristikama i primjeni Skicirati osnovne vrste dimnjaka

  Tradicionalni i suvremeni dimnjaci Ventilacijski kanali

  Sadržaj predmeta 3. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Drvena krovišta Prepoznati dobra svojstava drva i mogućnosti primjene u suvremenom graditeljstvu Skicirati osnovne vrste masivnih drvenih krovišta i način njihovog rješavanja i prikazivanja u nacrtima Riješiti krovnu konstrukciju Samostalno nacrtati izvedbeni nacrt jednostavnijeg i složenog krovišta

  Drvo u graditeljstvu Vrste krovnih konstrukcija Dvostrešna krovišta 1. program: dvostrešno krovište Složena krovišta 2. program: složeno krovište

  2. Građevna limarija Prepoznati osnovne principe rješavanja karakterističnih limenih konstrukcija na

  Žljebovi i odvodi Limeni opšavi

 • 21

  kosom krovu 3. Krovni pokrovi Nacrtati i opisati suvremene

  pokrove i način njihove ugradnje Definirati osnovne fizikalne procese u krovu sa suvremenim materijalima Samostalno riješiti i nacrtati detalje kosog krovišta

  Vrste pokrova i način postavljanja Krovna konstrukcija iznad grijanog i negrijanog prostora 3. program: kosi krov

  4. Fizika zgrade Definirati fizikalne karakteristike zgrade i njenih konstrukcija, posebno vanjskih zidova Demonstrirati metode proračuna na različitim primjerima Skicirati i konstruirati dijagrame kretanja topline i vodene pare kroz zid Samostalno izraditi fizikalni proračun vanjskog zida Primijeniti rezultate proračuna u izradi izvedbenih i detaljnih nacrta Imenovati toplinske i difuzne izolacije i način njihove primjene Izreći pravila za zaštitu od buke

  Fizikalne karakteristike vanjskih konstrukcija Toplinski proračun Difuzni proračun Toplinska stabilnost i temperaturni rad 4. program: fizikalni proračun vanjskog zida Zaštita od buke

  5. Energetska učinkovitost Održivi razvoj

  Prosuditi nužnost očuvanja energije i prednosti zgrada s malom potrošnjom energije

  Nisko energetska kuća Pasivna kuća Novi oblici korištenja energije

  Sadržaj predmeta 4. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Ravni krovovi Obrazložiti sastave pojedinih krovova na temelju fizikalnih zakonitosti Skicirati sve tipove krovova Nacrtati dijagrame kretanja topline i vodene pare kroz krov Odrediti sastav krova primjenom egzaktnog pristupa, temeljenog na proračunu Izračunati fizikalne karakteristike krova i nacrtati krov na individualnim zadacima

  Vrste ravnih krovova i njihove fizikalne karakteristike Slojevi krova, materijali i uloga Odvodnja vode Fizikalni proračun ab krova Detalji ravnog krova 1. program: ravni krov (s proračunom)

  2. Temelji višekatnih zgrada Primijeniti u nacrtima različite vrste temelja za

  Temelji za masivne i skeletne konstruktivne sustave zgrada

 • 22

  različite vrste konstruktivnih sustava i opterećenja

  3. Kućne instalacije vodovoda i kanalizacije

  Definirati mrežu instalacija u zgradi Riješiti u nacrtima instalacijske prodore

  Kućne instalacije vodovoda Kućne instalacije kanalizacije

  4. Konstrukcije za zatvaranje otvora

  Opisati i Nabrojiti vrste i način ugradbe konstrukcija za zatvaranje otvora Samostalno izraditi izvedbene i detaljne nacrte konstrukcija za zatvaranje otvora na individualnim zadacima

  Drvena vrata i prozori Metalna i plastificirana vrata i prozori Detalji vrata i prozora 2. program: konstrukcije za zatvaranje otvora

  5. Pregradni zidovi, žbuke, podovi, obloge

  Opisati elemente nužne za finalizaciju zgrade Obrazložiti suvremena rješenja i tehnologije Prepoznati tradicijske načine izvedbe završnih radova

  Pregradni zidovi, suhe gradnje Unutarnje i vanjske žbuke, materijali i način izvedbe Podne konstrukcije i materijali za završni sloj poda Obloge zidova i stropova

  6. Detalji obiteljske kuće Samostalno razraditi i nacrtati detalje obiteljske kuće na individualnim zadacima Demonstrirati metode rješavanja detalja korištenjem suvremenih materijala, uvažavanjem fizikalnih principa

  Detalji temelja, podruma, zidova, stropova, krova, terase, sklopova različitih konstrukcija 3. program: detalji obiteljske kuće

  Metodičko-didaktičke napomene

  Predmet arhitektonske konstrukcije je temeljni predmet u zanimanjima arhitektonski i građevinski tehničar. Uči se kroz sve četiri godine i njegov sadržaj usko je povezan s ostalim strukovnim predmetima, pogotovo s tehničkim crtanjem, praktikumom, nosećim konstrukcijama, stambenim i javnim zgradama i organizacijom građenja. Sadržaji tih predmeta se nadopunjuju i nadovezuju, a znanja i vještine stečene na predmetu arhitektonske konstrukcije nužni su za savladavanje predmeta stambene i javne zgrade, u kojima se primjenjuju u izradi nacrta na individualnim zadacima.

  U prvom i drugom razredu nastavni sadržaji obrađuju se na nižoj razini, a u trećem i četvrtom razredu na višoj razini i detaljnije. Naglasak treba dati onim sadržajima koji se odnose na konstrukcije, tehnologije i materijale koji se koriste u izvedbi obiteljskih i stambenih zgrada i koji su baza za crtanje programa u predmetu stambene i javne zgrade. Sadržaje nužne za razumijevanje procesa građenja treba svesti na nivo informacije.

  Uz detaljnije obrađene suvremene konstrukcije, učenicima treba dati osnovne podatke o tradicijskim konstrukcijama i materijalima.

  Posebnu pažnju treba obratiti građevnoj fizici, vezano za uštedu energije i zaštitu od buke, kao i za prihvaćanje znanstveno utemeljenog pristupa rješavanju konstrukcija i osiguranja ugodnog boravka korisnicima zgrade.

  U nastavi arhitektonskih konstrukcija bitno je aktivno sudjelovanje učenika na svakom nastavnom satu, jer se svaki sadržaj problematizira i razmatra u kontekstu cjeline i međusobne povezanosti.

  Učenici za većinu nastavnih jedinica dobivaju slijepe kopije s nastavnim sadržajem, koje se nadopunjuju tumačenjima profesora i projiciranjem konačnih materijala. Kod složenijih konstrukcija raščlanjuju se koraci koji dovode na najbolji način do rješenja. Postupnost u savladavanju sadržaja osnovni je princip napredovanja iz razreda u razred, kao i unutar jedne nastavne teme.

 • 23

  Budući da se materija može prikazati jedino crtežom, prostoručnim ili tehničkim, učenicima se permanentno daju grafički zadaci koji se rješavaju na nastavi, a tehnički dovršavaju kod kuće.

  Nužno je sve nastavne sadržaje izvježbati kroz domaće zadaće koje se mogu započeti u školi, ili dovršiti i izraditi uz pomoć nastavnika. Domaće zadaće baziraju se na crtežima i za većinu nastavnih tema dobro je pripremiti konture crteža koji se nadograđuje, posebno u nižim razredima.

  Kod izrade programa treba već u prvom razredu zadavati individualne zadatke, kako bi se potaknulo učenike na ozbiljan pristup i samostalnost u radu.

  U nastavi treba koristiti zorne prikaze, modele, filmove i sav slikovni materijal koji će učenicima pomoći u razumijevanju gradiva.

  Učenici sami rade svoja skripta na papirima A4 koji se uvezuju u fascikl čime je omogućeno dopunjavanje i dorađivanje pojedinih dijelova. Za nastavu predmeta arhitektonske konstrukcije potrebno je osigurati specijaliziranu učionicu koja treba biti opremljena crtaćim stolovima za jednu osobu, ormarima za pohranu crtaćeg pribora, programa i nastavnih materijala, grafoskopom i platnom. Bilo bi poželjno da profesori povremeno, ili stalno, imaju mogućnost korištenja prijenosnog računala i projektora. U učionici se treba nalaziti zidni pano na koji se izlažu učenički radovi, kako bi učenici lakše stekli predodžbu o potrebnoj stručnoj razini svojih radova. U svakom razredu predviđene su obvezno tri školske zadaće, u prvom razredu obvezna su četiri programa, u drugom razredu obavezna su tri programa, u trećem razredu obvezna su četiri programa, a u četvrtom razredu obvezna su tri programa.

  Budući da je predmet kompleksan treba pratiti i ocjenjivati postignuća u svim njegovim segmentima. Za svaki razred rad učenika treba vrednovati i ocjenjivati po elementima koji su u skladu sa sadržajem i uzrastom učenika. Budući da su crteži osnova za savladavanje sadržaja predmeta, ocjena treba proizlaziti iz pismenih provjera, domaćih zadaća, skripata, programa i rada na programu – vježbi.

  Vrlo je važno da učenici ozbiljno rade na nastavi, kad im profesor pomaže i ispravlja njihove radove. Zato na svakom satu trebaju imati sav potreban crtaći pribor, skripta i predloške.

  Kroz sve oblike rada vrednuje se i ocjenjuje usvojenost i primjena znanja na pojedinačnim zadacima. Rad u grupama pridonosi boljem i objektivnijem ocjenjivanju svakog učenika. NOSIVE KONSTRUKCIJE Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno 2 2 2 3 Cilj

  Razumijevanje preuzimanja opterećenja u nosivim sklopovima i prijenosa opterećenja nosivim sklopovima. Zadaće

  - upoznati učenike s osnovama onih područja nosivih konstrukcija koje se najčešće koriste u građevinskoj praksi, tj. s osnovama statike, otpornosti gradiva i betonskih konstrukcija

  - usvojiti uvjete kojima nosive konstrukcije moraju udovoljiti - upoznati, uočiti, razlikovati, razumjeti, usvojiti i ovladati osnovnim mehaničkim

  vlastitostima gradiva u graditeljstvu - usvojiti pojmove struke - osposobiti učenike da kroz statičke proračune i dimenzioniranje jednostavnih sustava

  arhitektonskih konstrukcija spoznaju bit stabilnosti građevina, koje će kao graditelji projektirati ili izvoditi

  - razvijati stav prema održivom načinu građenja i očuvanje okoliša - formirati radne, moralne i estetske vrijednosti, razvijati osjećaj osobne odgovornosti,

  jačati samopouzdanje i važnost suradnje kao i timskog rada

 • 24

  Sadržaj predmeta 1. razred Red broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ 1. Nosive konstrukcije u

  graditeljstvu Objasniti povezanosti arhitekta i inženjera, konstruktora (statičara)

  Građevina i nosivi sklop

  2. Sile i opterećenja (tereti) u građevinarstvu

  Objasniti pojam sila i opterećenja Izračunati težinu nekog sklopa

  Sile i njihovo djelovanje Sile i opterećenja

  3. Predočavanje sile Prikazati bilo koju veličinu sile u mjerilu sila

  Podaci za određivanje vektora sile Grafičko prikazivanje sile

  4. Djelovanje sila u ravnini Izvesti analitički i grafički postupak sastavljanja i rastavljanja sila u ravnini

  Pojam krutog tijela Sastavljanje sila koje djeluju u jednoj zraci Računsko i grafičko određivanje rezultante sila koje djeluju u jednoj zraci Sustav sila koje djeluju u različitim zrakama a imaju zajedničko hvatište (paralelogram i trokut sila) Rastavljanje sile u dva zadana pravca (dvije sastojnice)

  5. Opći sustav sila u ravnini

  Izreći definiciju momenta sile Primijeniti definiciju momenta sile

  Stupnjevi slobode gibanja Općenito o pojmu momenta sile Momentno pravilo Odnos poligona sila i verižnog poligona Spreg ili par sila Rastavljanje sile u tri sastojnice

  6. Ravnoteža sila Definirati i primijeniti osnovne analitičke i grafičke uvjete ravnoteže općeg sustava sila u ravnini

  Uvjeti ravnoteže sila koje djeluju u jednoj zraci Uvjeti ravnoteže sila koje djeluju u različitim zrakama, a imaju zajedničko hvatište Analitički i grafički uvjeti ravnoteže općeg sustava sila u ravnini Ležajne reakcije

  7. Težište Izračunati i grafički odrediti položaj težišta složenih presjeka

  Težište jednostavnih likova Težište složenih likova (grafički i analitički).

  8. Stabilnost Objasniti važnost stabilnosti za sigurnost građevine

  Sigurnost protiv prevrtanja Sigurnost protiv klizanja

  Sadržaj predmeta 2. razred Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod u statiku nosača Izreći definiciju nosača kao matematičkog modela Pojam i vrste ležajeva

 • 25

  Statička određenost i statički sustav Raspon nosača

  2. Ravnoteža vanjskih sila u statički određenih nosača

  Primijeniti osnovne analitičke i grafičke uvjete ravnoteže u statički određenih nosača

  Analitička i grafička metoda određivanja sila u ležajevima (ležajne reakcije) statički određenih nosača

  3. Ravnoteža vanjskih i reznih sila u statički određenih nosača

  Primijeniti metodu zamišljenog presjeka za pronalaženje i određivanje reznih sila Izračunati vrijednost reznih sila Nacrtati dijagrame

  Sile u presjeku statički određenih nosača Analitička i grafička metoda određivanja reznih sila i njihovih pripadnih dijagrama (M, V i N)

  4. Složeni ili Gerberov nosač

  Nacrtati Gerberov nosač i objasniti njegovu primjenu u graditeljskoj praksi

  Složeni ili Gerberov nosač

  5. Ravnoteža ravninskih rešetkastih nosača

  Opisati postupak određivanja sila u štapovima rešetkastih nosača.

  Određivanje sila u štapovima

  Sadržaj predmeta 3. razred Red broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod Objasniti pojam gradivne jedinke ili čestice gradiva kao i pojam veze među česticama (jaka ili slaba) Pojednostavnjeno objasniti bit ponašanja gradiva i konstrukcija kao i samu bit prirode koju ove konstrukcije oponašaju

  Zadaci otpornosti gradiva Priroda gradiva

  2. Naprezanja i deformacije u linijskih sklopova

  Objasniti definiciju naprezanja, apsolutne i relativne deformacije i njihovu vezu

  Općenito o pojmu naprezanja Jedinice naprezanja Metoda zamišljenog presjeka Osnovne vrste naprezanja Određivanje uzdužnog naprezanja Skraćenje i produljenje Veza između naprezanja i relativnih deformacija

  3. Mehaničke vlastitosti osnovnih gradiva u graditeljstvu

  Definirati osnovne mehaničke vlastitosti gradiva u graditeljstvu i međusobno ih uspoređivati

  Beton i komponente Vlastitosti očvrsnuloga betona Čelik u graditeljstvu Drvo u graditeljstvu

  4. Osno opterećeni nosivi sklopovi

  Objasniti bit funkcioniranja nosivog statičkog sustava štapa Izračunati dimenzije poprečnih presjeka i provjeriti naprezanje i deformaciju

  Nosivi sklopovi naprezani centričnom vlačnom silom- čisti vlak Nosivi sklopovi naprezani tlačnom silom Izvijanje

  5. Geometrijski podaci Obrazložiti važnost i značaj Ploština poprečnog presjeka

 • 26

  poprečnog presjeka geometrijskih podataka u odnosu na veličinu i oblik poprečnog presjeka pri dimenzioniranju nosećih sklopova, izračunati ih i grafički odrediti na različitim primjerima

  Težište poprečnog presjeka Statički moment plohe Moment tromosti Moment otpora Polumjer tromosti

  6. Nosivi sklopovi opterećeni okomito na svoju uzdužnu os

  Opisati mehanizam prenošenja uspravnog opterećenja vodoravnim preusmjerenjem Obrazložiti raspodjelu uzdužnih i posmičnih naprezanja po visini poprečnog presjeka u promatranom nosaču – gredi Izračunati i odabrati izmjere poprečnog presjeka u slobodno poduprtom nosaču

  Mehanizam prenošenja uspravnog opterećenja vodoravnim preusmjerenjem Nosivi sklopovi napregnuti savijanjem bez uzdužne sile Posmik pri savijanju

  Sadržaj predmeta 4. razred R. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod Definirati osnove na kojima se temelji i osigurava zajedničko djelovanje betona i čelika

  Armirani beton, sprega betona i armature Mogućnost zajedničkog djelovanja betona i čelika

  2. Mehanička svojstva čelika i betona

  Odabrati kakvoću gradiva pri dimenzioniranju

  Čelik Beton

  3. Proračun AB sklopova Imenovati sadržaj statičkog proračuna i prepoznati glavne značajke pojedinog sadržaja.

  Statičko rješenje noseće konstrukcije Određivanje opterećenja Statička shema Određivanje reznih sila Dimenzioniranje AB sklopova

  4. Dimenzioniranje AB sklopova prema graničnom stanju sloma presjeka

  Obrazložiti osnove teorije graničnog stanja sloma presjeka i neke veličine dane propisima ( εa i εb, fa i fb)

  Teorija granične nosivosti Osnovne pretpostavke Raščlanjeni faktori sigurnosti granične vrijednosti relativnih deformacija betona i armature

  5. AB sklopovi naprezani savijanjem

  Izvesti postupak dimenzioniranja statički određenih AB sklopova s osjećajem za dimenzije

  Proračun jednostruko armiranih pravokutnih presjeka Proračun AB ploča s glavnom armaturom u jednom smjeru

  6. Armiranje sklopova naprezanih svijanjem

  Demonstrirati pravila za armiranje na statički određenim AB sklopovima Izraditi nacrt armature

  Pokrivanje linije vlačnih sila armaturom Nacrt armature Oblikovanje armature Računanje duljine armature

  7. Proračun nosača naprezanih poprečnim silama

  Konstruirati dijagram glavnih vlačnih naprezanja Objasniti važnosti provjere u proračunu i u tijeku izvedbe

  Dijagram glavnih vlačnih naprezanja u nosača nepromjenjive visine Određivanje računskog posmičnog

 • 27

  AB grednih nosača Izraditi proračun AB grede Nacrtati armaturu grede

  naprezanja iz granične poprečne sile, armatura za preuzimanje poprečne sile Proračun armature za pruzimanje poprečne sile Primjeri provjere AB nosača na djelovanje poprečne sile

  8. AB stupovi naprezani centričnom tlačnom silom

  Izraditi proračun stupa Demonstrirati pravila za armiranje AB stupova bez opasnosti izvijanja Objasniti razliku između AB stupa i uspravne AB veze

  Proračun stupova kad nema izvijanja – kratki stupovi

  9. Ukrućenja zidanih zgrada

  Imenovati i objasniti konstrukcijske pojedinosti važne za ukrućenja zidanih zgrada

  Vodoravne i uspravne AB veze

  10. Osnove prednapetog betona

  Objasniti osnovno načelo prednapinjanja

  Načelo prednapinjanja Beton i čelik u prednapetom betonu

  Metodičko-didaktičke napomene Sadržaj predmeta obuhvaća osnove statike, otpornosti gradiva i betonske konstrukcije. Predmet se uči kroz sve četiri godine u oba zanimanja. Nastavni sadržaj usko je povezan s ostalim predmetima struke, prije svega s arhitektonskim konstrukcijama. Bitno je da kroz obrazovni proces profesori srodnih predmeta redovito surađuju, kako bi učenici tijekom obrazovanja uspjeli usvajati i povezivati znanja koja će primijeniti u praksi. Od izuzetne je važnosti aktivno sudjelovanje učenika na svakom nastavnom satu. Zadaća je profesora da postupno uvodi učenike u problematiku predmeta, kako bi napredovali unutar jedne nastavne jedinice, kao i iz godine u godinu.

  Zahvaljujući metodičkoj razrađenosti udžbenika, učenicima je, kao i profesorima, u bitnoj mjeri olakšan rad.

  Obrađene nastavne sadržaje nužno je izvježbati kroz domaće zadaće. Kako bi se učenike potaknulo na ozbiljan pristup i samostalnost u radu, već u prvom razredu zadaju im se programi s individualnim zadacima.

  U nastavi se preporučuje primjena zornih prikaza, modela, filmova i kompjutorske edukacijske animacije, što učenicima pomaže da bolje razumiju gradivo. Nastava se treba odvijati u specijaliziranoj učionici opremljenoj crtaćim stolovima za jednu osobu i radnim mjestom profesora koje je opremljeno prijenosnim računalom, projektorom i platnom. Specijalizirana učionica potrebna je kako bi se cjelokupna nastava i rezultati rada podigli na višu razinu. Uz učionicu treba se nalaziti kabinet za profesore opremljen s više radnih mjesta opremljenih računalom i perifernim jedinicama i ormarima za čuvanje medija i dokumentacije. U svakom razredu predviđene su dvije školske zadaće, u prvom i drugom razredu obvezna su dva programa, u trećem razredu obvezna su tri programa, a u četvrtom razredu obvezan je jedan program. Tijekom godine prate se i vrednuju usvojenost znanja putem školskih i domaćih zadaća, usmenog ispitivanja, rada na programima i samih programa. Kod donošenja zaključne ocjene treba voditi računa o razvijenosti kulture rada, pokazanom interesu i volji i uloženom trudu. ORGANIZACIJA GRAĐENJA Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno - 2 4

 • 28

  Cilj Ovladati cjelokupnim procesom nastajanja građevine u skladu s važećom građevinskom

  regulativom, prikazati načine proračuna troškova građenja građevine niskogradnje (ceste) i zgrade, uz primjenu novih tehnologija građenja i građevinskih strojeva, te jednostavni način izrade operativnog plana građenja i organiziranja gradilišta.

  Zadaće

  - usvojiti kronološki redoslijed aktivnosti u procesu nastajanja građevine - usvojiti terminologiju građevinske struke - osposobiti učenike za samostalno korištenje važećih Zakona i Pravilnika građevinske regulative - razvijati samostalni pristup izradi troškova građenja građevine - poticati na samostalno snalaženje u nacrtima građevine i prepoznavanje dijelova građevine - razvijati smisao za sistematičnost u izradi tehničke dokumentacije, uvažavajući pravila struke - razvijati osjećaj za ispravno i točno prikazivanje podataka, te urednost u radu - usvojiti principe i steći znanja za primjenu na novim zadacima

  Sadržaj predmeta 3. razred

  Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod u organizaciju građenja

  Obrazložiti strukturu graditeljstva

  Definicija organizacije građenja Zakoni i Pravilnici

  2. Zakon o gradnji Izreći osnovne premise Zakona, memorirati stručne nazive i procedure u tijeku procesa građenja građevine

  Propisana svojstva i kvaliteta građevine Faze građenja i sudionici Dozvole, nadzor nad građenjem Vrste projekata Tehnički pregled građevine

  3. Ustupanje radova Opisati način ustupanja radova i odabira izvoditelja Navesti i objasniti proceduru od natječaja do potpisivanja ugovora Izreći glavne elemente ugovora o građenju

  Pravilnik o ustupanju radova Odabir izvoditelja Ugovor o građenju Osnivanje gradilišta

  4. Proces nastajanja građevine - shematski prikaz

  Navesti redoslijed aktivnosti u pojedinim fazama građenja građevine, uz prikaz sudionika

  Kronološki prikaz svih aktivnosti u tijeku procesa nastajanja građevine Grafički rad

  5. Trgovačka društva Navesti osnovnu podjelu trgovačkih društava, postupak osnivanja dioničkog društva. Razlikovati upravljanje od rukovođenja

  Zakon o trgovačkim društvima, vrste trgovačkih društava registracija, osnivanje dioničkog društva

  6. Tehnologija građenja Razlikovati tehnologije u građenju koje bitno utječu na kvalitetu i brzinu građenja Prepoznati tehnološke razine pri izradi građevinskog proizvoda

  Vrste građevinske tehnologije Tehnološke razine bitne za formiranje jedinične cijene građevinskog proizvoda

 • 29

  7.

  Opća i tehnička dokumentacija na gradilištu

  Nabrojiti tehničku gradilišnu dokumentaciju, kojom se organizira i kontrolira građenje te prepoznati njenu važnost.

  Urudžbeni zapisnik, građevinska knjiga i dnevnik, te ostala dokumentacija na gradilištu, kojom se prati proces građenja građevine

  8.

  Shema organiziranja gradilišta zgrade na zadanoj podlozi

  Izraditi shemu organiziranja gradilišta, s ucrtavanjem svih potrebnih privremenih objekata, otvorenog i zatvorenog skladišnog prostora i privremenih instalacija

  Pripremni radovi, iskolčenje zgrade i nanosna skela Lociranje uprave gradilišta i svih pratećih sadržaja, potrebnih za ispravno funkcioniranje gradilišta Strojevi za vertikalni i horizontalni transport Program: Shema organiziranja gradilišta za zgradu

  9. Zaštita na radu Nabrojiti koji su izvori opasnosti na gradilištu i kako se provodi zaštita radnog mjesta i radnika

  Elaborat zaštite na radu, Zaštita radnika pri radu na visini i dubini Osobna zaštitna sredstva

  Sadržaj predmeta 4. razred

  Red. broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1.

  Troškovnik građevinskih radova za obiteljsku kuću (prema vlastitom programu iz 3. razreda) Popis stavki

  Izračunate jedinične cijene i količine radova iz građevinske knjige i upisati ih u troškovnik, te izračunati troškove građenja obiteljske kuće

  Pripremljen troškovnik s popisom svih stavki građevinskih radova treba dati učenicima da fotokopiraju i koriste za proračun troškova građenja svoje obiteljske kuće Objasniti iskolčenje građevine i nanosnu skelu Program: proračun troškova građenja zgrade

  2.

  Osnovne analize cijena za troškovnik građevinskih radova za zgradu I. Zemljani radovi II. Betonski, armirano-betonski i armirački radovi III. Izolaterski radovi IV. Tesarski i oplatarski radovi V. Zidarski radovi

  Izraditi analize cijena, obrazložiti postupak izrade i svih elemenata analize cijena Prepoznati odgovarajuće građevinske norme i njihovu primjenu Opisati tehnologiju i strojeve za zemljane radove Opisati različite načine pripreme i ugradbe betona, razlikovati ručnu od strojne ugradbe betona obzirom na količinu betona po m1 ili m2 konstrukcije Obrazložiti nove tehnologije izrade hidroizolacija i termoizolacija Prepoznati nove montažne sustave oplata i korištenje njihovih normativa Razlikovati suvremene vrste

  Izrada analiza cijena prema stavkama troškovnika, kalkulacijski faktor, pojam direktnih troškova proizvodnje i indirektnih troškova poslovanja tvrtke, formula za proračun jedinične cijene Strojevi za zemljane radove Izrada analiza cijena zemljanih radova u varijantama ručne i strojne izvedbe Strojevi za pripremu, transport i ugradbu betona Izrada glavnih i pomoćnih analiza cijena za betonske i armiranobetonske radove Izrada analiza cijena za hidroizolacije i termoizolacije Izrada analiza cijena prema stavkama troškovnika koristeći nove montažne sustave oplata Izrada analiza cijena za stavke troškovnika zidarskih radova

 • 30

  opeka Koristiti normative proizvođača u izradi analiza

  3.

  Građevinska knjiga za obiteljsku kuću na temelju popisa stavki u troškovniku i izvedbenih nacrta, za građevinske radove Svaki učenik ima svoj vlastiti izvedbeni projekt

  Izračunati stvarno izvedene količina radova na gradilištu na temelju izvedbenog projekta obiteljske kuće Izraditi samostalno građevinsku knjigu prema stavkama troškovnika, s crtanjem potrebnih presjeka

  Obrazac za izradu građevinske knjige, svrha izrade Način naplate izvršenih radova putem privremenih mjesečnih obračunskih situacija i okončane situacije Ucrtavanje pozicija za obračun radova u obračunske nacrte, te proračun pojedine količine rada na listu građevinske knjige

  4. Operativni plan građenja - gantogram

  Objasniti svrhu izrade operativnog plana kao instrumenta organiziranja građenja, kontrole dinamike građenja i kontrole trošenja financijskih sredstava

  Postavljanje tehničkog slijeda aktivnosti Proračun vremena trajanja pojedine aktivnosti, odabiranje mjerodavnog normativa vremena Crtanje gantograma

  5. Izvadak radne snage i materijala za odabranu vrstu rada

  Odrediti potreban broj radnika određene kvalifikacije, zbog planiranja slijedeće faze rada Odrediti potreban materijal, po vrstama i količinama, zbog dopreme na gradilište i vrstu skladištenja

  Tabelarni prikaz potrebne radne snage po kvalifikacijama i proračun ukupnog broja radnih sati, na temelju normativa vremena (građevinske norme) Tabelarni prikaz potrebnog materijala po vrstama i količinama, na temelju normativa materijala (građevinske norme)

  Metodičko-didaktičke napomene

  Predmet pripada temeljnoj grupi strukovnih predmeta u području graditeljstva. Sadržaji predmeta povezani su s predmetom arhitektonske konstrukcije te moraju obuhvatiti

  nove tehnologije izvedbe, nove materijale i poluproizvode. Učenike treba upoznati sa zakonskim odrednicama, terminologijom struke i pravilima ponašanja u graditeljstvu. Ovo gradivo treba interpretirati jednostavnim načinom, bez čitanja pojedinih članaka Zakona, a naglasiti samo bitne dijelove i procedure. Tako pripremljeni tekst treba prikazati grafoskopom i poticati raspravu među učenicima, a isti tekst, kao separat treba dati učenicima da fotokopiraju i trajno čuvaju kao dio svojih skripata.

  Učenici sami rade svoja skripta na papirima A4 , koji se uvezuju u fascikl čime je omogućeno dopunjavanje i dorađivanje pojedinih dijelova. Rezultat ove nastavne cjeline je zajednička izrada shematskog prikaza procesa nastajanja građevine od ideje do stavljanja građevine na korištenje.

  Učenicima treba pokazati primjerak Zakona o gradnji i drugih zakona i Pravilnika, kako bi dobili predodžbu o službenim spisima.

  Prilikom sastavljanja troškovnika za građenje manje zgrade treba koristiti nove materijale i poluproizvode, montažne oplatarske sustave, nove tehnologije izrade građevinskih radova, a sve u skladu s predmetom arhitektonske konstrukcije. Učenici trebaju razlikovati pojedine strojeve, naučiti gdje i kako se koriste, te razumjeti što je kapacitet stroja. Troškovnik je potrebno sačuvati za 4. razred, kada će se izrađivati analize cijena po stavkama troškovnika i izračunavati količine radova prema izvedbenom projektu zgrade.

  Kod izrade analiza cijena treba koristiti Građevinske norme za niskogradnju, u kojima se nalaze potrebni normativi vremena i materijala. Za proračun radnog sata građevinskog stroja potrebno

 • 31

  je dodatno koristiti Priručnik za građevinske strojeve. U okviru ove cjeline potrebno je prikazati strukturu kalkulacijskog faktora, koji je sastavni dio jedinične cijene građevinskog proizvoda, s objašnjenjem direktnih troškova građenja i indirektnih troškova poslovanja tvrtke, čiji je instrument upravo kalkulacijski faktor.

  Nastavnu cjelinu o trgovačkim društvima treba pripremiti na jednostavan i učenicima razumljiv način, popratiti je shemom strukture dioničkog društva koju treba podijeliti učenicima kao separat za njihova radna skripta. Nastavnik treba prezentirati gradivo preko grafoskopa.

  Nastavnu cjelinu o općoj i tehničkoj dokumentaciji na gradilištu treba izložiti informativno, uz predočenje originalnih obrazaca.

  Tehnologija građenja je nastavna cjelina u kojoj će učenici dobiti informacije o vrstama tehnologija u građenju građevine, koje se danas koriste i tehnološkim razinama bitnim za izračunavanje jedinične cijene građevinskog proizvoda.

  Pri izradi analiza cijena treba koristiti normative vremena i materijala iz kataloga pojedinih proizvođača, čiji se proizvodi koriste u građenju. Za tradicionalni način izvedbe pojedinih radova treba koristiti Građevinske norme za visokogradnju.

  Nakon izrađenih svih potrebnih analiza cijena prema stavkama troškovnika, koje se upisuju u troškovnike, slijedi proračun količina radova u nastavnoj cjelini Građevinska knjiga. Proračun količina radova u formi građevinske knjige vrlo je važan za razumijevanje ključnih elemenata same izvedbe. U građevinskoj knjizi se crtaju potrebni poprečni presjeci, koji se ne vide u obračunskim nacrtima, a mjereni su na terenu.

  Pri izradi gantograma učenici sublimiraju sve elemente građenja na jednom mjestu. Učenicima treba objasniti da se jedino na temelju operativnog plana građenja može odrediti rok izgradnje građevine te da u fazi građenja građevine predstavlja instrument kontrole dinamike građenja i trošenja financijskih sredstava Nastavu treba održavati u kabinetu koji je opremljen grafoskopom i platnom. Bilo bi poželjno da nastavnici, povremeno ili stalno, imaju mogućnost korištenja prijenosnog računala i projektora.

  Profesori su dužni na vrijeme pripremiti pisane separate, koje će učenici fotokopirati i uložiti u svoja skripta, kako bi se izbjeglo bili kakvo diktiranje teksta. Također moraju pribaviti potrebne obrasce, koji se koriste u praksi, primjerak Zakona o gradnji i drugih zakona, primjerak glavnog projekta, potrebne Građevinske norme i prospekte proizvođača poluproizvoda (opeka, gredice i sl.). U svakom razredu predviđene su obvezno dvije školske zadaće, u trećem razredu obvezna je izrada jednog programa, a u četvrtom razredu kroz cijelu godinu radi se jedan program.

  Budući da je predmet kompleksan treba pratiti i ocjenjivati postignuća u svim njegovim segmentima. Za svaki razred rad učenika treba vrednovati i ocjenjivati po elementima koji su u skladu sa sadržajem i uzrastom učenika.

  Elementi ocjenjivanja su : pismena provjera znanja, usmena provjera znanja, dijelovi propisanog programa i završeni program, skripta i rad na satu.

  Vrlo je važno da učenici ozbiljno rade na nastavi, kad im nastavnik pomaže i ispravlja njihove radove. Zato na svakom satu trebaju imati sav potreban pribor, skripta i predloške.

  Kroz sve oblike rada vrednuje se i ocjenjuje usvojenost znanja na pojedinačnim zadacima. Rad u grupama pridonosi boljem i objektivnijem ocjenjivanju svakog učenika. POVIJEST ARHITEKTURE I UMJETNOSTI Razred 1. 2. 3. 4. Broj sati tjedno - 2 2 2 Cilj

  Usvajanje temeljnih znanja o povijesti arhitekture i umjetnosti i upoznavanje ostvarenja iz povijesti likovnih umjetnosti, s naglaskom na izučavanje povijesnog razvoja arhitekture. Zadaće

  - upoznati osnovne pojmove likovnog jezika - uputiti učenike u gledanje umjetničkog djela (slike, kipa ili arhitekture)

 • 32

  - steći sposobnosti likovnog čitanja umjetničkog djela preko poznavanja elemenata forme, kompozicije, perspektive, likovnih tehnika, omjera, proporcija i dr.

  - usvojiti znanja kroz tumačenja o postanku i razvoju graditeljstva, kiparstva, slikarstva, grafike, umjetničkog obrta i dizajna

  - naznačiti u svakom razdoblju povijesno – geografski okvir i istaknuti značaj društvenih, ekonomskih, religijskih, geografskih i klimatskih uvjeta za razvoj stila i bitnih obilježja umjetnosti

  - kroz povijest arhitekture, uz funkcionalna i oblikovna rješenja, pozornost usmjeriti i na proučavanje građevnih materijala, konstrukcija i tehnologije građenja

  - analizirati primjere pojedinih tipova građevina - ukratko upoznati razvoj urbanih cjelina - pri upoznavanju sa svjetskom i nacionalnom baštinom kod učenika razvijati ljubav, osjećaj

  poštivanja, odgovornosti i trajnog zanimanja za proučavanje i očuvanje likovnog i arhitektonskog nasljeđa

  - razvijati kod učenika osjećaj za estetiku graditeljskog ostvarenja i kritičke procjene Sadržaj predmeta 2. razred Red. broj NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJ

  1. Uvod u likovnu umjetnost

  Definirati temeljne pojmove likovnog jezika

  Osnovni pojmovi u likovnom govoru Kompozicija i promatranje likovnog djela Slikarstvo – crta, ploha, stil, tehnike, boje Ikonografija i ikonologija Perspektive Kiparstvo, graditeljstvo Omjeri i proporcije Kultura stanovanja Urbanizam

  2. Počeci likovnog i arhitektonskog stvaranja

  Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnije primjere ostvarenja likovnog i arhitektonskog stvaranja u prapovijesno doba

  Prapovijesno doba – likovni izraz Počeci arhitekture Prapovijesni lokaliteti u Hrvatskoj

  3. Arhitektura i umjetnost starih civilizacija

  Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnija ostvarenja arhitekture i umjetnosti drevnih civilizacija

  Egipat, Mezopotamija Američke civilizacije Kreta i Mikena

  4. Antička arhitektura i umjetnost

  Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnija ostvarenja iz antičke arhitekture i umjetnosti

  Grčka, helenizam, grčki lokaliteti na našoj obali Etruščani, Rim Rimska arhitektura na tlu Hrvatske

  Sadržaj predmeta 3. razred Red. broj

  NASTAVNA CJELINA REZULTATI UČENJA OKVIRNI NASTAVNI SADRŽAJI

  1. Ranokršćanska arhitektura i umjetnost

  Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnija ostvarenja ranokršćanske arhitekture i umjetnosti

  Kasna antika i zapadno Rimsko carstvo

  2. Bizant i islam Nabrojiti, prepoznati i opisati Bizantska arhitektura i umjetnost

 • 33

  najznačajnija ostvarenja bizantske i islamske arhitekture i umjetnosti

  Islamska arhitektura i umjetnost

  3. Predromanika Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnija ostvarenja predromaničke arhitekture i umjetnosti

  Umjetnost i arhitektura ranog srednjeg vijeka u Europi Starohrvatska arhitektura i umjetnost

  4. Romanika Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnija ostvarenja romaničke arhitekture i umjetnosti

  Obilježja romanike i primjeri u Europi

  5. Gotika Nabrojiti, prepoznati i opisati najznačajnija ostvarenja gotičke arhitekture i umjetnosti

  Obilježja gotike i primjeri u Europi

  6. Romanika i gotika u Hrvatskoj

  Nabrojiti, prepoznati i opisati ostvarenja romanike i gotike kod nas

  Primjeri urbanih cjelina. Utilitarne i sakralne građevine

  7. Renesansa Nabrojiti, prepoznati i opisati ostvarenja renesansne arhitekture i umjetnosti

  Opća obilježja i podjela renesanse. Arhitektura 15 st. Arhitektura 16. st. Slikarstvo i kiparstvo renesanse Manirizam

  8. Barok Nabrojiti, prepoznati i opisati ostvarenja barokne arhitekture i umjetnosti

  Obilježja baroka Umjetnost i arhitektura u Italiji i srednjoj Europi

  9. Renesansa i barok u Hrvatskoj

  Nabrojiti, prepoznati i opisati ostvarenja renesansne i barokne arhitekture i umjetnosti kod nas

  Urbane cjeline Dubrovački renesansni ljetniko