narodne novine ponedjeljak, 2. sijeؤŒnja ... stranica 4 – broj 1 narodne novine...

Download NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 2. SIJEؤŒNJA ... STRANICA 4 – BROJ 1 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 2. SIJEؤŒNJA

Post on 22-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 2 – BROJ 1 PONEDJELJAK, 2. SIJEČNJA 2012.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PR AV IL NIK O POSTUPKU HOMOLOGACIJE TRAKTORA ZA

  POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO S OBZIROM NA SPREČAVANJE ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJA (ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST) TPV

  306 (IZDANJE 01) Članak 1.

  Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

  – Direktiva 2009/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o sprečavanju elektromagnetskih smetnja koje proizvo- de traktori za poljoprivredu i šumarstvo (elektromagnetska kompa- tibilnost) (SL L 216, 20.8.2009.).

  Članak 2. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak homologacije vozila

  i električnih/elektroničkih podsklo pova kao sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkim jedinica namijenjenih za ugradbu u vozila, s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost.

  Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na vozila kategorije T, C, R i S prema defi niciji vozila u članku 4. točki 4. i kategorizacije u Prilogu II. Poglavlju A.(A) Pravilnika o homologaciji tipa trak- tora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01) (»Narodne novine« br. 16/09).

  Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na vozila tipova koji su homologirani prije 1. listopada 2002. prema zahtjevima Pra- vilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumar- stvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz Dieselovih motora koji se ugrađuju u takve traktore TPV 311 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 100/07), uključujući i kasnije izmjene i dopune takvih homologacija.

  Članak 3. Postupak homologacije provodi se sukladno odredbama Priloga

  I. točkama 3. i 4. te članaka 6. do 10. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

  Članak 4. Nova vozila te električni/elektronički podsklopovi kao sastavni

  dijelovi ili zasebne tehničke jedinice s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

  Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, u slučaju zamjen- skih dijelova, električni/elektronički podsklopovi mogu se i dalje homologirati, uključujući i izmjene i dopune takvih homologacija, te uvoziti i stavljati u uporabu ako su namijenjeni za ugradbu na tipove vozila koji su homologirani prije 1. listopada 2002. u skladu sa zahtjevima Pravilnika TPV 306 (izdanje 00) ili Pravilnika TPV 311 (izdanje 00) i ako zadovoljavaju zahtjeve prije važećih propisa.

  Članak 5. Tijelo nadležno za homologaciju vozila i električnih/elektronič-

  kih podsklopova s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

  Članak 6. Poslove ispitivanja u postupku homologacije vozila i električnih/

  elektroničkih podsklopova s obzirom na elektromagnetsku kompati-

  20 Rješenje kojim se izdaje odobrenje Željku Kruhaku, za obavljanje funkcije člana Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima Certus Invest d.o.o. iz Zagreba, za razdoblje od pet godina .............................................. 85

  21 Rješenje kojim se izdaje odobrenje Hrvoju Krstuloviću za obavljanje funkcije člana Uprave društva za upravljanje in- vesticijskim fondovima ZB Invest d.o.o. iz Zagreba .......... 85

  22 Rješenje kojim se društvu za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. iz Zagreba, odobravaju promjene Statuta Kapital- nog fonda d.d. zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ............................................................................ 85

  23 Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Re- publike Hrvatske briše otvoreni investicijski fond s jav- nom ponudom MP.Global.HR, kojim upravlja društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d. iz Zagreba ....... 86

  24 Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske briše otvoreni investicijski fond s javnom ponudom MP.Bric.HR, kojim upravlja društvo za upravljanje NFD Aureus Invest d.d. iz Zagreba ....... 86

  25 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsta- ma i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih fi nancij- skih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja .. 87

  26 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o struč- nom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila .................................................................................... 89

  27 Statut Pokreta za modernu Hrvatsku .............................. 90 28 Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica.... 93 29 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim po-

  rezima i prirezu poreza na dohodak Grada Vinkovaca ..... 93 30 Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak

  Grada Sv. Ivan Zelina ......................................................... 94 31 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:

  U-III-3937/2011 od 14. prosinca 2011. ........................... 94 32 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:

  U-IIIA-3878/2011 od 14. prosinca 2011. ......................... 98 33 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:

  U-IIIA-4146/2011 od 14. prosinca 2011. ......................... 99 34 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:

  U-IIIA-2909/2011 od 8. prosinca 2011. ........................... 101 35 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:

  U-IIIB-4904/2011 od 22. prosinca 2011. ......................... 103

  DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

  1 Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa

  na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10 i 74/11), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

  STRANICA

 • PONEDJELJAK, 2. SIJEČNJA 2012. BROJ 1 – STRANICA 3 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2. Defi nicije 2.1 Za svrhu ovoga Pravilnika: 2.1.1 Elektromagnetska kompatibilnost označava mogućnost

  nekoga vozila, sastavnoga dijela (sastavnih dijelova) ili zasebne tehničke jedinice (zasebnih tehničkih jedinica) da funkcioniraju zadovoljavajuće u svojemu elektroma- gnetskome okružju bez unošenja nedopuštenih elektro- magnetskih poremećaja na bilo što u tome okružju.

  2.1.2 Elektromagnetska smetnja označava svaku elektroma- gnetsku pojavu koja može umanjiti radne značajke vo- zila, sastavnoga dijela (sastavnih dijelova) ili zasebne tehničke jedinice (zasebnih tehničkih jedinica). Elektro- magnetski poremećaj može biti elektromagnetski šum, neželjeni signal ili promjena u samome mediju širenja vala.

  2.1.3 Elektromagnetska otpornost označava mogućnost vozila, sastavnoga dijela (sastavnih dijelova) ili zasebne tehničke jedinice (zasebnih tehničkih jedinica) da rade bez uma- njenja njihovih radnih značajka i u području gdje postoje elektromagnetski poremećaji.

  2.1.4 Elektromagnetsko okružje označava ukupnost elektroma- gnetskih pojava koje postoje na danoj lokaciji.

  2.1.5 Referentno ograničenje označava nazivnu razinu na koju se pozivaju homologacija tipa i granične vrijednosti su- kladnosti proizvodnje.

  2.1.6 Referentna antena za frekvencijsko područje od 20 do 80 MHz označava skraćeni simetrični dipol, tj. jedan polu- valni rezonancijski dipol pri 80 MHz, a za frekvencijsko područje iznad 80 MHz označava simetrični poluvalni rezonancijski dipol ugođen na frekvenciju na kojoj se izvodi mjerenje.

  2.1.7 Širokopojasna emisija označava emisija koja ima širinu pojasa veću od one koju mjeri dani mjerni aparat ili pri- jamnik.

  2.1.8 Uskopojasna emisija označava emisiju koja ima širinu pojasa manju od one koju mjeri dani mjerni uređaj ili prijamnik.

  2.1.9 Električni/elektronički sustav označava električni i/ili elektronički uređaj (uređaje) ili skupinu (skupine) uređa- ja zajedno s pridruženim električnim spojevima koji su dio nekoga vozila, ali nisu namijenjeni za homologaciju odvojeno od vozila.

  2.1.10 Električni/elektronički podsklop (ESA) označava električ- ni i/ili elektronički uređaj ili skupina (skupine) uređaja koji su zajedno s pridruženim električnim spojevima i ožičenjem namijenjeni da budu dio nekoga vozila i da obavljaju jednu ili više specijaliziranih funkcija. ESA se može homologirati na zahtjev proizvođača kao »sastav- ni dio« ili »zasebna tehnička jedinica (STU)« (članak 4. Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo).

  2.1.11 Tip vozila u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost obuhvaća vozila koja se bitno ne razlikuju s obzirom na sljedeće:

  2.1.11.1 ukupnu veličinu i oblik motornoga prostora 2.1.11.2 opći razmještaj električnih i/ili elektroničkih sastavnih

  dijelova i ožičenja

  bilnost može obavljati pravna ili fi zička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01).

  Članak 7. Zavod će dodijeliti certifi kat o homologaciji za tip vozila s obzi-

  rom na elektromagnetsku kompatibilnost koji sadrži podatke propi- sane u obrascu iz Priloga IV., ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

  Zavod će dodijeliti certifi kat o homologaciji za tip električnog/ elektroničkog podsklopa s obzirom na elektromagnetsku kompati- bilnost koji sadrži podatke propisane u obrascu iz Priloga V., ako taj

Recommended

View more >