08 - dimenzionisanje prostorija, str.28-29stanovanje.yolasite.com/resources/canak mihailo -...

of 19 /19
ARD review 24/2002 ARD review 24/2002 ARD review 24/2002 ARD review 24/2002 DIMENZIONISANJE PROSTORA I PROSTORIJA U STANU (1) Dr. Mihailo ^anak, d.i.a, Dr. Mihailo ^anak, d.i.a, Dr. Mihailo ^anak, d.i.a, Dr. Mihailo ^anak, d.i.a, Nau~ni savetnik Nau~ni savetnik Nau~ni savetnik Nau~ni savetnik Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02 Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02 Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02 Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02 Uvod U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru predmeta “Elementi arhitektonskog projek predmeta “Elementi arhitektonskog projek predmeta “Elementi arhitektonskog projek predmeta “Elementi arhitektonskog projek- tovanja tovanja tovanja tovanja” dali smo prikaz ljudskih potreba i ” dali smo prikaz ljudskih potreba i ” dali smo prikaz ljudskih potreba i ” dali smo prikaz ljudskih potreba i stambenih funkcija, a sada, sa velikim stambenih funkcija, a sada, sa velikim stambenih funkcija, a sada, sa velikim stambenih funkcija, a sada, sa velikim zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem uslova za dimenzionisanje prostora i prosto uslova za dimenzionisanje prostora i prosto uslova za dimenzionisanje prostora i prosto uslova za dimenzionisanje prostora i prosto- rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu da na dimenzionisanje unutra{njih prostora da na dimenzionisanje unutra{njih prostora da na dimenzionisanje unutra{njih prostora da na dimenzionisanje unutra{njih prostora uti~e uti~e uti~e uti~e veliki broj faktora, kako objektivnih veliki broj faktora, kako objektivnih veliki broj faktora, kako objektivnih veliki broj faktora, kako objektivnih tako i subjektivnih, medju koje spadaju: tako i subjektivnih, medju koje spadaju: tako i subjektivnih, medju koje spadaju: tako i subjektivnih, medju koje spadaju: - prostorni gabariti ~oveka u raznim prostorni gabariti ~oveka u raznim prostorni gabariti ~oveka u raznim prostorni gabariti ~oveka u raznim relevantnim polo`ajima, relevantnim polo`ajima, relevantnim polo`ajima, relevantnim polo`ajima, - prostorni gabariti ugradjenih, polu prostorni gabariti ugradjenih, polu prostorni gabariti ugradjenih, polu prostorni gabariti ugradjenih, polu- ugradjenih i slobodnih predmeta u ugradjenih i slobodnih predmeta u ugradjenih i slobodnih predmeta u ugradjenih i slobodnih predmeta u unutra{njim prostorima, unutra{njim prostorima, unutra{njim prostorima, unutra{njim prostorima, - gustina naseljenosti gustina naseljenosti gustina naseljenosti gustina naseljenosti stana, stana, stana, stana, - frekvencije kretanja u pojedinim pro frekvencije kretanja u pojedinim pro frekvencije kretanja u pojedinim pro frekvencije kretanja u pojedinim pro- storima, storima, storima, storima, - koli~ina kabastih predmeta u stanu, koli~ina kabastih predmeta u stanu, koli~ina kabastih predmeta u stanu, koli~ina kabastih predmeta u stanu, - broj, raspored i dimenzije otvora u broj, raspored i dimenzije otvora u broj, raspored i dimenzije otvora u broj, raspored i dimenzije otvora u unutra{njim i spoljnim zidovima, unutra{njim i spoljnim zidovima, unutra{njim i spoljnim zidovima, unutra{njim i spoljnim zidovima, - specifi~ne aktivnosti stanara, specifi~ne aktivnosti stanara, specifi~ne aktivnosti stanara, specifi~ne aktivnosti stanara, - specifi~ne navike i zahtevi stanara, specifi~ne navike i zahtevi stanara, specifi~ne navike i zahtevi stanara, specifi~ne navike i zahtevi stanara, - op{te dru{tvene, ku op{te dru{tvene, ku op{te dru{tvene, ku op{te dru{tvene, kulturolo{ke i eko lturolo{ke i eko lturolo{ke i eko lturolo{ke i eko- nomske prilike, nomske prilike, nomske prilike, nomske prilike, - makro i mikro makro i mikro makro i mikro makro i mikro-klimatski uslovi, klimatski uslovi, klimatski uslovi, klimatski uslovi, - kao i mnogi drugi faktori. kao i mnogi drugi faktori. kao i mnogi drugi faktori. kao i mnogi drugi faktori. Str. 28 Str. 28 Str. 28 Str. 28 Na ovom mestu i u ovom broju prika Na ovom mestu i u ovom broju prika Na ovom mestu i u ovom broju prika Na ovom mestu i u ovom broju prika- za}emo vam samo prostorne gabarite za}emo vam samo prostorne gabarite za}emo vam samo prostorne gabarite za}emo vam samo prostorne gabarite ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ostalim parametrima govori ostalim parametrima govori ostalim parametrima govori ostalim parametrima govoriti kasnije. ti kasnije. ti kasnije. ti kasnije. Definicije Zamislite jednog nesre}nika koga su neki Zamislite jednog nesre}nika koga su neki Zamislite jednog nesre}nika koga su neki Zamislite jednog nesre}nika koga su neki zlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~e zlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~e zlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~e zlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~e- tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, ne izviruju}i iz ne izviruju}i iz ne izviruju}i iz ne izviruju}i iz nje. E, pa takva jedna prizma nje. E, pa takva jedna prizma nje. E, pa takva jedna prizma nje. E, pa takva jedna prizma je prostorni gabarit ~oveka za neki odre je prostorni gabarit ~oveka za neki odre je prostorni gabarit ~oveka za neki odre je prostorni gabarit ~oveka za neki odre- djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude takav da se u njega mo`e smestiti (na takav da se u njega mo`e smestiti (na takav da se u njega mo`e smestiti (na takav da se u njega mo`e smestiti (na smenu. razume se, a ne odjednom) cca smenu. razume se, a ne odjednom) cca smenu. razume se, a ne odjednom) cca smenu. razume se, a ne odjednom) cca 90 90 90 90-95% populacije, za 95% populacije, za 95% populacije, za 95% populacije, za koju se standard koju se standard koju se standard koju se standard donosi, a dobija se detaljnom analizom donosi, a dobija se detaljnom analizom donosi, a dobija se detaljnom analizom donosi, a dobija se detaljnom analizom antropometrijskih mera (mera ~oveka), do antropometrijskih mera (mera ~oveka), do antropometrijskih mera (mera ~oveka), do antropometrijskih mera (mera ~oveka), do- bijenih sistematskim i kontinualnim merenji bijenih sistematskim i kontinualnim merenji bijenih sistematskim i kontinualnim merenji bijenih sistematskim i kontinualnim merenji- ma pojedinih grupa (vojnici, u~enici, siste ma pojedinih grupa (vojnici, u~enici, siste ma pojedinih grupa (vojnici, u~enici, siste ma pojedinih grupa (vojnici, u~enici, siste- matski pregledi) ili cele populacije. Dabo matski pregledi) ili cele populacije. Dabo matski pregledi) ili cele populacije. Dabo matski pregledi) ili cele populacije. Dabo- me, u arhitekturi, niko ne} me, u arhitekturi, niko ne} me, u arhitekturi, niko ne} me, u arhitekturi, niko ne}e da se bavi tim e da se bavi tim e da se bavi tim e da se bavi tim pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pa su zato knjige sa takvim podacima pa su zato knjige sa takvim podacima pa su zato knjige sa takvim podacima pa su zato knjige sa takvim podacima veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se oformila i najjednostavnija uputstva za pro oformila i najjednostavnija uputstva za pro oformila i najjednostavnija uputstva za pro oformila i najjednostavnija uputstva za pro- jektovanje, potrebno je pregledati vi{e jektovanje, potrebno je pregledati vi{e jektovanje, potrebno je pregledati vi{e jektovanje, potrebno je pregledati vi{e izvora a ne, nekontrolisano se izvora a ne, nekontrolisano se izvora a ne, nekontrolisano se izvora a ne, nekontrolisano se osloniti samo osloniti samo osloniti samo osloniti samo na jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje stra na jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje stra na jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje stra na jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje stra- ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i sami smo u okviru Centra za stanovanje u sami smo u okviru Centra za stanovanje u sami smo u okviru Centra za stanovanje u sami smo u okviru Centra za stanovanje u Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne gabarite u stanu, a bogme smo se i gabarite u stanu, a bogme smo se i gabarite u stanu, a bogme smo se i gabarite u stanu, a bogme smo se i ispozajmljivali lepih i korisnih poda ispozajmljivali lepih i korisnih poda ispozajmljivali lepih i korisnih poda ispozajmljivali lepih i korisnih podataka sa taka sa taka sa taka sa svih strana. U prvom delu ovog teksta vam svih strana. U prvom delu ovog teksta vam svih strana. U prvom delu ovog teksta vam svih strana. U prvom delu ovog teksta vam prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske mere, a u drugom, prostorne gabarite koji mere, a u drugom, prostorne gabarite koji mere, a u drugom, prostorne gabarite koji mere, a u drugom, prostorne gabarite koji direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u stanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelov stanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelov stanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelov stanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelov- ca mora do}i preko Mladenovca, put ca mora do}i preko Mladenovca, put ca mora do}i preko Mladenovca, put ca mora do}i preko Mladenovca, put do do do do prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita vodi nas prvo preko antropometrijskih mera vodi nas prvo preko antropometrijskih mera vodi nas prvo preko antropometrijskih mera vodi nas prvo preko antropometrijskih mera ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati 90 90 90 90-95% populacije. Da pogledamo, dakle, 95% populacije. Da pogledamo, dakle, 95% populacije. Da pogledamo, dakle, 95% populacije. Da pogledamo, dakle, prvo neke antropometrijske mere (prema prvo neke antropometrijske mere (prema prvo neke antropometrijske mere (prema prvo neke antropometrijske mere (prema vi{e najpoznatijih autora), a onda da pre vi{e najpoznatijih autora), a onda da pre vi{e najpoznatijih autora), a onda da pre vi{e najpoznatijih autora), a onda da pre- dj dj dj djemo na prostorne gabarite. emo na prostorne gabarite. emo na prostorne gabarite. emo na prostorne gabarite.

Author: ngohuong

Post on 06-Feb-2018

259 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ARD review 24/2002ARD review 24/2002ARD review 24/2002ARD review 24/2002 DIMENZIONISANJE PROSTORA

  I PROSTORIJA U STANU (1)

  Dr. Mihailo ^anak, d.i.a,Dr. Mihailo ^anak, d.i.a,Dr. Mihailo ^anak, d.i.a,Dr. Mihailo ^anak, d.i.a, Nau~ni savetnikNau~ni savetnikNau~ni savetnikNau~ni savetnik

  Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02Crte`: Marko Milovanovi} generacija 2001/02

  Uvod U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru U broju 9/98 na{eg ~asopisa, u okviru predmeta Elementi arhitektonskog projekpredmeta Elementi arhitektonskog projekpredmeta Elementi arhitektonskog projekpredmeta Elementi arhitektonskog projek----tovanjatovanjatovanjatovanja dali smo prikaz ljudskih potreba i dali smo prikaz ljudskih potreba i dali smo prikaz ljudskih potreba i dali smo prikaz ljudskih potreba i stambenih funkcija, a sada, sa velikim stambenih funkcija, a sada, sa velikim stambenih funkcija, a sada, sa velikim stambenih funkcija, a sada, sa velikim zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem zaka{njenjem, po~injemo sa prikazivanjem uslova za dimenzionisanje prostora i prostouslova za dimenzionisanje prostora i prostouslova za dimenzionisanje prostora i prostouslova za dimenzionisanje prostora i prosto----rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu rija u stanu. Tom prilikom treba imati u vidu da na dimenzionisanje unutra{njih prostora da na dimenzionisanje unutra{njih prostora da na dimenzionisanje unutra{njih prostora da na dimenzionisanje unutra{njih prostora uti~e uti~e uti~e uti~e veliki broj faktora, kako objektivnih veliki broj faktora, kako objektivnih veliki broj faktora, kako objektivnih veliki broj faktora, kako objektivnih tako i subjektivnih, medju koje spadaju:tako i subjektivnih, medju koje spadaju:tako i subjektivnih, medju koje spadaju:tako i subjektivnih, medju koje spadaju: - prostorni gabariti ~oveka u raznim prostorni gabariti ~oveka u raznim prostorni gabariti ~oveka u raznim prostorni gabariti ~oveka u raznim

  relevantnim polo`ajima,relevantnim polo`ajima,relevantnim polo`ajima,relevantnim polo`ajima, - prostorni gabariti ugradjenih, poluprostorni gabariti ugradjenih, poluprostorni gabariti ugradjenih, poluprostorni gabariti ugradjenih, polu----

  ugradjenih i slobodnih predmeta u ugradjenih i slobodnih predmeta u ugradjenih i slobodnih predmeta u ugradjenih i slobodnih predmeta u unutra{njim prostorima, unutra{njim prostorima, unutra{njim prostorima, unutra{njim prostorima,

  - gustina naseljenosti gustina naseljenosti gustina naseljenosti gustina naseljenosti stana, stana, stana, stana, - frekvencije kretanja u pojedinim pro frekvencije kretanja u pojedinim pro frekvencije kretanja u pojedinim pro frekvencije kretanja u pojedinim pro----

  storima, storima, storima, storima, - koli~ina kabastih predmeta u stanu, koli~ina kabastih predmeta u stanu, koli~ina kabastih predmeta u stanu, koli~ina kabastih predmeta u stanu, - broj, raspored i dimenzije otvora u broj, raspored i dimenzije otvora u broj, raspored i dimenzije otvora u broj, raspored i dimenzije otvora u

  unutra{njim i spoljnim zidovima,unutra{njim i spoljnim zidovima,unutra{njim i spoljnim zidovima,unutra{njim i spoljnim zidovima, - specifi~ne aktivnosti stanara, specifi~ne aktivnosti stanara, specifi~ne aktivnosti stanara, specifi~ne aktivnosti stanara, - specifi~ne navike i zahtevi stanara, specifi~ne navike i zahtevi stanara, specifi~ne navike i zahtevi stanara, specifi~ne navike i zahtevi stanara,

  - op{te dru{tvene, ku op{te dru{tvene, ku op{te dru{tvene, ku op{te dru{tvene, kulturolo{ke i ekolturolo{ke i ekolturolo{ke i ekolturolo{ke i eko----nomske prilike,nomske prilike,nomske prilike,nomske prilike,

  - makro i mikro makro i mikro makro i mikro makro i mikro----klimatski uslovi, klimatski uslovi, klimatski uslovi, klimatski uslovi, - kao i mnogi drugi faktori. kao i mnogi drugi faktori. kao i mnogi drugi faktori. kao i mnogi drugi faktori.

  Str. 28 Str. 28 Str. 28 Str. 28 Na ovom mestu i u ovom broju prikaNa ovom mestu i u ovom broju prikaNa ovom mestu i u ovom broju prikaNa ovom mestu i u ovom broju prika----za}emo vam samo prostorne gabarite za}emo vam samo prostorne gabarite za}emo vam samo prostorne gabarite za}emo vam samo prostorne gabarite ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ~oveka u raznim polo`ajima, dok }emo o ostalim parametrima govoriostalim parametrima govoriostalim parametrima govoriostalim parametrima govoriti kasnije.ti kasnije.ti kasnije.ti kasnije.

  Definicije

  Zamislite jednog nesre}nika koga su neki Zamislite jednog nesre}nika koga su neki Zamislite jednog nesre}nika koga su neki Zamislite jednog nesre}nika koga su neki zlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~ezlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~ezlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~ezlikovci zamrznuli u providnu plasti~nu ~e----tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih tvorostranu prizmu u nekom od uobi~ajenih polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali polo`aja koje doti~ni zauzima u prostoru, ali tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, tako da iznutra dodiruje ivice ove prizme, ne izviruju}i izne izviruju}i izne izviruju}i izne izviruju}i iz nje. E, pa takva jedna prizma nje. E, pa takva jedna prizma nje. E, pa takva jedna prizma nje. E, pa takva jedna prizma je prostorni gabarit ~oveka za neki odreje prostorni gabarit ~oveka za neki odreje prostorni gabarit ~oveka za neki odreje prostorni gabarit ~oveka za neki odre----djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, djeni polo`aj (stojanje, sedenje, le`anje, kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude kle~anje, itd., itd.). Gabarit treba da bude takav da se u njega mo`e smestiti (na takav da se u njega mo`e smestiti (na takav da se u njega mo`e smestiti (na takav da se u njega mo`e smestiti (na smenu. razume se, a ne odjednom) cca smenu. razume se, a ne odjednom) cca smenu. razume se, a ne odjednom) cca smenu. razume se, a ne odjednom) cca 90909090----95% populacije, za95% populacije, za95% populacije, za95% populacije, za koju se standard koju se standard koju se standard koju se standard donosi, a dobija se detaljnom analizom donosi, a dobija se detaljnom analizom donosi, a dobija se detaljnom analizom donosi, a dobija se detaljnom analizom antropometrijskih mera (mera ~oveka), doantropometrijskih mera (mera ~oveka), doantropometrijskih mera (mera ~oveka), doantropometrijskih mera (mera ~oveka), do----bijenih sistematskim i kontinualnim merenjibijenih sistematskim i kontinualnim merenjibijenih sistematskim i kontinualnim merenjibijenih sistematskim i kontinualnim merenji----ma pojedinih grupa (vojnici, u~enici, sistema pojedinih grupa (vojnici, u~enici, sistema pojedinih grupa (vojnici, u~enici, sistema pojedinih grupa (vojnici, u~enici, siste----matski pregledi) ili cele populacije. Dabomatski pregledi) ili cele populacije. Dabomatski pregledi) ili cele populacije. Dabomatski pregledi) ili cele populacije. Dabo----me, u arhitekturi, niko ne}me, u arhitekturi, niko ne}me, u arhitekturi, niko ne}me, u arhitekturi, niko ne}e da se bavi tim e da se bavi tim e da se bavi tim e da se bavi tim pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pipavim poslom, svi bi hteli ne{to okrunjeno, pa su zato knjige sa takvim podacima pa su zato knjige sa takvim podacima pa su zato knjige sa takvim podacima pa su zato knjige sa takvim podacima veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se veoma tra`ene i te{ko se nalaze. Da bi se oformila i najjednostavnija uputstva za prooformila i najjednostavnija uputstva za prooformila i najjednostavnija uputstva za prooformila i najjednostavnija uputstva za pro----jektovanje, potrebno je pregledati vi{e jektovanje, potrebno je pregledati vi{e jektovanje, potrebno je pregledati vi{e jektovanje, potrebno je pregledati vi{e izvora a ne, nekontrolisano seizvora a ne, nekontrolisano seizvora a ne, nekontrolisano seizvora a ne, nekontrolisano se osloniti samo osloniti samo osloniti samo osloniti samo na jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje strana jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje strana jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje strana jedan, raspolo`ivi. Mi smo sa svoje stra----ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i ne uradili {to smo mogli. U svoje vreme i sami smo u okviru Centra za stanovanje u sami smo u okviru Centra za stanovanje u sami smo u okviru Centra za stanovanje u sami smo u okviru Centra za stanovanje u Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne Beogradu, istra`ivali odredjene prostorne gabarite u stanu, a bogme smo se i gabarite u stanu, a bogme smo se i gabarite u stanu, a bogme smo se i gabarite u stanu, a bogme smo se i ispozajmljivali lepih i korisnih podaispozajmljivali lepih i korisnih podaispozajmljivali lepih i korisnih podaispozajmljivali lepih i korisnih podataka sa taka sa taka sa taka sa svih strana. U prvom delu ovog teksta vam svih strana. U prvom delu ovog teksta vam svih strana. U prvom delu ovog teksta vam svih strana. U prvom delu ovog teksta vam prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske prikazujemo veoma sa`ete antropometrijske mere, a u drugom, prostorne gabarite koji mere, a u drugom, prostorne gabarite koji mere, a u drugom, prostorne gabarite koji mere, a u drugom, prostorne gabarite koji direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u direktno uti~u na dimenzionisanje prostora u stanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelovstanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelovstanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelovstanu. Medjutim, kao {to se do Arandjelov----ca mora do}i preko Mladenovca, put ca mora do}i preko Mladenovca, put ca mora do}i preko Mladenovca, put ca mora do}i preko Mladenovca, put do do do do prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita prihvatljivih i ubedljivih prostornih gabarita vodi nas prvo preko antropometrijskih mera vodi nas prvo preko antropometrijskih mera vodi nas prvo preko antropometrijskih mera vodi nas prvo preko antropometrijskih mera ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati ~oveka koje }e, kako rekosmo, pokrivati 90909090----95% populacije. Da pogledamo, dakle, 95% populacije. Da pogledamo, dakle, 95% populacije. Da pogledamo, dakle, 95% populacije. Da pogledamo, dakle, prvo neke antropometrijske mere (prema prvo neke antropometrijske mere (prema prvo neke antropometrijske mere (prema prvo neke antropometrijske mere (prema vi{e najpoznatijih autora), a onda da previ{e najpoznatijih autora), a onda da previ{e najpoznatijih autora), a onda da previ{e najpoznatijih autora), a onda da pre----djdjdjdjemo na prostorne gabarite.emo na prostorne gabarite.emo na prostorne gabarite.emo na prostorne gabarite.

 • ARD review 24/2002ARD review 24/2002ARD review 24/2002ARD review 24/2002

  Antropometrijske mere

  Na slede}oj strani, u Pregledu A, definisani Na slede}oj strani, u Pregledu A, definisani Na slede}oj strani, u Pregledu A, definisani Na slede}oj strani, u Pregledu A, definisani su delovi i polo`aji ljudskog tela, koji se su delovi i polo`aji ljudskog tela, koji se su delovi i polo`aji ljudskog tela, koji se su delovi i polo`aji ljudskog tela, koji se mogu smatrati najrelevantnijim za dimenmogu smatrati najrelevantnijim za dimenmogu smatrati najrelevantnijim za dimenmogu smatrati najrelevantnijim za dimen----zionisanje telesnih gabarita a preko njih i zionisanje telesnih gabarita a preko njih i zionisanje telesnih gabarita a preko njih i zionisanje telesnih gabarita a preko njih i prostora uprostora uprostora uprostora u stanu. Definisano je ukupno 30 stanu. Definisano je ukupno 30 stanu. Definisano je ukupno 30 stanu. Definisano je ukupno 30 parametara, ma da }e praksa verovatno parametara, ma da }e praksa verovatno parametara, ma da }e praksa verovatno parametara, ma da }e praksa verovatno izbaciti jos mnoge specifi~ne polo`aje, ~ije izbaciti jos mnoge specifi~ne polo`aje, ~ije izbaciti jos mnoge specifi~ne polo`aje, ~ije izbaciti jos mnoge specifi~ne polo`aje, ~ije bi dimenzije bile od zna~aja za projektanta. bi dimenzije bile od zna~aja za projektanta. bi dimenzije bile od zna~aja za projektanta. bi dimenzije bile od zna~aja za projektanta. Grupa parametara, vezana za visine, odnosi Grupa parametara, vezana za visine, odnosi Grupa parametara, vezana za visine, odnosi Grupa parametara, vezana za visine, odnosi se na vertikalna rastojanja pojedinih delose na vertikalna rastojanja pojedinih delose na vertikalna rastojanja pojedinih delose na vertikalna rastojanja pojedinih delo----va tela ova tela ova tela ova tela od poda (dohvat, ukupna visina, d poda (dohvat, ukupna visina, d poda (dohvat, ukupna visina, d poda (dohvat, ukupna visina, visina o~iju, ramena, {ake, kukova, kolena, visina o~iju, ramena, {ake, kukova, kolena, visina o~iju, ramena, {ake, kukova, kolena, visina o~iju, ramena, {ake, kukova, kolena, itd.) u stoje}em ili sede}em stavu. Mere itd.) u stoje}em ili sede}em stavu. Mere itd.) u stoje}em ili sede}em stavu. Mere itd.) u stoje}em ili sede}em stavu. Mere vezane za stoje}i stav odnose se na vezane za stoje}i stav odnose se na vezane za stoje}i stav odnose se na vezane za stoje}i stav odnose se na dinami~ne funkcije koje pretpostavljaju dinami~ne funkcije koje pretpostavljaju dinami~ne funkcije koje pretpostavljaju dinami~ne funkcije koje pretpostavljaju kretanje u komunikativnim ali i svim ostalim kretanje u komunikativnim ali i svim ostalim kretanje u komunikativnim ali i svim ostalim kretanje u komunikativnim ali i svim ostalim prostorima i prostoprostorima i prostoprostorima i prostoprostorima i prostorijama u stanu i van rijama u stanu i van rijama u stanu i van rijama u stanu i van njega, dok su fukcije vezane za sede}i stav njega, dok su fukcije vezane za sede}i stav njega, dok su fukcije vezane za sede}i stav njega, dok su fukcije vezane za sede}i stav uglavnom stati~ne, odnosno vezane za uglavnom stati~ne, odnosno vezane za uglavnom stati~ne, odnosno vezane za uglavnom stati~ne, odnosno vezane za neko odredjeno mesto (kuvanje, {ivenje. neko odredjeno mesto (kuvanje, {ivenje. neko odredjeno mesto (kuvanje, {ivenje. neko odredjeno mesto (kuvanje, {ivenje. ~itanje, pisanje. Itd.). Za funkcije karak~itanje, pisanje. Itd.). Za funkcije karak~itanje, pisanje. Itd.). Za funkcije karak~itanje, pisanje. Itd.). Za funkcije karak----teristi~ne po manipulisanju, od zna~aja su teristi~ne po manipulisanju, od zna~aja su teristi~ne po manipulisanju, od zna~aja su teristi~ne po manipulisanju, od zna~aja su dimenzije gornjih, prednjih dimenzije gornjih, prednjih dimenzije gornjih, prednjih dimenzije gornjih, prednjih i bo~nih doi bo~nih doi bo~nih doi bo~nih do----hvata, pri ~emu treba konstatovati da li je hvata, pri ~emu treba konstatovati da li je hvata, pri ~emu treba konstatovati da li je hvata, pri ~emu treba konstatovati da li je polo`aj kriti~an za manje ili visoke osobe. polo`aj kriti~an za manje ili visoke osobe. polo`aj kriti~an za manje ili visoke osobe. polo`aj kriti~an za manje ili visoke osobe. Imaju}i u vidu da 5Imaju}i u vidu da 5Imaju}i u vidu da 5Imaju}i u vidu da 5----10% populacije uvak 10% populacije uvak 10% populacije uvak 10% populacije uvak ostaje van limita standarda, ne treba ostaje van limita standarda, ne treba ostaje van limita standarda, ne treba ostaje van limita standarda, ne treba zaboraviti da su neke mere kriti~ne za male zaboraviti da su neke mere kriti~ne za male zaboraviti da su neke mere kriti~ne za male zaboraviti da su neke mere kriti~ne za male osobe (dohvat vise}ih ormana u kuhosobe (dohvat vise}ih ormana u kuhosobe (dohvat vise}ih ormana u kuhosobe (dohvat vise}ih ormana u kuhinji), a inji), a inji), a inji), a neke za visoke (du`ine kreveta, visina vrata i neke za visoke (du`ine kreveta, visina vrata i neke za visoke (du`ine kreveta, visina vrata i neke za visoke (du`ine kreveta, visina vrata i tavanice).tavanice).tavanice).tavanice). Na naredne ~etiri strane, u Na naredne ~etiri strane, u Na naredne ~etiri strane, u Na naredne ~etiri strane, u okviru Tabele 1. interpretirane su konkretne okviru Tabele 1. interpretirane su konkretne okviru Tabele 1. interpretirane su konkretne okviru Tabele 1. interpretirane su konkretne dimenzije za pojedine pomenute dimenzije za pojedine pomenute dimenzije za pojedine pomenute dimenzije za pojedine pomenute parametre, prema raznim autorima. Ukupno parametre, prema raznim autorima. Ukupno parametre, prema raznim autorima. Ukupno parametre, prema raznim autorima. Ukupno je kori{}eno 6 izvora (vidi Literatura 1je kori{}eno 6 izvora (vidi Literatura 1je kori{}eno 6 izvora (vidi Literatura 1je kori{}eno 6 izvora (vidi Literatura 1----6).6).6).6).

  Prostorni gabariti Postoji ubedjenje da su {irina ramena i Postoji ubedjenje da su {irina ramena i Postoji ubedjenje da su {irina ramena i Postoji ubedjenje da su {irina ramena i dubina grudnog ko{a meritorne za odredubina grudnog ko{a meritorne za odredubina grudnog ko{a meritorne za odredubina grudnog ko{a meritorne za odre----djivanje horizontalnih gabarita osoba u djivanje horizontalnih gabarita osoba u djivanje horizontalnih gabarita osoba u djivanje horizontalnih gabarita osoba u stoje}em stavu, {to nije uvek ta~no. Iz Sl. stoje}em stavu, {to nije uvek ta~no. Iz Sl. stoje}em stavu, {to nije uvek ta~no. Iz Sl. stoje}em stavu, {to nije uvek ta~no. Iz Sl. 1se vidi da je kod krupnijih (debljih) osoba 1se vidi da je kod krupnijih (debljih) osoba 1se vidi da je kod krupnijih (debljih) osoba 1se vidi da je kod krupnijih (debljih) osoba {irina gabarita i po {irin{irina gabarita i po {irin{irina gabarita i po {irin{irina gabarita i po {irini i po dubini znatno i i po dubini znatno i i po dubini znatno i i po dubini znatno ve}a nego kod mr{avijih, kao i da je na~in ve}a nego kod mr{avijih, kao i da je na~in ve}a nego kod mr{avijih, kao i da je na~in ve}a nego kod mr{avijih, kao i da je na~in obla~enja takodje od zna~aja. Pod pretobla~enja takodje od zna~aja. Pod pretobla~enja takodje od zna~aja. Pod pretobla~enja takodje od zna~aja. Pod pret----postavkom da je osoba u stanu LAKO postavkom da je osoba u stanu LAKO postavkom da je osoba u stanu LAKO postavkom da je osoba u stanu LAKO obu~ena, njen stoje}i gabarit bi se mogao obu~ena, njen stoje}i gabarit bi se mogao obu~ena, njen stoje}i gabarit bi se mogao obu~ena, njen stoje}i gabarit bi se mogao

  Str. 29Str. 29Str. 29Str. 29 standardizovati na 60/35+5 cm., odnosno standardizovati na 60/35+5 cm., odnosno standardizovati na 60/35+5 cm., odnosno standardizovati na 60/35+5 cm., odnosno na 60/40 cm. Ovna 60/40 cm. Ovna 60/40 cm. Ovna 60/40 cm. Ovih 5 cm. se odnose na ih 5 cm. se odnose na ih 5 cm. se odnose na ih 5 cm. se odnose na meru G, du`inu stopala koja izviruje izvan meru G, du`inu stopala koja izviruje izvan meru G, du`inu stopala koja izviruje izvan meru G, du`inu stopala koja izviruje izvan gabarita trupa. gabarita trupa. gabarita trupa. gabarita trupa. Na Sl. 2 se vidi kako kod mr{avih ljudi Na Sl. 2 se vidi kako kod mr{avih ljudi Na Sl. 2 se vidi kako kod mr{avih ljudi Na Sl. 2 se vidi kako kod mr{avih ljudi dubina stoje}eg gabarita zavisi od vrha dubina stoje}eg gabarita zavisi od vrha dubina stoje}eg gabarita zavisi od vrha dubina stoje}eg gabarita zavisi od vrha no`nih prstiju, a kod debelih od dubine no`nih prstiju, a kod debelih od dubine no`nih prstiju, a kod debelih od dubine no`nih prstiju, a kod debelih od dubine trupa. Ipak, standardna dubina od 40 cm. trupa. Ipak, standardna dubina od 40 cm. trupa. Ipak, standardna dubina od 40 cm. trupa. Ipak, standardna dubina od 40 cm. se potvrdjujse potvrdjujse potvrdjujse potvrdjuje u ve}ini slu~ajeva. e u ve}ini slu~ajeva. e u ve}ini slu~ajeva. e u ve}ini slu~ajeva. Na Sl. 3 dati su tipovi pojedinih mera u Na Sl. 3 dati su tipovi pojedinih mera u Na Sl. 3 dati su tipovi pojedinih mera u Na Sl. 3 dati su tipovi pojedinih mera u odnosu na osnovne polo`aje ~oveka i visine odnosu na osnovne polo`aje ~oveka i visine odnosu na osnovne polo`aje ~oveka i visine odnosu na osnovne polo`aje ~oveka i visine vertikalnih povr{ina koje ~oveka okru`uju, a vertikalnih povr{ina koje ~oveka okru`uju, a vertikalnih povr{ina koje ~oveka okru`uju, a vertikalnih povr{ina koje ~oveka okru`uju, a na Sl. 4 su za svaki od ovih tipova na Sl. 4 su za svaki od ovih tipova na Sl. 4 su za svaki od ovih tipova na Sl. 4 su za svaki od ovih tipova predlo`ene konkretne veli~ine. Na Sl. 5predlo`ene konkretne veli~ine. Na Sl. 5predlo`ene konkretne veli~ine. Na Sl. 5predlo`ene konkretne veli~ine. Na Sl. 5----a i a i a i a i 5555----b predlo`ene su konkrb predlo`ene su konkrb predlo`ene su konkrb predlo`ene su konkretne standardne etne standardne etne standardne etne standardne mere za razne vidove mimoila`enja i aktivmere za razne vidove mimoila`enja i aktivmere za razne vidove mimoila`enja i aktivmere za razne vidove mimoila`enja i aktiv----nosti u komunikacijama u stanu i to, kako u nosti u komunikacijama u stanu i to, kako u nosti u komunikacijama u stanu i to, kako u nosti u komunikacijama u stanu i to, kako u posebnim prostorijama (ulazi, dega`mani), posebnim prostorijama (ulazi, dega`mani), posebnim prostorijama (ulazi, dega`mani), posebnim prostorijama (ulazi, dega`mani), tako i u delovima ostalih prostorija u kojima tako i u delovima ostalih prostorija u kojima tako i u delovima ostalih prostorija u kojima tako i u delovima ostalih prostorija u kojima se komunicira. se komunicira. se komunicira. se komunicira. Literatura:

  01.01.01.01. Dlabal, S., Kittrichova, E.:Dlabal, S., Kittrichova, E.:Dlabal, S., Kittrichova, E.:Dlabal, S., Kittrichova, E.: NABYTEK ^LOVEK BYDLENINABYTEK ^LOVEK BYDLENINABYTEK ^LOVEK BYDLENINABYTEK ^LOVEK BYDLENI ^eskoslovenske stredisko vystavby a architektury, ^eskoslovenske stredisko vystavby a architektury, ^eskoslovenske stredisko vystavby a architektury, ^eskoslovenske stredisko vystavby a architektury, Ustav bytove a odevni kultury, Praha, 1981Ustav bytove a odevni kultury, Praha, 1981Ustav bytove a odevni kultury, Praha, 1981Ustav bytove a odevni kultury, Praha, 1981 02.02.02.02. Dreyfuss, H.:Dreyfuss, H.:Dreyfuss, H.:Dreyfuss, H.: THE MEASURE OF MANTHE MEASURE OF MANTHE MEASURE OF MANTHE MEASURE OF MAN Whitney Library of Design, New York 1959Whitney Library of Design, New York 1959Whitney Library of Design, New York 1959Whitney Library of Design, New York 1959 03,03,03,03, Grandjean, E dr.:Grandjean, E dr.:Grandjean, E dr.:Grandjean, E dr.: WOHNPHYSIOLOGIE WOHNPHYSIOLOGIE WOHNPHYSIOLOGIE WOHNPHYSIOLOGIE ---- GRUNLAGEN GESUNDE GRUNLAGEN GESUNDE GRUNLAGEN GESUNDE GRUNLAGEN GESUNDEN N N N WOHNENWOHNENWOHNENWOHNEN Verlag fur Architektur Artemis, Zurich 1973 Verlag fur Architektur Artemis, Zurich 1973 Verlag fur Architektur Artemis, Zurich 1973 Verlag fur Architektur Artemis, Zurich 1973 04.04.04.04. Jones, J. C.:Jones, J. C.:Jones, J. C.:Jones, J. C.: ANTHROPOMETRIC DATA AND THEIR APPLICATIONANTHROPOMETRIC DATA AND THEIR APPLICATIONANTHROPOMETRIC DATA AND THEIR APPLICATIONANTHROPOMETRIC DATA AND THEIR APPLICATION The Architects Journal 137, 13.2.1963The Architects Journal 137, 13.2.1963The Architects Journal 137, 13.2.1963The Architects Journal 137, 13.2.1963 05.05.05.05. Kroemer, K. H. E.:Kroemer, K. H. E.:Kroemer, K. H. E.:Kroemer, K. H. E.: HEUTE ZUTREFFENDE KOERPERMASSEHEUTE ZUTREFFENDE KOERPERMASSEHEUTE ZUTREFFENDE KOERPERMASSEHEUTE ZUTREFFENDE KOERPERMASSE ArbeitwissenschaftArbeitwissenschaftArbeitwissenschaftArbeitwissenschaft 06.06.06.06. Panero, J,, Zelnik, Panero, J,, Zelnik, Panero, J,, Zelnik, Panero, J,, Zelnik, M.:M.:M.:M.: ANTROPOLO[KE MERE I ENTERIJERANTROPOLO[KE MERE I ENTERIJERANTROPOLO[KE MERE I ENTERIJERANTROPOLO[KE MERE I ENTERIJER Zbirka preporuka za standarde u projektovanju,Zbirka preporuka za standarde u projektovanju,Zbirka preporuka za standarde u projektovanju,Zbirka preporuka za standarde u projektovanju, Gradjevinska knjiga, Beograd, 1987Gradjevinska knjiga, Beograd, 1987Gradjevinska knjiga, Beograd, 1987Gradjevinska knjiga, Beograd, 1987 07.07.07.07. Robins, W. J.:Robins, W. J.:Robins, W. J.:Robins, W. J.: MINIMUM STANDARDS FOR CIRCULATION SPACES MINIMUM STANDARDS FOR CIRCULATION SPACES MINIMUM STANDARDS FOR CIRCULATION SPACES MINIMUM STANDARDS FOR CIRCULATION SPACES BETWEEN WALLS, TABLES AND CHAIRS ESTABLISHED BETWEEN WALLS, TABLES AND CHAIRS ESTABLISHED BETWEEN WALLS, TABLES AND CHAIRS ESTABLISHED BETWEEN WALLS, TABLES AND CHAIRS ESTABLISHED BY PHOTOGRAPHY OF BODY MOVEMEBY PHOTOGRAPHY OF BODY MOVEMEBY PHOTOGRAPHY OF BODY MOVEMEBY PHOTOGRAPHY OF BODY MOVEMENTSNTSNTSNTS Thesis Faculty of Technology, University of ManThesis Faculty of Technology, University of ManThesis Faculty of Technology, University of ManThesis Faculty of Technology, University of Man---- chester, 1968chester, 1968chester, 1968chester, 1968 08.08.08.08. Thiberg, S.:Thiberg, S.:Thiberg, S.:Thiberg, S.: ANATOMY FOR PLANERARE IANATOMY FOR PLANERARE IANATOMY FOR PLANERARE IANATOMY FOR PLANERARE I----IVIVIVIV Statens Institut for bygnadsforskning, Stockholm, Statens Institut for bygnadsforskning, Stockholm, Statens Institut for bygnadsforskning, Stockholm, Statens Institut for bygnadsforskning, Stockholm, 1965, 19701965, 19701965, 19701965, 1970

 • ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001 Str. 30 Str. 30 Str. 30 Str. 30

 • ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001 Str. 32 Str. 32 Str. 32 Str. 32

 • ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001 Str. 33 Str. 33 Str. 33 Str. 33

 • ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001 Str. 34 Str. 34 Str. 34 Str. 34

 • ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001 Str. 35 Str. 35 Str. 35 Str. 35

 • ARD review 24/ARD review 24/ARD review 24/ARD review 24/2001200120012001 Str. 36 Str. 36 Str. 36 Str. 36

 • ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001ARD review 24/2001 Str. 37 Str. 37 Str. 37 Str. 37

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 DIMENZIONISANJE PROSTORA I PROSTORIJA U STANU (2) Dr. Mihailo ^anak, d.i.a.Dr. Mihailo ^anak, d.i.a.Dr. Mihailo ^anak, d.i.a.Dr. Mihailo ^anak, d.i.a. Nau~ni savetnikNau~ni savetnikNau~ni savetnikNau~ni savetnik Uvod U prostorima i prostorijama u stanu mogu}e U prostorima i prostorijama u stanu mogu}e U prostorima i prostorijama u stanu mogu}e U prostorima i prostorijama u stanu mogu}e je diferencirati je diferencirati je diferencirati je diferencirati aktivneaktivneaktivneaktivne i i i i pasivnepasivnepasivnepasivne sektore/ sektore/ sektore/ sektore/ povr{ine. Aktivni su prostori namenjeni kopovr{ine. Aktivni su prostori namenjeni kopovr{ine. Aktivni su prostori namenjeni kopovr{ine. Aktivni su prostori namenjeni ko----munimunimunimuniciranju ljudi i oni su dimenzionisani na ciranju ljudi i oni su dimenzionisani na ciranju ljudi i oni su dimenzionisani na ciranju ljudi i oni su dimenzionisani na osnovu antropometrijskih mera koje su rasosnovu antropometrijskih mera koje su rasosnovu antropometrijskih mera koje su rasosnovu antropometrijskih mera koje su ras----motrene u prvom delu ovog materijala (ARD motrene u prvom delu ovog materijala (ARD motrene u prvom delu ovog materijala (ARD motrene u prvom delu ovog materijala (ARD review 24/2002, str. 28/37), dok se pasivne review 24/2002, str. 28/37), dok se pasivne review 24/2002, str. 28/37), dok se pasivne review 24/2002, str. 28/37), dok se pasivne povr{ine defini{u preko preferencijalnih povr{ine defini{u preko preferencijalnih povr{ine defini{u preko preferencijalnih povr{ine defini{u preko preferencijalnih dimenzija name{taja i opreme u stanu. Medimenzija name{taja i opreme u stanu. Medimenzija name{taja i opreme u stanu. Medimenzija name{taja i opreme u stanu. Me----djutidjutidjutidjutim, dimenzije ovih elemenata nisu stanm, dimenzije ovih elemenata nisu stanm, dimenzije ovih elemenata nisu stanm, dimenzije ovih elemenata nisu stan----dardizovane jer u praksi variraju u velikom dardizovane jer u praksi variraju u velikom dardizovane jer u praksi variraju u velikom dardizovane jer u praksi variraju u velikom rasponu. Da bi se projektantima olak{ao rasponu. Da bi se projektantima olak{ao rasponu. Da bi se projektantima olak{ao rasponu. Da bi se projektantima olak{ao rad, korisno je da se standardizuju okvirni rad, korisno je da se standardizuju okvirni rad, korisno je da se standardizuju okvirni rad, korisno je da se standardizuju okvirni gabariti u koje se ve}ina elemenata uklapa gabariti u koje se ve}ina elemenata uklapa gabariti u koje se ve}ina elemenata uklapa gabariti u koje se ve}ina elemenata uklapa (oko 90% masovne produkcije) i ISPOD ko(oko 90% masovne produkcije) i ISPOD ko(oko 90% masovne produkcije) i ISPOD ko(oko 90% masovne produkcije) i ISPOD ko----jih se jih se jih se jih se ne sme i}i. Za dimenzionisanje prone sme i}i. Za dimenzionisanje prone sme i}i. Za dimenzionisanje prone sme i}i. Za dimenzionisanje pro---- storija na osnovu name{taja i opreme postorija na osnovu name{taja i opreme postorija na osnovu name{taja i opreme postorija na osnovu name{taja i opreme po----trebno je raspolagati podacima o njihovim trebno je raspolagati podacima o njihovim trebno je raspolagati podacima o njihovim trebno je raspolagati podacima o njihovim kapacitetima, kao i o dimenzijama okvirnog kapacitetima, kao i o dimenzijama okvirnog kapacitetima, kao i o dimenzijama okvirnog kapacitetima, kao i o dimenzijama okvirnog gabarita svakog pojedina~nog elementa. gabarita svakog pojedina~nog elementa. gabarita svakog pojedina~nog elementa. gabarita svakog pojedina~nog elementa.

  Kapaciteti name{taja i opreme u stanu U kojoj meri }eU kojoj meri }eU kojoj meri }eU kojoj meri }e stan biti optere}en name stan biti optere}en name stan biti optere}en name stan biti optere}en name----{tajem i opremom zavisi od niza faktora {tajem i opremom zavisi od niza faktora {tajem i opremom zavisi od niza faktora {tajem i opremom zavisi od niza faktora medju koje spadaju:medju koje spadaju:medju koje spadaju:medju koje spadaju: Kulturolo{ki faktori (tradicionalna ja (tradicionalna ja (tradicionalna ja (tradicionalna ja----panska panska panska panska arhitektura svodi name{taj na minimum)arhitektura svodi name{taj na minimum)arhitektura svodi name{taj na minimum)arhitektura svodi name{taj na minimum) Ekonomski faktori (koliko para (koliko para (koliko para (koliko para ---- toliko mu toliko mu toliko mu toliko mu----zike, mnogi bi `eleli da u stanu imaju stzike, mnogi bi `eleli da u stanu imaju stzike, mnogi bi `eleli da u stanu imaju stzike, mnogi bi `eleli da u stanu imaju stilsku ilsku ilsku ilsku salonsku garnituru od 12 elemenata, ali salonsku garnituru od 12 elemenata, ali salonsku garnituru od 12 elemenata, ali salonsku garnituru od 12 elemenata, ali mogu sebi da priu{te samo 2 hoklice).mogu sebi da priu{te samo 2 hoklice).mogu sebi da priu{te samo 2 hoklice).mogu sebi da priu{te samo 2 hoklice). Prestorni faktori (u malom stanu nije (u malom stanu nije (u malom stanu nije (u malom stanu nije mogu}e smestiti sve `eljenemogu}e smestiti sve `eljenemogu}e smestiti sve `eljenemogu}e smestiti sve `eljene elementeelementeelementeelemente---- ne ne ne ne mo`e slon~e u lon~e!). mo`e slon~e u lon~e!). mo`e slon~e u lon~e!). mo`e slon~e u lon~e!). Porodi~ni faktori (potrebni kapaciteti na(potrebni kapaciteti na(potrebni kapaciteti na(potrebni kapaciteti na----me{taja i opreme me{taja i opreme me{taja i opreme me{taja i opreme zavise uavise uavise uavise u velikoj meri od velikoj meri od velikoj meri od velikoj meri od broja ~lanova porodice u istom stanu).broja ~lanova porodice u istom stanu).broja ~lanova porodice u istom stanu).broja ~lanova porodice u istom stanu).

  Str. 31Str. 31Str. 31Str. 31 Specifi~ne `elje i potrebe korisnika (posebne aktivnosti i profesije koje zahtevaju (posebne aktivnosti i profesije koje zahtevaju (posebne aktivnosti i profesije koje zahtevaju (posebne aktivnosti i profesije koje zahtevaju i neke netipi~ne elemente name{taja i i neke netipi~ne elemente name{taja i i neke netipi~ne elemente name{taja i i neke netipi~ne elemente name{taja i opreme kao na pr.: razboj za tkanje, prediopreme kao na pr.: razboj za tkanje, prediopreme kao na pr.: razboj za tkanje, prediopreme kao na pr.: razboj za tkanje, predi----menzionisana biblimenzionisana biblimenzionisana biblimenzionisana biblioteka, slikarski {tafelaj veoteka, slikarski {tafelaj veoteka, slikarski {tafelaj veoteka, slikarski {tafelaj ve----}ih dimenzija, koncertni klavir, veliki }ih dimenzija, koncertni klavir, veliki }ih dimenzija, koncertni klavir, veliki }ih dimenzija, koncertni klavir, veliki akvarijum i sl.).akvarijum i sl.).akvarijum i sl.).akvarijum i sl.). Na Tabeli 1 prikazani su uobi~ajeni kapaNa Tabeli 1 prikazani su uobi~ajeni kapaNa Tabeli 1 prikazani su uobi~ajeni kapaNa Tabeli 1 prikazani su uobi~ajeni kapa----citeti standardnih elemenata name{taja i citeti standardnih elemenata name{taja i citeti standardnih elemenata name{taja i citeti standardnih elemenata name{taja i opreme u pojedinim prostorijama i prostoopreme u pojedinim prostorijama i prostoopreme u pojedinim prostorijama i prostoopreme u pojedinim prostorijama i prosto----rima u stanu. Name{taj i oprema su poderima u stanu. Name{taj i oprema su poderima u stanu. Name{taj i oprema su poderima u stanu. Name{taj i oprema su pode----ljeni ljeni ljeni ljeni na pet osnovnih kategorija i to:na pet osnovnih kategorija i to:na pet osnovnih kategorija i to:na pet osnovnih kategorija i to: A/ Prostori za dnevni boravakA/ Prostori za dnevni boravakA/ Prostori za dnevni boravakA/ Prostori za dnevni boravak (elementi 1(elementi 1(elementi 1(elementi 1----10),10),10),10), B/ Spava}e sobe (individualne prostorije)B/ Spava}e sobe (individualne prostorije)B/ Spava}e sobe (individualne prostorije)B/ Spava}e sobe (individualne prostorije) (elementi 11(elementi 11(elementi 11(elementi 11----19)19)19)19) C/ Prostor za pripremanje hrane (elementi C/ Prostor za pripremanje hrane (elementi C/ Prostor za pripremanje hrane (elementi C/ Prostor za pripremanje hrane (elementi 20202020----25)25)25)25) D/D/D/D/ Sanitarne prostorije (elementi 26Sanitarne prostorije (elementi 26Sanitarne prostorije (elementi 26Sanitarne prostorije (elementi 26----31)31)31)31) E/E/E/E/ Ku}na ekonomija i tKu}na ekonomija i tKu}na ekonomija i tKu}na ekonomija i tehnika ehnika ehnika ehnika (elementi 32(elementi 32(elementi 32(elementi 32----38).38).38).38). Po sebi se razume da prikazani kapaciteti Po sebi se razume da prikazani kapaciteti Po sebi se razume da prikazani kapaciteti Po sebi se razume da prikazani kapaciteti ne predstavljaju nikakvu OBAVEZU za korisnine predstavljaju nikakvu OBAVEZU za korisnine predstavljaju nikakvu OBAVEZU za korisnine predstavljaju nikakvu OBAVEZU za korisni----ke ve} samo za projektante stanova i ke ve} samo za projektante stanova i ke ve} samo za projektante stanova i ke ve} samo za projektante stanova i stambenih zgrada koje se grade uz stambenih zgrada koje se grade uz stambenih zgrada koje se grade uz stambenih zgrada koje se grade uz kori{}enje dru{tvenih sredstava i kredita. kori{}enje dru{tvenih sredstava i kredita. kori{}enje dru{tvenih sredstava i kredita. kori{}enje dru{tvenih sredstava i kredita. Odluke privatnih investitora Odluke privatnih investitora Odluke privatnih investitora Odluke privatnih investitora koji za gradnju koji za gradnju koji za gradnju koji za gradnju koriste sopstvena sredstva zavise isklju~ivo koriste sopstvena sredstva zavise isklju~ivo koriste sopstvena sredstva zavise isklju~ivo koriste sopstvena sredstva zavise isklju~ivo od potreba, materijalnih mogu}nosti i kaod potreba, materijalnih mogu}nosti i kaod potreba, materijalnih mogu}nosti i kaod potreba, materijalnih mogu}nosti i ka----paciteta lokacije.paciteta lokacije.paciteta lokacije.paciteta lokacije. Horizontalni gabariti name{taja i opreme Imaju}i u vidu da vertikalne dimenzije Imaju}i u vidu da vertikalne dimenzije Imaju}i u vidu da vertikalne dimenzije Imaju}i u vidu da vertikalne dimenzije nemaju neki odlu~uju}i uticaj na dimenzije nemaju neki odlu~uju}i uticaj na dimenzije nemaju neki odlu~uju}i uticaj na dimenzije nemaju neki odlu~uju}i uticaj na dimenzije prostoriprostoriprostoriprostorija, na Tabeli 2 su dati samo horija, na Tabeli 2 su dati samo horija, na Tabeli 2 su dati samo horija, na Tabeli 2 su dati samo hori----zontalni gabariti standardnih elemenata zontalni gabariti standardnih elemenata zontalni gabariti standardnih elemenata zontalni gabariti standardnih elemenata name{taja i opreme u stanu. Elementi su name{taja i opreme u stanu. Elementi su name{taja i opreme u stanu. Elementi su name{taja i opreme u stanu. Elementi su kao i na prethodnoj tabeli grupisani na pet kao i na prethodnoj tabeli grupisani na pet kao i na prethodnoj tabeli grupisani na pet kao i na prethodnoj tabeli grupisani na pet osnovnih kategorija, a dimenzije su date na osnovnih kategorija, a dimenzije su date na osnovnih kategorija, a dimenzije su date na osnovnih kategorija, a dimenzije su date na osnovu predloga raznih autora. Mi vam osnovu predloga raznih autora. Mi vam osnovu predloga raznih autora. Mi vam osnovu predloga raznih autora. Mi vam predla`emo da sepredla`emo da sepredla`emo da sepredla`emo da se prilikom rada pridr`avate prilikom rada pridr`avate prilikom rada pridr`avate prilikom rada pridr`avate odredbi Beogradskih normativa, a ukoliko u odredbi Beogradskih normativa, a ukoliko u odredbi Beogradskih normativa, a ukoliko u odredbi Beogradskih normativa, a ukoliko u nekim slu~ajevima podaci nedostaju da se nekim slu~ajevima podaci nedostaju da se nekim slu~ajevima podaci nedostaju da se nekim slu~ajevima podaci nedostaju da se oslonite na istra`ivanja beogradskog Centra oslonite na istra`ivanja beogradskog Centra oslonite na istra`ivanja beogradskog Centra oslonite na istra`ivanja beogradskog Centra za stanovanje IMS. ^ini nam se da su ove za stanovanje IMS. ^ini nam se da su ove za stanovanje IMS. ^ini nam se da su ove za stanovanje IMS. ^ini nam se da su ove dimenzije u najve}oj meri prilagodjene dimenzije u najve}oj meri prilagodjene dimenzije u najve}oj meri prilagodjene dimenzije u najve}oj meri prilagodjene na{im doma}im uslovina{im doma}im uslovina{im doma}im uslovina{im doma}im uslovima i da omogu}uju ma i da omogu}uju ma i da omogu}uju ma i da omogu}uju lak prelazak na evropske standarde. lak prelazak na evropske standarde. lak prelazak na evropske standarde. lak prelazak na evropske standarde.

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 32 Str. 32 Str. 32 Str. 32

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 33 Str. 33 Str. 33 Str. 33

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 34 Str. 34 Str. 34 Str. 34

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 35 Str. 35 Str. 35 Str. 35

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 36 Str. 36 Str. 36 Str. 36

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 37 Str. 37 Str. 37 Str. 37

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 38 Str. 38 Str. 38 Str. 38

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 39 Str. 39 Str. 39 Str. 39

 • ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002ARD review 25/2002 Str. 40 Str. 40 Str. 40 Str. 40