Egipte i Síria_Guia lectura_Xerrada

Download Egipte i Síria_Guia lectura_Xerrada

Post on 08-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guia de lectura que acompanya la xerrada

TRANSCRIPT

 • QupassaaEgipteiSria?

  Xerradaacrrecde:

  MarcAlmodvar,periodistaTxellBragulat,membredeSODEPAU

 • Aviatfartresanysde lesrevoltesquevansacsejarelspoblesdelMagribielMashreq,onlapoblaciesvanaixecarcontraelsrgimsdictatorials i corruptes que els governaven per a exigir llibertat,democrcia imajordesenvolupamenteconmic.Els resultats,hanestat desiguals en els diferents pasos, per sembla que shaginenquistataEgipteiSria.A Egipte, desprs de la lluita del poble egipci simbolitzat amb laresistncia a la Plaa Tahrir, i que va fer caure el dictador HosniMubarak,uneseleccionsdemocrtiquesvadonarelgovernalpartitdelsGermansMusulmans.ElviratgedespticirepressiudelgoverndeMursi, iel incomplimentde lespromeseselectorals iunanovaonada de revoltes populars desembocaren en una deposici deMursiforadaperlacpulamilitardelexrcitegipci.ASria, lesprotestesde lapoblacicontraelgoverndeBasharalAsadhananatderivantenunacruentaguerracivilonjaescomptenms de 100.000 morts i ms de 2 milions de desplaats. En elrerefons daquesta guerra shi entreveuen els interessosgeoestratgicsquehihaalazona,iquelacomunitatinternacionalposaperdavantdelpatimentdelapoblaci.Enelsdarrersmesoselsmitjansdecomunicacihananatplensdenotcies, per no sempre per aclarirnos el que est passant enaquestspasos.MarcAlmodvar,periodistaqueharesiditaEgipte,iTxellBragulat,membredeSODEPAU,ensaportaranunamicadellumsobrelasituaci.

 • MarcAlmodvarsperiodista icoordinadordelblocEgiptererelabarricada (egiptebarricada.blogspot.com), aix com collaboradorhabitual del setmanari La Directa. Des de fa anys segueix elsmoviments poltics i socials de protesta a Egipte, especialmentvinculatsa lesmobilitzacionsobreres iantirepressives.Autordelsdocumentals Erhal VstenDiari de laPlaa Tahrir, iDones quevalenper100homes,sobrelesmobilitzacionsobreresaEgipteideBCNThematicPark,sobreelsefectesdelturismemassiualaciutatcomtal. Recentment ha publicat el llibre Egipte rere la barricada:RevoluciicontrarevolucimsenlldeTahrir,aleditorialVirus.TxellBragulatsactivista imembredeSODEPAU,organitzacidesolidaritat internacional amb gaireb 20 anys dexperincia icompromsteixintcomplicitatsiconstruintpontsentrelessocietatsduna riba i laltra del Mediterrani amb una clara vocaci detransformaci social. Directora de la Mostra de Cinema rab iMediterrani de Catalunya que pretn mitjanant la cultura ilexpressiartstica contribuira canviar la imatge ielsestereotipssobreelmnrabimediterrani.

  Gener2014

 • LLIBRES

  ALMODVAR,MarcEgiptererelabarricada:RevoluciicontrarevolucimsenlldeTahrirBarcelona:Virus,2013Signatura323.2(62)AlmLVAREZOSSORIO,Ignacio...[etal.]Informesobrelasrevueltasrabes:Tnez,Egipto,Yemen,Bahrin,LibiaySiriaGuadarrama:EdicionesdelOrienteydelMediterrneo,2011Signatura323.2(61)InfAMIN,SamirPrimaverarabe?:elmundorabeenlalargaduracinBarcelona:ElViejoTopo,2011Signatura323.1(56.9)AmiBASSETS,LlusElaodelarevolucin:cmolosrabesestnderrocandoasustiranosMadrid:Taurus,2012Signatura323.2(61)BasBENJELLOUN,TaharLaPrimaverarabe:eldespertardeladignidadMadrid:Alianza,2011Signatura323.2(61)Ben

 • IZQUIERDOBRICHS,Ferran(Ed.)ElIslampolticoenelMediterrneo:radiografadeunaevolucinBarcelona:CIDOB,2013.Signatura9(=927)IslMAJDOUBI,ElHoussineRevolucinporladignidadenelmundorabe:delaindignacinalrenacimientoBarcelona:Icaria,2012Signatura323.2(61)MajPOMMIER,SophieEgipto:lascadenasdePrometeoBarcelona:Bellaterra,2009Signatura327(62)PomSANDIUMENGE,LaliGuerrillersdelteclat:larevoltadelsbloguersrabsdesdedinsBarcelona:LaMagrana,2012Signatura323.2(=927)San

  AUDIOVISUALSTahrir2011:comesgestaunarevoluci?documentaldeTamerEzzat,AytenAminiAmrSalamaBarcelona:Parallel40,2012SignaturaDVD9(62)TahVete:diariodelaPlazaTahrirdocumentaldeMarcAlmodovarIrua:Eguzki,2011SignaturaDVD9(62)Alm

 • BBIIBBLLIIOOTTEECCAATTRRIINNIITTAATTVVEELLLLAAGalcia,1608033Barcelona

  936762968

  b.barcelona.tv@diba.catwww.bcn.cat/bibtrinitatvella

  HHOORRAARRII::

  Matins:dimarts,dimecres,dijousidissabtesde10a14h.Tardes:dedillunsadivendresde16a20.30h.

  TTRROOBBAANNSSAALLFFAACCEEBBOOOOKK

  Laculturaalteuabastambwww.mesbiblioteques.com