narodne novine srijeda, 29. sijeČnja 2014

Click here to load reader

Post on 25-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NN - 2014 - 011 - 29.01.2014.inddSTRANICA 58 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
slubenik koji je vodio prethodni postupak kategorizacije odnosno rekategorizacije.«.
lanak 15.
U lanku 55. stavku 1. rijei: »u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika« zamjenjuju se rijeima: »suklad- no Zakonu«.
lanak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/13-01/18 Urbroj: 529-03-14-3 Zagreb, 30. prosinca 2013.
Ministar Darko Lorencin, v. r.
lanak 12.
U lanku 48. stavku 5. mijenjaju se uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje propisani u:
– »Prilogu I. – Uvjeti za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini uvjeti za vrstu Kamp naselje«,
tako da glase sukladno istoimenom Prilogu u privitku ovog Pravilnika.
lanak 13.
U lanku 49. stavku 5. rijei: »atestiran od akreditiranog labo- ratorija u pogledu« zamjenjuju se rijeima: »s izjavom o«.
lanak 14.
U lanku 54. na kraju stavka 2. dodaje se reenica koja glasi: »U postupku ponovne kategorizacije voditelj postupka ne moe biti
PRILOG I.
UVJETI ZA KATEGORIZACIJU VRSTE KAMP I POJEDINI UVJETI ZA VRSTU KAMP NASELJE – tamno polje, obvezna primjena
1. KAPACITET I ULAZ U KAMP
1.1. Kapacitet         Rezultat
1. Najmanje 10 smještajnih jedinica              
1.2. Struktura ukupnog smještajnog kapaciteta izraena brojem smještajnih jedinica         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
       
     
             
1. Prirodna ili postavljena ograda oko cijelog kampa              
2. Jedan kolni ulaz-izlaz, osim protupoarnog              
3. Kolni ulaz-izlaz u kamp odgovarajue kontroliran              
4. Kolni ulaz-izlaz u kamp nou osvijetljen              
             
Ako se kamp sastoji od više prostornih cjelina, svaka prostorna cjelina mora imati jedan kolni ulaz osim protupoarnog i ispunjavati uvjete pod tokama 1., 3., 4. i 5. ovog poglavlja
2. USLUGE RECEPCIJE I OSTALO              
2.1. Prostorija ili prostor recepcije, moe biti unutar ograde ili ispred ograde kampa Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
       
     
             
4. Hlaenje              
mtomicic
Rectangle
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 59 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
2.2. Sanitarni vor uz recepciju ili u blizini recepcije i ostale ugostiteljske sadraje (usluivanje hrane i pia, bazen i sl.). Iznimno, sanitarni vor uz recepciju nije potreban za kampove do 1000 gostiju za 2*, 3* i 4*
Rezultat
1. Zahodska kabina s predprostorom i umivaonikom za ene              
2. Zahodska kabina s predprostorom, umivaonikom i pisoarom za muškarce              
Osnovni uvjeti              
             
             
8. Odgovarajua rasvjeta              
10. Tekui sapun              
             
Zahodska kabina za ene i zahodska kabina za muškarce              
15. Zahodska školjka s ispiraem              
16. Kuka za odjeu              
18. Koš za otpatke u zahodskoj kabini za ene              
19. Polica za odlaganje stvari u zahodskoj kabini za ene              
20. Dra s WC papirom              
21. etka za išenje zahodske školjke              
             
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
2.4. Recepcioner – poznavanje stranih jezika         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Najmanje jedan telefon na raspolaganju gostima s mogunošu direktnog biranja              
2.6. Fax i Internet         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Usluga faxa              
2. Usluga faxa i elektronske pošte 8 sati dnevno              
STRANICA 60 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
3. Usluga faxa i elektronske pošte 16 sati dnevno              
4. Usluga faxa i elektronske pošte 24 sata dnevno              
5. Internet na raspolaganju gostu              
2.7. Usluge uvanja vrijednosti         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Osigurano uvanje vrijednosti (sef)              
2. Sef sa zasebnim pretincima              
2.8. Usluge, informacije, savjeti         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Mogunost plaanja meunarodnim kreditnim karticama              
2. Kutija prve pomoi              
4. Informacije, prospekti              
5. Informacije, prospekti, te pregled izleta i dogaaja u okolici              
             
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Nona uvarska sluba. Iznimno, kamp do 50 smještajnih jedinica nema obvezu              
2.10. Parkirna mjesta za ekanje         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
4. Recepcijski pult ili slino ist i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
5. Namještaj ist i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
6. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
7. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
8. Ureaji ispravni              
2.12. išenje i ope stanje sanitarnog vora uz recepciju i ostale ugostiteljske sadraje Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
5. Sanitarna oprema i armature iste i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
6. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
7. Ureaji ispravni              
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Prikljuak na javnu prometnu infrastrukturu              
2. Glavna prometnica od utvrenog nekompaktnog gornjeg sloja (šljunak ili sl.)              
       
     
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 61 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
             
             
             
8. Prometnice nou orijentacijski osvijetljene               4. VRSTE SMJEŠTAJNIH JEDINICA               4.1. Osnovne smještajne jedinice (obvezno)         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Kamp mjesto i/ili               2. Kamp parcela               4.2. Smještajne jedinice u graevinama (kuica u kampu, bungalov ili sl.) u postojeim objektima Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Prostorija za spavanje               2. Spavaonica               3. Soba               4. Studio apartman               5. Apartman               4.3. Smještajne jedinice u graevinama (kuica u kampu, bungalov ili sl.) u novim objektima Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Spavaonica               2. Soba               3. Studio apartman               4. Apartman               4.4. Smještajne jedinice za osobe s invaliditetom         Rezultat
             
5. KAMP MJESTO               5.1. Ureenost         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Ureen prostor za kampiranje (oišen od korijenja, kamenja ili sl.)               5.2. Površina         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. najmanje 30 m2               2. najmanje 45 m2               3. najmanje 60 m2               4. najmanje 75 m2               5.3. Oznaavanje         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Pojedinano ili grupno brojem oznaena kamp mjesta               6. KAMP PARCELA               6.1. Ureenost         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Ureen prostor za kampiranje (oišen od korijenja, kamenja i sl.)             6.2. Udjel kamp parcela u ukupnom kapacitetu osnovnih smještajnih jedinica         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. najmanje 10%               2. najmanje 20%            
3. najmanje 30%              
4. najmanje 50%            
STRANICA 62 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
6.3. Površina kamp parcele s prostorom za parkiranje         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
             
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Osigurano parkiranje unutar kampa              
2. Obiljeeno i ureeno parkiranje u blizini parcele              
3. Obiljeeno, ureeno i natkriveno parkiranje u blizini parcele              
6.6. Kamp parcela s prikljukom struje, vode i odvodom Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. 80% prikljuak elektrine energije              
2. 100% prikljuak elektrine energije              
3. 10% prikljuak na vodovod s odvodom              
4. 20% prikljuak na vodovod s odvodom              
5. 50% prikljuak na vodovod s odvodom              
6.7. Oznaavanje i ograivanje         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Oznaena brojem ili sl. i omeena kamp parcela              
             
7. BROJ SANITARNIH ELEMENATA U SANITARNOM VORU ZA GOSTE              
7.1. Broj sanitarnih elemenata – ne odnosi se na smještajne jedinice koje imaju vlastite kupaonice. Propisani brojevi podrazumijevaju ukupan broj elemenata za ene i muškarce
Rezultat
Umivaonik 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Jedan umivaonik s tekuom vodom na svakih zapoetih 12 smještajnih jedinica              
2. Jedan umivaonik s tekuom vodom na svakih zapoetih 10 smještajnih jedinica              
3. Jedan umivaonik s tekuom vodom na svakih zapoetih 9 smještajnih jedinica              
4. Jedan umivaonik s tekuom vodom na svakih zapoetih 8 smještajnih jedinica              
Umivaonik u kabini (prostorija u kojoj je umivaonik)              
5. Jedan umivaonik u kabini na svakih zapoetih 100 smještajnih jedinica              
6. Dva umivaonika u kabinama na svakih zapoetih 100 smještajnih jedinica              
7. Tri umivaonika u kabinama na svakih zapoetih 100 smještajnih jedinica              
Tuš kabina (prostorija u kojoj je tuš kada ili tuš)              
8. Jedna tuš kabina na svakih zapoetih 20 smještajnih jedinica              
9. Jedna tuš kabina na svakih zapoetih 18 smještajnih jedinica              
10. Jedna tuš kabina na svakih zapoetih 15 smještajnih jedinica              
11. Jedna tuš kabina na svakih zapoetih 12 smještajnih jedinica              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 63 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Zahodska kabina (prostorija u kojoj je zahodska školjka)              
12. Jedna zahodska kabina na svakih zapoetih 12 smještajnih jedinica              
13. Jedna zahodska kabina na svakih zapoetih 10 smještajnih jedinica              
Pisoar              
             
             
             
             
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Sanitarni vorovi ravnomjerno rasporeeni u kampu              
2. Umivaonici uz zahode i u kabinama odvojeno za ene i muškarce              
3. Tuš kabine odvojeno za ene i muškarce              
4. Zahodske kabine odvojeno za ene i muškarce              
8. UVJETI ZA SANITARNI VOR ZA ENE I MUŠKARCE              
8.1. Podovi i zidovi         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
8.2. Umivaonici (slavina, utinica i sl.)         Rezultat
Umivaonici u prostoriji ili prostoru uz zahodske kabine 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. 30% slavina s toplom vodom              
2. 60% slavina s toplom vodom              
3. 80% slavina s toplom vodom              
4. 100% slavina s toplom vodom              
             
             
             
             
             
             
12. Utinica za elektrinu energiju uz 30% umivaonika              
13. Utinica za elektrinu energiju uz 60% umivaonika              
14. Utinica za elektrinu energiju uz 80% umivaonika              
15. Utinica za elektrinu energiju uz svaki umivaonik              
16. Na ulazu u prostoriju ili prostor istaknute uobiajene oznake za umivaonike              
17. Prirodno ili mehaniko provjetravanje              
18. Odgovarajua rasvjeta              
19. Ogledalo uz svaki umivaonik              
STRANICA 64 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
20. Polica za odlaganje stvari uz svaki umivaonik              
             
23. Koš za otpatke u prostoriji ili prostoru s umivaonicima              
24. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti              
Umivaonik u kabini              
25. Zaštita koja onemoguava pogled izvana, na prozoru, ako prozor postoji              
26. Vrata koja nisu ostakljena do visine 2,0 m              
             
29. Odgovarajua rasvjeta              
31. Mogunost zakljuavanja vrata ili sl.              
32. Ogledalo              
34. Polica za odlaganje stvari              
35. Kuka ili dra runika              
36. Kuka za odjeu              
37. Koš za otpatke              
8.3. Tuš kabina         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Vrata na kabini, a za 2* i 3* zavjesa, zaslon i slino              
2. Zaštita koja onemoguava pogled izvana na vratima i prozorima, ako postoje              
             
             
             
6. Tuš kabine prikladno oznaene pojedinano ili jednom skupnom oznakom              
7. Prirodno ili mehaniko prozraivanje              
8. Odgovarajua rasvjeta              
9. Mogunost zakljuavanja vrata ili sl.              
10. Tuš kada ili tuš s tekuom toplom i hladnom vodom              
11. Polica za odlaganje              
13. Kuka za odjeu              
8.4. Zahodska kabina         Rezultat
1. Vrata koja nisu ostakljena do visine 2,0 m              
2. Zaštita koja onemoguava pogled izvana na prozoru, ako prozor postoji              
3. Zahodske kabine prikladno oznaene pojedinano ili jednom skupnom oznakom              
4. Prirodno ili mehaniko prozraivanje              
5. Odgovarajua elektro rasvjeta              
7. Osvjeavanje prostora da se ne osjea neugodan miris              
8. Visoka zahodska školjka s ispiraem u najmanje 70% zahodskih kabina              
9. etka za išenje zahodske školjke              
10. Dra s WC papirom              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 65 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
11. Polica za odlaganje stvari u zahodskoj kabini za ene              
12. Kuka za odjeu              
14. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti              
8.5. Pisoari u zahodu za muškarce         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Pisoar postavljen da se ne vidi izvana              
2. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti              
8.6. išenje i ope stanje         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
5. Sanitarna oprema i armature iste i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
6. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
7. Ureaji ispravni              
9.1. Broj kupaonica         Rezultat
1. Jedna obiteljska kupaonica na svakih zapoetih 100 osnovnih smještajnih jedinica              
9.2. Zahodska školjka, umivaonik         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Visoka zahodska školjka s ispiraem              
2. etka za išenje zahodske školjke              
3. WC papir s draem i rezervno pakiranje papira              
4. Umivaonik s toplom i hladnom vodom              
5. Sapun u omotu ili tekui sapun              
6. Koš za otpatke              
9.3. Tuš kada ili kada         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Tuš kada ili kada s toplom i hladnom vodom              
2. Zavjesa ili zaslon oko tuš kade ili kade              
             
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Kupaonica prikladno oznaena              
2. Mogunost zakljuavanja vrata              
3. Zaštita na vratima i prozorima koja onemoguava pogled izvana              
             
7. Ogledalo              
9. Prirodno ili mehaniko prozraivanje              
10. Utinica za elektrini brijai aparat. Adapter na raspolaganju na zahtjev gosta              
11. Kuka za odjeu, po osobi              
12. Osvjeiva prostora              
13. Grijanje, osim u kampovima koji posluju ljeti              
STRANICA 66 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
9.5. išenje i ope stanje         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               4. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.               5. Sanitarna oprema i armature iste i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               6. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               7. Ureaji ispravni               Ako kamp kategorije 2*, 3* i 4* ima obiteljsku kupaonicu, ista se moe smatrati kao umivaonik u kabini ili moe zamijeniti po jedan sanitarni element (umivaonik ili zahodsku školjku ili tuš). Isto se moe primijeniti za kamp kategorije 5*, ako ima više obiteljskih kupao- nica od propisanih 10. SANITARNI ELEMENTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM     10.1. Osnovni uvjeti         Rezultat
             
             
             
             
             
             
6. Natkriven prostor praonika               Do 50% praonika moe se zamijeniti perilicom tako da jedna perilica zamjenjuje 3 praonika 12.3. Slavine s toplom vodom uz praonike za posue i za rublje         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Jedna slavina na pet praonika               2. Jedna slavina na etiri praonika               3. Jedna slavina na tri praonika               4. Jedna slavina na dva praonika              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 67 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
16. PROSTOR ZA PRANJENJE KEMIJSKIH ZAHODA DIREKTNO IZ VOZILA               16.1. Osnovni uvjeti         Rezultat
       
     
Kamp koji nema mogunost pristupa vozila ne mora imati prostor za pranjenje kemijskih zahoda direktno iz vozila Umjesto prostora za pranjenje kemijskih zahoda direktno iz vozila moe biti stanica (sustav) za pranjenje
STRANICA 68 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
             
             
             
             
       
     
             
             
             
13. Manipulativni putovi crnog i bijelog posua moraju biti odvojeni              
             
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 69 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
15. Znak da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje              
16. Vatrootporna tkanina za gašenje poara              
17. Kutija prve pomoi kompletno popunjena              
Prostorije za uvanje hrane i pia              
       
     
19. Smrznuta hrana od -12 do -18 °C              
20. Riba i meso od 0 do 3 °C              
21. Povre, jaja, kuhana i obraena hrana i ostalo od 4 do 8 °C              
22. Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i ureajima              
23. Police i ormari od nehrajueg materijala, ne od drva              
24. Odvojeno uvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane              
25. Hrana ne smije biti u direktnom kontaktu s policom ili podom              
             
             
27. Prostorija ili prostor za spremanje sredstava za išenje              
             
Oprema i ureenje              
             
             
4. Rashladni ureaji za pie              
5. Espresso aparat              
6. Grijanje, osim u kampovima koji poslu ljeti              
             
             
8. Radna površina za obradu hrane od nehrajueg materijala koji se lako isti              
9. Termiki blok              
10. Ureaj za odvod pare, dima i mirisa (napa) dovoljnog kapaciteta              
11. Dvodijelni sudoper s tekuom toplom i hladnom vodom              
12. Rashladni ureaj za poluproizvode, hladna jela i slastice              
             
18.5. Centralna pripremnica hrane – neobvezno         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
STRANICA 70 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
18.6. Prostorije i prostori za zaposleno osoblje (sanitarni vor i garderobe za osoblje koje podlijee sanitarnom nadzoru)
Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
4. Garderoba s dvostrukim garderobnim ormariima s kljuem, po osobi              
18.7. Usluge trgovine         Rezultat
1. Trgovina ivenim namirnicama u kampu ili neposrednoj blizini              
18.8. išenje i ope stanje         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
4. Namještaj ist i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
5. Sanitarna oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
6. Kuhinjska oprema i ureaji ispravni, isti i bez znakova ošteenja i sl.              
7. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
8. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
9. Ureaji ispravni              
19. OSTALI ELEMENTI              
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Jedan rashladni pretinac, na svakih zapoetih 50 smještajnih jedinica bez hladnjaka              
2. Osigurana mogunost zamrzavanja elemenata za prijenosne hladnjake              
19.2. Prostor za igru djece         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
1. Bazen na otvorenom              
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Prostor za roštilj, ognjište ili sl., ako postoji, mora biti ureen da se izbjegne poar              
19.5. Zbrinjavanje otpada         Rezultat
1. Primjereno zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama za otpad              
20. PROSTORIJE ZA OSOBLJE koje ne podlijee sanitarnom nadzoru              
20.1. Prostorije ili prostori do 20 zaposlenih u smjeni         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 71 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
3. Spremište za sredstva i pribor za išenje i odravanje prostorija i prostora              
4. Spremište za sobarice za kampove koji imaju smještajne jedinice u objektima              
             
20.2. Prostorije ili prostori za više od 20 zaposlenih u smjeni         Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
4. Spremište za sredstva i pribor za išenje i odravanje prostorija i prostora              
5. Spremište za sobarice za kampove koji imaju smještajne jedinice u objektima              
6. Prostor za blagovanje ili zajednika blagovaonica za više objekata na istoj lokaciji              
             
Iznimno, sanitarni vor za ostalo zaposleno osoblje nije potreban u kampovima koji imaju do 5 zaposlenih u smjeni
21. ODRAVANJE              
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
1. Prometnice u dobrom stanju: bez lokvi, rupa i sl.              
2. Oznake u dobrom stanju: bez vidljivih ošteenja              
3. Dobro funkcioniranje vanjske rasvjete              
4. Fasade graevina u dobrom stanju: bez okrhotina, napuklina, ljuštenja boje i sl.              
5. Oprema za smještaj u dobrom stanju (prikolica, mobilhome i sl.)              
6. Dobro išenje i odravanje prostora kampa              
23. EKOLOŠKI ELEMENTI              
  Bo- dovi
      Stanje Potrebno  
2. Ušteda pitke vode uslijed dvostrukog korištenja 2            
3. Ušteda pitke vode primjenom štedljivih ureaja i tehnologije (vodokotlii sa stop tipkama, perlatori, slavine sa sistemom samozatvaranja)
2            
5. Ureen zajedniki prostor za roštilj 2            
6. Prometne prepreke koje ograniavaju brzinu vozila za 2*, 3* 2            
7. Ogranienje prometa kampom u odreeno vrijeme 2            
8. Znakovi ogranienja brzine u kampu 2            
9. Parkiralište za vanjske posjetitelje izvan kampa 2            
10. Prirodne osobitosti kampa (ouvanje prirodne šume, drvea, morfologije, prirodne plae isl)
2            
2            
13. Priznanja za zaštitu okoliša (plava zastava, zeleni list u vodiu ADAC-a i sl.) 4            
STRANICA 72 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
14. Certifi kat ISO 14001 6             15. Izdvojeno mjesto u blizini ulaza u kamp za smještaj kampera s kratkim boravkom 2             UKUPNO BODOVA 36             23.2. Potreban broj bodova za ispunjenje ekoloških elemenata         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. 6 bodova               2. 8 bodova               3. 10 bodova               4. 12 bodova               24. SPORTSKO-REKREACIJSKI ELEMENTI. Iznimno ne primjenjuje se na kampove kapaciteta do 1000 gostiju. Ovi elementi pri- mjenjuju se na Kamp naselje bez obzira na kapacitet 24.1. Popis sadraja i bodovi         Rezultat   Bo-
dovi      
Stanje Potrebno  
1. Igralište za odbojku 2             2. Igralište za odbojku na pijesku 2             3. Igralište za mini golf 2             4. Igralište za košarku 2             5. Igralište za mali nogomet 2             6. Igralište za rukomet 2             7. Igralište za tenis 2             8. Svlaionica ili drugi zajedniki prostor na usluzi korisnicima sportsko rekreacijskih sadraja
2            
9. Kuglana 2             10. Streliarstvo 2             11. Boalište 2             12. Igralište za skvoš 2             13. Stolni tenis 1             14. Klizalište s tvrdom podlogom (za rolanje i sl.) 2             15. Igralište za badminton 2             16. Djeje igralište 2             17. Fitnes s najmanje 5 sprava za vjebanje 2             18. Iznajmljivanje sportsko-rekreacijskih rekvizita (bicikle, motocikli, rolerice i dr.) 2 po sadraju         19. Prostorija za uvanje sportsko-rekreacijske opreme 4             20. Iznajmljivanje animacijskih rekvizita (šah, karte, pikado i sl.) 1             21. Bazen na otvorenom za 2*, 3*, 4* 20             22. Djeji bazen 6             23. Zatvoreni bazen 40             24. Akvagan 6             25. Škole sportova (tenisa, skijanja, ronjenja i sl.) 2 po sadraju         26. Sauna, beauty centar, frizerski salon i drugo 2 po sadraju         27. Turska kupelj 2             28. Masaa 2             29. Solarij 2             30. Otvoreni prostor za animaciju 4             31. Zatvoreni prostor za druge namjene (sastanci, seminari, TV soba i sl.) 12             32. Zatvoreni prostor za društvene aktivnosti (animacija, biljar, igre i sl.) 12             33. Plaa u koncesiji 20             34. Zidovi za penjanje 2             35. Ureene luice i prigodni vezovi 12             36. Istezalište/rampa za brodove 2             37. Dizalica za brodove 2             38. Ostalo (navesti pojedinano – boduje se po sadraju 2 boda) 2 po
sadraju    
UKUPNO najmanje 190        
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 73 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
24.2. Potreban broj bodova za ispunjenje sportsko-rekreacijskih elemenata za kamp     Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. 10 bodova               2. 20 bodova za minimalno 2 razliita sadraja               3. 30 bodova za minimalno 3 razliita sadraja               4. 40 bodova za minimalno 5 razliitih sadraja               24.3. Potreban broj bodova za ispunjenje sportsko-rekreacijskih elemenata za Kamp naselje Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. 20 bodova               2. 30 bodova za minimalno 2 razliita sadraja               3. 40 bodova za minimalno 3 razliita sadraja               4. 50 bodova za minimalno 5 razliitih sadraja               25. TRGOVAKI I OSTALI ELEMENTI. Boduju se samo ako nisu obvezni i nalaze se unutar Kampa  25.1. Popis sadraja i bodovi         Rezultat   Bo-
dovi      
Stanje Potrebno  
1. Agencijske usluge 2             2. Ugostiteljski sadraji i/ili objekti za pruanje usluga prehrane, pia, napitaka za 2*, 3* i 4* do 1000 gostiju i 5* do 150 gostiju
4            
3. Trgovine ivenim namirnicama 4             4. Trgovine sportskom opremom, butici i sl. 2             5. Trgovine ili kiosci za prodaju suvenira, tiska i sl. 2             6. Frizerski salon 2             7. Beauty centar 2             8. Baby sitting 2             9. Djeji vrti 4             10. Servis za odravanje kamperske opreme 2             11. Ambulanta 10             12. Veterinarske usluge (samo za kampove koji primaju kune ljubimce) 4             13. Ureen, opremljen i natkriven prostor za pripremanje hrane 4             14. Sušilica rublja 2             15. Mogunost punjenja plinskih boca 2             16. Mini zoološki vrt 2             17. Mini botaniki vrt 2             18. Akvarij 2             19. Mjenjanica 2             20. Organizirana animacija za djecu. Ne primjenjuje se na kampove za 5* 2             21. Organizirana animacija za odrasle 2             22. Cjelodnevna animacija 2             23. Usluga banke 6             24. Bankomat 4             25. Smještaj za kune ljubimce 4             26. Tuševi na plai 2             27. Ostalo (navesti pojedinano – boduje se 2 boda po sadraju) 2 po sadraju         UKUPNO najmanje 80         25.2. Potreban broj bodova za ispunjavanje trgovakih i ostalih elemenata         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. 8 bodova               2. 10 bodova               3. 14 bodova               26. SMJEŠTAJNE JEDINICE U GRAEVINAMA U POSTOJEIM OBJEKTIMA 26.1. Opi uvjeti         Rezultat
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
2. Smještajne jedinice oznaene brojem ili drugom oznakom              
STRANICA 74 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
26.2. Minimalna netto površina modula sobe. Modul ine: predprostor ako ga ima, prostorija za spa- vanje i kupaonica
Rezultat
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Dvokrevetna soba: površina 15 m2              
2. Jednokrevetna soba: površina 11 m2              
3. Dvokrevetna soba: površina 17,5 m2              
4. Jednokrevetna soba: površina 12 m2              
5. Dvokrevetna soba: površina 21,5 m2              
6. Jednokrevetna soba: površina 16,5 m2              
7. Dvokrevetna soba: površina 24 m2              
8. Jednokrevetna soba: površina 18 m2              
26.3 Minimalna netto površina modula studio apartmana. Modul ine: predprostor ako ga ima, prostorija za spavanje, boravak, blagovanje i kuhanje i kupaonica ili iznimno, prostorija za spavanje i odvojena prostorija za boravak, blagovanje i kuhanje i kupaonica. Iznimno, u studio apartmanu u objektu s 2* funkciju boravka moe zamijeniti dio za blagovanje.
Rezultat
Modul za dvije osobe 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Površina 19 m2              
2. Površina 22 m2              
3. Površina 25 m2              
4. Površina 30 m2              
Modul za tri osobe              
5. Površina 24 m2              
6. Površina 27 m2              
7. Površina 30 m2              
8. Površina 35 m2              
Modul za etiri osobe              
9. Površina 29 m2              
10. Površina 32 m2              
11. Površina 35 m2              
12. Površina 40 m2              
26.4. Minimalna netto površina modula apartmana. Modul ine: predprostor ako ga ima, prostorija(e) za spavanje, prostorija za boravak, blagovanje i kuhanje, kupaonica(e) i zaseban zahod ako je propisan
Rezultat
Modul s jednom prostorijom za spavanje 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Površina 26 m2 (jedna kupaonica)              
2. Površina 31 m2 (jedna kupaonica)              
3. Površina 39 m (jedna kupaonica)              
4. Površina 48 m2 (jedna kupaonica + zaseban zahod)              
Modul s dvije prostorije za spavanje              
5. Površina 36 m2 (jedna kupaonica)              
6. Površina 45 m2 (jedna kupaonica)              
7. Površina 54 m2 (jedna kupaonica + zaseban zahod)              
8. Površina 68 m2 (dvije kupaonice + zaseban zahod)              
Modul s tri prostorije za spavanje              
9. Površina 48 m2 (jedna kupaonica)              
10. Površina 55 m2 (jedna kupaonica + zaseban zahod)              
11. Površina 69 m2 (dvije kupaonice + zaseban zahod)              
12. Površina 88 m2 (tri kupaonice + zaseban zahod)              
Apartman moe imati više od tri prostorije za spavanje. Svaka dodatna prostorija za spavanje mora imati kompletnu kupaonicu iz toke 26.10. ovog Priloga
26.5. PROSTORIJA ZA SPAVANJE Rezultat
26.5.1. Osnovni uvjeti          
1. Zaseban ulaz              
2. Prozor ili mogunost provjetravanja              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 75 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
26.5.2. Površina          
1. Najmanje 3 m2 po krevetu ili leaju              
26.5.3. Oprema i ureenje          
2. Rasvjeta              
3. Rublje za krevet ili leaj: dvije plahte, jastunica, pokriva za svaki krevet              
26.6. SPAVAONICA Rezultat
26.6.1. Osnovni uvjeti          
1. Zaseban ulaz              
2. Prozor s dnevnim svjetlom              
3. Ostakljena vrata i prozori moraju imati zaštitu koja onemoguava pogled izvana              
4. Najmanje 5 kreveta u spavaonici              
26.6.2. Površina          
26.6.3. Oprema i ureenje          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
3. Rasvjeta              
4. Rublje za krevet: dvije plahte, jastunica, pokriva za svaki krevet              
26.7. SOBA Rezultat
26.7.1. Osnovni uvjeti          
1. Zaseban ulaz              
26.7.2. Krevet          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
             
6. Prekriva za svaki krevet              
7. Jastuk, po osobi              
9. Mijenjanje posteljine jednom tjedno i za svakog novog gosta              
10. Mijenjanje posteljine svaka tri dana i za svakog novog gosta              
11. Mijenjanje posteljine svaki drugi dan i za svakog novog gosta              
12. Mijenjanje posteljine svaki dan              
STRANICA 76 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
26.7.3. Oprema i ureenje          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
2. Pisai stol sa stolicom ili toaletni stol sa toaletnom stolicom ili stolicom              
3. Noni ormari ili polica za 2*, uz krevet, po osobi              
4. Tepih koji se ne klie uz krevet ako pod nije prekriven tepisonom              
5. Stalak za prtljagu ili posebno odreeno mjesto u ormaru. Stalak moe biti sklopiv              
6. Stalak za prtljagu, moe biti sklopiv              
7. Vatrootporna pepeljara ili znak zabrane pušenja              
8. Koš za otpatke              
10. Ogledalo za cijelu fi guru              
11. Slika ili drugi ukrasni predmet              
             
             
14. Hlaenje s individualnom regulacijom u sobi              
15. Glavna rasvjeta koja se nalazi na stropu ili na zidu ili kao samostojea svjetiljka              
16. Nona svjetiljka uz svaki krevet, po osobi              
             
26.7.4. Ostale usluge          
1. Mogunost slušanja radija (putem radio ili TV aparata)              
2. TV u boji              
3. TV u boji s programom na tri strana jezika i daljinskim upravljaem              
4. TV u boji s programom na najmanje etiri strana jezika i daljinskim upravljaem              
5. Mogunost odabira plaenog programa na TV-u              
6. Telefon za direktne interne pozive              
7. Telefon s direktnom izlazom u javnu telefonsku mreu              
             
             
10. Pribor za pisanje (omotnice, papir, olovka ili kemijska olovka i sl.)              
11. Mapa s turistikim obavijestima (vodiima, i sl.)              
12. Sef              
13. Mini-bar              
17. Preša za hlae na zahtjev gosta              
18. »Ne smetaj« ili slian znak              
           
20. Djeji kreveti na zahtjev gosta              
21. Polufotelja, fotelja, ili sl. i stoli u najmanje 50% dvokrevetnih soba              
22. Polufotelja, fotelja, ili sl. i stoli u svim dvokrevetnim sobama              
23. Javlja poara (dimni ili sl.)              
24. Svjetlea poziciona oznaka na svakom prekidau za elektro rasvjetu              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 77 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
26.7.5. išenje i ope stanje          
1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl. 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
4. Madrac ist, vrst i bez ulegnua i ošteenja i sl.              
5. Rublje za krevet isto i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
6. Namještaj ist i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
7. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
8. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
9. Ureaji ispravni              
1. Zaseban ulaz              
             
3. Kupaonica              
4. Prozor s dnevnim svjetlom               * Ako se studio apartman sastoji od jedne prostorije s iskljuivo sklopivim namještajem prilagoenim za boravak i spavanje (trosjed, dvosjed ili fotelja, na ra- sklapanje) te blagovanje i kuhanje tada ne mora ispuniti zahtjeve pod tokama: 26.8.2.1., 26.8.2.2., 26.8.2.3., 26.8.2.6., 26.8.3.2., 26.8.3.3., 26.8.3.26. i 26.8.3.27.
26.8.2. Krevet          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
             
6. * Prekriva za svaki krevet              
7. Jastuk, po osobi              
9. Mijenjanje posteljine jednom tjedno i za svakog novog gosta              
10. Mijenjanje posteljine svaka tri dana i za svakog novog gosta              
11. Mijenjanje posteljine svaki drugi dan i za svakog novog gosta              
12. Mijenjanje posteljine svaki dan              
Kreveti mogu biti stalno namješteni i/ili sklopivi      
26.8.3. Oprema i ureenje          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
2. * Noni ormari ili polica za 2*, uz krevet, po osobi              
3. * Tepih koji se ne klie uz krevet, ako pod nije prekriven tepisonom              
4. Stalak za prtljagu ili posebno odreeno mjesto u ormaru. Stalak moe biti sklopiv              
5. Stalak za prtljagu, moe biti sklopiv              
6. Vatrootporna pepeljara ili znak zabrane pušenja              
7. Koš za otpatke              
9. Ogledalo za cijelu fi guru              
10. Slika ili drugi ukrasni predmet              
STRANICA 78 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
             
13. Stol za blagovanje s brojem stolica koji odgovara kapacitetu studio apartmana              
14. Sudoper s hladnom i toplom vodom              
15. Kuhalo s najmanje dvije grijae ploe ili plamenika              
16. Ostava ili kuhinjski ormari za uvanje namirnica              
17. Ormar za posue i pribor za jelo              
18. Posue i pribor za pripremanje i konzumiranje hrane, napitaka i pia              
19. Dovoljna koliina istih kuhinjskih krpa i pribor za pranje posua              
20. Penica ili roštilj ili mikrovalna penica              
21. Hladnjak              
             
24. Hlaenje s individualnom regulacijom u studio apartmanu              
25. Glavna rasvjeta: na stropu ili na zidu ili kao samostojea svjetiljka              
26. * Nona svjetiljka uz svaki krevet, po osobi              
             
Funkciju garniture za sjedenje moe zamijeniti garnitura za blagovanje u objektima s 2*
26.8.4. Ostale usluge          
1. Mogunost slušanja radija (putem radio ili TV aparata)              
2. TV u boji              
3. TV u boji s programom na tri strana jezika i daljinskim upravljaem              
4. TV u boji s programom na najmanje etiri strana jezika i daljinskim upravljaem              
5. Mogunost odabira plaenog programa na TV-u              
6. Telefon za direktne interne pozive              
7. Telefon s direktnim izlazom u javnu telefonsku mreu              
             
             
10. Pribor za pisanje (omotnice, papir, olovka ili kemijska olovka i sl.)              
11. Mapa s turistikim obavijestima (vodiima, i sl.)              
12. Sef              
16. »Ne smetaj« ili slian znak              
           
18. Djeji kreveti na zahtjev gosta              
19. Javlja poara (dimni ili sl.) u prostorijama za boravak i spavanje              
20. Svjetlea poziciona oznaka na svakom prekidau za elektro rasvjetu              
26.8.5. išenje i ope stanje          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 79 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
4. Madrac ist, vrst i bez ulegnua i ošteenja i sl.              
5. Rublje za krevet isto i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
6. Namještaj ist i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
7. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
8. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.              
9. Ureaji ispravni              
26.9. APARTMAN Rezultat
26.9.1. Osnovni uvjeti          
1. Zaseban ulaz              
4. Kupaonica(e)              
26.9.2. Krevet          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
             
             
6. Prekriva za svaki krevet              
7. Jastuk, po osobi              
9. Mijenjanje posteljine jednom tjedno i za svakog novog gosta              
10. Mijenjanje posteljine svaka tri dana i za svakog novog gosta              
11. Mijenjanje posteljine svaki drugi dan i za svakog novog gosta              
12. Mijenjanje posteljine svaki dan              
26.9.3. Oprema i ureenje          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
2. Noni ormari ili polica za 2*, uz krevet, po osobi              
3. Tepih koji se ne klie uz krevet, ako pod nije prekriven tepisonom              
4. Stalak za prtljagu ili posebno odreeno mjesto u ormaru. Stalak moe biti sklopiv              
5. Stalak za prtljagu, moe biti sklopiv              
6. Vatrootporna pepeljara ili znak zabrane pušenja              
7. Koš za otpatke              
9. Ogledalo za cijelu fi guru              
10. Slika ili drugi ukrasni predmet              
             
12. Pisai stol sa stolicom ili toaletni stol s toaletnom stolicom ili stolicom              
             
14. Stol za blagovanje s brojem stolica koji odgovara kapacitetu apartmana              
15. Sudoper s hladnom i toplom vodom              
16. Kuhalo s najmanje dvije grijae ploe ili plamenika              
STRANICA 80 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
             
             
             
             
18. Djeji kreveti na zahtjev gosta               19. Javlja poara (dimni ili sl.) u prostorijama za boravak i spavanje               20. Svjetlea poziciona oznaka na svakom prekidau za elektro rasvjetu               26.9.5. išenje i ope stanje             2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               4. Madrac ist, vrst i bez ulegnua i ošteenja i sl.               5. Rublje za krevet isto i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               6. Namještaj ist i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               7. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.               8. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               9. Ureaji ispravni               26.10. KUPAONICA Rezultat 26.10.1. Zahodska školjka, umivaonik             2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Zahodska školjka s ispiraem               2. etka za išenje zahodske školjke              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 81 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
3. WC papir s draem i rezervno pakiranje papira              
4. Umivaonik s toplom i hladnom vodom              
5. Sapun u omotu ili tekui sapun              
6. Koš za otpatke              
26.10.2. Kada, tuš kada          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
1. Kada s rukohvatom ili tuš kada s toplom i hladnom vodom              
             
3. Zavjesa ili sl. oko kade ili tuš kade              
             
             
             
Ako kupaonica ima kadu i tuš kadu s zavjesom ili zaslonom, tada kada ne mora imati zavjesu ili zaslon
26.10.3. Ureenje, oprema i ostalo          
  2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno  
             
             
3. Kuka za runike uz kadu i/ili umivaonik, po osobi              
4. Dva runika, jedan manji i jedan vei, po osobi              
5. Tri runika, dva manja i jedan vei, po osobi              
6. Preka ili dra runika, po osobi              
7. Tepih od frotira ili sl. ispred kade ili tuš kade              
8. Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade *              
9. Police ili sl. za odlaganje toaletnog pribora              
10. Ogledalo              
12. Prirodno ili mehaniko prozraivanje              
13. Promjena runika svaka tri dana i za svakog novog gosta              
14. Promjena runika svaka dva dana i za svakog novog gosta              
15. Promjena runika svaki dan ili na zahtjev gosta              
             
18. aša, po osobi              
19. Sušilo za kosu              
21. Stolica od antikorozivnog materijala, plastina nije dozvoljena              
22. Ogrta, po osobi              
23. Šampon za kosu              
24. Sapun za kupanje              
25. Kapa za tuširanje/kupanje, po osobi              
             
* Protuklizno dno kade dokazuje se tehnikom dokumentacijom proizvoaa. Smještajna jedinica koja ima propisano više kupaonica s kadom mora imati kadu u jednoj kupaonici, a u ostalim kupaonicama moe imati tuš kadu
STRANICA 82 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
26.10.4. išenje i ope stanje             2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               4. Sanitarna oprema i armature iste i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               5. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.               6. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               7. Ureaji ispravni               26.11. ZASEBAN ZAHOD – obveza samo u apartmanu: s jednom prostorijom za spavanje za 5*; s dvije prostorije za spavanje za 4*,5*; s tri prostorije za spavanje za 3*,4*,5*, ako zaseban zahod imaju i druge smještajne jedinice bez obzira na kategoriju kampa tada su obvezni svi propisani elementi
Rezultat
             
             
26.11.2. išenje i ope stanje             2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               4. Sanitarna oprema i armature iste i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               5. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, ošteenja i sl.               6. Ostala oprema ista i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               7. Ureaji ispravni               27. SMJEŠTAJNE JEDINICE U GRAEVINAMA U NOVIM OBJEKTIMA 27.1. Opi uvjeti         Rezultat
             
2. Smještajne jedinice oznaene brojem ili drugom oznakom               27.2. Minimalna netto površina modula sobe. Modul ine: predprostor, spavai dio sobe i kupaonica Rezultat
2* 3* 4* 5* Rezultat   1. Dvokrevetna soba: površina 18 m2               2. Jednokrevetna soba: površina 13 m2               3. Dvokrevetna soba: površina 21 m2               4. Jednokrevetna soba: površina 14.5 m2             5. Dvokrevetna soba: površina 26 m2               6. Jednokrevetna soba: površina 20 m2               7. Dvokrevetna soba: površina 32 m2               8. Jednokrevetna soba: površina 24 m2               27.3. Minimalna netto površina modula studio apartmana. Modul ine: predprostor, prostorija u kojoj je dio ureen za spavanje, boravak, blagovanje i kuhanje i kupaonica
Rezultat
Modul za dvije osobe 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Površina 24 m2              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 83 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
2. Površina 27 m2               3. Površina 31 m2               4. Površina 35 m2               Modul za tri osobe               5. Površina 28 m2               6. Površina 31 m2               7. Površina 35 m2               8. Površina 39 m2               Modul za etiri osobe               9. Površina 32 m2               10. Površina 35 m2               11. Površina 39 m2               12. Površina 43 m2               27.4. Minimalna netto površina modula apartmana. Modul ine: predprostor, prostorija(e) za spava- nje, prostorija za boravak, blagovanje i kuhanje, kupaonica(e) i zaseban zahod ako je propisan
Rezultat
Modul s jednom prostorijom za spavanje 2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Površina 34 m2 (jedna kupaonica)               2. Površina 38 m2 (jedna kupaonica)               3. Površina 44 m2 (jedna kupaonica + zaseban zahod)               4. Površina 48 m2 (jedna kupaonica + zaseban zahod)               Modul s dvije prostorije za spavanje               5. Površina 49 m2 (jedna kupaonica)               6. Površina 59 m2 (dvije kupaonice)               7. Površina 69 m2 (dvije kupaonice + zaseban zahod)               8. Površina 76 m2 (dvije kupaonice + zaseban zahod)               Modul s tri prostorije za spavanje               9. Površina 63 m2 (dvije kupaonice)               10. Površina 77 m2 (dvije kupaonice + zaseban zahod)               11. Površina 92 m2 (tri kupaonice + zaseban zahod)               12. Površina 104 m2 (tri kupaonice + zaseban zahod)               Apartman moe imati više od tri prostorije za spavanje. Svaka dodatna prostorija za spavanje mora imati kompletnu kupaonicu iz toke 27.10. ovog Priloga 27.5. Minimalna netto površina kupaonice         Rezultat   2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Kupaonica 3,5 m2               2. Kupaonica 4 m2               3. Kupaonica 5 m2               4. Kupaonica 6 m2               27.6. SPAVAONICA Rezultat 27.6.1. Osnovni uvjeti          
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Zaseban ulaz               2. Predprostor               3. Prozor s dnevnim svjetlom               4. Ostakljena vrata i prozori moraju imati zaštitu koja onemoguava pogled izvana               5. Najmanje 5 kreveta u spavaonici               27.6.2. Površina          
2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Najmanje 4 m2 po krevetu               27.6.3. Oprema i ureenje          
             
2. Garderobni ormari u odgovarajuem broju               3. Rasvjeta               4. Rublje za krevet: dvije plahte, jastunica, pokriva za svaki krevet              
STRANICA 84 – BROJ 11 SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
27.7. SOBA         Rezultat 27.7.1. Osnovni uvjeti          
             
             
             
             
5. Rublje za krevet: jedna plahta, jastunica, poplun u navlaci               6. Dodatni pokriva na zahtjev gosta               7. Prekriva za svaki krevet               8. Jastuk, po osobi               9. Dodatni jastuk, na zahtjev gosta               10. Mijenjanje posteljine jednom tjedno i za svakog novog gosta               11. Mijenjanje posteljine svaka tri dana i za svakog novog gosta               12. Mijenjanje posteljine svaki drugi dan i za svakog novog gosta               13. Mijenjanje posteljine svaki dan               27.7.3. Oprema i ureenje          
             
             
             
18. Jedna slobodna elektro utinica               19. Više od jedne slobodne elektro utinice               27.7.4. Ostale usluge             2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Mogunost slušanja radija (putem radio ili TV aparata)              
SRIJEDA, 29. SIJENJA 2014. BROJ 11 – STRANICA 85 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
             
             
             
22. Djeji kreveti na zahtjev gosta               23. Polufotelja ili fotelja ili sl. i stoli               24. Javlja poara (dimni ili sl.)               25. Svjetlea poziciona oznaka na svakom prekidau za elektro rasvjetu               27.7.5. išenje i ope stanje             2* 3* 4* 5* Stanje Potrebno   1. Podovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               2. Zidovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               3. Stropovi isti i bez znakova habanja, ošteenja i sl.               4. Madrac ist, vrst i bez ulegnua i ošteenja i sl.               5. Rublje za krevet isto i bez znakova habanja, ošteenja i sl. &nbs