dimenzionisanje preseka prema teoriji granicnih stanja

of 54 /54
1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA ESPB: 6 Semestar: V Prof. dr Snežana Marinković Doc.dr Ivan Ignjatović DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti -

Author: dragana-nadaski

Post on 13-Dec-2015

46 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Betonske konstrukcije, GFBG

TRANSCRIPT

 • 1TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

  ESPB: 6Semestar: V

  Prof. dr Sneana Marinkovi

  Doc.dr Ivan Ignjatovi

  DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANINIH STANJA- Granina stanja nosivosti -

 • 1. Centrino pritisnuti elementi2. Centrino zategnuti elementi3. Mali ekscentricitet - Ekscentrino zategnuti

  elementi4. Elementi optereeni momentima savijanja5. Ekscentrino optereeni elementi veliki

  ekscentricitet6. T preseci7. Mali ekscentricitet Ekscentrino pritisnuti

  elementi. Dijagrami interakcije8. Elementi optereeni transverzalnim silama9. Elementi optereeni momentima torzije

  2

 • 1. Centrino pritisnuti elementi Elementi kod kojih sila deluje u teitu poprenog preseka ili sa

  ekscentrinou e l/300 Prilikom delovanja sile pritiska => bona deformacija Poveanje krivine => dalje poveanje momenta

  3

  Nastupa jedan od dva sluaja:

  1) Ostvaruje se ravnotea spoljanjih i unutranjih sila

  2) Ne ostvaruje se ravnotea spoljanjih i unutranjih sila; dalje poveanje krivine i momenta => lom elementa

 • 1. Centrino pritisnuti elementi4

 • 1. Centrino pritisnuti elementi 25 Granino stanje nosivosti se dostie pri b = a = 2 Uslov ravnotee spoljanje granine sile Nu i unutranjih sila pritiska u

  betonu i armaturi:

  - mehaniki koeficijent armiranja ukupnomarmaturom u preseku

  - geometrijski koeficijent armiranja

  5

  Nu

  2

  eb []

  3.5

  sb

  2.0

  fB

 • 1. Centrino pritisnuti elementi 25

  Ako je poznata granina sila loma, Nu:

  Nu = uiNi ; npr. ako deluje Sg i Sp:

  Nu = 1.9Ng + 2.1Np Dimenzije preseka se odreuju usvajajui:

  MB (fb), (v), min=0.6%

  => b, d, Aa

  min=0.6% vai za iskorienu nosivost betonskog preseka (b =fb);ako je b < fb moe se usvojiti min=0.3%

  6

 • Prenik uzengija fu f/3 (6-10 mm), f - prenik podune armature Razmak uzengija mora biti u sledeim granicama:

  b

 • U stubovima sa vie od etiri podune ipke, dodaju se posebne uzengije

  Ako je procenat armiranja visok armatura se moe grupisati u uglovima stuba sa najvie do 5 ipki

  1. Centrino pritisnuti elementi 25

 • 2. Centrino zategnuti elementi Celokupnu silu zatezanja prihvata armatura Beton ima svrhu zatite armature od korozije i poara Dimenzije ovakvih elemenata se odreuju samo iz uslova da se pravilno

  smesti armatura Armatura se rasporeuje simetrino unutar preseka, sa minimalnim

  horizontalnim razmakom od 5cm

  10

 • 3. Ekscentrino zategnuti elementi Kada ekscenrina sila Z deluje izmeu armatura u preseku, presek se rauna

  po malom ekscentricitetu

  11

  Zau1

  MuZu

  y b2

  ea1 = 10

  y b1

  b

  Aa1

  ea2

  Gb

  "1"

  "2"

  Aa2 Zau2

  y a1

  y a2

  a 2a 1

  e

  d

  2a1a

  2a

  v

  u1a yy

  eyZA++

  s

  =

  2a1a

  1a

  v

  u2a yy

  eyZA+-

  s

  =

  v

  uaaa

  ZAAAs

  =+= 21

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanjaPodsetnik:

  Naponska stanja Ia i Ib karakterie odsustvo prslina u betonu pa je ceo betonski presek aktivan

  Faza IIa - Prekoraenjem vrstoe pri zatezanju betona dolazi do pojave prslina, a napon pritiska u betonu odstupa neznatno od pravolinijske raspodele.

  Faza IIb - Poveanjem optereenja prsline dolaze do neutralne linije, a dijagram pritiska u betonu se znatno krivi

  12

 • eksploatacija

  neposrednopred lom

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Proraun se zasniva na fazi IIb

  Uslov ravnotee momenata: Spoljanjie sile: granini moment Spreg unutranjih sila: sila pritiska u betonu, Dbu, sila zatezanja u armaturi, Zau Uslov ravnotee normalnih sila: Sila pritiska u betonu, Dbu, sila zatezanja u armaturi, Zau

  20

  Mu

  b

  Aa

  x=s

  h

  Zau

  Dbu

  z=z

  hh

  xa

  Gb

  hda

  ea 10

  eb 3.5 sb fB

  h - x

 • Mu

  b

  Aa

  x=s

  h

  Zau

  Dbu

  z=z

  hh

  xa

  Gb

  hda

  ea 10

  eb 3.5 sb fB

  h - x

  Ako je pritisnuta povrina betona oblika pravougaonika onda imamo sluaj istog savijanja pravougaonog preseka!

  4. Elementi optereeni momentima savijanja21

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Zavisno od dilatacija u betonu i armaturi, postoje tri vrste loma:1. Lom po betonu, kada je b = 3.5; 0 a
 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Zavisno od dilatacija u betonu i armaturi, postoje tri vrste loma:

  2. Lom po armaturi, kada je 0 b

 • Uslov ravnotee normalnih sila:

  Uslov ravnotee momenata oko teita zategnute armature:

  Kompatibilnost dilatacija => Statika visina? Koliina zategnute armature?

  4. Elementi optereeni momentima savijanja24

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja

  b koeficijent punoe naponskog dijagrama:

  Koeficijent armiranja:

  Mehaniki koeficijent armiranja:

  25

  eb []

  3.5

  sb

  2.0

  fB

  eb []

  3.5

  sb

  2.0

  fB

  eb []

  sb

  2.0

  fB

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Uslov ravnotee momenata oko teita zategnute armature:

  Nakon integracije i sreivanja izraza:

  26

  Mu

  b

  Aa

  x=s

  h

  Zau

  Dbuz=

  zh

  hx

  a

  Gb

  hda

  ea 10

  eb 3.5 sb fB

  h - x

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Krak unutranjih sila:

  Bezdimenzionalni koeficijent kraka unutranjih sila:

  Bezdimenzionalni koeficijent k:

  27

  Mu

  b

  Aax=

  sh

  Zau

  Dbu

  z=z

  hh

  x

  a

  Gb

  hda

  ea 10

  eb 3.5 sb fB

  h - x

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:I. Slobodno dimenzionisanje

  1. Mi (i = g, p, ) POZNATO2. (GA, RA), MB, b (25-50 cm) USVAJA SE3. Dilatacije u betonu i armaturi, b i a - USVAJAJU SE

  Barem jedna od dilatacija mora dostii graninu vrednost!b = 3.5; 3 a

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:I. Slobodno dimenzionisanje

  3. Dilatacije u betonu i armaturi, b i a - USVAJAJU SEOd izbora dilatacija zavisi visina preseka d!Od odnosa dilatacija zavisi visina pritisnute zone xVee x => vee Dbu => vee Zau (iz uslova ravnotee normalnih sila)=> to su sile u spregu vee potreban je manji krak da bi spreg bio jednak Mu!=> manji krak sila z => manja visina preseka d!

  29

  ...Kako?

  b

  x=s

  h

  z=z

  hh

  xa

  hda

  ea 10

  eb = 3.5 sb = fB

  h - x

  Aa Zau

  Dbu

  Gb

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:I. Slobodno dimenzionisanje

  3. Dilatacije u betonu i armaturi, b i a - USVAJAJU SEUsvajanje b =3.5 (lom po betonu) => najmanje d, ali krti lom!Optimalno b =3.5; 7 a

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:I. Slobodno dimenzionisanje

  6. Statika visina h ODREUJE SE IZ IZRAZA

  7. Potrebna povrina armature ODREUJE SE IZ IZRAZA

  8. Usvaja se prenik i broj ipki armature i armatura se rasporeuje u presekuVoditi rauna o razmacima ipki i debljini zatitnog sloja!Proraun teita armature (a) => visina preseka d = h+a

  31

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:II. Vezano dimenzionisanje

  1. Mi (i = g, p, ), b, d POZNATO2. (GA, RA), MB USVAJA SE3. Granini momenat savijanja ODREUJE SE IZ IZRAZA

  (koeficijenti sigurnosti se raunaju pretpostavljajui a 3)4. Teite armature, a USVAJA SE (a0.1d) => h = d-a

  5. Koeficijent k ODREUJE SE IZ IZRAZA

  (provera da li je a 3)6. Potrebna povrina armature ODREUJE SE IZ IZRAZA7. Usvaja se prenik i broj ipki armature i armatura se rasporeuje u preseku

  Voditi rauna o razmacima ipki i debljini zatitnog sloja!Proraun teita armature (a) => kontrola u odnosu na pretpostavljeno a

  32

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:II. Vezano dimenzionisanje

  ta ako je a a maloVeliko x => veliko Dbu => potrebna velika sila Zau=> zbog malog a potrebna je velika povrina armature Aa!S obzirom da je a

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:II. Vezano dimenzionisanje

  ta ako je a dvostruko armiranje=> Raunsko odreivanje armature u pritisnutoj zoniMbu moment koji moe da prihvati jednostruko armiran presek uz a =3; b =3.5

  k* je vrednost pri a =3; b =3.5Razliku momenata Mu prihvata spreg Dau i Zau

  Pretpostavlja se:

  34

  b

  x=s

  h

  Zau

  a

  Gbhd

  a

  ea1 = 3

  eb = 3.5

  h - x

  Aa1

  Aa2 ea2

  h-a 2

  a 2 Dau

  *

  Aa1

  Mu

 • 4. Elementi optereeni momentima savijanja Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:II. Vezano dimenzionisanje

  Preporuka:

  35

  b

  x=s

  h

  Zau

  a

  Gbhd

  a

  ea1 = 3

  eb = 3.5

  h - x

  Aa1

  Aa2 ea2

  h-a 2

  a 2 Dau

  *

  Aa1

  Mu

 • 5. Ekscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitet (sloeno savijanje)

  Preseci optereeni ekscentrinom normalnom silom (N ili Z) Napadna taka sile je u osi simetrije preseka Neutralna linija se nalazi u poprenom preseku

  36

  y b2

  y b1

  Nu

  e

  b

  Aa1

  Gb

  ha 1

  Aa2

  d

  Nu

  Mu

  b

  x=s

  h

  Zau

  Dbu

  z=z

  hh

  xa 1

  Nu

  y b2

  hda 1

  y b1

  ea1 10

  eb 3.5

  ea2a2

  x-a 2

  h - a

  2

  sb fB

  h - x

  Dau

  Aa1

  Gb

  Aa2

 • 5. Ekscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitet (sloeno savijanje)

  Statiki uticaja: Ni, Mi = Nie Granini uticaji: Uslovi ravnotee normalnih sila:

  Uslovi ravnotee momenata savijanja u odnosu na teite zategnute armature

  NAPOMENA:Znak uz normalnu siluje plus u sluaju norm.sile pritiska, a minus u sluaju norm. sile zatezanja

  37

  Mu

  bx=

  sh

  Zau

  Dbu

  z=z

  hh

  xa 1

  Nu

  y b2

  hda 1

  y b1

  ea1 10

  eb 3.5

  ea2a2

  x-a 2

  h - a

  2

  sb fB

  h - x

  Dau

  Aa1

  Gb

  Aa2

 • 5. Ekscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitet (sloeno savijanje)

  Dolazi se do izraza analognih onima za presek optereen na isto savijanje!

  Umesto Mu u izrazima figurie MauMau = Mu + Nu(d/2 a1)Mau = Mu - Zu(d/2 a1)

  Mogue je koristiti iste tablice za dimenzionisanje! U izrazu za armaturu dodaje se lan (-Nu / v ),

  odnosno (+Zu / v ) Slobodno i vezano dimenzionisanje

  38

 • 5. Ekscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitet (sloeno savijanje)

  Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:I. Slobodno dimenzionisanje

  => d nepoznato => iterativan postupak!U prvom koraku pretp. Mau = Mu

  Drugi korak:

  Kada se postigne dovoljna tanost (dIIdI1cm)NAPOMENA: Znak uz normalnu silu je minus u sluaju norm. sile pritiska, a plus u sluaju norm. sile zatezanja

  39

 • 5. Ekscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitet (sloeno savijanje)

  Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:II. Vezano dimenzionisanje

  POZNATO:

  USVAJA SE:

  40

 • 5. Ekscentrino optereeni elementi veliki ekscentricitet (sloeno savijanje)

  Dimenzionisanje preseka za poznati granini moment savijanja:II. Vezano dimenzionisanje

  Ako je a dvostruko armiranje=> Raunsko odreivanje armature u pritisnutoj zoniMabu moment koji moe da prihvati jednostruko armiran presek uz a =3; b =3.5

  41

 • 6. T presekPodsetnik: Nosa T poprenog preseka ini armiranobetonska greda (rebro), koja je u

  svom pritisnutom delu monolitno vezana sa ploom

  42

 • 6. T presekPodsetnik: Normalne napone pritiska prihvataju rebro i sadejstvujui deo ploe na irini

  koja se naziva sadejstvujua aktivna irine ploe b

  43

 • 6. T presekPodsetnik: Aktivna irina ploe na kojoj se vri osrednjavanje napona b je

  odreena pravilnikom BAB 87 kao:

  Za sluaj nesimetrinog T preseka aktivna irina se uzima kao:

  44

 • 6. T presek Ako je neutralna linija u rebru i B 5b=> zanemaruju se normalni naponi pritiska u rebru (mala greka)Pretpostavlja se da sila pritiska Dbpu deluje u srednjoj ravni ploeOdn. u ploi je konstantan napon pritiska bs kome odgovara dilatacija bsVelika pritisnuta povrina => b0.5-1.5 => a=10 (lom po armaturi)

  45

  b

  Aa Zau

  Dbu

  z=z

  hh

  x

  a

  Gb

  ea = 10

  eb 3.5 sb fB

  h

  d

  a

  d p x ebs

  d p/2

  x 0

  Zau

  Dbpu

  sbs

  d p/2

  z=h-

  d p/2

  B 5b

 • 6. T presekI. Slobodno dimenzionisanje:

  Ako se bs usvoji => (0.3fb bs 0.75fb)

  Provera:x0dp/2 ?

  Ako jeste=> T presek!

  46

  b ea = 10

  eb 3.5

  hda

  d p x ebs dp/2

  x 0

  sbs

  d p/2

  z=h-

  d p/2

  Zau

  Dbpu

  Aa

  Gb

  B 5b

 • 6. T presekI. Slobodno dimenzionisanje:

  Provera:

  47

  b ea = 10

  eb 3.5

  hda

  d p x ebs dp/2

  x 0

  sbs

  d p/2

  z=h-

  d p/2

  Zau

  Dbpu

  Aa

  Gb

  B 5b

 • 6. T presekII. Vezano dimenzionisanje POZNATO:

  USVAJA SE: RDB =>

  Ako je x0dp/2 onda je T presek

  48

 • 6. T presekII. Vezano dimenzionisanje Praktiniji pristup: pretpostaviti neutralnu liniju u ploi! Dimenzionie se pravougaoni presek Bxd

  Preko koeficijenta s se odreuje poloaj neutralne linije: x=shdp? Ako jeste, presek je pravougaoni Bxd U svakom sluaju mora se obezbediti minimalna koliina armature!

  (u odnosu na irinu rebra b!)

  Za GA min=0.25%; RA min=0.20%

  49

 • 7. Mali ekscentricitet Ekscentrino pritisnuti elementi. Dijagrami interakcije. Sluaj naprezanja karakteristian za stubove Ekscentricitet normalne sile je mali, ceo presek je pritisnut; simetrino armiranje! Granine dilatacije se kreu od b1=0 i b2=3.5 do b1=b2=2

  50

  b

  Aa1

  Gb

  y b2

  hda 1

  y b1

  Aa2Nu

  e Nu

  eb sb = fB

  x

  3 7 d

  Dbu

  Dau2

  Dau1

  b

  y b2

  hda 1

  y b1

  e

  eb = 2 sb = fB

  Dbu

  Dau2

  Dau1Aa1

  Gb

  Aa2NuNu

 • Konstruisanje: usvojen oblik i dimenzije preseka, raspored i koliina armature, mehanike karakteristike betona i elika, stanje graninih dilatacija u preseku

  Ispisivanje uslova ravnotee => Mu, Nu Najee u bezdimenzionalnom obliku:

  Posebni dijagrami za razliite odnose a/di razliite mehanike karakteristike betona i elika

  7. Mali ekscentricitet Ekscentrino pritisnuti elementi. Dijagrami interakcije.

  51

 • 52

  a a' dc e

  g

  f

  h

  ZATEZANJE

  b

  PRITISAK

  C

  eb2 ea2

  ea1 eb1

  2 3.5

  3.523 ev 010

  a

  b

  c

 • 53

  d e

  g

  f

  h

  ZATEZANJE PRITISAK

  C

  eb2 ea2

  ea1 eb1

  2 3.5

  3.523 ev 0

  df

  h

 • 7. Mali ekscentricitet Ekscentrino pritisnuti elementi. Dijagrami interakcije.

  54