Kazivanja o Vjerovjesnicima, Hafiz Ibn Kesir

Download Kazivanja o Vjerovjesnicima, Hafiz Ibn Kesir

Post on 04-Jul-2015

126 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Naziv na arapskom:</p> <p>.\:-\J,-i.Kasasu-l-enbija' Rcdaktufa: hf7. Hasan Popara Stmanikolrsultant: Muharem Omerdi Urcdnik: Fahrudin Sijamhodzit Lcktor: Aida Krzid Korektura: ^bdulmedZid Nezo Abdulvaris Ribo DTP: Semir SiSit Izdavat: IIum d.o.o.- Buzim Prodaja distribucija: i i Iu m.d.o.o@-t ail.c om gm t l : 0 6 21 5 71 t l 0</p> <p>i\KrVf; &gt;-VV-UlYHafiz Ibn Kesir</p> <p>KAZIVANJA O VJEROVJESNICIMAIzvore priredio: Muhammed Ahmed Abdulaziz</p> <p>Preveoi</p> <p>Ahmed AdiloYi</p> <p>god. BuZim1428.-2007,</p> <p>RIJE IZDAVAA</p> <p>vala Allahu s Koji je objavioknjigu (Kur'an) u kojoj su vijesti o onimapre nasi onimakoji e doiposlijenas,i Koji gaje uinio od Knjigom sauvanom svih izmjena i devijacija Atla!. J*.1: -1i zastitei uvanjaKur'ana,-pa kaZe: preuzeoobavezu direktnona Seb-e i Kur'an objvljuiemozaistatemoMi nadnjin bdjeti (El-HidZr'9 ) uistinu, ; i Nekaje salavat selamna Muhammeda nakonkojeg nemaposlanika, su o jednevjere."Kazivanja vjerovjesnicima srno koji kaze;"Mi, vjerovjesnici togaStoseu njima zbog dok suu istovrijemetuzne, i rijeiprijatne zanimljive od naroaima kojihje Allah 'i8 nekeuniltio a nekespasio' gvori o-proilim i o U kazivanjirra vjerovjesnicima njihovim narodimasu velike poukei o Ll AllahB kaZe: kazivaniina nji taic poka:ootlekoii su razumom uDute. Ku, on Nie izniiljeno hesiedaon p't:naje clas i"ttniL kntigcpriie olbdareni. je i njegaobjavtjene, objainiavasre, i putokaz i milost narodakoji ujeruje (Jsuf. 11.) 1 da robovikojeje On odabrao su vjerovjesnici Njegoviodabrani Allahovi,gB poast im posbnu i sworenja ukazao Njegai Njegovih izmedu posrednici budu Oni poslaoobjr,'u. su i poredtoga ito su ljudskabia,bili sa tirneito imje i. bogobojaznoldu,zbog i znnjimo Allahu , ibadetima najveom najveim nijedan nije prenosenja vjere Allah.6 ostavio emanet da toga zaslu2iii ponesu su od poslanika nekogko e im prenijetiposlanicu, ili od u du i- nije poslao a opominies' ljudi koji su slijedilinjihovput Allah Jg kazerTwje ie da dobrih 7 ko nirotlie inao onoga gaie a Pravipul uputitao-(Er-Rad, ) i a "e svaki (F kojigaje opominiao. ati,24 ) kone nije doiaoonaj bilonaroda '* Muhammeda time Stogaje uinio naiegposlanika Allah JEje poastio time ito nasje uiio a (vodoin)svih vjerovjesnika, nasje poastio imamom je neka Allahovsalavati,segLP:j:e"] (mmetom), njegovim -sve iljedbenicirna poslanike.Knjiga je nazvanaKAZMNJA- O vjerovjesnikei n zbog toga Stoje u akidi o a VJEROVJ'ESNiCIMAne kazivanja poslanicirra ali poznato je svaki poslanikvjerovjesnik, svaki.vjerovjesnik (vjerovanju) da i i kazivanja o vjerovjesnicima o obuhvada pa nije poslanik, prematomeona poslanicima. i sve nijespomenuo Poslanike ukazatt Allah;4 u Kur'anu da O\djezelrmo U vjerovjesnike. vezi toga Uzvileni veli: I paslanicimao koiima smopre o kaziralii poslanicima kojimati nismokaztvdli. (En-Nisa',164.)</p> <p>Takoder treba da znamo zbog koje svrhc su slati poslanici, a one su mnogoblolne: a.) ouvar!e Allallove vjerc. b) da ljudi upoznaju svoga Gospodarai Njenru jedinorn inc ispra\.an ib^det, c) da ih upozorena svrhu zbog koje su stvoreni,i rra kaju da iznesudokaz ptotrvAllahovihJ3 stvorenja, e buduvjerovali. ako Allah ei,liaze: O poslanicina koji su radosner,iesti i aponene dona.rili,dd liutli po:;liie poslanika ne bi nlkal,.va opravdanjapred Allahon inali - a,lllah silan i ntudar (En Nis', 165.) le Takodelje bitno sponrenuti su vjerovjesnici da irnali najvedaiskulenja zbog plenoscnjaAllahove \'jcrc. ^-eki od njih su nueni, drugi su utrijani i lo svc zlrog toga da ostaoenajskupljastvar a toje Islam, Allahova JF,r'jera,i da se ljudi Lrpute Plaviput. Da 13iljc7c. lSLrhlrijaMuslil]]da.icPoslanik u Bici na Uhudukadaje ranjen i 4: reliar: Ncic sc spasiti nlrod koji okrvavilice svogavjerovjesnika", paje torl rlrliorn olrilrlicir aj.1.,r1 /,:,/,,, j,/ry.rl li te On pofuianie nJiho|opriniti ,rr le f) i ! t r c i l i i t a t i l t l , t' / t ) r i t i i t , t t ) l i . \ t - n i t a n a s i l n i c i . l A l,iL n r n . 2 8 . ) I ji d a L r c l u A l l a h o v u r , j c r l u \llxh.\x,!, rolja i: bill diri o|rr)sr \ i(rllinrnre. ( rsr nam ic cla boS|jrhon nafodlr fledstavirro knjigu KAZIVANJA O \.llrlio\r.l]'S\la]l\Ir\ eLrtora Hafi7albn l(csiraLrizdanju kornesu izvrene a korcklurei isplallic Nasrojali snlo da slil liniigc bude laganijednostavan za svc liatcgoliic italeca. a U sunlonr pre!odcojLl, reccnzijii korekluliucslvovala gr'upa je istaknutih projisLnai stjunjaka ove oblasti. kraju nolimo Allaha F, da prirnj od iz Na nas o\.o djelo, da se stniiuje njegovomautoru.da naeradi svakog ko jc cstvovao izdavanju knjige,ida budeod koristisvakomdiraocu. u ove Zahvaljujcuro Allahu jts na lo-aju StosrDo kao Mu zahvalilij ua poaetku.</p> <p>PREVODIOCA PREDGOVOR</p> <p>ekaje ncizmjema hvala Ailahu , Stvoriteiju svega,Svemoguem, Sveir,ajuem,Onome Kone e se sve watiti- Neka je salavat I od selamna najodablanijeg svih ljudi ivjerovjesnika,posljednjeg Muhamrneda 1: BoZijegposlanika, Ebu el-!-ida' IsDail ibn Kesil ic jedno od najpoznatijih iurela u nekoliko Rodelljc 700 god po Hidiri, odnosno1301 islarrskihznanosti. disciplina j+-i, u Busri kod Damaska. U iestoj godini Zivota seh -u godiire po lsau 1373' god.po HidZri,odnosno slnrti,774. gdjezivi iradi svedo svo.ie bamask. god.po lsau t9. Potieiz uglede ulcrnanskcporodice, tako da se vllo rano poeo baviti islarnskihznanosti.U jedanaestojgodini svoga Zivota nauioJe izuavaltjem i a Kur'annapamet. poslijcje savladao uenjeKur'ana na priznatim kiraetima' poboznosu snagom I moralnimkvalitetima, Allah gajc obdarioizuzetnim tadainjeg autoritetima prednajvcim Znajcte stjecao paneja irazluivanja. tako da ie u svoic vrrjee postao najvei strunjak u viSe svijcta. islarnskog ihistor5i hadisu posebno tc1'.siru, u disciplrrra, naunih je velik broj djela iz raznih znanosti,od kojih emo ovdle Napisao izuzetDo navesti sanrotri: 1. TEFSIRU-L KUR'ANI.L-AZIM (TEFSIR VELIANSTVENOG tcfsira i KUR'ANA). Ovo djelo je jedan od najpoznatijih najpopulamih je veliki broj izdanja, jc a uope. i dau-tlanas mozda najitani tefsir. Dozivio u obliku. Obinoje Starnpan etiri torna Tipian ito u punomlto u skraenotn je pimjer tradicioralnog tefsim. 2, SERF]U SAHIHI-L-BUHARI (I(OMENTAR BU}IARIJINOG SAHIILA). ali Ovo djeloje iz oblastihaclisa, ga autor nije uspio dovrsiti 3. EL-BIDAJEVE-N-NIIIAJE OETAK I KRAJ). Ovo je jedno od najveih historijskihdjela uopte, posebnoiz oblasti historije Islama U njel1tu autol ilna jcdinstven pristup toj ternatici.On je tu obradio period od stvaranja sviietai Adernir{tq prei(o histo jskilr dogadajasve do 768. god. po HidZri proZivljenja i ulaska je (kada djelo dovrseno),pa do predznakaSmakas-vijeta, Zato ijeste nazvano:POCETAK I KRAJ. Stampano u Die ret i DZehennem. je viSeputa,uglavnon u etn'lacst velikih tolnova.</p> <p>je Djclo KAZIVANJ.,\ O VJEROVJDS1.\lclMA sarno jedan dio tog KRAJ. Alrtor u njemu obradujeperiod od Adema oglonmog djcla POETAI( I ,r,-rdo lsra ,-'i!. Kao poznali islaDrski koristio sc sLjedeim tladicionalist. uenjaka ponekad i od Iladisonr.predajarna islatnskih r1.,,)finu:I{Lr'lmon1. r r r r lL f i a a n ri j c \ rc j a . , Ir'r[L].1, prccizan. Npr. kod citiranjabilo kojeg hadisaon i)ri r(,1r. lr' .r,' l.r:Linjc ako.jeto potrcbno. llicgove vjerodostojnosti, [ro i slepcn r,rL' l,,r r.r lrifir,,i1. L,JL nasijeilaon vlcmo navodi zliite r'cgrstlirtol-llalranog l'.r,r r i.r',.irrsrotrrD da bi se o da nakor toga oprcdjelioza onu koja ie prtri.r...iuli i sLrproinczla. ' j; :rrr lrrip. Obianobi riLkon A to!.a|cltao: Allah,najbolje, 'L(i LLrxlrrrnc trcl)a izncnr(liti i zbuniti,ier su djela klasiinih autora do pisana. Naie. na bosanskoln obiino lxr tat natr't r,lr,rrslilh znuno-(tr .icziku rLgla\1tour susrelitli dlclirnagdjeje ve odabma sa rerlasnrosc iz ovc oblusLr pfcdiLjr i siuro orla sc navodi. Medutil'll,ovo jc ina rli jr|ociost,-rinitrr pa jeclno najopiirnrlih da djelaiz ove oblasti, smo slnatrali ocl iuirps lioln.lcTilirr ga tleLlrl-.r cstiu cijclosti. bezskracnja. c\</p> <p>BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM</p> <p>'un, hidIljtjuli ti a\'oj Kut lrli ti a ajljep.iint dogaclaii t.l li,:t.LLie itrliopt i.ienjcgd,:uisto, ni:i tti!td :naa (.litsuf.i.) ro, ),li sntoslttli poslanikei pt ije teh(. O ntkinu rxl njih sntoti kt.ituli,( a a , e l . i ) i n i s t n o . . .E l M u ' m i n , 7 t l . ) i\Ii i.t nti i.\pti(\dti niilto| tlog.kldl istinita.. (El Kch1. 1l.) ,1 sctst'int otini doeattejiDru kqc ti lid.ie la a posldni(inla Mi ti\'tiiulelr) pattlid i opontcna|j(nti(it]td. (l hld. 120.) ^Dle st ce. I u d into li .je do.ila istitid, L| Ia:iwn.linta o nlinte.aislo i tu po ke:o ra:untont obclarette. K t. dn ni.jc i:t]tiilja ga\ot, nego pottnlo otrog ito je ptite abja|lletto, obla!ttjetle svih \tr(ri i uput.t i ttlilo.tt not adu kaji |ieMjc (Jslll. 1 I 1.) ... Zttto h.!.11j tini lotulojintu, la bi oni t a:nrr.iali.(lll-A'r'irf. 176.) o Ib ie Nai lako- koii snto doli lhtohint t)ftni\' itiego\t! narc a. \li cliiettto nu ti:ok: stcpcnt onoga koga t\li halento. Troj Co.tpodar ja:cti\ld t)tttdor i :t,r':nttjuii. 1'l pokloni.;ntontu Ishulia i.kt kLtho, sukog uputisnto u .\uhu i ) ta jai /ii? uputili - iad itgarilt potat ulia Dttrrrtlu, i.\ulaiidn , i Euha, i ./u.w/a i )lusotr i lTartrna ttko nli tieqrd.hia n one koji lolnlt djela titlt - i Zakctiliad, i .lohjao. i Isoa, i ll'jasct tti .;u oni bili dohri - *i Iymila, i El .lt::c a. iJttnusa, i Luto .tri tLt niilxt sna p]eltntt naLl ostctlint ljurlino t{oli.</p> <p>( L l E n ' a ' ni , i . - 8 6 . ) i</p> <p>Ia po:laniL( .:nto.jaLlnc ntd drugint oelo/:r0li S nekinto od ttjih Allult .ie )a:go\dt-oo, tt ckc.tc a \,isakc.rtep(net!:dilua. .1 Lra , ,sinut\let.lcntinu l/i \tlta a(:itL Lloh!.e tlctli i D)ihrilrtu gn po.li:oli. Du lc,1lloh htio e bi .\? otri tt)tliJ. irlilt ntatht.;obno uhiiuli, kkla s un tci clolli jotni dol;o:i. .11i,ani su se ftt:iili pd intLtatiih leji \jet iu i ottilt koli nt,ritntju. Duje lllah htia o]]i se nc lti ntalurobno tthildli, dli .lllah ] o(li ono .ito Ott ltoce. (El-Bektfe. l5l.)</p> <p>IO</p> <p>Ml\ p.rlAdem a.s.</p> <p>Adem alelht:.lan</p> <p>STVARANJE ADEMA j4</p> <p>"Ja zviieni Allah kaie. +A kada tvaj Gospadarree elekima. cu "Zar postariti!", oni rekoie: tei na njoj na Zemlji namjesnika postcwiti onoga ko te nered iiniti i kt'v prolijevati, a mi Te " "Ja znam ono ito vi ne veliamo,h)alimo i samo TebeoboZat'amo? On ree: *l On poui Adema imenima svih stvari, a onda ih predoi meleki a i znate." "Kaiite Mi njihova imena, ako istitllt govoritel" x"Hvaljen nek sil", reie: "mi rekoie oni, zamo sdnlo otlo emu si nas Ti pouia; Ti si Svetnajuii i "reci in ti imend njihova!" I kad im on kaza Mudri." x"O Ademe", reie On, 'Zar vam nisam rekao da samo Jd znam tajne njihoya ime a, Allah reie: nebesai Zemlje i da sama .Jaznan otlo ito javno inite i ono ito krijete!" +A "Uinite secldu Aclemu!" - oni s je inili, .lli lblis kad rekosmomelekima: pastade tlerjernik. +J Mi rekosmo: "O Aderne, ne htiede, o se uzoholi i naslanite se ti i tuoja iena u D;ennetu i jedite u njem koliko god Zelte, i odakle god lloaete, ali se oyon drvetu ne pribliievajte pa da sami sebi nepraw)u nonesete!" *I lejtan ih navededa zbog drveta posrnu i izvede ih iz "Sidite!", 'jedni ottog u emtrsu bili. rekosmoMi, drugima tete nepriatelji hiti, a na Zenui eteboraviti i da roka odredenog:iujeti!" *I Ademprimi tleke riieii od Gaspodarasroga, pa nu On oprosli. On doista pritna pokajanje, On je milo,^tiv.*Mi rekas o. "Silazite iz njega s|i! Od Mene te vam uputstvo dolaziti, i ani koji upts\o Maje bdu slijedili, niegase nete hojati i ni za im nete tugo\)ati.*A oni koji ne budu ujerovali i koji dokazeNaie budu poticali bie stdnovrllciDaehennema; u jen e rjeno ostati!" (El-Bekare,30.-39.) Uzvieni, takoder, k^ie: Isaor slaj je u Allaha isti kao i sluaj Adema, "Bttdi!" i on bi. (Ali'Imrn, 59.) od zemljega je stroria, a zatim rekao: Uzviieni, zatim, kaZe: O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji Nasje od jednog oujeka sr,ario,a od njega je i drug niegovu stvorio, i od njih dvoje tlnoge mr.ikarce i iene rasijao. I Allaha se bajte s iiit71 inenon.jedni druge nalite i radbinske w2e nc kiddjte,jer Allah, doista, stalna nad vama bdi. (En-Nis',1.) Uzvileni, takoder, velt: O liudi, Mi tas od tnuika i:enska stvardmo, i na narode i plentenavas delin1o, bistese I aspozllayaLi. da Kad Allaha je najpriztlatiji onaj ko Ga se n,ajie boji. Allah, uistinu, sre zna i ne Mu iitd skriyeno.(El-Hudzurt,13.)</p> <p>12</p> <p>Adefi</p> <p>alethi selaht</p> <p>Zatim, Allah &amp; k^ze. On je taj kaji vas od jednog oujeka stvarl' d.od niega rugu njegovu sNoric),da se uz nju smit i l kadaje- on nj.u.obljubio' ie su ini 1i ,oniiito lihlo brene i nosila ga; a kadjoi je ono oteialo, njih clv.oje "Ako nam darujei zdrava potomka' bit zam'oliliA'llaha, Gospodara stoga: " zahvalnil (El-A'raf, 189 ) temo,cloista, *Mi smo Aclemash'otili i onda ttltl oblik Na drugotnmjestu Uzviseni veli. '{Jiniteseddu Ademu!"' pa suje, osim lblisa' dali. a ooJiie neiekina reltli: "Sta te sprijeiloclauinii sedidu kada sdm ti uinili:- on" niie htio uiniti. * ie ie "Ja sant bolji ocl njega; menesi od ratre stvorio, 4 nie-ga ipita On. naredio?", "nepriLiiti od ilovae",oclgotori ot'. *"E onda [zlazi iz D;enneta!" reeOn *"Dai mi vrenena ila Lrnjemtrpt'kosii; izlazi, ti si, zdisla, od onih prezrcnih!" ", *"Ezatoitosi do njiiot'a oiivljenja!", reeon * Daje ti se rrenrcna! rce On "kunen se da lu ih na Tvoh pravotll pu pa odredict san u zabludupao", ree presretiti, *pa iu im i sprijeda i strcga, i zdeslla i sleva prilaziti, i Nidjeiei da " *' lzlazi iz njegapokudeni poni:enl' On wtina njih ieie zahvaliabiti! .reie "Tobon i svi a onitna koii se budu pot'odili za tobom doista tLt Diehenen1 napuniti!!*A ti, o Ademe,i iena tvoia LtDiennetu stanLite i odaklegod hotete prema sebi n.eogrieiite!" aI ieite, 'iejtan samose olion dnetLt ne pribliZuile da se im pae doiaptavati, da bi in atkTia stidna miesta niihora' koja su im "Gospodar vai vam zabrcniuieovo dno samo zalo da ne ,ioir"no iito, i ree: *i zakliniaie it.ase: "Ja s.ant bistemelekipostali, ili da e biste besmrtnibili"' vam,doista,isbetli saujet ikl" *l na prevant ih zavede A kad oni ono dt'vo liite stidna tiesta njihat'a in se uL'azaiei oni po sehi dZenlletsko okusiie, "Zar vQm ta dr'vo nisam zabranio?!"' zow ih GosPodar stdvliali Daeie. 'Sejtanvamje, zbiaatvoreninepriatelj?| " * "Gospodaru "i niihiv, rekaovam. "sami smo sebi neproNdu uiinili i ako na Ti ne aprostii i ne iai", rekoie oni, " *"lzlazite!"' ree On "jedni drugima smilujei se,sigurno eno biti izgubljeni *Na nioj tete lete'nepriiatelii bitil Na Zemlji ete boraviti i do snlli ostati -25 ) Zi\ieti,na njoj umirati, i iz nje oiit'tjeni biti", reic On (El-A'r'f, I l Na drugom mjestu Allah E' kale: Od zemlje smo vas slvorili u t1iu re a ws j)ratiti,i iz tie emo\)asponoya izvesli.(T-h,55.) Takoder,Uzviieni veli: *Mi st,lo oujekl slorili od ilovae, od ustajdlog blata *ct .ioi prue sma "Ja tu stvorili d2inni od uiarene yatre.*l kad tvoj GosPo(larreie melekill1a *i kad gd ohlikujel i u tiega stvoriliio|jeka od ilo,,ae,od blata ustaialog *Svi meleki stt utinili sed:du' aositt't udahnem cluiu, r,i mrt uinite sedilu!" "zaito llist Iblisa,onje o(lbio uitliti sedidu sa njima. *"O lblis...</p>