hekasi iv (recovered)

Download Hekasi IV (Recovered)

Post on 05-Jul-2018

280 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  1/40

  HEKASI IV

  12:20 – 1:10 IV – Dove

  3:45 – 4:30 IV – Eagle

  4:30 – 5:15 IV - Hawk   Date: _____________ 

  I. Lay!"!:

   Nakikilala ang globo bilang modelo ng mundo

   Nakikilala ang mga bahagi ng mundo

  II. #ak$a!g-a%al"!:

  Mga Bahagi ng MundoSa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. A l

  Batayang Aklat sa HEKAS !

  Kaga&"ta!:  globo" ma#ang #andaigdig" la$a%an ng sistemang sola$" kagamitang #ansining" dalandan o #onkan

  #ag'a'a(alaga:  Masiglang #akikilahok sa #angkatang ga%ain

  III.#a&a&a%aa!:

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1. BalitaanPagbabalitaan tungkol sa mga mahahalagang #angyaya$i na nagana# sa mga bata noong nakali#as

  na bakasyon.2. Pagsasanay

  La$o& Saluhan ng Bola

  hahagis ng gu$o ang bola sa klase. Ang makasasalo ay magbibigay ng #angalan ng #$utas" bagay o

  gamit sa bahay na bilog tulad ng bola" #lato at iba #a.3. Balik-aral

  a. lahad ang la$a%an ng sistemang sola$. Pag-usa#an ang kaayusan at laki ng mga #laneta. Pangalananang mga ito.

   b. tanong& Anu-ano ang mga #laneta sa sistemang sola$'

  Paano naglalakbay ang mga #laneta sa kala%akan'Pang-ilang #laneta ang mundo'

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Paghahanda

  a. #akita sa klase ang globo. #asu$i ang hugis iba(t ibang kulay na nakikita sa globe na siyang

  kumakata%an sa mga bahagi ng mundo. b. tanong sa mga mag-aa$al kung ano ang alam nila tungkol sa mundo at kung ano #a ang nais nilang

  malaman tungkol dito.).  Pagbubuo ng Suliranin 

  Ano ang modela ng mundo' Anu-ano ang mga bahagi ng mundo'

  *.  Pananaliksik  #abasa ang batayang aklat at i#alikom ang datos at mahalagang im#o$masyon tungkol sa #aksa.

  4. Pangkatang Gawain

  Mag#a#alabunutan ang ba%at #angkat kung anong #aksa ang tatalakayin. Patnubayan ito sa #angangala# ng im#o$masyon.

  Pag-uusa#an din ng ba%at #angkat kung #aano nila ililimbag ang nakala# na datos.#a!gkat I

  a. Sa unang kahon gumuhit ng dalandan. Kulayan ito Sa kabilang kahon iguhit ang globo.Paghambingin ang dala%a.

   

  #a!gkat II

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  2/40

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  3/40

  HEKASI IV

  12:20 – 1:10 IV – Dove

  3:45 – 4:30 IV – Eagle

  4:30 – 5:15 IV – Hawk

  I. Lay!"!:  Nakikilala ang ek%ado$" #$ime me$idian at nte$national 4ate Line bilang mga guhit na nasa isi# ,imagina$y

  lines na humahati sa mundo sa mga hatingglobo

  II. #ak$a!g-a%al"!:

  Mga mahina$yong 0uhit na Humahati sa MundoSa!gg!"a!&  BEC-PELC 1. A )

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!&  globe" lash+a$ds" manila #a#e$" k$ayola#ag'a'a(alaga&  Nai#agmamalaki ang katangi-tanging kinalalagyan ng Pili#inas.

  III. #a&a&a%aa!:

  A. #a!"&la!g )awa"!:

  1.  Balitaan

  Pag#a#alitan ng balitang na$inig sa $adyo o na#anood sa telebisyon.2.   Pagsasanay 

  lagay sa %astong hanay ang mga salita.ka$agatan sa#a gol#o

  kontinente la%a ki#ot

  tang%ay lambak #ulo

  3.  Balik-aral

  tanong& Anu-ano ang mga bahagi ng mundo' Ano ang bumubuo ng bahaging lu#a' bahaging tubig'

  ,#atu$o sa globo. Ano ang #inakamalaking kontinente' #inakamaliit' ,#atu$o sa globo. lan

  ang ka$agatan sa mundo' Ano ang #inakamala%ak na ka$agatan'

  B. #a!l"!a!g !a )awa"!:1.  Paghahanda

  a. #asu$i ang globo.

  tanong& Bukod sa kalu#aan at ka$agatan" ano #a ang na#a#ansin ninyo sa globo'

  Sabihin na sa #amamagitan ng mga guhit na ito ay mai#akikita ang lokasyon o kinalalagyanng isang luga$ sa mundo. Lina%in na ang mga guhit ay likhang-isi# lamang.

  2.  Pagbubuo ng Suliranin

  Anu-ano ang mga guhit na humahati sa mundo'3.  Pananaliksik

  4.  Pagtalakay sa Paksa

  )awa"! I

  a. 0umuhit ng bilog sa #isa$a na may #ahalang na guhit sa #inakagitnang bahagi nito. Sabihin na ito

  ang ek%ado$. b. #ahana# ang ek%ado$ sa globo. #ala$a%an ito.

  +. tanong& Saan matatag#uan ang ek%ado$' Asa anong dig$i ang kinalalagyan nito' Sa ilang bahagihinati ng ek%ado$ ang mundo' Ano ang ta%ag sa ba%at bahagi' Ano ang ta%ag sa #inakamalayong

   #ook sa dakong hilaga' dakong timog')awa"! II

  a. 0umuhit sa #isa$a ng malaking bilog na may #atayong guhit sa #inakagitnang bahagi nito.Sabihin na ito ay #$ime me$idian. b. #ahana# sa globo ang #$ime me$idian. #atalunton ito sa dali$i. la$a%an.

  tanong& Saan matatag#uan ang #$ime me$idian' Saan ito duma$aan' Nasa anong dig$i angkinalalagyan nito' Sa ilang bahagi nahahati ng #$ime me$idian ang mundo' Saang banda

  matatag#uan ang silangang hatingglobo' kanlu$ang hatingglobo' Saan matatag#uan ang

  Pili#inas'

  )awa"! III

  a. Sabihing ito ang nte$national 4ate Line.

   b. tanong& Saan matatag#uan ang nte$national 4ate Line' Nasa anong dig$i ang kinalalagyan nito'

  Sa ilang bahagi hinahati ng nte$national 4ate Line ang mundo'

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  4/40

  3. #ag-lat#agtalakay $a #ak$a

  tanong& Anu-ano ang mga imahinasyong guhit na humahati sa mundo'

  /. #aglalago&

  ga )("t $a )lo/o Loka$yo! Ka(alaga(a!

  Pahalango

  Pa$allel

  Ek%ado$ 

  •  #inakagitna

  o sent$o #ahalang

  • Hinahati ang mundo

  sa hilaganghatingglobo at timog

  hatingglobo• nasa 56.

  Patayoo

  Me$idian

  P$imeMe$idian

  •  #inakagitna

  • sent$o

   #atayo

  • Hinahati ang mundo

  sa silangang

  hatingglobo atkanlu$ang

  hatingglobo.• nasa 56

  nte$national

  4ate Line

  • Kata#at ng

   #nme

  me$idian

  • 1756

  Bakit mahalaga ang mga ito sa #ag-aa$al ng mundo'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkol sa #aksang

  tinalakay.).   Paglalapat

  La$o& Sam#ung manlala$o

  0umuhit ng malaking bilog sa silid-a$alan. Pag-ihi# ng #ito" tatakbo sa tamang luga$ ayon sasenyas ng gu$o.

  IV. #agtataya:

  Bilugan ang titik ng tamang sagot.

  1. 0uhit na #ahalang sa gitna ng globo na humahati sa mundo sa hilaga at timog hatingglobo.a. ek%ado$ +. nte$national 4ate Line

   b.  #a$allel d. #$ime me$idian.). to8y guhit na #atayo sa gitna ng globo.

  a. ek%ado$ +. #$ime me$idian.

   b.  #a$allel d. nte$national 4ate Line

  V. Ka$!,a!:

  Pangalanan ang nasa la$a%an.

  1. 22222222  

  ). 22222222  

  *. 22222222  

  !. 22222222  

  3. 22222222  

   Remarks: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  5/40

   ______________________________________________________ 

   __ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  6/40

  HEKASI IV

    12:20 – 1:10 IV – Dove

  3:45 – 4:30 IV – Eagle

  4:30 – 5:15 IV – Hawk

  I. Lay!"!

   Nasasabi ang mga katangian ng mga guhit latitud .,#a$allels na kaaga#ay ng ek%ado$

   Nakikilala ang mga es#esyal na guhit latitud na kaaga#ay ng ek%ado$ tulad ng 9$o#iko ng Kanse$ at 9$o#iko

  ng Ka#$iko$nyo" Kabilugang A$ktiko" at Kabilugang Anta$tiko  Nasasabi ang kahalagahan ng mga es#esyal na guhit latitud ,#a$allels

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Mga Es#esyal na 0uhit LatitudSa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. A *"1. A *.11" 1. A *.)

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globo" ma#a ng daigdig" k$okis ng mundo at lente#ag'a'a(alaga:  Pagiging maingat sa #agsusu$i

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!1. Balitaan

  Pagbabalitaan tungkol sa mga #angunahing isyu sa ating bansa).  Pagsasanay 

  Ano ang globo' ma#a' Ano ang naiisi# mo ka#ag nakikita ang salitang globo'*.  Balik-aral  

  9ukuyin ang i#inakikita ng la$a%an at sabihin ang mga nalalaman tungkol dito.a. to ang ek%ado$.

   b. Ang ek%ado$ ay guhit na #ahalang na matatag#uan sa #inakagitnang bahagi ng globo.

  +. Hinahati nito ang mundo sa hilagang hatingglobo at timog hatingglobo.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1 . Paghahanda #asu$i ang globol:k$okis ng mundo. #atuon ang #ansin sa mga #ahalang na guhit. Sabihing

  ang mga #ahalang na guhit sa globo ay tinata%ag na mga guhit latitud o #a$allell. nilagay ang mga ito

  sa globo at ma#a u#ang matukoy ang lokasyon ng isang luga$.tanong& Ano ang na#a#ansin ninyo sa mga guhit latitude o #a$allels' ,Pabilog na guhit sa globo mula

  kanlu$an #atungong silangan" ek%ado$ ang #inakamalaking bilog sa mga #a$allel" #abilog naguhit na lumiliit habang #a#alayo sa ek%ado$ at #a#ala#it sa mga #olo.

  Sabihing may mga es#esyal na #a$allel na gumagana# ng mahalagang #a#el sa #aglibot ng

  mundo sa a$a%.2.  Pagbubuo ng Suliranin

  a. Anu-ano ang mga es#esyal na guhit latitud o #a$allels'

   b. Saan-saan ito matatag#uan'

  +. Anu-ano ang mga kahalagahan ng mga guhit latitud'3.  Pananaliksik

  4.  Pangkatang Gawain

  #a!gkat I

  a. Su$iin ang globo.

   b. Linyahanng sinulid ang hangganan ng ba%at es#esyal na #a$allel+. Lagyan ng tanda ang Pili#inas.

  #a!gkat IIa. Pasinagan ng lente ang globo.

   b. Anu-anog mga es#esyal na guhit ang naabot ng di$etsong sinag ng a$a%.

  +. Anu-anong es#esyal na guhit ang naaabot ng #hilis na sinag ng a$a%'5.  Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1 . Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkol sa #aksa.

  Halimba%a& Ang ek%ado$ ang guhit na humahati ng mundo sa hilaga at timog hatingglobo.2.  Paglalapat

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  7/40

  0umuhit ng bilog. #akita ang mga es#esyal na #a$allel. Lagyan ng disenyo ang ba%at isa"

  kulayan at ileybel ito.

  IV. #agtataya 

  Bilugan ang titik ng %astong sagot.

  1. Saang hatingglobo makikita ang kabilugang a$ktiko'a. Hilaga b. timog +. silangan d. kanlu$an

  ). Anong es#esyal na #a$allel ang nasa )* ;o

   timog latitud'a. 9$o#iko ng Kanse$ +. Kabilugang Anta$tiko

   b. 9$o#iko ng Ka#$iko$nyo d. Kabilugang A$ktiko

  *.  Nasa

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  8/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nasasabi ang katangian ng mga guhit longhitud

   Nasasabi ang kahalagahan ng mga es#esyal na guhit longhitud. P$ime me$idian" nte$national 4ate Line

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Mga Es#esyal na 0uhit LonghitudSa!gg!"a!: BEC-PELC 1. A !" 1. A !. 1

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globo" ma#a at lash+a$ds#ag'a'a(alaga:   Maingat na #agsusu$i

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a&&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pagbabalitaan tungkol sa mga nangyaya$i sa #amayanan2.  Pagsasanay

  #atukoy kung #a$allel o me$idian ang nasa lash+a$ds.a. linyang #ahalang o ho$i

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  9/40

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  10/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  1. Lay!"!

   Nasasabi na ang layo ng mga luga$ sa mundo ay nasusukat sa dig$i Nakikilala ang dig$i latitud ,56 latitud

   bilang #anukat ng layo ng luga$ #ahilaga at #atimog mula sa ek%ado$

  II. #ak$a!g-a%al"!

  4ig$i Latitud Bilang Panukat sa Layo ng Luga$ Mula Ek%ado$Sa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. A ?"?.1

  Batayang Aklat sa HEKAS ! 

  Kaga&"ta!:  globe" ma#ang #andaigdig" ma#a ng Pili#inas" k$okis ng mundo at lash+a$ds#ag'a'a(alaga: #agmalaki ang katangian ng Pili#inas

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan 

  Pagbabalitaan tungkol sa mga balitang #andaigdig).  Pagsasanay 

  9ingnan ang k$okis ng globo. Pangalanan ang bahaging may bilang.

  *.  Balik-aral  Paghambingin ang #a$allel o guhit latitud at me$idian o guhit longhitud.0amitin ang @enn

  diag$am.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1. Paghahanda

  a. Pag#a#akita ng la$a%an ng ba$ko at e$o#lanong naglalakbay

   b. Hikayating magtahong ang mga bata tungkol sa la$a%an.tanong& Bakit kaya sa #aglalakbay ng ba$ko sa ka$agatan at e$o#lano sa him#a#a%id ay

  naka$a$ating sila sa #a$o$oonan'

  Sabihin& Aalamin natin kung #aano sila naka$a$ating sa tiyak na luga$ sa tulong ng latitud atlonghitud na gabay nila.

  ).  Pagbubuo ng Suliranin Paano nasusukat ang layo ng isang luga$ sa tulong ng latitud'

  *.  Pananaliksik!.    Pagtalakay sa PaksaGawain

  a. #asu$i ang k$okis

   b. tanong& Ano ang na#a#ansin ninyo sa k$okis' Ano ang ta%ag sa mga #ahalang na guhit' Anoang nakikita sa gilid ng bilog'

  Gawain a. Balikan ang k$okis. b. tanong& Nasa anong dig$i ang ek%ado$' 0aano ang layo ng mga #a$allel sa isa(t-isa' lan ang

  kabuuang bilang ng dig$i mula sa ek%ado$ hanggang #olong hilaga' #olong timog'Gawain  

  a. #alagay ang let$ang A sa *56 hilagang latitud at B sa 135 9imog latitud.

   b. tanong& Saang hatingglobo makikita ang A' B'Gawain ! 

  a. susulat ng gu$o ang sagot sa #isa$a. A-*56 H Latitud.Sabihin na sa #agbasa ng latitud sa globo" kinakailangang dugtungan ng hilaga ,H o timog ,9

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  11/40

  u#ang masabi kung nasa hilaga o timog sila ng ek%ado$.

   b. #abasa ang sagot. Mag#akita uli ng k$okis at i#aga%a sa mga mag-aa$al.+. tanong& Sa anong latitud ang ' Ano ang makikita sa /55 hilagang latitud' 0aano ang layo

  ng sa ek%ada$' Alin ang #inakamalayo sa timog' Saan matatag#uan ang '

  3.  Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

  tanong& Ano ang dig$i latitud' Bakit ito mahalaga' ,#a$a malaman ang layo ng isang luga$ Saannagmumula ang #agsukat ng isang luga$ #a$a malaman ang layo nito maging sa hilaga o  sa

  timog' Sa iyong #alagay" bakit mahalaga ang dig$i latitud ng globo'

  +.  #a!gwaka$ !a )awa"! 

  1 . Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkal sa #aksa.

  ).    Paglalapata. 0umuhit ng bilaog. 0uhitan ito ng mga #a$allel at bilangin sa dig$i na nagmumula sa ek%ada$.

   b. guhit ang mga sumusunad sa %astong dig$i latitud" hilaga o timog ng ek%ado$.

  IV. #agtataya 1.  Paglalapat 

   b. 0umuhit ng bilog. 0uhitan ito ng mga #a$allel at bilungin sa dig$i na nagmumula sa ek%ada$. b guhit ang mga sumusunad sa %astong dig$i latitud" hilaga o timog ng ek%ado$.

  IV. #agtatayaSu$iin ang k$okis ng globo. sulat ang tamang sagot.

  1. 0aano ang layo ng sa ek%ado$'a.  ?36 H +. !36 9

   b.  /55 H d. /56 9

  ). Saang guhit makikita ang , 'a.   /56 H latitud +. !36 9 latitud

   b.   /56 9 latitud d. !36 H latitud*. Saan matatag#uan ang , '

  a. !36 9 latitud +. *56 9 latitud

   b. !35 H latitud d. *56 H latitud

  V. Ka$!,a!

  0amitin ang ma#a. bigay ang latitud na kina$o$oonan ng sumusunod na bansa.

  Pili#inas 9ai%an Ha#onMalaysia ndonesisa @ietnam

   Remarks: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ___________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  12/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nakikilala ang dig$i longhitud ,56 long bilang #anukat ng layo ng luga$ #asilangan at #akanlu$an mula sa

   #$ime me$idian  Nai#alili%anag ang kahulugan ng g$id.

   Nagagamit ang g$id bilang #antulong sa #aghana# ng isang luga$ sa globo at ma#a

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Paggamit ng 0$id sa Pagsukat ng Layo ng Luga$

  Sa!gg!"a!:  BEC-PELC A. 3" /" ?.)

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globo" ma#a ng Pili#inas" k$okis ng globo at ma$ke$:$ule$

  #ag'a'a(alaga:  #agmalaki ang sa$iling bansa

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan 

  Pagbabalitaan tungkol sa mga balitang #ang-agham

  ).  Pagsasanay #atukoy ang mga es#esyal na guhit sa globo.

  *.  Balik-aral  Pag-a$alan ang k$okis at ilagay ang mga +utouts sa %astong luga$ 

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Paghahanda

  a. #ahana# sa globo ang #$ime me$idian at nte$national 4ate Line.

  tanong& Aling bahagi ng mundo ang silangan' kanlu$an' Anu-anong mga kontinente:bansa ang

  nasa silangan' kanlu$an').  Pagbubua ng Suliranin 

  Paano nasusukat ang layo ng luga$ sa silangan o kanlu$an ng #$ime me$idian'

  *.    Pananaliksik

  !.    Pagtalakay sa Paksa)awa"! I

  a. #asu$i ang k$okis:globo. b. tanong& Ano ang #inakagitnang guhit na langhitudinal'

   Nasa anong dig$i langhitud ang #$ime me$idian' 0aano ang layo ng me$idian sa isa(t-isa' lang dig$i longhitud ang layo ng nte$national 4ate Line mula #$ime me$idian

   #akanlu$an' #asilangan' Ano ang ginagamit na #anukat sa layo ng luga$ #akanlu$an a

   #asilangan mula sa#$ime me$idian')awa"! II

  a. 9ingnang muli ang globo. lagay ang let$ang A at C tulad ng nasa la$a%an.tanong& Saang di$eksyon makikita ang A' Saang dig$i longhitud ito makikita'

  )awa"! III

  a. #asu$i ang globo at ma#atanong& Ano ang na#a#ansin ninyo tungkol sa guhit latitud at guhit longhitud'

  Sabihin na ang #inagtag#ong guhit latitud at longhitud ay tinata%ag na g$id. Sa

   #aggamit ng g$id natutukoy ang tiyak na kinalalagyan ng isang luga$.

   b. #akita ang ma#a ng Pili#inas. #ahana# ang #ulo ng Basilan. #alagay ang $ule$ sa /6H latitudat 1))5 sa longhitudtanong& Nasaan ang Basilan'

  +. Magbigay ng ilang #agsasanay.

  3.  Pang-uulat/Pagtalakay sa Paksa

  tanong& Ano ang g$id' Bakit mahalaga ang g$id' Ano ang #$ime me$idian' Saan matatag#uan ang

  nte$national 4ate Line'

  /.    Paglalagom

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!1.  Paglalahat  

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  13/40

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o mga batayang kaalaman tungkol sa #aksa.

  Halimba%a&

  Ang dig$i longhitud ang ginagamit bilang #anukat ng layo ng luga$ #asilangan o #akanlu$anmula sa #$ime me$idian.

  Ang g$id ang #inagtag#ong guhit longhitud at latitud. Sa #amamagitan ng g$id ay matutukoy

  ang tiyak na kinalalagyan ng isang luga$.).  Pag lalapat

  0amitin ang ma#a. bigay ang latitud at longhitud na kina$o$oonan ng ba%at bansa.

  Bansa Latitud Longhitud

  a. Pili#inas b. Singa#o$e

  +. Hongkong

  d. Malaysiae. a#an

  IV. #agtataya

  0amitin ang ma#a ng Pili#inas sa #agsagot ng mga tanong.

  1. Anong #ulo ang nasa 1)6 H latitud at 1)56 S longhitud'a" Busuanga b. omblon +. Semi$a$a d. Sulu

  ) Anong #ulo ang matatag#uan sa /6 H latitud at 1)16 S longhitud'a. Sulu b. Basilan +. 9a%i-ta%i d. Sibutu

  *. Anong #ulo ang matatag#uan #agitan ng 1)6 at 1*6 H latitud at sa #agitan ng 1))6 at 1)*6 S longhitud'

  a. omblon b. So$sogon +. Panay d. Neg$os

  V. Ka$!,a!

  Sagutin ang sumusunod. 0amitin ang ma#a.1. Saan ka #inanganak' 22222222HL 22222222L

  ). 9aga saan ang nanay mo' 22222222 22222222

  *.  Nasaan ang Maynila' 22222222 22222222 

   Remarks: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   _______________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  14/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nagagamit ang no$th a$$o%:+om#ass $ose sa #agsasabi ng di$eksyon

   Nasasabi ang #angunahin at #angala%ang di$eksyon

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Paggamit ng Pangunahin at Pangala%ang 4i$eksyon

  Sa!gg!"a!:  BECDPELC 1. A 7Batayang Aklat sa EKAS !

  Kaga&"ta!:  ma#a ng Pili#inas" ma#a ng #amayanan" +om#ass" kagamitang #ansining" +assette ta#e#ag'a'a(alaga:  Pag#a#ahalaga sa #agkaka$oon ng kaalaman

  II. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan 

  Pagbabalitaan tungkol sa mga balitang #angkalusugan

  ).  Pagsasanay

  a. Ehe$sisyo sa sali% ng musika

   b. Sa #amamagitan ng dyads mag-uusa# ang mga bata tungkol sa isang bagay na na%a%ala o luga$ nahinahana#.

  *.  Balik-aral

  #asusulat sa #isa$a sa tulong ng +luste$ ma# ang mga salitang ginagamit nila sa #agbibigay ngdi$eksyon.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Pahahanda

  A A

  4i$eksyon

  • Silangan

  • Kanlu$an

  • Hilaga

  • 9imog

  • Et+.

  Ano ang  

  • Pangunahing

  di$eksyon'

  • Pangala%ang

  di$eksyon'

  • Mga inst$ument sa

   #agsasabi ngdi$eksyon'

  ).  Pabbubuo ng Suliranin

  Anu-ano ang mga #angunahing di$eksyan' Anu-ano ang #angala%a o sekunda$yang di$eksyan'

  Ano ang inst$umentang ginagamit sa #agsasabi ng di$eksyan'

  *.  Pananaliksik

  !.  Pangkatang Gawain

  #a!gkat I

  #akita sa #amamagitan ng guhit ang #angunahin at #angala%ang di$eksyon.#a!gkat II

  a. guhit o kumuha ng la$a%an ng +om#ass:+om#ass $ose at no$th a$$o%. la$a%an ito. b. #akita sa ma#a ang gamit nito.#a!gkat III

  a. Paano ang #agsasabi ng di$eksyan kung %alang +om#ass' #akita sa klase.

  3.  Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

  tanong&a. Anu-ano ang mga #angunahing di$eksyan' #angala%ang di$eksyan' Ano ang #agkakaiba ng

   #angunahin ,ka$dinal at #angala%ang di$eksyon ,kalahatang di$eksyan'

   b. Ano ang ginagamit na gabay sa #aghahana# ng isang luga$' Ana ang +am#ass' +om#ass $ose' no$tha$$o%' la$a%an ito. Paano ito ginagamit' Ano ang gamit ng no$th a$$o%' Kung %alang +om#ass"

   #aano ang #inakamadaling #a$aan sa #agsasabi ng di$eksyan'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o mga batayang kaalaman tungkol sa #aksa.

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  15/40

  Halimba%a&

  Ang +om#ass ay isang. mahalagang inst$umentong ginagamit sa #aghahana# ng di$eksyon.Ang #anandang No$th A$$o% ay ginagamit sa ma#a bilang batayan sa #agsasabi ng mga di$eksyon.

  to ay isang #alaso na nakatu$o sa hilaga.Ang a#at na #angunahing di$eksyon ay hilaga" timog" silangan"at kanlu$an.

  9inata%ag na #angala%ang di$eksyon ang nasa #agitan ng #angunahing di$eksyon.

  ).  Paglalapat 

  a. Basahin ang mga sumusunod at sagutin& Noong unang #anahon" ang mga #i$ata ay gumamit na ng ma#a. 9ina%ag nila itong ma#a ng

  kayamanan. 0ina%a nila ito u#ang madali nilang matukoy ang #inagbaunan ng ginto" alahas at sala#ina kanilang nakuha sa mga #asahe$o ng mga sasakyang-dagat.

  ka% man ay maaa$ing gumamit ng ma#ang katulad ng ma#ang ginamit ng mga #i$ata.

   Nasa ibaba ang isang halimba%a ng ma#a na maaa$i mong magamit u#ang matukoy angkinalalagyan ng kayamanang ibinaon ng mga #i$ata.

  Pag-a$alan ito. b. Hana#in ang kayamanang nakabaon. Sundin ang mga sumusunod&

  1. Mula sa daungan" taluntunin ang liku-likong daan.). Mula sa #uno" lumakad. #atungong silangan hanggang maka$ating sa liku-likong daan.

  *. Mula sa #uno" lumakad #atungong silangan hanggang maka$ating sa k$us na daang mala#it sa

  kamalig. Lumiko #atungong hilaga.!. Pagdating sa kanto" lumiko #atungong kanlu$an hanggang sa ma$ating ang Bu$ol ng 4i%ata.

  Mula $ito" matatana% ang magkasangang daan.

  3. 9aluntunin ang daan #atungong kanlu$an at tuma%id sa tulay na bakal. Huminto sa ibaba ngtulay.

  /. Mula sa ibaba ng tulay lumakad ng sam#ung hakbang #atungo sa #unungkahoy. Lagyan ngekis ang hinintuan. 4ito matatag#uan ang kayamanan. Natag#uan mo ba'

  IV. #agtataya

  Pag-a$alan ang la$a%an at sagutin ang mga tanong.

  1. Saang di$eksyon ang gusaling Bonia+io'

  ). Saang di$eksyon ang #intuan ng #aa$alan'*. Saang di$eksyon ang kantin'

  !. Saang di$eksyon ang gusaling #antahanan'

  3. Saang di$eksyon ang #aliku$an'

  V. Ka$!,a!

  1. guhit ang luga$ na kina$o$oonan ng inyong bahay Sa bandang itaas na sulok" lagyan ng #anandang #alaso

  na nakatu$o sa hilaga .

  ). 9ukuyin ang mga kalyeng naka#alibot sa kina$o$oonan ng inyong bahay.a. sa silangan 22222222222222 

   b. sa kanlu$an 22222222222222 

  +. sa hilaga 22222222222222 d. sa timog 22222222222222 

   Remarks: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   _____________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  16/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  1. Lay!"!

   Nagagamit ang #angunahin at #angala%ang di$eksyon sa #agsasabi ng kinalalagyan ng isang luga$ batay sa

  lokasyon ng ibang luga$ ,$elatiFe lo+ation

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Kaugnay na Lokasyon ng sang Luga$Sa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. A G

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  ma#a ng Pili#inas" ma#a ng(Asya" ma#a ng NC" la$a%an ng gubat

  #ag'a'a(alaga:  Pag#a#ahalaga sa kaalaman sa di$eksyon

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pagbabalitaan tungkol sa mga balitang #am#alakasan

  ).  Pagsasanay

  a. La$o - 9$easu$e Hunt ,Pilngkatang 0a%ain

   b. Bigyan ng a+tiFity +a$d at #inalaking la$a%an ng gubat Sit%asyon& May batang naliga% sa gubat. Nakasalubong siya ng matanda na nagtu$o sa kanya ng landas #au%i. Masundan mo kaya'

  +. Sundin ang mga sumusunod na #anuto. Lagyan ng ka#ag na$ating ang luga$ na may salungguhit.

  1.   Mula sa H lumakad #atimog hanggang sa #unong nakabu%al.).   Pagdating sa #unong nakabu%al lumiko at sundan ang landas #atungong silangan.*.   Mula sa la%a" lumakad nang #ahililga at huminto sa ma$aming #unungkahoy.

  !.   Mula $ito" tuntunin ang liku-likong daan #atungong silanganhang gang umabot ka sa k$usna daan. Lumiko at lumakad #atimog.Sa dulo ng daan makikita ang isang kubo sa tabi ng

  malaking #uno. May dala%ang land as dito. Sundan ang landas #atungong silangan.tanong& " ano nakalabas ka ba sa gubat' Saang landas kayo lumabas' Ano ang

  nakatulong sa inyo' Anu-ano ang mga di$eksyong iyon' Ano ang iyong

   #inagbatayan sa #agtukoy ng di$eksyon.*.  Balik-aral

  a. #akita ang ma#a ng Pili#inas. b. tanong& Anog #ananda ang nakikita sa bandang itaas ng ma#a' Saan ito. nakatu$a' Batay sa no$th

  a$$o% nasaan ang Batanes' Sa$anggani' Catanduanes' Pala%an'

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Paghahanda

  #akita ang isang ma#a ng #amayanan. Pag-a$alan ito.

  ).  Pagbubua ng Suliranin

  Ano ang mga #angunahing di$eksyan' mga #angala%ang di$eksyan'*.  Pagsasaliksik

  !.  Pangkatang Gawain

  Hatiin sa a#at na #angkat ang mga bata. Ba%at #angkat ay guguhit ng #amayanan. Sasabihinkung anu-ano ang matatag#uan sa iba(t-ibang di$eksyan" #angunahin o #angala%ang di$eksyan.

  3.  Pag-uulatlPagtalakay sa Paksa

  a. tanong& Nasaan ang #lasa'

  Kung ang #lasa ang gaga%ing batayan. Anong gusali ang nasa kanlu$an nito'Anong gusali ang nasa silangan'

   b. tanong& Saang di$eksyan na$o$on ang munisi#ya'Anong gusali ang ginamit na batayan'

  +. tanong& Kung ang #amilihan ang magiging batayan" nasaan ang #lasa' Nasaan ang $estau$an'

  Ano ang gusaling nasa 9imog-kanlu$an ng #amilihan'

  Ano ang gusaling gina%ang batayan'/.  Paglalagom

  Paaalala& Ang tsa$t ay ginaga%a ng gu$o sa #isa$a habang nagtatalakayan.

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  17/40

  a. 9ingnan ang #agsasaayos ng mga luga$ sa tsa$t.

   b. tanong& Ano ang na#ansin ninyo sa mga luga$' Nagbago ba'Sa di$eksyon ng mga luga$" may #agbabago ba' Bakit nagbago ang di$eksyon ng mga luga$'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat at batayang kaalaman tungkol sa #aksa.

  Halimba%a&Ang di$eksyon ng isang luga$ ay naaayon sa #inagbabatayang luga$. Ang di$eksyon ng isang luga$ 

  ay batay sa kinalalagyan o lokasyon ng ibang luga$.

  0inagamit ang #angunahin at #angala ang di$eksyon sa #agsasabi ng lokasyon ng isang luga$.

  ).  Paglalapat

  Kumuha ng ma#a ng Pili#inas at Asya. Pansinin ang no$th a$$o%. Saan ito nakatu$o'

  #a!gkat I

  Pag-a$alan ang ma#a ng NC. Hana#in ang Maynila. Anu-ano ang mga lungsod at lala%igan angnaka#aligid dito'

  #a!gkat II

   Na$ito ang ma#a ng Lu

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  18/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nagagamit ang globo:ma#a sa #agtukoy ng tiyak na kinalalagyan ng Pili#inas

  II. #ak$a!g-a%al"!9iyak na Kinalalagyan ng Pili#inasSa!gg!"a!:  BEC-PELC. A 15

  Batayang Aklat ng HEKAS.!

  Kaga&"ta!:  globo" ma#ang #andaigdig" ma#a ng Pili#inas at +utouts#ag'a'a(alaga:  Nabibigyang halaga ang kaalaman sa #aggamit ng globo o ma#a

  III. #a&a&a%aa!A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pagbabalitaan tungkol sa mga bagong #$oyekto ng #amahalaan sa inyong mga #amayanan).  Pagsasanay

  Mag#akita ng ma#a ng isang #amayanan. #asagot ang mga tanong tungkol dito.

  a. Anong gusali ang nasa timog'

   b. Anong gusali ang nasa Hilagang-kanlu$an'+. Saang di$eksyon ang #amilihan'd. Saang di$eksyon makikita ang sinehan'

  e. Pagkata#os ng klase" #u#unta sa #lasa ang mga magaa$al. Saang di$eksyon sila #atutungo'*.  Balik-aral

  Su$iin ang ma#a ng Pili#inas.

  tanong& Kung ang #agbabasihan ay Panay" nasaan ang omblon'

  Kung ang #agbabasihan ay Masbate" nasa anong di$eksyon" ang omblon' Kung ang gagamitinay #ulo ng 9ablas" nasaan ang omblon' Ano ang tiyak na kinalalagyan ng Panay' omblon'

  Masbate' 9ablas'

  *. #a!l"!a!g !a )awa"! 

  1.  Paghahanda 

  #ahana# ang Pili#inas sa globo at ma#ang #andaigdig" nasaan ang Pili#inas'

  ).  Pagbubuo ng SuliraninAno ang tiyak na kinalalagyan ng Pili#inas'*.  Pananaliksik

  !.  Pangkatang Gawain

  a$aa! a!g #"l"'"!a$

  #a!gkatI

  a. Su$iin ang globo.

   b. 9ukuyin ang lokasyon o kinalalagyan ng Pili#inas batay sa lu#alo# o kontinenteng kina$o$oonan

  kinalalagyan nito sa Asia

  hating-globong kina$o$oonan

  +. la$a%an sa #amamagitan ng #agguhit

  Anu-anong mga anyong tubig ang naka#aligid dito'#a!gkat II

  a. 9ukuyin ang lokasyon o kinalalagyan ng Pili#inas batay sa malalaking anyong tubig nanaka#aligid dito.

   b. Balangkasin ang ma#a at isulat ang ka$agatang naka#aligid dito. Anu-anong mga bansa ang

  naka#aligid dito'#a!gkat III

  a. 9ukuyin ang lokasyon ng Pili#inas.

   b. sa-isahin ang mga ka$atig bansa sa iba(t-ibang di$eksyon.Ano ang tiyak na kinalalagyan ng ating bansa'

  #a!gkat IV

  a. 9ukuyin ang lokasyon ng Pili#inas.

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  19/40

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  20/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nagagamit ang iskala ng ma#a sa #agsasabi ng sukat at layo ng isang luga$ sa ibang luga$

   Nakikilala na ang malaking bagay ay maaa$ing kata%anin ng maliit na bagay

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Ang skala

  Sa!gg!"a!: BEC-PELC 1 A 11" A 11.1

  Batayang Aklat sa Hekasi !Kaga&"ta!: $ule$" ka$tolina" mete$ sti+k at +utouts

  #ag'a'a(alaga:  Nagbibigay halaga ang kaalaman sa #aggamit ng iskala ng ma#a

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pababalitaan ng mga balitang na$i$inig sa $adyoo na#anood sa telebisyon

  ).  Pagsasanay

  a. #atukoy ang nasa la$a%an at ibigay an gamit nito

   b. #atukoy ang sistema ng di$eksyong i#inakikita sa k$okis.*.  Balik-aral 

  Ano ang nag#a#akita ng #angunahin at #angala%ang di$eksyon' Paano isinusulat ang mga di$eksyon'

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Paghahanda

  Pagbuo ng Pu

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  21/40

  Maaa$ing ibigay ang akt%al na sukat sa #inaliit na modelo sa #amamagitan ng #aggamit ng iskala.

  ).   PaglalapatPagga%a ng ma#a. 0umamit ng iskala.

  Pangkat Bagay na Susukatin Akt%al na Sukat Pinaliit na Sukat

  @

  Pisa$a

  9able to#

  Cabinet

   #intuan

  IV. #agtataya

  Basahin ang ba%at aytem at isulat ang tamang sagot.

  1. Kung ang ba%at sentimet$o sa iskala ay katumbas ng 35 kilomet$o" ang * sentimet$o ay magiging katumbasng 222222.

  a.   )55 km +. 155 km

   b.   135 km d. *55 km

  ). Kung ang ba%at sentimet$o sa iskala ay katumbas ng 155 kilomet$o" ang 1"555 kilomet$o ay

  katumbas ng 22222.

  a.  )5 sm +. 15 sm

   b.  3 sm d. 1 sm*.   lang met$o ang 1 sentimet$o sa iskala'

  a.   3 m +. )5 m b.  15 m d. *5 m

  V. Ka$!,a!

  0uma%a ng ma#a ng inyong #amayanan. 0umamit ng iskala.

  Remarks: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

   ___________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  22/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  .   Lay!"!  Nagagamit ang is kala ng ma#a sa #agsasabi ng sukat at layo ng isang luga$ sa ibang luga$.

   Nasusukat ang layo ng isang luga$ sa ibang luga$ sa tulong ng iskala ng ma#a.

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Paggamit ng skalaSa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. A 11" . A 1)

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  mga la$a%an" $oad ma#" ma#a ng #amayanan" ma#a ng Pili#inas" sho% +a$ds" $ule$ at +a$tolina#ag'a'a(alaga:  Nai#agmamalaki ang kaalaman sa #agsukat ng layo ng isang luga$.

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  9alakayin ang mga balita tungkol sa ekonomiya ng bansa.

  ).  Pagsasanay  .EFe$ybody Sho%

  sulat ang iskala at sabihin kung ano ang i#inahihi%atig nito. 1 sentimet$o ang katumbas ng 1 met$o,1 sm & 1 m.

  Ang ibig sabihin nito ay ang 1 sentimet$o sa ma#a ay katumbas ng 1 met$o sa lu#a at 1 sentimet$o aykatumbas ng 35 kilomet$o ,1 sm & 35 km Ang ibig sabihin nito ay ang isang sentimet$o sa ma#a ay

  katumbas ng 35 kilomet$o sa lu#a .

  Kung ang iskala ay 1 sm & 15 m" ano ang sukat ng lu#a kung ito  ay may ! na sentimet$o sa ma#a'*.  Balik-aral

  Pangkatang 0a%aina. labas ang ga%aing-bahay. Pag-usa#an ito. Pumili ng isa at iulat sa klase.

   b. 0u#itin ang #inaliit na aala at idikit sa #isa$a.

  skala - 1 sm & * t.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Paghahanda

  Paglalahad ng ma#a.

  tanong& 0aano ang layo ng simbahan mula sa #aa$alan'a. #aga%a ang #anukat bago magsukat. Magtiklo# ng #a#el u#ang tumigas ito. Lagyan ng mga guhit

  na kasukat ng iskala sa ma#a. b. #asukat ang layo ng mga luga$ na ginagamit ang #anukat na gina%a.

  Sabihin& Sa #amamagitan ng inyong gina%ang #anukat" sukatin ang layo ng #aa$alan sa simbahan.tanong& Kung ang isang hati o isang sentimet$o ay katumbas ng 15 kilomet$o" ilang kilomet$o ang

  layo ng #aa$alan sa simbahan' 0aano naman ang layo ng #alengke mula simbahan'

  Munisi#yo sa #alengke' Pa$ke o os#ital' atb#.

  ).  Pagbubuo ng SuliraninAno ang gamit ng iskala sa ma#a' Paano ginagamit ang iskala sa ma#a'

  *.  Pagsasaliksik

  !.  Pangkatang Gawain#a!gkat I at III

  Pag-a$alan ang ma#a sa ibaba. 0amitin ang iskala at $ule$ sa #agsagot sa tanong.

  a. 0aano kalayo ang simbahan sa #alengke' b. 0aano kalayo ang #alengke sa ilog'

  +. 0aano kalayo ang toll gate sa +loFe$ lea'd. lang met$o ang layo ng simbahan mula sa +loFe$ lea'

  #a!gkat II at IV

  Pag-a$alan ang $oad ma# sa ibaba. 0amitin ang iskala u#ang masagot ang mga tanong sa ibaba.a. 0aano kalayo ang e+to sa Laguna'

   b. Ano ang distansya ng Mabini sa i

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  23/40

  e. Ano ang nakatulong u#ang masagutan ang layo ng mga luga$.3.  Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

  tanong& Ano ang unang tinitingnan sa ma#a #a$a ma#adali ang #agsukat ng layo o distansya ng isang luga$ 

  sa ibang luga$ sa ma#a' Ano ang sinasabi ng iskala' Paano maaa$ing masukat ang layo ng isang

  luga$ sa ibang luga$ sa ma#a'

  +. #a!gwaka$ !g )awa"!

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkol sa #aksa.Halimba%a&

  Ang layo ng isang luga$ sa ibang luga$ ay nasusukat sa #amamagitan ng iskala

   ).  Paglalapat

  Sa #amamagitan ng iskala" alamin ang layo ng luga$ sa ibang luga$. Sagutin ang mga tanong #agkata#os.

  IV. #agtataya

  Pag-a$alan ang ma#a ng Lu

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  24/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!  Nai#alili%anag kung #aano ang #ag-ikot ng mundo sa kanyang aksis ay nagiging dahilan ng a$a% at gabi

   Nasasabi na ang mundo ay umiikot sa kanyang sa$iling aksis minsan sa loob ng )! na o$as

   Nasasabi ang dahilan ng #agkakaiba ng tem#e$atu$a sa a$a% at sa gabi

  II. #ak$a!g-A%al"!Pag-ikot ng Mundo sa Kanyang AksisSa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. B 1" B 1.1" B 1.)

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globe" lashlight" beyblade" t$um#o at kagamitang #ansining#ag'a'a(alaga: Pahalagahan ang #agkaka$oon natin ng magandang ka#aligi$an

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  9alakayin ang mga balita tungkol sa #ag#a#alagana# ng tu$ismo sa bansa.).  Pagsasanay

  La$o& Beyblade Contest#ala$a%an ang beyblade - hugis" tulis o #a$ang #ako na iniikutan nito. #ala$o ang #atagalang

   #ag-ikot ng beyblade.

  *.  Balik-aral

  #ahana# ang kanilang mga lala%igan. Alamin ang laki nito. #agamit ang natutunan sa #aggamit

  ng iskala.

  B.  #a!l"!a!g !a )awa"!1.  Paghahanda

  a. tanong& Nakakita kanaba ng t$um#o' Sabihing katulad ng beyblade" ito ay umiikot din. ,#aikutin.

  #a#ansin ang hugis at ang nag#a#aikot nito. b. tanong& Alam mo bang ang mundo ay gumagala% $in katulad ng isang t$um#o'

  ).  Pagbubuo ng Suliranin 

  Paano umiikot ang mundo' Ano ang nangyaya$i ka#ag umiikot ang mundo'3.  Pagsasaliksik

  4.  Patalakay sa Paksa

  )awa"! Ia. Ha%akan ang globo ng dala%ang kamay at #aikutin ito mula kanlu$an #asilangan.

   b. tanong& Ano ang kinakata%an ng globo'Ano ang nangyaya$i sa mundo' Saan ito umiikot' Saanong di$eksyon umiikot ang mundo' Anong mosyon ang i#inakikita nito' 4ahil sa

   #asalungat na #ag-ikot ng mundo" saan tila sumisikat at lumulubog ang a$a%')awa"! II

  a. Paila%in ang lashlight at itutok sa globo. 4ahan-dahan #aikutin ang globo habang #inasisinagan

  ng lashlight. sulat ang inyong obse$basyon.

   b. tanong& Ano ang kinata%an ng lashlight' Ano ang na#ansin nyo sa bahaging naiila%an nglashlight' Bakit' Ano naman ang ma#a#ansin nyo sa bahaging di naabot ng sinag nglashlight' Bakit' Ano ngayon ang na$a$anasan ng bahagi ng mundong naaabot ng sinag

  ng a$a%' Ano naman ang na$a$anasan sa bahaging di-naaabot ng sinag ng a$a% o

  nakatalikod sa a$a%' Bakit tayo naka$a$anas ng gabi at a$a%' lang o$as tumatagal ang

  gabi' a$a%' Anong nangyaya$i sa tem#e$atu$a ka#ag gabi' a$a%' Bakit

  )awa"! III

  a. Hana#in ang Pili#inas sa globo. Lagyan ito ng ta#e. Pasinagan o #aila%an ng lashlight ang Pili#inas.sulat ang inyong obse$basyon.

   b. Ano ang na$a$anasan(ng bansang Pili#inas' Anu-ano #ang mga bansa ang naka$a$anas nito' Anu-

  anong mga bansa naman ang naka$a$anas ng gabi'

  +. tanong& Saan umiikot ang mundo'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  25/40

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkol sa #aksa.

  Halimba%a&

  Ang mundo ay umiikot sa sa$iling aksis mula kanlu$an na $otasyon. to ang dahilan ng

   #agkaka$oon ng a$a% at gabi. Ang isang kum#letong $otasyon ng mundo ay umaabot sa )! na o$as.

  Mataas ang tem#e$atu$a kung a$a% at mababa kung gabi.

  ).  Paglalapat

  #akita ang tana%in kung a$a% at kung gabi. 0amiting ba+kg$ound ang asul sa a$a% at itim sagabi.

  IV. #agtataya

  Basahing mabuti ang ba%at aytem. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

  1. Ang #ag-ikot ng mundo sa sa$iling aksis ay tinata%ag na 2222222222222222 

  a. $ebolusyon +. di$eksyon b. $otasyon d. imahinasyon

  ). Ano ang dahilan ng #agkaka$oon ng gabi at a$a%'

  a. Ang #agligid ng mundo sa a$a% b. Ang #ag-ikot ng mundo sa kanyang aksis

  +. Ang #agtaas ng tem#e$atu$a sa a$a%d. Ang #aggala% ng mundo

  *. miikot ang mundo sa di$eksyong #atungong 2222222 .

  a. hilaga - timog +. kanlu$an - silangan

   b. timog - silangan d. silangan - kanlu$an

  V. Ka$!,a!Sa #amamagitan ng @enn diag$am" #aghambingin ang nagagana# sa gabi at sa a$a%.

  Remarks: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  26/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nai#alili%anag kung #aanong ang #agligid ng mundo sa a$a% ay nagiging dahilan ng

   #agkakaiba ng #anahon at klima sa iba(t ibang bahagi ng mundo  Natutukoy na ang mundo ay lumiligid sa a$a% sa loob ng */3 a$a%

   Nasasabi na ang mundo ay nakahilig sa kanyang aksis ng )* ; habang lumiligid sa a$a%

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Pagligid ng Mundo sa A$a%Sa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. B )> B ).)

  Batayang Aklat sa HEKAS !

  Kaga&"ta!:  la$a%an" kalenda$yo" kagamitang #ansining#ag'a'a(alaga:  na#a#ahalagahan ang kaalaman ukol sa mundo

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pagtalakay sa mga #angunahing isyu).  Pagsasanay

  La$o& 0aga%a ng malaking bilog. Pag#ito ng gu$o" tatakbo ang mga bata sa

  di$eksyong isiniga% ng taya. Ang isisiga% niya ay maaa$ing =gabi oa$a%=.

  *.  Balik-aral

  tanong sa mga mag-aa$al kung ana ang nalalaman nila tungkol sa $otasyon.0amitin ang +on+e#t ma# sa #agtatala ng mga sagot.

  B. #a!l"!a!g !a )awa"!1.  Paghahanda

  a. Mag#akita ng la$a%an. Pag-uusa#-usa# tungkol dito

   b. tanong & Ano ang inyong na#a#ansin sa gala% ng mundo'

  ).  Pagbubuo ng Suliranin

  Ano ang ta%ag sa mosyong #agligid ng mundo sa a$a%'

  Anong #agkakaiba nito sa $otasyon'*.  Pananaliksik

  !.  Pangkatang Gawain

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  27/40

  #a!gkatI

  a. tanong& Ano ang $ebolusyon'

  #akita ito sa #amamagitan ng #agguhit:d$o%ing. b. tanong& Ano ang ta%ag sa dina$aanan ng mundo habang lumiligid sa a$a%'

  Kailan #inakamala#it ang mundo sa a$a%' #inakamalayo' Pa$eho ba

  ang $otasyon at $ebolusyon' lang a$a% umaabot ang isang buong ligidng mundo sa a$a%'

  #a!gkat II a. sakilos ang #ag-ikot ng mundo sa sa$iling aksis.

   b. Pumili ng dala%ang kamag-a$al na gagana# ng mundo ,A at a$a% ,B.Si A ay tatayo lamangng tu%id sa gitna ng bilog. Si B ay tatayo sa ha$a#

  ni A ng may dala%a o tatlong talam#akan. Pagkata#os liligid si B kay A

  habang umiikot din sa sa$ili nang #asilangan.

  #a!gkat III

  Sa #amamagitan ng @enn diag$am" #aghambingin ang $otasyon at

  $ebolusyon.

  #a!gkat IV

  Mag#akita ng kalenda$yo at isulat ang bilang ng ba%at bu%an.a. tanong& Paano nagkaka$oon ng lea# yea$'

  #alili%anag ito ng gu$o na dala%a ang gala% o mosyon ng mundo.

   b. tanong& Pa$eho ba ang gala% ng dala%a' Paano ba nagkakaiba'3.  Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa

  tanong& Bukod sa $otasyon" ano #a ang isang gala% ng mundo'

  /.  Paglalagom  . 

  Anu-ano ang dala%ang gala% ng mundo'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat at batayang kaalaman tungkol sa

   #aksang tinalakay.Halimba%a&

  Habang umiikot ang mundo sa kanyang aksis" lumiligid din ito sa isang eli#tikal

  o$bit. Ang mosyong ito ay tinata%ag na $ebolusyon. Lumiligid ang mundo sa a$a%sa #asilangang di$eksyon. A$ig isang kum#letong $ebolusyon ay tumatagal ng */3 . na

  a$a% o katumbas ng isang taon.

   ).  Paglalapat

  Alamin ang kasagutan.

  #inanganak si Helen noong ika-1G ng Ene$o" 1GG3. Kung #agbabatayan ang taonng kanyang ka#anganakan.

  a. ilang #agligid ng mundo sa a$a% ang nagana# mula noon' b. ilang taon na siya ngayon'

  IV. #agtataya 

  Lagyan ng tsek , ang ba%at #atlang na nagsasabi tungkol sa $ebolusyonng mundo.

  1. Lumiligid sa a$a%).  Nagiging dahilan ng a$a% at gabi

  *. miikot sa sa$iling aksis ng #asilangang di$eksyon

  !. miikot ng */3 na a$a%3. Sinusundan ang eli#tikal na o$bit sa #agligid sa a$a%

  V. Ka$!,a!

  guhit at kulayim ang dala%ang mosyon ng mundo.

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  28/40

   Remarks: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   __________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  29/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nai#alili%anag kung #aanong ang #agligid ng mundo sa a$a% ay nagiging dahilan ng #agkakaiba ng #anahon

  at klima sa iba(t-ibang bahagi ng mundo  Nasasabi na ang mundo ay nakahilig sa kanyang aksis ng )* ; habang lumiligid sa a$a%

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Pagkakaiba-iba ng Panahon sa ba(t bang Bahagi ng Mundo

  Sa!gg!"a!: BEC-PELC . B )" . B ).)

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globe" la$a%an ng mundo" lente

  #ag'a'a(alaga:  Na#a#ahalagahan ang kaalaman tungkol sa #agkaka$oon ng gabi at a$a%

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pagtglakay sa mga #angunahing balita sa bansa

  ).  Pagsasanay

  Pag-a$alan ang la$a%an ng mundo. Pangalanan ang iba(t-ibang bahagi nito.*.  Balik-aral 

  Anu-ano ang dala%ang mosyon ng mundo' Ano ang $ebolusyon' ,0amitin ang +on+e#t kluste$.*. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Pahahanda

  a. Mag#akita ng mga la$a%ang nag#a#ahi%atig ng iba(t-ibang #anahon at klima sa iba(t-ibang bahagi

  ng mundo. Pag-usa#an ito. b. Linangin ang konse#to ng #anahon batay sa la$a%an sa itaas.

  ).  Pagbubuo ng Suliranin

  Bakit nagkakaiba-iba ang #anahon sa mundo'*.  Pananaliksik

  !.  Pangkatang Gawain

  )awa"! I

  a. Lagyan ng tanda ang hilagang hatingglobo.

   b. Paikutin ang globo at #asinagan ng lente. Pag-usa#an ang obse$basyon.

  tanong& Anong na#a#ansin ninyo sa hilagang hatingglobo'Paano ito naaabot ng sinag ng a$a%' Anong #anahon ang na$a$anasan dito' Ano ang

  na$a$amdaman sa ganitang #anahon' Anu-anong mga bu%an na$a$anasan ang tag-init sahila gang hatingglobo' Kailan nangyaya$i ang #inakamahabang a$a% at #inakamaikling

  gabi' #akita ang la$a%an.

  )awa"! II

  Paikutin muli ang globo hanggang maka$ating sa sangka#at na bahagi ng #aglalakbay at #asinagan

  ng lente.

  tanong& Anong na#a#ansin ninyo sa mga #olo' Anong nangyaya$i sa mundo' Ano naman ang #anahon sahilagang hatingglobo' Anu-anong bu%an na$a$anasan ito' #akita ito sa la$a%an.

  )awa"! III

  a. Paikutin muli ang globo hanggang maka$ating sa kalahatian Pasinagan ng lente. b. tanong& Sa kalahatian ng #aglalakbay" anong nangyaya$i sa mundo' Anong #anahon may$oon ito'

  Ano ang na$a$anasan sa hilagang hatingglobo' Anu-anong mga bu%an na$a$anasan ang

  tag-lamig' #akita sa la$a%an.)awa"! IV

  a. Paikutin muli ang globo hanggang maka$ating sa ikatlong ka#at ng kanyang $ebolusyon.Pasinagan ng lente.

   b. tanong& Ano ang nangyaya$i sa mundo' Anong #anahon ang na$a$anasan ng mga taga hila ganghatingglobo' Bakit tinata%ag ang #anahon na tagsibol'

  3.  Pagtalakay sa Paksa

  a. #akita ang la$a%an at mag-usa#-usa# tungkol dito.

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  30/40

   

   b. 9aluntunin ang #aglalakbay ng mundo sa #aligid ng a$a%. Bigyang #okus ang #osisyon ng mundo.Pansinin ang #osisyon ng mundo habang umiikot sa a$a%. Habang ang mundo ay umiikot at

  lumiligid sa a$a% ang kanyang aksis ay nakahilig ng )* ; Ang #agkahilig nito ang nagiging dahilan

  ng #agkakaiba-iba ng mga #anahon sa iba(t-ibang #anig ng mundo.

  tanong& 9ingnang mabuti ang la$a%an. Ano ang masasabi ninyo'Sabihin& nakakiling nang #aha$a# sa a$a% at may mga #anahon na nakakiling nang #alayo sa a$a%

  /.  Paglalagom

  Bakit nag-iiba-iba ang #anahon sa iba(t-ibang #anig ng mundo'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1.  Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkol sa #aksang

  tinalakay.Halimba%a&

  Ang #ag-iiba-iba ng #osisyon ng mundo habang lumiligid sa a$a% ang nagiging dahilan ng #ag-iiba-

  iba ng #anahon.).  Paglalapat

  0umuhit ng mga la$a%an ha nag#a#ahi%atig ng iba(t-ibang #anahon sa mundo. Sabihin kung saang

   bansa nangyaya$i ang mga ito.

  IV. #agtataya

  Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.1. Ano ang nagiging bunga ng #ag-ikot ng mundo at #agligid sa a$a% na nakakiling nang

  )*.36'

  )-*. ng hilagang hatingglobo ay nakaha$a# sa a$a% at naka$a$anas ng di$etsong sikat ng a$a%.Anong #anahon may$oon ito' Ano naman ang #anahon sa timog hatingglobo'

  !. Anong #anahon nagsisimulang tumubo 5 sumibol ang mga dahon sa #uno'

  3. Ano ang nangyaya$i ka#ag %alang #olong nakaha#ay sa a$a%'

  V. Ka$!,a!

  0umu#it ng la$a%ang nag#a#ahi%atig ng iba(t-ibang ga%ain sa iba(t-ibang #anahon.

  Remarks: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________  ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   __________________________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  31/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Natatalakay kung bakit ang iba(t-ibang bahagi ng mundo ay tumatangga# ng iba(t-ibang tindi ng sikat ng a$a%

  habang lumiligid sa a$a% Na#aghahambing ang #anahon ng iba(t-ibang latitud ayon sa #osisyon ng mundo habang lumiligid sa a$a%

  II. #ak$a!g-a%al"!

  ba(t-ibang 9indi ng Sikat ng A$a% sa ba(t-ibang Bahagi ng MundoSa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. B ). *" 1. B ).!

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globo" k$okis ng mundo" lente#ag'a'a(alaga: Nai#agmamalaki ang kaalaman tungkol sa mundo

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1.  Balitaan

  Pagbabalita ukol sa mga #angunahing isyu sa mga #ahayagan).  Pagsasanay

  Pansinin ang #osisyon ng mundo habang lumiligid sa a$a%. Sabihin kung anong #anahon angna$a$anasan ng mga luga$ na ito.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1.  Paghahanda

  Pag#a#akita ng mga la$a%an ng iba(t-ibang bahagi ng mundo. Alamin kung bakit nagkakaiba tayo ngtinatangga# na tindi ng a$a%.

  ).  Pagbubuo ng Suliranin

  Bakit nagkakaiba-iba ang tindi ng sinag ng a$a% sa iba(t-ibang bahagi ng mundo'*.  Pananaliksik 

  !.  Pagtalakay sa Paksa)awa"! I

  a. Paikutin ang globo. tutok ang lente habang #ina#aikot ito

   b. tanong& Ano ang kinakata%an ng globo' ng lente' Ano ang na#a#ansin ninyo sa sinag ng a$a% nanatatangga# ng iba(t ibang bahagi ng mundo' Pa$e-#a$eho ba ang natatangga# na

  matinding sikat ng a$a% sa iba(t-ibang bahagi ng mundo' Bakit' Aling latitud angtumatangga# ng tindi ng sikat ng a$a%' Balikan ang k$okis sa Balik-a$al. Kulayan ito. Anoang ibig sabihin nito' Ano ang klima $ito' Anu-anong mga bansa ang may ganitong klima'

  )awa"! II 

  a. Paikutin ang globo habang nakatutok ang lente. b. tanong& Aling bahagi ng mundo ang hindi tumatangga# ng ditetsong sinag ng a$a%' Bakit' Paano

  ito tumatangga# ng sinag ng a$a%' Bakit' Nasa anong latitud ang tumatangga# ng #ahilisna sinag ng a$a%' Balikan ang k$okis sa Balik-a$al at kulayan ang inaabot ng #ahilis na

  sinag ng a$a%.)awa"! III

  a. Pasinagan ang globo

   b. tanong& Anong bahagi ng globo ang hindi tumatangga# ng sinag ng a$a%' ,Balikan ang k$okis saBalik-a$al at kulayan ito.

  tanong& Paano lumiligid ang mundo sa a$a%' Ano ang nangyaya$i sa-#agligid ng mundo sa a$a%'

  Bakit nagkakaiba-iba ang #anahon sa bansa habang ang mundo(y lumiligid sa a$a%'/. Paglalagom

  Lat"t, Loka$yo!

  S"!ag !g

  A%aw !a

  atata!gga'

  Kl"&a

  #a!a(o!

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  32/40

  Mababang

  Latitude

  )*.36 H-

  9$o#iko ng

  Kanse$ )*.36 9-

  Ka#$iko$nyo

  4i$etso9ag-ulan

  9ag-a$a%

  0itnang

  Latitude

  Pagitan ngmataas at

  mababa )*.36at //.36 9

  Pahilis

  tag-inittaglagas

  taglamigtagsibol

  Mataas na

  Latitud

  //.36 H : G56 H

  //.36 9 : G56 9

  Pahilis:Hindi

  tumatangga#

  Lagging malamig

  / bu%ang gabi/ bu%ang a$a%

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

    1.  Paglalahat0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat at batayang kaalaman tungkol

  sa #aksang tinalakay.

  Halimba%a&Ang iba(t-ibang bahagi ng mundo ay tumatangga# ng iba(t-ibang tindi ng sikat

  ng a$a% habang lumiligid ito sa a$a%.).  Paglalapat

  0umuhit ng mundo. Hatiin sa iba(t-ibang latitud at guhitan ng iba(t-ibang u$i ng

  linya. Kulayan ayon sa tindi ng tinatangga# na slnag ng a$a%.

  IV. #agtataya

  Bilugan ang titik ng %astong sagot.

  1. Alin ang naaabot ng di$etsong sikat ng a$a% sa buong taon'

  a. mababang latitud +. mataas na latitud

   b. gitnang latitud d. lahat ng luga$ sa mundo

  ). Bakit nagkakaiba-iba ang tindi ng sikat ng a$a% sa iba(t-ibang bahagi ng mundo' 4ahil

  sa222222 

  a.  #ag-ikot ng mundo sa sa$iling aksis +. #agligid ng mundo sa a$a%

   b.  #agkiling ng mundo d. #ag-il%t ng mundo ng )! na o$ as

  V. Ka$!,a!

  Magtala ng limang bansang matatag#uan sa iba(t-ibang latitud. Sa ikatlong kahon"

  ilagay ang kaukulang #anahon:klimang na$a$anasan ng mga tao $oon.

  *a!$a Loka$yo! #a!a(o!Kl"&a

   

  Remarks: 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  33/40

   ______________________________________________________ 

   _______________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  34/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nailala$a%an ang klima ng Pili#inas ayon lokasyon nito sa mundo.

   Nakikilala na ang Pili#inas ay isang bansang t$o#ikal

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Ang Klima ng Pili#inasSa!gg!"a!:  BEC-PELC 1. B *" 1. B *.1" 1. B * )

  Batayang Aklat sa HEKAS !Kaga&"ta!:  globo" ma#a ng Pili#inas" ma#a ng mundo" %eathe$ $e#o$t sa dya$y#ag'a'a(alaga:  Nai#agmamalaki ang klima ng bansa

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1. BalitaanPagbabalitaan ukol sa mga #angyaya$ig nabasa o na#akinggan

  ). Pagsasanay

  O Pili#inas

  a. tiyak na kinalalagyan ng Pili#inas b. kina$o$oonang hatingglobo

  +. nilalatagan sa Asiad. mga ka$atig bansa

  e. malaking tubig na naka#aligid

  *. Balik-a$alPangalanan ang iba(t ibang bahagi ng mundo

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1. Paghahanda

  Mag#askil ng mga la$a%an na nag#a#akita ng iba(t-ibang klima sa mundo.

  ). Pagbubuo ng Suli$aninAnong klima may$oon ang Pili#inas' Bakit ganito ang klimang na$a$anasan ng bansa'

  *. Pananaliksik

  !. Pangkatang 0a%ainBumuo ng tatlong #angkat na tatalakay sa mga salik na may kaugnayan sa klima ng bansa.

  a. lokasyon at klima b. tem#e$atu$a at #agkakaiba ng klima+.  #ag-ulan at #agkakaiba ng klima

  3. Pag-uulat:Pagtalakay sa Paksa

  a. #ahana# ang Pili#inas sa globo o ma#a.tanong& Nasaan ang Pili#inas' Anong klima may$oon ang Pili#inas'

   b. Balikan ang k$okis sa Balik-a$al. Palagyan ng ekis ang Pili#inas.tanong&Saang latitud ang kinalalatagan ng Pili#inas' Saan matatag#uan ang mababang latitud' Ano

  ang tagu$i sa mga bansang nakalatag dito' Bakit' Ano ang tagu$i sa bansang Pili#inas'

  Anong klima may$oon ang Pili#inas bilang isang bansang t$o#ikal'Sabihin& Ang mga bansang t$o#iko ay laging tuyo" mainit at maulan sa#agkat nasa mababang latitud.

  9umatangga# ito ng di$ektang sikat ng a$a% kaya dala%a lamang ang u$i ng #anahon sa

   buong taon& tag-init at tag-ulan. Ang mga bansang ito ay may klimang t$o#ikal.tanong& Anong mga bu%an nagsisimula:nagtata#os ang tagulan' Anu-anong mga bu%an ang hindi

  maulan subalit malamig ang #anahon' Anu-ano namang mga bu%anang mainit'/. Paglalagom

  #abuo ang o$gani

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  35/40

  0umuhit ng la$a%ang nag#a#ahi%atig ng mga 0a%ain ng tag-init

  IV. #agtataya

  A. Bilugan ang titik ng %astong sagot.

  1. Alin ang naglala$a%an ng klima ng bansa'

   222222 1. mainit

   222222 ). malamig 222222 *. maula$i

   222222 !. kataintaman

  a. 1 at ) b. ) at * +. * at ! d. 1 at *). Saan matatag#uan ang Pili#inas'

  a. sa #agitan ng ek%ado$ at 9$o#iko ng Kanse$

   b. sa #agitan ng ek%ado$ at 9$o#iko ng Ka#$iko$nyo

  +. sa #agitan ng 9$o#iko ng Kanse$ at 9$o#iko ng Ka#$iko$nyo

  d. sa #agitan ng mababang latitud at mataas na latitude

  *. la$a%an ang Pili#inas.

  1 Mala#it ito sa ek%ado$.)  Nasa mababang latitud ito.

  *  Nasa #agitan ito ng ek%ado$ at 9$o#iko ng Kanse$.

  ! Pahilis ang natatangga# na sika ng a$a% nito&a.   1" )" * +. 1 at )

   b.   )" *" ! d. * at !

  V. Ka$!,a!

  Magtala ng mga ga%ain sa #anahon ng tag-init at #anahon ng tag-ulan.

  #"l"'"!a$3 *a!$a!g 4%o'"ko

  Klimang 9$o#ikal Mga 0a%ain

  9ag-init

  9ag-ulan

  Remarks: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  36/40

  HEKASI IV

    Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Nagagamit ang ma#ang #angklima sa #aglala$a%an ng klima sa iba(t-ibang bahagi ng bansa

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Paggamit ng Ma#ang Pangklima

  Sanggunian& BEC-PELC 1. B !.1

  Batayang Aklat sa HEKAS !

  Kagamitan& ma#ang #angklima" mga la$a%an" k$okis ng mundo

  Pag#a#ahalaga& Nai#agmamalaki ang klima ng bansa

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1. Balitaan

  Pakiki#agbalitaan ukol sa mga #angyaya$i sa #amayanan.

  ). Pagsasanay

    #atukoy ang kinalalagyan ng Pili#inas sa globo:ma#a o k$okis.  tanong& Nasaan ang Pili#inas' la$a%an ito.

  *. Balik-a$al

  a. Bakit nabibilang ito sa mga bansang t$o#i+al' Ano ang klima $ito'

   b. Pag-a$alan ang talahanayan.

  !. Pangalananan ang iba8t-ibang latitud.

  9ukuyin ang klimang na$a$anasan sa ba%at latitude. sulat ang mga bansang nakakasako#

  dito.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1. Paghahanda

    tanong& Pa$eho ba ang na$a$amdaman ng mga taga-Baguio at taga-Maynila ka#ag tag-init'

  Bakit' Bakit tinagu$iang summe$ +a#ital ng bansa ang Baguio' Anong konse#to ang

  na#a#aloob dito' Paano nagkakaiba-iba ang klima sa iba(t-ibang bahagi ng bansa'

  ). Pananaliksik

  *. Pangkatang 0a%ain

  a. Su$iin ang mga lala%igang sakla% ng&

  Pangkat - nang u$i ng klima

  Pangkat - kala%ang u$i ng klima

  Pangkat  - katlong u$i ng klima

  Pangkat @ - ka-a#at na u$i ng klima

   b. Kulayan ito sa ma#a.

  nang u$i #ula Pangatlong u$i - 4ila%

  Pangala%ang u$i - Asul Pang-a#at na u$i - Be$de

  3. Pag-uulat:Pagtalakay sa Paksa .

  tanong& Anu-anong mga lala%igan sa Pili#inas ang may dala%ang magkaibang #anahon -

  tag-init buhat Nobyemb$e hanggang Ab$il" tag-ulan sa ibang bu%an' Anong u$i ng

   #anahon ito' Anu-anong mga lala%igan ang halos %alang tag-init at ang #inakamaulaning bu%an ay mula Nobyemb$e hanggang Ene$o' Anong u$i ng

   #anahon ito' Anu-anong mga lala%igan ang halos %alang #agbabago sa #anahon'

  Anong u$i ng #anahon ito' Ano namang mga luga$ ang may ulan sa buong taon'

  Anong u$i ng #anahon ito'

  /. Paglalagom

  Su$iin natin ang ma#a.

  tanong& Ano ang ta%ag sa ma#ang ito' Anu-ano ang mga #ananda na ginamit dito' Batay

  sa ma#ang ito" ilang magkakaibang klima may$oon ang ating bansa' Anu-ano ang

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  37/40

  mga ito'

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1. Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng #aglalahat o batayang kaalaman tungkol sa

   #aksa.

  Halimba%a&

  Ang #aggamit ng ma#ang #angklima ay mabisang #a$aan #a$a matukoy ang klima sa

  iba(t-bang bahagi ng bansa.

  ). Paglala#at

  Kumuha ng outline ma#. Kulayan ito ayon sa u$i ng klima.

  IV. #agtatayasulat ang tamang sagot.

  1. Ano ang dala%ang #angkalahatang u$i ng klima sa Pili#inas'

  ). Anong u$i ng klima sa ka$amihang lala%igan sa Mindanao'

  *. ka% ay taga-Lambak ng Cagayan anong u$i ng klima may$oon kayo'

  !. Sa anong di$eksyon ng bansa ang maulan'

  3. Anong u$i ng klima ang nasa bandang kanlu$an ng bansa'

  V. Ka$!,a!

  0umu#it ng balita sa dya$yo tungkol sa #anahon. ulat ito sa klase.

   Remarks: 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   

  %" !g Kl"&a De$k%"'$yo! ga lalaw"ga!

  nang $i

  kala%ang $i

  katlong $ika-a#at na $i

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  38/40

  HEKASI IV

   

  Date: _____________ 

  I. Lay!"!

   Naiisa-isa ang u$i ng #ananim at hayo# sa bansa Naiuugnay ang u$i ng #ananim at hayo# sa klima ng bansa.

   Nai#alili%anag ang kinalaman ng klima sa u$i ng #ananim sa bansa.

  II. #ak$a!g-a%al"!

  Kinalaman ng Klima sa $i ng Pananim at Hayo#

  Sanggunian& BEC-PELC 1. C 1"1. C )" 1. C *

  Batay.ang Aklat sa HEKAS !  

  Kagamitan& ma#a" mga la$a%an ng klima. (

  Pag#a#ahalaga& Na#ahahalagahan ang ating mga #ananim at mga hayo#

  III. #a&a&a%aa!

  A. #a!"&la!g )awa"!

  1. BalitaanPagbabalitaan ukol sa mga #agbabagong na#a#ansin sa #amayanan -

   #amayanan

  ). Pagsasanay

  Mag#akita ng mga la$a%ang nag#a#ahi%atig ng ibat-ibang klima o

   #anahon

  *. Balik-a$ala. 9ingnan ang ma#ang #angklima ng Pili#inas.

   b. tanong& Batay sa sanggunian" ilang u$i ng klima may$oon ang bansa'

  Anu-ano ang mga iyon' Anu-a#ong mga luga$ ang may i&llan

  halos buong taon' Kulungin:itu$o ito sa ma#a at lagyan ngtanda.

  *. #a!l"!a!g !a )awa"!

  1. Paghahandaa. Pag#a#akita ng +utouts at #ag-uusa#-usa# tungkol dito

  a. tanong& Saan-saang #anig nabubuhay ang mga ito' Bakit'

  ). Pagbubuo ng Suli$anin

  Anu-ano ang mga u$i ng #ananim at hayo# sa bansa' Ano angkaugnayan ng klima sa mga #ananim at hayo# na nabubuhay sa bansa'

  *. Pananaliksik

  !. Pangkatang 0a%ain#a!gkat I

  a. guhit ang mga gulay" bulaklak at #$utas na nanggagaling sa Baguio.

  Kulayan ito.

   b. tanong& Saan nanggagaling ang ma$aming gulay tulad ng $e#olyo"

   b$okoli at #etsay' mga bulaklak tulad ng +h$ysanthemum at

  $osas' #$utas katulad ng st$a%be$$y' Bakit doon lamangnabubuhay ang mga #a$ianim na iyon'

  #a!gkat II

  a. guhit ang mada%ag nakagubatan ng Pala%an:ue

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  39/40

  #a!gkat III

  a. guhit ang mga likas na hayo# na nabubuhay sa bansa.

  Kulayan ito.

   b. tanong& Anu-ano ang mga likas na hayo# ang matatag#uan sa bansa'Saan-saang bahagi ng bansa ito makikita' Bakit doon

  lamang nabubuhay ang mga hayo# na iyon'#a!gkat IV

  a. 0umuhit ng ilang #unungkahoy na namumunga. Kulayan ito.

   b. tanong& Anu-anong mga #unong namumunga at di#angka$ani%ang

  halamang nabubuhay sa

   bansa'

  3. Pag-uulat:Pagtalakay sa Paksa

  tanong& Anu-anong mga u$i ng #ananim ang da#at alagaan kung #anahon ng

  tag-ulan' 9ag-a$a%'

  /. Paglalagom

  #asu$i ang nabuong tsa$t u#ang makabuo ng #aglalahat.

  +. #a!gwaka$ !a )awa"!

  1. Paglalahat

  0abayan ang mga bata sa #agbubuo ng mga kaalaman tungkol sa #aksa.

  Halimba%a&May kinalaman ang klima at katangian sa u$i ng halamang tumutubo $ito.

  May mga halaman sa isang luga$ na hindi makikita sa iba" atb#.

  ). Paglala#at

  Pestibal ng mga bulaklak at hayo# 0uma%a ng maska$a ng hayo# ang

  mga naman ay gaga%a ng bulaklak-na headgea$

  IV. #agtataya

  Piliin ang titik ng %astong sagot.

  1. Alin sa mga sumusunod ang matatag#uan saan mang dako ng bansa dahil

  matibay sa init at lamig'

  a.   agila +. kalaba%

   b.   tama$a% d. kabayo

  ).   Anong mga #ananim ang tumutubo sa luga$ na maikli ang tag-a$a%.a. akasya" ka%ayan" kugon" talahib

   b. a#itong" la%aan" tangile" yakal

  +. aguho" baka%an" #a%id" talisay

  d. kamagong" mais" molaFe" #alay

  *. Malamig ang klima sa Baguio kaya $oan ay ma$aming 22222

  a. mansanas b. bayabas +. st$a%be$$ies d. lansones

  V. Ka$!,a!0umuhit ng #abo$itong #ananim a hayo#. Sumulat ng talata tungkol dito.

  Remarks: 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 • 8/16/2019 Hekasi IV (Recovered)

  40/40

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   ______________________________________________