narodne novine srijeda, 4. studenoga 2015. · pdf file 2019-12-26 · stranica 26...

Click here to load reader

Post on 29-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 24 – BROJ 121 SRIJEDA, 4. STUDENOGA 2015.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVI koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

  Članak 19. Iza članka 35. dodaje se novi članak 35a. koji glasi: Do uspostave aplikacije za rad Registra djelatnosti gospodare-

  nja otpadom Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama najmanje jednom mjesečno objavljuje podatke iz očevidnika propisane Dodat- kom XVI ovog Pravilnika.

  Članak 20. Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa

  na snagu trideseti dan od dana objave. Klasa: 351-01/15-04/32 Urbroj: 517-01-15-7 Zagreb, 28. listopada 2015.

  Ministar Mihael Zmajlović, v. r.

  DODATAK I

  POPIS DJELATNOSTI I PRIPADAJUĆIH POSTUPAKA ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA GOSPODARENJE

  OTPADOM DJELAT-

  NOST POSTUPAK

  OPORABA OTPADA

  R1 Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije *

  R2 Obnavljanje/regeneracija otpadnog otapala R3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje

  se ne koriste kao otapala R4 Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva

  metala R5 Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih

  materijala R6 Regeneracija otpadnih kiselina ili lužina, R7 Oporaba otpadnih sastojaka koji se koriste za smanji-

  vanje onečišćenja R8 Oporaba otpadnih sastojaka iz katalizatora, R9 Ponovna prerada otpadnih ulja ili drugi načini ponov-

  ne uporabe ulja R10 Tretiranje tla otpadom u svrhu poljoprivrednoga ili

  ekološkoga poboljšanja R11 Upotreba otpada nastalog bilo kojim postupkom

  navedenim pod R1-R10 R12 Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg od postu-

  paka oporabe navedenim pod R1-R11 R13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka

  oporabe navedenim pod R1-R12 PU Priprema za ponovnu uporabu

  ZBRINJA- VANJE OTPADA

  D1 Odlaganje otpada u ili na tlo D2 Obrada otpada na ili u tlu D3 Duboko utiskivanje otpada D4 Odlaganje otpada u površinske bazene D5 Odlaganje otpada na posebno pripremljeno odlagalište D7 Ispuštanje otpada u mora/oceane uključujući i ukopa-

  vanje u morsko dno (potapanje otpada)

  obrascu ONTO-P propisanom Dodatkom XII ovog pravilnika, kao jedinstveni dokument za pravnu osobu odnosno fi zičku osobu – obrtnika koja obavlja djelatnost prijevoza otpada.

  (3) U slučaju gradilišta, Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za lokaciju gradilišta dužan je voditi glavni izvođač radova na tom gradilištu, osim ukoliko je ugovorom tog izvođača radova i:

  – investitora investitor određen kao osoba koja je dužna voditi taj očevidnik ili

  – drugog izvođača radova na tom gradilištu taj drugi izvođač radova određen kao osoba koje je dužna voditi taj očevidnik.

  (4) U slučaju kad proizvođač proizvoda zaprima otpad suklad- no obvezi propisanoj člankom 42. stavkom 7. Zakona i posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, za taj otpad proizvođač proizvoda nije dužan voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.

  (5) Obrazac očevidnika o nastanku i tijeku otpada, te upute za njegovo popunjavanje, propisani su Dodatkom XII ovog Pravilnika.

  (6) Podaci iz Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, osim po- dataka Očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojega je dužan vo- diti prijevoznik otpada (ONTO-P obrazac), dostavljaju se jednom godišnje Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu sukladno posebnom propisu koji uređuje registar onečišćivanja okoliša.«.

  Članak 17. Iza članka 33. dodaje se novi članak 33a. koji glasi:

  »Članak 33a. (1) Prateći list se ne ispunjava za slučaj kad: – proizvođač miješanog komunalnog otpada odnosno bioraz-

  gradivog komunalnog otpada (fi zička osoba (građanin), pravna osoba ili fi zička osoba – obrtnik) predaje taj otpad davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada odnosno bioraz- gradivog komunalnog otpada,

  – proizvođač otpada predaje odgovarajući otpad putem spre- mnika za odvojeno sakupljanje otpada postavljenog na javnoj povr- šini sukladno članku 35. stavku 1. točki 2. Zakona,

  – fi zička osoba (građanin) predaje osobi koja upravlja reciklaž- nim dvorištem otpad za kojega je propisana obveza preuzimanja u reciklažnom dvorištu,

  – fi zička osoba (građanin) predaje glomazni otpad davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,

  – se otpad ne predaje u posjed drugoj osobi (npr. u slučaju kad vlasnik otpada ugovori odgovarajuću obradu otpada koju iz usluge obavlja osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom na lokaciji na kojoj se otpad nalazi kao i kad se obavlja oporaba odnosno zbrinjavanje otpada na mjestu nastanka tog otpa- da, uz uvjet da nakon obrade obrađeni otpad ostaje na istoj lokaciji),

  – osoba predaje određeni otpad proizvođaču proizvoda suklad- no obvezi propisanoj člankom 42. stavkom 7. Zakona i posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada,

  – se obavlja trgovanje otpadom na malo, – se obavlja predaja brodskog otpada u odgovarajući prihvat-

  ni uređaj u luci sukladno posebnom propisu koji uređuje Pomorski zakonik.«

  Članak 18. Dodaci I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV

  Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. broj 23/14 i 51/14 – ispravak) zamjenjuju se dodacima I, II, III, IV, V,

  mtomicic Rectangle

  mtomicic Rectangle

 • SRIJEDA, 4. STUDENOGA 2015. BROJ 121 – STRANICA 25 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  D14 Ponovno pakiranje otpada prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod D1-D13

  D15 Skladištenje otpada prije primjene bilo kojeg od postupaka zbrinjavanja navedenim pod D1-D14

  DRUGA OBRADA OTPADA

  PP Priprema prije oporabe ili zbrinjavanja

  SAKU- PLJANJE OTPADA

  S Sakupljanje otpada IS Interventno sakupljanje otpada

  * osim energetske oporabe otpada u skladu s uvjetima propisanim člankom 11. i Dodatkom XV ovog Pravilnika

  D8 Biološka obrada otpada koja nije specifi cirana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1-D12

  D9 Fizikalno-kemijska obrada otpada koja nije specifi ci- rana drugdje u ovim postupcima, a koja za posljedicu ima konačne sastojke i mješavine koje se zbrinjavaju bilo kojim postupkom navedenim pod D1-D12

  D10 Spaljivanje otpada na kopnu D12 Trajno skladištenje otpada D13 Spajanje ili miješanje otpada prije podvrgavanja bilo

  kojem postupku navedenim pod D1-D12,

  DODATAK II.

  IZJAVA O VLASNIŠTVU OTPADA REDNI BROJ IZJAVE    

  redni broj izjave u danu/datum1

    PRODAVATELJ OTPADA  IME  

       

    PREZIME   DATUM ROĐENJA BROJ OSOBNE ISKAZNICE2

  OIB2

  DRŽAVLJANSTVO3

   

  BROJ PUTOVNICE3    

  BROJ ŽIRO RAČUNA PRODAVATELJA OTPADA      

  PODACI O OTPADU4 VRSTA OTPADA (ključni broj) NAZIV KOLIČINA

      kom. m3 kg                                        

  PORIJEKLO OTPADA

    Izjavljujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je gore navedeni otpad moje vlasništvo  i da druge osobe ne polažu pravo vla- sništva na otpad naveden u ovoj izjavi te dajem suglasnost da se moji osobni podaci sadržani u ovoj izjavi mogu dalje koristiti za potrebe gospodarenja otpadom.  U ____________________________  ___________________ mjesto, ulica i br. datum ________________________________ potpis prodavatelja  

  1 datum u rednom broju izjave upisuje se na način da se navodi sljedećim redom: dan, mjesec, godina (primjer broja izjave: 46/01022015) 2 upisuje se u slučaju kad prodavatelj ima hrvatsko državljanstvo, pri čemu se ne upisuje državljanstvo i broj putovnice već se u ta polja upisuje oznaka »X«; 3 upisuje se u slučaju kad prodavatelj nema hrvatsko državljanstvo, pri čemu se ne upisuje broj osobne iskaznice i OIB već se u ta polja upisuje oznaka »X«; 4 Tablica Podaci o otpadu može sadržavati i veći broj redaka ovisno o potrebi.

 • STRANICA 26 – BROJ 121 SRIJEDA, 4. STUDENOGA 2015.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DODATAK III.

  POPIS OT PADA KOJEG JE OSOBA KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM DUŽNA ZAPRIMATI NAZIV VRSTA OPIS

  problematični otpad  

  20 01 13* otapala 20 01 14* kiseline 20 01 15* lužine 20 01 17* fotografske kemikalije 20 01 19* pesticidi 20 01 21* fl uorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofl uorougljike 20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25* 20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari 20 01 29* deterdženti koji sadrže opasne tvari 20 01 31* citotoksici i citostatici 20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji

  sadrže te baterije 20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne

  komponente 20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari 16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključuju