gr-5 hekasi

Download GR-5 hekasi

Post on 05-Jul-2018

470 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  1/249

  1st

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

   Naiisa-isa ang mga bagay na may kinalaman sa pamumuhay na panlipunan

  II. Paksang-aralin:

  Pangkat ng Tao sa Lipunan

  Sanggunian: PELC Yunit I A.1 A.2

  Kagamitan: Graphic Organizer na ipinakikita ang 3 pangkat ng lipunan

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.2.  Pagganyak 

  Magpakita ng larawan ng mag-anak at ang gawain ng awat kasapi.

  Magkuwento tungkol sa sariling mag-anak. !inu-sino ang umuuo sa

  mag-anak at ang tungkulin nito.

  B. Panlinang na Gawain:

  1.   Paglalahad:

  agpakita ng la!a"an ng:

  a. mag-anak na mayaman

   b. mag-anak na katamtaman ang buhay#. mag-anak na kapos sa pangangailangan

  • Ila!a"an ang ba"at isa paghambingin $in ang mga ito.

  2.   Pagbibigay hinuha:Paano kaya pinangkat ang mga unang Pilipino% Sinu-sino ang bumubuo sa ba"at

   pangkat%

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  2/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  3/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

   Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng pangkat ng tao sa lipunan

  II. Paksang-aralin:

  Pangkat ng Tao sa Lipunan

  Sanggunian: PELC Yunit I A.1 A.2

  Kagamitan: larawan ng mag-anak na mayaman, katamtaman angpamumuhay at mahirap

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

  2.  Pagganyak 

  Magpakita ng larawan ng mag-anak at ang gawain ng awat kasapi.

  Magkuwento tungkol sa sariling mag-anak. !inu-sino ang umuuo sa

  mag-anak at ang tungkulin nito.

  B. Panlinang na Gawain:

  1.   Paglalahad:

  agpakita ng la!a"an ng:

  a. mag-anak na mayaman

   b. mag-anak na katamtaman ang buhay#. mag-anak na kapos sa pangangailangan

  • Ila!a"an ang ba"at isa paghambingin $in ang mga ito.

  2.   Pag-uulat/Pagtalakay/Pagpapatunaya. Sinu-sino sa Lu&on' (isayas' in$anao

   b. Paghambingin ang ba"at pangkat.

  #. Anu-ano ang ga"ain ng ba"at isa%

  $. Ano ang kaugnayan ng pagkakapangkat ng tao sa kasalukuyan.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  4/249

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat

   +atlong %angkat ng *ipunan ng nang %ilipino

  (. *uzon1. atu

  2. Maharlika/+imawa

  3. (lipin

  B. )isayas1. atu

  2. +imawa

  3. Oripun o (lipin

  0. Min&anao1. Mala-i-angsa o maharlika

  2. Mauai-angsa o matagtao

  3. (lipin

  IV. Pagtataya:

  $papili ang tamang sagot.

  1. akaasag ng mamahaling aso ang katulong ninyo sa ahay. (no ang

  gagawin mo

  a. !isigawa siya

  . Kagagalitan ko siya.

  c. %aaayaran ko ito sa kaniya

  &. !asaihin kong mag-iingat siya sa susuno&.

  2. akaaata sa iyo an gli&er ninyo sa klase. May ipinagagawa siya sa iyo. (no

  ang gagawin mo

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  5/249

  a. in&i ko siya susun&in

  . 4ala akong pakialam sa kaniya.

  c. !usuno& ako pero galit ako sa kaniya.

  &. !usun&in ko siya &ahil li&er ko siya.

  V. Kasun!uan:

  !umulat ng sanaysay. %umili ng isa sa mga sumusuno&.

  (ng *ahat ay %antay-%antay %antay na %agkakataon: +ungo sa %agkakaisa

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  6/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

   Napaghahambing ang pagkakapangkat ng tao noon at ang pagkakakpangkat ng tao ngayon

  II. Paksang-aralin:

  Pangkat ng Tao sa Lipunan

  Sanggunian: PELC Yunit I A.1 A.2

  Kagamitan: larawan ng 3 pangkat ng tao noon at ngayon

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

  2.  Pagganyak 

  Magpakita ng larawan ng 3 pangkat ng tao noon at ngayon.

  B. Panlinang na Gawain:

  1.   Paglalahad:

  agpakita ng la!a"an ng ) pangkat ng tao noon at ngayon.Ila!a"an ang ba"at isa

  Paghambingin ang mga ito.

  2.   Pag-uulat/Pagtalakay/Pagpapatunay

  a. Sinu-sino sa Lu&on' (isayas' in$anao

   b. Paghambingin ang ba"at pangkat.

  #. Anu-ano ang ga"ain ng ba"at isa%

  $. Ano ang kaugnayan ng pagkakapangkat ng tao sa kasalukuyan.

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Pagpapalawak ng aralin

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  7/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  8/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  9/249

  . Pangwakas na Gawain:

  1. Paglalahat:

  agsaga"a ng !ol+ playing tungkol sa pagpapahalagang maaa!ing ipakita sa sumusuno$:

  a. sa sasakyan

   b. sa pagta"i$ sa $aan#. sa pakikitungo sa mga katulong sa bahay

  IV. Pagtataya:

  %iliin ang titik ng tamang sagot:

  1. May mataas nang pagtingin sa mga aae ang mga unang %ilipino. (lin ang

  hin&i nagpapatunay sa pangungusap na ito

  a. *umalaka& ang mga lalake nang nauuna sa mga aae.

  . May atas patriu na nag mga aae ay kapantay ng mga lalake

  c. aglilingko& muna ang lalake sa pamilya ng aae ago sila ikasal.

  &. Maaaring magmana ng pagka&atu ang anak na aae kung ang &atu ay

  walang anak na lalake.

  2. (lin ang hin&i karapatan ng mga aae noon

  a. Maaari silang maghanapuhay

  . Maaari silang pumili ng puno ng arangay.

  c. Maaari silang magmana ng ari-arian

  &. Maaari silang makipagkalakalan sa mga &ayuhan.

  V. Kasun!uan:

  !umipi ng alita tungkol sa ilang matagumpay na aae rito at sa iang

  ansa.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  10/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

  atatalakay ang mga paraan ng pagpapahalaga ng mga unang %ilipino sa mgakaaaihan.

  II. Paksang-aralin:

  Sanggunian: PELC Yunit I A.)

  *agamitan: - 0lo"+! +bbing na ipinakikita ang pa!aan ng paggalang sa mga kababaihan.

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

  2. Basahin ang isinulat na salaysay

  3. ulaan mo kung sino ako:

  akalulungkot saihing ako ang pinakakaawa-awang alipin sapagkatwala akong ari-arian, wala akong sariling ahay, at pag-aari ako ng &atu.

  5. %agganyak:

  Magkuwento ng isang kalagayang ipinakikitang iginagalang ng lalaki

  ang aae sa isang pagtitipon, sa restawran, at sa ia pang pagkakataon

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Paglalaha$Ano ang ipinakikita ng mga la!a"an at mga kalagayan%

  2. Pagbibigay-hinuha

   Ngayon lamang ba pinahahalagahan ang !aga baba+ sa lipunan% akit%

  ). Pagbasa ng t+ksto

  . Pagtalakay/Pagpapatunay

  a. Anu-ano ang mga kaugalian noon ukol sa panliliga" at panunuyo ng lalak+ sa mga

  $alaga%

   b. Paghambingin ang katayuan ng baba+ sa lipunan noon at ngayon.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  11/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  12/249

  IV. Pagtataya:

  (lin sa mga sumusuno& na kaugalian ang naglalarawan ng pagpapahalaga sa

  kaaaihan *agyan ito ng tsek "#

   ''''' 1. pag-iigi ng tuig

   ''''' 2. nagiigay ng pera, ginto, at ari-arian

   ''''' 3. pagpaparusa sa kanyang kamalian

   ''''' 5. pagkukumpuni sa sirang kasangkapan

   ''''' 6. pinauuna sa pagpasok sa pintuan ang aae.

  V. Kasun!uan:

  Gumupit ng larawan na nagpapakita ng paggalang sa mga kaaaihan sa

  sumusuno& na kalagayan:

  "a# sa mga sasakyan

  "# sa pagtawi& sa &aan

  "c# sa pakikitungo sa mga katulong at hin&i kamag-anak.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  13/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  14/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  15/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  16/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  17/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  18/249

  2. '''''''''''' ng mga Bisaya.

  3. '''''''''''' ng mga 7amal.

  5. '''''''''''' ng mga Bikolano.

  6. '''''''''''' ng mga $lokano at $8ugao.

  V. Kasun!uan:

  Magtala ng mga paniniwala at pamahiin na nagiging patnuay natin sa pang-

  araw-araw nating pamumuhay.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  19/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  20/249

  +. Pag-uulat ng ba"at pangkat.

  ;. Pagtalakay sa ulat

  ga mungkahing tanong sa pagtalakay:

  Pagpapahalaga ng mga Patay

  - Paano pinahahalagahan ng ating mga ninuno ang mga patay%

  - Patunayan na pinahahalagahan ng mga ninuno ang kanilang namatay na mahal sa buhay.

  . Pangwakas na Gawain:

  1. %aglalahat:

  (ng paraan ng paniniwala at pagsama ng mga unang %ilipino.

  1. !inasama nila ang &akilang lumikha ng &aig&ig, tao at pamahalaan.2. May iat-iang katawagan ang mga &iyos at &iyosa.3. %ara sa kanila, puno ng ispiritu ang kapaligiran at ang mga ito ay

  kapangyarihan.5. Malaki ang pagpapahalaga ng mga unang %ilipino sa mga patay.6. aniniwala ang mga unang %ilipino sa mga hula at pangitain.

  IV. Pagtataya:

  $sulat ang tinutukoy:

  Buko& kay athala may sinama ring mga &iyos ang mga unang %ilipino.

  Kilala nila si:

  1. '''''''''''' ilang &iyos ng pagsasaka.

  2. '''''''''''' ilang &iyos ng pag-aani.

  3. '''''''''''' ilang &iyos ng ahaghari.

  5. '''''''''''' ilang &iyos ng kamatayan.

  6. aniniwala rin ang mga unang %ilipino sa mga ispiritung tinatawag nilang

   ''''' o &iwata.

  V. Kasun!uan:

  Mag&ala ng mga iginuhit o ginupit na larawan na nagpapakita ng

  pagpapahalaga sa mga patay noon at ngayon.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  21/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  22/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  23/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  24/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  25/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  26/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  27/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  28/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  29/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  30/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  31/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  32/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  33/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  34/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  35/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  36/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  37/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  38/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  39/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  40/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  41/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  42/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  43/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  44/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  45/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  46/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  47/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  48/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  49/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  50/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  51/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  52/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  53/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  54/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

  ailalarwan ang polo y serDicios o ang sapilitang paggawa.

  II. Paksang-aralin:

  (ng %olo y !erDicios

  !anggunian: B;0 %;*0 $$ ( 1.2.2 pah 2

  %amana )

  Kagamitan: larawan g mga kalalakihang nagtatraaho

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

  2. Balik-aral: $laha& ag intrDiew sa mga magsasaka.3. %agganyak: $pakita ang mga larawang nakasaa& sa kagamitan. %ag-usapan ito.

  B. Panlinang na Gawain:

  1. %aglalaha&: (ng mga larawan ay nagpapakita ng apilitang paggawa sa

  mga kalalakihan noong panahon ng Kastila. $to ay lalong kilala sa tawag

  na C%olo y !erDiciosC.

  2. %agpaparinig ng ulat ukol sa aralin.

  Ang P%l% y Se(i)i%s

  $sa rin ring uri ng uwis ang sistemang polo. May tungkuling magigay

  ng serisyo ang mga kalalakihang ula 1= hanggang => taong gulang.

  maaot sa 5> na araw sa loo ng isang taon ang sapilitang paggawa.

  %olista ang tawag sa mga %ilipinong naglilingko& sa sistemang polo. (ng

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  55/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  56/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  57/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  58/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  59/249

  . im a g a n &

  a n ge p k t o n g

  s a p i l i t a ng

  p a g g a w a

  . im a g a n &

  a n ge p k t o n g

  s a p i l i t a ng

  p a g g a w a

  % a gt a a

  sn g

  h a la g a

  n g u

  i

  % a gt a a

  sn g

  h a la g a

  n g u

  i

  3. %agtalakay.a. !aan napupunta ang uwis na sinisingil sa mga %ilipino. %aano timaggap ng mga %ilipino ang pagtaas ng uwisc. (no ang in&ulto &e comercio&. %aano ito nakaapekto sa ating kauhayan

  . Pangwakas na Gawain:

  1. %aglalahat:(no ang &i magan&ang reaksyon ng mga %ilipino sa sapilitang

  paggawa o polo y serDicios

  IV. E$alwasy%n:

  $tala ang mga naging &ahilan ng hinanakit at galit ng mga %ilipino sa

  patakarang sapilitang paggawa o polo y seDicios na pinaiiral ng mga Kastila.

  V. Kasun!uan:

  $tala ang mga kaisipang nauo ukol sa Cpolo y serDiciosC.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  60/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  61/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  62/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  63/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  64/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  65/249

  3. %agpapangkat.5. %angkatang gawin6. %agtalakay.

  Magpakita ng &alawang uri ng panahanan, layu-layong tirahan atmagkakalapit na trahan sa isang lugar. !uriin ang larawan at itanong:Kung ang layunin ay turuan ang mga tao ng makaagong pagsaaka, sa

  aling ayos ng panahanan ma&aling matuturuan ang mga magsasakaBakit

  (no ang naging suliranin ng mga misyonero sa pagpapalaganp ngKristiyanismo

  (no ang nangyari sa mga %ilipinong &i narating ng gamisyonero

  . Pangwakas na Gawain:

  1. %aglalahat:

  (no ang ginawang pag-aangkop ng mga %ilipino sa ago nilang

  panahanan

  IV. E$alwasy%n:

  !agutin ang mga sumusuno& na katanungan.

  1. !aang panahanan nakatira ang mga taong ang ikanauuhay ay pangingis&a2. !aan naman nakatira ang mga taong ang ikinauuhay ay pagsasaka3. ais ilipit ng mga pari ang tirahan ng mga tao upang ''''''.5. (nong uri ng kapaligiran ang mhirap marating ng mgamisyonero6. !a anong panahanan ma&aling turuan ang mga %ilipino

  V. Kasun!uan:

  !umulat ng isang talata ukol sa inyong opinion sa isyu ng sapilitang paglilipat

  ng mga katutuo ng mga pari. !un&in ang gaay sa pagsulat ng talata.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  66/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  67/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  68/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  69/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  70/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  71/249

  Magsiyasat ukol sa ma sumusuno&:

  1. (nu-ano ang natutunan ng mga Mehikano sa ating ansa2. (nu-ano ang natutunan ng mga %iliino sa mga Mehikano3. (no ang Kalakalang Galyon

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  72/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

  akapagiigay ng reaksiyon tungkol sa epekto ng kalakalang galyon sapamumuhay ng mga %ilipino.

  II. Paksang-aralin:

  (ng Kalakalang Galyon.

  !anggunian: B;0 %;*0 $$ 0 1.2 pah 2

    %amana )

  Kagamitan: larawan ng kalakalang galyon, mapa ng %ilipinas

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.2. Balik-aral: Maglaha& ng mga kaisipang nuo ukol sa polo y serDicios:3. %agganyak:

  $pakita ang mapa ng %ilipinas. anapin ninyo ang pook kung saan

  matatagpuan ang Maynila. ito rin matatagpuan ang *ook ng Maynila.

  B. Panlinang na Gawain:

  1. %aglalaha&:

  $pakita ang larawan ng kalakalang galyon. $to ang arkong nag&a&ala

  ng mga kalakal noong panahon ng Kastila sa [email protected] &aungan samun&o.

  2. %agiigay hinuha.(no kaya ang i&inulot sa ating ansa sa paguukas ng &aungan ng

  Maynila

  3. %agkakaroon ng %anel iscussion.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  73/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  74/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  75/249

  1. Paglalaha$

  Pag-usapan ng plano ng kabayanan sa p. =H

  Pansinin na magkalapit ang simbahan at munisipyo

  Ipahi"atig $in ang pagtutulungan ng simbahan at pamahalaan sa pamamahala sa

   bayan.

  2. Pagbibigay-hinuha

  Paano kaya matutulungan ng simbahan pa!iB at pamahalaan alkal$+ mayo!B pa!a

  sa kaayusan at kagalingan ng pa!okya.

  ). Pagpapangkat ng klas+ sa tatlong pangkat

  a. Pagpapakilala sa *!istiyanismo

   b. Pagpapalaganap ng *!istiyanismo

  #. ga 6+aksiyon sa *atolisismo. Pagkalap ng $atos at impo!masyon o a"aing-pangkat

  8. Pag-uulat

  =. Pagtalakay

  Sa pagtalakay' kailangang masagot ang mga sumusuno$ na tanong:

   Para sa unang pangkat:

  Sinong opisyal ng pamahalaan ang may $i!+ktong tungkulin ukol sa

   pagpapalaganap ng k!istyiyanismo%

  Anu-ano ang tungkulin ng mga ku!a pa!oko at misyon+!o%

  Paano ipinakilala ang *!istiyanismo%

   Para sa Ikalawang pangkat:

  Paano pinalaganap at pinanatili ang *!istiyanismo%

  Paano pinabalik ng mga misyon+!o ang panini"ala ng mga nasa kabun$ukan%

   Para sa Ikatlong pangkat:

  Anu-ano ang mga nagging !+aksiyon ng mga Pilipino sa *!isityanismo%

  Paano pinatunayan ng ilang Pilipino na sumasampalataya sila sa *!istiyanismo%

  Anu-ano ang gina"ang pagbabago ng mga Pilipino sa !+lihiyon%

  . Pangwakas na Gawain:

  1. %aglalahat:

  (no ang pinakamahalagang impluwensiya ng pananakop ng Kastila

  IV. E$alwasy%n:

  %iliin ang titik ng tamang sagot

  1. (lin sa sumusuno& ang reaksiyon ng mga sumasampalataya sa Katolisismo

  a. agtatag ng 0o8ra&ia c. agsipag-alsa

  . agpainyag &. agtago sa kuwea

  2. (lin ang hin&i sumasampalataya sa Katolisismo

  a. !umasama sa mga &iwata at anito.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  76/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  77/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  78/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  79/249

   '''' 6. !ino ang pumipili ng mga nagaalik sa &ating paniniwala

  V. Kasun!uan:

  Magtala ng [email protected] iang pag-aalsa na naganap laan sa simahan.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  80/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  81/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  82/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

   Naipalili"anag ang +p+kto ng +$ukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino

  II. Paksang-aralin:

  Ang Sist+ma ng Ekukasyon

  Sanggunian: atayang Aklat pp. >>-H

  an"al ng u!o pp. 2-

  Kagamitan: larawan

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

  2. Balik-aral

  $paliwanag kung paano ipinakilala at pinalaganap ng simahan atpamahalaan ang Kristiyanismo.

  3. %agganyak

  %ag-usapan ang [email protected] iang uri ng paaralan sa %ilipinas.

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Paglalaha$

  Sa a!aling tatalakayin' malalaman ninyo ang $ahilan ng Espanya sa pagtatatag ng

  mga paa!alan ng Espanyol sa ating bansa

  2. Pagbibigay-hinuha

  ). asahin ang T+ksto

  . Pagtalakay/Pagpapatunay

  Ipali"anag ang +p+kto ng +$ukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino.

  Sa pagtalakay' ipakita ang isang tim+lin+ ang mga kol+hiyo na itinatag ng mga

  h+s"ita at >->B

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  83/249

  . Pangwakas na Gawain:

  1. %aglalahat:

  Anu ang naging +p+kto ng +$ukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino%

  IV. E$alwasy%n:

  $sulat ang tinutukoy

   ''''' 1. Kastilang nagsai na ang mga atang %ilipino ay may hilig at

  kakayahan sa musika.

   ''''' 2. nang paaralang panlalaki na naitatag.

   ''''' 3. nang paaralang pamaae na naitatag.

   ''''' 5. (ng pinakamatan&ang kolehiyo/pamantasan na natatag.

   ''''' 6. +aon nang unang mauksan ang mga paaralang ayan na tinuturuan

  ng pamahalaan.

  V. Kasun!uan:

  $tala sa kuwa&erno ang mga paaralang natatag noon panahon ng Kastila.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  84/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin:

   Napaghahambing ang mga t!a$isyunal at $i-t!a$isyunal na bahaging ginagampanan ng

   baba+.

  II. Paksang-aralin:

  Pagpapabuti ng *atayuan ng mga aba+Sanggunian: atayang aklat pp. >-H

  an"al ng u!o pp. 2-Kagamitan: larawan

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1. Balitaan ng napapanahong usapn o isyu.

  2. Balik-aral: Magigay ng mga mahahalagang natutuhan kahapon.

  3. %agganyak

  $pakita ang larawan ng [email protected] iang gawaing okasyunal at pag-usapan

  ito. !a mga gawaing ito alin ang angkop sa mga aae

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Paglalaha$Panahon pa ng *astila ay pinangalagaan na ang katayuan ng mga baba+. Ito ay

  ating tatalakayin ngayon.

  2. Pagbibigay-hinuhaAno kaya ang gina"a ng mga *astila upang napabuti ang katayuan ng mga baba+%

  ). Pakikinig sa isahang pag-uulat.

  . Pagtalakay

  Anu-ano ang mga paa!alang pambaba+ na natatag%

  Ano ang b+at+!io% Anu-ano ang mga b+at+!iong natatag%

  . Pangwakas na Gawain:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  85/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  86/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  87/249

  . Pangwakas na Gawain:

  1. %aglalahat:

  %aano natin maipapakita ang paggalang sa kaaaihan

  IV. E$alwasy%n:

  (lamin ang salooin ng mga ata sa pamamagitan ng tseklis na ito. $pasagot

  ang mga tanong sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kaukulang hanay.

  %agkatapos, hingin ang paliwanag sa pinili nilang sagot.

  (no sa palagay mo !ang-

  ayon

  in&i

  !ang-

  ayon

  in&i

   +iyak

  1. (ng asignatura sa gawaing pantahanan ay

  makatutulong sa mga aae.

  2. Kailangan ang pag-aaral ng relihiyon sa lahat

  ng paaralan

  3. Kailangang mga pari ang magtuturo sa

  paaralan.

  5. Makatutulong sa kauhayan ang paaralang

  okasyonal.

  6. Mahalaga sa mga %ilipino ang mga pinag-

  aralan.

  V. Kasun!uan:

  %aghamingin ang mga asignatura noon at asignatura ngayon

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  88/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  89/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  90/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  91/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  apaghahaming ang uri ng pamahalaang sentral at pamahalaang lokal.

  Pagpapahalaga:Pagsunod sa Pamahalan

  $$. %(K!(: (ng %amahalaang !entral at %amahalaang *okal.

  !anggunian: %;*0 $$ 0. 1. p.

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon pp. JJ-2

  %amana pp. H5-J>

  Kagamitan: aklat, larawan, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  !inu-sino ang kinikilalang %ilipino sa larangan ng musika, sining at

  panitikan

  !aihin kung saang larangan sila nakilala.

  2.   Pagganyak:

  $laha& ang sumusuno& na kuwentong !ina Eun, %ol at ;rnieC.

  Magkaiigan sina Eun at %ol. ang mag-away sina ;rnie at %ol,

  nakisali si Eun. gusto niyang tulungan si %ol. asugatan at napilayan

  si Eun nang [email protected] lusuin ni ;rnie. apagkasun&uan nila na itigil na

  ang pag-aaway.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  92/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  93/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  94/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  95/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  96/249

  $tala ang mga opisyales at ang tungkulin ng awat isa.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  97/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *ayunin

  asasai ang tungkulin ng au&iencia, resi&encia at Disita at ang epekto nito.

  Pagpapahalaga:Mahusay na pagganap sa tungkulin

  $$. %(K!(: +ungkulin ng (u&encia, Fesi&encia at )isita at ang ;pekto nito.

  !anggunian: %;*0 $$. 0. 1.2 p.

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon pp. JJ-J

  Kagamitan: aklat, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  !ino-sino ang mga opisyales at anu-ano ang mga tungkulin ng awat

  isa sa kanila

  2. Pagganyak:$tanong: (no ang tungkulin ng guro sa paaralan (no ang tungkulin ng

  hukuman (no ang tungkulin ng %ulis (ng mga katanungang ito

  ay may kaugnay sa ating aralin ngayun.

  B. %anlinang na Gawain:

  1.  Paglalahad:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  98/249

  %ag-uulat ng mga mag-aaral tungkol sa tungkulin ng au&encia,

  resi&encia at Disita

  2.  Pagtatalakay:

  (no ang au&encia Kalian ito itinatag (nu-ano ang mga tungkulin

  nito (no ang kaiahan ng resi&encia sa Disita Bakit kung minsan hin&i

  magan&a ang Disita

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalahat:

  (nu-ano ang mga tungkulin ng au&encia, resi&encia at Disita at ang

  epekto nito

  2.  Paglalapat:

  (no ang katumas ng au&encia, resi&encia at Disita ngayon

  3.   Pagpapahalaga:

  %aano natin mapapanatili ang mahusay na pagganap sa tungkulin

  $). %(G+(+(I(:

  %iliin ang titik ng tamang sagot.

  1. (no ang kataas-taasang hukuman ng Kolonya ng %ilipinas

  a. 0orte !uprema . 0orte &e %uelo c. (u&encia Feal

  2. Kailan itinatag ang (u&encia Feal

  a. noong Mayo 6, 16J3 . noong Mayo 6, 1J3 c. noong unyo 1,

  1J>H

  3. (no ang tungkulin nito

  a. nagpayo sa goern&or at nagsisiyasat sa mga katiwalian ng mga opisyal

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  99/249

  . namahala sa pamahalaang sentral

  c. nagsasanay sa mga kawal

  ). +ak&ang-(ralin

  $tala sa kuwa&erno ang mga tungkulin ng au&encia, resi&encia at Disita.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  100/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  101/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  102/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  103/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  aipapaliwanag ang epekto ng paguukas ng Maynila sa kalakalangpan&aig&ig sa paguo ng &iwang makaansa.

  Pagpapahalaga:Pagpapahalaga sa kaayusang panlipunan at pampanitikan.

  $$. %(K!(: ;pekto ng %aguukas ng Maynila sa Kalakalang %an&aig&ig sa%aguo ng iwang makaansa.

  !anggunian: B;0 . = p.J

  Kagamitan: watawat, tape recor&er, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1. $pakita ang watawat ng %ilipinas at pag-usapan ito.

  $tanong: (no ang isinasagisag ng watawat

  Bakit natin itinataas ang watawat

  $inaaa ng may paggalang

  (nong &am&amin ang ipinakikita ng mga %ilipino sa tuwing

  makikita an gating watawat

  (nong &iwa ang nasa kalooan ng mga %ilipino

  2. !umulat ng tatlong pangungusap na nagpapakita ng pagkamakaansa.

  B. %anlinang na Gawain:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  104/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  105/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  106/249

  K(*(I((

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  atatalakay ang epekto ng pamunuang &emokratiko ng ;spanya sa paguong &iwang makaansa.

  Pagpapahalaga:Pagiging makabansa

  $$. %(K!(: ;pekto ng %amunuang emokratiko ng ;spanya sa %aguo ngiwang Makaansa.

  (ralin: %agtalakay sa epekto ng pamunuang &emokratiko ng ;spanya sa

  paguo ng &iwang makaansa.

  !anggunian: B;0 .J p.J

  Kagamitan: tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  %ag-usapan ang salitang &emokrasya.C

  Kalayaang kalayaan sa

  Bumuto pagpapahayag

    Kalayaang

   Mag-aral

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  107/249

  2.   Pagganyak:

  (nong pamahalaan mayroon ang %ilipinas

  B. %anlinang na Gawain:

  1.  Paglalahad:

  $paasa sa mga ata ang pangungusap na nagpapatunay na

  nakatulong ang pamunuang &emoktratiko ng ;spanya sa paguo ng

  &iwang makaansa.

  2.  Pagtatalakay:

  a. +alakayin ang mga sumusuno&:

  agpa&ala sa ating ansa ng mga agong pinunong &emokratiko.aging magan&ang pagkakataon ito sa mga %ilipino. nti-untinilang pinarating ang kanilang hiling at &aing sa pamahalaan.

  Malaya silang makapag-usap tungkol sa mga nais nilangpagaago.

  Malayang naipakita ng mga %ilipino ang sagisag ng kalayaan tula&ng pagkakait ng pulang laso.

  . Batay sa ating tinalakay.

  (no ang ipinakita ng mga %ilipino sa panahong ito

  c. Magigay ng halimawa sa pangungusap na nagpapatunay ng

  pagiging makaansa.

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalahat:

  %atnuayan ang mga ata sa paguo ng kaisipan.

  - malaki ang naitulong at kapaki-pakinaang a ang naging epektong pamunuang &emokratiko ng ;spanya sa paguo ng &iwang

  makaansa

  - Bakit nila ginawa ang lahat ng ito %ara kanino nila ito iniuukol

  2.  Paglalapat:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  108/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  109/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  110/249

  nagpapauaya Matitisin

  Mapagpamahal

  B. %anlinang na Gawain:

  1. +umawag ng ilang ata at ipaasa.

  - %ag-amin sa kasalanan ng kapati&.

  - mahatulan &ahil sa kasalanan ng ia.

  - %agtitiis ng hirap para sa pamilya.

  2. ingin ang mga ata ng paliwanag kung akit kailangan gawin ng isang

  tao ang mga pangungusap sa itaas.

  (no ang kanyang katangiang ipinakita

  3. $parinig ang : (ng pagkamatay ng +atlong %aring Martir.C

  5. +alakayin:

  a. Kailan ginanap ang pag-aalsa sa 0aDite. !inu-sino ang mga nag-aalsac. (no ang gustong mangyari ng tatlong pari

  0. %angwakas na Gawain:

  1. %aguo ng kaisipan:

  a. (no ang opinion mo tungkol sa pagiging martir ng tatlong pari

  . (no ang &apat nating iigay o ipagkaloo sa kanila ilang sukli sa

  kanilang pagiging martir.

  2. !a anong paraan natin maipakikita ang paggalang sa tatlong pari

  3. %agsasanay:

  *agyan ng tsek "# ang pangungusap na nagpapakita ng pagglang sa

  tatlong pari: Gomez, Burgos at 7amora.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  111/249

  1. %agasa at pagsasalin sa kanilang nagawa sa ansa.2. %agwawalang-halaga sa kanilang nagawa sa ansa.3. $tago ang mga larawan nila ng may pagmamahal at pag-iingat.

  $). %(G+(+(I(::

  !umulat ng sariling opinion tungkol sa pagiging martir ng tatlong apri:

  Gomez, Burgos at 7amora.

  ). +(K(G-(F(*$:

  Maghan&a sa isang &eate tungkol sa:

  Martir a ang tatlong pari

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  112/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  aipapaliwanag ang paraan ng pakikipaglaan ng mga natataning %ilipinoupang makamit ang minimithing kalayaan.

  Pagpapahalaga:%agpapahalaga sa Kalayaan

  $$. %(K!(: %araan ng %akikipaglaan ng mga atatanging %ilipino pangMakamit ang Minimithing Kalayan.

  (ralin: %agpapaliwanag ng mga paraan ng pakikipaglaan ng mga

  natatanging %ilipino upang makamit ang minimithing kalayaan.

  %agsasai ng pagpapahalaga sa kalayaan.

  !anggunian: %;*0 $$ .2

  B;0 . 1> p.J

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1. %ag-usapan ang [email protected] iang &ayuhang sumakop sa ansa noong unang

  panahon.

  (no ang &ahilan ng kanilang pagsakop

  2. (nong salita ang maiuugnay sa salitang malayaC.

  may sariling walang

  pamahalaan nakikialam

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  113/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  114/249

  - tuta ng mga &ayuhan

  $). %(G+(+(I(::

  $paliwanag sa sariling pangungusap:

  1. (ng atas ay para sa lahat.

  2. agpapahayag ng himagsikan sa %uga& *awin.

  3. %akikipaglaan sa larangan ng panulat.

  ). +(K(G-(F(*$:

  !inu-sino ang mga ayaning %ilipino ang nakipaglaan sa mga &ayuhan

  upang makamit ang kalayaan

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  115/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *ayunin

  aiisa-isa ang mga ayaning %ilipino at ang kanilang mga nagawa tungo sakalayaan ng ansa.

  Pagpapahalaga:Pagpapahalaga sa kalayaan ng bansa.

  $$. %(K!(: Mga Bayaning %ilipino at ang Kanilang mga agawa +ungo saKalayaan ng Bansa.

  !anggunian: B;0 2.1 p.H

  %;*0 . 2.1 p. 1=

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon pp. 115-11

  Kagamitan: larawan, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  (nu-ano ang mga paraan ng pakikipaglaan ng mga natatanging

  %ilipino upang makamit ang minimithing kalayaan

  2.   Pagganyak:

  $pakita ang larawan ng mga ayani.

  !inu-sino ang mga ito

  (no ang nagawa nila sa ayan

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  116/249

  B. %anlinang na Gawain:

  1.  Paglalahad:

  %agganap ng mga piling mag-aaral sa ayani at saihin ang ginawang

  paraan tungo sa kalayaan. %ipili ang guro ng gaganap ilang:

  - Fizal, Boni8acio, (guinal&o, Maini, &el %ilar

  - !ultan Ku&arat, !ancianoo

  2.  Pagtatalakay:

  a. (nu-ano ang mga ginawa ng mga ayani tungo sa kalayaan ng ansa

  . !ino ang tinaguriang tak ng imagsikan ng %ilipinasC

  c. $larawan ang papel na ginagampanan ni (guinal&o sa kalayaan ng

  ansa.

  &. !a palagay ninyo, maisa ang lahat ang kanilang nagawa tungo sa

  kalayaan ng ansa Bakit

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalagom:

  !inu-sinong ayaning %ilipino ang may ginawang paraan tungo sa

  kalayaan ng ansa

  2.  Paglalapat:

  !ino sa mga ayani ang gusto mong gayahin Bakit

  3.   Pagpapahalaga:

  Bakit mahalga ang ginawang paraan ng mga ayani para sa

  minimithing kalayaan

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  117/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  118/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  119/249

  1.  Paglalahad:

  %umili ng ilang piling mag-aaral upang ipakita ang pagpapahalagang

  nagawa ng mga ayaning %ilipino.

  2.  Pagtatalakay:

  a. (nu-ano ang mga nagawa ng mga ayaning %ilipino na hanggang sa

  ngayon ay pinahahalagahan pa ng mga %ilipino

  . !inu-sino pang ayaning %ilipino ang nakagawa ng kahalintula& kay

  !ultan Ku&arat

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalagom:

  $hayag ang mga pagpapahalagang ipinakita ng nagawa ng mga

  ayaning %ilipino.

  2.  Paglalapat:

  (nong pagpapahalaga ang gagawin mo sa ipakitang nagawa ng mga

  ayaning %ilipino.

  3.   Pagpapahalaga:

  %aano mo ipakikita ang pagpapahalaga sa mga nagawa ng mga

  ayaning %ilipino +ula& nina:

  a. Fizal c. &el %ilar e. !ancianco. Boni8acio &. (guinal&o

  $). %(G+(+(I(:

  Gumawa ng maikling talata tungkol sa pagpapahalaga sa ipinakitang nagawa

  ng mga ayaning %ilipino.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  120/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  121/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  122/249

  1.  Paglalahad:

  Bumuo ng &alawang pangkat para ilaha& ang pamahalaang military at

  pamahalaang siil.

  2.  Pagtatalakay:

  Kailan itinatag sa ating ansa ang pamahalaang military !ino ang namuno sa pamahalaang military (nu-ano ang mga ipinatutupa& &ito

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalagom:

  (no ang masasai mo sa pamahalaang military at pamahalaang siil

  2.  Paglalapat:

  %aghamingin ang pamahalaang military at pamahalaang siil.

  3.   Pagpapahalaga:

  Bakit mahalaga ang pamahalaang military at pamahalaang siil sa

  ating ansa

  $). %(G+(+(I(::

  %iliin ang titik ng tamang sagot:

  1. (no ang unang uri ng pamahalaan ng unang Fepulika ng %ilipinas

  a. &iktatoryal . &emokratiko c. military

  2. Kailan itinatag ang pamahalaang military

  a. (gosto 15, 1JJ . unyo 12, 1JJ c. ulyo 5, 1>1

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  123/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  124/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  atatalakay ang ginawang pamamahala ng mga (merikano sa mga %ilipino.

  Pagpapahalaga:Paggalang sa Pamahalaan

  $$. %(K!(:

  (ralin: %amamahala ng mga (merikano sa mga %ilipino

  !anggunian: %;*0 $$$. (.1 p. 16

  B;0 $$$. (.1 %.21

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon

  Kagamitan: larawan, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  %aghamingin ang pamahalaang military at pamahalaang siil.

  2.   Pagganyak:

  %agmas&an ang mga larawan.

  (nong uri ng pamamahala ang ginawa ng mga (merikano sa ating

  ansa

  B. %anlinang na Gawain:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  125/249

  1.  Paglalahad:

  %aggamit ng aklat sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa ginawang

  pamamahala ng mga (merikano sa mga %ilipino.

  2.  Pagtatalakay:

  (nu-ano ang mga ginawang pamamahala ng mga (merikano samga %ilipino

  (nu-ano ang pagaagong naganap sa simula pa lamang ngpamamahala ng mga (merikano

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalagom:

  (nu-ano ang ginawang pamamahala ng mga (merikano sa %ilipino

  2.  Paglalapat:

  (no ang kaugnayan ng pamamahala ng (merikano sa kasalukuyang

  pamamahala

  3.   Pagpapahalaga:

  Bakit mahalaga ang ginawang pamamahala ng mga (merikano sa mga

  %ilipino

  $). %(G+(+(I(::

  %iliin ang titik ng tamang sagot.

  1. (no ang muling itinatag sa panahon ng pamamahala ng mga (merikano

  a. Kataas-taasang ukuman

  . Batasang %amansa

  c. Maaang Kapulungan.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  126/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  127/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  128/249

  2.  Paglalahad:

  %aggamit ng aklat sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa mga

  hakang na ginawa ng mga %ilipino upang makamit ang kalayaan

  3.  Pagtatalakay:

  (no ang itinatag ng pamahalaan ilang paghahan&a sa pagsasarili (nu-ano ang mga samahan at kilusan ang itinatag para sa kasarinlan

  ng %ilipinas !ino-sinong ayani ang kailang sa tumulong upang maisakatuparan

  ang kasarinlan ng %ilipinas

  0. %angwakas na Gawain:

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  Maraming mga hakang na ginawa ang mga %ilipino upang makamit

  ang kalayaan tula& ni (n&res Boni8acio na nakpaglaan sa pamamagitan

  ng san&ata, si Eose Fizal ay sa pamamagitan ng panulat at marami pang

  iang magigiting na %ilipino.

  2.  Paglalapat:

  (no ang &apat mong gawin para makamit mo ang kalayaan, kung ikaw

  ay nasa panahong tayo ay nasasakupan ng mga &ayuhan

  $). %(G+(+(I(::

  %iliin ang tamang sagot. Bulugan lamang ang titik.

  1. in&i kinilala ng mga (merikano ang nang Fepulika &ahil

  a. ayaw nila kay (guinal&o ilang pangulo.

  . may sarili silang hangarin na masakop ang %ilipinas

  c. nakapagaya& na sila sa mga ;spanyol

  2. (ng insi&enteng naging mitsa ng &igmaang %ilipino-(merikano ay nangyari sa

   '''''.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  129/249

  a. %inagarilan Bri&ge . !an Euanico Bri&ge c.

  %inaglaanan Bri&ge

  3. !i Gregorio &el %ilar ay namatay sa gulang na '''''.

  a. 25 taong gulang . 35 taong gulang c. 26 taong

  gulang

  ). +(K(G-(F(*$:

  $paliwanag ang mga hakang na ginawa ng mga %ilipino upang makamit ang

  kalayaan.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  130/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  131/249

  1.  Paglalahad:

  %angkatin ang klase sa apat. %apiliin n gli&er ang awat pangkat.

  Magpalaunutan ang apat na pangkat sa actiDity car& ng gawain tula& ng

  sumusuno&:

  a. paglalarawan ng pagkahuli kay Gregorio &el %ilar

  . paglalarawan ng Misyong Os-roL "Osmenia ? FoLas#

  c. paglalarawan ng Batas Eones noong (gosto 2, 11=

  &. paglalarawan ng laanan ng (merikano at Muslim.

  2.  Pagtatalakay:

  a. $igay ang kaugnayan ng pamamahala ng (merikano sakasalukuyang pamahalaan.

  . $salaysay ang pakikipaglaang ginawa ng ilang ayaning %ilipino

  noong panahon ng (merikano.

  c. $paliwanag ang mga hakang na ginawa ng mga %ilipino upang

  makamit ang kalayaan.

  0. %angwakas na Gawain:

  1.  Paglalagom:

  %aghamingin ang pamahalaang military at pamahalaang siil noong

  panahon ng (merikano.

  2.  Paglalapat:

  (no ang mahahalagang pangyayari sa ngayon ang maaari nating

  maihalintula& sa ating paksa

  3.   Pagpapahalaga:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  132/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  133/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  134/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  135/249

  a. (ntonio *una

  . Euan *una

  c. ;mili (guinal&o

  3. !aan lumaganap ang kilusang gerilya

  a. $locos !ur

  . Batangas

  c. Bicol at Kaisayaan

  ). +ak&ang-(ralin

  Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng laanan.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  136/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  137/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  138/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  139/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  140/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  141/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  142/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  143/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  144/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  145/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  ahihinuha ang mga &ahilan ng pagaago sa populasyon ng

  pamayanan/ansa.

  Pagpapahalaga:Pagpaplano ng pamilya

  $$. %(K!(: Mga ahilan ng %agaago sa %opulasyon ng %amayanan/Bansa.

  !anggunian: %;*0 B. 1.1.3 p. 1

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon pp. 13=-13J

  Kagamitan: larawan, aklat, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  (nu-ano ang mga &ahilan ng paguo ng mga lungso&

  2.   Pagganyak:

  $pakita ang mga larawan ng sinaunang pamayanan at ng makaagong

  pamayaan sa panahon ng mga (merikano.

  Itanong: (nu-ano kayang mga pagaago ang naganap sa lipunan

  B. %anlinang na Gawain:

  1.  Paglalahad:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  146/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  147/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  148/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  asusuri ang ginagawang pang-angkop ng mga %ilipino sa kulturang ipinakikilala

  ng ;spnayol.

  Pagpapahalaga:Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino

  $$. %(K!(: %ag-angkop ng mga %ilipino sa Kulturang $pinakikilala ng ;spanyol

  !anggunian: %;*0 1. B. 3. 1 p.J

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon pp. J1-J=

  %amana pp. H-1>>

  Kagamitan: larawan, aklat, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain:

  1.  Balik-Aral:

  (no ang kahalagahan ng pagtatatag ng paaralan sa layuning maituro

  ang pamumuhay ng isang Kristiyano

  2.   Pagganyak:

  Magpakita ng halimawa kung paano naaago ang nayo ng isang

  agay tulang ng sumusuno&:

  a. (ng &ating simpleng yari ng &amit ay gumagan&a kapag nilagyan

  ng palamuti o inur&ahan

  . Gumagan&a ang ahay kapag nilalagyan ng kurtina at palamuti.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  149/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  150/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  151/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  152/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  153/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  154/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  155/249

  B. %anlinang na Gawain

  1.  Paglalahad:

  %agsasagawa ng isang panel &iscussion tungkol sa sistema ng

  relihiyong ipinakilala ng mga (merikano.

  2.  Pagtatalakay:

  (no ang &alang relihiyon ng mga (merikano (nu-anong sekta ng relihiyong %rotestantismo ang naitatag &ito sa

  atin (no namang sektang panrelihiyon ang itinatag &in ng mga

  (merikano (no ang (glipayano !inu-sino ang namumuno rito

  0. %angwakas na Gawain

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  (nu-ano ang mga relihiyong ipinakilala ng mga (merikano sa mga

  %ilipino

  2.  Paglalapat:

  Kung ikaw ang tatanungin, anong relihiyon ang iyong pipiliin at akit

  $). %(G+(+(I(::

  !agutin kung +(M( o M(*$.

   '''''' 1. Katolisismo lang ang relihiyong kinikilala ng pamahalaang ;spanyol.

   '''''' 2. (glipayano ay isang sektang pangrelihiyon na itinatag noong

  pamamahala ng (merikano.

   '''''' 3. !a Konstitusyon ng Malolos noong 1J, isinasaa& ang paghihiwalay

  ng simahan at esta&o.

  ). +(K(G-(F(*$:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  156/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  157/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  158/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  159/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  160/249

  HEKASI V

  ate: '''''''''' 

  $. *(I$:

  asusuri ang sistema ng e&ukasyong ipinakilala ng mga (merikano.

  Pagpapahalaga:Pagpapahalaga sa %dukasyon

  $$. %(K!(: !istema ng ;&ukasyong $pinakilala ng mga (merikano

  !anggunian: %;*0 $$. B. 3 p.1

  (ng %ilipinas sa [email protected] iang %anahon pp. 15>-152

  %amana pp. 162-166

  Kagamitan: larawan, tsart

  $$$. %(M(M(F((:

  (. %animulang Gawain

  1.  Balik-aral:

  %aano nakatulong ang transportasyon at komunikasyon sa pag-unla&

  ng pamumuhay ng mga %ilipino

  2.   Pagganyak:

  %agtatanong sa mga ata.

  asaan kayo ngayon (no ang ginagawa nyo rito Bakit kayo nag-aaral

  B. %anlinang na Gawain

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  161/249

  1.  Paglalahad:

  %ag-uulat ng mga piling mag-aaral tungkol sa sistema ng e&ukasyon

  ipinakilala ng mga (merikano

  2.  Pagtatalakay:

  (no ang paraan ng pamumuhay ang itinuro ng mga (merikano Kung ang simahan ang sagisag ng ;spanya, ano naman ang sa

  mga (merikano (nu-ano ang layuning pag-e&ukasyon ng mga (merikano ahilan sa layuning ito ng mga (merikano, ano ang kanilang

  ginawa (no ang panukala ng Komisyong +a8t

  0. %angwakas na Gawain

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  (no ang &apat mong gawin upang marating mo ang pinakamataas na

  uri ng e&ukasyon

  $). %(G+(+(I(::

  %iliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot.

  1. (no ang sagisag ng siilisasyong (merikano

  a. paaralan

  . simahan

  c. watawat

  2. !a ;spanyol, layunin ng e&ukasyon na ihan&a ang tao upang maging anak ng

  iyos, ano naman ang sa (merikano

  a. maging mauting pari at ma&re

  . mauting mamamayan ng ansa

  c. mauting tagasuno& ng pari

  ). +(K(G-(F(*$:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  162/249

  $sulat ang uo& ng sistema ng e&ukasyong ipinakikilala ng gma (merikano.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  163/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  164/249

  2.  Paglalahad:

  %ag-uulat ng piling ata tungkol sa paksa.

  3.  Pagtatalakay:

  !agutin ang mga tanong:

  a. anong malaking pagaago sa pamahalaan ang naganap sa panahon

  ng komonwealt

  . %aano ito nakatulong sa panlipunang kaunlaran

  c. !a inyong palagay, mahalaga as a isang ansa ang pagkakaroon ng

  pamansang wika Bakit

  0. %angwakas na Gawain

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  (no ang nai&ulot sa ating ansa ng pagkakatatag ng %amahalaang

  Komonwealt

  2. %aano mapapahalagahan ang kalayaan ng ansa

  3.   Pagsasanay %aano kaya makatutulong sa pagpapanatili ng kalayaan ng ansa

  $). %(G+(+(I(::

  Magigay ng limang "6# halimawa ng pagkakatula& ng kasalukuyang

  pamahalaan sa pamahalaang komonwealt

  ). +(K(G-(F(*$:

  Basahin ang aklat sa Hekasi V pp. 166-1=> ? (ralin 2.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  165/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  166/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  167/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  168/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  169/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  170/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  171/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  172/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  173/249

  1.  Paglalahad:

  %ag-uulat ng awat pangkat tungkol sa paksang tatalakayin haang

  ang mga tagapakinig ay nangangalap ng impormasyon mula sa pag-uulat.

  2.  Pagtatalakay:

  (nong programa ang nagtak&a ng %1.>> ilang pinakamaaang

  pasaho&

  (nong programa ang may layuning mapailis ang paglutas ng suliranin

  ng manggagawa at pangasiwaan

  (nong programa ang nagtak&a ng walong oras na ang pagtatraaho

  (no ang isinasaa& sa !aligang Batas ng 136

  Kung ikaw ay si %angulong Nuezon, ano ang parusang maaari mong

  ipataw sa mga pangasiwaang hin&i tumutupa& sa mga itinak&ang atas

  3. Kung ikaw ay nagpapailang sa mayamang angkan na may sariling

  parika o kompanya, paano ka makikisama sa mga manggagagawa mong

  mahihirap

  0. %angwakas na Gawain

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  (nu-ano ang mga programa para sa katarungang panglipunan

  2.  Paglalapat:

  May pagkakaia a ang katarungang panlipunan noon at ngayon

  $). %(G+(+(I(::

  !agutin kung +(M( o M(*$.

   '''''' 1. $tinak&a ng atas na %6.>> ang pinakamaaang saho& sa isang araw.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  174/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  175/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  176/249

  1.  Paglalahad:

  %ag-uulat ng mga piling mag-aaral tungkol sa paksang tatalakayin

  haang ang iang mag-aaral ay nagtatala ng &atos para sa pagkalap ng

  impormasyon.

  2.  Pagtatalakay:

  (no ang unang napiling pook panirahan (no ang umuo sa %amansang %angasiwaan sa %agpapatao sa

  *upa $lan ang maingat na napiling mag-anak mula sa *uzon at )isayas (no ang layunin ng programang ito (no ang gagawin kung isa ang pamilya mo sa napiling ilipat Kung ikaw ay isa sa mga pamunuan ng %angasiwaan, papano mo

  hihikayatin ang mga tao3. (no ang tawag sa kaugaliang %ilipino ang ipinamamalas ng ayanihan

  aranasan mo naang makipagayanihan

  0. %angwakas na Gawain

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  (nu-anong uri ng panahanang naitatag sa paglipat ng mga taga-*uzon

  at taga-)isayas sa Min&anao

  2.  Paglalapat:

  (nong uri ng panahanan ang nais mo Bakit

  $). %(G+(+(I(::

  %unan ang patlang ng tamang salita upang mailarawan ang panahanang

  naitatag sa Min&anao.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  177/249

  *ayunin ng %amansang %angasiwaan sa %agpapatao sa *upa na makauo ng

  isang pamayanang ligtas at ''" 1#'', ''" 2#'' at kapakipakinaang, maligaya at

   ''" 3#''. Magkaroon &in ng mamamayang may pagkakaisa at ''" 5#'' sa sariling

  kakayahan. Binigyan-&iin ang paglinang sa kakayahan at ''" 6#'' ng awat

  mamamayan.

  ). +(K(G-(F(*$:

  $larawan ang inyong sariling panahanan. Gumawa ng isang maikling talata

  tungkol &ito. $sulat ang sagot sa inyong kuwa&erno.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  178/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  179/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  180/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  181/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  182/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  183/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  184/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  185/249

  1.  Paglalahad:

  Pagsasadula:

  %angkatin ang mga ata ayon sa kanilang relihiyon.

  $sasa&ula ng awat pangkat ang ilang sitwasyong nagaganap sa loong kani-kanikanilang ahay &alanginan.

  %angkat $ ? Katoliko %angkat - $$$ ? Fizalismo

  $$ ? $glesia ni 0risto $) ? Born (gain 0hristian

  2.  Pagtatalakay:

  (no ang relihiyon ngmga %ilipino noong panahon ng Kastila

  (no naman ang pinayagang relihiyon sa ansa ng &umating angmga (merikano

  (nong atas ang nagta&hana ng paghihiwalay ng simahan at ngpamahalaan

  (nu-ano ang nagawang tulong ng relihiyon sa mga tao

  3. (no ang &apat mong gawin sa taong may iang relihiyon

  0. %angwakas na Gawain

  1.   Pagbuo ng kaisipan:

  (nu-ano ang mga pagaagong panrelihiyon sa pamahalaang

  Komonwealt

  2.  Paglalapat:

  (no ang iyong relihiyon Bakit itoang napili mo

  $). %(G+(+(I(::

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  186/249

  Buuin ang nakaramol sa salita upang malaman ang mga relihiyong naitatag

  sa ansa noong panahon ng mga (merikano.

  1. O + ( K ! * $ ! O M $ 3. O M ! $ + ( + ; ! + F O %

  2. ( * $ ! 5. ( G % $ * I ( ( ! M $ O

  ). +(K(G-(F(*$:

  Gumawa ng talaan ng mga relihiyon sa inyong arangay.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  187/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  188/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  189/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  190/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  191/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  192/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  193/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  194/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  195/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  196/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  197/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  198/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  199/249

  a. lpasu!i ang mga la!a"an. agpabigay ng mga palagay sa u!i ng pamumuhay ng

  mga Pilipino noon at ng mga $ahilan kung bakit palipat-lipat sila ng ti!ahan.

  2. Ipaulat ang mga napag-usapang pala-palagay.

  ). Pabuksan ang batayang aklat. Ipabasa ang t+ksto tungkol sa paksang a!alin upang

  malaman kung tama ang mga pala-palagay na napagusapan.

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  (nong uring pamumuhay ang &inanas ng mga %ilipino sa

  panahon ng apones

  2.  Paglalapat :

  Pangkatin ang mga bata sa apat. Papiliin sila ng pangkatang ga"aing itatanghal

  tula$ ng $ula-$ulaan' pagguhit' pagkuk"+nto' at panayam kaugnay ng tinalakay sa paksang-a!alin.

  $). %(G+(+(I(:

  $sulat ang kung naglalarawan sa uri ng pamumuhay ng mga %ilipino sa

  panahon ng mga apones at kung &i naglalarawan.

   ''''''' 1. amumuhay sa takot ang mga %ilipino sa panahon ng apones

   ''''''' 2. *umaganap ang mga sakit &ahil sa hirap ng uhay at kakapusan ngpagkain.

   ''''''' 3. Bawat %ilipino ay may proteksyon ang uhay.

  ). K(!(:

  !agutin:

  (nu-ano ang mga pangunahing suliraning pangkauhayan sa panahon ng

  apones

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  200/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  201/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  202/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Naiuugnay ang mga natutuhang pa!aan sa paglutas ng mga suli!aning pangkabuhayannoon sa paglutas ng katula$ na suli!anin ngayon

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  Paglutas ng mga Suli!aning Pangkabuhayan Noon at NgayonSanggunian: EC-PELC (.

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8*agamitan: mga la!a"an ng iba,t ibang suli!aning pangkabuhayan%agpapahalaga: %agtutulungan

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  %agsusuri sa isang e&itoryal kartun.

  2.  Pagsasanay 

  Isulat ang T kung tama ang isinasaa$ sa pangungusap at kung mali. KKKKK a. alayang kalakalan ang pinai!al na pataka!ang pangkabuhayan ng mga

  Am+!ikano sa bansa. KKKKK b. Ang atas 4om+st+a$ ay itinak$a upang pangalagaan at magamit nang

  "asto ang mga lupang pambayan sa bansa. KKKKK #. Ang makabagong pa!aan ng pagsasaka at patubig ay isa sa mga

   p!og!amang in$ust!iyalisasyon ng mga Am+!ikano pa!a sa mga Pilipino.

  3.   Balik-aral 

  a. Ipaisa-isa ang mga suli!aning pangkabuhayang $inanas ng mga Pilipino sa panahon ng 4apon+s.

   b. agpabigay ng mga halimba"a ng mga p!og!amang isinaga"a upang malutas

  ang mga suli!anin.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  203/249

  B. Panlinang na Gawain:

  1. agpakita ng la!a"an ng iba,t ibang suli!aning pangkabuhayan sa kasalukayan.Pag-usapan ito.

  2. Itanong kung alin sa mga natutuhan sa mga naka!aang a!alin ang maaa!ing gamitinsa paglutas ng mga suli!aning nabanggit.

  ). Itala ang mga kasagutan sa !+t!i+Jal #ha!t.

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  Patnubayan ang mga batang makabuo ng paglalahat batay sa tinalakay sa paksang a!alin.

  2.  Paglalapat :

  Ipahambing ang mga suli!aning pangkabuhayan noon sa mga suli!aning pangkabuhayan sa kasalukuyan. amitin ang (enn %iagram.

  $). %(G+(+(I(:

  asahin ang mga pangungusap. agbigay ng !+aksyon.1. ay mga suli!aning pangkabuhayan noon na may pagkakatula$ sa mga suli!aning

   pangkabuhayan sa kasalukuyan. Sang-ayon ka ba !ito%

  2. a"at suli!anin ay may kalutasan. Nakasalalay sa mga tao ang paghanap ng "astong pa!aan. Sang-ayon ka ba !ito%

  ). K(!(:

  Pag-a!alan ang lahat ng mga kons+ptong natutuhan sa ba"at a!alin. aghan$a sa pagsusulit.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  204/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Naiisa-isa ang mga pangulong nanungkulan at kanilang pataka!an at p!og!ama sa

   pamamahala.

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  ga Pataka!an at P!og!ama sa Pamamahala ng mga Pangulong Nanungkulan sa Ikatlong

  6+publika

  Sanggunian: EC-PELC (I. Al

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  *agamitan: mga la!a"an' retrie!al chart, cassette recor'er, time line, plaska!$' at bola%agpapahalaga: %aggalang sa kapangyarihan ng kalayaan

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  Pagpapakita ng isang +$ito!yal ka!tun ukol sa p!og!ama sa pamamahala.agpabigay ng int+!p!+tasyon tungkol $ito.

  2.  Pagsasanay 

  Ipabigay kung anong panahon sa ating kasaysayan pinai!al ang sumusuno$ na mga pataka!an o p!og!ama sa pamamahala.

  a. Sa isang pamahalaang s+nt!alisa$o nagbubuhat ang mga kautusang ipinatutupa$ sa

   pamahalaang lokal.

   b. ay taong tagapagbalita ng mga batas na itinak$ang ipasuno$ sa mga

  nasasakupan.

  3.   Balik-aral 

  agpabigay ng mga kons+ptong natutuhan sa mga naka!aang a!alin sa

   pamamagitan ng la!o' passing the ball. agpatugtog ng isang masayang a"itin habangipinapasa ang maliit na bola. Paghinto ng tugtog' ang batang may ha"ak ng bola ang

  siyang sasagot. Sun$in ang pa!aang ito sa mga susuno$ pang sasagot.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  205/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  206/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Napipili ang mga natutuhan sa panahong ito na makatutulong sa paglutas ng mga

  suli!aning panlipunan sa kasalukuyan.

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  Paglutas ng mga Suli!aning Panlipunan

  Sanggunian: ECPELC (I. A.2

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8*agamitan: mga la!a"an' #how $e %rill &oar'%agpapahalaga: Kakayahan sa pagpili ng lunas sa suliranin

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agpabalita ng tungkol sa mga suli!aning nangyaya!i sa lipunan sa kasalukuyan.

  2.  Pagsasanay 

  Ipasulat kung sa anang panahon nangya!i ang sumusuno$ na suli!aning panlipunan.a. Pagpapai!al ng sapilitang pagga"a b. Pinamahalaan ng mga $ayuhan ang ating +kanamiya.c. agpalipat-lipat ng tirahan ang mga mamamayan.

  3.   Balik-aral 

  Inilala!a"an sa time line ang simula ng taon ng panunungkulan ng mga naging pangulo sa Ikatlong 6+publika. Isulat ang pangalan ng pangulang tinutukay sa ba"at bilang.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  207/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  208/249

  5. $laha& ang paksang tatalakayin.

  6. Magpauo ng tanong.

  (nu-ano ang natutuhan natin sa panahon ng $katlong Fepulika na

  makatutulong sa paglutas ng mga suliraning panlipunan sa kasalukuyan

  =. %angkatin ang mga ata sa apat. Bigyan sila ng manila paper at

  pentelpen. $pagawa ang mga sumusuno&:

  a. $tala ang mga suliraning panlipunan sa kasalukuyan.

  . %umili ng mga patakaran/programa ng mga naging pangulo ng

  ansana maaaring makatulong sa paglutas ng suliraning naitala.

  H. Bigyan ng sapat na panahon ang mga atang maihan&a ang kanilang

  kasagutan.

  J. Gawaing KolaoratiD

  a. $paulat ang nalikom ng awat pangkat.

  . %aigyang halaga ang iniulat ng awat pangkat.

  . %agtatalakayan at paguuo

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay mga pataka!an/p!og!ama sa pamamahala ng mga naging pangulo saIkatlong 6+publika na maaa!ing makatulong sapaglutas ng mga suli!aning panlipunan sa kasalukuyan.

  2.  Paglalapat :

  agpatanghal ng isang $ula-$ulaan tungkol sa la!a"an ng buhay sa kasalukuyan.

  agpabigay ng !+aksyon tungkol $ito.

  $). %(G+(+(I(:

  Isipin ang kapaligi!an ng inyong pamayanan. Anu-anong mga suli!aning panlipunan anginyong na!a!anasan% Anu-anong mga p!og!ama/pataka!an ang maaa!ing ga"in pa!a sa

   paglutas ng mga suli!aning ito%

  ). K(!(:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  209/249

  1. asahin ang tungkol sa kalagayan ng panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino sa mga batayang aklat sa 4E*ASI.

  2. umuo ng mga hinuha tungkol sa layunin ng pamahalaan sa pagtatatag ng PambansangPangasi"aan ng Paglilipat-ti!ahan at Pagsasaayos.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  210/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  211/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  212/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Naipalili"anag ang binibigyang $iin ng +$ukasyan sa Ikatlong 6+publika

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  E$ukasyon sa Ikatlong 6+publika

  *agamitan: EC-PELC (I. 2atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  *agamitan: letter )an, mga la!a"anPagpapahalaga: Pag-una"a sa kahalagahan ng +$ukasyon

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agpabigay ng !+aksyon tungkol sa sumusuno$ na mga ulo ng balita.a. agong *u!ikulum' Ipinatupa$ sa mga Paa!alan

   b. Ang E$ukasyon ay pa!a sa Lahat

  2.  Pagsasanay 

  Ipakita ang titik ng "astong sagot. amitin ang letter )an.1. Ang sist+ma ng +$ukasyon ng mga unang Pilipino ay KKKKKKKKK.

  a. $i-po!mal #. maka

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  213/249

  1. Pag-usapang muli ang sist+ma ng +$ukasyon mula sa panahon ng mga ninunohanggang sa panahon ng 4apon+s.

  2. Iugnay ito sa paksang-a!alin.). agpabuo ng tanong.

  Paano ang sist+ma ng +$ukasyon sa panahon ng Ikatlong 6+publika%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  Ipasagot: Anu-ano ang binigyang $iin ng +$ukasyon sa Ikatlong 6+publika%

  2.  Paglalapat :

  Ipahambing ang sist+ma ng +$ukasyon sa panahon ng mga Am+!ikano at saIkatlong 6+publika. Ipasabi ang $ahilan ngpagbabago. agpabigay ng mga patunayng kahalagahan ng mga pagbabagong isinaga"a sa +$ukasyon sa panahong ito.

  $). %(G+(+(I(:

  Isulat ang S kung sang-ayon ka sa sinasabi ng pangungusap at

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  214/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Nakikilala ang mga katangi-tanging Pilipinong natanyag sa panitikan at musika

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  ga *atangi-tanging Pilipinong Natanyag sa Panitikan at usika

  Sanggunian: EC-PELC(I. ).1 .

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  *agamitan:  puzzle, mga la!a"anPagpapahalaga: *akayahan ng mga Pilipino

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  Magpaalita ng mga pangyayaring may kaugnayan sa paksa.

  2.  Pagsasanay 

  $pahanap sa  pule ang pangalan ng mga naging tanyag sa

  larangan ng sining sa panahon ng ;spanyol. $pasai ang kanilang

  natatanging nagawa.

  ( M $ ( M K $ ( +

  O F ( % * $ + ( G * F 0

  M 0 F A F ( 0 $ ! 0 O

  $ F 0 % B ( * ( G + ( ! G ; * $ ! + * B (

  G ; * A G F O ) P 4 I

  O I O ( O ( I * % F

  ; F * $ ( * O % ; 7

  % E ( ) * ( F

   E O ! ; ; * ( 0 F 7

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  215/249

  3.   Balik-aral 

  Ipasabi ang nabuong paglalahat sa naka!aang a!alin. agtanong ng ilang bagay

  tungkol $ito.

  B. Panlinang na Gawain:

  Ipabasa ang salitang SININ. Ipabigay ang kahulugan nito.

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay mga Pilipinong napatanyag sa panitikan at musika na may natatanging

  ga"ain tula$ nina Ama$o (. 4+!nan$+&' +noJ+Ja atut+' Antonio olina' Lu#ioSan P+$!o' Ni#ano! Ab+la!$o' atbp.

  2.  Paglalapat :

  a. Ipa!inig sa mga bata ang mga kun$imang 3ituing a!ikit3 at 3Nasaan *a I!og.3 b. Itanong kung ano ang na!am$aman nila nang mapakinggan ang mga a"iting ito.

  $). %(G+(+(I(:

  Isulat ang pangalan ng tinutukoy sa sumusuno$ na pangungusap.1. Isinulat niya ang ala!ila ng ikang Pambansa.2. Nagka!oon siya ng kol+ksyon ng mga k"+nto at sanaysay na pinamagatang 3Ako,y Isang

  Tinig.3). Nagkamit siya ng antimpalang Pamanang Pangkultu!a ng 6+publika sa pagsulat ng tula.

  . Isinulat niya ang k"+ntong may pamagat na 3ga Piling *atha.38. *inatha niya ang kun$imang may pamagat na 3ituing a!ikit.3

  ). K(!(:

  Ipasaliksik ang talambuhay ng mga napag-a!alang natatanging Pilipino sa panitikan atmusika.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  216/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  atatalakay ang mga ahaging ginampanan ng mga kaaaihan sa

  paglutas ng mga suliraning panlipunan.

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  ga ahagi!ig inampanan ng mga *ababaihan sa Paglutas ng mga Suli!aning

  PanlipunanSanggunian: EC-PELC (I.

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  *agamitan: mga plaska!$%agpapahalaga: %agmamalaki sa mga kaaaihan

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agpabalita ng tungkol sa mga natatanging ga"ain ng mga kababaihan sakasalukuyan.

  2.  Pagsasanay 

  Ipasabi kung ano ang natatanging naga"a ng sumusuno$ na mga kababaihan.a. 0armen %lanas c. ;lisa Ochoa e.

  Marcela (goncillo

  . Eose8a *lanes ;sco&a &. Gregoria &e Eesus

  3.   Balik-aral 

  agpabigay ng mga Pilipinong napatanyag sa la!angan ng panitikan at musika.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  217/249

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Pag-usapang muli ang mga suli!aning panlipunang $inanas ng mga Pilipino saIkatlong 6+publika.

  2. Sabihing may bahaging ginampanan ang mga kababaihan sa paglutas ng mgasuli!aning nabanggit.

  ). Iugnay ito sa paksang-a!alin.. agpabuo ng tanong.

  Paano tumulong ang mga kababaihan sa paglutas ng mga suli!aning panlipunan%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay mga bahaging ginampanan ang mga kababaihan sa paglutas ng mgasuli!aning panlipunan sa panahon ng Ikatlong 6+publika.

  2.  Paglalapat :

  agpabigay ng mga halimba"a ng mga kababaihan sa kasalukuyan na maynatatanging naga"a pa!a sa lipunan.

  $). %(G+(+(I(:

  Isulat ang T kung ang inihahayag sa pangungusap ay tama at kung mali.

   KKKKKK 1. Ang mga baba+ng $ati ay pantahanan lamang ay nakilahok sa mga ga"aingnakatulong sa pag-unla$ ng kabuhayan.

   KKKKKK 2. Ang ibang mga baba+ ay pumasok sa pulitika at nahalal ng bayan. KKKKKK ). Si ng. Au!o!a Gu+&on ay tumulong sa pagtatatag ng mga aba+ng Iska"t sa

  Pilipinas.

  ). K(!(:

  agsaliksik tungkol sa talambuhay nina:

  1. Au!o!a Gu+&on2. +!onima P+#son

  ). 0!an+is+a 6+y+s-AMuino

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  218/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

  asusuri ang mga &ahilan ng paglaganap ng suliraning pangkauhayan

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  ga

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  219/249

  1. Ipakita ang la!a"an ng mga nasi!ang kabuhayan ng bansa matapos ang $igmaan. Pag-usapan ito.

  2. Ipabasa ang salitang pagpapatatag. Ipabigay ang kahulugan nito.

  ). Ilaha$ ang paksa.. agpabuo ng tanong.

  a. Anu-ano ang mga $ahilan ng paglaganap ng suli!aning pangkabuhayan% b. Paano nakaap+kto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang paglaganap ng suli!aning

   pangkabuhayan%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay iba,t ibang $ahilan ang paglaganap ng suli!aning pangkabuhayang nakaap+kto

  sa pamumuhay ng mga Pilipino.

  2.  Paglalapat :

  Ipasagot ang sit"asyong ito.

  *ung may $umating sa inyong mga suli!anin na may kinalaman sa inyong

  kabuhayan' paano ninyo ito haha!apin%

  $). %(G+(+(I(:

  Ipaga"a ang mga sumusuno$:

  1. agbigay ng tatlong $ahilan ng paglaganap ng suli!aning pangkabuhayan.

  2. agbigay ng $ala"ang +p+kto ng paglaganap ng suli!aning pangkabuhayan sa pamumuhay ng mga Pilipino.

  ). K(!(:

  Ipaga"a ang mga sumusuno$:

  1. Sumulat ng isang talata tungkol sa sumusuno$ na paksa:

  Ang mga Suli!aning Pangkabuhayan at Ep+kto Nito sa Pamumuhay2. aglikom ng kaalaman tungkol sa pa!aang isinaga"a ng pamahalaan upang mapabuti ang

  kabuhayan ng bansa.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  220/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Natutukoy ang mga pa!aang isinasaga"a ng pamahalaan upang mapabuti ang kabuhayanng bansa.

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  ga Pa!aang Isinasaga"a sa Pagpapabuti ng *abuhayan ng ansaSanggunian: EC-PELC (I. C )

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8*agamitan: #how $e %rill &oar'

  Pagpapahalaga: Pagtitimpi

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  Magalitaan tungkol sa mga programa/proyekto ng pamahalaang

  may kinalaman sa kauhayan ng ansa.

  2.  Pagsasanay 

  Ipasulat ang pangalan ng pangulo na naglunsa$ ng mga sumusuno$ na p!og!am o

   pa!a sa kaunla!an ng bansa.a. Nagtatag ng ACC0A b. Nagpaga"a ng mga poso a!t+syano#. Nagpatupa$ng *iIipino+etailersAct

  3.   Balik-aral 

  Paggunita sa nabuong tsa!t sa naka!aang a!alin. agtanongng ilang bagay tungkol$ito.

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Ipakita ang sumusuno$ na mga la!a"an mga in$ust!iyang pantahanan

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  221/249

  mga magsasaka at balikbayan

  mga paa!alang pambayan

  mga ga"aing pantu!ismo

  2. Pag-usapan ang isinasaa$ sa mga la!a"an.). Iugnay ito sa paksang-a!alin.

  . agpabuo ng tanong.8. Anu-ano ang mga pa!aang isinasaga"a ng pamahalaan upang mapabuti ang

  kabuhayan ng bansa%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  Gaayan ang mga ata upang makauo ng paglalahat

  2.  Paglalapat :

  Ipasulat ang sagot.

  Anu-ano ang maaa!i ninyong ga"in upang makatulong sa pagpapabuti ng

  kabuhayan ng inyong pamilya%

  $). %(G+(+(I(:

  Sumulat ng limang pa!aang isinaga"a ng pamahalaan upang mapabuti ang kabuhayan ng

   bansa.

  ). K(!(:

  agbasa ng tungkol sa pataka!ang 3Pilipino una.31. Ipali"anag ang pataka!ang ito.2. Sino si Ca!los P. a!#ia% Ano ang kanyang kinalaman sa pataka!ang ito%

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  222/249

  HEKASI V

  ate: ''''''''''''''''' 

  $. *(I$:

   Napahahalagahan ang pataka!ang 3Pilipino una3

  $$. %(K!(G-(F(*$:

  Ang Pataka!ang 3Pilipino una3

  Sanggunian: EC-PELC (I. C atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  *agamitan: la!a"an ng mga naging pangulo ng Ikatlong 6+publikaPagpapahalaga: Pagtataguyo$ ng sa!iling atin

  $$$. %(M(M(F((:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  %agaalitaan tungkol sa iaQt iang pro&ukto ng ansa

  2.  Pagsasanay 

  Ipakita ang la!a"an ng mga naging pangulo sa Ikatlong 6+publika. Ipabigay angmga pataka!ang kanilang pinai!al sa bansa.

  3.   Balik-aral 

  Anu-ano ang mga pa!aang isinaga"a ng pamahalaan upang mapabuti ang

  kabuhayan ng bansa%

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Ipakita ang la!a"an ni Pangulong Ca!los P. a!#ia. agpabigay ng ilang kaalamantungkol sa kanyang mga naga"a bilang pangulo ng bansa.

  2. Ilaha$ ang paksa - Ang Pataka!ang 3Pilipino una.3

  ). agpabuo ng mga tanong.a. Ano ang pataka!ang 3Pilipino una3% b. Ano ang kahalagahan nito sa kabuhayan ng bansa%,

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  223/249

  . Ipabasa ang batayang aklat.8. Pagtatalakayan at pagbubuo

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  Gaayan ang mga ata upang makauo ng paglalahat.

  2.  Paglalapat :

  Ipasulat ang sagot sa tanong na ito: Nakabuti ba ang pataka!ang 3Pilipino una3 ni Pangulong a!#ia sa pamumuhay

  ng mga Pilipino noon at ngayon% Ipali"anag ang iyong sagot.

  $). %(G+(+(I(:

  Isulat ang S kung sang-ayon ka sa inihahayag sa pangungusap at

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  224/249

  5th

  HEKASI V

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  225/249

  Date: _________________

  I. Layunin

  •  Naiisa-isa ang mga pangyaya!ing nagbigay-#taan sa pagtatak$a ng atasilita!

  II. Paksang-aralin

  ga Pangyaya!i sa Pagtatak$a ng atas ilita!

  Sanggunian: EC-PELC (II. A 1

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  Kagamitan: mga larawan, plaskar&, tsart

  %agpapahalaga:%agiging sensitio sa mga pangyayari sa kapaligiran

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agbalitaan tungkol sa mga pangyaya!i na may kinalaman sa pamamahala ng

   bansa.

  2.  Pagsasanay 

  Ipabasa ang sumusuno$ na ka"ikaan. Ipapali"anag ang mga ito.

  3Ang palagiang pagpapaunla$ ng ka!ani"ang tao ang $apat maging layunin ng pamahalaan.3

  3.   Balik-aral 

  agpabigay ng mga kons+ptong natutuhan sa mga naka!aang a!alin.

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Ipakita ang salitang Batas-Militar na nasa plaska!$. agpabigay ng ilang mga

  kaalaman tungkol $ito.2. Ipakita ang la!a"an ni Pangulong 0+!$inan$ a!#os. Iugnay ito sa a!aling tatalakayin.

  ). Ipabuo ang suli!anin.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  226/249

  Anu-ano ang mga pangyaya!ing nagbigay-$aan sa' pagtatak$a ng atas ilita!%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay iba,t ibang pangyaya!ing naganap sa bansa na nagbigay-$aan sa pag$+$+kla!ang atas-ilita!.

  2.  Paglalapat :

  Ano ang +p+kto ng mga !ally at $+monst!asyon sa pamumuhay ng mga Pilipino%

  IV. Pagtataya

  Isulat ang B kung ang sumusuno$ na pangyaya!i ay may kinalaman sa pagtatak$a ng

  atas-ilita! at 9B kung hin$i.

   KKKKKK 1. Pag$ami ng hanapbuhay. KKKKKK 2. Pagkaka!oon ng mga p!iba$ong hukbo.

   KKKKKK ). Palaging may $+monst!asyon sa kaly+.

   KKKKKK . Pag$ami ng mga komunista.

   KKKKKK 8. Tahimik na pagpapahayag ng $am$amin.

  V. Kasun!uan

  Anu-ano ang naging !+aksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa pa!aan ng pamamahala sa bansa%

  Sumangguni sa mga batayang aklat sa 4E*ASI.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  227/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin

  1.  Nailala!a"an ang naging !+aksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa pa!aan ng pamamahala sa

   bansa

  1.  Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito

  II. Paksang-aralin

  6+aksyon ng mga Pilipino

  Sanggunian: EC-PELC (II. A 2 at 2.1

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  Kagamitan: time line, mga plaskar&

  %agpapahalaga:%agsuno& sa ipinatupa& na mga tuntunin/atas

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agpalitan ng mga kaalaman tungkol sa mga batas sa pamamahalang pinaii!al sa

  kasalukuyan.

  2.  Pagsasanay 

  uuin ang sumusuno$ na tim+ lin+ sa pamamagitan ng pagsulat ng titik ng ba"at pangulo

  sa taon ng simula ng kanilang panunungkulan.

  15> 16> 1=> 1H> 1J> 1> 2>>>

  a. ;lpi&io Nuirino e. 0orazon (9uino

  . Famon Magsaysay 8. Ai&el Famos

  c. Manuel FoLas g. Eoseph ;stra&a

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  228/249

  &. Aer&inan& Marcos h. ios&a&o Macapagal

  3.   Balik-aral 

  Ipaisa-isa ang mga pangyaya!ing nagbigay-$aan sa pagtatak$a ng atas ilita!.

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Ipakilos sa mga bata ang sumusuno$ na mga !+aksyon ng mga tao.natakot nagalit nainis

  nagulat natu"a nanlaban

  2. Iugnay ang mga !+aksyong ito sa paksang.a!alin.

  ). Ipabuo ang suli!anin.

  . Anu-ano ang naging !+aksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa pa!aan ng pamamahala sa

   bansa%

  8. Anu-ano ang mga batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  Gaayan ang mga ata sa paguuo ng paglalahat.

  2.  Paglalapat :

   Nakatutulong ba ang pagpapai!al ng #u!;+" hou! sa mga ba!angay sa kasalukuyan%

  Ipali"anag ang sagot.

  IV. Pagtataya

  Isulat ang T kung ang ipinahahayag sa pangungusap ay tama at M kung mali.

   KKK 1. Tu"a at pangamba ang na!am$aman ng mga mamamayan sa bansa.

   KKK 2. Nagtatag ng mga p!iJat+ a!mi+s ang mga pulitiko.

   KKK ). Ipinagba"al ng pamahalaan ang pag$a!aos ng mga $+monst!asyon' !ali at "+lga.

   KKK . Nauukol sa p!og!ama sa !+po!ma sa lupa ang nilalaman ng atas Pampanguluhan Ig. 1.

   KKK 8. Natu"a ang mga mamamayan $ahil naba"asan nang malaki ang kati"alian ng mga

  tauhan sa iba,t ibang tanggapan ng pamahalaan.

  V. Kasun!uan

  Basahin ang tungkol sa mga suliraning pangkauhayan sa panahon ng Batas-

  Militar. Gawin ang mga sumusuno&:

  1. $tala ang mga suliraning/programang panlipunan sa panahong ito.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  229/249

  2. $paliwanag ang mga paraang isinagawa ng pamahalaan sa paglutas ng mga

  suliranin.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  230/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin

  1. Natatalakay ang ilang suli!aning/p!og!amang panlipunan sa panahong ito

  2. Naipalili"anag ang pa!aangisinaga"a ng pamahalaan upang mapangalagaan ang

  kaligtasan ng bansa

  II. Paksang-aralin

  ga Suli!aning/P!og!amang Panlipunan sa Panahon ng atas-ilita!

  Sanggunian: EC-PELC (II. lat 2

  atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  Kagamitan: mga larawan, tsart

  %agpapahalaga:%agiging mapamaraan

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agpatanghal ng $!ama ukol sa mga balitang may kinalaman sa suli!aning

   panlipunan sa kasalukuyan.

  2.  Pagsasanay 

  Isulat ang B kung ang pangyaya!i ay may kinalaman sa pagbibigay-$aan sa

  atas-ilita! at A 9 B kung "ala.

  a. Lumubha ang paghihikahos ng mahihi!ap.

   b. Lumaganap ang k!im+n.#. Tahimik at maayos ang kapaligi!an.

  3.   Balik-aral 

  Ipasagot ang sumusuno$ na mga tanong.

  a. Anu-ano ang naging !+aksyon ng mga Pilipino sa pagbabago sa pa!aan ng

   pamamahala sa bansa%

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  231/249

   b. agbigay ng ilang mga tuntunin/batas na pinai!al sa panahon ng atas-ilita!

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Ipakita sa t+l+sin+ ang sumusuno$ na mga la!a"an.

  mga pook isk"at+! malaking populasyonmga !+b+l$+ p!og!ama sa lupa

  2. Ipasu!i ang mga la!a"an at hingan sila ng pali"anag ukol $ito.). Ipabigay ang kahulugan ng suli!aning panlipunan.). Ipabuo ang mga suli!anin.

  a. Anu-ano ang mga suli!anin at p!og!amang panlipunan sa panahon ng atas-

  ilita!% b. Anu-ano ang mga pa!aang isinaga"a ng pamahalaan upang mapangalagaan ang

  kaligtasan ng bansa%

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay mga suli!aning panlipunan sa panahong ito na sinikap ng pamahalaan naihanap ng kalutasan sa pamamagitan ng paglulunsa$ ng iba,t ibang p!og!ama.

  2.  Paglalapat :

  agpabigay ng ilang mga suli!aning panlipunan sa kasalukuyan.Ipatalakay ang mga p!og!am a ng pamahalaan pa!a sa kalutasan ng mga ito.

  IV. Pagtataya

  Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap at DT kung $i-tama.

   KKKKK 1. Inilunsa$ ang LISS bilang p!og!amang pabahay ng pamahalaan pa!a sa mga pamilyang mabababa ang s"+l$o.

   KKKKK 2. Tumutulong sa kaayusan ng pamahalaan ang NPA o N+" P+opl+,s A!my. KKKKK ). Nag$u$ulot ng iba,t ibang sakit ang masisikip at ma!u!uming paligi$ sa mga

   pook-isk"at+!. KKKKK . ay mabuti at $i-mabuting +p+kto sa mga mamamayan ang ibang p!og!ama at

   p!oy+kto ng pamahalaan. KKKKK 8. alaking tulong sa mga magsasakang "alang sa!iling lupa ang !+po!ma.sa lupa.

  V. Kasun!uan

  umuhit ng mga la!a"ang may kinalaman sa kalagayang panlipunan. Ipali"anag angiyong la!a"an.

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  232/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin

  1. Natutukoy ang mga pagbabago sa Saligang-atas ng 1>)2. Nahihinuha ang magiging +p+kto ng pagga"a$ ng higit na kapangya!ihan sa pangulo

  ). Naipalili"anag ang naging !+aksyon ng mga Pilipino sa atas-ilita!. Nasasabi ang mabuti at $i-mabuting pataka!an ng atas-ilita!

  II. Paksang-aralin

  6+aksyon ng mga Pilipino sa Pataka!an ng atas-ilita!

  Sanggunian: EC-PELC (II. C 1-atayang Aklat sa 4E*ASI 8

  Kagamitan: mgaplaskar&, !aligang-Batas

  %agpapahalaga:%akikiisa at pakikilahok nang masigla sa mga gawain

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  233/249

  III.Pamamaraan:

  A. Panimulang Gawain:

  1.  Balitaan

  agbalitaan tungkol sa paksang may kinalaman sa a!alin.

  2.  Pagsasanay 

  agpabigay ng pali"anag tungkol sa mga sumusuno$:%agaago sa pamamahala mga atas at tuntunin

  %rogramang panlipunan pagtatak&a ng Batas-Militar

  3.   Balik-aral 

  Anu-ano ang p!og!ama ng pamahalaan sa paglutas ng mga suli!aning panlipunanat pangkabuhayan%

  B. Panlinang na Gawain:

  1. agbigay ng isang isyu sa klas+. 4ingan ng !+aksyon ang mga bata tungkol $ito.2. Ipakita ang salitang Saligang-atas ng Pilipino.

  ). Iugnay ang mga ito sa paksang-a!alin.. Ilaha$ ang apat na paksang tatalakayin.8. Pangkatin ang mga bata sa apat. agpalabunutan sa kanilang magiging paksa.

  Pangkat I - ga Pagbabago sa Saligang - atas ng 1>)

  Pangkat II - Ep+kto ng Pagga"a$ ng 4igit na *apangya!ihan sa Pangulo

  Pangkat III - 6+aksyon ng mga Pilipino sa atas-ilita! 

  Pangkat I( - abuti at na may kinalaman sasumusuno$:

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  234/249

  +ri ng Pama,alaan Pinun% ng Bansa Sangay ng

  Pama,alaan

  IV. Pagtataya

  Isa-isahin ang mga sumusuno$:A. ga pagbabago sa Saligang-atas ng 1>).. Ep+kto ng pagga"a$ ng higit na kapangya!ihan sa panguloC. 6+aksyon ng mga Pilipino sa atas ilita! 

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  235/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin

  • asasai ang &ahilan ng pagagsak ng ekonomiya noong 1J3

  II. Paksang-aralin

  ga

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  236/249

  3. hininging pagaago

  3.   Balik-aral 

  Anu-ano ang mabuti at $i-mabuting pataka!an ng atas-ilita!%

  B. Panlinang na Gawain:

  1. Ipala!a"an ang kapangya!ihan ng pangulo sa agong 6+publika.

  2. Pag-usapan ang mga la!a"ang nagpapakita ng mga $ahilan ng pagbagsak ng +konomiya

  noong 1H).

  ). Iugnay ito sa paksang-a!alin.

  . Ipabuo ang suli!anin.

  Anu-ano ang mga $ahilan ng pagbagsak ng +konomiya noong 1H)%8. Pabuksan ang batayang aklat upang makalikom ng mga $atos.

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  ay iba,t ibang $ahilan ang pagbagsak ng +konomiya ng Pilipinas noong 1H).

  2.  Paglalapat :

  Paano nakaap+kto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang pagbagsak ng +konomiya noong 1H)%

  IV. Pagtataya

  Isulat ang D kung ang pangungusap ay nagsasabi ng $ahilan ng pagbagsak ng +konomiya at DD

  kung $i $ahilan. KKKKK 1. Luma"ak ang kapangya!ihan ng pangulo.

   KKKKK 2. umaba ang halaga ng piso.

   KKKKK ). a!ami ang na"alan ng hanapbuhay.

   KKKKK . uminha"a ang pamumuhay sa ba!angay.

   KKKKK 8. Iginalang ang ka!apatang pantao.

  V. Kasun!uan

  Sagutin

  Anu-anong mga p!og!amang pangkabuhayan ang isinaga"a ng pamahalaan upang maiangat ang

  kabuhayan ng mga mamamayan%

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  237/249

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  238/249

  ). Ipabuo ang suli!anin.

  Anu-ano ang mga p!og!amang pangkabuhayang inilunsa$ ng pamahalaan% .

  . Pabuksan ang batayang aklat upang makalikom ng mga $atos.

  8. Pabigyang kat"i!an ang naging !+aksyon ng mga Pilipino sa mga pataka!an ng

   pamahalaan.

  . Pangwakas na Gawain:

  1.   Paglalahat :

  May iaQt iang programang pangkauhayan ang inilunsa& ng

  pamahalaan na nagkaroon ng epekto sa pamumuhay ng tao.

  2.  Paglalapat :

  agpabigay ng mga !+aksyon tungkol sa mga isyu na may kinalaman sa kabuhayan

  ng bansa.

  IV. Pagtataya

  Isulat ang T kung ang inihahayag ng pangungusap ay tama at kung mali.

   KKKKK 1. Ang *ilusang *abuhayan at *aunla!an ***B ay inilunsa$ upang bigyan ngkasanayan sa pamumuhunan ang mga tao.

   KKKKK 2. Ang p!oy+ktong 3Sa!iling Sikap3 ay isinaga"a upang malinang sa ba"at mag-anak

  ang pag-asa sa kanilang sa!iling kakayahan.

   KKKKK ). Ang p!oy+ktong 3iyayang

 • 8/16/2019 GR-5 hekasi

  239/249

  HEKASI V

  Date: _________________

  I. Layunin

  •  Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa panahong ito.

  II. Paksang-aralin

  ahaging inagampanan ng *ababaihan sa Panahong Ito