narodne novine meؤگunarodni ugovoribroj 2 - srijeda, 28. oإ½ujka 2012. narodne novine dodatak...

Download NARODNE NOVINE MEؤگUNARODNI UGOVORIBROJ 2 - SRIJEDA, 28. Oإ½UJKA 2012. NARODNE NOVINE dodatak MEؤگUNARODNI

Post on 13-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SRIJEDA, 28. OŽUJKA 2012. BROJ 2 - STRANICA 331dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Članak 3. Objavljuje se tekst Završnog akta Međuvladine konferencije između država članica Europske unije i Republike Hrvatske o pri-

  stupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, sastavljen u Bruxellesu, 9. prosinca 2011. godine u izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, fi nskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jezi- ku, koji u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku glasi:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ ACTA FINAL

  ZÁVĚREČNÝ AKT SLUTAKT

  SCHLUSSAKTE LÕPPAKT

  ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FINAL ACT

  ACTE FINAL AN IONSTRAIM CHRÍOCHNAITHEACH

  ZAVRŠNI AKT ATTO FINALE

  NOBEIGUMA AKTS BAIGIAMASIS AKTAS

  ZÁRÓOKMÁNY ATT FINALI SLOTAKTE

  AKT KOŃCOWY ACTA FINAL ACT FINAL

  ZÁVEREČNÝ AKT SKLEPNA LISTINA PÄÄTÖSASIAKIRJA

  SLUTAKT

 • STRANICA 332 - BROJ 2 SRIJEDA, 28. OŽUJKA 2012.dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  koji su se sastali u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste prigodom potpisivanja Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republi- ke Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Špa- njolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Repu- blike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kra- ljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

  utvrdili su da su na Konferenciji između država članica Europske uni- je i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji sastavljeni i usvojeni sljedeći tekstovi:

  I. Ugovor između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Re- publike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Esto- nije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (dalje u tekstu: »Ugovor o pristupanju«)

  Assembled at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven on the occasion of the signature of the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Es- tonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Re- public, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Roma- nia, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Republic of Croatia concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union.

  Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conference between the Member  States of the European Union and the Republic of Croatia concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union:

  I. the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Ger- many, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxem- bourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Re- public of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Republic of Croatia concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union (hereinaft er «the Treaty of Accession»);

  FINAL ACT

  I. TEXT OF THE FINAL ACT 1. Th e Plenipotentiaries of: HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, THE PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF CROATIA, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE PRESIDENT OF MALTA, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF POLAND, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE PRESIDENT OF ROMANIA, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE PRESIDENT OF THE SLOVAK REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND, THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

  ZAVRŠNI AKT

  I. TEKST ZAVRŠNOG AKTA 1. Opunomoćenici: NJEGOVA VELIČANSTVA KRALJA BELGIJANACA, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE BUGARSKE, PREDSJEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE, NJEZINA VELIČANSTVA KRALJICE DANSKE, PREDSJEDNIKA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE, PREDSJEDNIKA IRSKE, PREDSJEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE, NJEGOVA VELIČANSTVA KRALJA ŠPANJOLSKE, PREDSJEDNIKA FRANCUSKE REPUBLIKE, REPUBLIKE HRVATSKE, PREDSJEDNIKA TALIJANSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE CIPRA, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE LATVIJE, PREDSJEDNICE REPUBLIKE LITVE, NJEGOVE KRALJEVSKE VISOSTI VELIKOG VOJVODE OD LUKSEMBURGA, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE MAĐARSKE, PREDSJEDNIKA MALTE, NJEZINA VELIČANSTVA KRALJICE NIZOZEMSKE, SAVEZNOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE AUSTRIJE, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE, PREDSJEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE, PREDSJEDNIKA RUMUNJSKE, PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSJEDNIKA SLOVAČKE REPUBLIKE, PREDSJEDNICE REPUBLIKE FINSKE, VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE, NJEZINA VELIČANSTVA KRALJICE UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

 • SRIJEDA, 28. OŽUJKA 2012. BROJ 2 - STRANICA 333dodatak MEĐUNARODNI UGOVORINARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  A. Annex I: List of conventions and protocols to which the Republic of Croatia accedes upon accession (referred to in Artic- le 3(4) of the Act of Accession),

  Annex II: List of provisions of the Schengen acquis as integrated into the framework of the European Union and the acts building upon it or otherwise related to it, to be binding on, and applicable in, the Republic of Croatia as of acce- ssion (referred to in Article 4(1) of the Act of Accession),

  Annex III: List referred to in Article 15 of the Act of Accession: adaptations to acts adopted by the institutions,

  Annex IV: List referred to in Article 16 of the Act of Accession: ot- her permanent provisions,

  Annex V: List referred to in Article 18 of the Act of Accession: tran- sitional measures,

  Annex VI: Rural development (referred to in Article 35(2) of the Act of Accession),

  Annex VII: Specifi c commitments undertaken by the Republic of Cro- atia in the accession negotiations (referred to in Article 36(1), second subparagraph, of the Act of Accession),

  Annex VIII: Commitments undertaken by the Republic of Croatia on the restructuring of the Croatian shipbuilding industry (referred to in Article 36(1), third subparagraph, of the Act of Accession),

  Annex IX: Commitments undertaken by the Republic of Croatia on the restructuring of the steel sector (referred to in Article 36(1), third subparagraph, of the Act of Accession);

  A. Prilog I.: Popis konvencija i protokola kojima Republika Hrvatska pristupa u trenutku pristupanja (iz članka 3. stavka 4. Akta o pristupanju)

  Prilog II.: Popis odredaba schengenske pravne stečevine uključene u okvir Europske unije te akata koji se na njoj temelje ili su na drugi način s njom povezani, koji su obvezujući i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj od pristupanja (iz članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju)

  Prilog III.: Popis iz članka 15. Akta o pristupanju: prilagodbe akata koje su donijele institucije

  Prilog IV.: Popis iz članka 16. Akta o pristupanju: ostale trajne odredbe

  Prilog V.: Popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere

  Prilog VI.: Ruralni razvoj ( iz članka 35. stavka 2. Akta

Recommended

View more >