filipino vi 3rd rating

Author: michael-joseph-santos

Post on 16-Jul-2015

1.426 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang mga pahayag na opinion at katotohanan Nakasusulat ng isang ulat tungkol sa isang pangyayaring nasaksihan kaugnay ng epektibong pagagapay ng mamamayan sa kamalayang global Pagpapahalaga: Pagkakaroon ng kababaang-loob at busilak na puso

II. PAKSANG-ARALIN: Pagbibigay kahulugan sa mga opinion at katotohanan Pagsulat ng isang ulat tungkol sa isang pangyayaring nasaksihan Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagbasa d. 45 Pagsulat d. 46 "Dalawang Mukha" tsart, larawan

III. PAMAMARAAN: A. Bago Bumasa 1. Pagganyak: Nakakita ka na ba ng isang bagay na hindi kapani-paniwala? Pag-uusap sa isang karanasang nasaksihan na sinasabing totoo o kapanipaniwala. 2. Paghawan ng Balakid: Pagtambalin ang mga salita at ang mga kahulugan nito. Isulat ang titik ng tamang sagot. A B _____ 1. Hambog a. babaeng patay na ang asawa _____ 2. maramot b. kababalaghan, pangyayaring hindi maipaliwanag ang tiyak _____ 3. milagro na dahilan. _____ 4. pabulyaw c. pasigaw, padabog _____ 5. biyuda d. sakim, suwapang e. mayabang, sinungaling 2. Pagtatakda ng layunin: Naniniwala ka ba sa kasabihang May sanga ang dila, may pakpak ang balita? B. Habang Bumabasa: Pagbasa ng kuwento p.116-118 Pinatnubayang Pagbasa 1. Bakit tinatawag ni Lolo Julio ang magkapatid na Jenjen at Jaypee? 2. Ano ang pagkakaiba ng magkapatid na Buhay at Bayani? 3. Bakit ayaw isama ni Buhay ang ina sa pamilihang bayan? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa binasa 2. Pangkatin ang klase. Ipasagot sa bawat pangkat ang mga tanong 3. Pagpapayamang Gawain Gawain 1:

Ipaliwanag kung bakit ang bawat sitwasyon ay isang opinyon o katotohanan 1. Sinakop ng mga Amerikano ang Pilipinas. 2. Nagdarasal muna ang mga rebeldeng Pilipino bago lumaban sa mga Amerikano. 3. Ang mga Imahen ng Birhen Maria ay dala ng mga Espanol dito sa Pilipinas. IV. PAGTATAYA: Tukuyin kung katotohan o opinyon ang mga sumusunod: 1. Ang mga Pilipino ay lalaking kayumanggi. 2. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa. 3. Ang mag-anak ay sama-samang nagsisimba kung Linggo. 4. Ang marangyang pagdiriwang ng pista ay magastos. 5. Laging may dalang pasalubong ang ama kapag umuuwi sa tahanan. V. TAKDANG-ARALIN: Bumasa ng isang kwento o seleksyon tungkol sa pagdiriwang ng pistang-bayan. Magtala ng 3 impormasyong katotohanan at 3 impormasyong opinyon na binaggit sa kwento o seleksyon. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang salita ayon sa denotasyon at konotasyon Nabubuod ang tekstong binasa sa sariling pangungusap Nakakasulat ng isang talaarawang ginagawajpangyayaring ginawa sa buong araw Pagpapahalaga: Pagkakaroon ng kababaang-loob at busilak na puso

II. PAKSANG-ARALIN: Pagbibigay kahulugan sa salita ayon sa Denotasyon; Konotasyon Pagbubuod sa tekstong binasa sa sariling pangungusap Pagsulat ng isang Talaarawang Ginawa/Pangyayaring Ginawa sa Buong Araw Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Blg21 d. 46 "Ang Pasko sa Iba't ibang Dako ng Daigdig" Gintong Aklat sa Pagbasa d. 182-189 tsart, larawan

III. PAMAMARAAN: A. Bago Bumasa 1. Balik-aral: Ibigay ang buod ng sumusunod na talata: Talata: Ang La Nina ay isa sa mga suliranin ng ating bansa. Kinatatakutan ng madla ang pagdating nito sa ating kapaligiran. Ayon sa PAGASA, malakas na ulan, hangin, bagyo at baha ang dala ng La Nina ang mga mamamayang malapit sa dagat, ilog, dam, ay siyang ikinababahala ng ating pamahalaan Binigyan nila ng babala ang mga nasalanta ng La Nina. 2. Pagganyak: Ilarawan ang mga larawan ng Pasko sa iba't ibang daigdig. 2. Paghawan ng Balakid: Pagbibigay ng kahulugan ayon sa: Denotasyon - kahulugang tahas o actual; Apuyan isang bahagi sa loob ng tahanan Noche Buena salu-salo sa bisperas ng pasko Konotasyon - proniso ng pagpapahiwatig ng karagdagan o kahulugang literal Ginagamit ng pamparikit Binubuo ng ibat ibang uri ng pagkain B. Habang Bumabasa: Pagbasa ng seleksiyon. Ang Pasko sa Ibat Ibang Dako ng Daigdig Pinatnubayang Pagbasa 1. Batay sa inyong nabasa, ano ang angkop na pagpalalahat tungkol sa pagdiriwang ng Pasko? 2. Sa aling bansa may pagkakatulad ang pagdiriwang ng pasko sa Pilipinas? Ibigay ang mga

pagkakatulad. C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa binasa 2. Pangkatin ang klase. Ipasagot sa bawat pangkat ang mga tanong 3. Pagpapayamang Gawain Gawain 1: Ibigay ang kahulugang actual o denotasyon ng mga salitang may salungguhit. 1. Isang malaking aso ang biglang lumabas sa tarangkahan. 2. Inay ang sakit ng tiyan ko, ang hagulgol ni Nena IV. PAGTATAYA:: Piliin ang kahulugang aktuwal (denotasyon) ng salitang may salungguhit. Maisustento Pagtingin sa paligid nakisama may pera hindi nagbigay maipon _____ 1. Ang kanyang paniyak ay maykaya sa buhay sa kanilang lalawigan. _____ 2. Nagkait siya sa tulong nang akoy lumapit sa kaniya. _____ 3. Kailangan akong maghanap ng trabaho para may maitustos sa mga pangangailangan mo. V. TAKDANG-ARALIN:: Pumili ng isang maikling kwento at isulat ang buong tekstong binasa sa sariling pangungusap.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Naibibigay at naihahambing ang saloobin ng nagsasalita tungkol sa paksa Busilak na Puso/Paghingi ng Pahintulot

Pagpapahalaga:

II. PAKSANG-ARALIN: Pagbigay at Paghahambing ng mga Saloobin ng Nagsasalita Tungkol sa Paksa. Sanggunian: Lunsaran: BEC-PELC Pakikinig 22, d. 45 Sining ng Wika at Pagbasa, p. 91 maikling dulaan

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang ibig sabihin ng mga salitang "Busilak ang Puso"? Ano ang nais ipahiwatig ng mga salitang ito? 2. Paghawan ng Balakid: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. a. Busilak c. Pabor e. Magpasuri b. Gayahin d. Maybahay B. Paglalahad: Basahin ang maikling dula at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Busilak din ang Puso C. Pagtalakay: 1. Paano ipinaalam ni'Mang Jose na nais niyang humiling ng isang bagay kayMr. Enriquez? Ano ang sinabi niya? 2. Ano ang naging reaksiyon ni Mr. Enriquez sa kahilingan? Subalit paano rin niya ipinahiwatig na interesado siya sa sasabihin pa ni Mang Jose? D. Paglalahat: Paano mo maibibigay at maihahambing ang saloobin ng nagsasalita tungkol sa paksa? E. Pagsasanay: Ibigay at ihambing ang saloobin ng bawat nagsasalita tungkol sa paksa. 1. Ang Husay mo Talaga. 2. Kasama ko kayo sa tagumpay na ito. IV. PAGTATAYA:: Magbigay at ihambing ang saloobin ng bawat magsasalita tungkol sa mga paksa sa ibaba. Makipagtalakayan ka sa iyong kaklase tungkol sa mga paksang nabanggit. 1. Paano Maipakikita ang Pagiging Isang Makabayan? 2. Bakit Kailangang Matutong Tumanaw ng Utang na Loob? 3. Anong Nagagawa ng Pagbabasa sa Kaalaman ng Isang Tao?

V. TAKDANG-ARALIN:: 1. Magbigay ng sariling saloobin tungkol sa paksang "Pag May Tiyaga, May Nilaga." 2. Paghambingin ang mga salitang "Tiyaga at Nilaga".

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nasasagot ang mga tanong tungkol sa mga detalye ng seleksiyon/impormasyong napakinggan Pagpapahalaga: Namamalas ang kahalagahan ng daigdig

II. PAKSANG-ARALIN: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa mga Detalye ng Seleksiyon/lmpormasyong Napakinggan Sanggunian: BEC-PELC Pakikinig 21, d. 45 Sining ng Wika at Pagbasa, p. 94

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Kung may narining kayong balita/impormasyong narinig tungkol sa pagtaas ng dolyar at pagbaba ng halaga ng piso. Ano ang masasabi mo rito? B. Paglalahad: 1. Ipasabi ang pamantayan sa pakikinig 2. Iparinig sa cassette tape ang impormasyon. Ipakita ang larawan ng kuneho. C. Pagtalakay: 1. Gaano katagal nagbubuntis ang inahing kuneho? 2. Kailan inihahanda ng inahing kuneho ang sariling pugad? 3. Paano niya inihahanda ang pugad? D. Paglalahat: Ano ang dapat tandaan sa pagsagot ng mga tanong sa mga detalye ng seleksiyon/ impormasyong napakinggan? E. Paglalapat: Ibigay ang tamang pagsagot sa impormasyong ito. IV. PAGTATAYA:: Pakinggang mabuti ang mga impormasyong ito at ibigay ang tamang sagot. 1. Nilisan na namin ang magulong lungsod upang makaiwas sa patuloy na nagsisikip at mainit na kapaligiran. Pinili namin ang isang tahimik na' lugar na maaari naming pagtamnan ng mga puno upang magkaroon ng lilim. Dito'y makalalanghap pa kami ng sariwang hangin. Ito ay ang lalawigan, malayo sa polusyon-polusyong dulot ng usok at nakatutulig na ingay. a. Bakit sila lumisan sa lungsod? b. Paano inilalarawan ang lungsod? c. Ano ang kanilang piniling tahanan? d. Bakit nila pinili ang probinsiya o isang lalawigan? Higit sa lahat, ano ang pagkakaiba ng lungsod sa lalawigan? V. TAKDANG-ARALIN:: Umisip at gumawa ng sariling seleksiyon. Magtala ng 3 tanong at lagyan din ng mga sagot sa

mga bawat tanong na isinulat. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nagagamit ang mga pang-uri sa iba't ibang anyo ng pagpapahayag

Pagpapahalaga: Pagbibigayan at Pagmamahalan II. PAKSANG-ARALIN: Paggamit ng mga Pang-uri sa Ibat Ibang Anyo ng Pagpapahayag. Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagsasalita 27, pah. 47; Gintong Aklat sa Wika, pah. 152. Paggamit ng Pang-uri sa Pagsasalaysay ng Sariling Karanasan

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral sa ibat ibang kayarian ng pang-uri. 2. Pagganyak: Kayo ba'y may karanasan na di malilimutan? Pag-usapan ang ilang inihayag na karanasan. B. Paglalahad: Babasahin ang kuwento sa p. 152, Pamagat: "Ang Paskong Di Ko Malilimot." C. Pagtalakay: 1. Paano nakapamasko si Abe sa piling ng mayamang pamilya? 2. Anu-anong mga natatanging karanasan ang di niya malilimot nang Paskong iyon? " 3. Sa iyong palagay, bakit kaya siya napili ng guro para lumahok sa proyekto? D. Paglalahat: Paano nagagamit ng mga pang-uri sa ibat ibang anyo ng pagpapahayag? E. Pagsasanay: 1. Pag-aralan ang mga pangungusap sa karanasang isinalaysay. Anu-anong mga pang-uri ang ginamit? 2. Maayos ba ang pagsasalaysay karanasan? Bakit mo nasabi ito? IV. PAGTATAYA:: Sumulat ng isang pagpapahayag na ginagamitan ng mga pang-uri. Ang pagpapahayag ay maaaring tungkol sa isa sa mga sumusunod: 1. Isang Sorpresa 4. Nang Akoy Nagwagi sa (Paligsahan) 2. Ang Aking Pasko 5. Ang Aginaldo ng Aking (Ninong) 3. Isang Paglalakbay V. TAKDANG-ARALIN:: Gamitin ang mga kuwentong nabasa mo sa ating aklat sa Filipino. Sumulat ng pagpapahayag tungkol sa tauhan o pangyayari sa kuwentong napili. Gumamit ng mga angkop na pang-uri.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nagagamit ang mga panghalip na panaklaw at patulad

Pagpapahalaga: Maging palakaibigan II. PAKSANG-ARALIN: Paggamit ng mga Panghalip na Panaklaw at Patulad Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC, Pagsasalita ph. Gintong Aklat sa Wika, pp. 85-88 larawan, aklat

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagwawasto ng sagot sa takdang gawain ng nakaraang aralin. 2. Pag-aralan mo ang ipinahihiwatig ng mga larawan. Kung ikaw ay nasa kalagayan ng batang namamalimos, ano ang iyong gagawin? 1. 2. 3. 4. 5. B. Paglalahad/Pagtalakay: Ano ang pinagtutulad sa tatlong larawan? Kanino malapit ang batang malusog? Kanino malapit ang batang payat? Ano ang dapat gawin sa lahat upang maging malakas? Ano ang dapat kainin, upang maging malusog? C. Pagsasanay: Bumuo ng isang usapan na gumagamit ng mga panghalip na patulad at panaklaw. Ang usapan ay maaaring tungkol sa isa sa sumusunod na paksa: 1. Pagtitipid sa tubig 4. Pagtulong sa Biktima ng Bagyo 2. Paghahalaman 5. Paggawa ng isang Proyekto 3. Paglilinis-Bayan D. Paglalahat: Ipaliwanag agn pagkakaiba ng Panghalip Patulad sa Panghalip Panaklaw. IV. PAGTATAYA:: Isulat ang PD kung Panghalip Patulad at PW kung Panghalip Panaklaw ang mga salitang may salungguhit sa mga sumusunod na pangungusap. ______ 1. Lahat ng kunehoy madaling alagaan. ______ 2. Ganito kung mag-ayos ng buhok ang aking guro. ______ 3. Hayun ang punong nara. Ganoon ang dapat itanim sa bundok. V. TAKDANG-ARALIN:: Sumulat ng limang (5) tagubilin tungkol sa Pangangalaga ng Kalikasan na ginagamit ang mga panghalip panaklaw o patulad.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: - payak Nasusuri ang kayarian ng pang-uri - maylapi - inuulit - tambalan

Pagpapahalaga: Pagiging matapat sa lahat ng bagay II. PAKSANG-ARALIN: Pagsusuri sa Kayarian ng Pang-uri: payak, maylapi, tambalan, inuulit Sanggunian: Kagamitan: Lunsaran: BEC-PELC Pagsasalita 26, d. 47; Gintong Aklat sa Wika, d. 141-146 Aklat Kuwento

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Magbigay ng mga magagandang tanawin dito sa ating bansa. 2. Pagganyak: Sino sa inyo ang nakarating na sa bayan ng Cotabato? Saan ito matatagpuan? B. Paglalahad: Basahin ang kuwento. Si Reyna Sima C. Pagtalakay: 1. Bakit napabantog si Reyna Sima? 2. Ano ang natatanging katangian ng mga taga-Kutang Bato? 3. Paano sinubok ng isang Arabo ang katapatan ng mga taga Kutang-Bato? D. Paglalahat: Ipaliwanag ang ibat ibang kayarian ng pang-uri. E. Paglalapat: Pangkatin ang mga bata sa apat. Gumawa ang bawat pangkat ng 5 pangungusap ayon sa paggamit ng iba't ibang kayarian ng pang-uri. IV. PAGTATAYA:: Pag-aralan ang pangungusap na hango sa kuwento. Suriin ang mga pang-uring nakasalungguhit, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. 1. Ang reyna ay matapat at makatarungan. 2. Ang mga taga Kutang-Bato ay mabubuting tao. 3. Hindi nila ginalaw ang mamahaling hiyas. 4. Ang prinsipeng bugtong na anak ni Reyna Sima ay pangahas. 5. Inilagay ang ginto sa hayag na daan. V. TAKDANG-ARALIN:: Bumuo ng pang-uri ayon sa ibatibang kayarian ng at gamitin sa pangungusap.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nagagamit ang mga pang-uring may iba't ibang maaliwalas at magandang kapaligiran Pagpapahalaga: Namamalas ang kagandahan ng kapaligiran II. PAKSANG-ARALIN: Paggamit ng mga Pang-uring may Iba't ibang Kayarian sa Paglalarawan ng Maaliwalas at Magandang Kapaligiran Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagsasalita 25, - ph. 47; Sining ng Wika at Pagbasa, p.11-12 larawan, aklat kayarian sa paglalarawan ng

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Saan ka madalas magbakasyon? Ibahagi sa harap ng klase ang iyong mga naranasan sa pagbabakasyon? 2. Paghawan ng Sagabal: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may guhit. Makatutulong ang mga kahon at ang i1ang titik na nakapaloob sa ibang kahon sa pagtukoy sa kasingkahulugan. a. Kaysarap pakinggan ang laqaslas ng tubig sa sapa. b. Tila walang kapaquran sa paggawa ang mga magsasaka .

B. Paglalahad: Pagbasa nang tahimik sa Uham ni Urio kay Rose. Ano ang. nadama mo habang binabasa mo ang liham? C. Pagtalakay: 1. Ano ang iyong nadama habang binabasa mo ang liham ni Urio? 2. Anu-anong mga lugar ang kanyang napuntahan? 3. Kung ikaw si Urio, paano mo ipadarama ang iyong naramdaman sa mga taong tumanggap sa iyo? D. Paglalahat: Paano mo magagamit ang. mga panguring may ibat ibang kayarian sa paglalarawan ng maaliwalas at magandang kapaligiran? E. Pagsasanay: Isulat sa patlang ang tsek () kung ang pangungusap ay tumutukoy sa kayarian ng pang-uri

at ekis (x) kung hindi. _____ 1. Kaysarap maligo sa batis _____ 2. Pumunta sa bundok si Ana. _____ 3. Magkasingganda ang tanawing bulkan sa Tagaytay at sa Batangas. IV. PAGTATAYA:: Bumuo ng limang (5) pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng mga iba't ibang kayarian ng pang-uri. Isulat itong patalata. Pamagat: Ang Maaliwalas at Magandang Kapaligiran V. TAKDANG-ARALIN:: Humanap ng larawang nagpapakita ng maaliwalas at magandang kapaligiran. Gumawa ng paglalarawan ukol dito at gamitin sa bawat pangungusap ang iba't ibang kayarian ng pang-uri.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nabibigyang diin ang mahahalagang punta sa usa pang narinig Nakasusulat nang isang maikling reaksiyon tungkol sa napapanahong paksa

Pagpapahalaga: Pagtutulungan II. PAKSANG-ARALIN: Pagbibigay-diin sa Mahahalagang Punto sa Usa pang Narinig Pagsulat nang Isang Maikling Reaksiyon Tungkol sa Napapanahong Paksa Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Big. 23 d. 46 Pakikinig BEC-PELC Big. 24 d. 46 Pagsulat larawan

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Bigyan ng reaksyon ang balitang nasa ibaba: Tapunan ng basura, ililipat sa ibang lugar. 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga mahahalagang bagay na maaari ninyong marinig sa radyo o mapanood sa telebisyon? 1. 2. B. Paglalahad: Pamantayan sa pakikinig. Pagpaparinig ng isang maikling usapan tungkol sa pagtutulungan. C. Pagtalakay: 1. Pagsagot sa mga tanong. Ano ang gustong ipabatid ng usapang narinig? Ano ang reaksyon mo tungkol dito? 2. Pagsulat ng reaksyon. D. Paglinang na Kasanayan: 1. Pagpaparinig ng isang kwento. 2. Pagbibigay reaksyon sa kwentong narinig 3. Pagsagot sa mga tanong. Tungkol saan ang usapan? Ano ang nakatulong sa inyo sa pagbibigay-diin sa mahahalagang puntong marinig? E. Paglalapat: Anu-ano ang dapat tandaan sa pagbibigay-diin sa mahahalagang punta sa usapang narinig? IV. PAGTATAYA:: Iparinig ang isang kwento. Ibigay ang mahahalagang punto nito sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang reaksyon tungkol sa paksa.

Sa binasang kuwento, magbigay ng reaksyon tungkol sa sumusunod. 1. Katangian ng mga tauhan: a. Atlanta _______________________ b. Hippomenes __________________________. 2. Mga pangyayari sa kuwento: a. Pagtira ni Atlanta sa kagubatan. ______________________________________ b. Pagdaraos ng paligsahan pang makapili ng mapapangasawa. ______________________________________ V. TAKDANG-ARALIN:: Makinig nang mga usa pang napapanahon sa radyo o T.V. Ibigay ang mahahalagang punto nito at isulat ang maikling reaksyon tungkol dito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nakabubuo nang isang poster na nagbabadya ng mga kaganapan sa paaralan Nakasusulat nang isang Iiham sa editor tungkol sa isang isyu o paksa tulad wastong pagtatapon ng basura; wastong pangangalaga ng kapaligiran at mabuting naidudulot ng teknolohiya Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kalikasan, Pagmamahal sa bansa II. PAKSANG-ARALIN: Pagbuo ng isang Posters Pagsulat ng isang Liham sa Editor Tungkol sa isang Isyu Sanggunian: BEC-PELC BI:g. 29; 22 Pagsulat d. 47 Gintong Aklat sa Wika, d. 213-214

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga bahagi ng liham? Ano ang matatagpuan sa bawat bahagi ng liham? 2. Pagganyak: Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa ating bayan? B. Paglalahad: Pagbasa ng isang liham. Liham na Nagrereklamo C. Pagtalakay: 1. Pagsagot sa mga tanong: - Anong uri ng liham ang inyong binasa? - Ano ang nilalaman ng liham? - Sa inyong palagay, bakit mahalagang sumulat ng ganitong uri ng liham? 2. Pangkatang Gawain: Sumulat ng isang liham ukol sa isang isyu ng wastong pagtatapon ng basura o wastong pangangalaga sa kapaligiran. D. Paglalahat: Anu-ano ang ibat ibang uri ng liham pangangalakal? E. Paglinang na Kasanayan: a. Anu-anong gawain sa paaralan ang madalas makita sa loob at labas ng silidaralan? b. Makakabuo ba kayo ng poster tungkol dito? c. Pagsasagawa E. Pagpapayamang Gawain: Gumawa nang isang liham na ipadadala sa puno ng barangay na nagsasaad ng mungkahi ukol

sa pangangalaga sa kapaligiran. IV. PAGTATAYA:: Kung ikaw ay gagawa ng liham sa Kagawaran ng Kalinisan ng Kapaligiran tungkol sa basurang hindi hinahakot ng mga basurero, ana ang iyong sasabihin? V. TAKDANG-ARALIN:: Gumawa nang liham na ipapadala sa punongguro ng paaralan ukol sa pangangalaga sa kapaligiran ng paaralan. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Napagtutulad at napag-iiba ang mga kaisipan o ideya Nakapangangatuwiran sa paraang kapanipaniwala at nakakahikayat Nakakabuo ng isang poster na nagbabadya ng mga kaganapan sa paaralan Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kalinisan, Pagmamahal sa bayan II. PAKSANG-ARALIN: Pagtutulad at pag-iiba ng rnga kaisipan o ideya. Pangangatwiran sa parang kapani-paniwala at nakahihikayat Pagbubuo ng isang poster na nagbabadya ng mga kaganapan sa paaralan Sanggunian: Kagamitan: Hakbang sa Maunlad na Pagbasa 6 d. 33-45 tsart, larawan

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Pagbibigay ng ideya o opinyon sa ibibigay na paksa. Magbigay ng sariling pahayag tungkol sa paksang "Kudita: Oo o Hindi Dapat? 2. Paghawan ng Balakid: Magbigay ng mga salitang kasingkahulugan ang mga surnusunod: Butil, tumutubo, malago, pangunahing nabago. 3. Pagtatakda ng Layunin: Anu-ano ang alam ninyo tungkol sa isang trigo? Matamis? B. Habang Bumabasa: 1. Pagbasa ng kuwento, Ang Trigo 2. Pinatnubayang pagbasa: a. Anong uri ng butyl ang trigo? b. Saan ito tumutubo? c. Bakit palay ang itinatanim sa maraming bansa sa Asya? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa binsa. 2. Pagsagot sa mga tanong 3. Pagpapayamang Gawain: Gawain 1: Lagyan ng tsek () ang puwang na may pangungusap na nagsasaad ang palay at trigo ay magkatulad. Lagyan ng (x) kung ang pangungusap ay nagsasabi ng pagkakaiba ng dalawang butil. ______ 1. Ang trigo at palay ay mga damo. ______ 2. Ang trigo at palay tumutubo sa tropiko.

______ 3. Maraming-maraming trigo kung sa malamig na lugar 4. Pagsasanib sa kasanayang pagsulat: Bumuo ng isang poster na mga babadya ng mga kasangkapan sa paaralan katulad ng: - pagtataas ng watawat - pabgili sa kantina - pagpasok ng maaga IV. PAGTATAYA:: Lagyan ng () ang mga pangyayaring magkakatulad at (x) ang mga magkakaiba. _____ 1. Kapwa nasakop ng Espanya at Amerika ang Pilipinas. _____ 2. Ang Protestanismo ay sa mga Amerikano at ang Katolisisrno, Romano ay sa mga kastila. _____ 3. Lahat ng mga Pilipino ay malayang nakapag-aral maging noong panahon ng mga kastila at mga Amerikano. V. TAKDANG-ARALIN:: Sumulat ng isang talata na nagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng buwan sa araw. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Natutukoy ang paksang-diwa, aral at mga batayang taglay ng akda Nagagamit ang kaalaman sa mga nabasang akda bilang batayan ng mga pahayag at kaisipan tungkol sa nakalahad na aralin Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kapaligiran; Pagmamhal sa kalikasan. II. PAKSANG-ARALIN: Pagtukoy sa Paksang-diwa, aral at mga Batayang Taglay ng akda Paggamit ng Kaalaman sa mga Nabasang Akda Bilang Batayan ng mga Pahayag at Kaisipan Tungkol sa Nakalahad na Aralin Sanggunian: Kagamitan: Hakbang sa Maunlad na Pagbasa d. 111-117; 157-158; 246 tsart, larawan 253

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pagbibigay ng reaksyon sa ilang pangyayari o sitwasyon 2. Pagganyak: Nakakita na ba kayo ng perlas? Ilarawan ito. 3. Paghawan ng balakid: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit batay sa gamit sa pangungusap (context clues) a. Ang perlas kapag malaki na ay puwedeng gawing hiyas. b. Ang ibang hayop ay naglipana sa gabi. c. Ang mga kabataan ay naatangan ng tungkulin. 4. Pagtakda ng Layunin: Natutukoy ba ang paksang-diwa, aral at mga batayang taglay ng akda? Nagagamit ba ang kaalaman sa mga nabasang akda bilang batayan ng mga pahayag o kaisipan? B. Habang Bumabasa: Pagbasa ng mga seleksyon. Pinatubayang Pagbasa 1. Saan nanggaling ang mga perlas? 2. Paano ito nabubuo sa loob ng talaba? 3. Ano ang paksang-diwa nito? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa binsa. 2. Pagsagot sa mga tanong 3. Pagpapayamang Gawain:

Gawain 1: Basahin ang sumusunod na mga talata.Isulat sa isang pangungusapang paksangdiwa ng bawat talata. Bilugan ang titik ng tamang sagot Ano ang pangunahing diwa? 1. Mayaman lamang ang nagiging maligaya. 2. Ang mga mahihirap ay kawawa. 3. Wala sa yaman ang kaligayahan ng tao. IV. PAGTATAYA:: 1. Basahin ang kuwento "Naki-alam si Totoy" at "Ang Mayabang na Rambutan". Sagutin ang mga tanong sa ibaba ng bawat kuwento. 2. Bakit kailangan natinang kababaang loob sa ating pakikipamuhay sa daigdig na ito? V. TAKDANG-ARALIN:: Pag-aralan ang kilos ng mga kasama sa bahay. Ibigay ang mga magagandang-aral na makikita sa mga ito. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nakabubuo nang isang poster na nagbabadya ng mga kaganapan sa paaralan. Nakasusulat nang isang liham sa editor tungkol sa isang isyu o paksa tulad ng wastong pagtatapon ng basura; wastong pangangalaga sa kapaligiran; at mabuting naidudulot ng teknolohiya. Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kalikasan; Pagmamahal sa bansa. II. PAKSANG-ARALIN: Pagbuo ng isang poster Pagsulat nang isang Iiham sa Edito tungkol sa isang isyu. Sanggunian: BEC-PELC Big. 29; 22 Pagsulat d. 47 Gintong Aklat sa Wika d. 213-214

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Anu-ano ang mga bahagi ng liham? Ano ang matatagpuan sa bawat bahagi ng liham? 2. Pagganyak: Pag-awit nang "Ako'y Pilipino". Paano mo maipapakita ang pagmamahal sa ating bayan? B. Paglalahad: Pagbasa sa isang liham. Liham na Nagrereklamo C. Pagtalakay: 1. Pagsagot sa mga tanong: - Anong uri ng liham ang inyong binasa? - Ano ang nilalaman ng liham? - Sa inyong palagay, bakit mahalagang sumulat ng ganitong uri ng liham? 2. Pangkatang Gawain: a. Sumulat nang isang liham ukol sa isang isyu ng wastong pagtatapon basura o wastong pangangalaga ng kapaligiran. b. Pagtalakay sa ginawang liham. D. Pagpapayamang Gawain: Gumawa nang isang liham na ipadadala sa puno ng barangay na nagsasaad ng mungkahi ukol sa pangangalaga ng kapaligiran. IV. PAGTATAYA:: Kung ikaw ay gagawa ng Iiham sa Kagawaran ng Kalinisan ng Kapaligiran tungkol sa basurang hindi hinahakot ng mga basurero, ana ang iyong sasabihin? V. TAKDANG-ARALIN:: Gumawa nang liham na ipapadala sa punungguro ng paaralan ukol sa pangangalaga sa kapaligiran ng paaralan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nasasagot ang mga tanong tunkol sa mga detalye ng seleksiyon/impormasyong napakinggan. Nakasusulat nang isang iskrip para sa isang pagbabalitang pangradyo. Pagpapahalaga: Pagtulong sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa paggamit ng mga bagay na makasasama sa kalusugan. II. PAKSANG-ARALIN: Pagsagot sa mga tanong tungkol sa mga detalye ng Seleksyon/Impormasyong Napakinggan. Pagsulat nang isang Iskrip para isang Pagbabalitang Pangradyo. Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Blg. 18 Pakikinig d. 45; Blg. 27 Pagsulat d. 47 Aklat

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Salungguhitan ang pangungusap na hindi na angkop sa diwa ng talata. (Pil. sa Bagong Milenyo) d. 83 2. Pagganyak: Saan ba tayo madalas makapakinig ng mga ulat o balita? Ano ang mahalagang impormasyong napulot ninyo? 3. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 1. Hinimok ni Ana ang kapatid para lumahok sa paligsahan. 2. Ang mga holdaper ay salat sa ating bansa. 3. Malaki angnagagawa ng tahanan sa pag-uugali ng isang tao. 4. Pagtatakda ng Layunin: Gamitin ang istratehiyang KWL sa mga sumusunod: Alam Ko Nais Malaman .

Alam ko na

B. Paglalahad: Pakikinig sa mga mensahe. C. Pagtalakay: 1. Bakit ipinagbabawal ang paggamit ng bawal na gamot? 2. Magbigay ng halimbawa ng mga ipinagbabawal na gamot. 3. Paano nalululong ang mga,kabataan sa ipinagbabawal na gamot? D. Paglinang na Kasanayan:

Pagsulat ng iskrip para sa isang pagbababalitang panradyo. Ang paksa ay may kinalaman sa paggamit ng droga. Bubuin ito ng 5 katao. IV. PAGTATAYA:: Batay sa saliwikain na ito "Ang hindi magmahal sa sariling wika; ay katulad ng isang mabaho at malansang isda." Gumawa nang isang ulat na nagbibigay ng mensaheng mapapakinabangan. V. TAKDANG-ARALIN:: Sumulat nang isang iskrip tungkol sa salawikaing nabanggit. Gumawa nang 5 grupo upang isadula ito sa loob ng klase.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi at pananalita ng mga tauhan sa akda. Nailalahad ng di-berbal ang isang idea o kaisipan sa pamamagitan ng grap, tsart o mapa. Pagpapahalaga: Pagpapakumbaba at pagsisisi II. PAKSANG-ARALIN: Pagbibigay kahulugan sa mga kilos, gawi at pananalita ng mga tauhan sa akda. Paglalahad ng di-berbal sa isang idea o kaisipan sa pamamagitan ng grap, tsart o mapa. Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC Pagbasa d. 46; Pagsulat d. 46 "Liwanag sa Dilim" Pilipino sa Bagong Milenyo, Pagbasa d. 3844, 193-194 larawan, tsart

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Paano mahihinuh.a ang katangian o damdaming ipinahahayag ng iyong kapwa? Madali ba itong makita? 2. Paghawan ng balakid: Hanapin ang kahulugan ng tambalang-salita na nasa kaliwa sa mga salita o pariralang nasa kanan. Isulat lamang ang titik sa puwang _____ 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. bulkang liwayway baguntao buhay-hai kakaning-itik bungang-tulog taingang-kawali basing-sisiw a. b. c. d. e. f. g. panaginip madaling-araw mayaman mukhang kawa-awa binata api-apihan nagbingi-bingihan

3. Pagtatakda ng Layunin: Sino sa inyo ang umalis ng bahay kahit hindi pinapayagan? Alam ba ninyo ang nararamdaman ng isang magulang kapag hindi sila sinusunod ng kanilang anak. B. Habang Bumabasa: 1. Pagbasa ng kuwento, Liwanag sa Dilim. 2. Pinatnubayang pagbasa sa may pag-iisip. a. Bakit nagpasya si Henry na sumama sa mga naghahanap ng kayamanan? b. Anu-anong mga katangian ni Henry ang iyong naibigan? Hindi mo naibigan? C. Pagkatapos Bumasa: 1. Pagtalakay sa binasa: Pagsagot sa mga tanong na may pag-iisip.

2. Pagpapayamang Gawain: May mga pagkakataong sa sinasabi o ikinikibo ng tauhan, mahihinuha ang katangian o damdaming ipinahahayag. Bilugan ang titik ng damdaming ipinahahayag ng nagsasalita. 1. Matutupad na rin ang pangarap kong yumanan kapag nagkataon. a. Nangarap c. Nagtataka b. Nag-aalinlangan d. Natutuwa 2. Aalisin mo iyan sa iyong isipan. Ipagpalagay mo nalang na nagising ka sa iyong bungang-tulog. a. nag-aalinlangan c. Nagbibigay pag-asa b. nasusuklam d. nanghihinayang D. Paglalapat: Iguhit ang ipinahahayag na damdamin. Sumulat ng salitaan ayon sa ipinakikitang kilos. IV. PAGTATAYA:: Basahin ang mga sitwasyon. Lagyan ng nababagay na damdamin o katangian. 1. Nakapulot sa, lababo ng kanilang paarlaan ng isang pares ng gintong hikaw si Ezry. Kinuha niya ito at pumasok sa kanilang silid-aralan. 2. Maagang gumising si Mang Kiko. Uminom. ng kapeng mainit, kinuha ang sombrerong balanggot at nanaog ng bahay. Nagtuloy siya sa likod-bahay at kinuha ang kariton. V. TAKDANG-ARALIN:: Sumulat ng pahayag ayon sa hinihinging damdamin: 1. paghanga 2. pagkabigla 3. pagwawalang-bahala 4. pagsisisi 5. mapagpakumbaba Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Napaikli ang diskursong napakinggan sa pamamagitan ng pagbabawas ng paulit-ulit o walang kaugnayang impormasyon. Pagpapahalaga: Mahalin ang kapwa II. PAKSANG-ARALIN: Pagpapaikli ang diskursong napakinggan sa pamamagitan ng pagbabawas ng paulit-ulit o walang kaugnayang impormasyon. Sanggunian: BEC-PELC Pakikinig 21, pah. 45 Sining sa Wika at Pagbasa, pah. 99

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Kapag may kausap kang isang tao at paulit-ulit magsalita, ana ang iyong magiging damdamin sa kanya? B. Paglalahad: Pakinggan ang pag-uusap ng tatlong magkakaibigan at alamin kung alin ang dapat paikling diskursong napakinggan at paulit-ulit na salitang walang kaugnayan sa impormasyong inyong narinig. C. Pagtalakay: 1. Sinu-sino ang tauhan sa maikling duladulaan? 2. Anu-ano ang mga salitang inukit at walang kaugnayan sa kuwento? 3. Kailangan pa bang magbawas, sa mga dialogong ginamit? D. Paglalahat: Paano ang tamang pagpapaikli at pagbabawas at paulit-ulit o walang kaugnayang impormasyon sa diskursong napakinggan? IV. PAGTATAYA:: Umisip at gumawa ng sariling diskursong sa Iimang (5) pangungusap. Iwasan ang paulit-ulit o walang kaugnayang impormasyon. V. TAKDANG-ARALIN:: Magtala ng mga patalastas na possible at di posibleng mangyari. Ilahad ang mga ito sa klase. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Natutukoy ang pangunahing ideya sa mga detalyeng nasa balitajulat o panayam na narinig. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng pagpapahayag ng narinig na ulat/balita ng wasto, tiyak, at buo. II. PAKSANG-ARALIN: Pagtukoy sa pangunahing ideya sa mga detalyeng nasa balita/ulat, o panayam na naririnig. Sanggunian: Kagamitan: BEC - PELC Big. 24 d. 47 Wikang Filipino VI (Wika) d. 110 at d. 31 pahayagan, cassette tape na may sulat

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pagbabalik-Jral sa talata o sanaysay na nabasa na sa nakaraang aralin. Tanong: Ano ang pangunahing diwa sa nabasang talata/sanaysay? 2. Pagganyak: Anu-ano ang mga bagay na madalas marinig sa radyo at madalas mapanood sa telebisyon tuwing ala-sais hanggang ala-siyete ng gabi? Anu-ano naman ang mga mababasa sa pahayagan? 3. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Panuto: Ibigay ang kahulugan o kaugnay na salita ng mga sumusunod: a. timpalak c. espasyo b. sanaysay d. atlas 4. Pagtatakda ng Layunin: Anu-ano ang mga ideya na dapat malaman sa pagsulat ng sanaysay? Anu-ano ang gusto ninyong malaman upang makasulat ng sanaysay para sa timpalak? B. Paglalahad: Pagbasa ng teksto sa wika d. 110 C. Pagtalakay: Sagutin ang mga nabuong tanong: 1. Sino ang inaanyayahang sumali sa timpalak? 2. Anong uri ng patimpalak ito? 3. Ano ang pangunahing ideya ng ulat? D. Panglinang na kasanayan: Ipabasa sa pangkat ng mga bata ang ulat na ginamit Tanong: 1. Anu-ano ang impormasyon o ideya sa ulat? 2. Anu-ano an nararapat malaman sa isang ulat/balita?

E. Paglalahat: Mga tanong: 1. Anu-ano ang mga ideya na dapat tandaan sa nairinig na ulatjbalita? 2. Bakit kailangang tandaan lahat ng mga detalyeng narinig? F. Pagpapahalaga: 1. Anu-ano ang mga tuntunin na dapat sundin sa pagbabalita sa narinig? 2. Bakit mahalaga na sabihin ang buong impormasyon o detalye ng ulatjbalita na narinig? IV. PAGTATAYA:: Iparinig ang ulat sa radyo o cassette Panuto: Pakinggan ang ulat. Isulat ang ulat sa papel pagkatapos marinig. V. TAKDANG-ARALIN:: Manood sa telebisyon o makinig sa radyo ng isang balita at iulat kinabukasan sa klase. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Pakikinig: Natutukoy sa diskursong napakinggan ang ibat ibang ideya. Paglilipat nito sa bagong ideya at pagwawakas sa isang ideya. Pagpapahalaga: Ang kahalagahan ng tahanan at paaralan sa pag-ulat ng kabataan. II. PAKSANG-ARALIN: Pagtukoy sa diskursong napakinggan ang iba't-ibang ideya. Paglilipat nito sa bagong ideya at pagwawakas sa isang ideya. Sanggunian: BEC-PELC Big. 23 d. 47 Modern Teacher Vol. XLIx,d. 37 ni Gregorio R. Victoria at Yaman ng Wika at Panitikan d. 107 nina Avena, Binsol, Enriquez, Glinofria, Reyes at Sebrio.

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: (Ilahad ang mga larawan ng tahanan at paaralan) Panuto: Magbigay ng mga pahayag tungkol sa mga larawan. Bigyan ng kaugnayan ang bawat isa. Magbigay ng sariling ideya. 2. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Gumamit ng istratehiyang Clining Panuto: Magbigay ng kahulugan o kasingkahulugan ng mga salitang sumusunod: parangal, isasalag, tangkilik, paghubog, pundasyon, dangal. 3. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Anu-ano ang gusto ninyong malaman tungkol sa paksa? B. Paglalahad: Panuto: Basahin ang diskurso ng mga magulang at guro. Basahin ng may damdamin. Pakinggan ang mgaimpormasyong sasagot sa mga nabuong tanong. Paksa: Sino ang higit na nakakatulong sa pag-unlad ng kabataan: ANG TAHANAN O ANG PAARALAN Gregorio R. Victoria Paaralang Barangay ng Kapitangan Paombong, Bulacan C. Pagtalakay: Ipasagot ang mga nabuong tanong: 1. Sino nga ba ang higit na nakatutulong sa pag-unlad ng kabataan? 2. Anu-ano ang mga tunay na nangyari sa diskurso ng mga panig? D. Paglinang nga Kasanayan: Mga tanong: Anu-anong mga diskurso ang napakinggan ninyo? May iba't-iba ba silang ideya? Anu-ano ang mga ito? E. Paglalahat: Panuto: Sagutin ang mga tanong:

1. Anu-ano ang mga magkabilang panig? 2. Paano ninyo winakasan ang isang ideya? 3. Nagkaroon ba ng kasagutan sa pagbibigay ng ideya ng bawat panig? IV. PAGTATAYA:: Basahin at unawain ang talaan. Pag-ukulan ng pansin ang mga kaisipang napapaloob dito. Sagutin ang mga tanong: 1. Ano ang ideya sa talata? 2. Ano ang maibibigay na ideya o pahayag tungkol sa sinabi? Sang-ayon ka ba o hindi? Pangatwiranan. 3. Bigyan ng angkop na wakas ang ideya. V. TAKDANG-ARALIN:: Manood sa telebisyon o makinig sa radyo ng isang balita at iulat kinabukasan sa klase. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Pakikinig: Nabibigyang kahulugan ang mga salitang narinig batay sa paraan ng pagsasalita (Tono, diin, paghinto, intonasyon) Pagbasa: Napag-uuri-uri ang mga salita ayon sa mga salitang pandama, mga salitang kaugnay ng damdamin, mga salitang may pagkakaugnayan.

Pagpapahalaga: Pangangalaga sa kalikasan; Pagmamahal sa bansa II. PAKSANG-ARALIN: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang narinig batay sa paraan ng pagsasalita '(tono, diin, paghinto, intonasyon) Pag-uuri-uri ng mga salita ayon sa mga salitang kaugnay ng pandama, mga salitang kaugnay ng damdamin at mga salitang may pagkakaugnayan. Sanggunian: BEC-PELC Blg. 18d. 46

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Itanong: 1. Anu-ano an gating mga likas na yaman? 2. Magbigay ng halimbawa ng Yamang Lupa? Yamang Tubig? Yamang Mineral? 2. Pagganyak: Hikayatin ang mga mag-aaral na magbigay ng halimbawa ng mga likas na yaman na nakikita nila sa paligid. Gamitin ang DAYAGRAM

B. Paglalahad: Pagbasa ng liham. C. Pagtalakay: Itanong: 1. Sino ang sumulat? Para kanino ang sumulat? 2. Anong damdamin ang ipinahihiwatig ni Jun dela Cruz sa liham na narinig?

3. Ano ang kanyang pinagmamalasakitan? 4. Naniniwala ka ba sa kanyang obserbasyon ng sumulat? Bakit? D. Paglalahat: 1. Ang mga salitang kaugnay ng damdamin ay nagsasabi ukol sa nadarama I ngisang tao o hayop. 2. Ang mga salitang kaugnay ng Pandama ay mga salitang ginamit ang mga bahagi ng katawang pandama (Sense Organs) tulad ng pang-amoy, nakikita, naririnig, nasasabi at nahihipo. 3. Ang mga salitang magkakaugnay ay mga salitang magkakatulad o magkakauri. E. Pagpapahalaga: Pangkatang Gawain: Gumawa ng iskit na nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan. F. Pagpapayamang Gawain: Ipabigay ang mga salitang ginamit sa iskit kaugnay sa pandama, damdamin at pagkakaugnayan. IV. PAGTATAYA:: Basahin at uriin ang mga salita. Ilagay sa unang kahon ang mga salitang kaugnay ng Pandama, Ikalawa naman ang salitang kaugnay ng damdamin, at ikatlo ang mga salitang may pagkakaugnayan.

nalanghap nangulila

sapatos tsinelas

suklay medias sombrero pinagmasdan natanaw

nasuklam

V. TAKDANG-ARALIN:: Magbigay ng 5 salitang kaugnay ng damdamin, Pandama at mga salitang may pagkakaugnayan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Pagsasalita: Nagagamit ang ibat-ibang uri ng panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa ibat ibang pokus. Pagpapahalaga: Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos sa Atin II. PAKSANG-ARALIN: Paggamit ng iba't-ibang uri ng panlapi sa pagbubuo ng mga pandiwa sa iba't-ibang pokus. Sanggunian: Kagamitan: Binhi 6, g . 19'5-205 BEC PELC Big. 21, d.46 Mga larawan, tsart, plaskards

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Pangkatin ang mga bata at magpaligsahan sa pagbibigay ng mga pandiwa. Magparamihan ng mga ibibigay na halimbawa. 2. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Ipaugnay ang mga salitang nasa plaskards sa mga salitang nakasalungguhit sa mga sumusunod na mga pangungusap himala malakashangin taimtim berde a. Siya ay nagdarasal nang lubos na nasa damdamin. b. Nagtagumpay siya at nakamit ang inaasam. c. Ang milagro ay ginagawa ng Diyos. 3. Pagpapakita ng Layunin: Paggamit ng word network. Halimbawa:

B. Paglalahad: Ipabasa ang tula ng pangkatan o lahatan. Ang mga bilang sa bawat taludtod ay makakatulong sa pagsagot sa mga tanong na nasa talakayan. "Mga Hiwaga ng Buhay" 1. Sa paglalakad mo, nasalubong mo siya, Nagulat ka pa pagkat binati ka niya. Kaya biglang gumanda ang iyong umaga, "Isa itong Himala", ang sabi mo pa

C. Pagtalakay: Isulat sa patlang ang bilang ng taludturang nagpapahayag ng sumusunod na kaisipan. _____ 1. Nakapagpapasya sa isang tao ang pagbati nang hindi inaasahang papansin sa kanya. _____ 2. Kailangang pahalgahan at pagyamanin ang mga biyayang ibinigay ng Diyos. _____ 3. Tumitigil ang ulan gaano man ito kalakas at muliy liliwanag ang paligid. D. Paglalahat: Anu-ano ang mga dapat tandaan sa mga panlaping ginagamit sa ibat ibang pokus? E. Pagpapahalaga: Ikaw ba'y nagpapahalaga at tumutulong mangalaga sa mga biyayang nasa iyong paligid? Lagyan ngtsek () ang karapat- dapat mong gawin. _____ 1. Pagdidilig sa mga halamang namumulaklak. _____ 2. Pag-iingat na magtapon ng bagay na makasisira sa katabaan ng lupa. _____ 3. Paghuli sa mga ibon at pagpatay sa mga ito. F. Pagpapayamang Gawain: Piliin ang wastong salita sa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. 1. Ang aming bunsong kapatid ay (gumagapang, gagapang) 2. (Matulog, Natulog) kami nang maaga kagabi. 3. (Umulan, Uulan) nang magdamag kagabi. IV. PAGTATAYA:: Kahunan ang pandiwa sa pangungusap. Isulat sa patlang ang panlaping ginamit nito. _____1. Pinaghandaan ko ng hapunan si Nida. _____2. Ang kuwarto ay isususi ko mamaya. _____3. Itabi mo na iyang pera mo. _____4. Kadarating mo palang pala, Sita. _____5. Aba, tayo ay magsikap naman! V. TAKDANG-ARALIN:: Banghayin ang pandiwa sa ibat ibang pokus na gumagamit ng panlaping um, ma, in, hin. PAWATAS NAGAGANAP NAGANAP MAGAGANAP 1. umiyak 2. mahulog 3. basahin 4. tapusin 5. uminom

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Pagsasalita: Nagagamit ang magkasinkahulugan o magkasalungat na pang-uri sa pagsasalaysay. Pagpapahalaga: Pagiging palakaibigan II. PAKSANG-ARALIN: Paggamit ng magkasingkahulugan o magkasalungat na pang-uri sa pagsasalaysay. Sanggunian: Kagamitan: Kuwento: BEC-PELC Blg. 20 d. 46 Larawan ng hilaw at hinog na mangga Walang ITULAK KAIBIGAN

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aral: Gamitin ang mga pang-uri sa isang talatang naglalarawan sa mga Pilipino. Itanong: Anu-ano ang mga magkasingkahulugan o magkasalungat na pang-uri ang ginagamit sa paglalarawan? 2. Pagganyak: a. Panuto: Ipakita ang dalawang larawang ito: Manggang Hinog at Manggang Hilaw b. Itanong: Ano ang masasabi ninyo sa dalawang mangga? B. Paglalahad: Ipabasa: Walang Itulak-Kaibigan C. Pagtalakay: Itanong: a. Tungkol saan ang binasa nating kuwento? b. Ano ang masasabi ninyo sa magkaibigan? c. Anu-anong mga katangian ang magkapareho nila? D. Paglalahat: 1. Kailan natin sinasabi na ang mga pang-uri ay magkakasing kahulugan? Magkakasalungat? 2. Paano ginagamit na magkasingkahulugan o magkasalungat na pang-uri sa pasalaysay? E. Pagpapahalaga: Ipaliwanag: 1. Anu-ano ang dapat gawin upang dumami ang iyong mga kaibigan? 2. Paano ba maging palakaibigan? IV. PAGTATAYA:: 1. Ipabasa: Ang Kambal 2. Ipasalaysay muli ang kwento sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng magkasingkahulugan at magkasalungat na pang-uri.

V. TAKDANG-ARALIN:: Magkuwento tungkol sa may aral o mensaheng ipinaabot. lsalaysay ito sa pamamagitan ng paggamit ng magkasinghulugan at magkasalungat na pang-uri.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________

FILIPINO VI Date: ______________ I. LAYUNIN: Naibibigay ang paksa at pangunahing diwa ng tula/kuwento/jimpormasyong narinig. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Kapwa II. PAKSANG-ARALIN: Pagbibigay ng paksa at pangunahing diwa ng tula/kuwento/impormasyong narinig. Sanggunian: Kagamitan: BEC-PELC, Pakikinig 20, pah. 45 Landas sa Pagbasa 6, pp. 144-147 Tao at Kalikasan, Magkaugnay

III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang kaugnayan ng tao sa kalikasan? 2. Paghawan ng Sagabal: Isulat ang kasingkahulugan ng mga sumusunod na salita. a. Kalikasan c. Himala e. Puntod b. Himalayan d. Astronot B. Paglalahad: Bashin ang kuwento sa pahina 144, Landas sa Pagbasa 6. C. Pagtalakay: 1. Bakit itinuturing na mga kahanga-hangag likhang tao ang A. Taj Mahal? B. Mount Rushmore? C. Great Wall of China? 2. Anu-ano ang pangunahing diwa ng kuwento? D. Pagsasanay Piliin ang titik ng tamang sagot 1. Natataning Himalayan sa India a. Paggawa ng isang marmol na libingan b. Isang libingan na walang kapantay c. Kahanga-hangang libingan para sa isang minamahal. E. Pagsasanay: Paano ang tamang pagpili ng paksa at pangunahing diwa sa tula/kuwento/impormasyong narinig? IV. PAGTATAYA:: Makinig sa teksto na babasahin ng guro. Itala ang paksa at pangunahing diwa ng mga sumusunod na impormasyong maririnig. V. TAKDANG-ARALIN:: Makinig sa isang banta sa radyo o , telebisyon at itala ang paksa at pangunahing diwa na nakuha mula rito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________