narodne novine srijeda, 13. veljaČe 2013. · srijeda, 13. veljaČe 2013. narodne novine broj 17...

Click here to load reader

Post on 19-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 4 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 290

  Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 41/2010), te na temelju dostavljenog popisa hrvatskih norma u području niskonaponske opreme od Hrvatskog zavoda za norme, ministar gospodarstva objavljuje

  P OPISHRVATSKIH NORMA U PODRUČJU NISKONAPONSKE OPREME

    Oznakahrvatske norme Naslov (hrvatski)Oznaka europske

  norme Naslov (engleski)

  1. HRN EN 41003:2009

  Posebni zahtjevi sigurnosti za opremu koja se pri-ključuje na telekomunikacijske mreže i/ili kabelski sustav razdiobe (EN 41003:2008)

  EN 41003:2008 Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks and/or a ca-ble distribution system (EN 41003:2008)

  2. HRN EN 50065-4-2:2008

  Signalizacija na niskonaponskim električnim insta-lacijama u frekvencijskom području od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz – Dio 4-2: Ni-skonaponski rastavni fi ltri – Zahtjevi sigurnosti (EN 50065-4-2:2001+A1:2003+A2:2005)

  EN 50065-4-2:2001,EN 50065-4-2:2001/A1:2003,EN 50065-4-2:2001/A2:2005

  Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz – Part 4-2: Low voltage decoupling fi lters – Safety requirements (EN 50065-4-2:2001+A1:2003+A2:2005)

  3. HRN EN 50065-4-7:2008

  Signalizacija na niskonaponskim električnim in-stalacijama u frekvencijskom području od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz – Dio 4-7: Prijenosni niskonaponski rastavni fi ltri – Zahtjevi sigurnosti (EN 50065-4-7:2005+AC:2006)

  EN 50065-4-7:2005,EN 50065-4-7:2005/AC:2006

  Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz – Part 4-7: Portable low voltage decoupling fi lters – Safety requirements (EN 50065-4-7:2005+AC:2006)

  4. HRN EN 50085-1:2002

  Sustavi za nošenje (pokriveni instalacijski kanali) i sustavi za vođenje (profi lne cijevi) kabela za elek-trične instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 50085-1:1997+A1:1998)

  EN 50085-1:1997,EN 50085-1:1997/A1:1998

  Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements (EN 50085-1:1997+A1:1998)

  5. HRN EN 50085-1:2007

  Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (insta-lacijski kanali) za električne instalacije – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 50085-1:2005)

  EN 50085-1:2005 Cabel trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements (EN 50085-1:2005)

  6. HRN EN 50085-2-1:2007

  Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (in-stalacijski kanali) za električne instalacije – Dio 2-1: Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (instalacijski kanali) namijenjeni ugradbi na zidove i stropove (EN 50085-2-1:2006)

  EN 50085-2-1:2006

  Cabel trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-1: Cable trunking sy-stems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings (EN 50085-2-1:2006)

  7. HRN EN 50085-2-1:2007/A1:2012

  Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (in-stalacijski kanali) za električne instalacije – Dio 2-1: Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (instalacijski kanali) namijenjeni ugradbi na zidove i stropove (EN 50085-2-1:2006/A1:2011)

  EN 50085-2-1:2006/A1:2011

  Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-1: Cable trunking sy-stems and cable ducting systems intended for moun-ting on walls and ceilings (EN 50085-2-1:2006/A1:2011)

  8. HRN EN 50085-2-2:2010

  Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (otva-rajući i zatvoreni kanali) za električne instalacije – Dio 2-2: Posebni zahtjevi za sustave za nošenje i sustave za vođenje kabela (otvarajuće i zatvorene kanale) namijenjene za ugradbu ispod poda, u razini poda ili na pod (EN 50085-2-2:2008)

  EN 50085-2-2:2008

  Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-2: Particular require-ments for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfl oor, fl ushfl oor, or on fl oor (EN 50085-2-2:2008)

  9. HRN EN 50085-2-3:2002

  Sustavi za nošenje (pokriveni instalacijski kanali) i sustavi za vođenje (profi lne cijevi) kabela za elek-trične instalacije – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za re-šetkaste sustave za nošenje (pokrivene instalacijske kanale) namijenjene za postavljanje u razvodne or-mariće (EN 50085-2-3:1999)

  EN 50085-2-3:1999

  Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-3: Particular require-ments for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets (EN 50085-2-3:1999)

  10. HRN EN 50085-2-3:2011

  Sustavi za nošenje i vođenje kabela za električne in-stalacije – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za češljaste su-stave za nošenje kabela, namijenjene za instaliranje u razvodne ormariće (EN 50085-2-3:2010)

  EN 50085-2-3:2010

  Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-3: Particular require-ments for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinet (EN 50085-2-3:2010)

  11. HRN EN 50085-2-4:2010

  Sustavi za nošenje i sustavi za vođenje kabela (otva-rajući i zatvoreni kanali) za električne instalacije – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za stupiće s elektroinstala-cijskim priborom (EN 50085-2-4:2009)

  EN 50085-2-4:2009

  Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-4: Particular reqirements for service poles and service posts (EN 50085-2-4:2009)

  mtomicicRectangle

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 5 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  12. HRN EN 50086-2-4:2002

  Sustavi cijevi za električne instalacije – Dio 2-4: Po-sebni zahtjevi za sustave cijevi, koji se polažu pod-zemno (EN 50086-2-4:1994)

  EN 50086-2-4:1994

  Conduit systems for electrical installations – Part 2-4: Particular requirements for conduit systems buried un-derground (EN 50086-2-4:1994)

  13. HRN EN 50086-2-4:2002/A1:2008

  Sustavi cijevi za vođenje kabela – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za sustave cijevi, koji se polažu podzemno (EN 50086-2-4:1994/A1:2001)

  EN 50086-2-4:1994/A1:2001

  Conduit systems for cable management – Part 2-4: Par-ticular requirements for conduit systems buried under-ground (EN 50086-2-4:1994/A1:2001)

  14. HRN EN 50086-2-4:2002/Ispr.1:2012

  Sustavi cijevi za vođenje kabela – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za sustave cijevi, koji se polažu podzemno (EN 50086-2-4:1994/AC:2001)

  EN 50086-2-4:1994/AC:2001

  Conduit systems for cable management – Part 2-4: Par-ticular requirements for conduit systems buried under-ground (EN 50086-2-4:1994/AC:2001)

  15. HRN EN 50090-2-2:2008

  Elektronički sustavi u stanovima i zgradama (ESSZ) – Dio 2-2: Pregled sustava – Opći tehnički zahtjevi (EN 50090-2-2:1996)

  EN 50090-2-2:1996

  Home and building Electronic systems (HBES) – Part 2-2: System overview – General technical requirements (EN 50090-2-2:1996)

  16. HRN EN 50090-2-2:2008/A1:2008

  Elektronički sustavi u stanovima i zgradama (ESSZ) – Dio 2-2: Pregled sustava – Opći tehnički zahtjevi (EN 50090-2-2:1996/A1:2002)

  EN 50090-2-2:1996/A1:2002

  Home and building Electronic systems (HBES) – Part 2-2: System overview – General technical requirements (EN 50090-2-2:1996/A1:2002)

  17. HRN EN 50090-2-2:2008/A2:2008

  Elektronički sustavi u stanovima i zgradama (ESSZ) – Dio 2-2: Pregled sustava – Opći tehnički zahtjevi (EN 50090-2-2:1996/A2:2007)

  EN 50090-2-2:1996/A2:2007

  Home and Building Electronic Systems (HBES) – Part 2-2: System overview – General technical requirements (EN 50090-2-2:1996/A2:2007)

  18. HRN EN 50106:2008

  Sigurnost kućanskih i sličnih električkih aparata – Posebni propisi uobičajenih komadnih ispitivanja aparata obuhvaćenih normom HRN EN 60335-1 (EN 50106:2008)

  EN 50106:2008 Safety of household and similar electrical appliances – Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1 (EN 50106:2008)

  19. HRN EN 50117-1:2008

  Koaksijalni kabeli – 1. dio: Opća (generička) speci-fi kacija (EN 50117-1:2002+A1:2006)

  EN 50117-1:2002,EN 50117-1:2002/A1:2006

  Coaxial cables – Part 1: Generic specifi cation (EN 50117-1:2002+A1:2006)

  20. HRN EN 50117-2-1:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 2-1: Sekcijska specifi kaci-ja za kabele upotrijebljene u kabelskim razdjelnim mrežama – Viseći kabeli u zatvorenom (prostoru) za sustave koji rade na 5 MHz – 1000 MHz (EN 50117-2-1:2005+A1:2008)

  EN 50117-2-1:2005,EN 50117-2-1:2005/A1:2008

  Coaxial cables – Part 2-1: Sectional specifi cation for ca-bles used in cabled distribution networks – Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz – 1000 MHz (EN 50117-2-1:2005+A1:2008)

  21. HRN EN 50117-2-2:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 2-2: Sekcijska specifi kaci-ja za kabele upotrijebljene u kabelskim razdjelnim mrežama – Viseći kabeli na otvorenom (prostoru) za sustave koji rade na 5 MHz – 1000 MHz (EN 50117-2-2:2004+A1:2008)

  EN 50117-2-2:2004,EN 50117-2-2:2004/A1:2008

  Coaxial cables – Part 2-2: Sectional specifi cation for cables used in cabled distribution networks – Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz – 1000 MHz (EN 50117-2-2:2004+A1:2008)

  22. HRN EN 50117-2-3:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 2-3: Sekcijska specifi kaci-ja za kabele upotrijebljene u kabelskim razdjelnim mrežama – Razdjelni i glavni međumjesni kabeli za sustave koji rade na 5 MHz – 1000 MHz (EN 50117-2-3:2004+A1:2008)

  EN 50117-2-3:2004,EN 50117-2-3:2004/A1:2008

  Coaxial cables – Part 2-3: Sectional specifi cation for ca-bles used in cabled distribution networks – Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz – 1000 MHz (EN 50117-2-3:2004+A1:2008)

  23. HRN EN 50117-2-4:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 2-4: Sekcijska specifi kaci-ja za kabele upotrijebljene u kabelskim razdjelnim mrežama – Viseći kabeli u zatvorenom (prostoru) za sustave koji rade na 5 MHz – 3000 MHz (EN 50117-2-4:2004+A1:2008)

  EN 50117-2-4:2004,EN 50117-2-4:2004/A1:2008

  Coaxial cables – Part 2-4: Sectional specifi cation for ca-bles used in cabled distribution networks – Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz – 3000 MHz (EN 50117-2-4:2004+A1:2008)

  24. HRN EN 50117-2-5:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 2-5: Sekcijska specifi kaci-ja za kabele upotrijebljene u kabelskim razdjelnim mrežama – Viseći kabeli na otvorenom (prostoru) za sustave koji rade na 5 MHz – 3000 MHz (EN 50117-2-5:2004+A1:2008)

  EN 50117-2-5:2004,EN 50117-2-5:2004/A1:2008

  Coaxial cables – Part 2-5: Sectional specifi cation for cables used in cabled distribution networks – Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz – 3000 MHz (EN 50117-2-5:2004+A1:2008)

  25. HRN EN 50117-3-1:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 3-1: Sekcijska specifi kaci-ja za kabele upotrijebljene u kabelskim razdjelnim mrežama – Minijaturizirani kabeli upotrijebljeni u digitalnim komunikacijskim sustavima (EN 50117-3-1:2002)

  EN 50117-3-1:2002

  Coaxial cables – Part 3-1: Sectional specifi cations for ca-bles used in Telecom applications – Miniaturized cables used in digital communication systems (EN 50117-3-1:2002)

  26. HRN EN 50117-4-1:2008

  Koaksijalni kabeli – Dio 4-1: Sekcijska specifi kacija za kabele za BCT kabliranje u skladu s EN 50173 – Viseći kabeli u zatvorenom (prostoru) za sustave koji rade na 5 MHz – 3000 MHz (EN 50117-4-1:2008)

  EN 50117-4-1:2008

  Coaxial cables – Part 4-1: Sectional specifi cation for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 – Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz – 3000 MHz (EN 50117-4-1:2008)

  27. HRN EN 50146:2002

  Kabelske spojnice za električne instalacije (EN 50146:2000)

  EN 50146:2000 Cable ties for electrical installations (EN 50146:2000)

  28. HRN EN 50156-1:2008

  Električna oprema za peći i pomoćna oprema – 1. dio: Zahtjevi za primjenu konstrukcije i instaliranje (EN 50156-1:2004)

  EN 50156-1:2004 Electrical equipment for furnaces and ancillary equ-ipment – Part 1: Requirements for application design and installation (EN 50156-1:2004)

  29. HRN EN 50178:2001

  Elektronička oprema za uporabu u energetskim in-stalacijama (EN 50178:1997)

  EN 50178:1997 Electronic equipment for use in power installations (EN 50178:1997)

 • STRANICA 6 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  30. HRN EN 50214:2007

  Plosnati savitljivi kabeli izolirani polivinil-kloridom (EN 50214:2006)

  EN 50214:2006 Flat polyvinyl chloride sheathed fl exible cables (EN 50214:2006)

  31. HRN EN 50214:2007/Ispr.1:2012

  Plosnati savitljivi kabeli izolirani polivinil-kloridom (EN 50214:2006/AC:2007)

  EN 50214:2006/AC:2007

  Flat polyvinyl chloride sheathed fl exible cables (EN 50214:2006/AC:2007)

  32. HRN EN 50262:2007

  Kabelske uvodnice s metričkim navojem za električ-ne instalacije (EN 50262:1998)

  EN 50262:1998 Metric cable glands for electrical installations (EN 50262:1998)

  33. HRN EN 50262:2007/A1:2007

  Kabelske uvodnice s metričkim navojem za električ-ne instalacije (EN 50262:1998/A1:2001)

  EN 50262:1998/A1:2001

  Metric cable glands for electrical installations (EN 50262:1998/A1:2001)

  34. HRN EN 50262:2007/A2:2007

  Kabelske uvodnice za električne instalacije (EN 50262:1998/A2:2004)

  EN 50262:1998/A2:2004

  Cable glands for electrical installations (EN 50262:1998/A2:2004)

  35. HRN EN 50262:2007/Ispr.1:2012

  Kabelske uvodnice za električne instalacije (EN 50262:1998/AC:1998)

  EN 50262:1998/AC:1998

  Cable glands for electrical installations (EN 50262:1998/AC:1998)

  36. HRN EN 50266-1:2007

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem va-tre – Ispitivanje uspravnog širenja plamena na sno-pu uspravno položenih vodova ili kabela – 1. dio: Uređaji (EN 50266-1:2001)

  EN 50266-1:2001 Common test methods for cables under fi re conditions – Test for vertical fl ame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 1: Apparatus (EN 50266-1:2001)

  37. HRN EN 50266-2-1:2007

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem va-tre – Ispitivanje uspravnog širenja plamena na sno-pu uspravno položenih vodova ili kabela – Dio 2-1: Postupci – Kategorija A F/R (EN 50266-2-1:2001)

  EN 50266-2-1:2001

  Common test methods for cables under fi re conditions – Test for vertical fl ame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 2-1: Procedures – Cate-gory A F/R (EN 50266-2-1:2001)

  38. HRN EN 50266-2-2:2007

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanje uspravnog širenja plamena na snopu uspravno položenih vodova ili kabela – Dio 2-2: Postupci – Kategorija A (EN 50266-2-2:2001)

  EN 50266-2-2:2001

  Common test methods for cables under fi re conditions – Test for vertical fl ame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 2-2: Procedures – Cate-gory A (EN 50266-2-2:2001)

  39. HRN EN 50266-2-3:2007

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanje uspravnog širenja plamena na snopu uspravno položenih vodova ili kabela – Dio 2-3: Postupci – Kategorija B (EN 50266-2-3:2001)

  EN 50266-2-3:2001

  Common test methods for cables under fi re conditions – Test for vertical fl ame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 2-3: Procedures – Cate-gory B (EN 50266-2-3:2001)

  40. HRN EN 50266-2-4:2007

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanje uspravnog širenja plamena na snopu uspravno položenih vodova ili kabela – Dio 2-4: Postupci – Kategorija C (EN 50266-2-4:2001)

  EN 50266-2-4:2001

  Common test methods for cables under fi re conditions – Test for vertical fl ame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 2-4: Procedures – Cate-gory C (EN 50266-2-4:2001)

  41. HRN EN 50266-2-5:2007

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanje uspravnog širenja plamena na snopu uspravno položenih vodova ili kabela – Dio 2-5: Postupci – Kategorija D (EN 50266-2-5:2001)

  EN 50266-2-5:2001

  Common test methods for cables under fi re conditions – Test for vertical fl ame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Part 2-5: Procedures – Small cables – Category D (EN 50266-2-5:2001)

  42. HRN EN 50267-1:2001

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanja plinova razvijenih pri izgaranju kabelskog materijala – 1. dio: Uređaji (EN 50267-1:1998)

  EN 50267-1:1998 Common test methods for cables under fi re conditions – Tests on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 1: Apparatus (EN 50267-1:1998)

  43. HRN EN 50267-2-1:2001

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanja plinova razvijenih pri izgaranju kabelskog materijala – Dio 2-1: Postupci – Određi-vanje količine plina halogene kiseline (EN 50267-2-1:1998)

  EN 50267-2-1:1998

  Common test methods for cables under fi re conditions – Tests on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 2-1: Procedures-Determination of the amount of halogen acid gas (EN 50267-2-1:1998)

  44. HRN EN 50267-2-2:2001

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanje plinova razvijenih pri izgaranju kabelskog materijala – Dio 2-2: Postupci – Određi-vanja stupnja kiselosti plinova iz materijala mjere-njem pH i vodljivosti (EN 50267-2-2:1998)

  EN 50267-2-2:1998

  Common test methods for cables under fi re conditions – Tests on gases evolved during combustion of materi-als from cables – Part 2-2: Procedures-Determination of degree of acidity of gases for materials by measuring pH and conductivity (EN 50267-2-2:1998)

  45. HRN EN 50267-2-3:2001

  Opće metode ispitivanja kabela pod djelovanjem vatre – Ispitivanje plinova razvijenih pri izgaranju kabelskog materijala – Dio 2-3: Postupci – Određi-vanje stupnja kiselosti plinova iz kabela određiva-njem srednje vrijednosti pH i vodljivosti (EN 50267-2-3:1998)

  EN 50267-2-3:1998

  Common test methods for cables under fi re conditions – Tests on gases evolved during combustion of materials from cables – Part 2-3: Procedures – Determination of degree of acidity of gases for cables by determination of the weighted average of pH and conductivity (EN 50267-2-3:1998)

  46. HRN EN 50274:2005

  Niskonaponski sklopni blokovi – Zaštita od elek-tričnog udara – Zaštita od nenamjernog izravnog dodira opasnih aktivnih dijelova (EN 50274:2002)

  EN 50274:2002 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Protection against electric shock – Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts (EN 50274:2002)

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 7 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  47. HRN EN 50274:2005/Ispr.1:2012

  Niskonaponski sklopni blokovi – Zaštita od elek-tričnog udara – Zaštita od nenamjernog izravnog dodira opasnih aktivnih dijelova (EN 50274:2002/AC:2009)

  EN 50274:2002/AC:2009

  Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Protection against electric shock – Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts (EN 50274:2002/AC:2009)

  48. HRN EN 50288-1:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – 1. dio: Opća (generička) specifi kacija (EN 50288-1:2003)

  EN 50288-1:2003 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 1: Generic specifi cation (EN 50288-1:2003)

  49. HRN EN 50288-2-1:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 2-1: Sekcijska specifi kacija za oklopljene kabele obilježe-ne sve do 100 MHz – Vodoravni i magistralni kabeli u zgradi (EN 50288-2-1:2003)

  EN 50288-2-1:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 2-1: Sectional specifi cation for screened cables characterised up to 100 MHz – Horizontal and building backbone cables (EN 50288-2-1:2003)

  50. HRN EN 50288-2-2:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 2-2: Sekcijska specifi kacija za oklopljene kabele obilje-žene sve do 100 MHz – Kabeli radnog prostora i preostalih veza (EN 50288-2-2:2003)

  EN 50288-2-2:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 2-2: Sectional specifi cation for screened cables characterised up to 100 MHz – Work area and patch cord cables (EN 50288-2-2:2003)

  51. HRN EN 50288-3-1:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 3-1: Sekcijska specifi kacija za neoklopljene kabele obi-lježene sve do 100 MHz – Vodoravni i magistralni kabeli u zgradi (EN 50288-3-1:2003)

  EN 50288-3-1:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 3-1: Sectional specifi cation for unscreened cables characterised up to 100 MHz – Horizontal and building backbone cables (EN 50288-3-1:2003)

  52. HRN EN 50288-3-2:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 3-2: Sekcijska specifi kacija za neoklopljene kabele obilje-žene sve do 100 MHz – Kabeli radnog prostora i preostalih veza (EN 50288-3-2:2003)

  EN 50288-3-2:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 3-2: Sectional specifi cation for unscreened cables characterised up to 100 MHz – Work area and patch cord cables (EN 50288-3-2:2003)

  53. HRN EN 50288-4-1:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 4-1: Sekcijska specifi kacija za oklopljene kabele obilježe-ne sve do 600 MHz – Vodoravni i magistralni kabeli u zgradi (EN 50288-4-1:2003)

  EN 50288-4-1:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 4-1: Sectional specifi cation for screened cables characterised up to 600 MHz – Horizontal and building backbone cables (EN 50288-4-1:2003)

  54. HRN EN 50288-4-2:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 4-2: Sekcijska specifi kacija za oklopljene kabele obilje-žene sve do 600 MHz – Kabeli radnog prostora i preostalih veza (EN 50288-4-2:2003)

  EN 50288-4-2:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 4-2: Sectional specifi cation for screened cables characterised up to 600 MHz – Work area and patch cord cables (EN 50288-4-2:2003)

  55. HRN EN 50288-5-1:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 5-1: Sekcijska specifi kacija za oklopljene kabele obilježe-ne sve do 250 MHz – Vodoravni i magistralni kabeli u zgradi (EN 50288-5-1:2003)

  EN 50288-5-1:2008

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 5-1: Sectional specifi cation for screened cables characterized up to 250 MHz – Horizontal and building backbone cables (EN 50288-5-1:2003)

  56. HRN EN 50288-5-2:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 5-2: Sekcijska specifi kacija za oklopljene kabele obilje-žene sve do 250 MHz – Kabeli radnog prostora i preostalih veza (EN 50288-5-2:2003)

  EN 50288-5-2:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 5-2: Sectional specifi cation for screened cables characterized up to 250 MHz – Work area and patch cord cables (EN 50288-5-2:2003)

  57. HRN EN 50288-6-1:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 6-1: Sekcijska specifi kacija za neoklopljene kabele obi-lježene sve do 250 MHz – Vodoravni i magistralni kabeli u zgradi (EN 50288-6-1:2003)

  EN 50288-6-1:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 6-1: Sectional specifi cation for unscreened cables characterised up to 250 MHz – Horizontal and building backbone cables (EN 50288-6-1:2003)

  58. HRN EN 50288-6-2:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Dio 6-2: Sekcijska specifi kacija za neoklopljene kabele obilje-žene sve do 250 MHz – Kabeli radnog prostora i preostalih veza (EN 50288-6-2:2003)

  EN 50288-6-2:2003

  Multi-element metallic cables used in analogue and di-gital communication and control – Part 6-2: Sectional specifi cation for unscreened cables characterised up to 250 MHz – Work area and patch cord cables (EN 50288-6-2:2003)

  59. HRN EN 50288-7:2008

  Višežilni metalni kabeli upotrijebljeni u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – 7. dio: Sekcijska specifi kacija za kabele za primjenu instru-menata i upravljanje (EN 50288-7:2005)

  EN 50288-7:2005 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 7: Sectional specifi cation for instrumentation and control cables (EN 50288-7:2005)

  60. HRN EN 50289-1-3:2008

  Komunikacijski kabeli – Specifi kacije za metode is-pitivanja – Dio 1-3: Električne metode ispitivanja – Dielektrična čvrstoća (EN 50289-1-3:2001)

  EN 50289-1-3:2001

  Communication cables – Specifi cations for test methods – Part 1-3: Electrical test methods – Dielectric strength (EN 50289-1-3:2001)

  61. HRN EN 50289-1-4:2008

  Komunikacijski kabeli – Specifi kacije za metode ispitivanja – Dio 1-4: Električne metode ispitivanja – Otpor izolacije (EN 50289-1-4:2001)

  EN 50289-1-4:2001

  Communication cables – Specifi cations for test methods – Part 1-4: Electrical test methods – Insulation resistan-ce (EN 50289-1-4:2001)

 • STRANICA 8 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  62. HRN EN 50290-2-1:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-1: Opća pravila kon-struiranja i izrada (EN 50290-2-1:2005)

  EN 50290-2-1:2005

  Communication cables – Part 2-1: Common design ru-les and construction (EN 50290-2-1:2005)

  63. HRN EN 50290-2-20:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-20: Opća pravila kon-struiranja i izrada – Općenito (EN 50290-2-20:2001)

  EN 50290-2-20:2001

  Communication cables – Part 2-20: Common design rules and construction – General (EN 50290-2-20:2001)

  64. HRN EN 50290-2-21:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-21: Opća pravila konstruiranja i izrada – PVC izolacijske smjese (EN 50290-2-21:2001+A1:2007)

  EN 50290-2-21:2001,EN 50290-2-21:2001/A1:2007

  Communication cables – Part 2-21: Common design ru-les and construction – PVC insulation compounds (EN 50290-2-21:2001+A1:2007)

  65. HRN EN 50290-2-22:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-22: Opća pravila kon-struiranja i izrada – PVC smjese za oblaganje (EN 50290-2-22:2001+A1:2007)

  EN 50290-2-22:2001,EN 50290-2-22:2001/A1:2007

  Communication cables – Part 2-22: Common design ru-les and construction – PVC sheathing compounds (EN 50290-2-22:2001+A1:2007)

  66. HRN EN 50290-2-23:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-23: Opća pravila konstruiranja i izrada – PE izolacija (EN 50290-2-23:2001)

  EN 50290-2-23:2001

  Communication cables – Part 2-23: Common design rules and construction – PE insulation (EN 50290-2-23:2001)

  67. HRN EN 50290-2-24:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-24: Opća pravila konstruiranja i izrada – PE obloga (EN 50290-2-24:2002)

  EN 50290-2-24:2002

  Communication cables – Part 2-24: Common design rules and construction – PE sheathing (EN 50290-2-24:2002)

  68. HRN EN 50290-2-24:2008/A1:2009

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-24: Opća pravila konstruiranja i izrada – PE obloga (EN 50290-2-24:2002/A1:2008)

  EN 50290-2-24:2002/A1:2008

  Communication cables – Part 2-24: Common design rules and construction – PE sheathing (EN 50290-2-24:2002/A1:2008)

  69. HRN EN 50290-2-25:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-25: Opća pravila konstruiranja i izrada – Polipropilenske izolacijske smjese (EN 50290-2-25:2002)

  EN 50290-2-25:2002

  Communication cables – Part 2-25: Common design rules and construction – Polypropylene insulation com-pounds (EN 50290-2-25:2002)

  70. HRN EN 50290-2-26:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-26: Opća pravila konstruiranja i izrada – Izolacijske smjese bez ha-logena za usporavanje širenja plamena (EN 50290-2-26:2002+A1:2007)

  EN 50290-2-26:2002,EN 50290-2-26:2002/A1:2007

  Communication cables – Part 2-26: Common design rules and construction – Halogen free fl ame retardant insulation compounds (EN 50290-2-26:2002+A1:2007)

  71. HRN EN 50290-2-27:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-27: Opća pravila kon-struiranja i izrada – Termoplastične smjese za obla-ganje bez halogena za usporavanje širenja plamena (EN 50290-2-27:2002+A1:2007)

  EN 50290-2-27:2002,EN 50290-2-27:2002/A1:2007

  Communication cables – Part 2-27: Common design rules and construction – Halogen free fl ame retardant thermoplastic sheathing compounds (EN 50290-2-27:2002+A1:2007)

  72. HRN EN 50290-2-28:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-28: Opća pravila kon-struiranja i izrada – Smjese za punjenje za kabele s ispunom (EN 50290-2-28:2002)

  EN 50290-2-28:2002

  Communication cables – Part 2-28: Common design rules and construction – Filling compounds for fi lled cables (EN 50290-2-28:2002)

  73. HRN EN 50290-2-29:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-29: Opća pravila kon-struiranja i izrada – Križno povezane PE izolacijske smjese (EN 50290-2-29:2002)

  EN 50290-2-29:2002

  Communication cables – Part 2-29: Common design rules and construction – Cross-linked PE insulation compounds (EN 50290-2-29:2002)

  74. HRN EN 50290-2-30:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 2-30: Opća pravi-la konstruiranja i izrada – Izolacija i obloga od poli(tetrafl uoretilen-heksa fl uoropropilen)-a (FEP)-a (EN 50290-2-30:2002)

  EN 50290-2-30:2002

  Communication cables – Part 2-30: Common design rules and construction – Poly (tetrafl uoroethylene-hexafl uoropropylene) (FEP) insulation and sheathing (EN 50290-2-30:2002)

  75. HRN EN 50290-4-1:2008

  Komunikacijski kabeli – Dio 4-1: Opća razmatranja za uporabu kabela – Uvjeti zaštite okoliša i aspekti sigurnosti (EN 50290-4-1:2001)

  EN 50290-4-1:2001

  Communication cables – Part 4-1: General considera-tions for the use of cables – Environmental conditions and safety aspects (EN 50290-4-1:2001)

  76. HRN EN 50363-0:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energet-skih kabela niskog napona – 0. dio: Opći uvod (EN 50363-0:2005)

  EN 50363-0:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 0: General introduction (EN 50363-0:2005)

  77. HRN EN 50363-0:2011

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskona-ponskih energetskih kabela – 0. dio: Opći uvod (EN 50363-0:2011)

  EN 50363-0:2011 Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables – Part 0: General introduction (EN 50363-0:2011)

  78. HRN EN 50363-1:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – 1. dio: Umrežive elastomer-ne izolacijske smjese (EN 50363-1:2005)

  EN 50363-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables – Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds (EN 50363-1:2005)

  79. HRN EN 50363-10-1:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 10-1: Različite plaštev-ske smjese – Umreživi polivinilklorid (XLPVC) (EN 50363-10-1:2005)

  EN 50363-10-1:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 10-1: Miscellaneous sheathing compounds – Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) (EN 50363-10-1:2005)

  80. HRN EN 50363-10-2:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 10-2: Različite plaštev-ske smjese – Termoplastični poliuretan (EN 50363-10-2:2005)

  EN 50363-10-2:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables – Part 10-2: Miscellaneous she-athing compounds – Th ermoplastic polyurethane (EN 50363-10-2:2005)

  81. HRN EN 50363-2-1:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 2-1: Umrežive elasto-merne plaštevske smjese (EN 50363-2-1:2005)

  EN 50363-2-1:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds (EN 50363-2-1:2005)

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 9 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  82. HRN EN 50363-2-1:2007/A1:2011

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskonapon-skih energetskih kabela – Dio 2-1: Umrežene ela-stomerne smjese za plašteve (EN 50363-2-1:2005/A1:2011)

  EN 50363-2-1:2005/A1:2011

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds (EN 50363-2-1:2005/A1:2011)

  83. HRN EN 50363-2-2:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 2-2: Umrežive elasto-merne smjese za ispune (EN 50363-2-2:2005)

  EN 50363-2-2:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds (EN 50363-2-2:2005)

  84. HRN EN 50363-3:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – 3. dio: PVC izolacijske smje-se (EN 50363-3:2005)

  EN 50363-3:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 3: PVC insulating compounds (EN 50363-3:2005)

  85. HRN EN 50363-3:2007/A1:2011

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskonapon-skih energetskih kabela – 3. dio: PVC izolacijske smjese (EN 50363-3:2005/A1:2011)

  EN 50363-3:2005/A1:2011

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 3: PVC insulating compounds (EN 50363-3:2005/A1:2011)

  86. HRN EN 50363-4-1:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 4-1: PVC plaštevske smjese (EN 50363-4-1:2005)

  EN 50363-4-1:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables – Part 4-1: PVC sheathing com-pounds (EN 50363-4-1:2005)

  87. HRN EN 50363-4-2:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 4-2: PVC smjese za is-pune (EN 50363-4-2:2005)

  EN 50363-4-2:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 4-2: PVC covering compounds (EN 50363-4-2:2005)

  88. HRN EN 50363-5:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – 5. dio: Bezhalogene umre-žive izolacijske smjese (EN 50363-5:2005)

  EN 50363-5:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds (EN 50363-5:2005)

  89. HRN EN 50363-5:2007/A1:2011

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskona-ponskih energetskih kabela – 5. dio: Umrežene izolacijske smjese bez halogena (EN 50363-5:2005/A1:2011)

  EN 50363-5:2005/A1:2011

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds (EN 50363-5:2005/A1:2011)

  90. HRN EN 50363-6:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – 6. dio: Bezhalogene umre-žive plaštevske smjese (EN 50363-6:2005)

  EN 50363-6:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds (EN 50363-6:2005)

  91. HRN EN 50363-6:2007/A1:2011

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskona-ponskih energetskih kabela – 6. dio: Umrežene plaštevske smjese bez halogena (EN 50363-6:2005/A1:2011)

  EN 50363-6:2005/A1:2011

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds (EN 50363-6:2005/A1:2011)

  92. HRN EN 50363-7:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – 7. dio: Bezhalogene termo-plastične izolacijske smjese (EN 50363-7:2005)

  EN 50363-7:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds (EN 50363-7:2005)

  93. HRN EN 50363-8:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – 8. dio: Bezhalogene termo-plastične plaštevske smjese (EN 50363-8:2005)

  EN 50363-8:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds (EN 50363-8:2005)

  94. HRN EN 50363-8:2007/A1:2011

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune niskonapon-skih energetskih kabela – 8. dio: Termoplastične plaštevske smjese bez halogena (EN 50363-8:2005/A1:2011)

  EN 50363-8:2005/A1:2011

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds (EN 50363-8:2005/A1:2011)

  95. HRN EN 50363-9-1:2007

  Materijali za izolacije, plašteve i ispune energetskih kabela niskog napona – Dio 9-1: Različite izolacij-ske smjese – Umreživi polivinilklorid (XLPVC) (EN 50363-9-1:2005)

  EN 50363-9-1:2005

  Insulating, sheathing and covering materials for low vol-tage energy cables – Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds – Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) (EN 50363-9-1:2005)

  96. HRN EN 50364:2002

  Ograničenje izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima uređaja koji rade u frekvencijskome raspo-nu od 0 Hz do 10 GHz, a rabe se u elektroničkome nadzoru proizvoda (EAS), radiofrekvencijskome prepoznavanju (RFID) i sličnim primjenama (EN 50364:2001)

  EN 50364:2001 Limitation of human exposure to electromagnetic fi elds from devices operating in the frequency range 0 Hz to 10 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identifi cation (RFID) and similar applications (EN 50364:2001)

  97. HRN EN 50364:2012

  Ograničenje izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima uređaja koji rade u frekvencijskom rasponu od 0 Hz do 10 GHz, a koriste se u elektroničkom nadzoru proizvoda (EAS), radiofrekvencijskom prepoznavanju (RFID) i sličnim primjenama (EN 50364:2010)

  EN 50364:2010 Limitation of human exposure to electromagnetic fi elds from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identifi cation (RFID) and similar applications (EN 50364:2010)

  98. HRN EN 50366:2005

  Kućanski i slični električni aparati – Elektromagnet-ska polja – Postupci ocjenjivanja i mjerenja (EN 50366:2003)

  EN 50366:2003 Household and similar electrical appliances – Electro-magnetic fi elds – Methods for evaluation and measure-ment (EN 50366:2003)

  99. HRN EN 50366:2005/A1:2008

  Kućanski i slični električni aparati – Elektromagnet-ska polja – Postupci ocjenjivanja i mjerenja (EN 50366:2003/A1:2006)

  EN 50366:2003/A1:2006

  Household and similar electrical appliances – Electro-magnetic fi elds – Methods for evaluation and measure-ment (EN 50366:2003/A1:2006)

 • STRANICA 10 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  100. HRN EN 50369:2007

  Sustavi navlaka (plašteva) nepropusnih za tekućine za vođenje kabela (EN 50369:2005)

  EN 50369:2005 Liquid tight sheathing systems for cable management (EN 50369:2005)

  101. HRN EN 50371:2002

  Norma srodnoga područja za pokazivanje sukladno-sti elektroničkih i električnih aparata male snage s temeljnim ograničenjima koja se odnose na izlože-nost ljudi elektromagnetskim poljima (10 MHz-300 GHz) – Za pučanstvo (EN 50371:2002)

  EN 50371:2002 Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electroma-gnetic fi elds (10 MHz-300 GHz) – General public (EN 50371:2002)

  102. HRN EN 50395:2007

  Metode električnih ispitivanja za niskonaponske energetske kabele (EN 50395:2005)

  EN 50395:2005 Electrical test methods for low voltage energy cables (EN 50395:2005)

  103. HRN EN 50395:2007/A1:2011

  Električne metode ispitivanja za niskonaponske energetske kabele (EN 50395:2005/A1:2011)

  EN 50395:2005/A1:2011

  Electrical test methods for low voltage energy cables (EN 50395:2005/A1:2011)

  104. HRN EN 50396:2007

  Metode neelektričnih ispitivanja za niskonaponske energetske kabele (EN 50396:2005)

  EN 50396:2005 Non electrical test methods for low voltage energy ca-bles (EN 50396:2005)

  105. HRN EN 50396:2007/A1:2011

  Neelektrične metode ispitivanja za niskonaponske energetske kabele (EN 50396:2005/A1:2011)

  EN 50396:2005/A1:2011

  Non electrical test methods for low voltage energy ca-bles (EN 50396:2005/A1:2011)

  106. HRN EN 50406-1:2008

  Kabeli krajnjeg korisnika s više parica u telekomu-nikacijskim mrežama s velikom brzinom prijenosa – 1. dio: Zračni kabeli (EN 50406-1:2004)

  EN 50406-1:2004 End user multi-pair cables used in high bit rate tele-communication networks – Part 1: Aerial cables (EN 50406-1:2004)

  107. HRN EN 50406-2:2008

  Kabeli krajnjeg korisnika s više parica u telekomu-nikacijskim mrežama s velikom brzinom prijenosa – 2. dio: Kanalni i ukopani kabeli (EN 50406-2:2004)

  EN 50406-2:2004 End user multi-pair cables used in high bit rate teleco-mmunication networks – Part 2: Duct and buried cables (EN 50406-2:2004)

  108. HRN EN 50407-1:2008

  Kabeli s više parica u telekomunikacijskim mreža-ma s velikom brzinom prijenosa – 1. dio: Kabeli na otvorenom (prostoru) (EN 50407-1:2004)

  EN 50407-1:2004 Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunication networks – Part 1: Outdoor cables (EN 50407-1:2004)

  109. HRN EN 50425:2008

  Sklopke za kućanstvo i slične stalne električne in-stalacije – Pobočna norma – Vatrogasne sklopke za vanjsku i unutarnju signalizaciju i osvjetljenje (EN 50425:2008)

  EN 50425:2008 Switches for household and similar fi xed electrical in-stallations – Collateral standard – Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires (EN 50425:2008)

  110. HRN EN 50428:2007

  Sklopke za kućanstvo i slične stalne električne insta-lacije – Pobočna norma – Sklopke i srodni pribori za uporabu u elektroničkim sustavima kuće i građevine (HBES) (EN 50428:2005+A1:2007)

  EN 50428:2005,EN 50428:2005/A1:2007

  Swiches for household and similar fi xed electrical in-stallations – Collateral standard – Switches and related accessories for use in home and buliding electronic sy-stems (HBES) (EN 50428:2005+A1:2007)

  111. HRN EN 50428:2007/A2:2010

  Sklopke za kućanstvo i slične trajno učvršćene elek-trične instalacije – Pobočna norma – Sklopke i srod-ni pribori za uporabu u elektroničkim sustavima kuće i građevine (HBES) (EN 50428:2005/A2:2009)

  EN 50428:2005/A2:2009

  Switches for household and similar fi xed electrical in-stallations – Collateral standard – Switches and related accessories for use in home and building electronic sy-stems (HBES) (EN 50428:2005/A2:2009)

  112. HRN EN 50441-1:2008

  Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambe-nom prostoru – 1. dio: Neoklopljeni kabeli – Klasa (razred) 1 (EN 50441-1:2006)

  EN 50441-1:2006 Cables for indoor residential telecommunication in-stallations – Part 1: Unscreened cables – Grade 1 (EN 50441-1:2006)

  113. HRN EN 50441-1:2012

  Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambe-nom prostoru – 1. dio: Neoklopljeni kabeli – Klasa (razred) 1 (EN 50441-1:2012)

  EN 50441-1:2012 Cables for indoor residential telecommunication in-stallations – Part 1: Unscreened cables – Grade 1 (EN 50441-1:2012)

  114. HRN EN 50441-2:2008

  Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambe-nom prostoru – 2. dio: Oklopljeni kabeli – Klasa (razred) 2 (EN 50441-2:2006)

  EN 50441-2:2006 Cables for indoor residential telecommunication in-stallations – Part 2: Screened cables – Grade 2 (EN 50441-2:2006)

  115. HRN EN 50441-2:2012

  Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambe-nom prostoru – 2. dio: Oklopljeni kabeli – Klasa (razred) 2 (EN 50441-2:2012)

  EN 50441-2:2012 Cables for indoor residential telecommunication in-stallations – Part 2: Screened cables – Grade 2 (EN 50441-2:2012)

  116. HRN EN 50441-3:2008

  Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambe-nom prostoru – 3. dio: Oklopljeni kabeli – Klasa (razred) 3 (EN 50441-3:2006)

  EN 50441-3:2006 Cables for indoor residential telecommunication in-stallations – Part 3: Screened cables – Grade 3 (EN 50441-3:2006)

  117. HRN EN 50441-4:2012

  Kabeli za telekomunikacijske instalacije u stambe-nom prostoru – 4. dio: Kabeli do 1200 MHz – Klasa (razred) 3 (EN 50441-4:2012)

  EN 50441-4:2012 Cables for indoor residential telecommunication in-stallations – Part 4: Cables up to 1200 MHz – Grade 3 (EN 50441-4:2012)

  118. HRN EN 50445:2008

  Norma porodice proizvoda za dokazivanje usklađe-nosti opreme za elektrootporno i elektrolučno zava-rivanje te srodne procese s osnovnim ograničenjima vezanim uz izloženost ljudi utjecaju elektromagnet-skog polja (0 Hz - 300 GHz) (EN 50445:2008)

  EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fi elds (0 Hz - 300 GHz) (EN 50445:2008)

  119. HRN EN 50491-3:2010

  Opći zahtjevi za elektroničke sustave u stanovima i zgradama (ESSZ) – 3. dio: Zahtjevi električne sigur-nosti (EN 50491-3:2009)

  EN 50491-3:2009 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 3: Electrical safety requirements (EN 50491-3:2009)

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 11 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  120. HRN EN 50491-4-1:2012

  Opći zahtjevi za elektroničke sustave u stanovima i zgradama (ESSZ) i sustave automatizacije i nadzora u zgradama – Dio 4-1: Opći zahtjevi funkcionalne sigurnosti za proizvode namijenjene uklapanju u elektroničke sustave u zgradama i sustave automa-tizacije i nadzora u zgradama (EN 50491-4-1:2012)

  EN 50491-4-1:2012

  General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) (EN 50491-4-1:2012)

  121. HRN EN 50497:2008

  Preporučena ispitna metoda za procjenu rizika izno-javanja omekšivača iz polivinilkloridom izoliranih i oplaštenih kabela (EN 50497:2007)

  EN 50497:2007 Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables (EN 50497:2007)

  122. HRN EN 50520:2010

  Pokrovne ploče i pokrovne trake za zaštitu i upo-zoravanje na položaj ukopanih kabela ili ukopanih cijevi u podzemnim instalacijama (EN 50520:2009)

  EN 50520:2009 Cover plates and cover tapes for the protection and lo-cation warning of burried cables or burried conduits in underground installations (EN 50520:2009)

  123. HRN EN 50525-1:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 50525-1:2011)

  EN 50525-1:2011 Electric cables – Low voltage energy cables of rated vol-tages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 1: General requirements (EN 50525-1:2011)

  124. HRN EN 50525-2-11:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-11: Kabeli za opću primjenu – Savitljivi ka-beli s termoplastičnom PVC izolacijom (EN 50525-2-11:2011)

  EN 50525-2-11:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated vol-tages up to and including 450/750 V (Uo/U) – Part 2-11: Cables for general applications – Flexible cables with thermoplastic PVC insulation (EN 50525-2-11:2011)

  125. HRN EN 50525-2-12:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-12: Kabeli za opću primjenu – Spiralni pri-ključni kabeli s termoplastičnom PVC izolacijom (EN 50525-2-12:2011)

  EN 50525-2-12:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) – Part 2-12: Cables for general applications – Cables with thermoplastic PVC insulation for extensible leads (EN 50525-2-12:2011)

  126. HRN EN 50525-2-21:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-21: Kabeli za opću primjenu – Savitljivi kabeli s umreženom elastomernom izolacijom (EN 50525-2-21:2011)

  EN 50525-2-21:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) – Part 2-21: Cables for general applications – Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation (EN 50525-2-21:2011)

  127. HRN EN 50525-2-22:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-22: Kabeli za opću primjenu – Visoko savit-ljivi kabeli s opletom i s umreženom elastomernom izolacijom (EN 50525-2-22:2011)

  EN 50525-2-22:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-22: Cables for general applications – High fl exibility braided cables with crosslinked elastomeric insulation (EN 50525-2-22:2011)

  128. HRN EN 50525-2-31:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-31: Kabeli za opću primjenu – Jednožilni kabeli bez plašta s termoplastičnom PVC izolacijom (EN 50525-2-31:2011)

  EN 50525-2-31:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-31: Cables for general applications – Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation (EN 50525-2-31:2011)

  129. HRN EN 50525-2-41:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-41: Kabeli za opću primjenu – Jednožilni kabeli s umreženom silikonskom gumenom izolaci-jom (EN 50525-2-41:2011)

  EN 50525-2-41:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-41: Cables for general applications – Single core cables with crosslinked silicone rubber insulation (EN 50525-2-41:2011)

  130. HRN EN 50525-2-42:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-42: Kabeli za opću primjenu – Jednožilni kabeli bez plašta s umreženom EVA izolacijom (EN 50525-2-42:2011)

  EN 50525-2-42:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-42: Cables for general applications – Single core non-sheathed cables with crosslinked EVA insulation (EN 50525-2-42:2011)

  131. HRN EN 50525-2-51:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-51: Kabeli za opću primjenu – Uljno po-stojani upravljački kabeli s termoplastičnom PVC izolacijom (EN 50525-2-51:2011)

  EN 50525-2-51:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated vol-tages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-51: Cables for general applications – Oil resistant control cables with thermoplastic PVC insulation (EN 50525-2-51:2011)

  132. HRN EN 50525-2-71:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-71: Kabeli za opću primjenu – Plosnati kabeli s trakastim (leonskim) vodičem i s termoplastičnom PVC izolacijom (EN 50525-2-71:2011)

  EN 50525-2-71:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-71: Cables for general applications – Flat tinsel cables (cords) with thermoplastic PVC insulation (EN 50525-2-71:2011)

  133. HRN EN 50525-2-72:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-72: Kabeli za opću primjenu – Plosnati kabeli s odvojivim žilama i s termoplastičnom PVC izola-cijom (EN 50525-2-72:2011)

  EN 50525-2-72:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-72: Cables for general applications – Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation (EN 50525-2-72:2011)

 • STRANICA 12 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  134. HRN EN 50525-2-81:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-81: Kabeli za opću primjenu – Kabeli s umreženim elastomernim omotačem za elektroluč-no zavarivanje (EN 50525-2-81:2011)

  EN 50525-2-81:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-81: Cables for general applications – Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding (EN 50525-2-81:2011)

  135. HRN EN 50525-2-82:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-82: Kabeli za opću primjenu – Kabeli s umreženom elastomernom izolacijom za ukrasne rasvjetne lance (EN 50525-2-82:2011)

  EN 50525-2-82:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-82: Cables for general applications – Cables with cro-sslinked elastomeric insulation for decorative chains (EN 50525-2-82:2011)

  136. HRN EN 50525-2-83:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 2-83: Kabeli za opću primjenu – Višežilni kabeli sa silikonskom gumenom izolacijom (EN 50525-2-83:2011)

  EN 50525-2-83:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 2-83: Cables for general applications – Multicore cables with crosslinked silicone rubber insulation (EN 50525-2-83:2011)

  137. HRN EN 50525-3-11:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 3-11: Kabeli s posebnom postojanošću na vatru – Savitljivi kabeli s bezhalogenom termoplastičnom izolacijom i niskim odavanjem dima (EN 50525-3-11:2011)

  EN 50525-3-11:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 3-11: Cables with special fi re performance – Flexible cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke (EN 50525-3-11:2011)

  138. HRN EN 50525-3-21:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 3-21: Kabeli s posebnom postojanošću na va-tru – Savitljivi kabeli s bezhalogenom umreženom izolacijom i niskim odavanjem dima (EN 50525-3-21:2011)

  EN 50525-3-21:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated vol-tages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 3-21: Cables with special fi re performance – Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emi-ssion of smoke (EN 50525-3-21:2011)

  139. HRN EN 50525-3-31:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 3-31: Kabeli s posebnom postojanošću na vatru – Jednožilni kabeli bez plašta s bezhalogenom ter-moplastičnom izolacijom i niskim odavanjem dima (EN 50525-3-31:2011)

  EN 50525-3-31:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated vol-tages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 3-31: Cables with special fi re performance – Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insula-tion, and low emission of smoke (EN 50525-3-31:2011)

  140. HRN EN 50525-3-41:2012

  Električni kabeli – Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do i uključivo 450/750 V (U0/U) – Dio 3-41: Kabeli s posebnom postojanošću na va-tru – Jednožilni kabeli bez plašta s bezhalogenom umreženom izolacijom i niskim odavanjem dima (EN 50525-3-41:2011)

  EN 50525-3-41:2011

  Electric cables – Low voltage energy cables of rated vol-tages up to and including 450/750 V (U0/U) – Part 3-41: Cables with special fi re performance – Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulati-on, and low emission of smoke (EN 50525-3-41:2011)

  141. HRN EN 50557:2012

  Zahtjevi za uređaje za automatsko zatvaranje (ARD) za osigurače i strujne zaštitne sklopke sa i bez zdru-žene nadstrujne zaštite (RCBO i RCCB) za kućanstvo i slične primjene (EN 50557:2011)

  EN 50557:2011 Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses (EN 50557:2011)

  142. HRN EN 60034-1:2008

  Rotacijski električni strojevi – 1. dio: Nazivne vri-jednosti i radna svojstva (IEC 60034-1:2004; EN 60034-1:2004)

  EN 60034-1:2004 Rotating electrical machines – Part 1: Rating and per-formance (IEC 60034-1:2004; EN 60034-1:2004)

  143. HRN EN 60034-1:2012

  Rotacijski električni strojevi – 1. dio: Nazivne vrijed-nosti i radna svojstva (IEC 60034-1:2010, MOD; EN 60034-1:2010+AC:2010)

  EN 60034-1:2010,EN 60034-1:2010/AC:2010

  Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance (IEC 60034-1:2010, MOD; EN 60034-1:2010+AC:2010)

  144. HRN EN 60034-11:2008

  Rotacijski električni strojevi – 11. dio: Termička za-štita (IEC 60034-11:2004; EN 60034-11:2004)

  EN 60034-11:2004

  Rotating electrical machines – Part 11: Th ermal protec-tion (IEC 60034-11:2004; EN 60034-11:2004)

  145. HRN EN 60034-12:2008

  Rotacijski električni strojevi – 12. dio: Zaletna svoj-stva jednobrzinskih trofaznih kaveznih indukcijskih motora (IEC 60034-12:2002+am1:2007; EN 60034-12:2002+A1:2007)

  EN 60034-12:2002,EN 60034-12:2002/A1:2007

  Rotating electrical machines – Part 12: Starting per-formance of single-speed three-phase cage induction motors (IEC 60034-12:2002+am1:2007; EN 60034-12:2002+A1:2007)

  146. HRN EN 60034-14:2008

  Rotacijski električni strojevi – 14. dio: Mehaničke vibracije strojeva visine vratila 56 mm i više – Mje-renje, ocjena i granice žestine vibracija (IEC 60034-14:2003+am1:2007; EN 60034-14:2004+A1:2007)

  EN 60034-14:2004,EN 60034-14:2004/A1:2007

  Rotating electrical machines – Part 14: Mechanical vi-bration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher – Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003+am1:2007; EN 60034-14:2004+A1:2007)

  147. HRN EN 60034-5:2008

  Rotacijski električni strojevi – 5. dio: Stupnjevi za-štite postignuti cjelovitom konstrukcijom rotacij-skih strojeva (IP kod) – Klasifi ciranje (IEC 60034-5:2000+am1:2006; EN 60034-5:2001+A1:2007)

  EN 60034-5:2001,EN 60034-5:2001/A1:2007

  Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of pro-tection provided by the integral design of rotating elec-trical machines (IP code) – Classifi cation (IEC 60034-5:2000+am1:2006; EN 60034-5:2001+A1:2007)

  148. HRN EN 60034-6:2007

  Rotacijski električni strojevi – 6. dio: Načini hlađe-nja (IC kod) (IEC 60034-6:1991; EN 60034-6:1993)

  EN 60034-6:1993 Rotating electrical machines – Part 6: Methods of co-oling (IC Code) (IEC 60034-6:1991; EN 60034-6:1993)

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 13 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  149. HRN EN 60034-7:2008

  Rotacijski električni strojevi – 7. dio: Klasifi -ciranje tipova konstrukcije, načina montaže i smještaja priključne kutije (IM kod) (IEC 60034-7:1992+am1:2000; EN 60034-7:1993+A1:2001)

  EN 60034-7:1993,EN 60034-7:1993/A1:2001

  Rotating electrical machines – Part 7: Classifi cation of types of construction and mounting arrangements (IM Code) (IEC 60034-7:1992+am1:2000; EN 60034-7:1993+A1:2001)

  150. HRN EN 60034-8:2009

  Rotacijski električni strojevi – 8. dio: Označivanje stezaljki i smjera vrtnje (IEC 60034-8:2007; EN 60034-8:2007)

  EN 60034-8:2007 Rotating electrical machines – Part 8: Terminal mar-kings and direction of rotation (IEC 60034-8:2007; EN 60034-8:2007)

  151. HRN EN 60034-9:2008

  Rotacijski električni strojevi – 9. dio: Granice buke (IEC 60034-9:2003, MOD+am1:2007; EN 60034-9:2005+A1:2007)

  EN 60034-9:2005,EN 60034-9:2005/A1:2007

  Rotating electrical machines – Part 9: Noise limits (IEC 60034-9:2003, MOD+am1:2007; EN 60034-9:2005+A1:2007)

  152. HRN EN 60051-1:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 1. dio: Defi -nicije i opći zahtjevi zajednički svim dijelovima (IEC 60051-1:1997; EN 60051-1:1998)

  EN 60051-1:1998 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 1: Defi nitions and general requirements common to all parts (IEC 60051-1:1997; EN 60051-1:1998)

  153. HRN EN 60051-2:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 2. dio: Posebni zahtjevi za ampermetre i voltmetre (IEC 60051-2:1984; EN 60051-2:1989)

  EN 60051-2:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters (IEC 60051-2:1984; EN 60051-2:1989)

  154. HRN EN 60051-3:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 3. dio: Po-sebni zahtjevi za vatmetre i varmetre (IEC 60051-3:1984+am1:1994; EN 60051-3:1989+A1:1995)

  EN 60051-3:1989,EN 60051-3:1989/A1:1995

  Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters (IEC 60051-3:1984+am1:1994; EN 60051-3:1989+A1:1995)

  155. HRN EN 60051-4:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 4. dio: Po-sebni zahtjevi za mjerila frekvencije (IEC 60051-4:1984; EN 60051-4:1989)

  EN 60051-4:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 4: Special requ-irements for frequency meters (IEC 60051-4:1984; EN 60051-4:1989)

  156. HRN EN 60051-5:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 5. dio: Po-sebni zahtjevi za mjerila faze, mjerila faktora snage i sinkroskope (IEC 60051-5:1985; EN 60051-5:1989)

  EN 60051-5:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 5: Special requ-irements for phase meters, power factor meters and syn-chroscopes (IEC 60051-5:1985; EN 60051-5:1989)

  157. HRN EN 60051-6:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 6. dio: Po-sebni zahtjevi za ommetre (mjerila impedancije) i mjerila vodljivosti (IEC 60051-6:1984; EN 60051-6:1989)

  EN 60051-6:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 6: Special requ-irements for ohmmeters (impedance meters) and con-ductance meters (IEC 60051-6:1984; EN 60051-6:1989)

  158. HRN EN 60051-7:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 7. dio: Po-sebni zahtjevi za instrumente s više funkcija (IEC 60051-7:1984; EN 60051-7:1989)

  EN 60051-7:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 7: Special requ-irements for multi-function instruments (IEC 60051-7:1984; EN 60051-7:1989)

  159. HRN EN 60051-8:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instrumenti s izravnim djelovanjem i njihov pribor – 8. dio: Posebni zahtjevi za pribor (IEC 60051-8:1984; EN 60051-8:1989)

  EN 60051-8:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories – Part 8: Special requ-irements for accessories (IEC 60051-8:1984; EN 60051-8:1989)

  160. HRN EN 60051-9:2008

  Pokazni analogni električni mjerni instru-menti s izravnim djelovanjem i njihov pri-bor – 9. dio: Preporučene metode ispitivanja (IEC 60051-9:1988+am1:1994+am2:1995; EN 60051-9:1989+A1:1995+A2:1995)

  EN 60051-9:1989,EN 60051-9:1989/A1:1995,EN 60051-9:1989/A2:1995

  Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and their accessories – Part 9: Recommended test methods (IEC 60051-9:1988+am1:1994+am2:1995; EN 60051-9:1989+A1:1995+A2:1995)

  161. HRN EN 60061-1:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969, MOD+IEC 60061-1L:1987, MOD+IEC 60061-1N:1992, MOD+IEC 60061-1P:1994+IEC 60061-1Q:1994+IEC 60061-1R:1995+IEC 60061-1S:1996+IEC 60061-1T:1996+IEC 60061-1U:1996+IEC 60061-1-V:1997+am21:1998+am22:1999+am23:1999+am24:2000+am25:2001+am26:2001+am27:2001+am28:2002+am29:2002+am30:2002+am31:2003+am32:2003+am33:2003; EN 60061-1:1993+A1:1995+A2:1995+A3:1995+A4:1996+A5:1996+A6:1996+A7:1997+A21:1998+A22:1999+A23:1999+A24:2000+A25:2001+A26:2001+A27:2001+A28:2002+A29:2-002+A30:2002+A31:2003+A32:2003+A33:2003)

  EN 60061-1:1993,EN 60061-1:1993/A1:1995,EN 60061-1:1993/A2:1995,EN 60061-1:1993/A3:1995,EN 60061-1:1993/A4:1996,EN 60061-1:1993/A5:1996,EN 60061-1:1993/A6:1996,EN 60061-1:1993/A7:1997,

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969, MOD+IEC 60061-1L:1987, MOD+IEC 60061-1N:1992, MOD+IEC 60061-1P:1994+IEC 60061-1Q:1994+IEC 60061-1R:1995+IEC 60061-1S:1996+IEC 60061-1T:1996+IEC 60061-1U:1996+IEC 60061-1-V:1997+am21:1998+am22:1999+am23:1999+am24:2000+am25:2001+am26:2001+am27:2001+am28:2002+am29:2002+am30:2002+am31:2003+am32:2003+am33:2003; EN 60061-1:1993+A1:1995+A2:1995+A3:1995+A4:1996+A5:1996+A6:1996+A7:1997+A21:1998+A22:1999+A23:1999+A24:2000+A25:2001+A26:2001+A27:2001+A28:2002+A29:2002+A30:2002+A31:2003+A32:2003+A33:2003)

 • STRANICA 14 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EN 60061-1:1993/A21:1998,EN 60061-1:1993/A22:1999,EN 60061-1:1993/A23:1999,EN 60061-1:1993/A24:2000,EN 60061-1:1993/A25:2001,EN 60061-1:1993/A26:2001,EN 60061-1:1993/A27:2001,EN 60061-1:1993/A28:2002,EN 60061-1:1993/A29:2002,EN 60061-1:1993/A30:2002,EN 60061-1:1993/A31:2003,EN 60061-1:1993/A32:2003,EN 60061-1:1993/A33:2003

  162. HRN EN 60061-1:2008/A34:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am34:2004; EN 60061-1:1993/A34:2004)

  EN 60061-1:1993/A34:2004

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am34:2004; EN 60061-1:1993/A34:2004)

  163. HRN EN 60061-1:2008/A35:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am35:2004; EN 60061-1:1993/A35:2005)

  EN 60061-1:1993/A35:2005

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am35:2004; EN 60061-1:1993/A35:2005)

  164. HRN EN 60061-1:2008/A36:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am36:2005; EN 60061-1:1993/A36:2005)

  EN 60061-1:1993/A36:2005

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am36:2005; EN 60061-1:1993/A36:2005)

  165. HRN EN 60061-1:2008/A37:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am37:2006; EN 60061-1:1993/A37:2006)

  EN 60061-1:1993/A37:2006

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am37:2006; EN 60061-1:1993/A37:2006)

  166. HRN EN 60061-1:2008/A38:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am38:2006; EN 60061-1:1993/A38:2007)

  EN 60061-1:1993/A38:2007

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am38:2006; EN 60061-1:1993/A38:2007)

  167. HRN EN 60061-1:2008/A39:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am39:2007; EN 60061-1:1993/A39:2007)

  EN 60061-1:1993/A39:2007

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am39:2007; EN 60061-1:1993/A39:2007)

  168. HRN EN 60061-1:2008/A40:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am40:2008; EN 60061-1:1993/A40:2008)

  EN 60061-1:1993/A40:2008

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am40:2008; EN 60061-1:1993/A40:2008)

  169. HRN EN 60061-1:2008/A41:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am41:2009; EN 60061-1:1993/A41:2009)

  EN 60061-1:1993/A41:2009

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am41:2009; EN 60061-1:1993/A41:2009)

  170. HRN EN 60061-1:2008/A42:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am42:2009; EN 60061-1:1993/A42:2009)

  EN 60061-1:1993/A42:2009

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am42:2009; EN 60061-1:1993/A42:2009)

  171. HRN EN 60061-1:2008/A43:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am43:2010; EN 60061-1:1993/A43:2010)

  EN 60061-1:1993/A43:2010

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am43:2010; EN 60061-1:1993/A43:2010)

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 15 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  172. HRN EN 60061-1:2008/A44:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am44:2010; EN 60061-1:1993/A44:2010)

  EN 60061-1:1993/A44:2010

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am44:2010; EN 60061-1:1993/A44:2010)

  173. HRN EN 60061-1:2008/A45:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am45:2011; EN 60061-1:1993/A45:2011)

  EN 60061-1:1993/A45:2011

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am45:2011; EN 60061-1:1993/A45:2011)

  174. HRN EN 60061-1:2008/A46:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am46:2011; EN 60061-1:1993/A46:2011)

  EN 60061-1:1993/A46:2011

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am46:2011; EN 60061-1:1993/A46:2011)

  175. HRN EN 60061-1:2008/A47:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 1. dio: Podnošci za žarulje (IEC 60061-1:1969/am47:2011; EN 60061-1:1993/A47:2012)

  EN 60061-1:1993/A47:2012

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 1: Lamp caps (IEC 60061-1:1969/am47:2011; EN 60061-1:1993/A47:2012)

  176. HRN EN 60061-2:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kontrolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969, MOD+IEC 60061-2H:1987, MOD+IEC 60061-2I:1990, MOD+IEC 60061-2K:1992, MOD+IEC 60061-2L:1994+IEC 60061-2M:1994+IEC 60061-2N:1995+IEC 60061-2P:1996+IEC 60061-2Q:1996+IEC 60061-2R:1996+IEC 60061-2S:1997+am18:1998+am19:1999+am20:1999+am21:2000+am22:2001+am23:2001+am24:2001+am25:2002+am26:2002+am27:2002+am28:2003+am29:2003; EN 60061-2:1993+A1:1995+A2:1995+A3:1995+A4:1996+A5:1996+A6:1996+A7:1997+A18:1998+A19:1999+A20:1999+A21:2000+A22:2001+A23:2001+A24:2001+A25:2002+A26:2002+A27:2002+A28:2003+A29:2003)

  EN 60061-2:1993,EN 60061-2:1993/A1:1995,EN 60061-2:1993/A2:1995,EN 60061-2:1993/A3:1995,EN 60061-2:1993/A4:1996,EN 60061-2:1993/A5:1996,EN 60061-2:1993/A6:1996,EN 60061-2:1993/A7:1997,EN 60061-2:1993/A18:1998,EN 60061-2:1993/A19:1999,EN 60061-2:1993/A20:1999,EN 60061-2:1993/A21:2000,EN 60061-2:1993/A22:2001,EN 60061-2:1993/A23:2001,EN 60061-2:1993/A24:2001,EN 60061-2:1993/A25:2002,EN 60061-2:1993/A26:2002,EN 60061-2:1993/A27:2002,EN 60061-2:1993/A28:2003,EN 60061-2:1993/A29:2003

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders (IEC 60061-2:1969, MOD+IEC 60061-2H:1987, MOD+IEC 60061-2I:1990, MOD+IEC 60061-2K:1992, MOD+IEC 60061-2L:1994+IEC 60061-2M:1994+IEC 60061-2N:1995+IEC 60061-2P:1996+IEC 60061-2Q:1996+IEC 60061-2R:1996+IEC 60061-2S:1997+am18:1998+am19:1999+am20:1999+am21:2000+am22:2001+am23:2001+am24:2001+am25:2002+am26:2002+am27:2002+am28:2003+am29:2003; EN 60061-2:1993+A1:1995+A2:1995+A3:1995+A4:1996+A5:1996+A6:1996+A7:1997+A18:1998+A19:1999+A20:1999+A21:2000+A22:2001+A23:2001+A24:2001+A25:2002+A26:2002+A27:2002+A28:2003+A29:2003)

  177. HRN EN 60061-2:2008/A30:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am30:2003; EN 60061-2:1993/A30:2003)

  EN 60061-2:1993/A30:2003

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am30:2003; EN 60061-2:1993/A30:2003)

  178. HRN EN 60061-2:2008/A31:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am31:2004; EN 60061-2:1993/A31:2004)

  EN 60061-2:1993/A31:2004

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am31:2004; EN 60061-2:1993/A31:2004)

  179. HRN EN 60061-2:2008/A32:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am32:2004; EN 60061-2:1993/A32:2005)

  EN 60061-2:1993/A32:2005

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am32:2004; EN 60061-2:1993/A32:2005)

 • STRANICA 16 – BROJ 17 SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  180. HRN EN 60061-2:2008/A33:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am33:2005; EN 60061-2:1993/A33:2005)

  EN 60061-2:1993/A33:2005

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am33:2005; EN 60061-2:1993/A33:2005)

  181. HRN EN 60061-2:2008/A34:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am34:2006; EN 60061-2:1993/A34:2006)

  EN 60061-2:1993/A34:2006

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am34:2006; EN 60061-2:1993/A34:2006)

  182. HRN EN 60061-2:2008/A35:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am35:2006; EN 60061-2:1993/A35:2007)

  EN 60061-2:1993/A35:2007

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am35:2006; EN 60061-2:1993/A35:2007)

  183. HRN EN 60061-2:2008/A36:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am36:2007; EN 60061-2:1993/A36:2007)

  EN 60061-2:1993/A36:2007

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am36:2007; EN 60061-2:1993/A36:2007)

  184. HRN EN 60061-2:2008/A37:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am37:2008; EN 60061-2:1993/A37:2008)

  EN 60061-2:1993/A37:2008

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am37:2008; EN 60061-2:1993/A37:2008)

  185. HRN EN 60061-2:2008/A38:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am38:2009; EN 60061-2:1993/A38:2009)

  EN 60061-2:1993/A38:2009

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am38:2009; EN 60061-2:1993/A38:2009)

  186. HRN EN 60061-2:2008/A39:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am39:2009; EN 60061-2:1993/A39:2009)

  EN 60061-2:1993/A39:2009

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am39:2009; EN 60061-2:1993/A39:2009)

  187. HRN EN 60061-2:2008/A40:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am40:2010; EN 60061-2:1993/A40:2010)

  EN 60061-2:1993/A40:2010

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am40:2010; EN 60061-2:1993/A40:2010)

  188. HRN EN 60061-2:2008/A41:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am41:2010; EN 60061-2:1993/A41:2010)

  EN 60061-2:1993/A41:2010

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am41:2010; EN 60061-2:1993/A41:2010)

  189. HRN EN 60061-2:2008/A42:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am42:2011; EN 60061-2:1993/A42:2011)

  EN 60061-2:1993/A42:2011

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am42:2011; EN 60061-2:1993/A42:2011)

  190. HRN EN 60061-2:2008/A43:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am43:2011; EN 60061-2:1993/A43:2011)

  EN 60061-2:1993/A43:2011

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am43:2011; EN 60061-2:1993/A43:2011)

  191. HRN EN 60061-2:2008/A44:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 2. dio: Grla za žarulje (IEC 60061-2:1969/am44:2011; EN 60061-2:1993/A44:2012)

  EN 60061-2:1993/A44:2012

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lamp-holders (IEC 60061-2:1969/am44:2011; EN 60061-2:1993/A44:2012)

  192. HRN EN 60061-3:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kontrolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969, MOD+IEC 60061-3M:1992, MOD+IEC 60061-3N:1994+IEC 60061-3P:1994+IEC 60061-3Q:1995+IEC 60061-3R:1996+IEC 60061-3S:1996+IEC 60061-3T:1996+IEC 60061-3U:1997+am20:1998+am21:1999+am22:1999+am23:2000+am24:2001+am25:2001+am26:2001+am27:2002+am28:2002+am29:2002+am30:2003+am31:2003; EN 60061-3:1993+A1:1995+A2:1995+A3:1995+A4:1996+A5:1996+A6:1996+A7:1997+A20:1998+A21:1999+A22:1999+A23:2000+A24:2001+A25:2001+A26:2001+A27:2002+A28:2002+A29:2002+A30:2003+A31:2003)

  EN 60061-3:1993,EN 60061-3:1993/A1:1995,EN 60061-3:1993/A2:1995,EN 60061-3:1993/A3:1995,EN 60061-3:1993/A4:1996,EN 60061-3:1993/A5:1996,EN 60061-3:1993/A6:1996,EN 60061-3:1993/A7:1997,

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges (IEC 60061-3:1969, MOD+IEC 60061-3M:1992, MOD+IEC 60061-3N:1994+IEC 60061-3P:1994+IEC 60061-3Q:1995+IEC 60061-3R:1996+IEC 60061-3S:1996+IEC 60061-3T:1996+IEC 60061-3U:1997+am20:1998+am21:1999+am22:1999+am23:2000+am24:2001+am25:2001+am26:2001+am27:2002+am28:2002+am29:2002+am30:2003+am31:2003; EN 60061-3:1993+A1:1995+A2:1995+A3:1995+A4:1996+A5:1996+A6:1996+A7:1997+A20:1998+A21:1999+A22:1999+A23:2000+A24:2001+A25:2001+A26:2001+A27:2002+A28:2002+A29:2002+A30:2003+A31:2003)

 • SRIJEDA, 13. VELJAČE 2013. BROJ 17 – STRANICA 17 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  EN 60061-3:1993/A20:1998, EN 60061-3:1993/A21:1999,EN 60061-3:1993/A22:1999,EN 60061-3:1993/A23:2000,EN 60061-3:1993/A24:2001,EN 60061-3:1993/A25:2001,EN 60061-3:1993/A26:2001,EN 60061-3:1993/A27:2002,EN 60061-3:1993/A28:2002,EN 60061-3:1993/A29:2002,EN 60061-3:1993/A30:2003,EN 60061-3:1993/A31:2003

  193. HRN EN 60061-3:2008/A32:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am32:2003; EN 60061-3:1993/A32:2003)

  EN 60061-3:1993/A32:2003

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am32:2003; EN 60061-3:1993/A32:2003)

  194. HRN EN 60061-3:2008/A33:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am33:2004; EN 60061-3:1993/A33:2004)

  EN 60061-3:1993/A33:2004

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am33:2004; EN 60061-3:1993/A33:2004)

  195. HRN EN 60061-3:2008/A34:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am34:2004; EN 60061-3:1993/A34:2005)

  EN 60061-3:1993/A34:2005

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am34:2004; EN 60061-3:1993/A34:2005)

  196. HRN EN 60061-3:2008/A35:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am35:2005; EN 60061-3:1993/A35:2005)

  EN 60061-3:1993/A35:2005

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am35:2005; EN 60061-3:1993/A35:2005)

  197. HRN EN 60061-3:2008/A36:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am36:2006; EN 60061-3:1993/A36:2006)

  EN 60061-3:1993/A36:2006

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am36:2006; EN 60061-3:1993/A36:2006)

  198. HRN EN 60061-3:2008/A37:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am37:2006; EN 60061-3:1993/A37:2007)

  EN 60061-3:1993/A37:2007

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am37:2006; EN 60061-3:1993/A37:2007)

  199. HRN EN 60061-3:2008/A38:2008

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am38:2007; EN 60061-3:1993/A38:2007)

  EN 60061-3:1993/A38:2007

  Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Ga-uges (IEC 60061-3:1969/am38:2007; EN 60061-3:1993/A38:2007)

  200. HRN EN 60061-3:2008/A39:2012

  Podnošci i grla za žarulje, granična mjerila za kon-trolu zamjenjivosti i sigurnosti – 3. dio: Granična mjerila (IEC 60061-3:1969/am39:2009; EN 60061-3:1993/A39:2009)

  EN 60061-3:1993/A39:20