hekasi vi 3rd rating

Download HEKASI VI 3rd Rating

Post on 16-Jul-2015

8.974 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipapakita ang mga kanais-nais na kilos ng isang matapat na mamamayang Pilipino tungo sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino Pagpapahalaga: Pagtittiwala sa sarili

II. PAKSANG-ARALIN Pagiging Mamamayang Pilipino/Pagkawala at Muling Pagkakamit ng Pagkamamamayan. Sanggunian : BEC III B.1, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 140-143 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.144-148 Kagamitan : Larawan ng mga mamamayang Pilipino III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang pinanggagalingan ng kita ng pamahalaan? Bakit kailangang maningil ng buwis ang pamahalaan? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan Anu-ano ang karapatan at pananagutang ito kaugnay ng pagiging mamamayang Pilipino? 2. Paglalahad: Ayon sa Saligang Batas, sinu-sino lamang ang maituturing na mamamayan ng bansa? 3. Basahin ang teksto 4. Pagtalakay: Ano ang dalawang kahulugan ng pagiging mamamayang Pilipino. Anu-anong katangian ang kailangang taglayin ng isang mamamayang Pilipino? Sinu-sinong mga dayuhan ang hindi pinapayagang maging naturalisadong mamamayang Pilipino? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Sino ang mamamayang Pilipino Dalawang uri ng mamamayang Pilipino 1. Katutubong mamamayang Pilipino 2. Mamamayang naturalisadao 2. Paglalapat: Kung ikaw ay pipiliin ng iyong pagkamamayan, pipiliin mo bang maging Pilipino? Bakit?

3. Pagpapahalaga: Paano mo maipapakita ang pagiging mamamayang Pilipino? IV. PAGTATAYA: Sagutin ang mga sumusunod 1. Ang ama ni Roel Torres ay isang mamamayang Pilipino. Si Roel ay _____________. 2. Ang ina ni Tina Duarez ay isang mamamayang Pilipino. Si Tina ay ______________. 3. Maaring mawala ang pagkamamamayang Pilipino ni Theresa Johnson dahil _________. V. KASUNDUAN: Ipaliwanag ang mga sumusunod. 1. Ano ang ibig sabihin ng pagkamamamayan? 2. Paano makakamit ang pagkamamamayang Pilipino? 3. Paano magiging naturalisadong mamamayang Pilipino? 4. Paano mawawala ang pagkamamayang Pilipino? 5. Paano muling nakakamit ang pagkamamayang Pilipino?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nasasabi ang mga karapatan at kalayaang tinatamasa ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas ng 1987 Pagpapahalaga: Pagsunod sa batas

II. PAKSANG-ARALIN Mga Karapatan at Kalayaan ng mga Pilipino Sanggunian : BEC III B.2, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 147-149 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.149-160 Kagamitan : III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Sino ang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas? Pano makakamit nag nawawala at muling nakakamit ang pagkamamamayang Pilipino? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang katipunan ng mga karapatan? Ano ang karapatan mo bilang mamamayan ng Pilipinas? 2. Paglalahad: Pagpapangkat-pangkat Pagbasa sa paksang itinakda Pag-uulat ng mga impormasyong nakuha. 3. Pagtalakay: Anu-ano ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Tatlong Pangunahing Karapatan: 1. Karapatan ng pagmamay-ari 2. Karapatan sa kalayaan 3. Karapatan sa buhay ng isang Pilipino 2. Paglalapat: Alin sa mga karapatan mo ang nailabag kapag sinakop ng kapitbahay ang isang bahagi ng iyong lupa? 3. Pagpapahalaga: Bilang mamamayang Pilipino, dapat mo bang sundin ang mga batas na pinatutupad

ng pamahalaan? IV. PAGTATAYA: Isulat kung anong uri ng karapatan ito. ________ 1. Nilipat si Mang Kanor dahil sa kanyang nakahahawang sakit. ________ 2. Ipinarada ni G. Torres ang kanyang sasakyan sa harapan ng bakuran ni Mang Tonyo. ________ 3. Pumili ng sariling relihiyon. V. KASUNDUAN: Magsulat ng sanaysay tungkol sa paksang Buhay, kalayaan at pagmamay-ari ng kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang mga pangyayaring nakahahadlang sa pagtatamasa ng gma karapatan. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa

II. PAKSANG-ARALIN Pangangalaga sa Karapatan Sanggunian : BEC III B.4, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 178-186 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.150-154 Kagamitan : III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Bakit mahalaga ang mga karapatan at kalayan ng tao sa kaunlaran ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demoksrasya? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang karapatan mo bilang isang bata? 2. Paglalahad:

3. Pagtalakay: Ano ang karapatan ng bata? Paano pinangangalagaan ng batas ang karapatan ng mga batang sangol? Ano rin ang karapatan ng isang katulong? Paano rin pinangangalagaan ang mga karapatan ng mga katulong? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga halimbawa ng paraang nakatutulong sa pangangalaga sa mga karapatan ng tao? Ng mga pangyayaring nakahahadlang sa pangangalaga sa mga karapatan ng tao? 2. Paglalapat: Paano mo pahahalagahan ang mga karapatang tinatamasa mo sa kasalukuyan?

3. Pagpapahalaga: Ano ang dapat mong gawin para mapanatili mo ang iyong mga karapatan? IV. PAGTATAYA: Magbigay ng 5 halimbawa ng pangangalaga sa mga karapatan. Ipaliwanag ang bawat isa. V. KASUNDUAN: Gumupit sa pahayagan ng isang artikuling kinasasangkutan ng bata o mga batang lumabag sa batas. Isulat ang iyong kuro-kuro ukol dito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang kahalagahan ng pagtupag sa mga tungkuling panlipunan at pansibiko ng mga mamamayan. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng tamang pagtupad sa mga tungkulin

II. PAKSANG-ARALIN Kahalagahan ng Pagtupad sa mga Tungkulin Sanggunian : BEC III B.4, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 164-167 Kagamitan : Larawang nagpapakita ng paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga pangyayaring nakahahadlang sa pagtatamasa ng mga karapatan? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga tungkulin panlipunan at pansibiko? 2. Paglalahad: Paggamit ng aklat: Pilipinas: Bansang papaunlad pahina 164-167

3. Pagtalakay: Ano ang tinatawag na tungkuling panlipunan? Tungkuling pansibiko? Anu-ano ang mga tungkuling panlipunan ng mga mamamayan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga tungkuling panlipunan at pansibiko ng mga mamamayan? Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkuling ito? 2. Paglalapat: Ano ang palagay mo ang mangyayari kapag hindi tinupad ang mga tungkuling panlipunan at pansibiko ng mga mamamayan?

3. Pagpapahalaga: Paano mo maipapakita ang tamang pagtupad sa tungkulin, kung ikaw ay isang kawani ng pamahalaan? IV. PAGTATAYA: 1. Ano ang tinatawag na tungkuling pansibiko ng mga mamamayan? Magbigay ng ilang halimbawa nito? 2. Ano ang tinatawag na tungkuling panlipunan at halimbawa nito? V. KASUNDUAN: Sumulat ng talata, Kahalagahan ng Pagtupad sa mga Tungkuling Pansibiko at Panlipunan ng mga Mamamayan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang mga kalayaan at karapatan ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demokrasya. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Kalayaan at Karapatan

II. PAKSANG-ARALIN Kahalagahan ng mga Kalayaan at Karapatan Sanggunian : BEC III B.5, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 152-155 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 Kagamitan : Mga larawan na nagpapakita ng mga kalayaan at karapatan ng mga Pilipino III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan at kalayaang tinatamasa ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas 1987? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga karapatan mo bilang mamamayan? 2. Paglalahad: Pagbasa sa aralin tungkol sa mga kalayaan at karapatan. 4. Pagtalakay: Mahalaga ba ang mga kalayaan at karapatan ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demokrasya ng bansa? Bakit? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:

2. Paglalapat: Ano ang mangyayari sa bansa kapag walang kalayaan at karapatang tinatamasa ang mga mamamayan? 3. Pagpapahalaga: Ano ang kahalagahan ng mga kalayaan at karapatan ng tao sa pangangalaga ng demokrasya?

IV. PAGTATAYA: Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang mga kalayan at karapatan ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demokrasya ng bansa. V. KASUNDUAN: Magsulat ng sanaysay tungkol dito: - Mga kalayaan at karapatan ng mga mamamayan sa pagpapaunlad at pangangalaga ng demorasya ng Pilipinas.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEK