narodne novine petak, 2. sije¤’nja 2009. stranica 208...

Download NARODNE NOVINE PETAK, 2. SIJE¤’NJA 2009. stranica 208 ¢â‚¬â€œ broj 1 narodne novine petak, 2. sije¤’nja

Post on 13-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 208 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  III. OBRASCI O JAMSTVENOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

  Naziv kreditne institucije: MB kreditne institucije:

  Obrazac JKAP Jamstveni kapital Oznaka izvješ a: Datum:

  Redni broj

  Naziv Iznos

  1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3. 3.a 3.b 3.1. 3.2. 3.3.

  3.4.

  3.5.

  3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

  3.10.

  3.11.

  3.12. 3.13. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.vi 5.tr 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.6.1. 6.6.2. 6.7.

  OSNOVNI KAPITAL Redovne i nekumulativne povlaštene dionice

  Upla ene redovne dionice Upla ene povlaštene dionice (osim kumulativnih povlaštenih dionica) (-) Vlastite dionice

  Rezerve i zadržana dobit Rezerve Kapitalna dobit od kupnje i prodaje vlastitih dionica (-) Kapitalni gubitak od kupnje i prodaje vlastitih dionica Zadržana dobit (-) Gubici proteklih godina Dobit teku e godine (-) Gubitak teku e godine (-) Neto dobici od kapitaliziranoga budu eg prihoda od sekuritizirane imovine

  Rezerve za op e bankovne rizike (-) Nematerijalna imovina (-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju dionica kreditne institucije (-) Nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog uskla ivanja financijske imovine raspoložive za prodaju (-) Gubitak po transakcijama zaštite (-) Dobit na osnovi obveza vrednovanih po fer vrijednosti (promjena kreditnog rejtinga) (-) Ostalo Manjinski udio Ostale negativne konsolidirane rezerve (-) Pozitivne konsolidirane rezerve DOPUNSKI KAPITAL I Upla ene kumulativne povlaštene dionice (-) Vlastite kumulativne povlaštene dionice Hibridni instrumenti Podre eni instrumenti (-) Podre eni instrumenti iznad ograni enja Višak rezervacija prema IRB pristupu (-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani hibridnim ili podre enim instrumentima (-) Neotpla eni iznos kredita odobrenih za kupnju kumulativnih povlaštenih dionica kreditne institucije (-) Dopunski kapital I iznad ograni enja ODBITNE STAVKE Od toga: (-) Odbijeno od osnovnoga kapitala Od toga: (-) Odbijeno od dopunskoga kapitala I

  (-) Izravna ili neizravna ulaganja u druge kreditne i financijske institucije (više od 10% kapitala) (-) Ulaganja u podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (više od 10% kapitala) (-) Višak ukupnog iznosa ulaganja u kapital, podre ene i hibridne instrumente drugih kreditnih i financijskih institucija (iznad 10% jamstvenoga kapitala same kreditne institucije) (-) Izravna ili neizravna ulaganja u društva za osiguranje, društva za reosiguranje i koncerne osiguravatelja (više od 10% kapitala)

  (-) Ulaganja u dopunski kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje ili koncerna osiguravatelja u kojima kreditna institucija ima izravna ili neizravna ulaganja (više od 10% kapitala)

  (-) Manjak rezervacija prema IRB pristupu i o ekivani gubitak po vlasni kim ulaganjima (-) Iznos izloženosti sekuritizacijskih pozicija (ponder rizika 1250%) (-) Slobodne isporuke (-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema pravnim osobama nad kojima kreditna institucija ima kontrolu (-) Potraživanja i potencijalne obveze (po povlaštenim uvjetima) prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (-) Potraživanja i potencijalne obveze osigurani dionicama drugih kreditnih institucija koje ne kotiraju na priznatim burzama (-) Iznos prekora enja ulaganja u kapital nefinancijskih institucija (-) Ulaganja u kapital društava koja su isklju ena iz grupe kreditnih institucija u RH

  DOPUNSKI KAPITAL II Kratkoro ni podre eni instrumenti (-) Neiskorišteni dopunski kapital II (-) Dopunski kapital II iznad ograni enja JAMSTVENI KAPITAL Jamstveni kapital za velike izloženosti i ograni enja ulaganja Jamstveni kapital za pokrivanje tržišnih rizika BILJEŠKE: Izglasane dividende teku e godine Ispla ene dividende teku e godine

  Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na pojedina noj osnovi Od toga: Ispravci vrijednosti i rezervacije za gubitke na skupnoj osnovi

  O ekivani gubitak prema IRB pristupu

  Rezerve kapitala ostvarene izdavanjem dionica (osim kumulativnih povlaštenih dionica) Rezerve za vlastite dionice Neuklju ena dobit teku e godine Ispravci vrijednosti i rezervacije prema IRB pristupu

 • PETAK, 2. SIJEČNJA 2009. BROJ 1 – STRANICA 209 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Naziv kreditne institucije: MB kreditne institucije:

  Obrazac SAJK Ukupni kapitalni zahtjev i stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala Oznaka izvješ a: Datum:

  Iznos Pokrivenost osnovnim kapitalom

  Pokrivenost dopunskim kapitalom I

  Pokrivenost dopunskim kapitalom II

  1 2 3 4 1. JAMSTVENI KAPITAL 1.1. OSNOVNI KAPITAL 1.2. DOPUNSKI KAPITAL I 1.3. DOPUNSKI KAPITAL II 2. KAPITALNI ZAHTJEVI 2.1.

  2.1.1. Standardizirani pristup (SP) 2.1.1.1. SP razredi izloženosti isklju uju i sekuritizacijske pozicije 2.1.1.2 IRB razredi izloženosti isklju uju i sekuritizacijske pozicije 2.1.1.3 Sekuritizacijske pozicije SP 2.1.2. Pristup temeljen na internim rejting sustavima (IRB pristup) 2.1.2.1

  2.1.2.2

  2.1.2.3 Vrijednosni papiri IRB 2.1.2.4 Sekuritizacijske pozicije IRB 2.2. 2.3.

  2.3.1. 2.3.2.

  2.3.3.

  2.3.4.

  2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.

  2.3.8.

  2.4. UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA OPERATIVNE RIZIKE 3. POKRIVENOST KAPITALNIH ZAHTJEVA KAPITALOM 4. STOPA ADEKVATNOSTI JAMSTVENOG KAPITALA

  Naziv Redni broj

  UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA KREDITNI RIZIK, RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE, RAZRJE IVA KI RIZIK I RIZIK SLOBODNE ISPORUKE

  IRB pristup kad se ne primjenjuju niti vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) niti konverzijski faktori IRB pristup kad se primjenjuju vlastite procjene gubitka u trenutku neizvršavanja obveze (LGD) i/ili konverzijski faktori

  Kapitalni zahtjevi za valutni rizik

  Kapitalni zahtjevi za rizik pozicije u opcijama

  Kapitalni zahtjevi za rizik prekora enja dopuštenih izloženosti

  Kapitalni zahtjevi za pozicijske rizike, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima

  UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA RIZIK NAMIRE/ISPORUKE UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

  Kapitalni zahtjevi za specifi ni pozicijski rizik dužni kih instrumenata

  Kapitalni zahtjevi za op i pozicijski rizik dužni kih instrumenata

  Kapitalni zahtjevi za rizik ulaganja u vlasni ke vrijednosne papire

  Kapitalni zahtjevi za robni rizik

  Naziv kreditne institucije: MB kreditne institucije:

  Obrazac KONS Kapitalni zahtjev lanica grupe kreditnih institucija u RH Oznaka izvješ a: Datum:

  NAZIV DRUŠTVA MATI NI BROJ

  Kapitalni zahtjev za kreditni rizik, uklju uju i sekuritizacijski, rizik

  druge ugovorne strane, rizik razrje ivanja i rizik slobodne

  isporuke

  Kapitalni zahtjev za rizik

  namire/isporuke

  Kapitalni zahtjev za

  pozicijske rizike

  Kapitalni zahtjev za

  valutni rizik

  Kapitalni zahtjev za robni rizik

  Kapitalni zahtjev za

  prekora enje dopuštenih izloženosti

  Kapitalni zahtjev za operativni

  rizik

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KREDITNA INSTITUCIJA PODRE ENO DRUŠTVO PODRE ENO DRUŠTVO

  UKUPNO KAPITALNI ZAHTJEVI

  GRUPA KREDITNIH INSTITUCIJA U RH

  UKUPNI KAPITALNI ZAHTJEVI

 • STRANICA 210 – BROJ 1 PETAK, 2. SIJEČNJA 2009.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Naziv kreditne institucije: Obrazac SP Izloženost kreditnom riziku prema Standardiziranom pristupu MB kreditne institucije:

  Oznaka izvješ a: Datum:

  GARANCIJE/JAMSTVA I KONTRAGARANCIJE

  KREDITNE IZVEDENICE

  JEDNOSTAVNA METODA

  FINANCIJSKOGA KOLATERALA

  OSTALI INSTRUMENTI MATERIJALNE

  ZAŠTITE

  (-) UKUPNI ODNOS

  UKUPNI DONOS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  1 UKUPNA IZLOŽENOST

  RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA VRSTI

  2 Bilan ne stavke

  3 Izvanbilan ne stavke

  4 Transakcije povezane s vrijednosnim papirima i transakcije s dugim rokom namire

  5 Izvedeni financijski instrumenti

  6 Ugovori o obnovi i drugi ugovori o netiranju

  RAŠ LANJIVANJE UKUPNE IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA

  7 0%

  8 od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AK

  9 transakcije unutar grupe kreditnih institucija

  10 10%

  11 20%

  12 od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AKI

  13 35%

  14 50%

  15 od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AKI

  16 osigurano poslovnom nekretninom

  17 75%

  18 100%

  19 od ega: bez procjene priznate VIPKR ili AKI

  20 dospjela nenapla ena potraživanja

  21 150%

  22 od ega: dospjela nenapla ena potraživanja

  23 visokorizi na potraživanja

  24 Ostali ponderi rizika

  ** u ozna ena polja navesti naziv VIPKR (AKI) ije kreditne rejtinge banka koristi

  od ega: RIZIK DRUGE UGOVORNE

  STRANE

  RAŠ LANJIVANJE POTPUNO PRILAGO ENIH VRIJEDNOSTI

  IZLOŽENOSTI IZVANBILAN NIH STAVAKA PO KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

  0% 100%

  TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA - SLOŽENA METODA

  FINANCIJSKOGA KOLATERALA

  USKLA ENJE IZLOŽENOSTI KOREKTIVNIM

  FAKTOROM (EVA-E)

  FINANCIJSKI KOLATERAL -

  PRILAGO ENA VRIJEDN

Recommended

View more >