hekasi vi 3rd rating

Download HEKASI VI 3rd Rating

Post on 16-Jul-2015

10.421 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipapakita ang mga kanais-nais na kilos ng isang matapat na mamamayang Pilipino tungo sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino Pagpapahalaga: Pagtittiwala sa sarili

II. PAKSANG-ARALIN Pagiging Mamamayang Pilipino/Pagkawala at Muling Pagkakamit ng Pagkamamamayan. Sanggunian : BEC III B.1, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 140-143 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.144-148 Kagamitan : Larawan ng mga mamamayang Pilipino III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang pinanggagalingan ng kita ng pamahalaan? Bakit kailangang maningil ng buwis ang pamahalaan? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Pagpapakita ng larawan Anu-ano ang karapatan at pananagutang ito kaugnay ng pagiging mamamayang Pilipino? 2. Paglalahad: Ayon sa Saligang Batas, sinu-sino lamang ang maituturing na mamamayan ng bansa? 3. Basahin ang teksto 4. Pagtalakay: Ano ang dalawang kahulugan ng pagiging mamamayang Pilipino. Anu-anong katangian ang kailangang taglayin ng isang mamamayang Pilipino? Sinu-sinong mga dayuhan ang hindi pinapayagang maging naturalisadong mamamayang Pilipino? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Sino ang mamamayang Pilipino Dalawang uri ng mamamayang Pilipino 1. Katutubong mamamayang Pilipino 2. Mamamayang naturalisadao 2. Paglalapat: Kung ikaw ay pipiliin ng iyong pagkamamayan, pipiliin mo bang maging Pilipino? Bakit?

3. Pagpapahalaga: Paano mo maipapakita ang pagiging mamamayang Pilipino? IV. PAGTATAYA: Sagutin ang mga sumusunod 1. Ang ama ni Roel Torres ay isang mamamayang Pilipino. Si Roel ay _____________. 2. Ang ina ni Tina Duarez ay isang mamamayang Pilipino. Si Tina ay ______________. 3. Maaring mawala ang pagkamamamayang Pilipino ni Theresa Johnson dahil _________. V. KASUNDUAN: Ipaliwanag ang mga sumusunod. 1. Ano ang ibig sabihin ng pagkamamamayan? 2. Paano makakamit ang pagkamamamayang Pilipino? 3. Paano magiging naturalisadong mamamayang Pilipino? 4. Paano mawawala ang pagkamamayang Pilipino? 5. Paano muling nakakamit ang pagkamamayang Pilipino?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nasasabi ang mga karapatan at kalayaang tinatamasa ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas ng 1987 Pagpapahalaga: Pagsunod sa batas

II. PAKSANG-ARALIN Mga Karapatan at Kalayaan ng mga Pilipino Sanggunian : BEC III B.2, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 147-149 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.149-160 Kagamitan : III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Sino ang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas? Pano makakamit nag nawawala at muling nakakamit ang pagkamamamayang Pilipino? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang katipunan ng mga karapatan? Ano ang karapatan mo bilang mamamayan ng Pilipinas? 2. Paglalahad: Pagpapangkat-pangkat Pagbasa sa paksang itinakda Pag-uulat ng mga impormasyong nakuha. 3. Pagtalakay: Anu-ano ang mga karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Tatlong Pangunahing Karapatan: 1. Karapatan ng pagmamay-ari 2. Karapatan sa kalayaan 3. Karapatan sa buhay ng isang Pilipino 2. Paglalapat: Alin sa mga karapatan mo ang nailabag kapag sinakop ng kapitbahay ang isang bahagi ng iyong lupa? 3. Pagpapahalaga: Bilang mamamayang Pilipino, dapat mo bang sundin ang mga batas na pinatutupad

ng pamahalaan? IV. PAGTATAYA: Isulat kung anong uri ng karapatan ito. ________ 1. Nilipat si Mang Kanor dahil sa kanyang nakahahawang sakit. ________ 2. Ipinarada ni G. Torres ang kanyang sasakyan sa harapan ng bakuran ni Mang Tonyo. ________ 3. Pumili ng sariling relihiyon. V. KASUNDUAN: Magsulat ng sanaysay tungkol sa paksang Buhay, kalayaan at pagmamay-ari ng kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang mga pangyayaring nakahahadlang sa pagtatamasa ng gma karapatan. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa

II. PAKSANG-ARALIN Pangangalaga sa Karapatan Sanggunian : BEC III B.4, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 178-186 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.150-154 Kagamitan : III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Bakit mahalaga ang mga karapatan at kalayan ng tao sa kaunlaran ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demoksrasya? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ano ang karapatan mo bilang isang bata? 2. Paglalahad:

3. Pagtalakay: Ano ang karapatan ng bata? Paano pinangangalagaan ng batas ang karapatan ng mga batang sangol? Ano rin ang karapatan ng isang katulong? Paano rin pinangangalagaan ang mga karapatan ng mga katulong? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga halimbawa ng paraang nakatutulong sa pangangalaga sa mga karapatan ng tao? Ng mga pangyayaring nakahahadlang sa pangangalaga sa mga karapatan ng tao? 2. Paglalapat: Paano mo pahahalagahan ang mga karapatang tinatamasa mo sa kasalukuyan?

3. Pagpapahalaga: Ano ang dapat mong gawin para mapanatili mo ang iyong mga karapatan? IV. PAGTATAYA: Magbigay ng 5 halimbawa ng pangangalaga sa mga karapatan. Ipaliwanag ang bawat isa. V. KASUNDUAN: Gumupit sa pahayagan ng isang artikuling kinasasangkutan ng bata o mga batang lumabag sa batas. Isulat ang iyong kuro-kuro ukol dito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang kahalagahan ng pagtupag sa mga tungkuling panlipunan at pansibiko ng mga mamamayan. Pagpapahalaga: Pagpapakita ng tamang pagtupad sa mga tungkulin

II. PAKSANG-ARALIN Kahalagahan ng Pagtupad sa mga Tungkulin Sanggunian : BEC III B.4, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 164-167 Kagamitan : Larawang nagpapakita ng paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga pangyayaring nakahahadlang sa pagtatamasa ng mga karapatan? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga tungkulin panlipunan at pansibiko? 2. Paglalahad: Paggamit ng aklat: Pilipinas: Bansang papaunlad pahina 164-167

3. Pagtalakay: Ano ang tinatawag na tungkuling panlipunan? Tungkuling pansibiko? Anu-ano ang mga tungkuling panlipunan ng mga mamamayan? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga tungkuling panlipunan at pansibiko ng mga mamamayan? Ano ang kahalagahan ng pagtupad sa mga tungkuling ito? 2. Paglalapat: Ano ang palagay mo ang mangyayari kapag hindi tinupad ang mga tungkuling panlipunan at pansibiko ng mga mamamayan?

3. Pagpapahalaga: Paano mo maipapakita ang tamang pagtupad sa tungkulin, kung ikaw ay isang kawani ng pamahalaan? IV. PAGTATAYA: 1. Ano ang tinatawag na tungkuling pansibiko ng mga mamamayan? Magbigay ng ilang halimbawa nito? 2. Ano ang tinatawag na tungkuling panlipunan at halimbawa nito? V. KASUNDUAN: Sumulat ng talata, Kahalagahan ng Pagtupad sa mga Tungkuling Pansibiko at Panlipunan ng mga Mamamayan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang mga kalayaan at karapatan ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demokrasya. Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Kalayaan at Karapatan

II. PAKSANG-ARALIN Kahalagahan ng mga Kalayaan at Karapatan Sanggunian : BEC III B.5, p. 21 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 152-155 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 Kagamitan : Mga larawan na nagpapakita ng mga kalayaan at karapatan ng mga Pilipino III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan at kalayaang tinatamasa ng mga mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas 1987? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Anu-ano ang mga karapatan mo bilang mamamayan? 2. Paglalahad: Pagbasa sa aralin tungkol sa mga kalayaan at karapatan. 4. Pagtalakay: Mahalaga ba ang mga kalayaan at karapatan ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demokrasya ng bansa? Bakit? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat:

2. Paglalapat: Ano ang mangyayari sa bansa kapag walang kalayaan at karapatang tinatamasa ang mga mamamayan? 3. Pagpapahalaga: Ano ang kahalagahan ng mga kalayaan at karapatan ng tao sa pangangalaga ng demokrasya?

IV. PAGTATAYA: Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang mga kalayan at karapatan ng tao sa kaunlaran at sa pangangalaga ng demokrasya ng bansa. V. KASUNDUAN: Magsulat ng sanaysay tungkol dito: - Mga kalayaan at karapatan ng mga mamamayan sa pagpapaunlad at pangangalaga ng demorasya ng Pilipinas.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang kahalagahan ng soberanya sa pagpapanatili ng kalayaan ng isang bansa. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa kalayaang tinatamasa ng bansa

II. PAKSANG-ARALIN Pilipinas: Bansang Malaya Sanggunian : BEC III A.1, p. 22 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 179 Kagamitan : Tsart (balik-aral), tsart ng awit, world map, semantic web III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Balik-aral tungkolsa matalino at matapat na pagboto at paghalalan ng matapat na pinuno sa mga gawaing pambayan sa pamamagitan ng pagpuno ng mga nawawalang titik o letra. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Awitin ang Pilipinas kong Mahl Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 2. Paglalahad: Magpakita ng larawang ang nakasentro ay ang nakawagayway na watawat ng Pilipinas. 3. Ipaawit muli ang Pilipinas Kong Mahal, pagtalakayan ang isinasaad nito. 4. Pagtalakay: Anu-ano ang mga naging pagbabago sa kalayaan ng bansa. Nang maibalik dito ang ganap na kalayaan? 5. Talakayan: a. Talakayin ang mga sagot na ginagawang paghihinuha ng mga bata. b. Ipabasa ang batayang aklat at ipabigay ang kahulugan ng Malaya o soberanya. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipabuod ang pinag-aralan sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa soberanya.

2. Pagpapahalaga: Paano mo maipamamalas ang pagpapahalaga sa kalayaang tinatamasa ng bansa? IV. PAGTATAYA: Punan ng tamang sago tang bawat patlang. ________ 1. Ang katawagang ito ay tumutukoy sa kapangyarihang kinikilala ng mga bansang Malaya. ________ 2. Taon nang ganap na lumaya ang Pilipinas sa kamay ng Estados Unidos. ________ 3. Ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas ay tanda ng pagkakataon nito. Pagkilala ito ng dayuhan sa kakayahan ng mga Pilipinong mamuhay ng Malaya. V. KASUNDUAN: Sagutin ang mga sumusunod. 1. Anu-ano ang katangian ng isang estado? 2. Anu-ano ang katangian ng Pilipinas bilang soberanong estado? Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipapaliwanag ang kahalagahan ng panloob na soberanya (internal sovereignty) at panlabas na soberanya (external sovereignty) ng bansa. Pagpapahalaga: Pagpapasakop

II. PAKSANG-ARALIN Dalawang Uri ng Soberanya Sanggunian : BEC III A.1.1, 1.2, p. 22 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 180 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.194-196 Kagamitan : puzzle, larawan ng tatak ng Pilipinas, discussion web III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Buuin ang puzzle na inihanda at idinikit ng guro sa loob ng paaralan, basahin at ilahad ang mga katangian ng bansang Malaya at may soberanya. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipakita sa mga bata ang tatak ng Pilipinas. Pag-usapan ang tatak ng Pilipinas at kung ano ang ibig sabihin nito. 2. Paglalahad: Ilahad ang dalawang uri ng soberanya.

3. Pangkatin ang mga bata sa dalawa at basahin ang teksto sa p.180, Pilipinas: Bansang Papaunlad. 4. Pagtatalakayan at pag-uulat ng bawat grupo gamit ang Discussion Web tungkol sa kahalagahan ng dalawang uri ng soberanya. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ang soberanyang panloob ay ang kapangyarihan ng Pilipinas ng mamahala sa nasasakupan nito. Bilang isang Malaya at demokratikong bansa, ang kapangyarihang pampamahalaan nito ay nasa mamamayan.

Ang soberanyang panlabas ay ang kapangyarihan ng bansang matupad ang LAYUNIN:g mapabuti at mapaunlad ang mga mamamayan at ang Pilipinas. 2. Pagpapahalaga: Bakit mahalagang magkaroon ng kapangyarihan ang Pilipinas sa pamamahala sa buong bansa? IV. PAGTATAYA: Isulat ang tamang heading ng mga pahayag sa ibaba. Isulat sa patlang. a. Soberanyang panloob b. Soberanyang panlabas _________ 1. Ito ang kapangyarihan ng Pilipinas na mamahala sa buo nitong nasasakupan, ang kapangyarihang pampamahalaan. _________ 2. Ito ang kapangyarihan ng isang bansang isakatuparan ang mga LAYUNIN: at mithiin nito para sa kabutihan at kaunlaran ng mga mamamayan at ng Pilipinas. _________ 3. Ito ang kapangyarihang lumutas ng anumang suliranin o kaguluhan sa bansa nang hindi pakikialaman o panghihimasukan ng alinmang bansa. V. KASUNDUAN: Talakayin muli ang dalawang uri ng soberanya gamit ang Venn Diagram.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naiisa-isa ang mga karapatang tinamo ng bansa nang ito ay magkamit ng ganap na kalayaan Pagpapahalaga: Pagtatamasa sa kalayaan at karapatan ng bansa

II. PAKSANG-ARALIN Mga Karapatan ng Bansa Sanggunian : BEC III A.2.1, 1.2, p. 22 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 181-184 Kagamitan : crack the code tsart, fish bone map III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Sagutin ang mga sumusunod sa pamamagitan ng mga numero at katumbas nitong letra upang mabuo ang salita. 1. Ito ang katawagang tumutukoy sa kapangyarihang kinikilala ng mga bansang Malaya.

B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Paglalahad ng fishbone map. Anu-ano ang mga karapatan ng Pilipinas?

2. Talakayan: Isa-isahin ang mga karapatan ng bansa. Gamitin ang fishbone map. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ang pagiging Malaya ng Pilipinas ay nagbigay rito ng mga karapatan at kalayaan, ilan sa mga ito ang mga sumusunod. a. Karapatang makapagsarili b. Karapatan sa pantay na pagkilala c. Karapatang mamahala sa nasasakupan 2. Pagpapahalaga: Sa inyong palagay, tinatamasa ba ng Pilipinas ang lahat ng mga karapatang dapat nitong tamasahin bilang malayang bansa? Ipaliwanag ang sagot.

IV. PAGTATAYA: Sabihin kung anong karapatan ang tinatamasa ng Pilipinas batay sa sumusunod na kalagayan. 1. Lumagda ang Pilipinas at Iraq sa isang KASUNDUAN:g pangkalakalan. 2. May mga hukbong nagpapatrolya sa mga hangganan ng teritoryo ng bansa. 3. Bumubuo ng mga batas ang pamahalaan upang maging patnubay ng mga mamamahala at nasasakupan. V. KASUNDUAN: Magtala ng ilang KASUNDUAN:g pinapasukan ng Pilipinas at ng ibang bansa sa kasalukuyan.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VIDate: _________________ I. LAYUNIN: Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga karapatang tinamo ng bansa sa kasalukuyan. Pagpapahalaga: Pantay na pagtingin sa kapwa, pagsunod II. PAKSANG-ARALIN Kahalagahan ng mga Karapatang Tinamo ng Bansa Sanggunian : Kagamitan : BEC III A.2.2, p. 22 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 197-201 larawan

III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan ng bansa? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Ilahad muli ang mga karapatan ng Pilipinas. 2. pangkatin ang mga bata at ipasagot (apat na grupo) Mga Karapatan ng Bansa 1. Karapatang makapagsarili 2. Karapatan ng pantay na pagkilala. 3. Karapatang mamahala sa nasasakupan 4. karapatang mag-angkin ng ari-arian. 3. Talakayan at pag-uulat ng bawat grupo sa pamamagitan ng Broadcasting.

Kahalagahan

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat/Pagpapahalaga: Pagbuo ng Kaisipan. IV. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Ang Pilipinas ay nakapagpapadala at tumatanggap ng mga sugo at kinatawan sa ibang bansa. Anong karapatan ito? a. Karapatang makapagsarili. c. Karapatan sa pantay na pagkilala b. Karapatang makipag-ugnayan d. Karapatang ipagtanggol ang kalayaan V. KASUNDUAN: Gumupit ng larawan na nagpapakita ng karapatan ng bawat tao. Idikit ito sa isang bond paper. Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa larawang idinikit sa ilalim nito.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang mga paaralan ng pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo ng bansa. Pagpapahalaga: Pagkamakabayan/Pagmamahal sa bansa

II. PAKSANG-ARALIN Mga Paraan ng Pagtatanggol sa mga Hangganan at Teritoryo ng Bansa Sanggunian : BEC III A.3.2, p. 23 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 184-185 Kagamitan : Mapa ng Pilipinas, plaskard, tsart III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Isa-isahin ang mga pakinabang ng mga Pilipino sa teritoryong sakop ng Pilipinas. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipinagtatanggol kaya ng mga Pilipino ang mga hangganan at teritoryo ng bansa? Gusto ba ninyong malaman kung paano ipinagtatanggol ang mga ito? 2. Paglalahad: a. Pagpapangkat-pangkat sa mga batang mag-uulat. b. Pagbasa sa aralin at pagpapalitan ng kuru-kuro c. Pag-uulat ng bawat pangkat/pagbabahagi ng mga nakuhang impormasyon at nabuong kaisipan gamit ang mapa ng Pilipinas sa mga hangganan at tsart. 3. Pagtalakay: a. Dapat bang ipagtanggol ang mga hangganan at teritoryo ng bansa? Bakit? b. Anu-ano ang mga paraan ng pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo ng bansa? c. Anu-ano ang paraan ng pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo ng bansa ang maaari mong imungkahi? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga paraan ng pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo ng bansa? May maimumungkahi ba kayo tungkol dito? Talakayin ito sa pamamagitan ng Graphic Organizer. 2. Paglalapat: Para sa inyo, ano ang maaaring mangyari kung hindi ipinagtatanggol ng mga mamamayan ang mga hangganan at teritoryo ng bansa? 3. Pagpapahalaga: Masasabi ba nating makabayan o mapagmahal sa bansa ang mga Pilipinong nagtatanggol sa mgaa hangganan at teritoryo ng bansa? Paano ka makakatulong dito?

IV. PAGTATAYA: Anu-ano ang mga paraan ng pagtatanggol sa hangganan at teritoryo ng bansa ang isinasagawa ng mga sumusunod. 1. Hukbong Panlupa o Pangkatihan ng Pilipinas (Philippine Army o PA) 2. Pambansang Pulisya ng Pilipinas (Philippine National Police o PNP) 3. Hukbong Panghimpapawid (Philippine Air Force o PAF) V. KASUNDUAN: 1. Talakayin sa isang sanaysay kung bakit kailangang ipagtanggol ng mga mamamayan ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansa. 2. Basahin at pag-aralan din ang ibat ibang paraan ng pakikipaglaban ng mga makabayang Pilipino sa mga patakaran ng mga Amerikano tulad ng: pakikipaglaban ni Macario Sakay at ng mga Pilipinong Muslim, pahina 203-204, Pilipinas: Bansang papaunlad. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nasusuri ang mga paraang ginawa ng mga makabagong Pilipino sa pagkamit ng kalayaan. Pagpapahalaga: Pagkamakabayan

II. PAKSANG-ARALIN Pakikipaglaban ng mga Pilipino Sanggunian : BEC A.4, p.23 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 202-204 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.220-224 Kagamitan : Tsart ng awit, mga larawan, graphic organizer III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Iparinig at ipaawit ang awiting Bayan Ko. B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Paglalahad ng larawan ng mga sumusunod: a. Macario Sakay c. Marcelo H. del Pilar b. Jose Rizal d. Graciano Lopez-Jaena 2. Pagbibigay-Hinuha: Paano sila nakipaglaban para makamit ang kalayaan? 3. Pagpapangkat: Hatiin ang mga bata sa 5 para sa mga taong inilahad, pumili n glider at maghanda sa paguulat. 4. Pag-uulat/Pagtalakay: Paano nakipaglaban si Macario Sakay? Ang mga Pilipinong Muslim? Ano ang ginagamit nina Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Jaena sa pakikipaglaban? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Buudin ang aralin sa pamamagitan ng paggamit ng graphic organizer. 2. Pagpapahalaga: Kung nabubuhay ka noon, ano ang gagwin mong pakikipaglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas? Sinong Pilipino ang iyong tutularan? IV. PAGTATAYA: Punan ang patlang ng tamang sagot.

e. Mga Pilipinong Muslim

_______ _______ _______

1. nagtatag ng pamahalaan sa katagalugan. Ipinahayag niya ang kanyang pagiging pangulo at punong tagapagpaganap. 2. Ang may akda o sumulat ng Kahapon, Ngayon at Bukas. 3. Ito ay naglalarawan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan at ang paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano. Anong akda ito?

V. KASUNDUAN: Sa iyong palagay, bayani ba si Sakay? Bakit?

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nasusuri ang mga batayang batas na naghahanda sa mga Pilipino para sa sariling pamamahala. Pagpapahalaga: Pagmamahal sa Kalayaan/Pagiging Makabansa.

II. PAKSANG-ARALIN Patakaran ng mga Amerikano Tungkol sa Pilipinisasyon Sanggunian : BEC pah. 30 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 205-207 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.227-228 Kagamitan : plaskard, atbp. III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Talakayin ang ibat ibang paraan ng pakikipaglaban ng mga makabagong Pilipino sa patakaran ng mga Amerikano tulad ng: - pakikidigma ni Macario Sakay sa mga Pilipinong Muslim - pagtuligsa ng mga manunulat ng Pilipino sa kaaway B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alam na ba ninyo ang patakarang Pilipinasyon? 2. Paglalahad: 1. Pagpapakita/Pagbasa ng mga salitang nasa plaskard tulad ng: - Pilipinasyon - Pangulong Wiliam Mckinley - Komisyong Schurman 3. Pagtalakay: Ano ang ginawang paraan ng mga Amerikano upang unti-unting maihanda ang Pilipinas sa sariling pamamahala o pagsasarili? Ano ang Komisyon Schurman? Bakit ipinadala ito ng Amerika sa bansa? Ano ang mga rekomendasyon ng komisyong ito? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ano ang patakaran ng mga Amerikano tungkol sa Pilipinasyon? 2. Paglalapat: Sa palagay ba ninyo ay nakabuti sa mga Pilipino ang patakaran ng mga Amerikano tungkol sa Pilipinisasyon? Bakit?

3. Pagpapahalaga: Ang patakaran ba ng mga Amerikano tungkol sa Pilipinisasyon ang nagpapakita ng pagmamahal sa kalayaan/pagkamaka-bansa? Mahalga ba ang patakarang Plipinisasyon? Bakit? IV. PAGTATAYA: _____ 1. Ang patakaran ng mga Amerikano tungkol sa Pilipinisasyon ay ___________. a. Ang pagsasailalim ng bansa sa Amerika nang mahabang panahon. b. Ang unti-unting pagsasalin sa mga Pilipino ng pamamahala c. Ang paglipat ng mga Pilipino sa Amerika. _____ 2. Ang unang komisyong ipinadala ng Amerika sa Pilipinas ay _____________. a. Komisyong Cooper b. Komisyong Jones c. Komisyong Schurman V. KASUNDUAN: 1. Ipaliwanag sa isang talata ang patakaran ng mga Amerikano tungkol sa Pilipinisasyon. 2. Basahin at pag-aralan din ang mga panukalang batas para sa paghahanda n g Pilipinas sa sariling pamamahala, pah. 208-210, Pilipinas: Bansang Papaunlad.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang mga panukalang batas para sa paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala. Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga pinaiiral na batas

II. PAKSANG-ARALIN Mga Panukalang Batas para sa Paghahanda ng Pilipinas sa Sariling Pamamahala o Pilipinisasyon. Sanggunian : BEC pah. 30 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 208-210 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.227-228 Kagamitan : plaskard, atbp. III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Ano ang patakaran ng mga Pilipino tungkol sa Pilipinisasyon? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: May mga panukalang batas para sa paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala? Alamin natin ito. 2. Paglalahad: Tatlong batas ang pinagtibay upang mapalawak ang pakikilahok ng mga Pilpino sa pamahalaan: 1. Batas Pilpinas ng 1902 o ang Batas Cooper 2. Batas Jones ng 1916 3. Batas Tydings Mc-Duffie 3. Pagtalakay: Sino si Henry Allen Cooper? Ano ang itinakda ng Batas Cooper o Batas Pilpinas ng 1902? Sino ang nagpatibag ng batas na ito? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga panukalang batas para sa paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala? 2. Paglalapat: Nakabuti ba ang mga panukalang batas sa paghahanda ng Pilpinas sa sariling pamamahala? 3. Pagpapahalaga: Mabuti ba ang sumusunod sa mga pinaiiral na batas sa ating bansa sa ngayon tulad ng

mga panukalang batas sa paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala noon? IV. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. _______ 1. Si _____ ang may panukalang batas sa paggamit ng may pasubaling kalayaan. a. Henry Allen Cooper b. Jacob Schurman c. William Atkinson Jones _______ 2. Ang batas na nagtatakda ng pangangasiwa ng pamahalaang sibil sa Pilipinas ay ___. a. Batas Jones b. Batas Tydings McDuffie c. Batas Cooper V. KASUNDUAN: Isa-isahin ang mga misyong ipinadala sa Amerika tungo sa pagkakamit ng kalayaan, pah. 234238, Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bansa: 208-210, Pilipinas: Bansang Papaunlad.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nabibigyang-halaga ang mga misyong Pilipino sa pagkakamit ng kalayaan. Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Kalayaan/Pagtanaw ng Utang na Loob sa mga Amerikano.

II. PAKSANG-ARALIN Mga Misyong Ipinadala sa Amerika Sanggunian : BEC pah.30 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 208-210 Ang Pilipino sa Pagbuo ng Bagong Bansa 6 , pp.234-238 Kagamitan : mga larawan III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga panukalang batas para sa paghahanda ng Pilipinas sa sariling pamamahala? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Alam ba ninyo na may mga misyong ipinadala sa Amerika tungo sa pagkakamit ng kalayaan? 2. Paglalahad: Pagpapakita ng mga larawang angkop sa paksa/pag-uusap tungkol dito. Pag-uulat ng mga bata/pagsagot sa mga tanong. 3. Pagtalakay: Ano ang Komisyon ng Kalayaan? Bakit ito itinatag? Ano ang unang misyong ipinadala sa Amerika tungo sa pagkakamit ng kalayaan noong 1919? Sino ang namuno nito? Ano ang rekomendasyong iginawad sa misyon? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga misyong ipinadala sa Amerika tungo sa pagkakamit ng kalayaan? 2. Paglalapat: Kung wala ang mga misyong ito, mabigyang-halaga kaya ng mga Pilipino ang kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan? Bakit? 3. Pagpapahalaga: Mahalaga bas a mga Pilipino ang kalayaan? Dapat ba tayong tumanaw ng utang na loob sa mga Amerikano? Bakit? IV. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot.

_______

_______

1. Si _____ ang namuno sa ung misyong ipinadala sa Amerika noong ika-23 ng Pebrero, 1919. a. Manuel L. Quezon b. Sergio Osmea c. Manuel Roxas 2. Si ______ ang namuno sa ikalawang misyong ipinadala a. Batas Jones b. Batas Tydings McDuffie c. Batas Cooper

V. KASUNDUAN: Talakayin sa isang sanaysay kung anu-ano ang mga misyong ipinadala sa Amerika upang makamit ang kalayaan gayon din ang mga namuno at ang naging resulta ng bawat misyon.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa ibat ibang panahon. Pagpapahalaga: Ang pakikipag-ugnayan ay daan tungo sa isang magandang samahan.

II. PAKSANG-ARALIN Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Ibat ibang Panahon Sanggunian : BEC IV B. p. 23 Pilipinas: Bansang Papaunlad 6, pp. 218-223 Kagamitan : Mga larawang nagpapakita ng impluwensiya sa ating bansa ng ibat ibang bansa. III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga misyong ipinadala sa Amerika tungo sa pagkamit ng kalayaan? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Mainam kaya sa isang bansa ang makipag-ugnayan sa ibat ibang bansa? Anu-ano ang naidudulot nito sa ating bansa? 2. Paglalahad: May mahalagang bahaging ginagampanan ang pag-uugnayan ng mga bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa daigdig. Ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (Department of Foreign Affairs o DFA) ang pangunahing tanggapan ng pamahalaan sa usapin sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. 3. Pagtalakay: Kailan nagsimula ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ang Pilipinas? Anong uri ng ugnayan mayroon ang bansa noong panahon ng mga unang Pilipino? Anu-ano ang mga nagpapatunay ng pakikipag-ugnayang ito? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anong uri ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa mayroon ang Pilipinas noong panahon ng unang Pilipino? Ng Espanyol? Ng Amerikano? Ng Ikatlong Republika? 2. Paglalapat: Paano nakatulong sa Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa ibat ibang bansa? 3. Pagpapahalaga: Sa ngayon ka bas a pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa? Ipaliwanag.

IV. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. _______ 1. Ang _____ ang tanggapan ng pamahalaan na nangunguna sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. a. Kagawaran ng Kapaligiran at Likas-yaman o Department of Environment and Natural Resources. b. Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education c. Kagawaran ng Kalusugan d. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas _______ 2. Sa panahon ng ______ lumaganap ang kristiyanismo sa bansa. a. Panahon ng Ikatlong Republika b. Panahon ng mga Amerikano c. Panahon ng mga Espaol d. Bago dumating ang mga Espaol V. KASUNDUAN: Talakayin sa isang sanaysay ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa ibat ibang panahon. Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, sa mga bansang maunlad at papaunlad Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pakikipag-ugnayan

II. PAKSANG-ARALIN Kahalagahan ng Pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Ibang Bansa, sa mga Bansang Maunlad at Papaunlad Sanggunian : BEC IV B.2 p.23 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pah. 225-229 Kagamitan : III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anong uri ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa mayroon ang Pilipinas noong Panahon ng unang Pilipino? Ng Espanyol? Ng Amerikano? Ng Ikatlong Republika? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Bakit kaya dapat pangalagaan ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa? 2. Paglalahad: Pangkatin ang mga bata sa lima (5). Bawat pangkat ay mag-uulat sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, sa mga bansang maunlad at papaunlad. Pangkat A - Pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos Pangkat B - Pakikipag-ugnayan sa mga Bansang Sosyalista Pangkat C - Pakikipag-ugnayan sa mga Bansang Aprikano Pangkat D - Pakikipag-ugnayan sa mga Bansang Arabe Pangkat E - Pakikipag-ugnayan sa Hapon 3. Pagtalakay: 1. Sa anu-anong paraan nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga bansang nakatala? a. Estados Unidos b. Mga Bansang Sosyalista c. Mga Bansang Arabe C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ipaliwanag ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa. 2. Paglalapat: Alin-alin pang mga bansa ang dapat nating makaugnay? Bakit?

3. Pagpapahalaga: Sa inyong palagay, dapat bang bigyang halaga ang pakikipag-ugnayan n gating bansa sa ibang mga bansa? Ipaliwanag. IV. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. _______ 1. Ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang Sosyalista at Arabe ay sinimulan ni ________. a. Pangulong Quezon b. Pangulogn Roxas c. Pangulong Marcos _______ 2. Ang Pilipinas at Tsina ay nagkaroon ng ugnayang ________. a. Pangkultura at pangangalakal b. Pangkultura lamang c. Pangangalakal

V. KASUNDUAN: Gumupit ng 3-5 larawang nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibat ibang bansa. Idikit ang mga ito sa bondpaper.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Natatalakay ang mga naitulong ng mga Pilipino bilang mamamayan ng daigdig at kontribusyon ng Pilipinas sa mga samahang pangrelihiyon at pandaigdig. Pagpapahalaga: Pakikipagtulungan

II. PAKSANG-ARALIN Ang mga Pilipino Bilang Mamamayan ng Daigdig at Kontribusyon ng Pilipinas sa mga Samahang Pangrelihiyon at Pandaigdig Sanggunian : BEC IV B.3, p. 23 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pp. 229-236 Kagamitan : mga larawan III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang kabutihang dulot sa Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa mga bansang maunlad at papaunlad? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Bakit kaya ang ating bansa ay kasapi ng ibat ibang pandaigdig? Nakatutulong kaya ito sa bansa? 2. Paglalahad: Paggamit ng Graphic Organizer.

samahang panrelihiyon at

3. Pagtalakay: Bilang kasapi ng ASEAN, anu-ano ang ginagawa ng Pilipinas sa mga bansang kalapit nito? Sa mga mithiin ng samahan? Sa mga taunanag pulong na di nadaluhan ng mga Minister ng Ugnayang Panlabas ng bawat kasapit? Bilang kasapi ng UN, anu-ano ang giangawa ng Pilipinas sa mga pangunahing LAYUNIN: sa samahan? Sa pagganap ng kanyang tungkulin. C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anong uri ng pakikilahok ang ipinamalas ng Pililpinas bilang kasapi ng ASEAN, UN at APEC? Bakit? 2. Paglalapat: Makabubuti kaya para sa daigdig kung ang lahat ng bansa ay magiging kasapi ng UN? Bakit?

3. Pagpapahalaga: Mahalaga ba ang pagtutulungan at pagdadamayan sa isang samahan? Bakit? IV. PAGTATAYA: Piliin ang titik ng tamang sagot. _______ 1. Bilang kasapi ng ASEAN, ang Pilipinas ay _____________. a. Umiiwas na tumulong sa ibang bansa b. Nagsisikap patibayin ang pakikipag-ugnayan nito sa mga kalapit bansa c. Nakikiisa lamang sa samahan kapag may tulong itong makukuha sa ibang kasapi _______ 2. Lumalahok din ang Pilipinas sa mga taunang pulong na dinadaluhan ng mga _______ ng bawat kasaping bansa. a. Minister ng Ugnayang Panlabas b. Minister ng Ugnayang Panloob c. Minister ng Turismo

V. KASUNDUAN: Magsulat ng sanaysay tungkol sa isa sa mga paksa: 1. Ang Pilipinas at sa UN 2. Ang Pilipinas at ang ASEAN 3. Ang Pilipinas at ang APEC Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____

HEKASI VI Date: _________________ I. LAYUNIN: Nabibigyang-halaga ang mga kabutihang dulot sa Pilipinas ng pagsapi sa mga samahang panrelihiyon at pandaigdig (ASEAN, UN) Pagpapahalaga: Pagsuporta/Pakikisama

II. PAKSANG-ARALIN Ang Pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN at UN Sanggunian : BEC IV B.4 p.23 Pilipinas: Bansang Papaunlad, pah. 230-236 Kagamitan : larawan III. PAMAMARAAN A. Panimulang Gawain: 1. Balitaan: 2. Balik-aral: Anu-ano ang mga kabutihang dulot sa Pilipinas sa pagsapi sa mga samahang pangrelihiyon at pandaigdig? B. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad:

2. Pagtalakay: Bakit dumarami ang mga bansa sa nagnanais umanib sa United Nations? Anu-ano ang kabutihang idinudulot ng pagsabi sa alinmang samahan ng mga bansa? Paano nagtutulungan ang mga bansang kaanib sa alinmang samahan para umunlad ito?

C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN? Sa UN? 2. Paglalapat: Anu-anong mga kapakinabangan ang natatamo ng mga batang katulad mo sa pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN at UN? 3. Pagpapahalaga: Ang pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat bansang nag-uugnay ay susi sa pagkakamit ng minimithing kasaganaan, kaunlaran, katahimikan at kapayapaan.. IV. PAGTATAYA: Sagutin ang mga sumusunod: 1. Ano ang ASEAN? 2. Anu-anong mga bansa ang kasapi nito? 3. Anu-ano ang mga pangunahing LAYUNIN: nito? 4. Ano ang UN? V. KASUNDUAN: Magsaliksik sa mga programa ng ASEAN at UN na nilahukan ng Pilipinas. Maghanda sa paguulat nito sa klase.

Remarks: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____