hekasi v 4rt rating

Download HEKASI v 4rt Rating

Post on 16-Jul-2015

4.118 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin Naiisa-isa ang mga pangyayaring nagbigay-ctaan sa pagtatakda ng Batas Militar

II. Paksang-aralin Mga Pangyayari sa Pagtatakda ng Batas Militar Sanggunian: BEC-PELC VII. A 1 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan, plaskard, tsart Pagpapahalaga: Pagiging sensitibo sa mga pangyayari sa kapaligiran III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mga pangyayari na may kinalaman sa pamamahala ng bansa. 2. Pagsasanay Ipabasa ang sumusunod na kawikaan. Ipapaliwanag ang mga ito. "Ang palagiang pagpapaunlad ng karaniwang tao ang dapat maging layunin ng pamahalaan." 3. Balik-aral Magpabigay ng mga konseptong natutuhan sa mga nakaraang aralin. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang salitang Batas-Militar na nasa plaskard. Magpabigay ng ilang mga kaalaman tungkol dito. 2. Ipakita ang larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Iugnay ito sa araling tatalakayin. 3. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa, pagtatakda ng Batas Militar? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May iba't ibang pangyayaring naganap sa bansa na nagbigay-daan sa pagdedeklara ng Batas-Militar. 2. Paglalapat: Ano ang epekto ng mga rally at demonstrasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino? IV. Pagtataya Isulat ang () kung ang sumusunod na pangyayari ay may kinalaman sa pagtatakda ng Batas-Militar at (x) kung hindi. ______ 1. Pagdami ng hanapbuhay. ______ 2. Pagkakaroon ng mga pribadong hukbo. ______ 3. Palaging may demonstrasyon sa kalye.

______ ______

4. Pagdami ng mga komunista. 5. Tahimik na pagpapahayag ng damdamin.

V. Kasunduan Anu-ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng pamamahala sa bansa? Sumangguni sa mga batayang aklat sa HEKASI.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Nailalarawan ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng pamamahala sa bansa 1. Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito II. Paksang-aralin Reaksyon ng mga Pilipino Sanggunian: BEC-PELC VII. A 2 at 2.1 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: time line, mga plaskard Pagpapahalaga: Pagsunod sa ipinatupad na mga tuntunin/batas III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magpalitan ng mga kaalaman tungkol sa mga batas sa pamamahalang pinaiiral sa kasalukuyan. 2. Pagsasanay Buuin ang sumusunod na time line sa pamamagitan ng pagsulat ng titik ng bawat pangulo sa taon ng simula ng kanilang panunungkulan. 1940 1950 1960 Elpidio Quirino Ramon Magsaysay Manuel Roxas Ferdinand Marcos 1970 1980 e. f. g. h. 1990 2000 Corazon Aquino Fidel Ramos Joseph Estrada Diosdado Macapagal

a. b. c. d.

3. Balik-aral Ipaisa-isa ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagtatakda ng Batas Militar. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakilos sa mga bata ang sumusunod na mga reaksyon ng mga tao. natakot nagalit nainis nagulat natuwa nanlaban 2. Iugnay ang mga reaksyong ito sa paksang.aralin. 3. Ipabuo ang suliranin. 4. Anu-ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng pamamahala sa bansa? 5. Anu-ano ang mga batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Gabayan ang mga bata sa pagbubuo ng paglalahat.

2. Paglalapat: Nakatutulong ba ang pagpapairal ng curfew hour sa mga barangay sa kasalukuyan? Ipaliwanag ang sagot. IV. Pagtataya Isulat ang T kung ang ipinahahayag sa pangungusap ay tama at M kung mali. ___ 1. Tuwa at pangamba ang naramdaman ng mga mamamayan sa bansa. ___ 2. Nagtatag ng mga private armies ang mga pulitiko. ___ 3. Ipinagbawal ng pamahalaan ang pagdaraos ng mga demonstrasyon, rali at welga. ___ 4. Nauukol sa programa sa reporma sa lupa ang nilalaman ng Batas Pampanguluhan BIg. 1. ___ 5. Natuwa ang mga mamamayan dahil nabawasan nang malaki ang katiwalian ng mga tauhan sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. V. Kasunduan Basahin ang tungkol sa mga suliraning pangkabuhayan sa panahon ng Batas-Militar. Gawin ang mga sumusunod: 1. Itala ang mga suliraning/programang panlipunan sa panahong ito. 2. Ipaliwanag ang mga paraang isinagawa ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliranin.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Natatalakay ang ilang suliraning/programang panlipunan sa panahong ito 2. Naipaliliwanag ang paraangisinagawa ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kaligtasan ng bansa II. Paksang-aralin Mga Suliraning/Programang Panlipunan sa Panahon ng Batas-Militar Sanggunian: BEC-PELC VII. Blat 2 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan, tsart Pagpapahalaga: Pagiging mapamaraan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magpatanghal ng drama ukol sa mga balitang may kinalaman sa suliraning panlipunan sa kasalukuyan. 2. Pagsasanay Isulat ang () kung ang pangyayari ay may kinalaman sa pagbibigay-daan sa Batas-Militar at ( x ) kung wala. a. Lumubha ang paghihikahos ng mahihirap. b. Lumaganap ang krimen. c. Tahimik at maayos ang kapaligiran. 3. Balik-aral Ipasagot ang sumusunod na mga tanong. a. Anu-ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng pamamahala sa bansa? b. Magbigay ng ilang mga tuntunin/batas na pinairal sa panahon ng Batas-Militar B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita sa telesine ang sumusunod na mga larawan. mga pook iskwater malaking populasyon mga rebelde programa sa lupa 2. Ipasuri ang mga larawan at hingan sila ng paliwanag ukol dito. 3. Ipabigay ang kahulugan ng suliraning panlipunan. 3. Ipabuo ang mga suliranin. a. Anu-ano ang mga suliranin at programang panlipunan sa panahon ng BatasMilitar? b. Anu-ano ang mga paraang isinagawa ng pamahalaan upang mapangalagaan ang kaligtasan ng bansa? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May mga suliraning panlipunan sa panahong ito na sinikap ng pamahalaan na

ihanap ng kalutasan sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba't ibang programa. 2. Paglalapat: Magpabigay ng ilang mga suliraning panlipunan sa kasalukuyan. Ipatalakay ang mga program a ng pamahalaan para sa kalutasan ng mga ito. IV. Pagtataya Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap at DT kung di-tama. _____ 1. Inilunsad ang BLISS bilang programang pabahay ng pamahalaan para sa mga pamilyang mabababa ang sweldo. _____ 2. Tumutulong sa kaayusan ng pamahalaan ang NPA o New People's Army. _____ 3. Nagdudulot ng iba't ibang sakit ang masisikip at maruruming paligid sa mga pook-iskwater. _____ 4. May mabuti at di-mabuting epekto sa mga mamamayan ang ibang programa at proyekto ng pamahalaan. _____ 5. Malaking tulong sa mga magsasakang walang sariling lupa ang reporma.sa lupa. V. Kasunduan Gumuhit ng mga larawang may kinalaman sa kalagayang panlipunan. Ipaliwanag ang iyong larawan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Natutukoy ang mga pagbabago sa Saligang-Batas ng 1973 2. Nahihinuha ang magiging epekto ng paggawad ng higit na kapangyarihan sa pangulo 3. Naipaliliwanag ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa Batas-Militar 4. Nasasabi ang mabuti at di-mabuting patakaran ng Batas-Militar II. Paksang-aralin Reaksyon ng mga Pilipino sa Patakaran ng Batas-Militar Sanggunian: BEC-PELC VII. C 1-4 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mgaplaskard, Saligang-Batas Pagpapahalaga: Pakikiisa at pakikilahok nang masigla sa mga gawain III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa paksang may kinalaman sa aralin. 2. Pagsasanay Magpabigay ng paliwanag tungkol sa mga sumusunod: Pagbabago sa pamamahala mga batas at tuntunin Programang panlipunan pagtatakda ng Batas-Militar 3. Balik-aral Anu-ano ang programa ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning panlipunan at pangkabuhayan? B. Panlinang na Gawain: 1. Magbigay ng isang isyu sa klase. Hingan ng reaksyon ang mga bata tungkol dito. 2. Ipakita ang salitang Saligang-Batas ng Pilipino. 3. Iugnay ang mga ito sa paksang-aralin. 4. Ilahad ang apat na paksang tatalakayin. 5. Pangkatin ang mga bata sa apat. Magpalabunutan sa kanilang magiging paksa. Pangkat I - Mga Pagbabago sa Saligang - Batas ng 1973 Pangkat II - Epekto ng Paggawad ng Higit na Kapangyarihan sa Pangulo Pangkat III - Reaksyon ng mga Pilipino sa Batas-Militar Pangkat IV - Mabuti at Di-mabuting Patakaran ng Batas Militar. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Gabayan ang mga bata upang makabuo ng paglalahat 2. Paglalapat: Ipatalakay ang mga probisyon sa Saligang-Batas ng 1987 na may kinalaman sa sumusunod:

Uri ng Pamahalaan

Pinuno ng Bansa

Sangay ng Pamahalaan

IV. Pagtataya Isa-isahin ang mga sumusunod: A. Mga pagbabago sa Saligang-Batas ng 1973. B. Epekto ng paggawad ng higit na kapangyarihan sa pangulo C. Reaksyon ng mga Pilipino sa Batas Militar D. Mabuti-at di-mabuting patakaran ng Batas Militar V. Kasunduan

Maghanda para sa pagsusulit.Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983

II. Paksang-aralin Mga Dahilan ng Pagbagsak ng Ekonomiya noong 1983 Sanggunian: BEC-PELC VIII. Al Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan ng mga dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983 Pagpapahalaga: Pagkakaroon ng determinasyon III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa kalagayan ng ekonomiya sa kasalukuyan. 2. Pagsasanay

Punan ng wastong titik ang bawat kahon upang mabuo ang salitang tinutukoy. 1. namumuno sa bawat ministri2. bilang ng tao 3. hininging pagbabago 3. Balik-aral Anu-ano ang mabuti at di-mabuting patakaran ng Batas-Militar? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipalarawan ang kapangyarihan ng pangulo sa Bagong Republika. 2. Pag-usapan ang mga larawang nagpapakita ng mga dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983. 3. Iugnay ito sa paksang-aralin. 4. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang mga dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983? 5. Pabuksan ang batayang aklat upang makalikom ng mga datos. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May iba't ibang dahilan ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas noong 1983. 2. Paglalapat: Paano nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang pagbagsak ng ekonomiya noong 1983?

IV. Pagtataya Isulat ang D kung ang pangungusap ay nagsasabi ng dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya at DD kung di dahilan. _____ 1. Lumawak ang kapangyarihan ng pangulo. _____ 2. Bumaba ang halaga ng piso. _____ 3. Marami ang nawalan ng hanapbuhay. _____ 4. Guminhawa ang pamumuhay sa barangay. _____ 5. Iginalang ang karapatang pantao. V. Kasunduan Sagutin Anu-anong mga programang pangkabuhayan ang isinagawa ng pamahalaan upang maiangat ang kabuhayan ng mga mamamayan?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Nailalarawan ang programang pangkabuhayan at ang epekto nito sa pamumuhay ng tao 2. Nabibigyang katwiran ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa mga patakaran ng pamahalaan II. Paksang-aralin Mga Programang Pangkabuhayan at Epekto Nito sa Pamumuhay ng Tao Sanggunian: BEC-PELC VIII. A 2 at 3 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan Pagpapahalaga: Pagsisikap at pagpupunyagi III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mga programang inilunsad ng pamahalaan sa kasalukuyan na may kinalaman sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga mamamayan. 2. Pagsasanay Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod: BLISS GSIS LRT MNLF

NEDA

3. Balik-aral Ipaisa-isa ang mga naging dahilan sa pagbagsak ng ekonomiya noong 1983. B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga lara wang nagpapakita ng kabuhayan ng bansa. 2. Iugnay ito sa paksang-aralin. 3. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang mga programang pangkabuhayang inilunsad ng pamahalaan? . 4. Pabuksan ang batayang aklat upang makalikom ng mga datos. 5. Pabigyang katwiran ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa mga patakaran ng pamahalaan. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May iba't ibang programang pangkabuhayan ang inilunsad ng pamahalaan na nagkaroon ng epekto sa pamumuhay ng tao. 2. Paglalapat: Magpabigay ng mga reaksyon tungkol sa mga isyu na may kinalaman sa kabuhayan ng bansa. IV. Pagtataya Isulat ang T kung ang inihahayag ng pangungusap ay tama at M kung mali. _____ 1. Ang Kilusang Kabuhayan at Kaunlaran (KKK) ay inilunsad upang bigyan ng kasanayan sa pamumuhunan ang mga tao.

_____ 2. Ang proyektong "Sariling Sikap" ay isinagawa upang malinang sa bawat mag-anak ang pag-asa sa kanilang sariling kakayahan. _____ 3. Ang proyektong "Biyayang Dagat" ay inilunsad upang kumita nang malaki ang mga mangingisda. _____ 4. Ang mga mamamayan ay naging maligaya sa mga patakaran ng pamahalaan. _____ 5. Ang mga pinunong bayan ay hindi nagpataw ng buwis sa mga mamamayan. V. Kasunduan Sagutin : Paano nakipaglaban ang mga Pilipino upang muling makamit ang demokrasya? Sumangguni sa mga batayang aklat sa HEKASI

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin

Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa panahong ito.

II. Paksang-aralin Bahaging Ginagampanan ng Kababaihan sa Panahong Ito Sanggunian: BEC-PELC VIII. B 1 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan Pagpapahalaga: Pagpapahayag ng damdamin sa mapayapang paraan. III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mga gawaing ginagampa:na~ ng mga kababaihan sa kasalukuyang panahon. 2. Pagsasanay Itambal ang mga suliranin sa mga programang itinaguyod upang malutas ang mga ito. Hanay A Hanay B _____ 1. Paglaki ng populasyon a. pagpapatibay ng reporma sa lupa _____ 2. Kakulangan ng hanapbuhay b. pagpaplano ng pamilya _____ 3. Mga magsasakang walang lupa c. pagpapatayo ng mga pagawaan _____ 4. Pag-unlad ng edukasyon d. pagpapautang ng GSIS at SSS _____ 5. Walang sariling bahay at lupa e. pagtatakda ng work-oriented kurikulum f. pagtataguyod ng mga programang panlipunan. 3. Balik-aral Magpabigay ng mga konseptong natutuhan sa nakaraang aralin. B. Panlinang na Gawain: 1. Magpakita ng larawan ng mga tanyag na babaing Pilipino. Magpabigay ng nalalaman tungkol sa bawat isa. Ilahad ang paksang-aralin. 2. Ipabuo ang suliranin. 3. Anu-ano ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa panahon ng Bagong Republika? 4. Pabuksan ang aklat upang makalikom ng mga datos. 5. Ipalarawan ang reaksyon ng mga Pilipino nang mawalang-halaga ang karapatan sa pagboto. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May iba't ibang bahaging ginampanan ang mga kababaihan sa panahon ng Bagong Republika.

2. Paglalapat: Magpabigay ng halimbawa ng isang tanyag na babae. Ipalarawan arig kanyang natatanging gawain sa kaunlaran ng bansa. IV. Pagtataya Isulat ang T kung ang inihahayag ng pangungusap ay tama at M kung mali. _____ 1. Nakilahok ang mga kababaihan sa mga gawaing makatutulong sa panlipunan at pangkabuhayang pagbabago sa pamahalaan. _____ 2. Kulang sa kakayahan at kasanayan ang mga kababaihan sa pagganap ng mga gawaing makabubuti sa kalagayan ng bansa. _____ 3. Nanatili lamang sa tahanan ang mga kababaihan sa panahong ito. _____ 4. Naging aktibo sa iba't ibang larangan ang mga kababaihan sa panahong ito. _____ 5. May iba't ibang bahaging ginampanan ang mga kababaihan sa pagbabagong pampulitika sa bansa. V. Kasunduan Sagutin : Ilarawan ang EDSA Revolution nagkaroon ng EDSA Revolution.

noong Pebrero 23, 1986. Ipaliwanag kung bakit

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Nailalarawan ang EDSA Revolution noong Pebrero 23, 1986 a. Nasasabi ang tungkuling ginampanan ng media sa panahon ng "EDSA Revolution" b. Natatalakay ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino sa pakikiisa sa muling pagkakamit ng karapatan at kalayaan 2. Natatalakay ang epekto ng People Power para sa pagkakamit ng kalayaan II. Paksang-aralin Ang EDSA Revolution noong Pebrero 23, 1986 Sanggunian: BEC-PELC VIII. B 3-4 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan, mga plaskard Pagpapahalaga: Pakikiisa at pagtutulungan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mahahalagang isyu sa kasalukuyan na may kaugnayan sa paksang-aralin. 2. Pagsasanay Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na akronim EDSA KKK IMF RAM

GABRIELA

AFP

3. Balik-aral Anu-ano ang mga bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa panahon ng Bagong Republika? B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang pagwawalang-halaga sa karapatan sa pagboto. 2. Magpakita ng mga larawan ng mga pangyayari sa Rebolusyon sa EDSA. Pag-usapan ito. 3. Ilahad ang paksa. Ipabuo ang suliranin. 4. Paano naganap ang EDSA Revolution noong Pebrero 23, 1986? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Magbigay ng mga patnubay na tanong upang makabuo ng paglalahat ang mga bata. 2. Paglalapat: Ipasagot: Paano mo maipakikita ang iyong pakikiisa at pakikipagtulungan sa isang magandang proyekto.

IV. Pagtataya Magpasulat ng talata sa isa sa mga tatlong paksang inulat ng bawat pangkat. V. Kasunduan Pagbalik-aralan ang mga konseptong natutuhan sa mga aralin upang maging handa sa pagsusulit.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Naibibigay ang patakaran ng isang demokratikong pamahalaan 2. Natatalakay ang mga paraan ng pangangalaga sa demokrasya at pagpapanatili nito II. Paksang-aralin Patakaran ng Demokratikong Pamahalaan Sanggunian: BEC-PELC IX. A 1 at 2 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga plaskard Pagpapahalaga: Pagmamahal sa kalayaan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magbalitaan tungkol sa mga kalayaang tinatamasa sa kasalukuyang pamamahala. 2. Pagsasanay Punan ng wastong salita ang bawat patlang upang mabuo ang pangungusap. 1. Ang naging uri ng pamahalaan sa Bagong Republika ay __________. 2. Ang pinunong tagapagpaganap ay ang ______________ 3. Ang pinakamataas na hukuman ay ang _____________ _ 3. Balik-aral Magpabigay ng mga konseptong natutuhan sa nakaraang mga aralin. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang salitang demokratiko na nakasulat sa plaskard. Magpa bigay sa mga bata ng kanilang nalalaman tungkol dito. 2. Iugnay ito sa paksang-aralin. 3. Ipabuo ang suliranin. a. Ano ang mga patakaran ng isang demokratikong pamahalaan? b. Paano mapangangalagaan at mapananatili ang demokrasya? 4. Pangkatin ang mga bata sa paglikom ng mga datos. Bigyan sila ng mamla paper at pen tel pen. a. Ipatala ang mga patakaran sa demokratikong pamahalaan. b. Ipatalakay ang mga paraan ng pangangalaga at pagpapanatili ng demokrasya. 5. Gawaing Kolaborativ a. Ipaulat ang ginawang grapikong presentasyon ng bawat pangkat. b. Pabigyang-halaga ang presentasyon ng bawat pangkat. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Magbigay ng mga patnubay na tanong upang mabuo ang paglalahat. 2. Paglalapat: Bumuo ng triads. Pag-usapan kung paano makatutulong ang mga mamamayan sa

pagpapanatili ng demokrasya. IV. Pagtataya Isulat ang ( ) kung nagsasabi ng tungkol sa demokrasya at ( x )kung hindi. _____ 1. Sinusunod ang pasya ng pinuno ng bansa. _____ 2. May karapatang tinatamasa ang mga mamamayan. _____ 3. Inihahalal ng mga mama:nayan ang mimumuno sa bansa. _____ 4. Iginagalang ang pasya ng nakararami. _____ 5. Iisa ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. V. Kasunduan Magpatala ng iba't ibang suliraning nararanasan sa bansa. Ipauri ang mga suliraning ito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin Naiisa-isa ang mga suliraning pampulitika, pangkabuhayan, at panlipunang kinakaharap ng bansa II. Paksang-aralin Mga Suliraning Pampulitika, Pangkabuhayan, at Panlipunang Kinakaharap ng Bansa Sanggunian: BEC-PELC IX. A 4 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan Pagpapahalaga: Pagiging mapagtimpi III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Magpatanghal ng isang drama-balita tungkol sa mga suliranin ng bansa sa kasalukuyang panahon. 2. Pagsasanay Anu-ano ang mga patakaran sa demokratikong pamamahala? 3. Balik-aral Paano mapangangalagaan ang demokrasya? B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaliwanag ang tatlong uri ng suliranin. Pampulitika - may kinalaman sa pamamahala ng bansa Panlipunan - nauukol sa kalagayan ng pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa isa't isa ng mga mamamayan Pangkabuhayan - mga gawaing may kinalaman sa ikinabubuhay ng mga tao 2. Magpakita ng mga larawan ng iba't ibang uri ng suliraning kinakaharap ng bansa. Ipasuri ito. 3. Ipapangkat angmga suliranin. Mga Suliranin Pampulitika Panlipunan Pangkabuhayan

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May iba't ibang suliraning pampulitika, pangkabuhayan, at panlipunang kinakaharap ang bansa. 2. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Bawat pangkat ay magpapakita ng sitwasyon

tungkol sa mga suliranin ng bansa. Pangkatin ang mga bata sa tatlo. Bawat pangkat ay magpapakita ng sitwasyon tungkol sa mga suliranin ng bansa. Pangkat 1 - Suliraning Pampulitika Pangkat 2 - Suliraning Pangkabuhayan Pangkat 3 - Suliraning Panlipunan Ipatanghal ang inihandang pangkatang gawain at pabigyang halaga ito. IV. Pagtataya Isulat ang, PP kung ang suliranin ay pampulitika, PK kung pangkabu- hayan, at PL kung panlipunan. _____ 1. Pagbaba ng halaga ng piso at pagtaas ng presyo ng mga bilihin _____ 2. Pagkakaroon ng coup d' etat _____ 3. Pagkakaroon ng madalas na brownoutsa bansa _____ 4. Pagbagsak ng moralidad _____ 5. Pagrerebelde V. Kasunduan Sagutin : Anu-ano ang mga paraang/programang isinagawa sa paglutas ng iba't ibang suliranin?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

HEKASI VDate: _________________ I. Layunin 1. Natatalakay ang mga paraang/programang isinagawa sa paglutas ng mga suliraning ito 2. Natatalakay ang epekto ng mga patakaran at programang ito sa pamumuhay ng tao II. Paksang-aralin Mga Programang Isinagawa at Epekto Nito sa Pamumuhay ng Tao Sanggunian: BEC-PELC IX. A 5 at 6 Batayang Aklat sa HEKASI 5 Kagamitan: mga larawan, mga plaskard Pagpapahalaga: Pagiging mapamaraan III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan Pagbabalitaan tungkol sa mga programang pangkabuhayan ng kasalukuyang administrasyon 2. Pagsasanay Ipabigay ang kahulugan ng mga sumusunod a. ekonomiya c. amnestiya b. iboykot d. kabalikat

e. reporma

3. Balik-aral Magpabigay ng mga halimbawa ng iba't ibang suliraning kinakaharap ng bansa. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang larawan ng mga naging pangulo ng bansa pagkatapos ng EDSA Revolution. Corazon Aquino Joseph Estrada Fidel Ramos Gloria Arroyo 2. Gunitain ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. 3. Ilahad ang paksa. 4. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang mga paraang/programang isiriagawa ng iba't ibang pangulong nanungkulan sa bansa upang malutas ang mga suliraning ito? Paano nakaapekto ang mga ito sa pamumuhay ng mga tao? 5. Gawaing Kolaborativ a. Presentasyon ng mga pangkatang gawain b. Pagtatanungan c. Pagbibigay-halaga sa mga ipinakitang pangkatang gawain C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: May iba't ibang paraang/programang isinagawa ang mga naging pangulo ng bansa upang malutas ang iba't ibang suliranin na nagkaroon ng epekto sa pamumuhay ng tao.

2. Paglalapat: Kung may dumarating na suliranin sa inyong pamilya, paano ninyo ito nilulutas? IV. Pagtataya Isulat kung sinong pangulo ang naglunsad ng sumusunod na mga programa ng pamahalaan para sa mga mamamayan. 1. Comprehensive Agrarian Reform Program para sa mga magsasaka 2. People Empowerment o ang pagbibigay-Iakas sa taong-bayan bilang kabalikat ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng bansa 3. Pagsugpo sa pagpupuslit at pagbibili ng droga sa bansa 4. Botika ng Bayan para sa pangangailangan ng mahihirap. 5. Economic Processing Zone para sa mga Pilipinong may kasanayang pang agham at panteknolohiya V. Kasunduan Maghanda para sa pagsusulit. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________