final reviewer hekasi

Click here to load reader

Post on 30-Nov-2015

1.171 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NAt

TRANSCRIPT

Division of City SchoolsIsabelo Delos Reyes Elementary SchoolReviewer in HEKASI

Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot

Panahon ng Unang Pilipino

Edukasyon 1. Sa panahon ng ating mga ninuno ang sistema ng edukasyon ay patungkol sa itunuturo ng magulang sa kanilang mga anak. Anong pagpapahalaga ang ipinakita nito?

a. Inihahanda ng magulang ang anak na maging mabuting asawa.b. Sinasanay ng magulang ang anak sa gawaing bahayc. Sinasanay ng magulang ang anak sa pag-aasawa at hanapbuhayd. Inihahanda ng magulang ang anak na maging pinuno ng kanilang barangay

2. Walang pormal na edukasyon ang ating mga ninuno. Nangangahulugan ito na ang mga mag-aaral ay ___________

a. Tinuturuan sa loob ng silid aralab. Nag-aaral sa kani-kanilang tahananc. Nakapipili ng paarakabd. Pumapasok sa malalaking paaralan

3. Tinuruan ang mga bata noong panahon ng ating mga ninuno ng pagbasa, pagsulat at pagbilang. Tinuruan din sila ng paraan sa paghahanapbuhay. Binahagi rin nila ang kanilang kaalaman sa kagandahang asal. Anong pagpapahalaga ang ipinakita nito?

a. Masipag magturo ang mga magulangb. Malaki ang pagpapahalaga ng ating mga ninuno sa pagkakaloob ng edukasyon sa kanilang mga anakc. Madaling matuto ang mga bata noong panahon ng ating mga ninunod. Maraming pinag-aralan sa panahon ng ating mga ninuno.

4. Alin sa mga sumussunod ang angkop na pangungusap tungkol sa edukasyon ng mga unang Pilipino?

a. Nag-aaral ang mga bata sa kani-kanilang tahananb. Ang mga bata ay di pumapasok sa mga paaralanc. Matatandang lalaki at babae ang mga guro noond. Tinuturuan lamang ang mga batang nais mag-aral

Pagpapahalga sa mga kababaihan5. Pinahahalagahan ng mga Unang Pilipino ang mga kababaihan sa pamamagitan ng ___________

a. Paglalakad nang nahuhuli sa kalsadab. Paglilingkod ng lalaki sa pamilya ng babae bago ikasalc. Pagbibigay ng tungukilon simbahand. Pabibigay sakat

6. Sa panahon ng unang Pilipino, ang mga kababaihan ay pinahalagahan. Ano ang napapatunay na binigyang halaga ang mga babae sa panahon ng unang Pilipino?

a. Naglilingkod sila sa asawab. Pinalalakad sila nang nauuna sa lalakic. Ikinakasal sila nang marangyad. Pinaghahanap sila ng makakain

Pamahalaan7. Ang barangay at sultanato ang naging sistema ng pamamahala noong panahon bago dumating ang mga kastila. Paano sila nagkakaiba?

a. Ang barangay ay pinamumunuan ng datu at sultanato ay sultanb. Higit na malawak ang nasasakupan ng barangay kaysa sultanatoc. Ang barangay ay walang kapangyarihan kaysa sultanatod. Namamana ang pagiging sultan

8. Noon pa man ay nag ugnayan na ang mga magkakalapit at magkakalayong barangay. Anong pagpapahalga ang ipinakita nito?

a. Nagkasundo ang mga pinuno ng bawat barangayb. Nagkaroon ng pag-aasawahan ang magkakabarangayc. Naiwasan nag pagpili ng mga mamumunod. Nagbigay pagkakataon sa mga namumuno na maglakbay

9. Itinatag ng mga Unang Pilipino ang kalipunan ng mga barangay upang _______

a. Makabuo ng ibat-ibang pangkatb. Maraming maging magkaibiganc. Mapangalagaan ang isat-isa laban sa mga kaawayd. Magkakilala ng bawat isa

Panirahan10. Anga mga Unang Pilipino ay piniling tumira sa tabi ng dagat, sa gitna ng kabundukan at sa kapatagan. Bakit pinili nila ang ganitong lugar?

a. Maraming itong likas na yaman mapagkukunan ng kanilang ikabubuhayb. Mahilig sila sa kalikasanc. Mahililig sila magsaka at mangisdad. Nahihiya sila tumira sa maraming tao

Kabuhayan11. Nakipagkalakalan ang ating mga ninuo sa pamamagitan ng barter. Ito ay ________a. Pagtitinda ng ibat-ibang kalakalb. Pagluluwas ng produktoc. Pag-aangkar ng mga kalakald. Pagpapalitan ng mga kalakal

12. Napakinis ng mga unang Pilipino ang magagaspang na bato at ginawang kagamitan. Natuto silang gumawa ng banga at palayok at magpaamo ng hayop para alagaan. Nalinang ang pagpapanday at lalong umunlad ang teknolohiya kasabay ng paglaki ng popuslayon. Anong ipinahihiwatig nito?

a. May mga Pilipinong malihain sa ibat-ibang laranganb. Matitiyaga ang mga unang Pilipinoc. May mga pagbabagong naganp sa teknolohiyang ginamit ng mga unang Pilipino sa ibat-ibang panahond. Matatalino ang mga unang Pilipino

13. Ang pagpapanday ay natutuhan ng mga ninuno sa Panahon ng Metal. Kung palagi tayong gagamit ng metal, maaring ito ay maubos. Ano ang maari mong maitulong upang ito ay hindi maubos?

a. Ipagbawal ang pagpapandayb. Ituro ang recyclingc. Ipagbawal ang paggamit ng metald. Palitan ang pamamaraan ng pagpapanday upang di magamit ang metal

14. Ang mga likas na yaman ay mahalaga sa pamumuhay ng mga Pilipino. Paano mo ipakikita ang pagpapahalaga upang mapanatili at mapayaman ang mga likas na yaman ng bansa?

a. Makikiisa sa mga parading pansibiko sa barangayb. Suportahan ang mga programang pamahalaanc. Suportahan ang mga proyekto ng kababaihand. Isumbong sa kinauukulan ang mga taong naninira sa kalikasan15. Ginagaya ng kaklase mo ang paraan ng mga Unang Pilipino sa pamumuhay tulad ng pangangaso. Sinisibat niya ang mga alaga ninyong manok at bibi. Ano ang gagawin mo?

a. Papagalitan ko siyab. Kakausapn ko sya ng maayos na mali ang ginagawa niyac. Gagayahin ko ang ginagawa niyad. Hahayaan ko nalang siya

Lipunan16. Ang mga tao sa lipunan sa panahon ng unang Pilipino ay napapangkat sa tatlong uri. Anong pagpapahalaga ang ipinakita sa ganitong uri ng pagpapangkat?

a. Makikilala kaagad ang mga may kaya sa panahon ng Unang Pilipinob. Medaling makakuha ng alipin ang mga datuc. Ang mga pangkat ng tao ay batay sa katayuhan nila sa buhayd. Ang mga alipin ay maaring maging maharlika

17. Isang paraan ng pagmamay-ari ng lupa ng mga Pilipino ang pag-aaring pantribu. Ito ay lupang _______

a. Minana sa magulangb. Nasatabi ng bundokc. Pag-aari ng isang angkand. Pari ang namamahala

18. Sa panahon ng unang Pilipino, maraming mga dayuhan ang dumating sa ating bansa. Ang mga Tsino, mga Arabe, at mga Hapones. Paano nakatulong ang mga dayuhang ito sa ating bansa?

a. Nagpakasal ang mga ninunong babae sa mga dayuhanb. Nakapagsalita ang mga unang Pilipino sa kanilang wikac. Nagkaroon ng pagkatuto ang mga ninuno ng ibang uri ng paghahanapbuhayd. Nakapag-imbak ng mga gamit sa bahay na galling sa mga dayuhan g mga ninuno.

Relihiyon19. Ang paglaganap ng Islam at ang mga produktong porselana at seda ay nagpatunay na nakipagkalakalan ang mga unang Pilipino. Alin sa mga sumusunod ang nagpatunay na nakarating sa ating bansa ang mga mangangalakal na ito?

a. Ang matiyagang katangian ng mga mangangalakal na Tsino at Arabeb. Naiibigan ng mga mangangalakal ang magdala ng produkto sa Pilipinasc. Ang Pilipinas ay medaling marating ng mga dayuhang mangangalakald. Ang Pilipinas ay nasa bunganga ng dagat Pasiko na siyang daaanan ng mga mangangalakal.

20. Maraming mga misyonero at mangangalakal ang nagpakilala ng relihiyong Islam sa bansa na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Muslim na Pilipino. May mga pangunahing aral panrelihiyon na mahigpit na sinusunod ang mga Muslim. Anong pagpapahayag ang ipinakikita nito?

a. Tumutupad ang mga Muslim sa ipinag-uutos ng kanilang relihiyon.b. Ang mga Muslim ay may sariling relihiyonc. Nagkaroon ng pagbabago ang panlipunang pamumuhay ng mga Muslim sa pagyakap ng relihiyong Islamd. Ang relihiyong Islam ay katulad din ng relihiyon ng mga kristiyanong Pilipino na sumusunod sa Diyos

21. Ang paganismo at Islam ay mga relihiyon bago dumating ang mga Espanyol. Paano sila nagkakaiba?

a. Walang pagkakaiba ang mga Islam at paganismob. Umalahokan ang namumuno sa mga Muslimc. Sinasamba ng mga pagano si Bathala at sa Islam naman ay si Allahd. Babaylan ang mga pari ng mga pagano samantalng Rahah ang sa mga muslim

22. Isa sa mga sumusunod na hinuha ang maaring naging dahilan ng paglaganap ng Islam sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay ang ________

a. Pakikipagkasunduan sa ibang bansab. Pagdating nga mga misyonero at mangangalakalc. Pakikipagkaibigan ng mga muslimd. Pakikipag-ugnayang pandiplomatiko

23. Maraming naging mga paniniwala at pala-palagay tungkol sa pagdating ng Islam sa bansa. Ano ang pinakatamang palagay?

a. Ang pakikipagkaibigan ng mga Pilipinob. Ang pakikipagkalakalan ng mga unang Pilipinoc. Ang pag-aasawahan ng Pilipino at Arabed. Mga misyonerong may paniniwala sa Islam

Panahon ng mga Espanyol

Kabuhayan24. Ang mga sumusunod ay naglalarawan ng polo y servicious maliban sa isa. Alin ito?

a. Sapilitang nagtatrabaho ng 40 araw sa loob ng isang taonb. Sapilitang pagbibigay ng servicio ng mga kalalakihan mula 16-60 taong gulangc. Sapilitang paggawa ng mabibigay na gawain tulad ng pagputol at paghahakot ng malalaking kahoyd. Kusang loob na paglilingkod

25. Naglunsad si Gobernador Corcucra ng kampanya sa pagpaparami ng pagkain sa mga lalawigan. Ipinatpad no Gob. Jose Raon sa mga awtoridad ang pagtatanim nga mga produktong bagay sa kilma at lupa ng lalawigan. Itinatag ni Gob. Jose Basco ang kapisanang pangkabuhayan ng mga kaibigan ng Bansa na nakaakit sa mabuting pagsasaka kayat masasaing ________.

a. Maramign Pilipinong nagkaroon ng hanapbuhayb. May mga patakarang isinagawa ang mga pinunong kastila upang mapasigla ang pagsasakac. Iba-iba ang nagging hanapbuhay ng mga Pilipinod. Maraming industriya ang natutuhan ng mga Pilipino

26. Dahil sa kalakalang galyon ang pag-unlad ng kabuhayan dahilsan sa pangangakalak ang pinagtuunan ng pansin ng mga opisyales. Sa kabilang dako nakatulong ito sa malaking kinikita ng pamahalaan . Samakatuwid ang kalakalang galyon ay ______

a. May magandang epektob. May masamang epektoc. May naitulong sa bansad. May mabuti at di mabuti epekto sa bansa

27. Ang sistemang bandala ay isa sa mga patakarang pangkabuhayan noong panahon ng mga kastila. Ito ay nangangahulugan na ang mga magsasaka ay ________

a. Sapilitang nagtatrabaho sa pagawaan ng barkob. Sapilitang naglilingkod sa simbahanc. Sapilitang gagawa ng mga daan at tulayd. Sapilitang ibebenta ang mga ani sa halagang itinakda ng pamahalaan

28. Maraming Pilipino ang umiiwas sa sapilitang paggawa dahilan sa _________

a. Mabagal silang gumawab. Malayo ang kanilang tirahanc. Abala sila sa ibang gawaind. Mabibigat na gawaian ang ipinagagawa sa kanila

Pamahalaan

29. Sa pamamahala ng mga Espanyol layunin ng edukasyon na ihanda ang mga tao upang maging anak ng Diyos. Layunin naman ng mga Amerikano na tulungan ang mga tao na maging mabubuting mamamayan ng bansa. Anong kaisipan ang mabubuo rito?

a. Higit na mabuti ang layunin ang mga Espanyol kaysa sa mga Amerikanob. May ibat-ibang layunin sa edukasyon ang mga mananakop ng bansac. Ipinagpatuloy ng mga Amerikano ang layunin sa edukasyon ng mga Espanold. May sapat na edukasyon ang mga Pilipino sa dalawang panahon na ito

Epekto ng Pananakop30. Sa pagadating ng mga Espanyol, yumaman ang kultura ng mga Pilipino. Umunlad ang kabuhayan ng mga ito. Natanim sa kanila ang kaisipang kolonyal kaya masasabi na______

a. May mabuti at di-mabuting epekto ang pagdating ng mga Espanyolb. May kabutihan ang pagdating ng mga Espanyolc. May di mabuting epekto ang pagdating ng mga Espanyold. May epekto sa kabuhayan lamang ang pagdating ng mga Espanyol

31. Isa sa pinakamahalagaang pamana ng mga Espanyol sa kultura ng bansa ang relihiyong kristyanismo, Ano ang nagging epekto nito sa mga Pilipino?

a. Binigyang daan nila ang dating paniniwalab. Ipinagpatuloy ang pagsamba ng mga anito at diwatac. Isinuko nila ang kanilang paganong kaugalian, mga paniniwala at pag-uugalid. Nagkawatak-watak

Edukasyon32. Nagtatag ng mga paaralan ang mga Espanyol sa bansa upang____________

a. Ituro ang Kristyanismo sa mga Pilipinob. Turuan ang mga ninuno ng pagbasa at pagsulatc. Sila ang makahalili sa pamamahala ng bansad. Maging sibilisado ang mga ninunong Pilipino

Reaksyon sa Pananakop33. Bakit tinuring martir ang tatlong paring sina Padre Gomez, Burgos at Zamora? Dahil_______

a. maluwag nilang tinaggap ang parusang kamatayan sa pagtatanggol ng karapatan ng mga Pilipino.b. naipakita nila na ang mga pri ay ay maari ring maghain ng reklamoc. sila ang gumising sa mga Pilipino na maghimagsikd. sila ay namatay katulad ng ibang bayani

34. Bakit mahalaga ang Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto?

a. Dito nakapaloob ang mga aral ng katipunana at kodigo ng asal ng mga Katipunerob. Inilalahad nito ang mga katangian ng isang maghihimagsik na Pilipinoc. Ito ang nagpapahayag ng hangarin ng mga Katipunerod. Naglalaman ito ng mga kahilingan ng mga Pilipino sa mga Espanyol

35. Bakit tinagurian Ina ng Katipunan si Melchora Aquino?

a. Siya ang unang nakipaglaban sa mga Espanyolb. Siya ang nag-alaga sa mga Katipunerong sugatan.c. Siya ang pinuno ng mga lumaban sa mga Espanyold. Siya ang nagbigay ng armas at gastusin sa mga Katipunero.

Panahon ng mga Amerikano

Reaksyon sa pananakop36. Bakit tutol ang mga bayaning Pilipino sa pamamahala ng mga Amerikano?

a. Ayaw nilang pasakop sa kapangyarihan ng mga Amerikanob. Ibig nilang magkaroon ng sariling proyekto sa kanilang lalawiganc. Mahirap sa mga Pilipino ang wikang Inglesd. Lahat ay nais maging pinuno sa pamahalaang Amerikano

37. Maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa pamamahala ng mga Amerikano. Ang tanging nais ng mga Pilipino ay sila mismo ang mamahala ng Pilipinas at hindi ang mga Amerikano. Alin sa mga sumusunod na konklusyon ang angkop dito?

a. Hindi sang-ayon ang mga Pilipino sa mga pamamalakad ng mga Amerikanob. Mithiin ng mga Pilipino ang makamit ang kalayaan ng bansa.c. Maraming Pilipino ang nagnanais na maging pinuno ng bansa.d. Nakipaglaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano.

38. Bakit tinutulan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang batas Hare-Hawes Cutting?a. Dahilan sa pagtatag ng base military sa bansab. Dahilan sa pagliliwas ng produkto ng Pilipinas sa Estados Unidosc. Dahilan sa mabagal na pagsang-ayon nina Hare, Hawes at Cuttingd. Dahilan sa pagtutol ng mga mamamayang Pilipino

Kabuhayan at lipunang pamumuhay39. Paano nakatulong sa mga Pilipino ang pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon?

a. Medaling nakipag-ugnayan ang mga Pilipino sa ibat-ibang pook ng bansab. Nakabili ng mga makabagong kagamitan ang mga Pilipinoc. Nararanasan ng mga Pilipinong sumaka sa taksi.d. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na makarinig ng balita sa radyo

40. Ang pagbibigay ng lupa sa mga mamamayang Pilipino ay isa sa mga patakang pangkabuhayan ng Estados Unidos. Hindi lahat ay nabigyan ng lipa sa patakarang ito. Ano ang naging dahilan?

a. Nag-agawan ang mga Pilipino sa pagkuha ng lupab. Nahirapan ang taga-sukat ng lupac. Mahirap magparehistro ng lupad. Nahirapan ang mga ahente sa pagbebenta ng lupa.

41. Naging maayos ang mga tahanan sa pagdating ng mga Amerikano sapagkat_______a. Pinalitan ng bakal at semento ang mga gawa sa pawidb. Nagkaroon ng palikuran sa bawat bahayc. May mga silid na ang dating walang silidd. Nagsimulang magtaasan ng bahay sa bawat lugar42. Dahil sa teknolohiya na ipinakilala ng mga Amerikano, maraming pagbabago ang naganp sa ating bansa. Umuunlad an gating bansa. Anong pagpapahalga ang ibinigay ng mga Amerikano sa ating bansa?

a. Mabuting epekto ng teknolohiyab. Pag-unlad dahil sa wikac. Mabuting pagkakaibigan ng Pilipino at Amerikanod. Pagkakaroon ng pagkakaunawaan ng mga Pilipino at Amerikano43. Lumaki ang populasyon ng bansa noong panahon ng Amerikano sapagkat.

a. Dumagsa ang mga tao mula sa probinsyab. Nabawasan ang mga namatay dahil nalunasan ang mga sakitc. Maraming kabataan ang maagang nag-asawad. Walang programang pampopulasyon ang bansa

44. Naging maganda ang pagkakabukas ng Maynila sa kalakalang pandaigdig dahil__________

a. Nakilala ang mga Pilipinas sa kanilang makasining ng paggawa ng mga barkob. Dumami ang mga nandarayuhang kumuha ng alipin sa kapuluanc. Napilitang gumait ang mga ninuno ng mga banyagang produktod. Napabayaan ng mga opisyal ang kanilang tungkulin

45. Bakit lumaki ang populasyon at dumami ang tao noong panahon ng Amerikano? Dahil binigyang pansin nila ang ___________

a. Industriya ng mga mamamayanb. Kalinisan at kalusugan ng mga mamamayanc. Relihiyon ng mga mamamayand. Edukasyon ng mga bata

46. Ano ang naging sanhi ng pagkakatatag ng mga lungsod sa panahon ng Amerikanoa. Pagdami ng mga lansanganb. Pag-unald sa kabuhayan ng bansac. Paglaki ng bilang ng taod. Pagpapatayo ng mga pagamutan at ospital

47. Sa panahon ng Amerikano, nagpatupad sila ng mga programang pangkalinisan at pang kalusugan. Nagpatayo sila ng mga ospital at iba pang sentro ng kalusugan. Humaba ang inaasahang buhay ng mga Pilipino. Dahil dito __________

a. Nasiyahan ang mga Pilipino sa mga Amerikanob. Dumami ang tao at lumaki ang populasyonc. Maraming kumalat na mga sakitd. Maraming Pilipino ang nagpatayo ng mga pagamutan

48. Paano pinaglapit ang mga malalayong pamayanan sa panahon ng mga Amerikano

a. Nagpagawa ng mga lansangan at nagpatayo ng mga tulay b. Binago ang mga tinayong tahanan ng mga Pilipinoc. Nagpatayo ng mga ibat-ibang gusali sa bansad. Nagpagawa ng mga ospital at paaralang pambayan

49. Ang mga sumusunod ay mga kadahilanan ng paglaki ng populasyon sa panahon ng Amerikano maliban sa isa. Ano ito?

a. Kamalayan sa pangangalaga sa katawanb. Makabagong kagamitan sa paggamotc. Pagluluwas ng produktong yari sa bansang Amerikad. Mga makabagong daan, tulay at sasakyan

Edukasyon50. Ano ang layunin ng sistema ng edukasyong ipinalganap ng mga Amerikamno sa bansa?a. Ituro ang wikang Pilipinob. Ihanda ang mga tao upang maging anak ng Diyosc. Ituro ang pagdarasal at pagsamba sa bawat amga-aarald. Tulungan ang mga taong maging mabubuting mamamatan ng bansa.

51. Sa panahon ng mga Amerikano nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral ang lahat. Anong patakaran sa edukasyon ng mga Amerikano ang nakabuti sa mga Pilipino?

a. Natutong magsalita ng wikang Ingles ang mga Pilipinob. Tinangkilik ang mga yaring Amerika ng mga Pilipinoc. Nagkaroon ng pagkakataong makarating sa Amerika ang mga Pilipinod. Natutong magpahayag ng opinyon na naayon sa batas ang mga Pilipino

52. Ano ang naidulot ng pagtuturo ng kulturang Amerikano sa mga Pilipino?a. Nagkaroon ng kaisipang kolonyalb. Nagpahalaga sa mga pagsasakac. Nahilig sa pakikinig ng radiod. Natutong magsalita sa Ingles.

Pamahalaan53. Ang demokrasya ay isang uri ng pamahalaang ibinigay sa atin ng mga Amerikano. Ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga tao na gumawa ng mga bagay na sang-ayon sa batas. Pinipilit ka ng kaibigan mong sumapi sa kanilang pangkat sa paggawa ng karahasan laban sa mga pinuno ng pamahalaan. Paano mo ito iiwasan?

a. Ipapaliwanag na may mga batas para sa mga tiwaling pinuno ng pamahalaanb. Pagsasabihan na hindi dapat makialam sa mga ginagawa ng mga pinunoc. Susubkang sumali sa kanilang pangkatd. Ipagwawalang bahala na lamang ang sinabi ang kaibigan

54. Anong uri ng pamahalaan ang itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas?

a. Pamahalaang Sibilb. Pamahalaang Militarc. Pamahalaang Diktatoryald. Pamahalaang Demokratiko

Panahon ng Komonwelt

Pamahalaan55. Isa sa mahalagang nagawa ng pamahalaan Komonwelt ay ang pagbibigay sa mga babae ng karapatang makaboto o iboto. Kung ikaw ay isang manghahalal paano ka pipili ng mamumuno sa ating bansa?

a. Piliin ang karapat dapat na namumunob. Iboto ang mamamayan ngunit salat sa kaalamanc. Mga kakilala lamang ang ibotod. Gagawin ko ang aking karapatang bumoto56. Ang pagkilala ng Estados Unidos sa kalayaan ng bansa sa sandaling magkaroon ng matatag na pamahalaan ay isa sa mga itinadhana ng batas _________

a. Hare-Hawes Cuttingb. Jonesc. Tyding-Mc Duffied. Underwood-Simmons

57. Itinatag ng pamahalaan komonwelt upang sanayin ang mga Pilipino sa ___________

a. Mga pagbabagob. Pagpapaunlad ng likas na yamanc. Sariling pamamahalad. Pagpapalaki ng produksyon

58. Ang pagpanunumbalik ng katahimikan, kaayusan at tiwala sa pamahalaan ay binigyang pansin ni Pangulong Quezon. Anong pagpapahalaga ang ipinakita rito?

a. Produksiyon ng palayb. Likas na yaman ng bansac. Kapayapaan ng bansad. Pangangalakal ng mga Pilipino

Kabuhayan at Lipunang Pamumuhay59. Sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Quezon, binili ang malalawak na lupain para sa mga magsasaka. Ano ang idinulot nito?

a. Ang mga mahihirap na nagsasaka ay nagkaroon ng lupang sakahanb. Dumami lalo ang mga lupain ng mayayamanc. Nanatiling kasama ang mga magsasakad. Naging maalalahanin si Pangulong Quezon sa mamamayang Pilipino

60. Ang kabuhayan ng bansa ay nasa kontrol ng mga dayuhan na itoy nagdulot ng suliranin sa pamahalaang komonwelt. Paano ito nilutas ng pamahalaan?

a. Nagbukas ng mga paaralang bokasyonal ang pamahalaanb. Pinagtibay ang Batas Laban sa Dummyc. Nilinang ang pinagkukunang-yaman ng bansad. Tinuturuan ang mga Pilipino na magtayo ng negosyo

61. Ano ang ibinunga ng malayang kalakalan ipinatupad sa panahon ng Amerikano?

a. Dumadami ang produktong maipagbibili sa Amerikab. Dumami ang mga Pilipinong nakapagtao ng malalaking pabrikac. Nakontrol ng mga Amerikano ang malalaking industriya sa Pilipinasd. Nagsikap na maparami ng mga Pilipino ang mga produktong may kota

62. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga dahilan ng pagbabago sa populasyon ng bansa sa panahon ng mga Amerikano maliban sa________________

a. Pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiranb. Pagpapatayo ng mga sentrong pangkalusuganc. Paghihikayat ng pamahalaan sa mga dayuhan na mamumuhunan sa bansad. Pagpapalabas ng mga impormasyon kung paano maiwasan ang pagkalat ng mga sakit

63. Sa panahon ng komonwelt ang malaking bahagi ng ekonomiya ng bansa ay nasa pamamahala ng mga dayuhan. Ano ang sinikap gawin ng pamahalaan?

a. Pabayaan na lamng ang mga itob. Tangkilikin ang mga produktong ipinagbibili nilac. Gumawa ang pamahalaan ng batas upang masiayos itod. Inalagaan ng pamahalaan ang mga dayuhan

64. Nagsilikas sa Mindanao ang mga taga Luzon at Visayas noong panahon ng Komonwelt sapagkat __________.

a. Nais nilang makipamuhay sa mga Muslimb. Maraming lupang maaraing pagyamanin saMindanaoc. Tahimik ang buhay doond. Maraming NPA sa Luzon at Visayas

65. Sinisikap ni Pangulong Quezon na magkaroon ang ating bansa ng sariling wika. Iniutos niya ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng pribado at pambansang paaralan. Ang tagalong ang napagtibay bilang opisyal na wika. Alin sa mga sumusunod na konklusyon ang angkop tungkol sa wikang pambansa?

a. Ang wikang Tagalog ay ang angkop na wika sa lahat ng mga Pilipinob. Ang wikang Tagalog ay nararapat lamang gamitin ng mga taga Luzonc. Ang wikang Tagalog ay di angkop sa mga taga Visayas at Mindanaod. Ang wikang tagalong ay di nararapat na gawing wikang pambansa

66. Sa panahon ng komonwelt ipinatupad ang Batas sa Walong Oras na paggawa upang mabigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na makapagpahinga at makapaglibang. Ano ang angkop na konklusyon tungkol dito?

a. Ang batas na ito ay malaing tulong sa mga nagpapasahod sa mga manggawab. Ang batas na ito ay malaking tulong sa mga manggagawac. Ang batas na ito ay mahalga sa mga kapitalistad. Ang batas na ito ay para lamang sa malalaking kompanya

67. Mahalaga ang pagkakaroon ng pambansang wika upang ________

a. Ipagkaloob ang ating karapatanb. Tayo ay magkaunawaan at magkaisac. Mapabuti ang kalagayan ng mahihirapd. Tumaas ang ating marka

68. Sa panahon ng Komonwelt naging problema ng pamahalaan ang mga dayuhang kumikita sa kalakalan at produkto ng bansa. Paano nilutas ni Pangulong Quezon ang problemang ito?a. Ipinasa ni Pangulong Quezon ang kanilanga mga kalakalb. Pinagsabihan ang mga dayuhan na magalik sa kanilang bayanc. Sinisikap ni Pangulong Quezon na makalahok sa kalakalan ang mga Pilipinod. Hinigpian ni Pangulong Quezon ang pagpasok sa mga kalakal ng mga dayuhan

Edukasyon69. Ang edukasyon ay isa sa mahalagang pamana ng mga amerikano sa mga Pilipino. Bilang isang mag-aaral sino sa mga sumusunod ang nagpapahalaga sa edukasyon? Mga Batang _______

a. May kapansanan at nahihiyang mag-aaralb. Matalino ngunit inuuna ang paglalaro kaysa pag-aaralc. Nakatira sa bangketa ngunit pinipilit na makabangon sa pag-aarald. Mahina ang pang-unawa ngunit madalas na liban sa klase

70. Sa panahon ng komonwelt nilinang ang pagkamakabansa o nasyonalismo sa mga paaralan. Paano ito naisagawa?

a. Itinuro ang mga naging pangulo sa ibat-ibang bansab. Tinalagay ang mga bagay na may kinalaman sa Estados Unidosc. Itinuro ang talambuhay ng mga bayaning Pilipinod. Inawit ang mga awiting banyaga

71. Alin sa mga salawikain sa ibaba ang nagpapahayag ng pagiging makabansa?

a. Kung may hirap may ginhawab. Anuman ang gawin, makapitong isipinc. Kung may isinuksok, may madudukotd. Tangkilikin at palaganapin ang sariling atin

Pagpapahalaga sa Kababaihan72. Ang isa sa mahalagang nagawa sa pamahalaan komonwelt ay ang pagbibigay sa mga babae ng karapatang makaboto at maiboto. Anong pagpapahalaga ang naipakit nito sa mga kababaihan?

a. Naging sagabal ito sa mga gawain bahay ng mga babae.b. Mapipilitang bumoto ang mga babae sa halalanc. Nagbigay ng pagkakataon ito sa mga babae na sumali sa pulitikad. Ang karapatang ito ng mga babae ang nagpagulo sa halalan

Panahon ng mga Hapones

Reaksyon sa pananakop

73. Ano ang ibig sabihin ng Open City ang Maynila?

a. Makapasok ng maynila ang mga kaaway nang walang labanang mangyayarib. Niluwagan ang mga kalye sa Lungsod ng Maynilac. Pinapagtago ang lahat ng tao sa Maynilad. Winasak ang buong lungsod ng Maynila

74. May mga Pilipinong nakipaglaban sa himpapawid. May mga nakipaglaban sa Bataan at Corregidor. May mga tumangging makipagtulungan sa mga kaaway. Anong pagpapahalaga ang ipinakita ng mga Pilipino?

a. Pagkagusto sa digmaanb. Paghahangad ng aksyon agadc. Pagmamahal sa bayand. Pagpaparangal sa sarili

75. Si Jose Abad Santos ay isa sa mga pinahirapan, ikinulong at napatay ng mga Hapones kahit napatunayang wala siyang kaslaana. Kung ikaw si Jose Aban Santos, ano ang iyong gagawin bilang isang makabansa?

a. Ituturo ko sa mga Hapones ang pinagtataguan ni Manuel Roxasb. Sasama ako kay Manuel Quezon sa Estados Unidosc. Pipiliin ko rin ang mamatay at ilihim ang pinagtataguan ni Manuel Roxasd. Makikiisa ako sa mga Hapones

76. Ang mga sumusunod ay ginawa ng mga Pilipino upang makaiwas saa Hapones, maliban sa isa. Alin ito?

a. Nagtago sila sa dug-outb. Nagpapangit ang kababaihanc. Inanyayahang pumanik ng bahay ang mga Haponesd. Nagsuot ng damit pambabae ang mga kalalakihan.

77. Paano nakatulong ang pangkat etniko sa mga kilusang gerilya sa bundok?

a. Tagapagdala sila ng mga balita sa bayanb. Tagapaghatid din sila ng makakain ng mga gerilyac. Tagamanmam sila sa mga kilos ng mga Haponesd. Lahat ng nabanggit

Kabuhayan at Panlipunang pamumuhay78. Nabuhay sa takot ang mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. Naging laganap sa kapuluan ang walang awang pagpaparusa at pagpatay sa mga Pilipino. Anong kaisipan ang mabubuo rito?

a. Panatay ang buhay ng mga Pilipino noong panhon ng Hapon b. Mapamaraan ang mga Pilipinoc. Mapanganib at mahirap ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng hapond. Naging matatag ang kabuhayan ng mga Pilipino

79. Noong panahon ng Hapon nagkaisa ang mga mamamayan na naging matapat at matatag. Bawat sampung magkakapit bahay ay nagtutulungan upang mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat isa. Anong ipinakikita nila?

a. Pagtutulungan ng mga mamamayan para sa kaligtasanb. Pagpapalita-lipat ng tirahanc. Pagpapahalaga sa buhay ng tao d. Pagpapaunlad ng pamumuhay80. Bakit nagpalipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino noong panahon ng Hapones? Upang _____

a. Makahanap ng mapagkakakitaanb. Mabago ang kanilang kapaligiranc. Maiwasan ang mga haponesd. Magkasama-sama ang magkakamag-anak

81. Naging mapanganib at mahirap ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng Hapones Nagkulang sa pagkain, nawalan ng disiplina ang mga mamamaan at nahinto ng industriya. Ano ang epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino?

a. Kaunlaran sa buhayb. Katahimikan sa kapaligiranc. Kahirapan sa buhayd. Kaayusan sa pamamahala

82. Labis na kahirapan ang dinanas ng mga Pilipino noong Panahon ng Hapon. Natuto silang mag0ihaw ng laman ng niyog at gawing bibingka ang darak. Ginamit nilang panggatong ang uling mula sa niyog. Ginawa nilang kape ang sinangag na bigas. Ano ang pinatutunayan ng mga pangyayaring ito?

a. Masikap sa pag-unlad ang mga Pilipinob. Mapamaraan ang mga Pilipinoc. Masinop sa mga kagamitan ang mga Pilipino d. Matiisin ang mga Pilipino

83. Dahil sa kakulangan ng pagkain, iniutos ni Pangulong Laurel na ___________

a. Magtayo ng maraming tindahanb. Magtanim ng gulay sa lahat ng bakanteng lupac. Humingi ng abuloy sa mga may salapid. Mag-imbak ng pagkain

Pamahalaan84. Bakit puppet ang itinawag sa pamahalaan itinatag noong panahon ng mga Pilipino?

a. Dahil hindi ito maka-demokratikob. Dahil walang kapangyarihan ang panguloc. Dahil itinatag ito ng mga Haponesd. Dahil panahon ng digmaan noon

85. Bakit may Hapones sa bawat kagawaran o tanggapan noon?a. Upang tumulong sa pamamalakad ng kagawaranb. Upang mamuno sa kagawaranc. Upang makipagkaibigan sa mga Pilipinod. Upang maniktik sa mga gawain ng mga Pilipino

Edukasyon86. Alin pang wika an gang ginamit na panturo sa mga paaralan bukos sa Pilipino noong panahon ng mga Hapones?

a. Inglesb. Espanyolc. Niponggod. Intsik

Panahon ng Ikatlong Republika

Pamahalaan

87. Hinikayat ni Pangulong Manuel Roxas ang sambayanang Pilipino na suportahan ang parity rights. Ano ang dahilan nito?

a. Maging kaibigan natin ang Etados Unidosb. Matapos na agad ang digmaanc. Mapadali ang rehabilitasyon o pagbabagong-tatag ng bansa.d. Matuwa ang mga Pilipino sa kanyang pamamahala

88. Bakit ninais ni Pangulong Elpidio Quirino na makipag-ugnayan sa mga pinono ng mga bansa sa Asya?

a. Upang mapuri siya sa pamamahalab. Upang mapanatili ang katiwasayan, pagtutulungan at magandang daloy ng kabuhayan sa rehiyonc. Upang mapadali ang pagsasaayos n gating kabuhayand. Upang matulungan ang mga karatig bansa.

89. Sa panunungkulan ni Pangulong Carlos P. Garcia inilunsad niya ang Pilipino Muna upang mapaunlad ang kabuhayan. Nagpahukay naman si Pang. Magsaysay nga mga poso artesyano sa mga baryo upang mabigyan ng malinis na kabuhayan ang mga tao.Binigyang-pasin naman ni Pangulong Diosdao Macapagal ang reporma sa lupa para sa kapakanan ng mga magsasaka. Anong kaisipian ang mabubuo rito?

a. May mabuting layunin ang mga naging Pangulo ng bansab. Bawat pangulo ay may kani-kanilang plataporma o programa para sa kapakan ng mga mamamayanc. Higit na mabuti ang patakaran ni Carlos P. Garia para sa mga Pilipinod. Naglingkod ang mga naging pangulo ng bansa sa ibat-ibang taon sa Ikatlong Republika

90. Inilipat ni Panguling Diosdado Macapagal ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12 dahil__________

a. Ito ang una nating pagpapahayag ng kalayaanb. Ang Pilipinas aniya ang kauna-unahang bansa sa Asya na nagpahayag ng kalayaan mula sa pananakop ng mga dayuhanc. Naagaw natin ito sa kamay ng mga Kastilad. Siya ang pangulo at siya ang makapagpapasiya nito.

91. Bakit tinagurian Tagapagligtas ng Demokrasya si Pangulong Ramon Magsaysay?

a. Dahil ang Pilipinas lamang noon an gang makademokratikong bansa.b. Dahil demokratiko ang sistema ng pamamahala sa panahon ng panunungkulan niyac. Dahil naging payapa at napatahimik ang mga HUKBALAHAP noon.d. Dahil naging matalik na magkaibigan ang Estados Unidos at ang Pilipinas.

92. Ipinakita ni Diosdado Macapagal ang dapat gawin ng isang tapat at huwarann tagapaglingkod sa pamahalaan. Kung ikaw ay isa sa mga tauhan niya. Ano ang iyong gagawin?

a. Susunod ako sa kanyang panuntunanb. Hindi ko sya papansininc. Magpapalit ako sa ibang departamentod. Sasalungat ko sa mga adhikain niya

93. Tunay na Pilipino ang tinawag kay Pangulong Ramon Magsaysay dahil sa sumusunod, maliban sa isa. Alin ito?

a. Ang paggamit nga barong tagalong sa lahat ng pagkakataonb. Ang pagpapanatili niya sa bansa sa panahon ng kanyang panunungkulanc. Ang pagiging bago niya sa pulitikad. Ang paggamit niya ng wikang sarili sa pagsasalita

Kabuhayan at Panlipanang Pamumuhay

94. Layunin ng reporma sa lupa namapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng .

a. Pagkakaroon ng malaking bahagi ng ani ng lupang kanyang sinasakaa. Pagbabayad ng mababang halaga ng buwis sa lupa na kanyang sinasakab. Pagiging may-ari ng lipang kanyang sinasakac. Paglilingkod sa mga may-ari ng lupa

95. Ang sistema kasama ay hindi makatarungan sa pamumuhay ng mga magsasaka sapagkat ______

a. Walang usapan sa bilihan ng lupab. Binabawas ang pagbayad sa lupac. Hindi nagsasaka ang umuupa sa lupad. Dumadami ang nais magkaroon ng lupa

96. Nagdanas ang mga Pilipino ng mabibigat na suliraning pangkabuhayan kaya gumawa sila ng mga paraan upang malunasan ito. Pinag isa nila ang kanilang damdamin at sama- samang itinaguyod ang mga proyekto ng pamahalaan. Ano ang ipinahihiwatig nito?

a. Daig ng maagap ang masipagb. Knug nagigipit sa patalim kumapitc. Nasa pagtutulangan ang tagumapay ng bayand. Nasa tao ang paggawa ng mabuti

97. Patuloy ang hindi pagkakaroon ng kasiyahan sa buhay ng mga Pilipino. Sa kabila ng pagsisikap ng pamahalaan, nananatiling marami ang naghihirap. Sa palagay mo, ano ang dahilan ng ganitong problema?a. Walang tiwala ang mga Pilipino sa sarilib. Kulang sa kakayahan ang mga Pilipinong makatayi sa sarilic. Hindi angkop sa pangangailangan ng bansa ang mga kurso sa paaraland. Hindi masigasig ang mga Pilipino sa paghahanap ng hanapbuhay.98. Layunin ng reporma sa lupa namapabuti ang pamumuhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng __________

a. Pagkakaroon ng malaking bahagi ng ani ng lupang kanyang sinasakab. Pagbabayad ng mababang halaga ng buwis sa lupa na kanyang sinasakac Pagiging may-ari ng lipang kanyang sinasakad. Paglilingkod sa mga may-ari ng lupa

Panahon ng Ikaapat na Republika at Batas Militar

Mahahalagang Pangyayari99. Bakit itinakda ang batas military noong 1972? Upang _______

a. Makagawa ng batasb. Mapanatili ang batas at kaayusan ng bansac. Maging makapangyarihan ang pangulod. Maghalal ng mga bagong pinuno ang pamahalaan

100. Dahil sa pagsuspindi sa writ of habeas corpus sa Pilipinas noong panahon ng administrasyong Marcos,__________

a. Nagkaroon ng karapatan ang sinuman na maiharap sa korte para pag-usapan ang legalidad sa kanyang pagkakaarestob. Nagwalan ng kapangyarihan ang militar na hulihin at iditini ang sinumang pinaghihinalaanc. Nawala ang pagtatamasa ng karapatang pantaod. Nabigyan ng karapatn ang mga Pilipino na kumuha ng abogado upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte.

101. Ang batas militar ay ipinahayag ni Pangulong Marcos sa panahon ng kayang panunungkulan. Sa anong kadahilanan at ito ay kanyang ideneklara? Upang?a. Magtagal siya sa pagiging pangulo ng bansab. Palakasin ang Sandatahang Lakas ng bansac. Mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng bansad. Maging makapangyarihan at hangaan siya ng buong bansa

102. Dahil sa pagsasara ng maraming pagawaan noong panahon ng Krisis, libu-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Paano iniangkop ng mga Pilipino ang kanilang pamumuhay ng ganitong kahirapan?

a. Nag-ipon sila ng perab. Sumunod sila sa batas at panuntunanc. Lumahok sila ng proyektong Sariling sikapd. Sumapi sila sa barangay upang mapasama sa barangay council

103. Paano nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamamahala sa bansa sa panahon ng Bagong Lipunan?

a. Pagwawalang bisa sa Batas Militarb. Paghahal na muli kay Pangulong Marcos sa pagkapanguloc. Ang idinaos na Plebesito noong 1976d. Ang pagsang-ayon ng mga tao sa Plebesito noong 1981

104. Ano ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa noong 1983

a. Laganap ang krimen sa bansab. Mataas ang produksoyn ng industriyac. Nagpabaya sa kanilang tungkulin ang mga opisyalesd. Biglang pagbaba ng halga ng piso at pagtaas ng mga bilihin

Lipunan at kabuhayan105. Para sa mga iskwater, nagtayo ang pamahalaan ng mga pabahay. Nagpalabas din ang Pangulo ng kautusan na bigyan ng tulong na teknikal ang mga magsasaka. Anong ipinahihiwatig nito?

a. Mahihirap ang mga Pilipinob. Pinagwawalang-bahalwa ng pamahalaan ang mga mahihirapc. Mabagal kumilos ang pamahalaand. May mga hakbang na isinasagwa ang pamahalaan upang malunsan ang ilang suliraning pangkabuhayan.

106. Dahil sa suliraning pangkabuhayan noong panahon ng paghihikashos, marami ang nawalang ng hanapbuhay. Tumaas ang halga ng mga bilhin. Kung ikaw ay nasa ganitong kalgayan. Ano ang gagawin mo upang makatulong sa inyong pamumuhay?

a. Magtitinda ng mga kakanin upang maradgagan ang kitab. Titigil sa pag-aaral ng makatipidc. Magpapaampon sa mga kapitbahay na mayayamand. Magpapalimos sa tabi ng simbahan ng magkapera

107. Ang mga kababaihan sa panahon ng Bagong Republika ay naging ________

a. Aktibo sa ibat-ibang laranganb. Madasalin at maawain sa kapwac. Pantahan lamangd. Paghihimagsik ng mga rebelede

108. Ang paglaki ng populasyon ay binigyang pansin ng pamahalaan. Layunin nito na mapigil ang pag-aanak ng mag-asawa upang maiwasan ang padami ng anak. Samakatuwid:

a. Mabibigyan ng libreng gamot ang mag-asawa upang di magkaanakb. Mabibiyayaan ang mag-asawang apat lamang ang anak dahil ito ay di ipagbabayad ng buwisc. Hindi tutulungan ng pamahalaan ang pamilyang maraming anakd. Ang mga doctor at nars ay di gaganap ng tungkulin sa mga anak na sobra ang anak

109. Isa sa mga karapatan at tungkulin ng mamamayan ay ang bumoto sa araw ng halalan. May mga kaibigan kang humihikayat sa iyo na iboykot o huwak lumahok sa halalan. Ano ang gagawin mo?

a. Boboto ako sa napili kong kandidatob. Maghihintay na lamang ako sa resulta ng halalanc. Iboboykot ko ang hallan kapag walang nagbibgay ng salapi sa akind. Lalahok ako sa halalan kapag may nagbigay ng salapi sa akin

110. Inilunsad ng pamahalaan ang programa para sa pabahay sa mga iskwater. Layunin nito na mabigyan ng maayos na tirahan ang bawat Pilipino. Samakatuwid:

a. Ang pamahalaan ay tumutulong upang mapabuti ang pamumuhay ng iskwaterb. Ang pamahalaan ay nagbigay ng pahintulot sa mga iskwater na tumira sa mga estero at sa tabi ng riles ng trenc. Pinabayaan ng pamahalaan magtayo ng bahay kahit saan ang mga iskwaterd. Pinagiba ng pamahalaan ang mga tirahan sa iskwater

111. Nabigyan ng lupang sakahan ang mga magsasaka sa tulong ng batas sa Reporma sa Lupa ni Pangulong Marcos. Anong pagpapahalaga ang ipinakita rito?

a. Likas na yaman ng bansab. Kapayapaan ng bansac. Kagalingan ng karaniwang taod. Pagpapabuti sa produksyon ng palay

Pamahalaan112. Alin ang nagpabago sa paraan ng pamamahala sa panahon ng Batas Militar?

a. Ang ilang pinuno ay naging makapangyarihanb. Ang nais na masugoi ang mga rebeldeng lumalaban sa pamahalaanc. Pangulo at punong ministro ang mahahalald. Ang nais na magkaroon ng maayos at maunlad na bansa

113. Alin ang nagpabago sa pampanguluhang patakaran sa Bagong Lipunan?

a. Ang pangulo ay sia ring Punong ministrob. Ang Punong Ministro ang makapangyarihanc. Ang pamahalaan ay nahahati sa tatlong sangayd. Ang punong hukom ang higit na makapangyarihan

114. Maraming pagbabago sa paraan ng pamamahala sa panahon ng Bagong Lipunan. Ano ang dahilan nito?

a. Upang magkaroon ng bagong pamunuanb. Upang mapaalis ang mga opisyal na di tumutupad sa kanilang tungkulinc. Upang magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad na ikabubuti ng bansad. Upang magkaroon ng higit na kapanhyarihan ang pangulo ng bansa

115. Ang mga mamamayan ay nabigyan ng pagkakataong makalahok sa pamamalakad ng pamahalaan sa pamamagitan ng Sangguniaang Bayan. Samakatuwid:

a. Naparating ng mga tao ang kanilang suliranin sa pangulob. Nagkaroon ng pakikiisa ang mga tao sa paglilinis at pagpapaganda sa kanilang nayonc. Nabigyan ng pagkakataon ang mga tao na mamunod. Naging kasapi sila sa mga organisasyon

116. Natutuhan mo ang mabubuti at di-mabuting epekto ng malaking populasyon. Maraming naghihirap na pamilya dahil kulang ang kinikita at maraming pang anak. Kung dumating ang araw na ikaw ay maari ng magpamilya, Paano mo paplanuhin ang iyong pamilya?

a. Mag-aanak ayos sa kagustuhan ng kasama sa buhayb. Mag-aanak hanggang ilan ang ibig Anakinc. Mag-aanak ayon sa ikakayad. Mag-aanak ng isa lamang

117. Kilala sa larangan ng panitikan sina Lope K. Santos. Hinahangaan ang myural ni Carlos V Francisco. Isang makabagong iskultor si Guillermo Tolentino. Anong kaisipan ang mabubuo dito?

a. May kakayan ang mga Pilipinob. May mga Pilipinong tanyag sa ibat-ibang laranganc. Mayroon tayong matatalinong Pilipinod. Mahilig sa ibat-ibang gawain ang mga Pilipino

118. Ang pinakamaselang suliranin ng pamahalaan ay ang krisis ng _________

a. Pagpoprotesta ng mga magsasakab. Paghihimagsik ng mga rebeldec. Kakulangan sa pagkaind. Pag-aalsa ng mga ikswater

119. Ang isa sa naging reaksyon ng karamihan sa mga Pilipino nang itakda ang Batas Militar ay pagkatakot. Samakatuwid:

a. Ang mga Pilipino ay di nasiyahan sa pagpapairal ng batas militarb. Ang mga Pilipino ay natakot sa mga militaryc. Ang mga Pilipino ay nabigla at nangamba sa pagkakadeklara ng Batas Militard. Ang mga Pilipino aynagtaka sa pagpapairal ng Batas Militar

120. Ang naging epekto ng sistemang kasama sa pamumuhay ng mga magsasaka ay _________

a. Naging maunlad ang kanilang pamumuhayb. Natuto silang magtulunganc. Nagsimula ito ng alitan ng umuupa at kasamad. Naganyak na paunlarin ang pagsasaka

121. Ang pampanguluhang patakaran sa Bagong Republika ay nangangahulugan na ___________

a. Ang pangulo ang pinuno ng bansab. Nahahati ang sangay ng pamahalaanc. Ang Puno Minister ay makapangyarihand. Ang higit na makapagyarihan ay ang Punong Hukom

122. Kung ikaw ay nabubuhay na sa panahon ng Batas Militar, matatanggap mo ba nang maluwag sa kalooban ang pamamaraan ng pamamahala ni Pangulong Marcos?

a. Opo, sapagkat kahangahanga ang mga matatapang na taob. Hindi po, sapagkat maraming karapatang pantao ang nilabagc. Hindi, sapagkat nawalan ng kapayangyarihan ang pangulod. Opo, sapagkat pangulo ng bansa ang makapangyarihana

123. Ang anumang balak ng partidong nasa kapangyarihan ay naghadlangan dahil sa ___________

a. Karamihan ng mediab. Pakikiisa ng medisa sa taoc. Kabaitan nila sa taod. Mabilis at makatotohanang pagbabalita ng mga media

124. Nagkaroon ng lokal na halalan sa inyong pook. Nalaman mo na may dayaang naganap sa halalan at magsasagawa ang mamamayan ng kanilang pagtutol sa resulta ng halalan. Ano ang iyong gagawin?

a. Tatahimik na lamang akob. Ipapagpatuloy ko ang aking pag-aaralc. Makikiisa ako sa hakbang na kanilang gagawind. Papanig ako sa nandayang oposisyon125. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung bibigyan ang pangulo ng higit na kapangyarihan? Maaaring _____________

a. Malilito ang pangulo sa kapangyarihanb. Matuwa ang pangulo sa kapangyarihanc. Mahirapan ang pangulo sa kapangyarihand. Magmalabis ang pangulo sa kapangyarihan

Reaksyon ng mga mamamayan sa Pamamahala126. Ang pagsasailalamin ng buong bansa sa batas military ay nakapagdulot ng matinding pangamba sa mga mamamayan. Marami ang nalungot at natakot. Ang iba ay nag-alala dahil sa maraming tao ang hinuhuli ng pamahalaan. Anong kaisipan ang mabubuo rito?

a. May ibat-ibang reaksyon ang mga tao nang ang bansa ay mapasailalim sa batas ng militaryb. Naging mapamaraan ang mga Pilipinoc. Nagkabuklod-buklod ang mga Pilipinod. Magkakatulad ng reaksyon ang mga Pilipino sa batas military

127. Sama-sama ang mga tao nakiusap sa mga sundalo. Binigyan nila ito ng pagkain, inumin at mga bulaklak. Dahil dito, hindi nagawang lumusob at magpaputok ang mga sundalo.Ito ay nagpapakita ng ______a. Kahinahunanb. Pakikipag-ugnayanc. Pagmamahal sa kapwa Pilipinod. Pagtupad sa tungkulin

128. Minsan ang ipinakita ang lakas ng pagkakaisa tungo sa iisang pagkakamit ng kalayaan na nasaksihan sa buong mundo. Napatunayan ito sa napanon ng ___________a. Digmaanb. Kalamidadc. People Powerd. Rally

129. Ang EDSA Revolution ay ng sambayanang Pilpino ay hinangaan sa ibat-ibang bansa. Anong magandang pangyayari ang hnangaan ditto?a. Ang panawagan ni Cardinal Son sa radiob. Ang pagdagsa ng mga pagkain at inumin sa EDSAc. Ang sabay-sabay na pagdarasal ng mga mamamayand. Ang pakikiisa at pagtutulungan ng mga mamamayan

130. Paano ipinakita ng mga tao ang pagtutol sa Snap election? Ito ay sa pamamagitan ng_______a. Pagkilos ng hukbong sandatahanb. Malawakang pagpoprotesta ng ibat-ibang sectorc. Pagkakapit-bisig ng mga magkakapitbahayd. Pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan

Inihanda ni: Ginoong Jordan M. Macapagal